logo

Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: 239&240-02/2020
  Số hiệu: 01/2020/TT-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: 25/02/2020
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đào Ngọc Dung
  Ngày ban hành: 10/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI
  -------

  Số: 01/2020/TT-BLĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

  ---------------

   

  Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2015/NĐ-CP);

  Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 74/2019/NĐ-CP);

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm;

  Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này hướng dẫn về báo cáo kết quả thực hiện cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm; báo cáo kết quả thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm và cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động (sau đây gọi tắt là nguồn vốn huy động) quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Ngân hàng Chính sách xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Điều 3. Báo cáo kết quả thực hiện cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

  1. Hằng quý, trước ngày 10 của tháng đầu tiên, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và kết quả cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm theo Mẫu số 1 và Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Hằng quý, trước ngày 15 của tháng đầu tiên, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xă hội kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và kết quả cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm theo Mẫu số 3 và Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Hằng quý, trước ngày 20 của tháng đầu tiên, Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và kết quả cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm theo Mẫu số 5 và Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Thời điểm số liệu báo cáo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này được tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến ngày cuối cùng của quý liền trước.

  Điều 4. Báo cáo kết quả thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn huy động

  1. Hằng quý, trước ngày 10 của tháng đầu tiên, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và kết quả cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn huy động theo Mẫu số 7 và Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Hằng quý, trước ngày 15 của tháng đầu tiên, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và kết quả cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn huy động theo Mẫu số 9 và Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Hằng quý, trước ngày 20 của tháng đầu tiên, Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và kết quả cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn huy động theo Mẫu số 11 và Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Thời điểm số liệu báo cáo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này được tính từ ngày 01 tháng 01 năm bảo cáo đến ngày cuối cùng của quý liền trước.

  Điều 5. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2020.

  2. Thông tư số 45/2015/TT-LĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Thông tư số 24/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sữa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị đinh số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  3. Ngân hàng Chính sách xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn kịp thời./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương Đảng vá các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan Trung ương của các đòan thể;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

  - Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

  - Công báo;

  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

  - Bộ LĐTBXH: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị có liên quan;

  - Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;

  - Lưu: VT, CVL (30 bản).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Đào Ngọc Dung

   

   

   

  Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

  PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
      HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ...........

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

  (Từ 01/01/............. đến .../.../...........)

   

  Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện/quận/thị xã/thành phố.....................

   

  Đơn vị: triệu đồng, tháng, người, %

  STT

  Chủ dự án

  Tên dự án

  Đối tượng ưu tiên

  Địa điểm thực hiện dự án

  Vốn thực hiện dự án

  Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc lảm

  Tổng số

  Trong đó vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

  Tổng

  Số lao động nữ

  Số lao động là người khuyết tật

  Số lao động là người dân tộc thiểu số

  Số tiền vay

  % so với tổng số

  Thời hạn vay

  Lãi suất

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)=(7)/(6)*100

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  I

  Người lao động

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  X

  X

  X

  X

  II

  Cơ sở sản xuất, kinh doanh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  X

  X

  X

  X

  TỔNG CỘNG

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  X

  X

  X

  X

   

   

  ...., ngày ... tháng ... năm ...

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

   

  Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

  PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
      HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ................

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

  (Từ 01/01/......................... đến.../....                           )

   

  Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện/quận/thị xã/thành phố..........................................................................................................................................................................

   

  Đơn vị: triệu đồng, tháng, người, %

  STT

  Họ và tên

  Nơi cư trú

  Giới tính

  Đối tượng

  Quốc gia/vùng lãnh thổ đi làm việc theo hợp đồng

  Thời hạn hợp đồng

  Số tiền vay

  Thời hạn vay

  Lãi suất

  Nam

  Nữ

  Thuộc hộ cận nghèo

  Thân nhân người có công với cách mạng

  Nhật Bản

  Đài Loan

  Hàn

  Quốc

  Khác

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  X

   

   

   

   

  ......, ngày ... tháng ... năm ....

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

  Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

  CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
        TỈNH, THÀNH PHỐ ..............................

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VEỆC LÀM TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

  (Từ 01/01/ ........... đến.../.../............)

   

  Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...............................................................

   

  Đơn vị: triệu đồng, dự án, người

  STT

  Quận, huyện, thị xã, thành phố

  Doanh số cho

  vay

  Số vốn tồn đọng

  Số dự án cho vay

  Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

  Tổng

  số

  Dự án của người lao động

  Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

  Tổng số

  Dự án của người lao động

  Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

  Tổng

  số

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

  Tổng số

  Cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật

  Cơ sở SXKD sử dụng

  nhiều lao động là người dân tộc thiểu số

  Cơ sở SXKD sử dụng

  nhiều người khuyết

  tật & người dân tộc thiểu số

  Tổng số

  Lao động nữ

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

  Tổng số

  Lao động nữ

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

  (21)

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  ....., ngày ... tháng ... năm .....

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

  Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

  CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

             TỈNH, THÀNH PHỐ ................

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

  (Từ 01/01/............................ đến   .../.../                        )

   

  Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...............................................................

   

  Đơn vị: triệu đồng, người

  STT

  Quận, huyện, thị xã, thành phố

  Doanh số cho vay

  Số vốn tồn đọng

  Số người lao động được vay ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài

  Tổng số

  Lao động nữ

  Thuộc hộ cận nghèo

  Thân nhân người có công với cách mạng

  Quốc gia/vùng lãnh thổ đi làm việc theo hợp đồng

  Nhật Bản

  Đài Loan

  Hàn Quốc

  Khác

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

   

  .... ngày ... tháng ... năm .....

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

  Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

          NGÂN HÀNG

  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

  (Từ 01/01/.............. đến ...........)

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

   

  Đơn vị: triệu đồng, dự án, người

  STT

  Đơn vị

  Doanh số cho

  vay

  Số vốn tồn đọng

  Số dự án cho vay

  Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

   

  Tổng

  số

  Dự án của người lao động

  Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

  Tổng số

  Dự án của người lao động

  Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

   

  Tổng số

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

  Tổng số

  Cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật

  Cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số

  Cơ sở SXKD sử dụng nhiều người khuyết tật & người dân tộc thiểu số

  Tổng số

  Lao động nữ

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

  Tổng số

  Lao động nữ

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

  (21)

   

  I

  Tỉnh, Thành phố

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  II

  Tổ chức thực hiện chương trình

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hội Cựu chiến binh Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hội Nông dân Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hội Người mù Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  TỔNG CỘNG

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

                                                   
   

   

  ...., ngày ... tháng ... năm .....

  TỔNG GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   
   
   

  Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

         NGÂN HÀNG

  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

  (Từ 01/01/........................... đến    .../.../                      )

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước)

   

  Đơn vị: triệu đồng, người

  STT

  Tỉnh, Thành phố

  Doanh số cho vay

  Số vốn tồn đọng

  Số người lao động được vay ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài

  Tổng số

  Lao động nữ

  Thuộc hộ cận nghèo

  Thân nhân người có công với cách mạng

  Quốc gia/vùng lãnh thổ đi làm việc theo hợp đồng

  Nhật Bản

  Đài Loan

  Hàn Quốc

  Khác

  (1)

  (2)

  (3)

  (3)

  (4)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

   

   

   

  .... ngày ... tháng ... năm .....

  TỔNG GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   
   
   

  Mẫu số 7:  Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

  PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

  HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ...............

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

  (Từ 01/01/ ....... đến.../.../...........)

   

  Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện/quận/thị xã/thành phố.......................................................

   

  Đơn vị: triệu đồng, tháng, người, %

  STT

  Chủ dự án

  Tên dự án

  Đối tượng ưu tiên

  Địa điểm thực hiện dự án

  Vốn thực hiện dự án

  Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

  Tổng số

  Trong đó vay từ nguồn vốn huy động

  Tổng

  Số lao động nữ

  Số lao động là người khuyết tật

  Số lao động là người dân tộc thiểu số

  Số tiền vay

  % so với tổng số

  Thời hạn vay

  Lãi suất

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)=(7)/(6)*100

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  I

  Người lao động

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  X

  X

  X

  X

  II

  Cơ sở sản xuất, kinh doanh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ....

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  X

  X

  X

  X

  TỔNG CỘNG

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  X

  X

  X

  X

   

   

  ..., ngày ... tháng ... năm ......

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

  Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

  PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

  HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ...........

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TỪ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

  (Từ 01/01/................................. đến.../.../                    )

   

  Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện/quận/thị xã/thành phố..........................................................................................................................................................................

   

  Đơn vị: triệu dồng, tháng, người, %

  STT

  Họ và tên

  Nơi cư trú

  Giới tính

  Đối tượng

  Quốc gia/vùng lãnh thổ đi làm việc theo hợp đồng

  Thời hạn hợp đồng

  Số tiền vay

  Thời hạn vay

  Lãi suất

  Nam

  Nữ

  Thuộc hộ cận nghèo

  Thân nhân người có công với cách mạng

  Nhật Bản

  Đài Loan

  Hàn

  Quốc

  Khác

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  X

   

   

   

   

  ..., ngày ... tháng ... năm .....

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

   
   
   

  Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

  CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

           TỈNH, THÀNH PHỐ ................

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

  (Từ 01/01/ ............ đến .../.../ ............... )

   

  Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...............................................................

   

  Đơn vị: triệu đồng, dự án, người

  STT

  Quận, huyện,thị xã, thành phố

  Nguồn vốn cho

  vay

  Doanh số cho

  vay

  Số vốn tồn đọng

  Số dự án cho vay

  Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

  Tổng số

  Dự án của người lao động

  Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

  Tổng số

  Dự án của người lao động

  Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

  Tổng số

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

  Tổng số

  Cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật

  Cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số

  Cơ sở SXKD sử dụng

  nhiều người khuyết tật & người dân tộc thiểu số

  Tổn số

  Lao động nữ

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

  Tổng

  số

  Lao động nữ

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

  (21)

  (22)

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  ....., ngày ... tháng ... năm ....

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

  Mẫu số 10:  Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

  CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

            TỈNH, THÀNH PHỐ ................................

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TỪ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

  (Từ 01/01/......................... đến.../.../                            )

   

  Kinh gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..............................................................

   

  Đơn vị: triệu đồng, người

  STT

  Quận, huyện, thị xã, thành phố

  Nguồn vốn cho vay

  Doanh số cho vay

  Số vốn tồn đọng

  Số người lao động được vay ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài

  Tổng số

  Lao động nữ

  Thuộc hộ cận nghèo

  Thân nhân người có công với cách mạng

  Quốc gia/vùng lãnh thổ đi làm việc theo hợp đồng

  Nhật Bản

  Hàn Quốc

  Đài Loan

  Khác

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

  ....., ngày ... tháng ... năm......

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

  Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

        NGÂN HÀNG

  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM TỪ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

  (Từ 01/01/......................... đến.../.../                 .          )

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)

   

  Đơn vị: triệu đồng, dự án, người

  STT

  Đơn vị

  Nguồn vốn cho vay

  Doanh số cho vay

  Số vốn tồn đọng

  Số dự án cho vay

  Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

  Tổng số

  Dự án của người lao động

  Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

  Tổng số

  Dự án của người lao động

  Dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh

  Tổng

  số

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

  Tổng số

  Cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật

  Cơ sở SXKD sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số

  Cơ sở SXKD sử dụng

  nhiều người khuyết tật & người dân tộc thiểu số

  Tổng số

  Lao động nữ

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

  Tổng

  số

  Lao động nữ

  Người khuyết tật

  Người dân tộc thiểu số

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

  (21)

  (22)

  I

  Tỉnh, Thành phố

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  II

  Tổ chức thực hiện chương trình

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hội Cựu chiến binh Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hội Nông dân Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hội Người mù Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  TỔNG CỘNG

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

  ....., ngày ... tháng ... năm .....

  TỔNG GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   
   
   

  Mẫu số 12:  Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP

   

          NGÂN HÀNG

  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

   

  BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TƯ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

  (Từ 01/01/ ............. đến ..............)

   

  Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước)

   

  Đơn vị: triệu đồng, người

  STT

  Tỉnh, Thành phố

  Nguồn vốn cho vay

  Doanh số cho vay

  Số vốn tồn đọng

  Số người lao động được vay ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài

  Tổng số

  Lao động nữ

  Thuộc hộ cận nghèo

  Thân nhân người có công với cách mạng

  Quốc gia/vùng lãnh thổ đi làm việc theo hợp đồng

  Nhật Bản

  Hàn

  Quốc

  Đài Loan

  Khác

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

  ....., ngày ... tháng ... năm ....

  GIÁM ĐỐC

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
  Ban hành: 09/07/2015 Hiệu lực: 01/09/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 14/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
  Ban hành: 23/09/2019 Hiệu lực: 08/11/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
  Ban hành: 11/11/2015 Hiệu lực: 31/12/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  05
  Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
  Ban hành: 21/08/2017 Hiệu lực: 15/10/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  06
  Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
  Ban hành: 09/07/2015 Hiệu lực: 01/09/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  07
  Nghị định 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
  Ban hành: 23/09/2019 Hiệu lực: 08/11/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 01/2020/TT-BLĐTBXH
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 10/02/2020
  Hiệu lực: 26/03/2020
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo: 25/02/2020
  Số công báo: 239&240-02/2020
  Người ký: Đào Ngọc Dung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới