logo

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND Đắk Lắk Định mức Kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 09/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Ngọc Nghị
  Ngày ban hành: 22/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐẮK LẮK
  -------

  Số: 09/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Đắk Lắk, ngày 22 tháng 5 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

  ---------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi;

  Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết về sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

  Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

  Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 42/TTr-SNN ngày 07/3/2019; Báo cáo số 132/BC-SNN ngày 14/5/2019 về việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên UBND tỉnh.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, làm cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý; quản lý vận hành công trình thủy lợi theo đúng quy trình, quy phạm; giao khoán trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong đơn vị (Tổ, cụm, trạm thủy nông,...); xác định các khoản mục chi phí hợp lý hợp lệ; thực hiện hạch toán kinh tế có hiệu quả; lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính hàng năm của đơn vị; làm cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước thẩm tra, thẩm định kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính của đơn vị và là cơ sở để xây dựng đơn giá đặt hàng, giao kế hoạch quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

  Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội; các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện định mức này theo quy định; chủ động giải quyết những vướng mắc phát sinh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2019 và thay thế Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi; Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh; Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
  - Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và PTNT;
  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
  - UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
  - Công báo, Báo Đắk Lắk, Website tỉnh;
  - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
  - Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
  - Các phòng: TH, NN&MT;
  - Lưu: VT, NNMT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Phạm Ngọc Nghị

   

  MỤC I

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỦA CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CTTL ĐẮK LẮK
  (Kèm theo Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

   

  1. Định mức lao động

  Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm bình quân toàn công ty: 2,83 công/ha/năm (hecta tưới, tiêu được nghiệm thu quy đổi chung về tưới, tiêu chủ động cho lúa trong 1 năm).

  2. Định mức tiêu hao điện năng cho công tác bơm tưới

  Định mức tiêu hao điện năng bơm tưới bình quân toàn Công ty

  - Lúa vụ Đông xuân: 1007,43 kwh/ha;

  - Lúa vụ Hè thu: 551,29 kwh/ha;

  - Màu vụ Đông Xuân: 323,76 kw/ha;

  - Màu vụ Hè Thu: 224,52 kw/ha.

  3. Định mức sử dụng nước tưới tại mặt ruộng

  Định mức sử dụng nước được xây dựng cho cây lúa và các loại hình sử dụng nước khác bao gồm cây màu và thủy sản.

  Bảng 1. Kết quả tính toán định mức sử dụng nước cho lúa

  TT

  Trạm khí tượng

  Huyện, thị xã, thành phố

  Định mức* (m3/ha)

  Vụ Đông xuân

  Vụ Hè thu

  1

  Buôn Ma Thuột

  Krông Ana, Cư Kuin, Krông Pắc, thành phố Buôn Ma Thuột

  11.634

  5.698

  2

  Lk

  Lk, Krông Bông

  11.647

  7.205

  3

  Ma Đ’rk

  Ma Đ’rắk, Ea Kar

  9.470

  7.030

  4

  Buôn Hồ

  Buôn Hồ, Krông Buk, Krông Năng

  9.879

  7.404

  5

  Ea H’Leo

  Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H’leo

  10.648

  6.298

  * Định mức sử dụng nước tại mặt ruộng được tính ứng với tần suất mưa 75%.

  Bảng 2. Kết quả tính toán định mức sử dụng nước cho các loại hình khác

  TT

  Trạm khí tượng

  Định mức (m3/ha)

  Cây màu

  Thủy sản (cá nước ngọt)

  Vụ Đông xuân

  Vụ Hè thu

  Vụ Đông xuân

  Vụ Hè thu

  1

  Buôn Ma Thuột

  3.738

  2.501

  37.220

  25.860

  2

  Lắk

  4.237

  2.062

  37.245

  28.032

  3

  Ma Đ’rk

  2.757

  1.790

  38.028

  29.593

  4

  Buôn Hồ

  4.520

  2.828

  33.908

  27.634

  5

  Ea H’Leo

  5.120

  2.685

  36.633

  24.706

  4. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thủy lợi

  Định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thủy lợi của toàn Công ty:

  - Dầu nhờn: 1.909,9 lít/năm;

  - Mỡ các loại: 2.615,7 kg/năm;

  - Dầu Diezel: 6.017,1 lít/năm;

  - Giẻ lau: 7.435,5 kg/năm;

  - Dầu thủy lực: 1.048,0 lít/năm;

  - Điện vận hành cống: 655,4 Kwh/năm.

  5. Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định

  Định mức chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định bằng 26,2 tổng chi phí hoạt động tưới, tiêu của từng năm.

  6. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp

  Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp: Tính bằng 5,7% tổng chi phí hoạt động tưới, tiêu của từng năm.

   

  MỤC II

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỦA CÁC TỔ CHỨC THỦY LỢI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
  (Kèm theo Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

  1. Định mức lao động

  1.1. Định mức lao động quản lý, vận hành công trình hồ chứa

  TT

  Quy mô công trình theo nhóm dung tích (V)

  Định mức (công/hồ chứa/năm)

  Sử dụng máy đóng mở V5

  Sử dụng máy đóng mở V3

  Không có máy đóng mở

  1

  V ≥ 500.000 m3

  208,3

  204,6

  190,8

  2

  300.000 m3 V < 500.000 m3

  194,7

  192,4

  175,4

  3

  200 000 m3 V < 300.000 m3

  178,5

  178,1

  159,5

  4

  100 000 m3V < 200.000 m3

  167,3

  165,1

  148,4

  5

  V < 100.000 m3

  157,7

  155,4

  138,9

  * Nhân công bậc thợ bình quân tương đương bậc 4/7.

  1.2. Định mức lao động quản lý, vận hành trạm bơm

  TT

  Quy mô công trình theo lưu lượng trạm bơm (Q)

  Định mức (công/năm)

  I

  Huyện Krông Ana

   

  1

  Q 540 m3/h

  269,90

  2

  540 m3/h < Q 1.000 m3/h

  474,37

  3

  Q > 1.000 m3/h

  506,04

  II

  Huyện Eakar

   

  1

  Q 540 m3/h

  536,11

  2

  540 m3/h < Q 1.000 m3/h

  482,41

  3

  Q > 1.000 m3/h

  521,47

  III

  Huyện Lk

   

  1

  Q 540 m3/h

  681,12

  2

  540 m3/h < Q 1.000 m3/h

  614,12

  IV

  Huyện Krông Bông

   

  1

  540 m3/h < Q ≤ 1.000 m3/h

  388,58

  * Nhân công bậc thợ bình quân tương đương bậc 4,5/7;

  1.3. Định mức lao động quản lý và vận hành đập đất

  TT

  Quy mô công trình theo chiều cao đập (Hđập)

  Định mức (Công/50m đập dài)

  Đập đất

  Đập kiên c

  1

  Hđập> 8m

  21,18

  30,32

  2

  5m Hđập 8m

  16,06

  22,42

  3

  Hđập < 5m

  11,88

  15,93

  * Nhân công bậc thợ bình quân tương đương bậc 4/7.

  1.4. Định mức lao động quản lý và vận hành kênh

  TT

  Quy mô công trình theo kích thước đáy kênh (Bđáy)

  Định mức (công/01 km kênh)

  Kênh đất

  Kênh kiên cố

  1

  B > 2 m

  38,854

  30,622

  2

  1 m < B 2 m

  35,110

  27,849

  3

  B 1 m

  32,481

  25,897

  * Nhân công bậc thợ bình quân tương đương bậc 3,5/7.

  1.5. Định mức lao động quản lý và vận hành cống

   

  Định mức theo máy đóng mở (V) (công/01 cống/năm)

  Máy đóng mở

  V5

  V3

  V2

  V0-V1

  Nhân công bậc 4/7

  45,40

  44,07

  35,97

  22,04

  1.6. Định mức công tác lao động quản lý mặt ruộng

  TT

  Nội dung

  Định mức/loại diện tích (công/100ha/năm)

  <20 ha

  20-50 (ha)

  51-100 (ha)

  101-150 (ha)

  151-200 (ha)

  >200 ha

  1

  Nhận tạo nguồn

  80,33

  76,50

  73,50

  67,90

  61,30

  56,20

  2

  Chủ động nguồn nước

  8,51

  8,10

  7,20

  5,50

  4,30

  3,40

  * Nhân công bậc thợ bình quân tương đương bậc 3/7.

  2. Định mức tiêu thụ điện năng cho công tác bơm tưới:

  Đơn vị: kwh/ha

  Huyện

  Vụ

  Krông Ana

  Ea Kar

  Lk

  Krông Bông

  Lúa

  Màu

  Lúa

  Màu

  Lúa

  Màu

  Lúa

  Màu

  Đông Xuân

  503,75

  161,85

  567,57

  165,22

  843,18

  245,47

  750,04

  218,36

  Hè Thu

  246,74

  108,28

  556,08

  149,88

  521,62

  149,29

  463,9

  132,80

  3. Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định

  3.1. Định mức sửa chữa thường xuyên trạm bơm

  a) Định mức tổng hợp sửa chữa máy bơm

  Đơn vị: Đvt/máy bơm

  TT

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức theo công suất máy bơm

  (Q)(m3/h)

  Q > 1.500

  540 < Q 1.500

  Q540

   

  Vật liệu:

   

   

   

   

  1

  Mỡ IC-2 L3

  Kg

  2

  3,2

  0,8

  2

  Dầu nhờn

  Kg

  3,2

  2,5

  1,6

  3

  Dầu Diezel

  Kg

  2,5

  2,5

  1,6

  4

  Giẻ lau

  Kg

  2,5

  1,5

  1,2

  5

  Sợi ép túp

  Lít

  0,35

  0,3

  0,4

  6

  Dạ nỉ

  Kg

  0,15

  0,08

  0,08

  7

  Sơn thường

  Kg

  1,2

  0,8

  0,56

  8

  Vòng bi 6309

  Kg

   

  1

   

  9

  Vòng bi 6409

  Kg

   

  1

  1

  10

  Vòng 6407

  Kg

   

   

  1

  11

  Vòng bi 6312

  m2

  2

   

   

  12

  Vòng bi 310

  Bộ

   

   

  1

  13

  Roăng mặt bích d=300

  Bộ

  3

  3

  3

  14

  Roăng cát đăng

  Bộ

  25

  25

  8

  15

  Bu lông cát đăng

  Bộ

   

   

  3

  16

  Bu lông M18 x 100

  Bộ

   

  2

   

  17

  Bu lông M18 x 80

  Bộ

  5

  5

  3

  18

  Bu lông M16 x 60

  Bộ

  2

  2

  2

  19

  Bu lông M12 x 50

  Bộ

   

  2

   

  20

  Bu lông M10 x 40

  Bộ

   

  2

   

   

  Nhân công:

   

   

   

   

   

  Nhân công bậc 4,5/7

  công

  17,19

  8,88

  3,44

  3.2. Định mức sửa chữa thường xuyên động cơ

  a) Định mức tổng hợp sửa chữa động cơ

  Đơn vị: Đvt/động cơ

  TT

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức theo công suất động cơ (ĐC) (kw)

  ĐC 22

  22 < ĐC < 37

  37 ĐC

   

  Vật liệu:

   

   

   

   

  1

  Mỡ I-13 L4

  Kg

  1,3

  1,2

  2

  2

  Dầu nhờn

  Kg

  1,7

  1,5

  2,4

  3

  Dầu Diezel

  Kg

  1,7

  1,5

  2,4

  4

  Xăng A92

  Lít

  2,5

  3

  3,2

  5

  Giẻ lau máy

  Kg

  1,8

  1,5

  1,6

  6

  Dạ ni

  Kg

  0,1

  0,08

  0,08

  7

  Băng cuộn

  m2

  1

  1

  1

  8

  Vòng bi 6309

  Bộ

  1

   

   

  9

  Vòng bi 7313

  Bộ

   

  1

   

  10

  Vòng bi 6409

  Bộ

  1

   

   

  11

  Vòng bi 6315

  Bộ

   

   

  1

  12

  Vòng bi 6314

  Bộ

   

  1

  1

  13

  Bu lông M18 x 40

  Bộ

  2

   

   

  14

  Bu lông M16 x 60

  Bộ

  2

   

   

   

  Nhân công

   

   

   

   

   

  Nhân công bậc 4,5/7

  Công

  4,56

  6,44

  7,25

  b) Định mức công tác nạo vét bể hút, bể xả

  Đơn vị: m3

  Công suất máy bơm (Q) (m3/h)

  Định mức theo số lượng máy/trạm

  1-2 máy

  3-5 máy

  6-12 máy

  0 540

  2,5

  10,0

  25,0

  540 < 0 1500

  4,0

  16,0

  43,3

  1500 Q

  5,5

  21,0

  61,7

  3.3. Định mức sửa chữa thường xuyên hồ chứa

  a) Định mức công tác áp trúc, phát cỏ mái đập

  Đơn vị: Đvt/100 m2 mái đập

  TT

  Hạng mục

  Đơn vị

  Định mức

  1

  Đắp đất

  m3

  0,91

  -

  Nhân công bậc 3/7

  công

  0,6

  2

  Đào đất

  m3

  0,85

  -

  Nhân công bậc 3/7

  công

  0,55

  3

  Phát cỏ (cỏ không thuần chủng)

  VNĐ

  18.272

  b) Định mức công tác sửa chữa, gia cố mái đập, tràn

  Đơn vị: Đvt/100m2 mái đập, tràn

  TT

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Khối lượng

  Mái lát đá hộc

  Mái gia cố bê tông

  Sửa chữa tràn

  1

  Khối lượng sửa chữa

  m3

  0,70

  0,65

  1,2

  2

  Nhân công bậc 4/7

  công

  1,53

  1,82

  3,49

  3.4. Định mức sửa chữa thường xuyên đập dâng

  a) Định mức công tác sửa chữa đập dâng bê tông

  Đơn vị: Đvt/100m2 diện tích bao quanh

  TT

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức theo chiều cao đập (H)

  H < 2m

  2m H < 4m

  4mH

  1

  Khối lượng sa chữa

  m3

  0,50

  1,0

  1,5

  2

  Nhân công bậc 4/7

  công

  1,46

  3,11

  5,00

  3.5. Định mức sửa chữa kênh mương

  Tính toán định mức cho các nhóm kênh sau:

  Nhóm Ia: Kênh đất với chiều rộng đáy b < 1m

  Nhóm Ib: Kênh kiên cố với chiều rộng đáy b < 1m

  Nhóm IIa: Kênh đất với chiều rộng đáy 1m ≤ b ≤ 2m

  Nhóm IIb: Kênh kiên cố với chiều rộng đáy 1m ≤ b ≤ 2m

  Nhóm IIIa: Kênh đất với chiều rộng đáy b > 2m

  Nhóm IIIb: Kênh kiên cố với chiều rộng đáy b >2m

  a) Định mức công tác nạo vét kênh

  Đơn vị: Đvt/km kênh

  TT

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Nhóm Ia

  Nhóm IIa

  Nhóm Ib

  Nhóm IIb

  Nhóm IIIa

  Nhóm IIIb

  1

  Khi lượng sửa chữa

  m3

  53,3

  101,3

  53,3

  101,3

  150,0

  133,3

  2

  Nhân công bậc 3/7

  công

  76,3

  144,9

  76,3

  144,9

  8,4

  7,5

  3

  Máy thi công

  Máy đào <0,8m3

  ca

   

   

   

   

  0,5

  0,4

  b) Định mức công tác áp trúc kênh đất

  Đơn vị: Đvt/km kênh

  TT

  Thành phần công việc

  Đơn vị

  Nhóm Ia

  Nhóm IIa

  Nhóm IIIa

  1

  Đp đất

  m3

  2,50

  3,90

  8,40

  -

  Nhân công bậc 3/7

  công

  1,43

  2,22

  4,79

  2

  Đào đất

  m3

  2,68

  4,17

  8,99

  -

  Nhân công bậc 3/7

  công

  1,66

  2,59

  5,57

  c) Định mức công tác sửa chữa kênh kiên cố

  Đơn vị: Đvt/km kênh

  TT

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức

  Chát chít mái kênh gia cố bê tông

  Lát đá kênh xây - kênh gia có đá xây

  Nhóm Ib

  Nhóm IIb

  Nhóm IIIb

  Nhóm Ib

  Nhóm IIb

  Nhóm IIIb

  1

  Khi lượng sửa chữa

  m2/km

  70

  120

  234

  6,4

  9,6

  18,7

  2

  Nhân công bậc 4/7

  công

  18,20

  31,20

  60,93

  14,02

  21,02

  41,06

  d) Định mức công tác phát cỏ mái kênh

  Đơn vị: Đvt/km kênh/lần

  TT

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Nhóm kênh Ia

  Nhóm kênh IIa

  Nhóm kênh IIIa

  1

  Khối lượng sửa chữa

  m2/km

  1.000

  1.500

  2.000

  2

  Nhân công bậc 3/7

  công/km

  9,5

  14,3

  19,0

  e) Định mức công tác vớt rong rác

  Đơn vị: Đvt/km kênh/lần

  TT

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức theo nhóm kênh

  Nhóm kênh đất

  Nhóm kênh kiên c

  Nhóm Ia

  Nhóm IIa

  Nhóm IIIa

  Nhóm Ib

  Nhóm IIb

  Nhóm IIIb

  1

  Khối lượng sửa chữa

  m2/km

  40,0

  60

  150

  36

  54

  135

  2

  Nhân công bậc 3/7

  công

  0,32

  0,48

  1,20

  0,29

  0,43

  1,08

  3.6. Định mức sửa chữa cống lấy nước

  a) Định mức công tác chát chít cống

  Đơn vị: Đvt/cống

  TT

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức theo nhóm máy đóng mở

  V0-V1

  V2

  V3-V5

  1

  Khối lượng sửa chữa

  m2

  1,50

  2,50

  5,50

  2

  Nhân công bậc 4/7

  công

  0,48

  0,80

  1,76

  b) Định mức công tác sửa chữa máy đóng mở cống

  Đơn vị: Đvt/máy

  TT

  Thành phần hao phí

  Đơn vị

  Định mức theo nhóm máy đóng mở

  V0-V1

  V2

  V3-V5

  1

  Vật liệu

   

   

   

   

   

  - Dầu nhờn

  lít

  0,32

  0,46

  0,66

   

  - Dầu diezel

  t

  0,44

  0,62

  0,89

   

  - Mỡ

  kg

  0,37

  0,53

  0,75

   

  - Giẻ lau

  kg

  0,48

  0,69

  0,98

   

  - Vật liệu khác

  %

  2,45

  3,50

  5

  2

  Nhân công bc 3,5/7

  công

  2,34

  3,35

  4,78

  c) Định mức công tác sơn cánh cống

  TT

  Tên gọi

  Đơn vị

  Định mức theo loại cánh

  Gỗ

  Thép

  I

  Vật liu

   

   

   

  1

  Sơn

  Kg/m2

  0,15

  0,25

  2

  Xăng

  Kg/m2

  0,108

  0,18

  3

  Vật liệu khác

  %

  1

  1

  II

  Nhân công

   

   

   

  1

  Công cạo hà, đánh gỉ

  Nhân công bậc 3,5/7

  Công/m2

  0,2

  0,25

  2

  Công sơn

  Nhân công bậc 3,5/7

  Công/m2

  0,15

  0,2

  d) Định mức công tác nạo vét cửa cống

  Đơn vị: m3/m dài

  TT

  Loại cống

  Chiều rộng cửa cổng (B) (m)

  B < 2 m

  2 mB

  1

  Cống điều tiết

  0,2- 0,25

  0,2 - 0,3

  3.7. Định mức công tác sửa chữa nhà xưởng (1 lần sửa chữa)

  Đơn vị: Đvt/m2 mặt sàn

  TT

  Nội dung

  Đơn vị

  Định mức

  1

  Vật liệu

   

   

  -

  Xi măng

  kg

  5,625

  -

  Cát

  m3

  0,021

  -

  Sơn

  kg

  0,248

  -

  Bột màu

  kg

  0,020

  -

  Vôi cục

  kg

  0,300

  -

  Phèn chua

  kg

  0,006

  2

  Nhân công

   

   

  -

  Nhân công bậc 3,7/7

  công

  0,038

  -

  Nhân công bậc 4/7

  công

  0,320

  4. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu phục vụ bảo dưỡng vận hành

  4.1. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu của máy bơm và động cơ

  Đơn vị: đvt/giờ vận hạnh

  TT

  Loại thiết bị

  Du nhờn (lít)

  Mỡ các loại (kg)

  Dầu Diezel (lít)

  Giẻ lau (kg)

  1

  Động cơ 15 KW/h

  0

  0,001

  0

  0

  2

  15 KW/h < Động cơ ≤ 33KW/h

  0

  0,002

  0

  0

  3

  33 KW/h < Động cơ ≤ 55KW/h

  0

  0,0025

  0

  0

  4

  Máy bơm 500m3/h

  0,004

  0,0015

  0,001

  0,0015

  5

  500m3/h < Máy bơm ≤ 1000m3/h

  0,005

  0,002

  0,0015

  0,002

  6

  Máy bơm >1000m3/h

  0,005

  0,003

  0,0015

  0,003

  4.2. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu của thiết bị đóng mở cho 1 lần bảo dưỡng

  Đơn vị: đvt/lần bảo dưỡng

  TT

  Loại máy đóng mở (V)

  Dầu nhờn

  (lít)

  Mcác loi

  (kg)

  Diezel

  (lít)

  Giẻ lau

  (kg)

  1

  V0-V1

  0,20

  0,50

  1,20

  2,00

  2

  V2

  0,20

  1,04

  3,20

  3,20

  3

  V3

  0,30

  1,04

  3,60

  3,60

  4

  V4

  0,33

  1,18

  4,20

  3,80

  5

  V5

  0,35

  1,32

  4,80

  4,00

  6

  V6-V7

  0,38

  1,96

  6,40

  6,00

  4.3. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu của thiết bị đóng mở cho một lần tra

  Đơn vị: đvt/lần tra

  TT

  Thiết bị

  Dầu nhờn

  (lít)

  Dầu diezel

  (lít)

  Giẻ lau

  (kg)

  1

  V0-V1

  0,10

  0,10

  0,20

  2

  V2

  0,15

  0,15

  0,30

  3

  V3-V5

  0,20

  0,20

  0,40

  4

  V6-V7

  0,25

  0,25

  0,45

  4.4. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu bảo dưỡng trục vít me

  Đơn vị: kg/m/lần

  Loại vật tư, nguyên nhiên liệu

  Trục vit me Fi <80 (mm)

  Trục vít me 80 <Fi<100 (mm)

  Trục vít me Fi>100 (mm)

  Bảo dưỡng

  Bổ sung

  Bảo dưỡng

  Bổ sung

  Bảo dưỡng

  Bổ sung

  Dầu Diezel

  0,25

   

  0,4

   

  0,50

   

  Mỡ các loại

  0,3

  0,020

  0,375

  0,05

  0,45

  0,090

  Giẻ lau

  0,25

   

  0,4

   

  0,5

   

  Dầu nhờn

  1,0

  0,080

  1,30

  0,100

  1,5

  0,18

  5. Định mức chi phí quản lý

  TT

  Quy mô diện tích phục vụ

  Định mức chi phí quản lý (đồng/ha)

  1

  Dưới 100ha

  126.138

  2

  Từ 101ha đến 300ha

  67.663

  3

  Từ 301ha đến 900ha

  44.439

  4

  Lớn hơn 900ha

  18.859

   

  MỤC III

  HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CHO CÔNG TÁC BƠM TƯỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
  (Kèm theo Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

  1. Các công trình do Công ty TNHH MTV KTCTTL Đắk Lắk quản lý

  a) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tưới vụ Đông Xuân

  Chi nhánh Buôn Ma Thut

  Lượng mưa (mm)

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  97,38

  120

  180

  260

  340

  400

  Kđc

  1,07

  1,05

  1,04

  1,03

  1,02

  1,01

  1,00

  0,99

  0,97

  0,95

  0,94

  0,93

  Chi Nhánh Ea Kar

  Lượng mưa (mm)

  100

  150

  180

  200

  230

  250

  280

  300,17

  400

  600

  800

  1000

  1200

  Kđc

  1,37

  1,23

  1,17

  1,14

  1,10

  1,07

  1,04

  1,00

  0,94

  0,84

  0,78

  0,74

  0,70

  Chi Nhánh Krông Năng

  Lượng mưa (mm)

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  99,5

  140

  180

  220

  260

  300

  Kđc

  1,17

  1,12

  1,09

  1,07

  1,04

  1,03

  1,00

  0,95

  0,92

  0,90

  0,88

  0,86

  Chi Nhánh Lk

  Lượng mưa (mm)

  50

  80

  100

  120

  150

  220

  260,62

  350

  500

  600

  680

  900

  Kđc

  1,10

  1,07

  1,06

  1,05

  1,03

  1,01

  1,00

  0,99

  0,97

  0,96

  0,95

  0,93

  Chi Nhánh Krông Pc

  Lượng mưa (mm)

  10

  20

  30

  40

  50

  70

  97,38

  120

  180

  260

  340

  400

  Kdc

  1,14

  1,10

  1,07

  1,05

  1,04

  1,02

  1,00

  0,99

  0,96

  0,94

  0,93

  0,92

  b) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tưới vụ Hè Thu

  Chi nhánh Buôn Ma Thuột

  Lượng mưa (mm)

  600

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1450

  1500

  1600

  1700

  1800

  1900

  2000

  Kđc

  2,96

  2,14

  1,87

  1,66

  1,49

  1,35

  1,24

  1,00

  1,05

  0,98

  0,91

  0,86

  0,81

  0,76

  Chi Nhánh Ea Kar

  Lượng mưa (mm)

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  980,5

  1100

  1300

  1500

  1600

  1800

  Kdc

  1,33

  1,25

  1,19

  1,14

  1,11

  1,08

  1,00

  0,99

  0,97

  0,94

  0,93

  0,90

  Chi Nhánh Krông Năng

  Lượng mưa (mm)

  500

  600

  700

  800

  980,5

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500

  1600

  1700

  Kdc

  1,80

  1,55

  1,36

  1,21

  1,00

  1,01

  0,93

  0,86

  0,81

  0,76

  0,72

  0,68

  0,64

  Chi Nhánh Lk

  Lượng mưa (mm)

  900

  1000

  1100

  1240

  1300

  1400

  1500

  1600

  1700

  1800

  1900

  2000

  Kdc

  1,36

  1,24

  1,15

  1,00

  0,99

  0,94

  0,89

  0,84

  0,80

  0,76

  0,73

  0,70

  Chi Nhánh Krông Pc

  Lượng mưa (mm)

  600

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1450

  1500

  1600

  1700

  1800

  1900

  2000

  Kdc

  2,96

  2,14

  1,87

  1,66

  1,49

  1,35

  1,24

  1,00

  1,05

  0,98

  0,91

  0,86

  0,81

  0,76

  2. Các công trình do tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý

  a) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tưới vụ Đông Xuân

  Huyện Krông Ana

  Lượng mưa (mm)

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  97,38

  120

  180

  260

  340

  400

  Kđc

  1,07

  1,05

  1,04

  1,03

  1,02

  1,01

  1,00

  0,99

  0,97

  0,95

  0,94

  0,93

  Huyện Ea Kar

  Lượng mưa (mm)

  100

  150

  180

  200

  230

  250

  280

  300,17

  400

  600

  800

  1000

  1200

  Kđc

  1,37

  1,23

  1,17

  1,14

  1,10

  1,07

  1,04

  1,00

  0,94

  0,84

  0,78

  0,74

  0,70

  Huyện Lắk

  Lượng mưa (mm)

  50

  80

  100

  120

  150

  220

  260,62

  350

  500

  600

  680

  900

  Kđc

  1,10

  1,07

  1,06

  1,05

  1,03

  1,01

  1,00

  0,99

  0,97

  0,96

  0,95

  0,93

  Huyện Krông Bông

  Lượng mưa (mm)

  50

  80

  100

  120

  150

  220

  260,62

  350

  500

  600

  680

  900

  Kđc

  1,10

  1,07

  1,06

  1,05

  1,03

  1,01

  1,00

  0,99

  0,97

  0,96

  0,95

  0,93

  b) Hệ số điều chỉnh định mức điện bơm tưới vụ Hè Thu

  Huyện Krông Ana

  Lượng mưa (mm)

  600

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1450

  1500

  1600

  1700

  1800

  1900

  2000

  Kdc

  2,96

  2,14

  1,87

  1,66

  1,49

  1,35

  1,24

  1,00

  1,05

  0,98

  0,91

  0,86

  0,81

  0,76

  Huyện Ea Kar

  Lượng mưa (mm)

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  980,5

  1100

  1300

  1500

  1600

  1800

  Kdc

  1,33

  1,25

  1,19

  1,14

  1,11

  1,08

  1,00

  0,99

  0,97

  0,94

  0,93

  0,90

  Huyện Lk

  Lượng mưa (mm)

  900

  1000

  1100

  1240

  1300

  1400

  1500

  1600

  1700

  1800

  1900

  2000

  Kdc

  1,36

  1,24

  1,15

  1,00

  0,99

  0,94

  0,89

  0,84

  0,80

  0,76

  0,73

  0,70

  Huyện Krông Bông

  Lượng mưa (mm)

  900

  1000

  1100

  1240

  1300

  1400

  1500

  1600

  1700

  1800

  1900

  2000

  Kdc

  1,36

  1,24

  1,15

  1,00

  0,99

  0,94

  0,89

  0,84

  0,80

  0,76

  0,73

  0,70

   

  MỤC IV

  QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
  (Kèm theo Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

   

  1. Định mức lao động cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi được tính toán ứng với hiện trạng công trình, máy móc thiết bị, nhiệm vụ của công trình, cơ cấu tổ chức, trình độ quản lý hiện nay của Công ty TNHH MTV Quản lý CTTL Đắk Lắk và các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Khi có sự thay đổi về số lượng công trình (tăng hoặc giảm), nhiệm vụ công trình, Công ty TNHH MTV Quản lý CTTL Đắk Lắk và các tổ chức thủy lợi cơ sở căn cứ vào thuyết minh tính toán điều chỉnh lại định mức và báo cáo kết quả lên Sở Nông nghiệp và PTNT.

  2. Căn cứ vào định mức lao động và các quy định hiện hành về Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương của Nhà nước và hệ số điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo quy định để xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ tưới tiêu.

  3. Định mức tiêu hao điện năng cho bơm tưới quy định ở mục 2 của Mục I và Mục II được tính toán cho từng vụ ứng với tổng lượng mưa vụ tần suất 75%. Khi lượng mưa khác với lượng mưa tính toán theo tần suất 75%, thì định mức tiêu hao điện năng cho bơm tưới được nhân với hệ số điều chỉnh định mức được quy định tại Mục III.

  4. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công trình thủy lợi quy định tại khoản 4 Mục I và Mục II là các vật tư chính. Các loại vật tư phụ khác tính bằng 5 % giá trị các vật tư chính.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Thủy lợi của Quốc hội, số 08/2017/QH14
  Ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi
  Ban hành: 14/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
  Ban hành: 30/06/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
  Ban hành: 04/09/2018 Hiệu lực: 04/09/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên
  Ban hành: 10/04/2019 Hiệu lực: 01/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Quyết định 15/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi
  Ban hành: 05/01/2005 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  08
  Quyết định 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  Ban hành: 10/12/2009 Hiệu lực: 20/12/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  09
  Quyết định 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
  Ban hành: 21/12/2011 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  10
  Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
  Ban hành: 13/06/2014 Hiệu lực: 23/06/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 09/2019/QĐ-UBND Đắk Lắk Định mức Kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
  Số hiệu: 09/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 22/05/2019
  Hiệu lực: 02/06/2019
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Ngọc Nghị
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới