logo

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực tỉnh TT Huế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 44/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Cao
  Ngày ban hành: 05/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Tư pháp-Hộ tịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH
  THỪA THIÊN HUẾ
  -------
  Số: 44/2015/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 10 năm 2015

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG, CHI PHÍ CHỨNG THỰC
   ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  ---------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
  Căn cứ Luật Công chng ngày 20 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sgốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 201/TTr-STP ngày 10 tháng 8 năm 2015,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp);
  - Bộ Tài chính;
  - Thường vụ Tỉnh ủy;
  - Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh;
  - Đoàn ĐBQH tỉnh;
  - CT và các PCT UBND tỉnh;
  - Lưu: VT, TC, KNNV.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Cao

   
  QUY ĐỊNH
  MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG, CHI PHÍ CHỨNG THỰC ÁP DỤNG
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
   
   
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Quy định này quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực và thù lao dịch thuật từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  1. Các tổ chức hành nghề công chứng.
  2. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố Huế (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp).
  3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).
  4. Cộng tác viên dịch thuật của các tổ chức hành nghề công chứng và Phòng Tư pháp.
  5. Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch; đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng, chứng thực.
  Điều 3. Mức trần thù lao công chứng
  1. Thù lao soạn thảo hợp đồng, giao dịch:

  STT
  Nội dung công việc
  Mc thu tối đa
  (Đã bao gồm tiền công đánh máy và in ấn)
  Đơn vị: Đồng/văn bản
  1
  Giấy ủy quyền; Văn bản từ chối nhận di sản
  50.000
  2
  Nhóm hợp đồng, giao dịch về động sản;
  Di chúc;
  Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng giao dịch;
  Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch
  100.000
  3
  Nhóm hợp đồng, giao dịch về bất động sản
  150.000
  4
  Hợp đồng kinh tế thương mại, đầu tư, kinh doanh;
  Thỏa thuận chia tài sản chung, nhập tài sản riêng, xác lập chế độ tài sản của vợ, chồng
  200.000
  5
  Văn bản thỏa thuận phân chia di sản; Văn bản khai nhận di sản
  250.000
  6
  Các loại hợp đồng, giao dịch khác
  100.000

  2. Thù lao các việc khác liên quan đến việc công chứng

  STT
  Nội dung công việc
  Mức thu tối đa
  1
  Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản (01 di sản)
  200.000 đồng/hồ sơ
  Trường hợp có từ 02 di sản trở lên, thu thêm
  100.000 đồng/di sản
  2
  Công bố di chúc
  150.000 đồng/trường hợp

  3. Thù lao đánh máy, sao chụp giấy tờ, văn bản:

  STT
  Nội dung công việc
  Mc thu tối đa
  Đơn vị tính: Đồng/trang
  1
  Đánh máy (trang A4) và in ấn
  5.000
  2
  Sao chụp văn bản (trang A4)
  500
  3
  Sao chụp văn bản (trang A3)
  2.000

  Điu 4. Mức trần chi phí chng thực
  Mức trần chi phí chứng thực áp dụng tại các Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Quy định này.
  Điều 5. Mức trần thù lao dịch thuật
  1. Thù lao dịch thuật:

  STT
  Tiếng nước ngoài
  Mức thu tối đa (Đồng/trang)
  (Đã bao gồm tiền công đánh máy và in ấn)Mức thu tối đa (Đồng/trang)
  (Đã bao gồm tiền công đánh máy và in ấn)Mức thu tối đa (Đồng/trang)
  (Đã bao gồm tiền công đánh máy và in ấn)
  Văn bản có mẫu
  Văn bản thông thường
  Văn bản chuyên ngành
  I
  Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng ViệtDịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng ViệtDịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng ViệtDịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt
  1
  Anh, Pháp
  45.000
  60.000
  80.000
  2
  Đức, Trung, Nga, Nhật
  55.000
  70.000
  90.000
  3
  Các thứ tiếng còn lại
  65.000
  80.000
  100.000
  II
  Dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoàiDịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoàiDịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
   
  1
  Anh, Pháp
  50.000
  70.000
  100.000
  2
  Đức, Trung, Nga, Nhật
  60.000
  80.000
  110.000
  3
  Các thứ tiếng, còn lại
  70.000
  90.000
  120.000

  2. Đơn vị tính thu thù lao dịch thuật là trang dịch khổ A4 (210 x 297mm), bình quân mỗi trang có 30-35 dòng với mật độ từ ngữ là 350-400 từ. Riêng đối với giấy tờ, văn bản có mẫu thì có thể thực hiện theo mẫu của văn bản gốc.
  3. Chi tiết các loại văn bản nêu tại khoản 1 Điều này:
  a) Văn bản có mẫu là các loại chứng thư hành chính thông dụng như: chứng minh nhân dân, khai sinh, khai tử, kết hôn, hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, lý lịch tư pháp, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe; bằng tốt nghiệp, chứng chỉ các loại, học bạ; giấy khen, bằng khen; bản tuyên thệ độc thân, công hàm không cản trở về hôn nhân.
  b) Văn bản thông thường là các loại giấy tờ, văn bản mà nội dung có tính chất ít phức tạp (từ ngữ trong văn bản có tính thông dụng hàng ngày); các loại chứng thư hành chính có mẫu nhưng ít thông dụng như: bảng điểm các loại, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kiểm định và các loại giấy chứng nhận có hình thức tương tự.
  c) Văn bản chuyên ngành là các loại giấy tờ, văn bản mà nội dung có tính chất phức tạp (từ ngữ trong văn bản có tính chuyên ngành, kỹ thuật) như: hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động; văn bản công chứng; bản án, quyết định của tòa án; các văn bản chuyên ngành y khoa, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, công nghiệp và các loại văn bản có tính chất tương tự.
  4. Trường hợp người yêu cầu dịch thuật nhận từ 02 bản dịch trở lên (không kể bản lưu) thì từ bản thứ 02 trở đi được thu thêm mỗi bản tối đa bằng 10% tiền thù lao dịch thuật.
  Điều 6. Tổ chức thực hiện
  1. Căn cứ mức trần thù lao công chứng quy định tại Quy định này, các tổ chức hành nghề công chứng xây dựng mức thu thù lao công chứng áp dụng tại đơn vị mình nhưng không vượt quá mức trần thù lao công chứng quy định tại Quy định này.
  2. Các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị về nội dung thu, mức thu thù lao công chứng, chi phí chứng thực theo quy định.
  3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 03/12/2004 Hiệu lực: 01/04/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Công chứng của Quốc hội, số 53/2014/QH13
  Ban hành: 20/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
  Ban hành: 16/02/2015 Hiệu lực: 10/04/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 44/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực tỉnh TT Huế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
  Số hiệu: 44/2015/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 05/10/2015
  Hiệu lực: 15/10/2015
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Tư pháp-Hộ tịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Văn Cao
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới