logo

Bộ Ngoại giao ra Thông báo 28/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Văn bản liên quan

Văn bản mới