logo

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND Hà Nam ban hành Quy định khung giá các loại rừng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 13/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Minh Hiến
  Ngày ban hành: 25/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HÀ NAM
  -------

  Số: 13/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

  ---------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

  Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2019.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tài chính (b/c);
  - Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Tổng cục Lâm nghiệp;
  - Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND Tỉnh (b/c);
  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh;
  - Như Điều 3;
  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;
  - VPUB: LĐVP, NN;
  - Lưu VT.

  C-NN/2019

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Tr
  ương Minh Hiến

   

  QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam được xác định gồm:

  1. Khung giá rừng tự nhiên phòng hộ

  2. Khung giá rừng trng sản xuất

  Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng

  1. Đối tượng áp dụng

  Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến quản lý, xác định và áp dụng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  2. Phạm vi áp dụng

  Khung giá các loại rừng được xây dựng trên toàn địa bàn tỉnh Hà Nam, bao gồm khung giá cho các huyện như sau:

  a) Huyện Bình Lục.

  b) Huyện Duy Tiên.

  c) Huyện Kim Bảng.

  d) Huyện Thanh Liêm.

  Điều 3. Mục đích

  1. Khung giá rừng làm căn cứ để tính tiền trong các trường hợp:

  a) Trường hợp Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.

  b) Trường hợp Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước.

  c) Trường hợp xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng.

  d) Trường hợp xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng.

  đ) Trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Khung giá rừng phòng hộ là rừng tự nhiên phân theo trạng thái rừng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

   

  Chương II. KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ RỪNG

   

  Điều 4. Nguyên tắc áp dụng khung giá các loại rừng và xác định giá thuê rừng

  1. Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và khoa học.

  2. Sát với giá rừng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường; khi giá rừng trên thực tế trên thị trường có biến động lớn thì phải điều chnh cho phù hợp.

  3. Căn cứ vị trí khu rừng, trạng thái rừng, trữ lượng, chất lượng lâm sản tại thời điểm định giá trên địa bàn tỉnh.

  4. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng; chế độ quản lý và sử dụng của từng loại rừng; tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật do Nhà nước ban hành.

  5. Các khu rừng cùng loại, cùng chức năng, tương đương về vị trí khu rừng, có trạng thái rừng, trữ lượng, chất lượng lâm sản như nhau thì có cùng mức giá.

  Điều 5. Xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng.

  1. Giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng tự nhiên:

  Giá trị bồi thường bao gồm giá rừng tự nhiên; Mức độ thiệt hại và Hệ số điều chỉnh thiệt hại về môi trường, chức năng sinh thái của rừng. Được xác định như sau:

  BTtn = Gtn x Dtn x Ktn

  Trong đó:

  - BTtn là giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng tự nhiên;

  - Gtn là giá rừng tự nhiên;

  - Dtn là mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ phần mười cho 01 ha rừng tự nhiên;

  - Ktn là hệ số điều chnh thiệt hại về môi trường, chức năng sinh thái của rừng có giá trị bằng: 05 đối với rừng đặc dụng, 04 đối với rừng phòng hộ và 03 đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

  2. Giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng trng:

  Bao gồm giá rừng trng; Mức độ thiệt hại và Hệ số điều chnh thiệt hại về môi trường, chức năng sinh thái của rừng. Được xác định như sau:

  BTrt = Grt x Drt x Krt

  Trong đó:

  - BTrt là giá trị thiệt hại, giá trị phải bồi thường đối với rừng trng;

  - Grt là giá rừng trng

  - Drt là mức độ thiệt hại ước tính bằng tỷ lệ phần mười cho 01 ha rừng trng;

  - Krt là hệ số điều chỉnh thiệt hại về môi trường và chức năng sinh thái của rừng có giá trị bằng: 03 đối với rừng đặc dụng, 02 đối với rừng phòng hộ và 01 đối với rừng sản xuất.

  Điều 6. Điều chỉnh khung giá các loại rừng

  Khi có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng; Khung giá rừng được xem xét điều chỉnh trong trường hợp có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian sáu (06) tháng trở lên.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các chủ rừng

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

  a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn triển khai đến các địa phương, đơn vị Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh đáp dụng theo đúng quy định của pháp luật;

  b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đng định giá rừng của tỉnh đthực hiện nhiệm vụ xác định giá giao rừng, giá cho thuê quyn sử dụng rừng của các tổ chức kinh tế, giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi rừng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện;

  c) Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về trình tự thủ tục thực hiện giao, cho thuê rừng, thu hồi rừng. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện;

  d) Tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

  2. Sở Tài chính:

  a) Hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng nguồn thu từ việc giao rừng, cho thuê rừng, bồi thường rừng, thu hồi rừng theo các quy định hiện hành;

  b) Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quản lý rừng trong việc xác định giá trị doanh nghiệp và một số nội dung có liên quan đến lĩnh vực tài chính.

  3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

  Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất trên diện tích đã giao rừng, cho thuê rừng; việc thu hồi chuyển mục đích đất rừng để thực hiện các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

  4. Cục Thuế tỉnh:

  a) Tiếp nhận, xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của các tổ chức do các cơ quan chức năng gửi đến;

  b) Chỉ đạo hướng dẫn các Chi cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân do cơ quan chức năng có liên quan gửi đến.

  5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

  a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân đúng trình tự, thủ tục; triển khai thực hiện các quyết định giao rừng, cho thuê rừng, nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

  b) Thực hiện thẩm quyền về giao rừng, cho thuê rừng; quyết định giá cho thuê rừng và ký hợp đồng thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở Quy định giá các loại rùng trên địa bàn tỉnh đã được ban hành; thu hồi quyết định cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

  c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức triển khai quyết định giao rừng, cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với tổ chức trên địa bàn; phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, nội dung, tiến độ dự án đầu tư có liên quan đến phát triển, bảo vệ rừng của tổ chức đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận.

  d) Chỉ đạo việc lưu trữ, theo dõi hồ sơ cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân; báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung trong toàn tỉnh.

  6. Các Công ty và các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng, cho thuê rừng triển khai thực hiện những nội dung có liên quan theo quy định./.

   

  KHUNG GIÁ CÁC LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

  (Kèm theo Quyết định số: 13/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

  I. Khung giá rừng tự nhiên:

  1.1. Khung giá các loại rừng tự nhiên huyện Kim Bảng

  Bảng 01. Khung giá rừng tự nhiên là rừng phòng hộ huyện Kim Bảng

  a) Rừng lá rộng thường xanh.

  b) Rừng hỗn giao.

  TT

  Trữ lượng (m3/ha)

  Giá rừng tự nhiên cao nhất ng/ha)

  Giá rừng tự nhiên thấp nhất ng/ha)

  I

  Rừng lá rộng thường xanh

   

   

  1

  Trữ lượng 10 m3/ha

  17.063.489

  10.777.238

  2

  Trữ lượng 20 m3/ha

  33.877.530

  21.326.718

  3

  Trữ lượng 30 m3/ha

  50.691.570

  31.876.199

  4

  Trữ lượng 40 m3/ha

  67.505.611

  42.425.679

  5

  Trữ lượng 50 m3/ha

  84.319.651

  52.975.159

  6

  Trữ lượng 60 m3/ha

  118.568.134

  75.147.601

  7

  Trữ lượng 70 m3/ha

  138.287.915

  87.634.242

  8

  Trữ lượng 80 m3/ha

  158.007.696

  100.120.882

  9

  Trữ lượng 90 m3/ha

  177.727.477

  112.607.523

  10

  Trữ lượng 100 m3/ha

  197.447.258

  125.094.163

  II

  Rừng hỗn giao (tre nứa + gỗ)

   

   

  1

  Trữ lượng 10 m3/ha

  25.114.076

  10.544.295

  2

  Trữ lượng 20 m3/ha

  41.377.103

  20.726.433

  3

  Trữ lượng 30 m3/ha

  57.640.129

  30.908.571

  4

  Trữ lượng 40 m3/ha

  73.903.156

  41.090.709

  5

  Trữ lượng 50 m3/ha

  90.166.183

  51.272.847

  1.2. Khung giá các loại rừng tự nhiên huyện Thanh Liêm

  Bảng 02. Khung giá rừng tự nhiên là rừng phòng hộ huyện Thanh Liêm

  a) Rừng lá rộng thường xanh.

  TT

  Trữ lượng (m3/ha)

  Giá rừng tự nhiên cao nhất ng/ha)

  Giá rừng tự nhiên thấp nhất ng/ha)

  1

  Trữ lượng 10 m3/ha

  16.090.595

  10.128.642

  2

  Trữ lượng 20 m3/ha

  31.931.742

  20.029.527

  3

  Trữ lượng 30 m3/ha

  47.772.889

  29.930.411

  4

  Trữ lượng 40 m3/ha

  63.614.036

  39.831.296

  5

  Trữ lượng 50 m3/ha

  79.455.183

  49.732.180

  II. Khung giá rừng trồng

  Các trạng thái rừng trng hiện có được định giá:

  a) Rừng trng: Keo tai tượng, mật độ trng 2.000 cây/ha.

  b) Rừng trồng: Thông nhựa, mật độ trng 2.500 cây/ha.

  c) Rừng trng: Nhãn, mật độ trng 500 cây/ha.

  d) Rừng trng: Trẩu, mật độ trng 500 cây/ha.

  e) Rừng trng: Xà cừ, mật độ trng 500 cây/ha.

  f) Rừng trng: Xoan, mật độ trng 1.100 cây/ha.

  g) Rừng trồng: Keo tai tượng + Bạch đàn, mật độ trng 2.000 cây/ha.

  2.1. Loài cây: Keo tai tượng, mật độ trng 2.000 cây/ha

  STT

  Năm định giá

  Giá rừng trng tối đa (Grttđ) ng/ha)

  Giá rừng trng tối thiểu (Grttt) ng/ha)

  1

  Giá trị rừng năm 1

  41.788.228

  22.137.349

  2

  Giá trị rừng năm 2

  62.205.667

  42.338.854

  3

  Giá trị rừng năm 3

  75.005.834

  55.491.708

  4

  Giá trị rừng năm 4

  83.663.988

  62.452.327

  5

  Giá trị rừng năm 5

  88.602.239

  65.579.308

  6

  Giá trị rừng năm 6

  93.871.352

  68.915.796

  7

  Giá trị rừng năm 7

  99.493.496

  72.475.830

  8

  Giá trị rừng năm 8

  105.492.323

  76.274.385

  9

  Giá trị rừng năm 9

  111.893.072

  80.327.443

  10

  Giá trị rừng năm 10

  118.722.671

  84.652.057

  2.2. Loài cây: Thông nhựa, mật độ trng 2.500 cây/ha

  STT

  Năm định giá

  Giá rừng trng tối đa (Grttđ) ng/ha)

  Giá rừng trng tối thiểu (Grttt) ng/ha)

  1

  Giá trị rừng năm 1

  14.998.662

  7.606.440

  2

  Giá trị rừng năm 2

  32.974.457

  26.520.258

  3

  Giá trị rừng năm 3

  42.471.740

  36.058.744

  4

  Giá trị rừng năm 4

  49.617.263

  42.976.037

  5

  Giá trị rừng năm 5

  54.180.436

  46.811.640

  6

  Giá trị rừng năm 6

  56.999.341

  48.854.228

  7

  Giá trị rừng năm 7

  60.007.114

  51.033.670

  8

  Giá trị rừng năm 8

  63.216.407

  53.359.134

  9

  Giá trị rừng năm 9

  66.640.723

  55.840.404

  10

  Giá trị rừng năm 10

  70.294.468

  58.487.919

  11

  Giá trị rừng năm 11

  74.193.013

  61.312.818

  12

  Giá trị rừng năm 12

  78.352.762

  64.326.985

  13

  Giá trị rừng năm 13

  82.791.213

  67.543.101

  14

  Giá trị rừng năm 14

  87.527.041

  70.974.697

  15

  Giá trị rừng năm 15

  92.580.169

  74.636.210

  16

  Giá trị rừng năm 16

  97.971.857

  78.543.044

  17

  Giá trị rừng năm 17

  103.724.788

  82.711.636

  18

  Giá trị rừng năm 18

  109.863.166

  87.159.524

  19

  Giá trị rừng năm 19

  116.412.814

  91.905.420

  20

  Giá trị rừng năm 20

  123.401.289

  96.969.291

  21

  Giá trị rừng năm 21

  130.857.992

  102.372.442

  22

  Giá trị rừng năm 22

  138.814.294

  108.137.604

  23

  Giá trị rừng năm 23

  147.303.668

  114.289.031

  24

  Giá trị rừng năm 24

  156.361.831

  120.852.605

  25

  Giá trị rừng năm 25

  166.026.890

  127.855.937

  2.3. Loài cây: Nhãn, mật độ trng 500 cây/ha

  STT

  Năm định giá

  Giá rừng trng tối đa (Grttđ) ng/ha)

  Giá rừng trng tối thiểu (Grttt) ng/ha)

  1

  Giá trị rừng năm 1

  19.232.481

  10.240.419

  2

  Giá trị rừng năm 2

  38.890.878

  24.970.244

  3

  Giá trị rừng năm 3

  48.659.005

  33.336.629

  4

  Giá trị rừng năm 4

  57.085.438

  40.726.637

  5

  Giá trị rừng năm 5

  62.925.344

  43.877.676

  6

  Giá trị rừng năm 6

  66.456.523

  45.539.834

  7

  Giá trị rừng năm 7

  71.724.290

  49.013.357

  8

  Giá trị rừng năm 8

  76.844.999

  52.419.606

  9

  Giá trị rừng năm 9

  81.808.795

  55.754.074

  10

  Giá trị rừng năm 10

  86.605.165

  59.011.951

  11

  Giá trị rừng năm 11

  91.222.892

  62.188.106

  12

  Giá trị rừng năm 12

  95.650.006

  65.277.063

  13

  Giá trị rừng năm 13

  99.873.737

  68.272.980

  14

  Giá trị rừng năm 14

  102.880.459

  70.569.624

  15

  Giá trị rừng năm 15

  104.588.630

  72.120.143

  16

  Giá trị rừng năm 16

  106.411.249

  73.774.547

  17

  Giá trị rừng năm 17

  108.355.984

  75.539.796

  18

  Giá trị rừng năm 18

  110.431.016

  77.423.316

  19

  Giá trị rừng năm 19

  112.645.075

  79.433.032

  20

  Giá trị rừng năm 20

  115.007.476

  81.577.400

  21

  Giá trị rừng năm 21

  117.528.157

  83.865.439

  22

  Giá trị rừng năm 22

  120.217.725

  86.306.778

  23

  Giá trị rừng năm 23

  123.087.493

  88.911.686

  24

  Giá trị rừng năm 24

  126.149.536

  91.691.123

  25

  Giá trị rừng năm 25

  129.416.736

  94.656.783

  2.4. Loài cây: Trẩu, mật độ trng 500 cây/ha

  STT

  Năm định giá

  Giá rừng trng tối đa (Grttđ) ng/ha)

  Giá rừng trng tối thiểu (Grttt) ng/ha)

  1

  Giá trị rừng năm 1

  11.626.931

  5.855.484

  2

  Giá trị rừng năm 2

  29.148.634

  24.428.720

  3

  Giá trị rừng năm 3

  37.572.139

  34.338.640

  4

  Giá trị rừng năm 4

  44.063.861

  42.027.522

  5

  Giá trị rừng năm 5

  48.722.429

  45.888.958

  6

  Giá trị rừng năm 6

  51.493.121

  47.809.112

  7

  Giá trị rừng năm 7

  54.449.450

  49.857.915

  8

  Giá trị rừng năm 8

  57.603.852

  52.043.988

  9

  Giá trị rừng năm 9

  60.969.599

  54.376.528

  10

  Giá trị rừng năm 10

  64.560.852

  56.865.348

  11

  Giá trị rừng năm 11

  68.392.718

  59.520.919

  12

  Giá trị rừng năm 12

  72.481.320

  62.354.414

  13

  Giá trị rừng năm 13

  76.843.858

  65.377.753

  14

  Giá trị rừng năm 14

  81.498.685

  68.603.655

  15

  Giá trị rừng năm 15

  86.465.387

  72.045.693

  16

  Giá trị rừng năm 16

  91.764.857

  75.718.347

  17

  Giá trị rừng năm 17

  97.419.392

  79.637.069

  18

  Giá trị rừng năm 18

  103.452.780

  83.818.345

  19

  Giá trị rừng năm 19

  109.890.406

  88.279.767

  20

  Giá trị rừng năm 20

  116.759.352

  93.040.105

  21

  Giá trị rừng năm 21

  124.088.518

  98.119.384

  22

  Giá trị rừng năm 22

  131.908.738

  103.538.976

  23

  Giá trị rừng năm 23

  140.252.913

  109.321.680

  24

  Giá trị rừng năm 24

  149.156.147

  115.491.826

  25

  Giá trị rừng năm 25

  158.655.899

  122.075.371

  2.5. Loài cây: Xà cừ, mật độ trng 500 cây/ha

  STT

  Năm định giá

  Giá rừng trng tối đa (Grttđ) ng/ha)

  Giá rừng trng tối thiểu (Grttt) ng/ha)

  1

  Giá trị rừng năm 1

  15.933.454

  5.753.694

  2

  Giá trị rừng năm 2

  42.378.693

  32.621.245

  3

  Giá trị rừng năm 3

  57.979.308

  48.247.298

  4

  Giá trị rừng năm 4

  66.923.619

  56.894.712

  5

  Giá trị rừng năm 5

  71.942.699

  60.905.503

  6

  Giá trị rừng năm 6

  75.298.058

  63.185.017

  7

  Giá trị rừng năm 7

  78.878.225

  65.617.259

  8

  Giá trị rừng năm 8

  82.698.264

  68.212.460

  9

  Giá trị rừng năm 9

  86.774.245

  70.981.541

  10

  Giá trị rừng năm 10

  91.123.317

  73.936.149

  11

  Giá trị rừng năm 11

  95.763.777

  77.088.717

  12

  Giá trị rừng năm 12

  100.715.148

  80.452.506

  13

  Giá trị rừng năm 13

  105.998.260

  84.041.669

  14

  Giá trị rừng năm 14

  111.635.341

  87.871.307

  15

  Giá trị rừng năm 15

  117.650.107

  91.957.529

  16

  Giá trị rừng năm 16

  124.067.861

  96.317.529

  17

  Giá trị rừng năm 17

  130.915.606

  100.969.649

  18

  Giá trị rừng năm 18

  138.222.149

  105.933.461

  19

  Giá trị rừng năm 19

  146.018.231

  111.229.848

  20

  Giá trị rừng năm 20

  154.336.650

  116.881.094

  21

  Giá trị rừng năm 21

  163.212.403

  122.910.972

  22

  Giá trị rừng năm 22

  172.682.831

  129.344.853

  23

  Giá trị rừng năm 23

  182.787.779

  136.209.803

  24

  Giá trị rừng năm 24

  193.569.757

  143.534.705

  25

  Giá trị rừng năm 25

  205.074.129

  151.350.376

  2.6. Loài cây: Xoan, mật độ trng 1.100 cây/ha

  STT

  Năm định giá

  Giá rừng trng tối đa (Grttđ) ng/ha)

  Giá rừng trng tối thiểu (Grttt) ng/ha)

  1

  Giá trị rừng năm 1

  34.226.284

  15.508.868

  2

  Giá trị rừng năm 2

  54.921.947

  35.442.682

  3

  Giá trị rừng năm 3

  66.589.916

  46.176.281

  4

  Giá trị rừng năm 4

  74.902.713

  53.362.489

  5

  Giá trị rừng năm 5

  80.936.267

  57.640.775

  6

  Giá trị rừng năm 6

  85.574.070

  60.405.705

  7

  Giá trị rừng năm 7

  90.522.606

  63.355.885

  8

  Giá trị rừng năm 8

  95.802.694

  66.503.728

  9

  Giá trị rừng năm 9

  101.436.547

  69.862.476

  10

  Giá trị rừng năm 10

  107.447.869

  73.446.261

  11

  Giá trị rừng năm 11

  113.861.949

  77.270.159

  12

  Giá trị rừng năm 12

  120.705.773

  81.350.258

  13

  Giá trị rừng năm 13

  128.008.132

  85.703.723

  14

  Giá trị rừng năm 14

  135.799.750

  90.348.871

  15

  Giá trị rừng năm 15

  151.837.334

  99.446.950

  2.7. Loài cây: Keo tai tượng+Bạch đàn, mật độ trng 2.000 cây/ha

  STT

  Năm định giá

  Giá rừng trng tối đa (Grttđ) ng/ha)

  Giá rừng trng tối thiểu (Grttt) ng/ha)

  1

  Giá trị rừng năm 1

  31.371.400

  14.459.771

  2

  Giá trị rừng năm 2

  49.872.350

  32.783.119

  3

  Giá trị rừng năm 3

  60.838.096

  42.405.334

  4

  Giá trị rừng năm 4

  67.088.922

  47.157.805

  5

  Giá trị rừng năm 5

  71.008.553

  49.478.691

  6

  Giá trị rừng năm 6

  75.190.800

  51.955.077

  7

  Giá trị rừng năm 7

  79.653.258

  54.597.381

  8

  Giá trị rừng năm 8

  84.414.700

  57.416.719

  9

  Giá trị rừng năm 9

  89.495.158

  60.424.953

  10

  Giá trị rừng năm 10

  94.916.008

  63.634.739

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14
  Ban hành: 15/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
  Ban hành: 16/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
  Ban hành: 16/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 13/2019/QĐ-UBND Hà Nam ban hành Quy định khung giá các loại rừng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
  Số hiệu: 13/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 25/06/2019
  Hiệu lực: 09/07/2019
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trương Minh Hiến
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới