logo

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND Quy định mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 16/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Hiểu
  Ngày ban hành: 02/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH SÓC TRĂNG
  -------

  Số: 16/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Sóc Trăng, ngày 02 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẬT ĐỘ, ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CÂY TRỒNG, HOA MÀU, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

  ----------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về mật độ và đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ NN&PTNT
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
  - CT, các PCT. UBND tỉnh;
  - Công báo tỉnh;
  - HTĐT: sotp@soctrang.gov.vn
  - Lưu: VT, KT, TH, XD.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Văn Hiểu

   

  QUY ĐỊNH

  VỀ MẬT ĐỘ, ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CÂY TRỒNG, HOA MÀU, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 16/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định này quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng áp dụng đối với các trường hợp bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

  2. Đối tượng áp dụng

  a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

  b) Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất.

  c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

  Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

   

  Điều 2. Nguyên tắc chung bồi thường, hỗ trợ

  1. Đối với cây trồng

  a) Đối với cây hàng năm: Mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất bình quân của vụ cao nhất trong ba năm trước liền kề trên cây trồng đó và giá trung bình được tính theo giá tại thời điểm thu hồi đất. Trừ trường hợp sản phẩm thu hoạch trước ngày giao đất thì không được bồi thường (trong biên bản kiểm kê giám định phải ghi rõ thời điểm bắt đầu trồng đến thời điểm thu hoạch cuối cùng).

  Trường hợp hoa màu trồng xen, thì xác định diện tích và giá trị sản lượng cho từng loại để bồi thường.

  b) Đối với cây lâu năm

  - Cây ăn trái: Đơn giá bồi thường được xác định cho từng loại cây, nhóm cây có giá trị kinh tế tương đương. Đơn giá bồi thường được xác định bằng giá trị hiện có của vườn cây (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất, có xem xét đến sản lượng thu hoạch bình quân trong 01 năm, giá bán bình quân sản phẩm trên thị trường; chi phí đầu tư và thiệt hại thực tế (đối với những cây chưa thu hoạch).

  - Cây lấy gỗ: Đơn giá bồi thường được xác định trên cơ sở chi phí đầu tư ban đầu, chi phí chăm sóc, công chặt hạ; có xem xét đến giá trị từng loại cây gỗ để hỗ trợ đền bù thêm. Đơn giá bồi thường trên không bao gồm xác cây.

  Cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

  - Cây kiểng

  Đối với các loại cây kiểng trồng dưới đất, tùy theo giá trị của cây mà Hội đồng bồi thường cấp huyện xác định mức hỗ trợ để đào gốc di dời.

  Đối với các loại cây kiểng trồng trong chậu, tùy theo giá thuê mướn nhân công thực tế theo thời điểm của địa phương, Hội đồng bồi thường cấp huyện xác định mức hỗ trợ di dời.

  c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại.

  2. Đối với vật nuôi là thủy sản

  a) Tại thời điểm thu hồi đất hoặc bàn giao đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường.

  b) Tại thời điểm thu hồi đất hoặc bàn giao đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được hỗ trợ, bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.

  Điều 3. Phân loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản hỗ trợ, bồi thường

  1. Đối với cây trồng

  a) Cây hàng năm

  Loại A: Cây trồng được trên 2/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng của cây.

  Loại B: Cây trồng được từ 1/3 đến 2/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng của cây.

  Loại C: Cây trồng dưới 1/3 thời gian theo chu kỳ sinh trưởng của cây.

  b) Cây lâu năm

  - Cây ăn trái

  Loại A: Cây xanh tốt, đang trong thời kỳ cho trái; đối với một số loại cây thời gian sinh trưởng dài từ trồng đến khi cho trái trên 05 năm; khi cây trồng được trên 5 năm tuổi thì được tính vào loại A.

  Loại B: Cây trồng đang trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển tốt, sắp cho trái, có thời gian trồng từ đủ 01 năm đến khi cây bắt đầu cho trái; cây đang trong giai đoạn già cỗi, năng suất thấp.

  Loại C: Cây mới trồng dưới 01 năm.

  Trong trường hợp cùng một đơn vị diện tích nhưng xen lẫn các cây loại A, loại B, loại C, thì phải xác định số cây thực tế theo từng loại A, B, C để hỗ trợ đền bù.

  - Cây lấy gỗ

  Nhóm I - VIII: Được tính bằng đường kính gốc (đường kính gốc được đo tại vị trí của cây tính từ mặt đất lên 1,3 m).

  Nhóm Tràm cừ: Tính bằng đường kính ngọn.

  Nhóm Tre: Tính theo chiều cao cây.

  Nhóm Trúc: Tính theo số cây và chiều cao trung bình/bụi.

  Nhóm dừa nước: Tính theo chiều dài của lá.

  2. Đối với vật nuôi là thủy sản

  a) Trường hợp thu hoạch sớm và di dời thủy sản nuôi đối với ao đất

  - Đối với đối tượng có giá trị kinh tế cao nuôi đơn theo hình thức thâm canh, bán thâm canh mật độ thả nuôi cao thì bồi thường chi phí cải tạo làm ao, xử lý nước trước khi thả nuôi và trong quá trình nuôi, chi phí con giống và chi phí thức ăn, tính đến thời điểm bồi thường.

  - Đối với đối tượng nuôi quảng canh, nuôi ghép, ao mương vườn, nuôi trong ruộng thì bồi thường, hỗ trợ chi phí cải tạo, con giống cho tất cả đối tượng nuôi và chi phí thức ăn tính đến thời điểm bồi thường.

  - Ngoài các nội dung trên, tùy từng trường hợp cụ thể còn hỗ trợ chi phí di dời và lắp đặt đối với trang thiết bị, công trình nuôi; hỗ trợ chi phí bơm tát, kéo lưới, chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển; hỗ trợ chi phí cải tạo, xử lý nước và hỗ trợ chi phí di chuyển, lắp đặt các máy móc, trang thiết bị cho chỗ nuôi mới áp dụng theo định mức kinh tế kỹ thuật.

  b) Trường hợp thu hoạch sớm và di dời thủy sản đối với ao nuôi lót bạt đáy hoặc bể nuôi bằng xi măng. Ngoài việc áp dụng giống như đối tượng nuôi ao đất còn bồi thường công trình ao nuôi, gồm:

  - Bể nuôi bằng xi măng thì bồi thường chi phí làm bể tại thời điểm sau khi khấu hao thời gian sử dụng.

  - Đối với ao nuôi lót bạt đáy ao thì bồi thường chi phí lót bạt (nhân công và chi phí mua bạt theo từng loại bạt), hệ thống hố xi phong, tính khấu hao giá trị còn lại tại thời điểm bồi thường và chi phí di chuyển lắp đặt đối với các công trình ao nuôi có máy che hoặc sử dụng lưới che, lưới rào.

  c) Trường hợp đối với đối tượng nuôi là Artemia: Khi thu hoạch sớm thì hỗ trợ con giống, chi phí cải tạo, phân hữu cơ ngoài ra còn hỗ trợ thêm giá trị sản lượng thu hoạch.

  d) Đối với thủy sản nuôi làm giống: Tôm giống thời gian ương dưỡng ngắn không hỗ trợ di chuyển. Cá giống các loại thì hỗ trợ chi phí di chuyển.

  e) Quy định khác

  - Đối với thủy sản thời gian nuôi được tính thiệt hại: Tôm sú từ dưới 60 ngày nuôi; tôm thẻ chân trắng từ dưới 45 ngày nuôi.

  - Đối với các đối tượng thủy sản khác không có quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật thì áp dụng định mức kỹ thuật đối với đối tượng tương đồng gần giống trong bảng hoặc áp dụng định mức.

  g) Căn cứ vào khung định mức kinh tế - kỹ thuật đối với từng loại hình nuôi thủy sản, từng đối tượng thủy sản nuôi để tính mức tỷ lệ bồi thường, hỗ trợ đối với thủy sản nuôi phải thu hoạch sớm hoặc di dời thủy sản nuôi tại thời điểm theo thực tế nhưng không cao hơn định mức đối với từng đối tượng cụ thể quy định tại Điều 5 Quy định này.

  3. Quy định khác

  a) Đối với cây trồng lấy bóng mát, thân gỗ xốp phát triển nhanh như: Cây Trứng cá, cây Bàng, cây Gòn,... có đường kính gốc từ 10 cm trở lên bồi thường 100.000 đồng/cây (một trăm ngàn đồng/cây), dưới 10 cm nhưng tối thiểu trồng từ 01 năm trở lên bồi thường 50.000 đồng/cây (năm mươi ngàn đồng/cây). Riêng đối với cây trồng làm hàng rào, dây leo,... thì bồi thường 40.000 đồng/m2.

  b) Đối với những loại cây trồng sản xuất theo quy trình an toàn, công nghệ cao,... mà có giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp, thì đơn giá hỗ trợ đền bù đối với những cây trồng sản xuất theo quy trình trên sẽ được tính tăng thêm 20% so với đơn giá quy định tại Phụ lục 1.

  c) Đối với những cây trồng, hoa màu, thủy sản đặc thù của địa phương chưa có trong Quy định này hoặc có giá thực tế tại thời điểm của địa phương cao hơn giá bồi thường tại Quy định này thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

  d) Mọi trường hợp đầu tư canh tác, trồng cây, thả nuôi thủy sản trên đất sau khi công bố quy hoạch, sau khi có quyết định thu hồi đất hay quyết định bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng hoặc nằm ngoài danh mục tài sản theo Biên bản điều tra, kiểm kê đã được chủ hộ thống nhất thì không được bồi thường.

  Điều 4. Quy định khoảng cách, mật độ và đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng

  1. Quy định khoảng cách, mật độ cây trồng

  STT

  Loại cây

  Khoảng cách (m)

  Mật độ quy định (cây /ha)

  1

  Măng cụt, Xoài cát chu

  8x8

  156

  2

  Sầu riêng

  6x8

  208

  3

  Sapôchê, Lêkima

  5x7

  286

  4

  Nhãn da bò, Dừa, Chôm chôm

  5x6

  333

  5

  Xoài Cát Hòa Lộc, Đài Loan, Thái; Nhãn khác; Mận; Cóc

  4x6

  417

  6

  Bưởi, Vú sữa

  4x5

  500

  7

  Mãng cầu xiêm

  3x4

  833

  8

  Mãng cầu ta, Táo, Sơ ri, Chanh, Thanh long, Quýt, Cam xoàn, Mít

  3x3

  1.110

  9

  Ổi, Đu đủ, Cam sành, Hạnh

  2 x2,5

  2.000

  a) Trường hợp vườn trồng chuyên canh mà mật độ cây trồng dày hơn so với mật độ quy định, thì được tính thêm không quá 30% số cây theo quy định.

  b) Trường hợp vườn trồng xen có hai loại cây trồng mà mật độ trồng phù hợp với mật độ quy định trên thì vẫn áp dụng hỗ trợ đền bù theo bảng đơn giá quy định tại Phụ lục 1 (Mật độ phù hợp được tính bằng số cây trung bình của hai loại cây trồng xen; nhưng không vượt quá số cây trung bình của hai loại cây trồng đó trong bảng quy định mật độ).

  c) Trường hợp trong vườn trồng xen nhiều loại cây trồng, thì chọn cây trồng chính có giá trị cao và chiếm số lượng lớn để tính giá trị bồi thường theo đơn giá quy định, riêng cây trồng phụ chỉ tính bằng 50% đơn giá quy định trên (đối với vườn trồng xen với những cây như cam, quýt, chanh, hạnh, ổi, chuối, thanh long, mãng cầu ta, cau, dừa, thì mật độ tính không quá 2.500 cây/ha; ngoài ra, đối với vườn trồng xen với các nhóm cây khác thì mật độ tính không quá 1.500 cây/ha).

  d) Trường hợp trong vườn có nhiều cây trồng xen khác nhau, nhưng trồng dày hơn mật độ quy định, thì vẫn tính theo mật độ quy định trên; số cây trồng quá mật độ quy định thì chọn những loại cây mới trồng xen sau để loại bỏ và không tính hỗ trợ đền bù.

  2. Đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu ban hành kèm theo Quyết định này tại Phụ lục 1.

  Điều 5. Định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với vật nuôi là thủy sản

  1. Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho một số đối tượng vật nuôi là thủy sản ban hành kèm theo Quyết định này tại Phụ lục 2.

  2. Cách tính mức bồi thường, hỗ trợ khi thu hoạch sớm

  a) Bồi thường, hỗ trợ 100% chi phí đầu tư con giống (ao/vụ nuôi)

  Số tiền bồi thường

  =

  Số lượng con giống thả

  X

  Đơn giá con giống tại thời điểm bồi thường

  b) Bồi thường, hỗ trợ 100% chi phí đầu tư thức ăn (ao/vụ nuôi)

  Số tiền bồi thường

  =

  Số lượng con giống thả

  X

  Tỷ lệ sống

  X

  Khối lượng bình quân tại thời điểm

  X

  Hệ số thức ăn FCR

  Đơn giá thức ăn tại thời điểm bồi thường

  c) Bồi thường hỗ trợ 100% chi phí cải tạo ao trước khi thả nuôi và trong quá trình nuôi bao gồm đào, ủi, sên vét ao và chi phí xử lý gây màu nước, xử lý nước.

  3. Định mức hỗ trợ di dời thủy sản nuôi và công trình ao nuôi

  a) Hỗ trợ chi phí di dời thủy sản nuôi: Hỗ trợ 100% chi phí bơm tát, chi thuê nhân công, chi phí thuê kéo lưới; 100% chi phí thuê đất, chi phí cải tạo xử lý nước trước khi thả nuôi. Áp dụng giá tại thời điểm bồi thường.

  b) Hỗ trợ chi phí di dời đối với công trình, trang thiết bị

  - Đối với trang thiết bị, công trình phải di dời thì hỗ trợ 100% chi phí thuê nhân công di dời lắp đặt theo thực tế.

  - Đối với công trình không thể di dời được như bể nuôi, chứa bằng xi măng, thì bồi thường 100% năm đầu mới đầu tư và cứ mỗi năm giảm trừ khấu hao 5% tỷ lệ bồi thường theo đơn giá tại thời điểm.

  - Đối với công trình trang thiết bị ao nuôi lót bạt đáy ao thì bồi thường hỗ trợ 100% đối với năm đầu và cứ mỗi năm giảm trừ khấu hao 20% mỗi năm chi phí lót bạt ao nuôi, hố xi phong và ống xi phong; các công trình phụ trợ kèm theo như trụ cột che lưới, lưới che hoặc máy che bằng tol, kẽm (Xà gồ),... thì hỗ trợ 100% chi phí thuê di dời và lắp đặt.

  4. Đối với thủy sản nuôi làm giống

  a) Tôm giống không hỗ trợ di chuyển.

  b) Cá giống chỉ hỗ trợ chi phí di chuyển giống, mức hỗ trợ bằng 20% giá cá giống tại thời điểm bồi thường hỗ trợ.

  Số tiền hỗ trợ

  =

  Khối lượng cá giống

  X

  20%

  X

  Đơn giá con giống tại thời điểm bồi thường

  5. Bồi thường riêng đối với Artemia

  a) Bồi thường 100% tiền mua giống và 100% chi phí thức ăn và chi phí cải tạo, xử lý gây màu nước trước và trong khi thả nuôi.

  b) Hỗ trợ 20% giá trị sản lượng thu hoạch.

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 6. Tổ chức thực hiện

  1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quy định này.

  2. Khi đơn giá cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh có thay đổi hoặc phát sinh các loại cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản chưa có trong Bảng đơn giá này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

   

  PHỤ LỤC 1

  ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CÂY TRỒNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 16/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

   

  1. Cây lâu năm

  STT

  Loại cây

  Phân loại

  Đơn vị tính

  Đơn giá (đồng)

  Ghi chú

  1

  Măng cụt

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 5 năm

  A

   

  3.200.000

   

   

  Từ 1 năm đến 5 năm

  B

   

  1 400.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  562.000

   

  2

  Xoài

   

  Đồng/cây

   

   

  2.1

  Xoài Cát Chu

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 4 năm

  A

   

  1.400.000

   

   

  Từ 1 năm đến 4 năm

  B

   

  1.000.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  490.000

   

  2.2

  Xoài Cát Hòa Lộc

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 4 năm

  A

   

  1.850.000

   

   

  Từ 1 năm đến 4 năm

  B

   

  1.280.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  580.000

   

  2.3

  Xoài Đài Loan, Thái

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  840.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  500.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  186.000

   

  2.4

  Xoài khác

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  496.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  300.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  150.000

   

  3

  Sầu riêng

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 5 năm

  A

   

  5.620.000

   

   

  Từ 1 năm đến 5 năm

  B

   

  2.808.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  650.000

   

  4

  Bòn bon

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 5 năm

  A

   

  1.300.000

   

   

  Từ 1 năm đến 5 năm

  B

   

  978.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  240.000

   

  5

  Bưởi

   

  Đồng/cây

   

   

  5.1

  Bưởi 5 Roi và Bưởi khác

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  1.000.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  575.000

   

   

  Dưới 1 năm

  c

   

  190.000

   

  5.2

  Bưởi Da xanh

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  1.225.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  683.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  220.000

   

  6

  Mít

   

   

   

   

  6.1

  Mít Thái

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 2 năm

  A

   

  1.200.000

   

   

  Từ 1 năm đến 2 năm

  B

   

  510.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  100.000

   

  6.2

  Mít khác

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 2 năm

  A

   

  920.000

   

   

  Từ 1 năm đến 2 năm

  B

   

  507.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  70.000

   

  7

  Vú sữa

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  1.800.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  720.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  300.000

   

  8

  Cam

   

   

   

   

  8.1

  Cam sành

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 2 năm

  A

   

  238.000

   

   

  Từ 1 năm đến 2 năm

  B

   

  175.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  80.000

   

  8.2

  Cam xoàn, cam mật

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  400.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  250.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  120.000

   

  9

  Quýt

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  315.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  185.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  80.000

   

  10

  Thốt nốt

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 10 năm

  A

   

  550.000

   

   

  Từ khi trồng đến 10 năm

  B

   

  260.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  165.000

   

  11

  Chôm chôm

   

  Đồng/cây

   

   

  11.1

  Chôm chôm nhãn, thái

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 4 năm

  A

   

  1.800.000

   

   

  Từ 1 năm đến 4 năm

  B

   

  1.060.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  220.000

   

  11.2

  Chôm chôm thường

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 4 năm

  A

   

  1.350.000

   

   

  Từ 1 năm đến 4 năm

  B

   

  780.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  240.000

   

  12

  Sapôche

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  1.225.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  853.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  340.000

   

  13

  Dừa

   

  Đồng/cây

   

   

  13.1

  Dừa thường

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  600.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  380.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  214.000

   

  13.2

  Dừa dứa, dừa sáp

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 4 năm

  A

   

  1.080.000

   

   

  Từ 1 năm đến 4 năm

  B

   

  585.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  200.000

   

  14

  Nhãn

   

  Đồng/cây

   

   

  14.1

  Nhãn xuồng

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  1.200.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  630.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  200.000

   

  14.2

  Nhãn Ido

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  1.200.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  710.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  210.000

   

  14.3

  Nhãn tím

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 2 năm

  A

   

  2.400.000

   

   

  Từ 1 năm đến 2 năm

  B

   

  1.250.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  1.000.000

   

  14.4

  Thanh nhãn

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  2.600.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  895.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  375.000

   

  14.5

  Nhãn da bò và nhãn khác

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  810.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  500.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  245.000

   

  15

  Chanh

   

  Đồng/cây

   

   

  15.1

  Chanh không hạt

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 1,5 năm

  A

   

  280.000

   

   

  Từ 1 năm đến 1,5 năm

  B

   

  100.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  70.000

   

  15.2

  Chanh bông tím và chanh khác

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 2 năm

  A

   

  225.000

   

   

  Từ 1 năm đến 2 năm

  B

   

  82.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  60.000

   

  15.5

  Chanh dây

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Từ 1 năm

  A

   

  230.000

   

   

  Dưới 1 năm

  B

   

  130.000

   

  16

  Mãng cầu

   

   

   

   

  16.1

  Mãng cầu xiêm

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  780.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  330.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  75.000

   

  16.2

  Mãng cầu ta

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  450.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  175.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  75.000

   

  17

  Táo

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 2 năm

  A

   

  600.000

   

   

  Từ 1 năm đến 2 năm

  B

   

  320.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  200.000

   

  18

  Mận

   

  Đồng/cây

   

   

  18.1

  Mận An Phước

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  1.540.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  758.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  180.000

   

  18.2

  Mận khác

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  700.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  458.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  120.000

   

  19

  Ổi

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 2 năm

  A

   

  180.000

   

   

  Từ 1 năm đến 2 năm

  B

   

  110.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  55.000

   

  20

  Cóc

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  600.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  380.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  250.000

   

  21

  Sari

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  1.200.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  624.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  120.000

   

  22

  Hạnh (tắc)

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 1,5 năm

  A

   

  200.000

   

   

  Từ 1 năm đến 1,5 năm

  B

   

  90.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  50.000

   

  23

  Me

   

  Đồng/cây

   

   

  23.1

  Me thường

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 4 năm

  A

   

  1.400.000

   

   

  Từ 1 năm đến 4 năm

  B

   

  880.000

   

   

  Dưới 1 năm

  c

   

  130.000

   

  23.1

  Me thái

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 4 năm

  A

   

  4.000.000

   

   

  Từ 1 năm đến 4 năm

  B

   

  1.170.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  150.000

   

  24

  Hồng Nhung

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 5 năm

  A

   

  2.000.000

   

   

  Từ 1 năm đến 5 năm

  B

   

  1.040.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  150.000

   

  25

  Ca cao

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  400.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  165.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  75.000

   

  26

  Đu đủ

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Cây trong giai đoạn cho trái

  A

   

  100.000

   

   

  Cây chưa cho trái

  B

   

  70.000

   

  27

  Nhào

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Từ 2 năm

  A

   

  200.000

   

   

  Trên 1 năm đến 2 năm

  B

   

  150.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  50.000

   

  28

  Chuối

   

  đồng/cây

   

   

   

  Giai đoạn cây cho trái

  A

   

  50.000

   

   

  Giai đoạn cây chưa trái (cây cao >= 1 m)

  B

   

  30.000

   

  29

  Điều

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  500.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  200.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  75.000

   

  30

  Lê Ki ma

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  1.200.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  695.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  200.000

   

  31

  Khế

   

  đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  540.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  312.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  102.000

   

  32

  Chùm ruột

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  245.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  120.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  50.000

   

  33

  Thanh Long

   

  Đồng/trụ

   

  Đơn giá bồi thường trên không tính trụ xi măng

   

  Trên 2 năm

  A

   

  1.260.000

   

  Từ 1 năm đến 2 năm

  B

   

  530.000

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  140.000

  34

  Cà na

   

  đồng/cây

   

   

   

  Trên 4 năm

  A

   

  2.850.000

   

   

  Từ 1 năm đến 4 năm

  B

   

  1.200.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  150.000

   

  35

  Dâu

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 3 năm

  A

   

  912.000

   

   

  Từ 1 năm đến 3 năm

  B

   

  595.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  155.000

   

  36

  Cau

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 4 năm

  A

   

  400.000

   

   

  Từ 1 năm đến 4 năm

  B

   

  245.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  122.000

   

  37

  Tiêu

   

  Đồng/trụ

   

   

   

  Trên 2 năm

   

   

  360.000

   

   

  Từ 1 năm đến 2 năm

   

   

  145.000

   

   

  Dưới 1 năm

   

   

  120.000

   

  38

  Điên điển

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Giai đoạn cây đã cho thu hoạch

  A

   

  75.000

   

   

  Giai đoạn cây chưa thu hoạch

  B

   

  20.000

   

  39

  Đinh lăng

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 2 năm

  A

   

  280.000

   

   

  Từ 1 năm đến 2 năm

  B

   

  150.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  20.000

   

  40

  Gáo

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 5 năm

  A

   

  1.000.000

   

   

  Từ 1 năm đến 5 năm

  B

   

  600.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  200.000

   

  41

  So đũa

   

  Đồng/cây

   

   

   

  Trên 2 năm

  A

   

  200.000

   

   

  Từ 1 năm đến 2 năm

  B

   

  33.000

   

   

  Dưới 1 năm

  C

   

  20.000

   

  2. Cây hàng năm

  STT

  Loại cây

  Đơn giá (đồng/m2)

  Ghi chú

  1

  Lúa

   

   

   

  Loại A

  5.000

   

   

  Loại B

  2.200

   

   

  Loại C

  1.100

   

  2

  Mía

   

   

   

  Loại A

  6.700

   

   

  Loại B

  3.000

   

   

  Loại C

  1.500

   

  3

  Khóm (Thơm, Dứa)

   

   

   

  Loại A

  28.000

   

   

  Loại B

  9.300

   

   

  Loại C

  4.700

   

  4

  Khoai các loại

   

   

  4.1

  Khoai lang

   

   

   

  Loại A

  9.800

   

   

  Loại B

  7.000

   

   

  Loại C

  3.500

   

  4.2

  Khoai lùn

   

   

   

  Loại A

  11.800

   

   

  Loại B

  5.000

   

   

  Loại C

  2.500

   

  4.3

  Khoai mì

   

   

   

  Loại A

  10.100

   

   

  Loại B

  4.000

   

   

  Loại C

  2.000

   

  4.4

  Khoai từ

   

   

   

  Loại A

  19.300

   

   

  Loại B

  7.000

   

   

  Loại C

  3.500

   

  4.5

  Khoai ngọt

   

   

   

  Loại A

  9.000

   

   

  Loại B

  3.200

   

   

  Loại C

  1.600

   

  4.6

  Khoai môn

   

   

   

  Loại A

  15.600

   

   

  Loại B

  9.700

   

   

  Loại C

  4.900

   

  4.7

  Khoai khác

   

   

   

  Loại A

  9.000

   

   

  Loại B

  3.200

   

   

  Loại C

  1.600

   

  5

  Nghệ

   

   

   

  Loại A

  17.000

   

   

  Loại B

  5.000

   

   

  Loại C

  2.500

   

  6

  Bắp

   

   

   

  Loại A

  6.000

   

   

  Loại B

  5.200

   

   

  Loại C

  2.600

   

  7

  Các loại rau

   

   

  7.1

  Cải ngọt

   

   

   

  Loại A

  7.000

   

   

  Loại B

  2.500

   

   

  Loại C

  1.300

   

  7.2

  Cải xanh

   

   

   

  Loại A

  7.500

   

   

  Loại B

  2.700

   

   

  Loại C

  1.400

   

  7.3

  Xà lách

   

   

   

  Loại A

  10.600

   

   

  Loại B

  3.000

   

   

  Loại C

  1.500

   

  7.4

  Rau thơm

   

   

   

  Loại A

  12.000

   

   

  Loại B

  4.800

   

   

  Loại C

  2.400

   

  8

  Bắp cải (cải bắp)

   

   

   

  Loại A

  11.200

   

   

  Loại B

  5.100

   

   

  Loại C

  2.600

   

  9

  Cải thảo

   

   

   

  Loại A

  12.500

   

   

  Loại B

  6.000

   

   

  Loại C

  3.000

   

  10

  Cải bông

   

   

   

  Loại A

  10.600

   

   

  Loại B

  6.400

   

   

  Loại C

  3.200

   

  11

  Sắn dây (củ sắn)

   

   

   

  Loại A

  27.200

   

   

  Loại B

  7.800

   

   

  Loại C

  3.900

   

  12

  Cải củ (Củ cải trắng)

   

   

   

  Loại A

  10.000

   

   

  Loại B

  6.800

   

   

  Loại C

  3.400

   

  13

  Đậu cove

   

   

   

  Loại A

  18.400

   

   

  Loại B

  6.000

   

   

  Loại C

  3.000

   

  14

  Đậu đũa

   

   

   

  Loại A

  15.000

   

   

  Loại B

  6.400

   

   

  Loại C

  3.200

   

  15

  Thiên lý

   

   

   

  Loại A

  37.000

   

   

  Loại B

  15.000

   

   

  Loại C

  7.500

   

  16

  Khổ qua

   

   

   

  Loại A

  9.800

   

   

  Loại B

  5.500

   

   

  Loại C

  2.800

   

  17

  Sả

   

   

   

  Loại A

  7.700

   

   

  Loại B

  1.400

   

   

  Loại C

  700

   

  18

  Gừng

   

   

   

  Loại A

  22.500

   

   

  Loại B

  10.000

   

   

  Loại C

  5.000

   

  19

  Hành, hẹ

   

   

  19.1

  Hành lá

   

   

   

  Loại A

  22.500

   

   

  Loại B

  8.200

   

   

  Loại C

  4.100

   

  19.2

  Hẹ bông và hẹ lá

   

   

   

  Loại A

  40.700

   

   

  Loại B

  14.000

   

   

  Loại C

  7.000

   

  20

   

   

  20.1

  Cà chua

   

   

   

  Loại A

  23.700

   

   

  Loại B

  4.300

   

   

  Loại C

  2.200

   

  20.2

  Cà phổi

   

   

   

  Loại A

  20.900

   

   

  Loại B

  9.600

   

   

  Loại C

  4.800

   

  21

  Đậu bắp

   

   

   

  Loại A

  11.600

   

   

  Loại B

  5.000

   

   

  Loại C

  2.500

   

  22

  Ớt

   

   

   

  Loại A

  28.500

   

   

  Loại B

  10.000

   

   

  Loại C

  5.000

   

  23

  Dây thuốc cá

   

   

   

  Loại A

  15.000

   

   

  Loại B

  4.500

   

   

  Loại C

  2.300

   

  24

  Dưa hấu

   

   

   

  Loại A

  11.200

   

   

  Loại B

  7.700

   

   

  Loại C

  3.900

   

  25

  Dưa lê

   

   

   

  Loại A

  17.800

   

   

  Loại B

  13.000

   

   

  Loại C

  6.500

   

  26

  Bồn bồn

   

   

   

  Loại A

  14.300

   

   

  Loại B

  3.600

   

   

  Loại C

  1.800

   

  27

  Sen

   

   

   

  Loại A

  16.000

   

   

  Loại B

  5.900

   

   

  Loại C

  3.000

   

  28

  Năng

   

   

   

  Loại A

  26.800

   

   

  Loại B

  9.000

   

   

  Loại C

  4.500

   

  29

  Hành tím

   

   

   

  Loại A

  15.100

   

   

  Loại B

  13.200

   

   

  Loại C

  6.600

   

  30

  Tỏi

   

   

   

  Loại A

  37.500

   

   

  Loại B

  14.300

   

   

  Loại C

  7.200

   

  31

  Bầu, Bí, Dưa leo

   

   

  31.1

  Mướp

   

   

   

  Loại A

  11.000

   

   

  Loại B

  6.600

   

   

  Loại C

  3.300

   

  31.2

  Bầu, bí đao

   

   

   

  Loại A

  8.000

   

   

  Loại B

  3.000

   

   

  Loại C

  1.500

   

  31.3

  Bí đỏ

   

   

   

  Loại A

  8.400

   

   

  Loại B

  5.700

   

   

  Loại C

  2.900

   

  31.4

  Dưa leo

   

   

   

  Loại A

  10.000

   

   

  Loại B

  4.800

   

   

  Loại C

  2.400

   

  32

  Đậu lấy hạt

   

   

  32.1

  Đậu phộng

   

   

   

  Loại A

  10.000

   

   

  Loại B

  3.800

   

   

  Loại C

  1.900

   

  32.2

  Đậu xanh

   

   

   

  Loại A

  4.000

   

   

  Loại B

  2.000

   

   

  Loại C

  1.000

   

  32.3

  Đậu nành rau

   

   

   

  Loại A

  6.800

   

   

  Loại B

  3.500

   

   

  Loại C

  1.800

   

  33

  Lát (cói)

   

   

   

  Loại A

  7.900

   

   

  Loại B

  2.700

   

   

  Loại C

  1.400

   

  34

  Các loại rau khác

   

   

   

  Loại A

  10.000

   

   

  Loại B

  6.000

   

   

  Loại C

  3.000

   

  3. Cây lấy gỗ

  STT

  Loại cây

  Phân loại

  Giá bồi thường (đồng/cây)

  I

  Nhóm gỗ phân theo Quyết định 2198/CNR và Quyết định 334/CNR của Bộ lâm nghiệp

  1

  Thuộc gỗ từ nhóm I đến nhóm III (Gõ đỏ, Gõ mật, Bằng lăng nước, Bình linh, Sao đen, Tếch,...)

  Đường kính gốc từ 60 cm trở lên

  A

  12.000.000

  Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm

  B

  6000.000

  Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm

  C

  2.000.000

  Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm

  D

  1.000.000

  Đường kính gốc dưới 10 cm

  E

  300.000

  2

  Thuộc gỗ từ nhóm IV đến nhóm V (Cồng tía, Dầu, chôm chôm, Dái ngựa, lim xẹt, phi lao, xà cừ,...)

  Đường kính gốc từ 60 cm trở lên

  A

  4.000.000

  Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm

  B

  2.000.000

  Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm

  C

  1.000.000

  Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm

  D

  500.000

  Đường kính gốc dưới 10 cm

  E

  150.000

  3

  Thuộc gỗ từ nhóm VI đến nhóm VIII (Bạch đàn, Đước, Mắm, Mù u, Tràm, Gáo, Phượng vĩ)

  Đường kính gốc từ 60 cm trở lên

  A

  4.000.000

  Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm

  B

  2.000.000

  Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm

  C

  1.000.000

  Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm

  D

  500.000

  Đường kính gốc dưới 10 cm

  E

  150.000

  II

  CÁC LOẠI CÂY LẤY GỖ KHÁC (Những loại cây nào đã quy định mức giá trong mục II, thì không áp dụng đơn giá đền bù theo mục I)

   

  Cây Gừa, Sanh, Trâm bầu, Sung, Bình bát, Cách,...

  4

  Đường kính gốc từ 60 cm trở lên

  A

  2.000.000

  Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm

  B

  1.000.000

  Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm

  C

  500.000

  Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm

  D

  100.000

  Đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm

  E

  50.000

  Đường kính gốc từ 1,5 cm đến dưới 5 cm

  F

  20.000

  5

  Cây Tràm cừ (đường kính ngọn tính sau khi chặt hạ)

  Đường kính ngọn từ 6 cm trở lên

  A

  65.000

  Đường kính ngọn từ 5 cm đến dưới 6 cm

  B

  55.000

  Đường kính ngọn từ 4 cm đến dưới 5 cm

  C

  45.000

  Đường kính ngọn từ 3 cm đến dưới 4 cm

  D

  30.000

  Đường kính ngọn từ 2 cm đến dưới 3 cm

  E

  15.000

  Cây mới trồng có chiều cao tối thiểu 1 m

  F

  5.000

  6

  Cây Bạch đàn

  Đường kính gốc từ 60 cm trở lên

  A

  1.000.000

  Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm

  B

  300.000

  Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm

  C

  170.000

  Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm

  D

  120.000

  Đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm

  E

  70.000

  Đường kính gốc từ 1,5 cm đến dưới 5 cm

  F

  40.000

  Cây mới trồng có chiều cao tối thiểu 1 m

  G

  10.000

  7

  Cây Keo lá tràm

  Đường kính gốc từ 60 cm trở lên

  A

  1.500.000

  Đường kính gốc từ 40 cm đến dưới 60 cm

  B

  500.000

  Đường kính gốc từ 20 cm đến dưới 40 cm

  C

  300.000

  Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 20 cm

  D

  200.000

  Đường kính gốc từ 5 cm đến dưới 10 cm

  E

  100.000

  Đường kính gốc từ 1,5 cm đến dưới 5 cm

  F

  50.000

  Cây mới trồng có chiều cao tối thiểu 1 m

  G

  10.000

  8

  Cây tre Gai, tre Lồ ồ, tre Tầm vông, tre Chải và các loại tre khác

  Cao từ 7 m trở lên

  A

  100.000

  Cao từ 5 m đến dưới 7 m

  B

  80.000

  Cao từ 2 m đến dưới 5 m

  C

  40.000

  Cao dưới 2 m

  D

  20.000

  9

  Cây tre Mạnh tông, tre Tàu, tre Mỡ, tre Điền trúc, tre Xiêm, Tre lục bình

  Cao từ 7 m trở lên

  A

  200.000

  Cao từ 5 m đến dưới 7 m

  B

  150.000

  Cao từ 2 m đến dưới 5 m

  C

  100.000

  Cao dưới 2 m

  D

  50.000

  10

  Cây trúc các loại (cao từ 5 m đến dưới 7 m)

  Từ 150 cây /bụi trở lên

  A

  400.000

  Từ 100 đến dưới 150 cây/bụi

  B

  350.000

  Từ 50 đến dưới 100 cây/bụi

  C

  250.000

  Từ 20 đến dưới 50 cây/bụi

  D

  150.000

  Từ dưới 20 cây/bụi

  E

  80.000

  Cây mới trồng có chiều cao tối thiểu 1m

  F

  30.000

  11

  Dừa nước (tính từ phần thân có lá đến vút ngọn)

  Dài từ 6 m/tàu lá trở lên

  A

  4.000

  Dài từ 5 đến dưới 6 m/tàu lá

  B

  3.500

  Dài từ 4 đến dưới 5 m/tàu lá

  C

  3.000

  Dài từ 3 đến dưới 4 m/tàu lá

  D

  2.500

  Dài từ 2 đến dưới 3 m/tàu lá

  E

  2.000

  Cây mới trồng có chiều cao tối thiểu 1 m

  F

  30.000

   

  PHỤ LỤC 2

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 16/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

   

  1. Đối tượng tôm sú (Penaeus monodon)

  a) Nuôi tôm sú thâm canh

  -Yêu cầu Kỹ thuật

  ĐVT: 01 ha

  Các chỉ tiêu

  Yêu cầu

  Ghi chú

  Diện tích ao nuôi

  0,2 - 0,5 ha

  Theo thực tế

  Diện tích ao chứa/lắng

  ≥ 15% diện tích ao nuôi

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Diện tích ao chứa thải

  ≥ 10% diện tích ao nuôi

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Độ sâu mực nước ao nuôi

  ≥ 1,0 m

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Mật độ thả

  20 - 25 con/m2

  CV 10/TCTS-NTTS

  Cở giống thả

  PL15

  CV 10/TCTS-NTTS

  Hệ số thức ăn

  1,3

   

  Tỷ lệ sống

  ≥ 70%

   

  Cỡ thu hoạch

  ≥30 gram/con

  Năng suất

  ≥ 5 tấn/ha

  Thời gian nuôi

  ≤ 6 tháng

  Theo thực tế

  - Định mức kinh tế - kỹ thuật

  ĐVT: 01 ha mặt nước nuôi

  Hạng mục yêu cầu

  Đơn vị tính

  Đnh mức

  Ghi chú

  I. Đầu tư trang thiết bị

  Dàn quạt (máy dầu hoặc Moteur (2-3 HP), giảm tốc, tiếp sắt, cây,...)

  Dàn

  12

  Giá thị trường theo thời điểm

  Máy dầu dự phòng nếu sử dụng điện

  Cái

  04

  Dây điện

  M

  600

  Cầu dao, đèn chiếu sáng

  Bộ

  12

  Máy bơm nước (bằng moteur 5HP)

  Cái

  02

  Máy bơm chìm (ống phi 90)

  Cái

  02

  Ống bơm nước (phi 90)

  M

  30

  Túi ka tê lược nước

  M

  10

  Cống xi măng

  Cái

  02

  Chòi canh

  Cái

  01

  Sàng kiểm tra thức ăn

  Cái

  06

  Chài

  Cái

  02

  Cân đồng hồ

  Cái

  02

  II. Phần cải tạo ao nuôi trước khi thả nuôi

  Chi phí đào, ủi, sên vét ao

   

   

   

  - Ao mới

  Đồng/m2

  5.000

   

  - Ao cũ

  Đồng/m2

  2.000

   

  Diệt khuẩn

  Lt

  10

   

  Diệt tạp (thuốc cá)

  Kg

  100

   

  Chlorine

  Kg

  100

  Giá thị trường theo thời điểm

  Vôi CaO, Vôi Dolomite, CaCO3

  Kg

  1.500

  EDTA

  Kg

  50

  Men vi sinh gây màu

  Kg

  5

  Khoáng tạt

  Kg

  50

  Nhiên liệu điện bơm nước

  Kw

  1.000

  III. Sản xuất trực tiếp

  Giống (cỡ PL 15)

  Con

  250.000

  Giá thị trường theo thời điểm

  Thức ăn viên

  Kg

  7.500

  Vôi Dolomite, CaCO3

  Kg

  5.000

  Men xử lý nước, đáy ao

  Kg

  30

  Khoáng tạt

  Kg

  500

  Trộn dinh dưỡng, phòng trị bệnh

  %

  10% chi phí thức ăn

  Nhiên liệu

   

   

  - Dầu (đối với khu không sử dụng điện)

  Lt

  9.000

  - Điện (không sử dụng máy dầu)

  Kw

  36.000

  Tổng công lao động, gồm:

   

   

  - Chăm sóc (02 người/ha)

  Tháng

  12

  - Thu hoạch

  Ngày công

  12

  b) Nuôi tôm sú bán thâm canh

  -Yêu cầu Kỹ thuật

  ĐVT: 01 ha

  Các chỉ tiêu

  Yêu cầu

  Ghi chú

  Diện tích ao nuôi

  0,2 - 0,5 ha

  Theo thực tế

  Diện tích ao chứa/lắng

  ≥ 15% diện tích ao nuôi

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Diện tích ao chứa thải

  ≥ 10% diện tích ao nuôi

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Độ sâu mực nước ao nuôi

  ≥ 1,0 m

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Mật độ thả

  15-20 con/m2

  CV 10/TCTS-NTTS

  Cỡ giống thả

  PL15

  CV 10/TCTS-NTTS

  Hệ số thức ăn

  1,3

   

  Tỷ lệ sống

  ≥ 70%

   

  Cỡ thu hoạch

  ≥ 30 gram/con

  Năng suất

  ≥ 3 tấn/ha

  Thời gian nuôi

  ≤ 6 tháng

  Theo thực tế

  - Định mức kinh tế - kỹ thuật

  ĐVT: 01 ha mặt nước nuôi

  Hạng mục yêu cầu

  Đơn vị tính

  Định mức

  Ghi chú

  I. Đầu tư trang thiết bị

  Dàn quạt (máy dầu hoặc Moteur (2 -3 HP), giảm tốc, tiếp sắt, cây,...)

  Dàn

  10

  Giá thị trường theo thời điểm

  Máy dầu dự phòng nếu sử dụng điện

  Cái

  04

  Dây điện

  M

  500

  Cầu dao, đèn chiếu sáng

  Bộ

  10

  Máy bơm nước (bằng moteur 5HP)

  Cái

  02

  Máy bơm chìm (ống phi 90)

  Cái

  02

  Ống bơm nước (phi 90)

  M

  30

  Túi ka tê lược nước

  M

  10

  Cống xi măng

  Cái

  02

  Chòi canh

  Cái

  01

  Sàng kiểm tra thức ăn

  Cái

  06

  Chài

  Cái

  02

  Cân đồng hồ

  Cái

  02

  II. Phần cải tạo ao nuôi trước khi thả nuôi

  Chi phí đào, ủi, sên vét ao

   

   

   

  - Ao mới

  Đồng/m2

  5.000

   

  - Ao cũ

  Đồng/m2

  2.000

   

  Diệt khuẩn

  Lt

  10

   

  Diệt tạp (thuốc cá)

  Kg

  100

   

  Chlorine

  Kg

  100

  Giá thị trường theo thời điểm

  Vôi CaO, Vôi Dolomite, CaCO3

  Kg

  1.500

  EDTA

  Kg

  50

  Men vi sinh gây màu

  Kg

  5

  Khoáng tạt

  Kg

  50

  Nhiên liệu điện bơm nước

  Kw

  1.000

  III. Sản xuất trực tiếp

  Giống (cỡ PL15)

  Con

  150.000

  Giá thị trường theo thời điểm

  Thức ăn viên

  Kg

  4.725

  Vôi Dolomite, CaCO3

  Kg

  5.000

  Men xử lý nước, đáy ao

  Kg

  30

  Khoáng tạt

  Kg

  300

  Trộn dinh dưỡng, phòng trị bệnh

  %

  10% chi phí thức ăn

  Nhiên liệu

   

   

  - Dầu (đối với khu không sử dụng điện)

  Lt

  7.500

  - Điện (không sử dụng máy dầu)

  Kw

  30.000

  Tổng công lao động, gồm:

   

   

  - Chăm sóc (02 người/ha)

  Tháng

  12

  - Thu hoạch

  Ngày công

  12

  c) Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến

  - Yêu cầu Kỹ thuật

  ĐVT: 01 ha

  Các chỉ tiêu

  Yêu cầu

  Ghi chú

  Diện tích ao nuôi

  0,2 - 0,5 ha

  Theo thực tế

  Diện tích ao chứa/lắng

  ≥ 15% diện tích ao nuôi

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Diện tích ao chứa thải

  ≥ 10% diện tích ao nuôi

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Độ sâu mực nước ao nuôi

  ≥ 1,0 m

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Cỡ giống thả

  PL15

  CV 10/TCTS-NTTS

  Mật độ thả

  8-15 con/m2

  Theo khảo sát

  Hệ số thức ăn

  1,0

  Tỷ lệ sống

  ≥ 60%

  Cỡ thu hoạch

  ≥ 30 gram/con

  Năng suất

  ≥ 1,8 tấn/ha

  Thời gian nuôi

  ≤ 6 tháng

  Theo thực tế

  - Định mức kinh tế - kỹ thuật

  ĐVT: 01 ha mặt nước nuôi

  Hạng mục yêu cầu

  Đơn vị tính

  Định mức

  Ghi chú

  I. Đầu tư trang thiết bị

  Dàn quạt (máy dầu hoặc Moteur (2 -3 HP), giảm tốc, tiếp sắt, cây,...)

  Dàn

  04

  Giá thị trường theo thời điểm

  Máy dầu dự phòng nếu sử dụng điện

  Cái

  01

  Dây điện

  M

  200

  Cầu dao, đèn chiếu sáng

  Bộ

  04

  Máy bơm nước (bằng moteur 5HP)

  Cái

  01

  Máy bơm chìm (ống phi 90)

  Cái

  01

  Ống bơm nước (phi 90)

  M

  30

  Túi ka tê lược nước

  M

  10

  Cống xi măng

  Cái

  02

  Chòi canh

  Cái

  01

  Sàng kiểm tra thức ăn

  Cái

  06

  Chài

  Cái

  02

  Cân đồng hồ

  Cái

  02

  II. Phần cải tạo ao nuôi trước khi thả nuôi

  Chi phí đào, ủi, sên vét ao

   

   

   

  - Ao mới

  Đồng/m2

  5.000

   

  - Ao cũ

  Đồng/m2

  2.000

   

  Diệt khuẩn

  Lt

  10

   

  Diệt tạp

  Kg

  100

  Giá thị trường theo thời điểm

  Vôi CaO, Vôi Dolomite, CaCO3

  Kg

  1.500

  EDTA

  Kg

  50

  Men vi sinh gây màu

  Kg

  2

  Nhiên liệu điện bơm nước

  Kw

  500

  III. Sản xuất trực tiếp

  Giống (cỡ PL 15)

  Con

  100.000

  Giá thị trường theo thời điểm

  Thức ăn viên

  Kg

  1.800

  Vôi Dolomite, CaCO3

  Kg

  2.500

  Men xử lý nước, đáy ao

  Kg

  10

  Khoáng tạt

  Kg

  100

  Trộn dinh dưỡng, phòng trị bệnh

  %

  3% chi phí thức ăn

  Nhiên liệu

   

   

  - Dầu (Đối với khu không sử dụng điện)

  Lt

  1.200

  - Điện (không sử dụng máy dầu)

  Kw

  4.800

  Tổng công lao động, gồm:

   

   

  - Chăm sóc (02 người/ha)

  Tháng

  12

  - Thu hoạch

  Ngày công

  12

  2. Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

  a) Nuôi thâm canh, bán thâm canh (ao đất)

  - Yêu cầu Kỹ thuật

  ĐVT: 01 ha

  Các chỉ tiêu

  Yêu cầu

  Ghi chú

  Diện tích ao nuôi

  0,2 - 0,5 ha

  Theo thực tế

  Diện tích ao chứa/lắng

  ≥ 15% diện tích ao nuôi

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Diện tích ao chứa thải

  ≥ 10% diện tích ao nuôi

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Độ sâu mực nước ao nuôi

  ≥ 1,1 m

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Mật độ thả

  30 - 100 con/m2

  CV 10/TCTS-NTTS

  Cỡ giống thả

  PL12

  CV 10/TCTS-NTTS

  Hệ số thức ăn

  1,1

  Quyết định 3276/QĐ-BNN-KHCN

  Tỷ lệ sống

  ≥ 80%

  Cỡ thu hoạch

  ≥ 13 gram/con

  Năng suất

  ≥ 9 tấn/ha

  Thời gian nuôi

  ≤ 4 tháng

  Theo thực tế

  - Định mức kinh tế - kỹ thuật

  ĐVT: 01 ha mặt nước nuôi

  Hạng mục yêu cầu

  Đơn v tính

  Định mức

  Ghi chú

  I. Đầu tư trang thiết bị

  Dàn quạt (máy dầu hoặc Moteur (2-3HP), giảm tốc, tiếp sắt, cây,...)

  Dàn

  20

  Giá thị trường theo thời điểm

  Máy dầu dự phòng nếu sử dụng điện

  Cái

  05

  Máy phát điện (nếu có)

  Cái

  01

  Dây điện

  M

  1.000

  Cầu dao, đèn chiếu sáng

  Bộ

  20

  Máy bơm nước (bằng moteur 5HP)

  Cái

  02

  Máy bơm chìm (ống phi 90)

  Cái

  02

  Ống bơm nước (phi 90)

  M

  30

  Túi ka tê lược nước

  M

  30

  Cống xi măng

  Cái

  02

  Chòi canh

  Cái

  01

  Sàng kiểm tra thức ăn

  Cái

  10

  Chài

  Cái

  04

  Cân đồng hồ

  Cái

  02

  II. Phần cải tạo ao nuôi trước khi thả nuôi

  Chi phí đào, ủi, sên vét ao

   

   

   

  - Ao mới

  Đồng/m2

  5.000

   

  - Ao cũ

  Đồng/m2

  2.000

   

  Chlorine

  Kg

  100

  Giá thị trường theo thời điểm

  Diệt tạp

  Kg

  100

  Diệt khuẩn

  Lít

  10

  Vôi CaO, Vôi Dolomite, CaCO3

  Kg

  1.500

  EDTA

  Kg

  50

  Men vi sinh gây màu

  Kg

  10

  Khoáng tạt

  Kg

  100

   

  Nhiên liệu điện bơm nước

  Kw

  500

   

  III. Sản xuất trực tiếp

  Giống (cỡ PL12)

  Con

  900.000

  Giá thị trường theo thời điểm

  Thức ăn viên

  Kg

  11.232

  Vôi Dolomite, CaCO3, Zeolite

  Kg

  2.000

  Men xử lý nước, đáy ao

  Kg

  30

  Khoáng tạt

  Kg

  1.000

  Trộn dinh dưỡng, phòng trị bệnh, yucca,...

  %

  15% chi phí thức ăn

  Nhiên liệu

   

   

  - Dầu (Đối với khu không sử dụng điện)

  Lít

  16.200

  - Điện (không sử dụng máy dầu)

  Kw

  64.800

  Tổng công lao động, gồm:

   

   

  - Chăm sóc (02 người/ha)

  Tháng

  08

  - Thu hoạch

  Ngày công

  10

  b) Nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh có lót bạt đáy: Thiết kế ao nuôi 01 bao gồm: 01 - 02 ao nuôi diện tích 1.000 m2/ao, 01 ao ương diện tích 50 m2, 03 ao lắng, xử lý nước và ao sẵn sàng.

  - Yêu cầu Kỹ thuật

  ĐVT: 01 ha

  Các chỉ tiêu

  Yêu cầu

  Ghi chú

  Diện tích ao nuôi

  500- 1.000 m2

  Theo thực tế

  Độ sâu mực nước ao nuôi

  ≥ 1,1 m

  QCVN 02-19:2014/BNNPTNT

  Mật độ thả

  100 - 250 con/m2