logo

Chỉ thị 10/CT-UBND Quảng Bình tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 10/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Xuân Quang
  Ngày ban hành: 28/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG BÌNH
  ------------
  Số: 10/CT-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------------
  Quảng Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2017

   
   
  CHỈ THỊ
  Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi
  trên địa bàn tỉnh
   
  Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 3199/CT-BNN-TCTL ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  - Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quantham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên taitìm kiếm cứu nạn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ cụthể các thành viên Ban Chỉ huy chịu trách nhiệm điều hành, ứng phó sự cố,đảm bảo an toàn công trình.
  - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổchức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn,lập danh mục các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn; thammưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ xin hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để sửa chữa, nângcấp đảm bảo an toàn hồ chứa. 
  - Phối hợp với các đơn vị chủ đập, hồ kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hànhcác hồ chứa thủy lợi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo cấp có thẩmquyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo với tình hình thực tế. Đối với các hồ chứa thủy lợi chưa có quy trình vận hành, chỉ đạo đơn vị quản lý hồ, đập tổ chức xây dựng quy trình vận hành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn từ ngân sách tỉnh, Trung ương và các nguồn vốn khác để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chứa, nhất là các công trình, hạng mục công trình đang hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng hoặc còn thiếu kinh phí. 
  - Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các hồ, đập đảm bảo hoàn thành trước 31/8/2017. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý đối với các hồ đập có nguy cơ mất an toàn cao hoặc kinh phí bố trí sửa chữa khắc phục chưa triệt để dẫn đến mất an toàn trong mùa lũ 2017.
  2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
  - Củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm điều hành, ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn các hồ, đập thủy lợi;
  - Thực hiện nghiêm nội dung Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập trên địa bàn tỉnh; rà soát, xây dựng lực lượng quản lý chuyên trách, đủ năng lực để quản lý hồ, đập; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật;
  - Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đập lập phương án phòng, chống lụt bão hồ chứa; phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du đập trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/7/2017; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tổ chức trực ban; tổ chức kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối trước, trong và sau mùa mưa lũ; kiểm tra công trình trong và sau mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.
  3. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi:
  - Chủ động kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi do Công ty quản lý; lập danh mục các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp; kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo với tình hình thực tế. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du theo tình hình thực tế và quy định hiện hành của Pháp luật. 
  - Cập nhật thông tin vận hành các hồ chứa tối thiểu 1 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 3 lần/ngày khi có mưa lũ lên trang điện tư thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi theo địa chỉ: www.httl.com.vn.
  4. Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn cập nhật thông tin vận hành hồ thủy điện Hố Hô tối thiểu 1 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 3 lần/ngày khi có mưa lũ lên trang điện tư thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi theo địa chỉ: www.httl.com.vn; trong suốt mùa lũ, phải thường xuyên duy trì liên lạc và thực hiện chế độ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương.
  5. Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình tăng cường công tác quan trắc khí tượng thủy văn, thu thập số liệu bão,lũ; dự báo, cảnh báo kịp thời xu thế thời tiết, diễn biến của bão, lũ, thiên tai để phục vụ công tác chỉ huy phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.
  Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chủ động trong công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.`
   

  Nơi nhận:                                                        
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Sở NN và PTNT;
  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;   
  - Cty TNHH MTV KTCTTL;
  - Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn;
  - Văn phòng BCH PCLB và TKCN tỉnh;
  - Chi cục Thủy lợi;        
  - Lưu VT, CVNN.
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
   
   
  Đã ký
   
   
  Nguyễn Xuân Quang

   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới