logo

Quyết định 1404/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1404/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Ngọc Dung
  Ngày ban hành: 03/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI

  ------------

  Số: 1404/QĐ-LĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------

  Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020
  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  -------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

  Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

  Xét đề nghị của Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục An toàn lao động và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

  - Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Thanh tra Chính phủ;

  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  - Kiểm toán Nhà nước

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

  - Lưu: VT, TTr.

   

   

   

  (để phối hợp)

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Đào Ngọc Dung

   

  KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019

  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  TT

  Nội dung công việc

  Thời gian dự kiến thực hiện

  Địa phương/đơn vị được thanh tra

  Chủ trì thực hiện

  Đơn vị phối hợp

  A

  THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  I

  Thanh tra vùng

   

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp

  Cả năm

  Vùng l: Lạng Sơn

  Vùng 2: Hải Phòng, Ninh Bình

  Vùng 3: Đắk Lắk, Đà Nẵng,

  Gia Lai

  Vùng 4: Tiền Giang, Bạc Liêu

  (Danh sách doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 1 kèm theo)

  Trưởng vùng và các thanh tra viên phụ trách vùng

  Thanh tra Sở LĐTBXH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động cấp tỉnh

   
   

   

  II

  Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

  1

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động

  Quý I,

  II, III

  1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup và 08 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết;

  2. Tổng Công ty Miền Trung - CTCP và 10 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết;

  3. Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV và 10 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết;

  4. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết.

  (Danh sách Tập đoàn/Tổng công ty, các đơn vị thành viên và đơn vị liên kết được thanh tra tại phụ lục 2 kèm theo)

  Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động

  Phối hợp với Bộ Y tế thanh tra tại Tổng Công ty Miền Trung-CTCP; phối hợp với phòng Thanh tra Chính sách lao động thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

  2

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  Quý III, IV

  40 đơn vị hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 3 kèm theo)

  Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động

   

   
   

   

  III

  Lĩnh vực chính sách lao động

   

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động

  Cả năm

  1. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và 10 đơn vị thành viên;

  2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 07 Tổng Công ty thuộc Tập đoàn;

  3. Tổng Công ty Dầu Việt Nam vả 08 đơn vị thành viên;

  4. Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP và 6 đơn vị thành viên;

  5. Công ty Cổ phần Hàng không VietJet.

  (Danh sách Tập đoàn/Tổng công ty, các đơn vị thành viên và đơn vị liên kết (được thanh tra tại phụ lục 4 kèm theo)

  Phòng Thanh tra Chính sách lao động

  - Phối hợp với Cục Quan hệ lao động và Tiền lương thanh tra tại các Tập đoàn/Tổng Công ty và Công ty Cổ phần Hàng không VietJet

  - Phối hợp Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  IV

  Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

   

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật người lao dộng Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  Cả năm

  25 doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra lại phụ lục 5 kèm theo)

  Phòng Thanh tra Chính sách lao động

  Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

  V

  Lĩnh vực chính sách người có công

   

  1

  Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng

  Cả năm

  05 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Hà Tĩnh và Nghệ An

  Phòng Thanh tra Chính sách người có công

  Cục Người có công

   

  2

  Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra

  Quý II, III

  Kết luận thanh tra về lĩnh vực người có công trên địa bàn 02 tỉnh: Nam Định và Bắc Giang

  Phòng Thanh tra Chính sách người có công

  Phòng Tiếp dân, thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

   

  VI

  Lĩnh vực trẻ em và xã hội

   

  1

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy

  Quý I, II

  02 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh và Sơn La

  Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội

  Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

   

  2

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

  Quý II, III

  02 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh và Đồng Tháp

  Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội

   

   

  3

  Thanh tra việc chấp hành các chính sách về lĩnh vực giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

  Quý III, IV

  02 tỉnh, thành phố: Gia Lai và Thanh Hóa

  Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội

  Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

   

  4

  Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non

  Quý III, IV

  02 tỉnh, thành phố: Cần Thơ,

  Bắc Giang

  Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

   

                         
   

   

  VII

  Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội

   

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểin y tế tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp

  Cả năm

  10 tỉnh, thành phố; Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Kạn, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa và Bến Tre

  (Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 6 kèm theo)

  Phòng Thanh tra Chính sách bảo hiểm xã hội

  - Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thanh tra tại 06 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí      Minh, Bến Tre, Hưng Yên, Lâm Đồng và Đồng Nai

  - Phối hợp với Cục Việc làm thanh tra tại 04 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa vả Bắc Kạn

  VIII

  Lĩnh vực thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng

  1

  Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản

  Quý I,

  II, III

  1. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;

  2. Báo Lao động và Xã hội;

  3. Trung tâm Thông tin;

  4. Cục Trẻ em.

  Phòng Tiếp dân, thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

  Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

  2

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

  Quý II,

  III, IV

  1. Trung tâm Tâm thần kinh Nghệ An;

  2. Trung tâm Điều dưỡng người có công Long Đất.

  Phòng Tiếp dân,

  thanh tra hành chính và xứ lý sau thanh tra

  Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

   
   

   

  B

  TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

  1

  Thanh tra việc tổ chức đào tạo liên thông, liên kết đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp các ngành, nghề thuộc khối ngành sức khỏe

  Cả năm

  20 cơ sở đào tạo trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, An Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Hưng Yên, Hậu Giang, Thanh Hóa và Tiền Giang.

  (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 7 kèm theo)

  Vụ Pháp chế - Thanh tra

   

  2

  Thanh tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; các điều kiện về đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ đào tạo

   

  07 cơ sở đào tạo trên địa bàn 07 tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hải Phòng, Long An, Thanh Hóa, Tiền Giang

  (Danh sách các đơn vị được thanh trơ tại phụ lục 8 kèm theo)

  Vụ Pháp chế - Thanh tra

   

  3

  Thanh tra việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng của các trường đại học được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng

   

  15 trường đại học trên địa bàn 05 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Dương

  (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 9 kèm theo)

  Vụ Pháp chế - Thanh tra

   

  C

   

  CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

  1

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

  Quý I ,

  III,IV

  30 doanh nghiệp trên địa bàn 06 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Hưng Yên và Thái Nguyên (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 10 kèm theo)

  Phòng Pháp chế - Thanh tra

   

  2

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị cung cấp dịch vụ tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  Quý I

  05 doanh nghiệp trên địa bàn 04 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang và Phú Thọ (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 11 kèm theo)

  Phòng Pháp chế - Thanh tra

   

  3

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và việc tổ chức hoạt động chứng nhận hợp quy

  Quý II

  11 doanh nghiệp trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu

  (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 12 kèm theo)

  Phòng Pháp chế - Thanh tra

   

  4

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động và việc tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  Quý II

  14 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và Hải Phòng (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 13 kèm theo)

  Phòng Pháp chế - Thanh tra

   

  5

  Thanh tra chuyên đề chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và tổ chức chứng nhận hợp quy

  Quý III

  07 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Ilà Nội (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 14 kèm theo)

  Phòng Pháp chế - Thanh tra

   

                     
   
   

   

  D

  CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

   

  Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

   

  25 doanh nghiệp trên địa bàn 08 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Gia Lai

  (Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 15 kèm theo)

  Phòng Pháp chế - Thanh tra

   

   
   

  PHỤ LỤC 1

  DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG -
  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA THEO VÙNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

   

  TT

  Doanh nghiệp

  Địa chỉ

  A

  Vùng 1

   

  Lạng Sơn (12 doanh nghiệp)

  1

  Công ty CP Dược phẩm và vật tư y tế Lạng Sơn

  Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  2

  Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

  Đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  3

  Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức

  Số 74, quốc lộ 4B, khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

  4

  Công ty TNHH Huy Hoàng

  Số 50 Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  5

  Hợp tác xã Đồng Tâm

  Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

  6

  Công ty TNHH MTV Lâm Sản Lạng Sơn

  Lũng Tém, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

  7

  Công ty TNHH Xây dựng Thành Linh huyện Chi Lăng

  Km2 quốc lộ 1A cũ, thôn Núi Đá, xã Quang Lang, huyện Chì Lăng, tỉnh Lạng Sơn

  8

  Công ty cổ phần Đá Đồng Mỏ huyện Chi Lăng

  Thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

  9

  Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành

  Thôn Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

  10

  Công ty TNHH Một thành viên Lâm Nghiệp Đông Bắc

  Thị Trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

  11

  Công ty TNHH Công nghệ luyện kim Vicmet Việt Nam

  Tân Hoa, Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

  12

  Công ty Cổ phần TM sản xuất da Nguyên Hồng - Huyện Văn Lãng

  Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

   
   

   

  B

  Vùng 2

  I

  Hải Phòng (12 doanh nghiệp)

  1

  Công ty CP Xây dựng 201

  85 Đường vòng cầu Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  2

  Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh

  Số 437 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hài Phòng

  3

  Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng

  Minh Đức

  TDP Quyết Hùng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

  4

  Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng

  Số 71 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng

  5

  Công ty Cổ phần DAP- VINACHEM

  Lô GI-7 khu kinh tế Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng

  6

  Công ty CP Xây dựng Thương mại Hùng Phát

  Số 9/49 Tôn Đản, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

  7

  Công ty TNHH Hà Hưng Hải

  5/K9 đường 356 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

  8

  Công ty TNHH Nam Thuận

  Xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

  9

  Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

  Km35-QL10-Quốc Tuấn-An lão-HP

  10

  Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng

  Số 101 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

  11

  Công ty Cổ phần MECTA

  Số 41 khu phát triển nhà ở Quang Ngọc, Mạc Thiên Phúc, Lãm Hà, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng

  12

  Công ty TNHH Nhật Việt

  Số 132 Cát Bi, Hải An, thành phố Hải Phòng

  II

  Ninh Bình (12 doanh nghiệp)

  1

  Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

  Phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

   
   

   

  2

  Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp Máy LILAMA

  Phường Thanh Bình, thành Phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

  3

  Công ty TNHH Dương Giang

  Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

  4

  Cty CP Xây dựng số 16 Thăng Long

  Km số 2, đường Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  5

  Công ty Cổ phần Yên Thành

  Xóm 2, Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

  6

  Công ty Cổ phần gạch ngói Sông Chanh

  Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

  7

  Công ty TNHH MTV Minh Đăng

  SN930, đường Trần Hưng Đạo, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

  8

  Công ty TNHH giầy ANTONIA Việt Nam

  Khu công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

  9

  Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nam Ninh

  Đường Đinh Điền, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  10

  Công ty TNHH một thành viên Dệt may B&H VIN A

  Thôn Đường 10, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

  11

  Công ty Cổ phần may xuất khẩu HMT

  TT Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

  12

  Công ty TNHH Sinh Lộc

  Đường Triệu Việt Vương, Phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  C

  Vùng 3

  I

  Đắk Lắk (12 doanh nghiệp)

  1

  Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng

  Số 227 Nguyễn Thái Bình, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  2

  Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á

  Khu công nghiệp Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  3

  Công ty Cổ phần Đô thị và môi trường Đắk Lắk

  Số 01 đường Đào Duy Từ, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

   
   

   

  4

  Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam

  Số 174 Y Jut, Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  5

  Công ty CP đầu tư & phát triển An Thái

  Lô B03 - B04 Khu CN xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  6

  Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - DV Việt Thắng

  Lô D 3A, Khu công nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

  7

  Công ty TNHH MTV Cà Phê 715a

  Thôn 18, Xã EARiêng, huyện MĐRắk, tỉnh Đắk Lắk

  8

  Công ty TNHH MTV Cà phê 715b

  Thôn 3, Xã Ea M’Lay, huyện MĐRắk, tỉnh Đắk Lắk

  9

  Công ty TNHH Đại Đồng

  Số 227 Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  10

  Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Đắk Lắk

  Số 38 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  11

  Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành

  Xã Ea Ral, huyện Ea H'le, tỉnh Đắk lắk

  12

  Công ty TNHH Thương mại An Trung Mạnh

  Khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

  II

  Đà Nẵng (12 doanh nghiệp)

  1

  Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 5

  61 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

  2

  Công ty TNHH Trang trí nội thất & quảng cáo Sài Gòn DAD

  63 Tôn Thất Đạm, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

  3

  Công ty Cổ phần Lilama 7

  332 Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  4

  Công ty Cổ phần LICOGI 10

  Số 382 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  5

  Chi nhánh II - Công ty CP công nghiệp Quảng An I tại Đà Nẵng.

  36 Xuân Diệu, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

  6

  Công ty TNHH NEOLAB Việt Nam

  Tầng 1, Tầng 2, Tầng 3, Tòa nhà VNPT, số 344 Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

   
   

   

  7

  Công ty CP Thương mại Vinatex Đà Nẵng

  153 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  8

  Chi nhánh Công ty cổ phần Long Khải tại Đà Nẵng

  Lô 16, khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

  9

  Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt

  30 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  10

  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533

  Số 09 Nguyễn Phi Khanh, phuờng Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  11

  Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình Đô thị Đà Nẵng

  Lô 04, Khu B2-3 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  12

  Công ty cổ phần công nghệ Bích Hạnh - Đà Nẵng

  Thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

  III

  Gia Lai (12 doanh nghiệp)

  1

  Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức

  29 A Trường Chinh, Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

  2

  Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai

  38 Trần Khánh Dư, Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

  3

  Chi nhánh Sông đà 901 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

  86 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

  4

  Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

  90 Lê Duẩn, Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

  5

  Công ty Cổ phần quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai

  32A Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

  6

  Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn

  QL19 xã Bàu cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

  7

  Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

  Nguyễn Chí Thanh, Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

  8

  Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bò thịt - Bò sữa Cao Nguyên

  Lô E1-E2-E3 Khu Công nghiệp Trà Đa, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

   
   

   

  9

  Công ty Cổ phần xây dựng và vận tải Gia Lai

  Lý thường Kiệt, Thôn 5, Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

  10

  Công ty Cổ phần Chiến Thắng

  172 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

  11

  Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trần Vũ

  190 A Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

  12

  Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai

  Pang, Mang Yang, tỉnh Gia Lai

  D

  Vùng 4

  I

  Tiền Giang (12 doanh nghiệp)

  1

  Công ty Cổ phần CN và TBCS DuHal

  Lô 30-31 Cụm Công Nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

  2

  Công ty TNHH VT may XNK Tân Bình

  Số 151B, Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

  3

  Công ty Cổ Phần In Tiền Giang

  Số 10 Học Lạc, Phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

  4

  Công ty Cổ phần Hùng Vương

  Lô 44-Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

  5

  Công ty TNHH Châu Á

  Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

  6

  Công ty Cổ phần Châu Âu

  Lô 69, Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

  7

  Công ty TNHH SX trái cây Hùng Phát

  Lô 47-49-51, Khu CN Mỹ Tho - Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

  8

  Công ty TNHH MTV SD

  Khu phố 3, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

  9

  Công ty TNHH Xây Dựng Khánh Khanh

  8A1 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

  10

  Chi nhánh Công ty TNHH May Hữu Hoàng

  A6-40 đường số 11, Khu Long Thạnh Hưng, Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

  11

  Công ty TNHH Hùng Vương MASCATO

  Lô 41-42, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

   
   

   

  12

  Công ty TNHH JAKO VINA

  Ấp Hoà Lợi Tiểu, Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

  II

  Bạc Liêu (12 doanh nghiệp)

  1

  Công ty TNHH MTV PINETREE

  Ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

  2

  Công ty TNHH Thực phẩm Thủy sản Minh Bạch

  Ấp khúc tréo B, Tân Phong, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

  3

  Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Trúc Anh

  Ấp Công Điền, Xã vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

  4

  Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải

  Số 231, Xã Tân Phong, thi xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

  5

  Công ty Cổ phần Tôm Miền Nam

  Ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

  6

  Công ty TNHH Thủy sản NIGICO

  Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

  7

   

  Công ty Cổ phần Việt Úc Bạc Liêu

  Khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

  8

  Công ty Cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam

  A 1-3 Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

  9

  Bưu điện tỉnh Bạc Liêu

  Trần Phú, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

  10

  Công ty Cổ phần XNK tổng hợp Giá Rai

  Quốc lộ 1A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

  11

  Chi nhánh Bạc Liêu 2 - Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam

  Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

  12

  Công ty TNHH MTV Tân Phong Phú

  Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

   
   

  PHỤ LỤC 2

  DANH SÁCH TẬP ĐOÀN/ TỔNG CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN,
  ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
  VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH
  CỦA PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tên Tập đoàn/ Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

  Địa chỉ

  I

  Công ty Cổ phần Tập đoàn VinGroup và 08 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

  1

  Công ty Cổ phần Tập đoàn VinGroup

  Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  2

  Công ty Cổ phần Vinhomes

  Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  3

  Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Thương Mại Dịch Vụ VinPro

  Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  4

  Công ty Cổ Phần Vincom Retail

  Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô Thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  5

  Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco

  Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  6

  Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

  Số 458, Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  7

  Công ty TNHH Một thành viên Vinschool

  Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  8

  Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast

  Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu Đô thị Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  9

  Công ty Cổ phần Nghiên cứu và sản xuất VinSmart

  Số 7, Đường Bằng Lăng 1, KĐT Sinh Thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

   
   

   

  II

  Tổng Công ty Miền Trung - CTCP và 10 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

  1

  Tổng Công ty Miền Trung - CTCP

  Số 517 Trần Cao vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

  2

  Công ty Cổ phần Xi măng Sông Gianh

  Thôn Cương Trung C, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình

  3

  Công ty Cổ phần Xi măng Cosevco Đà Nẵng

  Khu công nghiệp Hoà Khánh, phường Hoá Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

  4

  Công ty Cổ phần Cosevco 9

  Km 2 Quốc Lộ 9, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

  5

  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kinh doanh Bất động sản Cosevco

  Số 69 Kỳ Đồng, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

  6

  Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco

  Đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

  7

  Công ty Cổ phần Sứ Cosani

  Đường số 7, Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

  8

  Công ty Cổ phần Xây dựng 78

  Số 51B Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

  9

  Công ty Cổ phần Cosevco 6

  Số 02 Huyền Trân Công Chúa, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  10

  Công ty Cổ phần Hải Vân

  Lô E, đường số 4, KCN Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

  11

  Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1

  Số 334 đường Quang Trung, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

  III

  Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV và 10 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

  1

  Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV

  Số 18A Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chi Minh

  2

  Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh

  Số 852A Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

  3

  Công ty Cổ phần Kim Thạch

  Số 86 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

   

   

  4

  Công ty Cổ phần Xây dựng số 1

  Số 108 Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

  5

  Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận

  Số 48 Hoa Sứ, Lầu 2, Lô C, Cao ốc PNTechcons, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

  6

  Công ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng

  Số 5, Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

  7

  Công ty Cổ phần Xây dựng số 3

  Số 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

  8

  Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Xây dựng Long Bình

  Số 918-920 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

  9

  Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ tầng

  Số 15 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

  10

  Công ty Cổ phần Nhà Tiền Chế

  Đường Nguyễn Xiễn, Phường Long Bình, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

  11

  Công ty Khách sạn GRAND IMPERIAL Sài Gòn

  Số 101 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

  IV

  Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

  1

  Cơ quan Tập đoàn

  Số 226 Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

  2

  Công ty than Khe Chàm - TKV

  Khu 6, phường Mông Dương, thành phố Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh

  3

  Công ty than Thống Nhất - TKV

  Số 1, đường Lê Thanh Nghị, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  4

  Công ty than Dương Huy - TKV

  Tổ 5, Khu phố Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  5

  Công ty than Quang Hanh - TKV

  Số 302, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  6

  Công ty than Hòn Gai - TKV

  Số 169, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  7

  Công ty than Hạ Long - TKV

  Tổ 65, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

   
   

   

  8

  Công ty than Uông Bí - TKV

  Tổ 17, khu 3, Phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

  9

  Công ty Xây lắp mỏ - TKV

  Số 804, Khu 7B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  10

  Công ty than Nam Mẫu - TKV

  Số 1A, Đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

  11

  Công ty than Mạo Khê - TKV

  Khu Dân Chủ, phường Mạo Khê, thị Xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

  12

  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

  Tổ 48, Khu 4B2, phường Cửa ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  13

  Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin

  Số 46 phố Đoàn Thị Điểm, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  14

  Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin

  Phường Cửa ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  15

  Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin

  Số 969, đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

  16

  Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV

  Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

  17

  Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV

  Khu đô thị mới, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  18

  Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin

  Km 8 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  19

  Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin

  Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  20

  Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

  Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  21

  Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin

  Số 1, phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  22

  Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin

  Số 185 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

  23

  Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin

  Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  24

  Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin

  Số 799, Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  25

  Công ty CP than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin

  Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

   
   

   

  26

  Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin

  Phường Cẩm Phú, thành Phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  27

  Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin

  Phường Cẩm Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

  28

  Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin

  Phường Cẩm tây, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  29

  Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin

  Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  30

  Công ty CP KD than Cẩm Phả - Vinacomin

  Số 170 đường Trần Phú, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  31

  Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin

  Số 370 đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  32

  Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin

  486 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  33

  Công ty CP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

  Tổ 13, khu 8, Phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

  34

  Công ty CP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

  Khu Quang Trung, thị trấn Mạo Khê, thị Xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

  35

  Công ty CP Vật tư - TKV

  Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  36

  Công ty CP Vận tải và ĐĐ thợ mỏ - Vinacomin

  Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  37

  Công ty CP Địa chất mỏ - TKV

  Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  38

  Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV

  Số nhà 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống đa, Hà Nội

  39

  Công ty CP Địa chất và Khoáng sản - Vmacomin

  173 Trương Định, Phường 09, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

  40

  Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV

  Đường Phan Đình Phùng, tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

  41

  Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV

  Số 799, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh

   
   

  PHỤ LỤC 3

  DANH SÁCH 40 TỔ CHỨC ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
  BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA
  PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT
  AN TOAN LAO
  ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tên Tổ chức/ doanh nghiệp

  Địa chỉ

  I

  Khu vực phía Bắc (thành phố Hà Nội 20 đơn vị)

  1

  Công ty Cổ phần An toàn và Môi trường Việt Nam

  Số 31, ngõ 265, phố Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  2

  Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn lao động và xây dựng Hà Nội

  Lô 34, NV2, tổ dân phố Liên Cơ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  3

  Công ty Cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh kế

  Số 74 ngõ 29/70/2 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  4

  Công ty Cổ phần kỹ thuật và kiểm định thiết bị công nghiệp

  Số 6, ngách 34/34 Tư Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  5

  Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam

  A3 P2 tập thể Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  6

  Công ty TNHH Đào tạo, Kiểm định và Đo kiểm môi trường lao động

  Ô 7, Lô 3 tổ 74 Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

  7

  Công ty Cổ phần huấn luyện an toàn lao động và dịch vụ Hoàn Cầu

  Số 27 Ngõ 100/24 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  8

  Công ty Cổ phần giáo dục Phương Đông

  Đội 8 thôn Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  9

  Cóng ty TNHH Dịch vụ đào tạo và Tư vấn Hà Nội

  Số 1 Ngõ 78, phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  10

  Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật an toàn Việt Nam

  Số 16A, ngõ 95/2 phố Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

  11

  Công ty Cổ phần Phát triển và Đào tạo nhân lực Việt Nam

  Số 12 ngõ 3, Ngách 3/75 Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

   
   

   

  12

  Công ty TNHH Việt Hà

  Lô 38B, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

  13

  Công ty CP Kiểm định KTAT và Dịch vụ công nghiệp

  Khu Công nghiệp Nguyên Khê, tổ 61, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh thành phố Hà Nội

  14

  Công ty TNHH MTV Kiểm định lao động kỹ thuật an toàn

  Số 17, ngách 43/6, đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  15

  Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và Tư vấn xây dựng Việt Nam

  Số 47 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  16

  Công ty Cổ phần An toàn và Môi trường Việt Nam

  Số 31, ngõ 265, phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  17

  Công ty TNHH Tư vấn kiểm định kỹ thuật, an toàn Hà Nội

  Phòng 805-C7, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  18

  Công ty Cổ phần Kiểm định Việt

  Số 34 ngõ 1, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  19

  Công ty Cổ phần dịch vụ đào tạo và kiểm định an toàn Việt Nam

  Số 8 ngách 10, ngõ 355/26, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nộỉ

  20

  Công ty TNHH MTV kiểm định an toàn thiết bị Hà Nội

  Số 19B, ngõ 29/70/16 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  II

  Khu vực phía Nam (thành phố Hồ Chí Minh 20 đơn vị)

  21

  Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh

  Số 733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

  22

  Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn an toàn MT

  Số 220/49 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

  23

  Công ty TNHH phát triển nhân lực và thương mại MASTCO

  Số 73/3/8/2 Bùi Công Trừng, Khu phố 4, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

  24

  Công ty Cổ phần huấn luyện an toàn lao động NDT

  Số 450 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

  25

  Công ty Cổ phần giải pháp an toàn Á Châu

  Số 16-18 đường số 1, Lương Đình Của, KP3, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

  26

  Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Tân Cảng - STC

  Số 76 Nguyễn Háo Vĩnh, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

   
   

   

  27

  Công ty TNHH Safety Care

  Số 120 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

  28

  Công ty Cổ phần huấn luyện an toàn môi trường Miền Nam

  Số 10A, đường số 7, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

  29

  Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn công nghiệp một

  Số 1/1E Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

  30

  Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn thành phố

  Số 172 đường 19/5B, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

  31

  Công ty TNHH Kiểm định và Công nghệ 2

  B21 Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh

  32

  Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn Việt Nam

  Số 113 đường 28, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

  33

  Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và Đánh giá chất lượng máy - thiết bị VN

  Số 93 đường Trưng Trắc B, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

  34

  Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn Quốc tế

  Số 288/21 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

  35

  Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn và Kiểm định kỹ thuật III

  Số 1366/9/3 quốc lộ 1A, KP1, phường Thái An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

  36

  Công ty Cổ phần kiểm định an toàn 2

  Số 93/10, Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

  37

  Công ty Cổ phần Kiểm định và Thử nghiệm Sài Gòn (SITC)

  Phòng 702 tầng 7 tòa nhà Center point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

  38

  Công ty Cổ phần kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp 2

  Số 490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

  39

  Công ty TNHH Huấn luyện và dịch vụ kỹ thuật an toàn

  Tầng 19 khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

  40

  Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật & Giải pháp an toàn EIC

  Tầng lửng, Tòa nhà Topaz 2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

   
   

  PHỤ LỤC 4

  DANH SÁCH TẬP ĐOÀN/ TỔNG CÔNG TY VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN,
  ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
  VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA
  PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tên Tập đoàn/ Tổng Công ty và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

  Địa chỉ

  I

  Tổng công ty Hàng không Việt Nam

  1

  Công ty mẹ

  Số 200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  2

  Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay

  Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

  3

  Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không

  Số 202 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  4

  Công ty TNHH MTV DV mặt đất sân bay VN

  Tầng 5, Tòa nhà Tổng công ty Vietnam Airlines, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

  5

  Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không VN

  Sân Bay Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

  6

  Công ty CP HK Jetstar Pacific Airline

  12 Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

  7

  Công ty CP DV hàng hóa Nội Bài

  Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

  8

  Công ty CP DV hàng hóa Tân Sơn Nhất

  Số 46-48 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

  9

  Công ty TNHH DV Giao nhận hàng hóa TSN

  Số 6 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

  10

  Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa

  Số 49 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

  11

  Công ty CP DV hàng không sân bay Nội Bài

  Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

   
   

   

  II

  Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  1

  Công ty mẹ - EVN

  Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

  2

  Tổng công ty Phát điện 1

  Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

  2.1

  Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

  Km 11 đường 513, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

  2.2

  Công ty Nhiệt điện Uông Bí

  Khu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

  2.3

  Công ty Thủy điện Bản Vẽ

  Đường Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  3

  Tổng công ty Phát điện 2

  Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

  3.1

  Công ty Thủy điện Quảng Trị

  Khu phố 8, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

  3.2

  Công ty Thủy điện Sông Bung

  Số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

  3.3

  Công ty Nhiệt Điện Cần Thơ

  Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

  4

  Tổng công ty Phát điện 3

  Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh                                      

  4.1

  Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

  Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  4.2

  Công ty Nhiệt điện Mông Duơng

  Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  4.3

  Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGenco 3

  Số 332 Độc Lập, phuờng Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  5

  Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

  Số 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

  5.1

  Công ty Truyền tải điện 1

  Số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

  5.2

  Công ty Truyền tải điện 4

  Số 7 Quốc Lộ 52, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh     

   
   

   

  5.3

  Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện

  Số 1111D đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

  6

  Tổng công ty Điện lực miền Bắc

  Số 20 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

  6.1

  Công ty Điện lực Quảng Ninh

  Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  6.2

  Công ty Điện lực Thanh Hóa

  Số 96 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

  6.3

  Công ty Điện lực Nghệ An

  Số 2 Duy Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  7

  Tổng công ty Điện lực miền Trung

  78A Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  7.1

  Công ty Điện lực Quảng Trị

  Số 126, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

  7.2

  Công ty Điện lực Phú Yên

  Số 104 Lê Lợi, phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  7.3

  Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung

  Số 81-89 đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng

  8

  Tổng công ty Điện lực miền Nam

  Số 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

  8.1

  Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ

  Số 6 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

  8.2

  Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

  Số 60 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  8.3

  Công ty Dịch vụ điện lực miền Nam 1

  Số 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

  III

  Tổng công ty Dầu Việt Nam

  1

  Công ty mẹ

  Tầng 14-18 Toà nhà PetroVietnam (Địa chỉ: Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

  2

  Công ty CP Dầu khí Mê Kông

  Số 174, Trần Hưng Đạo, Q. Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

  3

  Công ty CP Xây dựng Dầu khí Bình Thuận

  Số 97 Trần Hưng Đạo - Phường Phú Thủy - Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

   
   

   

  4

  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV OIL Miền Trung

  Số 92-94 đường Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

  5

  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội

  Số 194 phố Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

  6

  Công ty CP Sản xuất và chế biến dầu khí Phú Mỹ

  Khu công nghiệp Cái Mép, Xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  7

  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

  Số 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

  8

  Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn

  Tầng 10, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

  9

  Công ty CP Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam

  Lầu 10, tòa nhà Petroland, số 12 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

  IV

  Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

  1

  Công ty mẹ

  Số 673 Nguyễn Hữu Thọ - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

  2

  Công ty CP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA)

  lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ - Xã Phước Kiển - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

  3

  Công ty CP CNG Việt Nam (CNG)

  Đường số 15, KCN Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

  4

  Công ty CP Kinh doanh khí Miền Nam

  Lầu 4, PetroVietNam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

  5

  Công ty CP Kinh doanh khí Miền Bắc

  Tầng 11, Tòa Nhà Viện Dầu Khí, 173 Trung Khí, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

  6

  Công ty CP Sản xuất ống thép Dầu khí VN

  KCN Dầu Khí Soài Rạp, Thị Trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

  7

  Công ty CP LNG Vietnam (LNGV)

  Số 61B đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

   
   

  PHỤ LỤC 5

  DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG -

  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY

  ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC
  Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019

  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tên Tổ chức/doanh nghiệp

  Địa chỉ

  1

  Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây đựng

  Số 201 Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  2

  Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài

  Số 4 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

  3

  Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quận 1

  231, 233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

  4

  Công ty cổ phần du lịch IIG

  NV-B17, khu đô thị Trung hoà nhân chính, quận Thanh xuân, Hà Nội

  5

  Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Mai Linh

  64 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

  6

  Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn

  35 Lê Quý Đôn - Phường 07 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

  7

  Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật

  473 Nguyễn trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

  8

  Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế SOVILACO

  Số 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

  9

  Công ty cổ phần phát triển dịch vụ C.E.O

  Tầng 5, Tháp CEO, Phạm Hùng, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  10

  Công ty TNHH Ánh Thái Dương

  Số 2893 Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Công ty TNHH Ánh Thái Dương Hồ Chí Minh

  11

  Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera

  Số 2, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  12

  Công ty cổ phần Máy-Thiết bị dầu khí

  Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

   
   

   

  13

  Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoàng Minh

  Số 5 phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

  14

  Công ty cổ phần vận tải, Thương mại và Du lịch Việt Nam

  Số 375 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

  15

  Công ty cổ phần nguồn nhân lực Thiên Đạt

  BT2-18 khu đô thị mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  16

  Công ty TNHH Cung ứng lao động Mekong (HCM)

  Số 63A Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh

  17

  Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn

  Số 298A Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

  18

  Công ty cổ phần công nghệ cao Vĩnh Phúc

  Số 39, đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

  19

  Công ty CP Xây dựng và cung ứng nhân lực Quang Trung (HN)

  Số 159, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  20

  Công ty cổ phần IDC

  Số nhà 166, đường Lê Đức Thọ kéo dài, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  21

  Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và thương mại VIETCOM (HN)

  Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH 2,2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  22

  Công ty CP XNK và hợp tác đầu tư giao thông vận tải TRACIMEXCO

  Số 36 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

  23

  Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và XNK Hải Phòng

  Số 7B5, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

  24

  Công ty TNHH Nhật Huy Khang

  Số 102-102A Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

  25

  Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại

  Số 34, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

   
   

  PHỤ LỤC 6

  DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG -
  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY
  ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI,

  BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y T

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tên doanh nghiệp

  Địa chỉ

  I

  Thành phố Hà Nội (30 doanh nghiệp)

   

  1

  Công ty Cổ phần BITEXCO

  Phòng 118, Tầng 1, Tháp The Manor Mỹ Đình, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  2

  Công ty CP Xây dựng Đường Bộ 248-Cienco 1

  Số 24 ngõ, 55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  3

  Công ty CP Him Lam Mộc Dũng

  Tầng 1 Số 442 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

  4

  Công ty CP Dược phẩm Sao Kim

  KCN Quang Minh, Mê Linh, thành phố Hà Nội

  5

  Cty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam

  Tầng 6, tòa nhà Hồng Hà Central, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

  6

  Công ty CP Viglacera Từ Liêm

  Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

  7

  Công ty CP Vận tải biển Thương mại Phương Đông

  Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  8

  Công ty CP Thương mại dịch vụ tổng hợp Hai Bà Trưng

  Số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  9

  Công ty Cổ phần Sông Đà 10.9

  Lô 7,8- LK3- KĐT Đại Thanh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

  10

  Công ty CP Công nghệ Bình Minh

  Tầng 3, Toà 25T2 - N05, Hoàng Đạo Thuý, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  11

  Công ty CP Thương mại Ngôi nhà mới

  Sàn 5B, tòa nhà 25T2, cụm nhà hỗn hợp NO5, Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

   
   

   

  12

  Công ty Cổ phần LICOGI13

  Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  13

  Công ty CP An Việt Sông Hồng

  P307 Tầng 3 Khối B Tòa nhà văn phòng BigC Long Biên, Số 7-9 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  14

  Công ty CP tư vấn phát triển xây dựng Sông Hồng

  Số 131 Phố Trường Lâm, Tổ 7 Phường Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội

  15

  Công ty CP đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHOMES

  Tháp đôi FLC 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  16

  Công ty CP Giấy Vạn Điểm

  Thị trấn Phú minh, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

  17

  Công ty Cổ phần giáo dục và đào tạo VICTORIA

  Tầng 3, tháp B, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  18

  Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng long

  26 Đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân đỉnh, quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  19

  Công ty Cổ phần Kết nối Châu Âu

  Lô 04 - 9A Khu công nghiệp Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

  21

  Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Hồng Hà

  Tầng 1 nhà N03 , Đường Trần Quý Kiên, Dịch vọng, Cầu giấy, thành phố Hà Nội

  22

  Công ty Cổ phần Cầu 12

  Số 463 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

  23

  Công ty Cổ phần ARMEPHACO

  118 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, thành phố Hà Nội

  24

  Công ty Cổ phần Đầu tư HICON

  Tầng 6A - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

  25

  Công ty TNHH Một thành viên Sông Đà 2 E&C

  Km 10, Đuờng Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  26

  Công ty CP Đầu tư công nghệ ngôi sao Châu Á

  Lô c3-c4 Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

  27

  Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng

  Cụm công nghiệp Thanh oai, Bích Hòa, Thanh Oai, thành phố Hà Nội

  28

  Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính

  Tầng 3 nhà A1-A2 Tòa nhà Vinaconex 1 - 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội

   
   

   

  29

  Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS

  Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  30

  Công ty Cổ phần Công trình 6

  Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, thành phố Hà Nội

  II

  Thành phố Hồ Chí Minh (30 doanh nghiệp)

  1

  Công ty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn

  10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

  2

  Công ty TNHH Yujin Vina

  Lô 71-74 - KCX Linh Trung - Q. Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

  3

  Công ty TNHH Vinh Thùy

  511 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

  4

  Công ty CP Dược phẩm Phano

  31 Hồ Biểu Chánh, P.12, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

  5

  Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Vận tải Vy Phương

  662/16 Sư Vạn Hành nối dài, phường 12, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

  6

  Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ

  63 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

  7

  Công ty TNHH LikeLion Việt Nam

  Nhà xưởng E5, Số 55, Đường Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

  8

  Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xuất khẩu quốc tế Mỹ Việt

  9 km9, đường song hành, kp7, Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

  9

  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Human Vina

  163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

  10

  Công ty TNHH Việt Thắng Jean

  38 Quang Trung, phường Hiệp Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

  11

  Công ty TNHH Dịch vụ cung ứng lao động Bến Thành

  106 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

  12

  Công ty TNHH Nam Ho

  6/9C Đỗ Văn Dậy, Tân Hòa, Tân Hiệp, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

  13

  Công ty Cổ Phần Vietstar

  Khu LH Xử Lý Chất Thải Rắn Tây Bắc, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

   
   

   

  14

  Công ty TNHH Asia Garment

  52 Đông Hưng Thuận 21, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (Chi nhánh), thành phố Hồ Chí Minh

  15

  Cóng ty TNHH Gain Việt Nam

  688/1 Hương Lộ 2, P Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

  16

  Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Green Leaf Việt nam

  193 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

  17

  Công ty CP Công nghiệp Giày Thuận Thành

  G16/95 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

  18

  Công ty Cổ phần An Ánh Hùng

  178D Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

  19

  Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương

  E5/96A Thế Lữ,xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

  20

  Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

  428 Nguyễn Tất Thành, Phường 18 Quận 4, Tp Hồ Chí Minh

  21

  Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ Minh Nguyên

  Lô HT-1-1, dường D2, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

  22

  Công ty CP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng

  9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Q1, thành phố Hồ Chí Minh

  23

  Công ty TNHH May mặc - Thương mại Mai Lan Anh

  62 Đường 2, P. Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

  24

  Công ty TNHH INDICO

  741 Hậu Giang, phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

  25

  Công ty CP Xây dựng Phước Thành

  21 ĐS 24 KDC Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

  26

  Công ty CP Đầu tư Hoàng Phúc quốc tế

  (Bưu điện) 128 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

  27

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt

  1700/3C, QL1A, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

  28

  Công ty TNHH Dong Bang Vina

  KP.5, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

  29

  Công ty Cổ phần Công nghiệp hỗ trợ Phước Nguyên

  Lô HT-3-2, Đường D2, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

  30

  Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Khoa

  03 TTN17, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh                                                                              1

   
   

   

  III

  Tỉnh Hưng Yên (26 doanh nghiệp)

  1

  Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 5 - Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

  Xã Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  2

  Công ty TNHH KONISHI Việt Nam

  Khu CN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

  3

  Công ty TNHH Kai Quốc tế Việt Nam

  KCN dệt may Phố Nối, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

  4

  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Hoa

  Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

  5

  Công ty Cổ phần Đồ uống cao cấp Thái Lan

  Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

  6

  Công ty TNHH HAMECO Hưng Yên

  Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

  7

  Công ty TNHH Chế tạo xe máy và phụ tùng

  Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

  8

  Công ty TNHH Gia công kim loại tấm

  Thôn Nghĩa Lô, Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

  9

  Công ty TNHH Minh Hương

  Thôn Chùa, Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

  10

  Công ty Cổ phần Thực phẩm và đồ uống quốc tế

  Cụm Công nghiệp sạch - Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

  11

  Công ty TNHH Ngôi nhà Ánh Dương Hưng Yên

  ấp Kim Ngưu, Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

  12

  Công ty Cổ phần Yên Sơn

  Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

  13

  Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hoà Bình

  Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

  14

  Công ty TNHH Ô tô Đông Phong

  Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

  15

  Công ty Cổ phần Quốc tế Inox Hoà Bình

  Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

  16

  Công ty TNHH TV GalvaniZing JV

  Khu CN dệt may Phố Nối, Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

  17

  Công ty TNHH May Tường Vượng

  Km 20, Quốc lộ 5, Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

   
   

   

  18

  Công ty TNHH Cơ điện Việt Á

  Phan Bôi, Phương Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  19

  Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Chiến Thắng

  Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

  20

  Công ty Cổ phần chăn nuôi MAVIN

  Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

  21

  Công ty TNHH Một thành viên PCC-1 chế tạo bồn bể ống công nghệ & kết cấu thép

  Km17, Quốc lộ 39, Thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

  22

  Công ty TNHH Thiên Sơn Hưng Yên

  Thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

  23

  Công ty TNHH May mặc Chiến Minh

  Thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

  24

  Công ty TNHH Hưng Hải An

  Thôn Quang Yên, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  25

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thịnh Phát - Chi nhánh Hưng Yên

  256K2, Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  26

  Công ty TNHH may mặc EHWA-HT

  Thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

  IV

  Tỉnh Lâm Đồng (24 doanh nghiệp)

  1

  Công Ty TNHH Dalat Hasfarm

  450 Nguyên Tử Lực, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  2

  Chi nhánh Công ty CP Espace Business Huế tại thành phố Đà Lạt

  Quảng Trường Lâm Viên, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  3

  Công ty TNHH Sợi Đà Lạt

  Lô A8 Cụm công nghiệp Phát Chi, Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  4

  Công ty TNHH Young Shin Vina

  13 Trần Phú, Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  5

  Chi nhánh Công ty cổ phần SCAVI tại Lâm Đồng

  116 Phan Đình Phùng, Lộc tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  6

  Công ty TNHH thực phẩm ASUZAC Đà Lạt

  Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

  7

  Công ty TNHH Thụy hồng Quốc tế

  Nam hiệp - Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

   
   

   

  8

  Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng

  Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  9

  Công ty TNHH XQ Đà Lạt

  17 Khu Hoà Bình, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  10

  Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất - Đà Lạt

  Thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  11

  Công ty CP Du lịch Lâm Đồng

  01 Lê Đại Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  12

  Công ty Cổ Phần Du Lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Đà Lạt

  03 Nguyễn Du phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  13

  Công ty CP Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt

  07 A/l Mai Anh Đào, Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  14

  Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng

  Số 266 Hai Bà Trưng, Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  15

  Công ty CP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng

  Số 03-05-07 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  16

  Công ty CP Khoáng Sản & Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

  Số 87 Phù Đổng Thiên Vương Phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  17

  Công ty CP Sài Gòn - Đà Lạt

  Số 180 Đường 3/2 phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  18

  Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Tuổi trẻ

  10 Hồ Tùng Mậu - Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  19

  Công ty TNHH Vĩnh Tiến - Đà Lạt

  39-41 Phạm Ngọc Thạch phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  20

  Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin tại Đà Lạt

  1 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

  21

  Công ty TNHH Bá Thiên

  74 Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  22

  Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Lạc Hồng

  KP12 - TT Liên nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

  23

  Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh hàng Xuất nhập khẩu Nam Phương

  54 Nguyễn Khuyến, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  24

  Công ty TNHH Tâm Châu

  11 Kim Đồng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

   
   

   

  V

  Tỉnh Đồng Nai (29 doanh nghiệp)

  1

  Công ty TNHH Tuấn Lộc

  58/4C KP6 Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  2

  Công ty TNHH May Million Win VN

  KCN Hố Nai 3, Trảng bom, Tỉnh Đồng Nai

  3

  Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm

  Ấp 4 - Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

  4

  Công ty TNHH Cariyan Wooden Việt Nam

  Đường số 9, KCN Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  5

  Công ty TNHH Deuck Woo Việt Nam

  KCN Long bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  6

  Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Gia Mỹ

  Lô 29, Đường số 2, KCN Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  7

  Công ty TNHH KOVA VINA

  Đường số 10, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  8

  Công ty Cổ phần kết cấu thép ATAD Đồng Nai

  Lô F, KCN Long Khánh, Bình Lộc, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

  9

  Công ty CP Đầu tư Long Thuận

  tổ 6, ấp 3, Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  10

  Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sao Việt Thành

  27, Tổ 4, Kp 6, Đường Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  11

  Công ty TNHH Thương mại Sản xuất May mặc Phú khang

  Số 52/1 ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

  12

  Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO

  168, Tổ 2, KP11, An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  13

  Công ty Cổ phần Thương mại May mặc Hoàng Việt

  81/18 Bùi Trọng Nghĩa, Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  14

  Công ty TNHH YONG A TEXTILE VINA

  KCN Nhơn Trạch 6, Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  15

  Công ty TNHH KUM YOUNG VINA

  Đường Số 8 KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

  16

  Công ty TNHH Một Thành Viên Mai Hương Phát

  Số 233, tổ 5, ấp Tân Cang, Xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

   
   

   

  17

  Chi nhánh Đồng Nai - Công ty TNHH Shoe Master

  tổ 4, ấp 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

  18

  Công ty TNHH JY COLLECTION

  Số 79-210, đường 21/4, KP1, Phú Bình, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

  19

  Công ty Cổ phần Nam Bình Minh

  Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

  20

  Công ty TNHH Công nghiệp Thiện Mỹ

  Lô V- 6B KCN Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

  21

  Công ty TNHH Giày Thuận Phát

  Số 29, KP8, đường Phan Chu Trinh, TT. Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

  22

  Công ty CP Công nghệ thực phẩm Lương Gia

  Khu tiểu thủ công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

  23

  Công ty Cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng

  Khu 3, Ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

  24

  Công ty TNHH Hố Nai II

  Khu phố 08, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  25

  Công ty cổ phần Đồng Việt Thành

  Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

  26

  Công ty Cổ phần Việt Á Châu

  Quốc lộ 51, ấp Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

  27

  Công ty TNHH Samil Vina

  KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

  28

  Công ty TNHH Bucheon Viêt Nam Đồng Nai

  KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

  29

  Công ty TNHH PAK Việt Nam

  Ấp 4, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

  VI

  Tỉnh Bến Tre (20 doanh nghiệp)

  1

  Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre

  16 Hai Bà Trưng, Phường 2, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

  2

  Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

  Số 12, Đường số 1, ấp An Thuận A, Mỹ Thạnh An, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

  3

  Công ty Cổ Phần Thương Mại Trúc Giang

  200B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

   
   

   

  4

  Công ty CP Sản xuất Thương mại Phương Đông

  Lô A1-A4 KCN Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  5

  Công ty TNHH Khách sạn Việt Úc

  144 Hùng Vương, Phường 3, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

  6

  Công ty CP Công nghệ cao và thiết bị chiếu sáng Đức Hậu Long

  Lô EI-5,EI-6, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  7

  Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

  Ấp Phước Hậu, xã An Phước, Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  8

  Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Thực phẩm và Đồ uống Winbee

  Lô A16 KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  9

  Công ty TNHH Min Wie Việt Nam

  Lô D1,D2 KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  10

  Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre

  Lô A6, A7 KCN An Hiệp, xã An Hiệp, Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  11

  Công ty Cổ Phần In

  32 Thủ Khoa Huân, P3, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

  12

  Công ty TNHH Uni EunSun Vina

  Khu B2, KCN Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  13

  Công ty TNHH Công nghiệp Sigma Việt Nam

  Khu AV, Khu AVI- KCN Giao Long Giai đoạn II, An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  14

  Công ty TNHH GenNex Apparel

  A1, A2, A3, A4 KCN Giao Long, An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  15

  Chi nhánh Công ty TNHH MTV Jea - Must Việt Nam

  A 21, KCN Giao Long, An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  16

  Công ty CP Công nghiệp nặng Alpha

  Lô D4- D5 KCN Giao Long, An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  17

  Công ty TNHH Himaru Bến Tre

  Lô EI-1, KCN Giao Long, An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

  18

  Công ty TNHH MTV May Mặc Thành Kiều

  Xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

  19

  Công ty TNHH Tỷ Thành

  Khu phố 4, Thị Trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

  20

  Công ty TNHH JSB Internatinal Vina

  Xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

   
   

   

  VII

  Tỉnh Thái Bình (20 doanh nghiệp)

  1

  Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân

  Lô A3 Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  2

  Công ty TNHH may xuất khẩu Đông Thọ

  Thôn Tăng, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  3

  Công ty Cổ phần thương mại Xuất nhập khẩu DATEX

  Lô A4, Khu Công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  4

  Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Thái Bình

  Phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  5

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ MTA

  Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  6

  Công ty TNHH Long Phụng Vũ

  Đường Quách Đình Bảo, cụm công nghiệp Phong Phú, Phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  7

  Công ty TNHH So Young Fashion

  Thôn Nam Tiền, Hoà Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

  8

  Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ Phúc Tài Lộc

  Đông sơ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  9

  Công ty TNHH Thái Hiệp Hưng

  Khu Công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  10

  Công ty Cổ phần may xuất nhập khẩu Thái Dương

  Thôn nứa Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  11

  Công ty TNHH may thêu xuất khẩu Hoàn Mỹ

  Cụm CN Phong Phú, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  12

  Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An

  Số 786 đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  13

  Công ty Cổ phần Đại Dương 1

  xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

  14

  Công ty TNHH Thương mại EST VINA

  Lô E-CCN Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  15

  Công ty TNHH May Giang Huyền

  Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

  16

  Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tam Hữu Việt Nam

  Thôn Trung Tiến, Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

   
   

   

  17

  Công ty TNHH Cơ khí Quốc Hoà

  Cụm Công Nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  18

  Công ty Cổ phần May xuất khẩu Đại Phát

  Thái Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

  19

  Công ty TNHH Giấy XK Thái Bình

  Lô 4 - Tạ Hiển - KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  20

  Công ty TNHH may BLUE VINA

  Việt Cường, Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

  VIII

  Tỉnh Thanh Hóa (24 doanh nghiệp)

  1

  Công ty Cổ phần xây dựng HANCORP.2

  Xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  2

  Công ty TNHH TS VINA

  Xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh hóa

  3

  Công ty CP Sản xuất và thương mại Ba Lan - Bỉm Sơn

  Đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

  4

  Công ty Cổ phần LILAMA 5

  P.Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

  5

  Công ty TNHH May Vạn Hà

  Tiểu khu 12, QL 45, TT Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  6

  Xí nghiệp Sông Đà 10.5 - Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 10

  Khu đô thị Cửa Đạt, Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

  7

  Công ty TNHH Liên doanh Vinastone

  Xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

  8

  Công ty TNHH Sao Mai - Thanh Hóa

  20 Phan Chu Trinh - P. Điện Biên - TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hoá

  9

  Công ty Cổ phần may Hợp Lực

  Thôn Hợp Lực, Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa

  10

  Công ty Cổ phần môi trường Nghi Sơn

  Khu kinh tế Nghi Sơn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

  11

  Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và chế biến Hải sản Long Hải

  xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

  12

  Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung

  479 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  13

  Công ty Cổ phần Sông Đà 25

  Số 100 đường Trường Thi - P Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

   
   

   

  14

  Công ty CP cơ khí và xây lắp Sông Chu

  Số 266 Đường Bà Triệu, - P Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  15

  Công ty CP Xây dựng và Quản lý giao thông công chính

  TK Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa

  16

  Chi nhánh nhà máy may xuất khẩu LAUREN VINA - Công ty TNHH một thành viên dệt may B&H VINA

  Thôn 8, Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

  17

  Công ty CP Quản lý Đường bộ 2 Thanh Hoá

  Phố Nguyễn Du, Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

  18

  Công ty CP khách sạn Lam Kinh

  Đại Lộ Lê Lợi - Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  19

  Công ty TNHH Một thành viên In Đông Á

  6/6 Lý Nhân Tông - P. Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  20

  Công ty CP dịch vụ vận tải và thương mại Thanh Hoá

  Km 12, quốc lộ 47, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  21

  Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Bảo Phong

  Thôn 4, xã Hoàng Lương, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  22

  Công ty TNHH thương mại may mặc xuất khẩu TTA

  Tầng 10, tòa nhà Viettel, Nam đại lộ Lê Lợi, P.Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  23

  Công ty CP TM & SX vật liệu xây dựng Trung Sơn

  Cụm CN Hà Phong xã Hà Đông huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

  24

  Công ty TNHH May Song Nhi - TĐT

  Thôn 2, Xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

  IX

  Tỉnh Khánh Hòa (26 doanh nghiệp)

   

  1

  Công ty CP Du Lịch Thương Mại Nha Trang

  180 Thống Nhất, Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

  2

  Công ty TNHH Hoàng Hải

  298 đường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

  3

  Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu

  Lô A9 Khu công nghiệp Suối Dầu, Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

  4

  Công ty Cổ phần Hoàng Thành Nha Trang

  09 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

  5

  Công ty TNHH MiBoo ViNa

  Lô K1-2-6-7, Khu Công Nghiệp Suối Dầu, Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

   
   

   

  6

  Công ty TNHH MTV Phát triển Trang Phục Phụ nữ kiểu Pháp (Việt Nam)

  C10-C11 Khu công nghiệp Suối Dầu, Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

  7

  Công ty TNHH Seyoung - Hòa Hiệp

  Lô CN13, Khu công nghiệp Ninh Thủy, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  8

  Chi nhánh Công ty cổ phần Mặt trời Nha Trang

  Lô D8-D9-D10-D11 Khu công nghiệp Suối Dầu, Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

  9

  Công ty cổ phần Phạm Nguyễn Chi nhánh Khánh Hòa

  29/34 Trường Sa, P. Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  10

  Công ty Cổ phần H&T

  05 Trường Sơn, Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  11

  Công ty Cổ phần Xây Dựng công trình 510

  02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  12

  Công ty TNHH Một thành viên Thanh Khuê

  Xóm Núi Đắc Lộc Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  13

  Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến

  Lô 44 khu kho cảng Bình Tân, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  14

  Công ty cổ phần TOYOTA Nha Trang

  Km 5, Đường 23/10, Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  15

  Công ty TNHH Sao Biển ABSD

  06 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  16

  Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Khách sạn Thái Bình Dương

  86 A Trần Phú, Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  17

  Công ty TNHH Du lịch Âu Việt

  Số 100/8C/T25 Trần Phú, Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  18

  Công ty TNHH Blue Ocean Resort NT

  Tầng 5, Tòa nhà Nha Trang Center, số 2 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  19

  Công ty CP Du lịch sinh thái Thanh Vân

  Lầu 3, Ariyana Smart Condotel, 18 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  20

  Công Ty TNHH Queen Ann Nha Trang

  100 Trần Phú, Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

   
   

   

  21

  Công ty Cổ phần ICD Cam Ranh

  thôn Đá Bạc, Phường Cam Linh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  22

  Công ty Cổ phần may Cam Ranh

  Hòa Do 6B, Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

  23

  Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa

  198 Đường 16/7, Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa

  24

  Cty TNHH T&H Nha Trang

  Hương Lộ 62, Thôn Đồng Bé, Xã Diên Thọ, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

  25

  Cty Cổ Phần Bao bì 3/2

  Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  26

  Công ty TNHH MTV Biển Đông Bãi Dài

  Lô D3, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

  X

  Bắc Kạn (10 doanh nghiệp)

  1

  Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

  Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  2

  Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Kạn

  Tổ 1B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  3

  Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn

  Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  4

  Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn

  Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  5

  Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn

  Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  6

  Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và phát triển nền móng Hồ Bắc

  Khu Công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ mới, tỉnh Bắc Kạn.

  7

  Công ty Cổ phần xây dựng giao thông 244

  Tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  8

  Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Bắc Kạn

  Số 57 Đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  9

  Ngân hàng Công thương chi nhánh Bắc Kạn

  Số 15, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  10

  Công ty may Bắc Kạn

  Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

   
   

  PHỤ LỤC 7

  DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC TỔNG CỤC GIÁO
  DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH TRA VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG,
  LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, CẤP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
  CÁC NGÀNH, NGHỀ THUỘC KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019

  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tỉnh, thành phố

  Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  Địa chỉ trụ sở chính

  1

  An Giang

  Trường Cao đẳng Y tế An Giang

  Số 20 đường Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang

  2

  Bắc Ninh

  Trường Cao đẳng Y Dược Cộng đồng

  Số 89 đường Ngô Gia Tự, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

  3

  Bình Định

  Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

  Số 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

  4

  Đà Nẵng

  Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam

  Số 116 Nguyễn Huy Tưởng - TP. Đà Nẵng

  5

  Hà Nam

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

  Đường Nguyễn Hữu Tiến, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

  6

  Hưng Yên

  Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch

  Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  7

  Hà Nội

  Trường Cao đẳng Y Hà Nội

  Thôn Đế Mơ, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

  8

  Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam

  KM 8 + 500, ĐCT08, An Phú, Hoài Đức, Hà Nội

  9

  Hải Dương

  Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

  Số 324, Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  10

  Hậu Giang

  Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn

  Số 166, quốc lộ 1A, ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

   
   

   

  11

   

  Trường Cao đẳng Viễn Đông

  Lô số 2, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. HCM

  12

   

  Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

  Số 460/2 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

  13

  TP. Hồ Chí Minh

  Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

  Số 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. HCM

  14

  Trường Cao đẳng Quân y 2

  Số 50 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

  15

   

  Trường Cao đẳng Việt Mỹ

  5-7-9-11 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

   

   

  Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định

  Số 514 đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

  17

   

  Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

  Số 12 Hoàng Minh Giám, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

  18

  Nghệ An

  Trường Cao đẳng nghề Số 4

  Số 27 đường Hoàng Văn Thái, xóm 15, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  19

  Thanh Hóa

  Trường CĐ Y Dược Hợp Lực

  Số 595, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  20

  Tiền Giang

  Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

  Số 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

   
   

  PHỤ LỤC 8

  DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC TỔNG CỤC
  GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH TRA CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT
  ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN VỀ ĐẤT ĐAI, CƠ SỞ VẬT CHẤT,
  THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tỉnh, thành phố

  Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  Địa chỉ trụ sở chính

  1

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Cao đẳng nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

  Số 159-163 Thùy Vân, phường Tháng Tám, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

  2

  Đắk Lắk

  Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên

  Số 300 Hà Huy Tập, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

  3

  Đồng Nai

  Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

  Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

  4

  Hải Phòng

  Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

  Số 176 đường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng

  5

  Long An

  Trường Cao đẳng LADEC

  Số 201 Nguyễn Văn Rành, Phường 7, TP. Tân An, Long An

  6

  Thanh Hóa

  Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam

  Số 13 đường Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  7

  Tiền Giang

  Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

  Xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

   
   

  PHỤ LỤC 9

  DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH TRA VIỆC TUYỂN SINH, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (CÁC ĐƠN VỊ NAY ĐƯỢC TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

  NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tỉnh, thành phố

  Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  Địa chỉ trụ sở chính

  1

   

  Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

  Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nôi

  2

   

  Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

  Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, TP. Hà Nội

  3

  Hà Nội

  Trường Đại học Thành Đô

  Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

  4

   

  Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

  122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

  5

   

  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  6

   

  Trường Đại học FPT

  KM29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

  7

   

  Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  Số 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Hồ Chí Minh

  8

  TP. Hồ

  Chí Minh

  Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

  Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

  9

   

  Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM

  140 Lê Trọng Tấn, Phường 15, Tân Phú, Hồ Chí Minh

  10

   

  Trường Đại học Tôn Đức Thắng

  Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

   
   

   

  11

  Đà Nẵng

  Trường Đại học Đông Á

  Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

  12

  Nghệ An

  Trường Đại học Y khoa Vinh

  Số 161 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

  13

  Trường Đại học Công nghiệp Vinh

  Số 26 Nguyễn Thái Học, Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

  14

  Hải Dương

  Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

  Số 01 Vũ Hựu, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

  15

  Trường Đại học Sao Đỏ

  Số 24 Nguyễn Thái Học, TT. Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương

   

  PHỤ LỤC 10

  DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
  THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN,
  VỆ SINH LAO ĐỘNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tỉnh, thành phố

  Tên doanh nghiệp

  Địa chỉ trụ sở chính

  1

  Hà Nam

  Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam

  Lô B, 1 Khu công nghiệp Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

  2

  Công ty Cổ phần Greenfee Việt Nam - chi nhánh Hà Nam

  Lô E, KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

  3

  Công ty TNHH TDS Việt Nam

  Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

  4

  Công ty TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

  Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, Thị trấn Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

  5

  Công ty TNHH Sumiriko Hose Việt Nam

  Khu công nghiệp Đồng Văn II, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

  6

  Ninh Bình

  Nhà máy xi măng Duyên Hà

  Thôn Hệ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

  7

  Nhà máy xi măng the Vissai Ninh Bình

  Khu CN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

  8

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc

  Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình, Ninh Bình

  9

  Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Tràng An

  Khu Tân An, phố Kỳ Lân, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình

  10

  Công ty Cổ phần Xuân Thành Group

  SN 8, Đường 1, Phố 9, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình

   
   

   

  11

   

  Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung

  Khu công nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

  12

   

  Công ty Cổ phần Việt - Séc

  Đường số 2, KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

  13

  Đà Nẵng

  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hipack

  81 Văn Cận, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

  14

   

  Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường DANAGREEN

  77, Hàn Thuyên, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

  15

   

  Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch và dịch vụ Thiên Bạch Dương

  123, Thanh Thủy, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

  16

   

  Công ty Cổ Phần Đầu tư Dệt May Thiên An Thịnh

  Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế

  17

   

  Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền

  Xã Bình Điền, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

  18

  Thừa Thiên Huế

  Công ty TNHH Bia Huế

  Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế

  19

  Công ty Cổ phần Dệt may Huế

  122 Dương Thiệu Tước, Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

  20

   

  Công ty Cổ phần Frit Phú Xuân

  Khu B, Khu Công nghiệp Phong Điền, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

  21

   

  Công ty Cổ phần Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda

  Cụm công nghiệp xã Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

  22

   

  Công ty TNHH Cơ điện cao cấp JAS Việt Nam

  Khu Công nghiệp Phố Nối B, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

  23

  Hưng Yên

  Công ty TNHH Điện tử Annex

  Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, Hưng Yên

  24

   

  Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp

  Khu Công nghiệp Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

  25

   

  Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên

  Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

   
   

   

  26

   

  Công ty Cổ phần nhiệt điện An Khánh

  Tổ 22, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên

  27

   

  Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

  Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

  28

  Thái Nguyên

  Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

  Khu Công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

  29

   

  Công ty TNHH ECO KOREA

  Khu A KCN Sông Công I, Phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

  30

   

  Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

  Xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

   
   

  PHỤ LỤC 11

  DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỰ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tỉnh, thành phố

  Tên đơn vị

  Địa chỉ trụ sở chính

  1

  Bà Rịa- Vũng Tàu

  Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro

  Số 105, đường Lê Lợi, phường 6, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  2

  Hà Nội

  Trường Cao đẳng nghề Đường sắt

  Số 2/167, Gia Khuất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

  3

  Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Vinacomin

  Ngõ 1, phố Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân, Hà Nội

  4

  Phú Thọ

  Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

  Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ

  5

  Bắc Giang

  Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

  Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

   
   

  PHỤ LỤC 12

  DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC
  CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
  VÀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tỉnh, thành phố

  Tên đơn vị

  Địa chỉ trụ sở chính

  I

   

  Nhà máy Luyện Phôi Thép - Chi Nhánh Công ty cổ phần Thép Pomina

  Đường số 9, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu

  2

   

  Công ty TNHH Yara Việt Nam

  Đường số 3 Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  3

   

  Công ty TNHH Blue Scope Steel Việt Nam

  KCN Phú Mỹ 1, TT. Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

  4

   

  Công ty TNHH CS Wind Việt Nam

  Đường số 2B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu

  5

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu

  Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  6

   

  Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam

  Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  7

   

  Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã

  Đường số 2A, Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu

  8

   

  Công ty TNHH San Fang Việt Nam

  Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu

  9

   

  Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery VN

  Lô II-l, khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 - Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  10

  Thành phố

  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường chất lượng

  Số 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  11

  Hồ Chí Minh

  Trung tâm kiểm định Công nghiệp 2

  Lầu 2, Số 12 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

   
   

  PHỤ LỤC 13

  DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC
  CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
  VÀ VIỆC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
  LAO ĐỘNG VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tỉnh, thành phố

  Tên đơn vị

  Địa chỉ trụ sở chính

  1

  Hà Nội

  Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

  Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 - The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

  2

  Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông

  Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

  3

  Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

  Số 34 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

  5

  Viện Nghiên cứu Phát triển tiêu chuẩn chất lượng

  Số 52, ngõ 46, đường Liên Mạc, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

  6

  Công ty Cổ phần In Hà Nội

  Lô 6B-CN5-Cụm công nghiệp Ngọc Hồi-Thanh trì- HN; đt: 02439437063

  7

  Công ty TNHH In và Dịch vụ Thương mại Phú Thịnh

  Số 22/3 ngõ 89, Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

  8

  Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề

  Số 25 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  9

  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long

  Tầng 6, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

  10

  Hải Phòng

  Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong

  222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng (Số 2 An Đà, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng)

  11

  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu DAMEN - Sông Cấm

  Thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

  12

  Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

  8A, phố Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

  13

  Công ty TNHH Hoàng Phương Đạt

  Số 78/384 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền

  14

  Công ty TNHH SSH Việt Nam

  Số 26 C1, lô F, dự án 833, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng

   
   

  PHỤ LỤC 14

  DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA
  CHUYÊN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2 VÀ TỔ CHỨC
  CHỨNG NHẬN HỢP QUY

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 10 năm 2019
  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

  TT

  Tỉnh, thành phố

  Tên đơn vị

  Địa chỉ trụ sở chính

  1

  Hà Nội

  Công ty Cổ phần Alphatech Việt Nam

  Biệt thự nhà vườn NV, số 23 Phố Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  2

  Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long

  Số 44, Hào Nam, Quận Đống Đa, Hà Nội

  3

  Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Minh Giang

  3/19 Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

  4

  Công ty TNHH phát triển công nghệ Nhiệt lạnh và Môi trường FTD

  Lô 7, CN5, Cụm CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

  5

  Công ty TNHH Bảo hộ Việt

  Số 79 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

  6

  Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol

  54 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  7

  Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

  Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

   
   

   

  TT

  Tỉnh, thành phố

  Tên đơn vị

  Địa chỉ trụ sở chính

  1

  Quảng Ninh

  Công ty cổ phần Xuất khẩu Thuỷ sản 2 Quảng Ninh (AQUAPEXCO)

  Đường 10, xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh

  2

  Hà Nội

  Tổng Công ty Cơ khí xây dựng- Công ty TNHH một thành viên COMA

  125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  3

  Công ty cổ phần Du lịch Hà Tây (HATTOCO)

  22-24 Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  4

  Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Nam Nhật Bản

  Số 7C, ngách 25/43 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

  5

  Công ty Cổ phần MOPHA

  Nhà A9, 4/276 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

  6

  Công ty TNHH Một thành viên ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (NEWTATCO)

  125 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

  7

  Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo

  Tổ dân phố số 01, đường Phương Canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  8

  Công ty Vận tải và Xây dựng

  Số 83A phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  9

  Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị giao thông

  162 Đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

   
   

   

  10

  Hà Nội

  Công ty Cổ phẩn nhân lực TTC Việt Nam

  Tầng 3, tòa nhà Interserco, số 02 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  11

   

  Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công ty Cổ phần

  Số 68 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội

  12

   

  Trung tâm Hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với nước ngoài

  138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

  13

   

  Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

  127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

  14

   

  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng (BIMEXCO)

  Số 268 đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

  15

  Hải Phòng

  Tổng Công ty Thuỷ sản Hạ Long (HALONG FISCORP)

  Số 409 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

  16

   

  Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực PITSCO

  Số 70 Mạc Quyết, Phường Anh Dương, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng

  17

   

  Công ty Cổ phần dịch vụ nhân lực Toàn Cầu (GMAS.,JSC)

  132-134 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

  18

   

  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Nhân lực quốc tế (INTIME)

  132-134 Ngô Thị Thu Minh, phuờng 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

  19

  Thành phố Hồ Chí Minh

  Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO)

  635A Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

  20

   

  Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất - Thương mại Trường Giang (TG Co.LTD)

  04 Út Tịch, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

  21

   

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)

  89 Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận I, TP. Hồ Chí Minh

  22

  Bắc Giang

  Công ty cổ phần nhân lực quốc tế

  ICO

  Số 238 đường Hoàng Văn Thụ,

  Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang

  23

  Bắc Ninh

  Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Kinh Bắc (KBC.,JSC)

  Số 73, Lê Quý Đôn, Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

  24

  Gia Lai

  Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai

  140 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, thành phố PLEIKU, tỉnh Gia Lai

  25

  Bà Rịa- Vũng Tàu

  Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (GETRACO)

  Số 47 đường Ba Cu, phường I, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thanh tra của Quốc hội, số 56/2010/QH12
  Ban hành: 15/11/2010 Hiệu lực: 01/07/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 01/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
  Ban hành: 23/04/2014 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 04/10/2017 Hiệu lực: 20/11/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 12/06/2020 Hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1404/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 1404/QĐ-LĐTBXH
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 03/10/2019
  Hiệu lực: 03/10/2019
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đào Ngọc Dung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực