logo

Quyết định 3096/QĐ-UBND Quảng Bình thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3096/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký:
  Ngày ban hành: 27/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đang cập nhật
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH QUẢNG BÌNH

  __________

  Số: 3096/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Quảng Bình, ngày 27  tháng 8 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

  ________________

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2164/TTr-STP ngày 19/8/2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

  Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ Tư pháp;

  - Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;

  - CT, các PCT UBND tỉnh;

  - Cổng TTĐT tỉnh QB;

  - Lưu: VT, KSTTHC.

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Nguyễn Tiến Hoàng

   

   

   

   
   
   

  Phụ lục

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ

  QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH

  (Kèm theo Quyết định số 3096 /QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

   

  1. Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bổ sung

  Số TT

  Tên thủ tục hành chính

  Thời hạn giải quyết

  Địa điểm thực hiện

  Phí, lệ phí

  Căn cứ pháp lý

  Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

  1

  Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

   

  Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, số 09 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  500.000 đồng/hồ sơ

  - Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

  - Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

  - Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

  2

  Thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ Doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

   

  Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, số 09 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  Không quy định

  - Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

  - Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

  3

  Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

   

  Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, số 09 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  500.000 đồng/hồ sơ

  - Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

  - Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

  - Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

  4

  Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Quản tài viên

  Không quy định

  - Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

  - Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

  5

  Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của doanh nghiệp

   

  Không quy định

  - Luật Phá sản ngày 19/6/2014;

  - Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

  2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

  STT

  Số hồ sơ TTHC

  Tên thủ tục hành chính

  Tên văn bản quy định nội dung bãi bỏ thủ tục hành chính

   

  1

  1.002626.000.00.00.H46, thủ tục số 1, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

  Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

   

   

   

   

  Quyết định số 1725/QĐ-BTP ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  2.001093.000.00.00.H46, thủ tục số 2, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

  Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

  3

  1.001921.000.00.00.H46, thủ tục số 3, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

  Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  4

  1.001914.000.00.00.H46, thủ tục số 4, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

  Thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân  quản lý, thanh lý tài sản

  5

  1.001842.000.00.00.H46, thủ tục số 5, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

  Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

  6

  1.001633.000.00.00.H46, thủ tục số 6, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

  Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân

  7

  1.001600.000.00.00.H46, thủ tục số 7, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

  Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Văn bản liên quan

Văn bản mới