logo

Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Từ 1141 đến 1152- 12/2020
  Số hiệu: 34/2020/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: 12/12/2020
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 26/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/01/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ___________

  Số: 34/2020/QĐ-TTg

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam

  __________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

  Căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Danh mục nghề nghiệp Việt Nam sử dụng trong công tác thống kê về lao động Việt Nam và làm cơ sở để quản lý lao động theo nghề.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê liên quan đến nghề nghiệp.

  Điều 3. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và Nội dung của Danh mục nghề nghiệp Việt Nam

  1. Danh mục nghề nghiệp Việt Nam gồm 5 cấp (Phụ lục I):

  - Cấp 1: Cấp độ kỹ năng.

  Cấp độ kỹ năng thể hiện độ khó, độ phức tạp trong việc thực hiện công việc.

  - Cấp 2 đến cấp 5: Lĩnh vực chuyên môn.

  Lĩnh vực chuyên môn bao gồm các chuyên môn tương ứng với lĩnh vực chuyên môn được đào tạo hoặc do kinh nghiệm có được trong thực hiện công việc.

  2. Nội dung của Danh mục nghề nghiệp Việt Nam giải thích rõ các nghề, bao gồm: mô tả chung, nhiệm vụ chủ yếu, ví dụ, loại trừ (Phụ lục II).

  Điều 4. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021.

  2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Toà án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, KTTH (2b).

  THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

   

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  _____________

   

  Cấp 1

  Cấp 2

  Cấp 3

  Cấp 4

  Cấp 5

  Tên gọi nghề nghiệp

  1

   

   

   

   

  Lãnh đạo, quản lý trong các ngành, các cấp và các đơn vị

   

  10

   

   

   

  Lãnh đạo cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam cấp trung ương và địa phương (chuyên trách)

   

   

  101

   

   

  Lãnh đạo cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam cấp trung ương (chuyên trách)

   

   

   

  1011

  10110

  Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

   

   

   

  1012

  10120

  Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan trung ương

   

   

   

  1013

  10130

  Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khối trực thuộc trung ương

   

   

   

  1014

  10140

  Trưởng ban, Phó Trưởng ban Đảng và tương đương thuộc cấp trung ương

   

   

   

  1015

  10150

  Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị

   

   

   

  1016

  10160

  Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương

   

   

  102

   

   

  Lãnh đạo cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam cấp tỉnh (chuyên trách)

   

   

   

  1021

  10210

  Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh

   

   

   

  1022

  10220

  Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy sở, ban, ngành cấp tỉnh

   

   

   

  1023

  10230

  Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh

   

   

   

  1024

  10240

  Trưởng ban, Phó Trưởng ban Đảng và tương đương thuộc cấp tỉnh

   

   

  103

   

   

  Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cấp huyện (chuyên trách)

   

   

   

  1031

  10210

  Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện

   

   

   

  1032

  10320

  Bí thư, Phó Bí thư Đảng Ủy ban, ngành cấp huyện

   

   

   

  1033

  10330

  Trưởng ban, Phó Trưởng ban Đảng và tương đương thuộc cấp huyện

   

   

  104

   

   

  Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cấp xã (chuyên trách)

   

   

   

  1040

  10400

  Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã

   

   

  105

   

   

  Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tại doanh nghiệp và các tổ chức sự nghiệp (chuyên trách)

   

   

   

  1050

  10500

  Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy

   

  11

   

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước (chuyên trách)

   

   

  111

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (chuyên trách)

   

   

   

  1111

  11110

  Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên thường vụ Quốc hội

   

   

   

  1112

  11120

  Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và tương đương làm việc tại Văn phòng Quốc hội

   

   

   

  1113

  11130

  Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương

   

   

  11 2

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước (chuyên trách)

   

   

   

  1121

  11210

  Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

   

   

   

  1122

  11220

  Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm tương đương Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước

   

   

   

  1123

  11230

  Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương

   

  12

   

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và tương đương thuộc Chính phủ (chuyên trách)

   

   

  121

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ (chuyên trách)

   

   

   

  1211

  12110

  Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ

   

   

   

  1212

  12120

  Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và tương đương làm việc tại Văn phòng Chính phủ

   

   

   

  1213

  12130

  Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương

   

   

  122

   

   

  Lãnh đạo, quản lý bộ, ngành và tương đương thuộc Chính phủ (chuyên trách)

   

   

   

  1221

  12210

  Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương của các bộ, ngành, các cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ

   

   

   

  1222

  12220

  Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

   

   

   

  1223

  12230

  Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương

   

   

  123

   

   

  Lãnh đạo, quản lý tổng cục thuộc bộ (chuyên trách)

   

   

   

  1231

  12310

  Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng và tương đương

   

   

   

  1232

  12320

  Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương

   

  13

   

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân (chuyên trách)

   

   

  131

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Tòa án nhân dân tối cao và cấp cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cấp cao (chuyên trách)

   

   

   

  1311

  13110

  Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cấp cao

   

   

   

  1312

  13120

  Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương làm việc ở Tòa án nhân dân tối cao và cấp cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cấp cao

   

   

  132

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân ở địa phương (chuyên trách)

   

   

   

  1321

  13210

  Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

   

   

   

  1322

  13220

  Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện

   

   

  133

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Tòa án khác (trừ Tòa án Quân sự) do luật định (chuyên trách)

   

   

   

  1330

  1330

  Chánh án, Phó Chánh án Tòa án khác (trừ Tòa án Quân sự) do luật định

   

  14

   

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân địa phương (kể cả các cơ quan chuyên môn ở địa phương, trừ tư pháp và đoàn thể) (chuyên trách)

   

   

  141

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Hội đồng nhân dân (chuyên trách)

   

   

   

  1411

  14110

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

   

   

   

  1412

  14120

  Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

   

   

   

  1413

  14130

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện

   

   

   

  1414

  14140

  Trưởng ban, Phó Trưởng ban và tương đương trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp huyện

   

   

   

  1415

  14150

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã

   

   

  142

   

   

  Lãnh đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân (kể cả các cơ quan chuyên môn) (chuyên trách)

   

   

   

  1421

  14210

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

   

   

   

  1422

  14220

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Ủy ban nhân dân cấp huyện

   

   

   

  1423

  14230

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

   

   

   

  1424

  14240

  Trưởng ngành, Phó Trưởng ngành, ban, sở và tương đương của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

   

   

   

  1425

  14250

  Trưởng ngành, Phó Trưởng ngành, ban và tương đương của các cơ quan chuyên môn cấp huyện

   

  15

   

   

   

  Lãnh đạo, quản lý khối đoàn thể; Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh (chuyên trách)

   

   

  151

   

   

  Lãnh đạo, quản lý khối đoàn thể (trừ Liên đoàn Lao động) (chuyên trách)

   

   

   

  1511

  15110

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch

   

   

   

  1512

  15120

  Ủy viên cấp trung ương

   

   

   

  1513

  15130

  Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương cấp trung ương

   

   

   

  1514

  15140

  Ủy viên cấp tỉnh

   

   

   

  1515

  15150

  Ủy viên cấp huyện

   

   

  152

   

   

  Lãnh đạo, quản lý Liên đoàn Lao động (chuyên trách)

   

   

   

  1521

  15210

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch

   

   

   

  1522

  15220

  Ủy viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

   

   

   

  1523

  15230

  Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

   

   

   

  1524

  15240

  Ủy viên trở lên của Liên đoàn Lao động cấp tỉnh

   

   

   

  1525

  15250

  Ủy viên trở lên của Liên đoàn Lao động cấp huyện

   

   

   

  1526

  15260

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch tổ chức công đoàn cơ quan bộ, ngành ở trung ương

   

   

   

  1527

  15270

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch tổ chức công đoàn doanh nghiệp và các tổ chức sự nghiệp

   

  16

   

   

   

  Nhà quản lý của Tổ chức nghiệp chủ, nhân đạo và vì quyền lợi đặc thù khác (chuyên trách)

   

   

  161

   

   

  Nhà quản lý của Tổ chức nghiệp chủ (chuyên trách)

   

   

   

  1610

  16100

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch

   

   

  162

   

   

  Nhà quản lý của Tổ chức nhân đạo và vì quyền lợi đặc thù khác (chuyên trách)

   

   

   

  1620

  16200

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch

   

  17

   

   

   

  Nhà quản lý của các cơ quan tập đoàn, tổng công ty và tương đương (chuyên trách)

   

   

  171

  1710

  17100

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc doanh nghiệp, Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường đại học lớn và tương đương (chuyên trách)

   

   

  172

   

   

  Giám đốc, Phó Giám đốc của các đơn vị sản xuất và triển khai thuộc cơ quan tập đoàn, tổng công ty, trường đại học lớn và tương đương (chuyên trách)

   

   

   

  1721

  17210

  Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

   

   

   

  1722

  17220

  Khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

   

   

   

  1723

  17230

  Xây dựng

   

   

   

  1724

  17240

  Bán buôn, bán lẻ

   

   

   

  1725

  17250

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống

   

   

   

  1726

  17260

  Vận tải, kho bãi; Thông tin và truyền thông

   

   

   

  1727

  17270

  Dịch vụ kinh doanh

   

   

   

  1728

  17280

  Dịch vụ cá nhân và cộng đồng

   

   

   

  1729

  17290

  Các đơn vị sản xuất và dịch vụ còn lại chưa được phân vào đâu

   

   

  173

   

   

  Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị quản lý thuộc cơ quan Liên hiệp, Tổng công ty, trường đại học lớn và tương đương (chuyên trách)

   

   

   

  1731

  17310

  Tài chính, kế toán, quản trị hành chính

   

   

   

  1732

  17320

  Tổ chức nhân sự và mối quan hệ công nghệ

   

   

   

  1733

  17330

  Bán hàng và tiếp thị

   

   

   

  1734

  17340

  Quảng cáo và các vấn đề liên quan đến công chúng

   

   

   

  1735

  17350

  Cung ứng và phân phối

   

   

   

  1736

  17360

  Dịch vụ và tính toán

   

   

   

  1737

  17370

  Nghiên cứu và phát triển

   

   

   

  1739

  17390

  Các đơn vị khác chưa được phân vào đâu

   

   

  174

   

   

  Giám đốc, Phó Giám đốc công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp, hợp tác xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường nhỏ và tương đương (chuyên trách)

   

   

   

  1741

  17410

  Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

   

   

   

  1742

  17420

  Khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

   

   

   

  1743

  17430

  Xây dựng

   

   

   

  1744

  17440

  Bán buôn, bán lẻ

   

   

   

  1745

  17450

  Dịch vụ lưu trú và ăn uống

   

   

   

  1746

  17460

  Vận tải kho bãi; Thông tin và truyền thông

   

   

   

  1747

  17470

  Dịch vụ kinh doanh

   

   

   

  1748

  17480

  Dịch vụ cá nhân và cộng đồng

   

   

   

  1749

  17490

  Các đơn vị sản xuất và dịch vụ còn lại chưa được phân vào đâu

  2

   

   

   

   

  Nhà chuyên môn bậc cao

   

  21

   

   

   

  Nhà chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật

   

   

  211

   

   

  Nhà chuyên môn về khoa học trái đất và vật lý

   

   

   

  2111

  21110

  Nhà vật lý học và thiên văn học

   

   

   

  2112

  21120

  Nhà khí tượng học

   

   

   

  2113

  21130

  Nhà hóa học

   

   

   

  2114

  21140

  Nhà địa chất, địa vật lý

   

   

  212

   

   

  Nhà toán học, nhà thống kê

   

   

   

  2121

   

  Nhà toán học

   

   

   

   

  21211

  Nhà toán học

   

   

   

   

  21212

  Nhà phân tích nghiên cứu hoạt động

   

   

   

  2122

  21220

  Nhà thống kê

   

   

  213

   

   

  Nhà chuyên môn về khoa học sự sống

   

   

   

  2131

  21310

  Nhà sinh vật học, thực vật học, động vật học và các chuyên môn liên quan

   

   

   

  2132

   

  Nhà tư vấn nông, lâm nghiệp và thủy sản

   

   

   

   

  21321

  Nhà trồng trọt

   

   

   

   

  21322

  Nhà tư vấn làm vườn

   

   

   

   

  21323

  Nhà bệnh học thực vật

   

   

   

   

  21324

  Nhà khoa học đất đai

   

   

   

   

  21325

  Nhà chăn nuôi

   

   

   

   

  21326

  Nhà nuôi cấy tế bào động vật

   

   

   

   

  21327

  Nhà nuôi cấy mô thực vật

   

   

   

   

  21328

  Nhà tư vấn nuôi trồng thủy sản

   

   

   

   

  21329

  Các chuyên gia nông, lâm, thủy sản khác

   

   

   

  2133

  21330

  Nhà chuyên môn về bảo vệ môi trường

   

   

  214

   

   

  Nhà chuyên môn về kỹ thuật (trừ kỹ thuật điện)

   

   

   

  2141

  21410

  Kỹ sư công nghiệp chế biến, chế tạo

   

   

   

  2142

  21420

  Kỹ sư xây dựng

   

   

   

  2143

  21430

  Kỹ sư môi trường

   

   

   

  2144

  21440

  Kỹ sư cơ học, cơ khí

   

   

   

  2145

  21450

  Kỹ sư hóa học

   

   

   

  2146

  21460

  Kỹ sư khai thác mỏ, luyện kim và các nghề liên quan

   

   

   

  2149

  21490

  Kỹ sư kỹ thuật khác chưa được phân vào đâu

   

   

  215

   

   

  Kỹ sư kỹ thuật điện

   

   

   

  2151

  21510

  Kỹ sư điện

   

   

   

  2152

  21520

  Kỹ sư điện tử

   

   

   

  2153

  21530

  Kỹ sư viễn thông

   

   

  216

   

   

  Kiến trúc sư, nhà quy hoạch, khảo sát và thiết kế

   

   

   

  2161

  21610

  Kiến trúc sư xây dựng

   

   

   

  2162

  21620

  Kiến trúc sư cảnh quan

   

   

   

  2163

   

  Nhà thiết kế sản phẩm và may mặc

   

   

   

   

  21631

  Nhà thiết kế trang phục/thời trang, phụ kiện

   

   

   

   

  21632

  Nhà thiết kế công nghiệp và sản phẩm

   

   

   

  2164

   

  Nhà quy hoạch đô thị và giao thông

   

   

   

   

  21641

  Nhà quy hoạch đô thị

   

   

   

   

  21649

  Nhà quy hoạch giao thông khác

   

   

   

  2165

   

  Nhà vẽ bản đồ và khảo sát hiện trường

   

   

   

   

  21651

  Nhà khảo sát chung

   

   

   

   

  21652

  Nhà khảo sát đất

   

   

   

   

  21653

  Nhà khảo sát thủy văn

   

   

   

   

  21654

  Người vẽ bản đồ

   

   

   

   

  21659

  Nhà khảo sát và vẽ bản đồ khác

   

   

   

  2166

  21660

  Nhà thiết kế đồ họa và truyền thông đa phương tiện

   

  22

   

   

   

  Nhà chuyên môn về sức khỏe

   

   

  221

   

   

  Bác sỹ y khoa

   

   

   

  2211

  22110

  Bác sỹ đa khoa

   

   

   

  2212

   

  Bác sỹ chuyên khoa

   

   

   

   

  22121

  Bác sỹ tim mạch

   

   

   

   

  22122

  Bác sỹ da liễu

   

   

   

   

  22123

  Bác sỹ tiêu hóa

   

   

   

   

  22124

  Bác sỹ nội khoa

   

   

   

   

  22125

  Bác sỹ ung bướu

   

   

   

   

  22126

  Bác sỹ nhi khoa

   

   

   

   

  22127

  Bác sỹ hô hấp

   

   

   

   

  22128

  Bác sỹ tâm thần

   

   

   

   

  22129

  Bác sỹ chuyên khoa khác

   

   

  222

   

   

  Y tá/Điều dưỡng (cao cấp) và hộ sinh (cao cấp)

   

   

   

  2221

  22210

  Y tá/Điều dưỡng (cao cấp)

   

   

   

  2222

  22220

  Hộ sinh (cao cấp)

   

   

  223

  2230

  22300

  Nhà chuyên môn về y học cổ truyền và hỗ trợ

   

   

  224

  2240

  22400

  Bác sỹ phụ tá

   

   

  225

  2250

  22500

  Bác sỹ thú y

   

   

  226

   

   

  Nhà chuyên môn về sức khỏe khác

   

   

   

  2261

  22610

  Bác sỹ răng - hàm - mặt

   

   

   

  2262

   

  Dược sỹ

   

   

   

   

  22621

  Dược sỹ sản xuất thuốc

   

   

   

   

  22629

  Dược sỹ khác

   

   

   

  2263

  22630

  Nhà chuyên môn về vệ sinh môi trường và bệnh nghề nghiệp

   

   

   

  2264

  22640

  Nhà chuyên môn về vật lý trị liệu

   

   

   

  2265

  22650

  Nhà chuyên môn về dinh dưỡng

   

   

   

  2266

  22660

  Bác sỹ thính học và đặc trị các khuyết tật về ngôn ngữ

   

   

   

  2267

  22670

  Nhà chuyên môn về thị lực và nhãn khoa

   

   

   

  2269

  22690

  Nhà chuyên môn khác về sức khỏe chưa được phân vào đâu

   

  23

   

   

   

  Nhà chuyên môn về giảng dạy

   

   

  231

   

   

  Giảng viên cao đẳng, đại học và cao học

   

   

   

  2311

  23110

  Giảng viên đại học và cao học

   

   

   

  2312

  23120

  Giảng viên cao đẳng

   

   

  232

  2320

  23200

  Giáo viên trung cấp

   

   

  233

   

   

  Giáo viên trung học

   

   

   

  2331

  23310

  Giáo viên trung học phổ thông (cấp III)

   

   

   

  2332

  23320

  Giáo viên trung học cơ sở (cấp II)

   

   

  234

   

   

  Giáo viên tiểu học và mầm non

   

   

   

  2341

  23410

  Giáo viên tiểu học (cấp I)

   

   

   

  2342

  23420

  Giáo viên mầm non

   

   

  239

   

   

  Nhà chuyên môn giảng dạy khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

  2391

  23910

  Chuyên gia về phương pháp giáo dục

   

   

   

  2392

  23920

  Giáo viên theo các nhu cầu đặc biệt

   

   

   

  2393

  23930

  Giáo viên ngôn ngữ khác

   

   

   

  2394

  23940

  Giáo viên âm nhạc khác

   

   

   

  2395

  23950

  Giáo viên nghệ thuật khác

   

   

   

  2396

  23960

  Giáo viên công nghệ thông tin

   

   

   

  2399

  23990

  Nhà chuyên môn giảng dạy khác chưa được phân vào đâu

   

  24

   

   

   

  Nhà chuyên môn về kinh doanh và quản lý

   

   

  241

   

   

  Nhà chuyên môn về tài chính

   

   

   

  2411

   

  Kế toán và các nhà chuyên môn có liên quan

   

   

   

   

  24111

  Kế toán (trừ kế toán thuế)

   

   

   

   

  24112

  Kiểm toán

   

   

   

   

  24113

  Kế toán thuế

   

   

   

  2412

  24120

  Nhà tư vấn tài chính và đầu tư

   

   

   

  2413

   

  Nhà phân tích tài chính và các nhà chuyên môn có liên quan

   

   

   

   

  24131

  Nhà phân tích tài chính

   

   

   

   

  24132

  Nhà phân tích rủi ro

   

   

   

   

  24133

  Nhà quản lý quỹ đầu tư

   

   

   

   

  24134

  Nhà quản lý quỹ ủy thác

   

   

   

   

  24139

  Nhà phân tích tài chính và các nhà chuyên môn có liên quan khác

   

   

  242

   

   

  Nhà chuyên môn về quản trị

   

   

   

  2421

  24210

  Nhà phân tích tổ chức và quản lý

   

   

   

  2422

  24220

  Nhà chuyên môn về quản trị chính sách

   

   

   

  2423

  24230

  Nhà chuyên môn về nhân sự và nghề nghiệp

   

   

   

  2424

  24240

  Nhà chuyên môn về đào tạo và phát triển nhân viên

   

   

  243

   

   

  Nhà chuyên môn về bán hàng, tiếp thị và quan hệ công chúng

   

   

   

  2431

  24310

  Nhà chuyên môn về quảng cáo và tiếp thị

   

   

   

  2432

  24320

  Nhà chuyên môn về quan hệ công chúng

   

   

   

  2433

  24330

  Nhà chuyên môn về bán hàng hóa kỹ thuật và y tế (không bao gồm công nghệ thông tin và truyền thông)

   

   

   

  2434

  24340

  Nhà chuyên môn về bán hàng hóa trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

   

   

  244

   

   

  Nhà chuyên môn điều tiết của Chính phủ

   

   

   

  2441

  24410

  Nhà chuyên môn về hải quan của Chính phủ

   

   

   

  2442

  24420

  Nhà chuyên môn về thuế của Chính phủ

   

   

   

  2443

  24430

  Nhà chuyên môn về trợ cấp xã hội của Chính phủ

   

   

   

  2444

  24440

  Nhà chuyên môn về cấp phép của Chính phủ

   

   

   

  2445

  24450

  Kiểm lâm

   

   

   

  2446

  24460

  Nhà ngoại giao

   

   

   

  2449

  24490

  Nhà chuyên môn điều tiết của Chính phủ khác chưa được phân vào đâu

   

  25

   

   

   

  Nhà chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

   

   

  251

   

   

  Nhà chuyên môn về phân tích và phát triển phần mềm và các ứng dụng

   

   

   

  2511

   

  Nhà phân tích hệ thống

   

   

   

   

  25111

  Nhà phân tích/thiết kế hệ thống

   

   

   

   

  25112

  Tư vấn quy trình kinh doanh công nghệ thông tin/phân tích kinh doanh

   

   

   

   

  25113

  Nhà kiến trúc giải pháp/doanh nghiệp

   

   

   

  2512

  25120

  Nhà phát triển phần mềm

   

   

   

  2513

  25130

  Nhà phát triển web và truyền thông đa phương tiện

   

   

   

  2514

  25140

  Nhà lập trình các ứng dụng

   

   

   

  2519

  25190

  Nhà chuyên môn về phát triển phần mềm ứng dụng và nhà phân tích chưa được phân vào đâu

   

   

  252

   

   

  Nhà chuyên môn về cơ sở dữ liệu và mạng

   

   

   

  2521

   

  Nhà quản trị và thiết kế cơ sở dữ liệu

   

   

   

   

  25211

  Nhà quản trị cơ sở dữ liệu

   

   

   

   

  25212

  Nhà thiết kế cơ sở dữ liệu

   

   

   

  2522

  25220

  Nhà quản trị hệ thống

   

   

   

  2523

  25230

  Nhà chuyên môn về mạng máy tính

   

   

   

  2529

   

  Nhà chuyên môn về cơ sở dữ liệu và mạng chưa được phân vào đâu

   

   

   

   

  25291

  Nhà khoa học dữ liệu

   

   

   

   

  25292

  Nhà chuyên môn về mạng và cơ sở dữ liệu

   

  26

   

   

   

  Nhà chuyên môn về luật pháp, văn hóa, xã hội

   

   

  261

   

   

  Nhà chuyên môn về luật

   

   

   

  2611

   

  Luật sư

   

   

   

   

  26111

  Luật sư tham gia tố tụng

   

   

   

   

  26112

  Luật sư tư vấn pháp luật

   

   

   

   

  26119

  Luật sư khác

   

   

   

  2612

  26120

  Thẩm phán

   

   

   

  2619

   

  Nhà chuyên môn về luật khác chưa được phân vào đâu

   

   

   

   

  26191

  Công chứng viên

   

   

   

   

  26192

  Thừa phát lại

   

   

   

   

  26199

  Nhà chuyên môn về luật khác chưa được phân vào đâu

   

   

  262

   

   

  Thủ thư, nhà chuyên môn về lưu trữ và giám tuyển

   

   

   

  2621

  26210

  Nhà chuyên môn về luư trữ và giám tuyển

   

   

   

  2622

  26220

  Thủ thư và các nhà chuyên môn về thông tin liên quan

   

   

  263

   

   

  Nhà chuyên môn về xã hội và tôn giáo

   

   

   

  2631

  26310

  Nhà kinh tế học

   

   

   

  2632

  26320

  Nhà xã hội học, nhà nhân chủng học và các nghề có liên quan

   

   

   

  2633

  26330

  Nhà triết học, sử học và khoa học chính trị

   

   

   

  2634

  26340

  Nhà tâm lý học

   

   

   

  2635

  26350

  Nhà chuyên môn về tư vấn và công tác xã hội

   

   

   

  2636

  26360

  Nhà chuyên môn về tôn giáo

   

   

  264

   

   

  Nhà văn, nhà báo và nhà ngôn ngữ học

   

   

   

  2641

   

  Nhà văn và nghề có liên quan

   

   

   

   

  26411

  Nhà văn

   

   

   

   

  26412

  Người viết kịch bản

   

   

   

   

  26413

  Người viết lời quảng cáo

   

   

   

   

  26414

  Người viết tài liệu kỹ thuật

   

   

   

   

  26415

  Nhà biên tập kịch bản và kết nối

   

   

   

   

  26416

  Biên tập viên xuất bản phẩm

   

   

   

   

  26419

  Người viết khác và các nghề liên quan

   

   

   

  2642

   

  Nhà báo, biên tập viên

   

   

   

   

  26421

  Nhà báo

   

   

   

   

  26422

  Biên tập viên

   

   

   

  2643

   

  Nhà biên dịch, phiên dịch và nhà ngôn ngữ khác

   

   

   

   

  26431

  Phiên dịch

   

   

   

   

  26432

  Biên dịch

   

   

   

   

  26439

  Nhà ngôn ngữ khác

   

   

  265

   

   

  Nghệ sỹ sáng tạo và trình diễn

   

   

   

  2651

   

  Nghệ sỹ hình ảnh

   

   

   

   

  26511

  Nhà điêu khắc

   

   

   

   

  26512

  Hoạ sỹ

   

   

   

   

  26513

  Người vẽ tranh hoạt họa

   

   

   

   

  26519

  Nghệ sỹ hình ảnh khác

   

   

   

  2652

   

  Nhạc công, ca sỹ và nhạc sỹ

   

   

   

   

  26521

  Nhạc công

   

   

   

   

  26522

  Nhạc sỹ

   

   

   

   

  26523

  Nhạc trưởng/giám đốc dàn nhạc/ban nhạc/dàn hợp xướng

   

   

   

   

  26524

  Ca sỹ

   

   

   

   

  26529

  Nhạc công, ca sỹ và nhạc sỹ khác

   

   

   

  2653

  26530

  Vũ công và biên đạo múa

   

   

   

  2654

  26540

  Đạo diễn, nhà sản xuất phim, sân khấu và các nghề liên quan

   

   

   

  2655

  26550

  Diễn viên

   

   

   

  2656

  26560

  Phát thanh viên trên đài, truyền hình và các phương tiện truyền thông đại chúng khác

   

   

   

  2659

  26590

  Nghệ sỹ sáng tạo và trình diễn liên quan khác chưa được phân vào đâu

  3

   

   

   

   

  Nhà chuyên môn bậc trung

   

  31

   

   

   

  Kỹ thuật viên khoa học và kỹ thuật

   

   

  311

   

   

  Kỹ thuật viên khoa học vật lý và kỹ thuật

   

   

   

  3111

   

  Kỹ thuật viên khoa học hóa học và vật lý

   

   

   

   

  31111

  Kỹ thuật viên hóa học

   

   

   

   

  31112

  Kỹ thuật viên vật lí

   

   

   

   

  31119

  Kỹ thuật viên hóa học và vật lí khác

   

   

   

  3112

   

  Kỹ thuật viên kỹ thuật xây dựng

   

   

   

   

  31121

  Kỹ thuật viên xây dựng dân dụng

   

   

   

   

  31122

  Kỹ thuật viên kết cấu

   

   

   

   

  31123

  Kỹ thuật viên xây dựng công trình

   

   

   

   

  31124

  Kỹ thuật viên khảo sát đất đai

   

   

   

   

  31129

  Kỹ thuật viên xây dựng dân dụng khác

   

   

   

  3113

   

  Kỹ thuật viên kỹ thuật điện

   

   

   

   

  31131

  Kỹ thuật viên điện dân dụng chung

   

   

   

   

  31132

  Kỹ thuật viên điện dân dụng cao tần

   

   

   

   

  31139

  Kỹ thuật viên điện dân dụng khác

   

   

   

  3114

   

  Kỹ thuật viên kỹ thuật điện tử

   

   

   

   

  31141

  Kỹ thuật viên điện tử dân dụng (chung)

   

   

   

   

  31142

  Kỹ thuật viên bán dẫn

   

   

   

   

  31143

  Kỹ thuật viên thiết bị ghi âm, ghi hình

   

   

   

   

  31144

  Kỹ thuật viên thiết bị đo đạc

   

   

   

   

  31149

  Kỹ thuật viên điện tử dân dụng khác

   

   

   

  3115

   

  Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí

   

   

   

   

  31151

  Kỹ thuật viên kỹ thuật cơ khí chung

   

   

   

   

  31152

  Kỹ thuật viên cơ khí hàng không

   

   

   

   

  31153

  Kỹ thuật viên máy tự động

   

   

   

   

  31154

  Kỹ thuật viên điều hòa không khí/điện lạnh

   

   

   

   

  31155

  Kỹ thuật viên máy móc, công cụ

   

   

   

   

  31156

  Người thiết kế khuôn/công cụ

   

   

   

   

  31159

  Kỹ thuật viên cơ khí dân dụng khác

   

   

   

  3116

  31160

  Kỹ thuật viên kỹ thuật hóa học

   

   

   

  3117

  31170

  Kỹ thuật viên khai thác mỏ và luyện kim

   

   

   

  3118

  31180

  Kỹ thuật viên phác thảo kỹ thuật

   

   

   

  3119

  31190

  Kỹ thuật viên khoa học vật lý và kỹ thuật chưa được phân vào đâu

   

   

  312

   

   

  Giám sát viên khai thác mỏ, sản xuất và xây dựng

   

   

   

  3121

  31210

  Giám sát viên khai thác mỏ

   

   

   

  3122

  31220

  Giám sát viên sản xuất

   

   

   

  3123

  31230

  Giám sát viên xây dựng

   

   

  313

   

   

  Kỹ thuật viên kiểm soát, vận hành và điều khiển quy trình

   

   

   

  3131

  31310

  Người vận hành trạm hoặc nhà máy phát điện

   

   

   

  3132

  31320

  Người vận hành lò đốt rác và nhà máy xử lý nước

   

   

   

  3133

  31330

  Kiểm soát viên nhà máy xử lý hoá chất

   

   

   

  3134

  31340

  Người vận hành nhà máy lọc dầu và khí tự nhiên

   

   

   

  3135

  31350

  Kiểm soát viên quy trình sản xuất kim loại

   

   

   

  3139

  31390

  Kỹ thuật viên kiểm soát quy trình khác chưa được phân vào đâu

   

   

  314

   

   

  Kỹ thuật viên khoa học sự sống và kỹ thuật viên hỗ trợ liên quan

   

   

   

  3141

  31410

  Kỹ thuật viên khoa học sự sống (không kể y tế)

   

   

   

  3142

  31420

  Kỹ thuật viên nông nghiệp

   

   

   

  3143

  31430

  Kỹ thuật viên lâm nghiệp

   

   

   

  3144

  31440

  Kỹ thuật viên nuôi trồng thủy sản

   

   

  315

   

   

  Kỹ thuật viên và kiểm soát viên tàu thuỷ và phương tiện bay

   

   

   

  3151

  31510

  Kỹ thuật viên máy của tàu thủy

   

   

   

  3152

  31520

  Hoa tiêu và nhân viên văn phòng trên tàu

   

   

   

  3153

  31530

  Phi công phương tiện bay và kỹ thuật viên hỗ trợ liên quan

   

   

   

  3154

  31540

  Kiểm soát viên không lưu

   

   

   

  3155

  31550

  Kỹ thuật viên điện tử an toàn không lưu

   

  32

   

   

   

  Kỹ thuật viên sức khỏe

   

   

  321

   

   

  Kỹ thuật viên y tế và dược

   

   

   

  3211

   

  Kỹ thuật viên hình ảnh và thiết bị y tế

   

   

   

   

  32111

  Kỹ thuật viên siêu âm

   

   

   

   

  32112

  Kỹ thuật viên X quang

   

   

   

   

  32119

  Kỹ thuật viên thiết bị y tế và hình ảnh khác

   

   

   

  3212

  32120

  Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế

   

   

   

  3213

  32130

  Kỹ thuật viên và trợ lý dược

   

   

   

  3214

   

  Kỹ thuật viên lắp răng giả và chỉnh hình

   

   

   

   

  32141

  Kỹ thuật viên lắp chân tay giả và chỉnh hình

   

   

   

   

  32142

  Người làm và sửa các thiết bị chỉnh hình

   

   

   

   

  32143

  Kỹ thuật viên lắp răng giả, chân tay giả và các thiết bị chỉnh hình khác

   

   

  322

   

   

  Y tá/điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc bệnh nhân và hộ sinh

   

   

   

  3221

  32210

  Y tá/điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc bệnh nhân

   

   

   

  3222

  32220

  Hộ sinh

   

   

  323

  3230

  32300

  Kỹ thuật viên y học cổ truyền và bổ trợ

   

   

  324

  3240

  32400

  Kỹ thuật viên thú y và phụ tá

   

   

  325

   

   

  Kỹ thuật viên sức khỏe khác

   

   

   

  3251

  32510

  Phụ tá nha khoa và trị liệu

   

   

   

  3252

  32520

  Kỹ thuật viên ghi chép sổ sách y tế và thông tin về sức khỏe

   

   

   

  3253

  32530

  Nhân viên y tế cộng đồng

   

   

   

  3254

  32540

  Kỹ thuật viên nhãn khoa

   

   

   

  3255

  32550

  Kỹ thuật viên vật lý trị liệu và phụ tá

   

   

   

  3256

  32560

  Nhân viên trợ giúp y tế

   

   

   

  3257

  32570

  Thanh tra viên và cộng tác viên môi trường và sức khỏe nghề nghiệp

   

   

   

  3258

  32580

  Nhân viên cấp cứu

   

   

   

  3259

  32590

  Kỹ thuật viên sức khỏe khác chưa được phân vào đâu

   

  33

   

   

   

  Nhân viên về kinh doanh và quản lý

   

   

  331

   

   

  Nhân viên về toán ứng dụng và tài chính

   

   

   

  3311

  33110

  Nhân viên môi giới, buôn bán chứng khoán và tài chính

   

   

   

  3312

  33120

  Nhân viên phụ trách các khoản tín dụng và khoản vay

   

   

   

  3313

  33130

  Kế toán viên

   

   

   

  3314

  33140

  Nhân viên về thống kê và toán học ứng dụng có liên quan

   

   

   

  3315

   

  Nhân viên định giá và đánh giá mức độ thiệt hại

   

   

   

   

  33151

  Thẩm định viên/định giá (trừ tài sản vô hình)

   

   

   

   

  33152

  Giám định viên

   

   

   

   

  33153

  Nhân viên định giá tài sản vô hình

   

   

   

  3316

  33160

  Thủ quỹ

   

   

  332

   

   

  Nhân viên bán hàng, mua sắm và môi giới

   

   

   

  3321

   

  Nhân viên đại diện bảo hiểm

   

   

   

   

  33211

  Đại lý môi giới bảo hiểm (gồm cả nhà kế hoạch tài chính độc lập)

   

   

   

   

  33219

  Đại diện bảo hiểm và các nhân viên hỗ trợ liên quan khác

   

   

   

  3322

  33220

  Nhân viên đại diện bán hàng hóa thương mại

   

   

   

  3323

   

  Nhân viên/đại lý mua hàng

   

   

   

   

  33231

  Nhân viên thu mua

   

   

   

   

  33232

  Đại lý thu mua

   

   

   

  3324

  33240

  Nhân viên môi giới thương mại

   

   

  333

   

   

  Nhân viên/đại lý dịch vụ kinh doanh

   

   

   

  3331

  33310

  Nhân viên làm thủ tục thông quan và vận tải hàng hóa

   

   

   

  3332

  33320

  Nhân viên tổ chức hội thảo và sự kiện

   

   

   

  3333

  33330

  Nhân viên môi giới việc làm và nhà thầu

   

   

   

  3334

  33340

  Nhân viên môi giới bất động sản và quản lý tài sản/bất động sản

   

   

   

  3339

  33390

  Nhân viên/đại lý dịch vụ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

   

   

  334

   

   

  Thư ký hành chính và nhân viên chuyên môn khác

   

   

   

  3341

  33410

  Giám sát viên văn phòng

   

   

   

  3342

  33420

  Thư ký luật

   

   

   

  3343

  33430

  Thư ký hành chính và điều hành

   

   

   

  3344

  33440

  Thư ký y tế

   

   

  335

   

   

  Nhân viên điều tiết của Chính phủ

   

   

   

  3351

  33510

  Nhân viên hải quan của Chính phủ

   

   

   

  3352

  33520

  Nhân viên thuế của Chính phủ

   

   

   

  3353

  33530

  Nhân viên trợ cấp xã hội của Chính phủ

   

   

   

  3354

  33540

  Nhân viên cấp phép của Chính phủ

   

   

   

  3355

  33550

  Kiểm lâm

   

   

   

  3359

  33590

  Nhân viên điều tiết của Chính phủ khác chưa được phân vào đâu

   

  34

   

   

   

  Nhân viên luật pháp, văn hóa, xã hội

   

   

  341

   

   

  Nhân viên về luật pháp, xã hội và tôn giáo

   

   

   

  3411

  34110

  Nhân viên về luật pháp

   

   

   

  3412

  34120

  Nhân viên về công tác xã hội

   

   

   

  3413

  34130

  Nhân viên về tôn giáo

   

   

  342

   

   

  Nhân viên về thể thao và tập luyện

   

   

   

  3421

  34210

  Vận động viên và người chơi thể thao

   

   

   

  3422

   

  Huấn luyện viên, nhân viên hướng dẫn thể thao và làm việc trong lĩnh vực thể thao

   

   

   

   

  34221

  Huấn luyện viên thể thao

   

   

   

   

  34222

  Nhân viên hướng dẫn thể dục thẩm mỹ

   

   

   

   

  34223

  Nhân viên hướng dẫn tập thể hình

   

   

   

   

  34224

  Nhân viên làm việc trong lĩnh vực thể thao

   

   

   

   

  34229

  Huấn luyện viên, nhân viên hướng dẫn thể thao và làm việc trong lĩnh vực thể thao khác

   

   

   

  3423

  34230

  Người hướng dẫn tập luyện và giải trí, người chỉ đạo chương trình

   

   

  343

   

   

  Nhân viên về nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực

   

   

   

  3431

  34310

  Nhiếp ảnh gia

   

   

   

  3432

  34320

  Nhà thiết kế và trang trí nội thất

   

   

   

  3433

  34330

  Kỹ thuật viên thư viện, viện bảo tàng và triển lãm

   

   

   

  3434

  34340

  Đầu bếp trưởng

   

   

   

  3439

  34390

  Nhân viên về nghệ thuật và văn hóa khác

   

  35

   

   

   

  Kỹ thuật viên thông tin và truyền thông

   

   

  351

   

   

  Kỹ thuật viên hỗ trợ người sử dụng và vận hành công nghệ thông tin và truyền thông

   

   

   

  3511

  35110

  Kỹ thuật viên vận hành công nghệ thông tin và truyền thông

   

   

   

  3512

  35120

  Kỹ thuật viên hỗ trợ người sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông

   

   

   

  3513

  35130

  Kỹ thuật viên hệ thống và mạng máy tính

   

   

   

  3514

  35140

  Kỹ thuật viên web

   

   

  352

   

   

  Kỹ thuật viên viễn thông và phát thanh truyền hình

   

   

   

  3521

   

  Kỹ thuật viên truyền hình và nghe - nhìn

   

   

   

   

  35211

  Kỹ thuật viên điều hành chương trình

   

   

   

   

  35212

  Nhân viên điều khiển máy quay phim

   

   

   

   

  35213

  Nhân viên điều khiển máy quay hình động/tivi

   

   

   

   

  35214

  Nhân viên điều khiển thiết bị phòng thu phát thanh truyền hình

   

   

   

   

  35215

  Nhân viên điều khiển thiết bị ghi âm

   

   

   

   

  35216

  Nhân viên dựng phim

   

   

   

   

  35219

  Các kỹ thuật viên phát thanh và nghe nhìn khác

   

   

   

  3522

  35220

  Kỹ thuật viên kỹ thuật viễn thông

   

  36

   

   

   

  Giáo viên bậc trung

   

   

  361

  3610

  36100

  Giáo viên tiểu học

   

   

  362

  3620

  36200

  Giáo viên mầm non

   

   

  363

  3630

  36300

  Giáo viên dạy các đối tượng bị khuyết tật

   

   

  364

   

   

  Giáo viên khác

   

   

   

  3641

  36410

  Giáo viên sơ cấp

   

   

   

  3642

  36420

  Giáo viên đào tạo khác

  4

   

   

   

   

  Nhân viên trợ lý văn phòng

   

  41

   

   

   

  Nhân viên tổng hợp và nhân viên làm các công việc bàn giấy

   

   

  411

  4110

   

  Nhân viên tổng hợp

   

   

   

   

  41101

  Nhân viên văn phòng (gồm cả sắp xếp tài liệu và sao chụp)

   

   

   

   

  41102

  Nhân viên nguồn nhân lực/tổ chức

   

   

   

   

  41109

  Nhân viên hành chính khác

   

   

  412

  4120

  41200

  Thư ký (tổng hợp)

   

   

  413

   

   

  Nhân viên làm công việc bàn giấy

   

   

   

  4131

  41310

  Nhân viên đánh máy

   

   

   

  4132

  41320

  Nhân viên nhập dữ liệu

   

  42

   

   

   

  Nhân viên dịch vụ khách hàng

   

   

  421

   

   

  Nhân viên thu ngân, thu tiền và các nghề liên quan

   

   

   

  4211

   

  Nhân viên giao dịch ngân hàng và các nghề liên quan

   

   

   

   

  42111

  Nhân viên giao dịch ngân hàng

   

   

   

   

  42112

  Nhân viên thu ngân dịch vụ bưu điện

   

   

   

   

  42113

  Nhân viên đổi tiền

   

   

   

   

  42119

  Nhân viên giao dịch và thu ngân khác

   

   

   

  4212

  42120

  Nhân viên chia bài trong sòng bạc và các nghề liên quan đến cờ bạc khác

   

   

   

  4213

   

  Chủ hiệu cầm đồ và cho vay tiền

   

   

   

   

  42131

  Chủ hiệu cầm đồ

   

   

   

   

  42132

  Người cho vay tiền

   

   

   

  4214

   

  Người thu nợ và các công việc liên quan

   

   

   

   

  42141

  Người thu nợ

   

   

   

   

  42149

  Người thu nợ khác và làm công việc có liên quan

   

   

  422

   

   

  Nhân viên thông tin khách hàng

   

   

   

  4221

  42210

  Nhân viên và tư vấn viên du lịch

   

   

   

  4222

  42220

  Nhân viên trung tâm thông tin liên lạc

   

   

   

  4223

  42230

  Nhân viên vận hành tổng đài điện thoại

   

   

   

  4224

  42240

  Nhân viên lễ tân khách sạn

   

   

   

  4225

  42250

  Nhân viên hướng dẫn

   

   

   

  4226

  42260

  Lễ tân (tổng hợp)