logo

Quyết định 169-QĐ/TW chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp Ủy viên các cấp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ban Bí thư Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 169-QĐ/TW Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Tấn Sang
  Ngày ban hành: 24/06/2008 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2009 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • BAN BÍ THƯ
  -------

  Số: 169-QĐ/TW

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

   

   

  QUY ĐỊNH

  VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CẤP ỦY VIÊN CÁC CẤP

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá X);

  - Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X);

  - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

  BAN BÍ THƯ QUY ĐỊNH

  Điều 1. Đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm

  Là những đảng viên được bầu cử hoặc chỉ định (theo quy định của Điều lệ Đảng) vào ban chấp hành đảng bộ, chi bộ các cấp từ Trung ương đến cấp cơ sở (đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở).

  Đối với các cấp uỷ đảng trong lực lượng vũ trang có hướng dẫn riêng.

  Điều 2. Mức phụ cấp trách nhiệm

  - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (kể cả Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng) hưởng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu.

  - Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu.

  - Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương hưởng hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

  - Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tương đương hưởng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

  Điều 3. Nguyên tắc phụ cấp và nguồn kinh phí

  1- Nguyên tắc phụ cấp

  - Cấp uỷ viên các cấp hằng tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên; khi thôi tham gia cấp uỷ thì thôi hưởng phụ cấp.

  - Trường hợp một đồng chí là cấp uỷ viên nhiều cấp thì chỉ hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của cấp uỷ cao nhất mà đồng chí đó tham gia.

  - Phụ cấp trách nhiệm không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội.

  2- Nguồn kinh phí

  - Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp:

  Kinh phí chi trả phụ cấp đối với cấp uỷ viên được hạch toán vào chi phí hoạt động của các tổ chức đảng tại Quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX).

  - Đối với khu vực doanh nghiệp:

  + Trong các doanh nghiệp nhà nước, kinh phí chi trả phụ cấp đối với cấp uỷ viên được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

  + Trong các doanh nghiệp khác, kinh phí chi trả phụ cấp đối với cấp ủy viên được tính vào chi phí hoạt động của các tổ chức đảng tại Quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX).

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1- Văn phòng cấp uỷ mỗi cấp có trách nhiệm chi trả phụ cấp đối với các đồng chí cấp uỷ viên cấp đó (theo kỳ họp).

  2- Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương căn cứ quy định này hướng dẫn thực hiện đối với các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang.

  3- Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy định này.

  4- Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp được thực hiện từ ngày 01-01-2009.

   

   

  T/M BAN BÍ THƯ
  Trương Tấn Sang

   

   

                                                                      

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 169-QĐ/TW chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp Ủy viên các cấp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ban Bí thư
  Số hiệu: 169-QĐ/TW
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/06/2008
  Hiệu lực: 01/01/2009
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trương Tấn Sang
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới