logo

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 - 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 10/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Sơn
  Ngày ban hành: 19/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HÀ GIANG

  __________

  Số: 10/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Giang, ngày 19 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 - 2020

  ________________

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

  Căn cứ Nghị quyết số 32/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 - 2020;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 - 2020 (giá không có thuế giá trị gia tăng) cụ thể như sau:

  1. Giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đối với đất trồng lúa quy định tại Phụ lục I kèm theo.

  2. Mức giá đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày (kể cả vụ Đông) quy định tại Phụ lục II kèm theo.

  3. Mức giá đối với cấp nước để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cấp nước cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu quy định tại Phụ lực III kèm theo.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2020.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:

  - Như điều 3;

  - Bộ Nông nghiệp &PTNT;

  - Bộ Tài chính;

  - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

  - T.Tr Tỉnh ủy;

  - T.Tr HĐND tỉnh;

  - Đoàn ĐBQH tỉnh;

  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

  - Sở Tư pháp;

  - Kho bạc Nhà nước tỉnh;

  - Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;

  - Vnptiofice;

  - Lưu: VT, KTTH (3).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Sơn
   

   
   
   
   

  Phụ lục I

  GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG LÚA

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  10/2020/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

   

  (Đơn vị tính:  đồng/ha/vụ)

  STT

  Biện pháp công trình

  Giá cụ thể

  I

  Tưới tiêu bằng động lực

  1.811.000

  1

  Tưới, tiêu chủ động một phần bằng động lực

  1.086.600

  2

  Chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực

  905.500

  3

  Trường hợp phải tạo nguồn từ 2 bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  2.173.200

  4

  Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích

   

  a

  Áp dụng cho tưới

  1.267.700

  b

  Áp dụng cho tiêu

  543.300

  II

  Tưới tiêu bằng trọng lực

  1.267.000

  1

  Tưới, tiêu chủ động một phần bằng trọng lực

  760.200

  2

  Chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực

  506.000

  3

  Trường hợp phải tạo nguồn từ 2 bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyêt

  1.520.400

  4

  Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích

   

  a

  Áp dụng cho tưới

  886.900

  b

  Áp dụng cho tiêu

  380.100

  III

  Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp bằng động lực hỗ trợ

  1.539.000

  1

  Tưới tiêu chủ động một phần

  923.400

  2

  Trường hợp phải tạo nguồn từ 2 bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  1.846.800

  3

  Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích

   

  a

  Áp dụng cho tưới

  1.077.300

  b

  Áp dụng cho tiêu

  461.700

   
   

  Phụ lục II

  MỨC GIÁ ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH TRỒNG MẠ, RAU, MÀU, CÂY CÔNG NGHIỆP NGẮN NGÀY (KỂ CẢ VỤ ĐÔNG)

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  10/2020/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

  (Đơn vị tính:  đồng/ha/vụ)

  STT

  Biện pháp công trình

  Giá cụ thể

  I

  Tưới tiêu bằng động lực

  724.400

  1

  Tưới, tiêu chủ động một phần bằng động lực

  434.640

  2

  Chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực

  362.200

  3

  Trường hợp phải tạo nguồn từ 2 bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  869.280

  4

  Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích

   

  a

  Áp dụng cho tưới

  507.080

  b

  Áp dụng cho tiêu

  217.320

  II

  Tưới tiêu bằng trọng lực

  506.800

  1

  Tưới, tiêu chủ động một phần bằng trọng lực

  304.080

  2

  Chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực

  202.720

  3

  Trường hợp phải tạo nguồn từ 2 bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyêt

  608.160

  4

  Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích

   

  a

  Áp dụng cho tưới

  354.760

  b

  Áp dụng cho tiêu

  152.040

  III

  Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp bằng động lực hỗ trợ

  615.600

  1

  Tưới tiêu chủ động một phần

  369.360

  2

  Trường hợp phải tạo nguồn từ 2 bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  738.720

  3

  Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích

   

  a

  Áp dụng cho tưới

  430.920

  b

  Áp dụng cho tiêu

  184.680

   
   

  Phụ lục III

  MỨC GIÁ ĐỐI VỚI CẤP NƯỚC ĐỂ CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ CẤP NƯỚC CHO CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY, CÂY ĂN QUẢ, HOA VÀ CÂY DƯỢC LIỆU

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  10/2020/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

   

  STT

  Các đối tượng dùng nước

  Đơn vị tính

  Mức giá theo các biện pháp công trình

  Bơm

  Hồ đập, kênh cống

  1

  Cấp nước cho chăn nuôi

  đồng/m3

  1.320

  900

  2

  Cấp nước để nuôi trồng

  thủy sản

  đồng/m3

  840

  600

  đồng/m2 mặt thoáng/năm

  250

  3

  Cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu

  đồng/m3

  1.020

  840

   

  - Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu nếu không tính được theo mét khối (m3) thì tính theo diện tích (ha), mức giá tối đa bằng 80% mức giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa cho một năm theo quy định như biểu dưới đây.

  (Đơn vị tính:  đồng/ha/năm)

  I

  Tưới tiêu bằng động lực

  1.448.800

  1

  Tưới, tiêu chủ động một phần bằng động lực

  869.280

  2

  Chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực

  724.400

  3

  Trường hợp phải tạo nguồn từ 2 bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  1.738.560

  4

  Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích

   

  a

  Áp dụng cho tưới

  1.014.160

  b

  Áp dụng cho tiêu

  289.760

  II

  Tưới tiêu bằng trọng lực

  1.013.600

  1

  Tưới, tiêu chủ động một phần bằng trọng lực

  608.160

  2

  Chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực

  405.440

  3

  Trường hợp phải tạo nguồn từ 2 bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyêt

  709.520

  4

  Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích

   

  a

  Áp dụng cho tưới

  1.216.320

  b

  Áp dụng cho tiêu

  304.080

  III

  Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp bằng động lực hỗ trợ

  1.231.200

  1

  Tưới tiêu chủ động một phần

  738.720

  2

  Trường hợp phải tạo nguồn từ 2 bậc trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  1.477.440

  3

  Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích

   

  a

  Áp dụng cho tưới

  861.840

  b

  Áp dụng cho tiêu

  369.360

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Thủy lợi của Quốc hội, số 08/2017/QH14
  Ban hành: 19/06/2017 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
  Ban hành: 30/06/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 10/2020/QĐ-UBND giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2019 - 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
  Số hiệu: 10/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 19/03/2020
  Hiệu lực: 30/03/2020
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Văn Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới