logo

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND Bình Dương Định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Mai Hùng Dũng
  Ngày ban hành: 12/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/09/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH DƯƠNG

  _________

  Số: 18/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   Bình Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  ____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

   

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

  Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tại Tờ trình số 1051/TTr-SNN ngày 04 tháng 6 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương (có các định mức kèm theo).

  Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

    Nơi nhận:

  - Văn phòng Chính phủ, Bộ NN&PTNT;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

  - Đoàn Đại biểu Quốc hội;

  - Ủy ban MTTQVN tỉnh;

  - Như Điều 4;

  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;

  - Cơ sở dữ liệu QG về PL (Sở Tư pháp);

  - Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;

  - LĐVP (Lg, Th), Thi, TH;

  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

   

   

   

   

  Mai Hùng Dũng

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÌNH DƯƠNG

  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT MỘT SỐ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2020/QĐ-UBND ngày  12  tháng  8  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

  _____________

   

  Chương I. CÂY TRÔNG

   

  Mục 1 . NHÓM CÂY ĂN TRÁI

   

  1. Cây Măng cụt (định mức tính cho 01 ha)

  STT

  Hạng mục

  Đơn vị tính

  Thời kỳ kiến thiết cơ bản

  Thời kỳ kinh doanh

  Ghi chú

  Năm 1

  Năm 2

  Năm 3

  Năm 4-6

  Năm 7 trở đi

  I

  Giống

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Trồng mới

  Cây

  100-156

   

   

   

   

  10mx10m: 100 cây
  8mx8m:

  156 cây

  2

  Trồng dặm

  %

  5-10

   

   

   

   

   

  II

  Vật tư nông nghiệp

   

   

   

   

   

   

  1

  N

  g/cây

  170-180

  270-300

  370-480

  470-580

  680-713

   

  2

  P2O5

  g/cây

  160-166

  260-300

  360-400

  460-540

  650-938

   

  3

  K2O

  g/cây

  180-185

  280-320

  380-450

  480-580

  650-942

   

  4

  Phân HCVS

  kg/cây

  1-2

  2-3

  3-4

  3-4

  3-4

   

  5

  Vôi bột

  kg/cây

  0,5-1

   

   

  0,5-1

  1-1,5

   

  6

  Phân bón lá

  lít

   

   

  1-1,5

  1-1,5

  2-3

   

  7

  Thuốc xử lý đất

  kg/ha

  10-12

  4-6

  4-6

  4-6

  4-6

   

  8

  Thuốc diệt cỏ

  lít

  1,5-3

  1,5-3

  1-1,5

  1-1,5

   

   

  9

  Thuốc trừ sâu

  kg (lít)

  0,5-1

  0,5-1

  0,5-1

  1,5-3

  1,5-3

   

  10

  Thuốc trừ bệnh

  kg (lít)

  1-2

  1-2

  2-3

  2,5-5

  2,5-5

   

  III

  Hệ thống tưới phun

   

   

  1

  Ống cấp 1: Ø60 mm

  m

  200

   

   

   

   

   

  2

  Ống cấp 2: Ø27 mm

  m

  1.350

   

   

   

   

   

  3

  Ống cấp 3: Ø21 mm

  m

  156

   

   

   

   

   

  4

  Khóa 60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  5

  Bít Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  6

  T Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  7

  T Ø60 → Ø27 mm

  Cái

  28

   

   

   

   

   

  8

  T Ø27 → Ø21 mm

  Cái

  156

   

   

   

   

   

  9

  Béc phun

  Cái

  156

   

   

   

   

   

  10

  Nối ống Ø27 mm

  Cái

  14

   

   

   

   

   

  11

  Khóa Ø27 mm

  Cái

  28

   

   

   

   

   

  12

  Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

  Cái

  28

   

   

   

   

   

  13

  Keo dán

  kg

  1,5

   

   

   

   

   

  14

  Kẽm 2 mm

  kg

  12

   

   

   

   

   

  15

  Bộ máy bơm

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  -

  Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  -

  Lọc đĩa 2”

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  -

  Lupbe 60 LD

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  -

  Ống gân cổ trâu Ø60

  m

  5

   

   

   

   

   

  -

  Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  -

  Ren trong Ø60

  Cái

  4

   

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  -

  Khóa Ø60

  Cái

  3

   

   

   

   

   

  -

  Keo non

  Cuộn

  4

   

   

   

   

   

  -

  Cổ dê Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  16

  Bồn ngâm phân

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  17

  Bồn hòa phân

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  18

  Bộ hút phân

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  IV

  Phần triển khai

   

   

   

  1

  Thời gian triển khai

  năm

  4

  CB chỉ đạo không quá 9 tháng/năm

  2

  Tấp huấn kỹ thuật

  Lần

  2

  2

   

   

   

  1 ngày cho 1 lần tập huấn

  3

  Tham quan, hội thảo

  Lần

   

   

  1

   

   

  1 ngày

  4

  Tổng kết

  Lần

  4

  1 năm tổng kết 1 lần

  5

  Cán bộ chỉ đạo phụ trách

  ha

  5

   

   

   

  2. Cây Sầu riêng (định mức tính cho 01 ha)

  STT

  Hạng mục

  Đơn vị tính

  Thời kỳ kiến thiết cơ bản

  Thời kỳ kinh doanh

  Ghi chú

  Năm 1

  Năm 2

  Năm 3

  Năm 4-6

  Năm 7 trở đi

  I

  Giống

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Trồng mới

  Cây

  100-156

   

   

   

   

  10mx10m: 100 cây
  8mx8m:

  156 cây

  2

  Trồng dặm

  %

  5-10

   

   

   

   

   

  II

  Vật tư nông nghiệp

   

   

   

   

   

   

  1

  N

  g/cây

  170-180

  270-300

  370-480

  470-580

  570-680

   

  2

  P2O5

  g/cây

  160-166

  260-300

  360-400

  460-540

  560-650

   

  3

  K2O

  g/cây

  180-185

  280-320

  380-450

  480-580

  580-650

   

  4

  Phân HCVS

  kg/cây

  1-2

  2-3

  3-4

  3-4

  3 - 4

   

  5

  Phân bón lá

  lít

   

   

   

  2-3

  2 - 3

   

  6

  Vôi bột

  kg/cây

  0,5 - 1

   

   

  0,5-1

  1 - 1,5

   

  7

  Thuốc xử lý đất

  kg/ha

  10 - 12

  4 - 6

  4 - 6

  4-6

  4 - 6

   

  8

  Thuốc diệt cỏ

  lít

  1,5 - 3

  1,5 - 3

  1 - 1,5

  1 - 1,5

   

   

  9

  Thuốc trừ sâu

  Kg (lít)

  0,5 - 1

  0,5 - 1

  0,5 - 1

  1,5 - 3

  1,5 - 3

   

  10

  Thuốc trừ bệnh

  Kg (lít)

  1 - 2

  1 - 2

  2 - 3

  2,5 - 5

  2,5 - 5

   

  III

  Hệ thống tưới phun

   

   

  1

  Ống cấp 1: Ø60 mm

  m

  200

   

   

   

   

   

  2

  Ống cấp 2: Ø27 mm

  m

  1350

   

   

   

   

   

  3

  Ống cấp 3: Ø21 mm

  m

  156

   

   

   

   

   

  4

  Khóa 60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  5

  Bít Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  6

  T Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  7

  T Ø60 → Ø27 mm

  Cái

  28

   

   

   

   

   

  8

  T Ø27 → Ø21 mm

  Cái

  156

   

   

   

   

   

  9

  Béc phun

  Cái

  156

   

   

   

   

   

  10

  Nối ống Ø27 mm

  Cái

  14

   

   

   

   

   

  11

  Khóa Ø27 mm

  Cái

  28

   

   

   

   

   

  12

  Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

  Cái

  28

   

   

   

   

   

  13

  Keo dán

  kg

  1,5

   

   

   

   

   

  14

  Kẽm 2 mm

  kg

  12

   

   

   

   

   

  15

  Bộ máy bơm

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  -

  Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  -

  Lọc đĩa 2”

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  -

  Lupbe 60 LD

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  -

  Ống gân cổ trâu Ø60

  m

  5

   

   

   

   

   

  -

  Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  -

  Ren trong Ø60

  Cái

  4

   

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  -

  Khóa Ø60

  Cái

  3

   

   

   

   

   

  -

  Keo non

  Cuộn

  4

   

   

   

   

   

  -

  Cổ dê Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

  Cái

  2

   

   

   

   

   

  16

  Bồn ngâm phân

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  17

  Bồn hòa phân

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  18

  Bộ hút phân

  Cái

  1

   

   

   

   

   

  IV

  Công lao động

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)

  Công

  150

   

   

   

   

   

  2

  Đào hố trồng và bón lót

  Công

  20

   

   

   

   

   

  3

  Trồng cây

  Công

  5

   

   

   

   

   

  4

  Làm cỏ, tỉa cành

  Công

  40

  20

  20

  20

  20

   

  5

  Bón phân

  Công

  40

  20

  20

  20

  20

   

  6

  Đắp bồn, vét mương

  Công

  20

  20

  20

  20

  20

   

  7

  Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới

  Công

  20

   

   

   

   

   

  8

  Công quản lý, vận hành HTT

  Công

  10

  5

  5

  20

  20

   

  9

  Phun thuốc, phân bón lá

  Công

  35

  25

  25

  24

  24

   

  10

  Thu hoạch

  Công

   

   

   

  30

  30

   

  V

  Phần triển khai

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Thời gian triển khai

  năm

  4

  CB chỉ đạo không quá 9 tháng/năm

  2

  Tấp huấn kỹ thuật

  Lần

  2

  2

   

   

   

  1 ngày cho 1 lần tập huấn

  3

  Tham quan, hội thảo

  Lần

   

   

  1

   

   

  1 ngày

  4

  Tổng kết

  Lần

  4

  1 năm tổng kết 1 lần

  5

  Cán bộ chỉ đạo phụ trách

  ha

  5

   

   

   

  3. Cây Mít (định mức tính cho 01 ha)

  STT

  Hạng mục

  Đơn vị tính

  Thời kỳ kiến thiết cơ bản

  Thời kỳ kinh doanh

  Ghi chú

  Năm 1

  Năm 2

  Năm 3

  Năm thứ 4 trở đi

  I

  Giống

   

   

   

   

   

   

  1

  Trồng mới

  Cây

  204 - 278

   

   

   

  6m x 6m: 278 cây
  7m x 7m: 204 cây

  2

  Trồng dặm

  %

  5

   

   

   

   

  II

  Vật tư nông nghiệp

   

   

   

   

   

  1

  N

  g/cây

  50 -70

  100 - 140

  140 - 160

  230 - 250

   

  2

  P25

  g/cây

  50 - 70

  100 - 140

  150 - 180

  230 - 250

   

  3

  K2O

  g/cây

  25 - 40

  50 - 70

  80 - 100

  130 - 160

   

  4

  Phân HCVS

  Kg/cây

  1 - 2

  1 - 2

  1 - 2

  2 - 3

   

  5

  Vôi bột

  Kg/cây

  0,5 - 1

   

   

  1 - 1,5

   

  6

  Thuốc xử lý đất

  Kg/ha

  10 - 12

  4 - 6

  4 - 6

  4 - 6

   

  7

  Thuốc diệt cỏ

  Lít

  1,5 - 3

  1,5 - 3

  1 - 1,5

   

   

  8

  Thuốc trừ sâu

  Kg(lít)

  0,5 - 1

  0,5 - 1

  1,5 - 2

  1,5 - 2

   

  9

  Thuốc trừ bệnh

  Kg(lít)

  0,5 - 1,5

  1,6 - 3,2

  1,6 - 3,2

  1,6 - 3,2

   

  III

  Hệ thống tưới phun

   

  1

  Ống cấp 1: Ø60 mm

  m

  200

   

   

   

   

  2

  Ống cấp 2: Ø27 mm

  m

  1767

   

   

   

   

  3

  Ống cấp 3: Ø21 mm

  m

  278

   

   

   

   

  4

  Khóa 60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  5

  Bít Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  6

  T Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  7

  T Ø60 → Ø27 mm

  Cái

  36

   

   

   

   

  8

  T Ø27 → Ø21 mm

  Cái

  278

   

   

   

   

  9

  Béc phun

  Cái

  278

   

   

   

   

  10

  Nối ống Ø27 mm

  Cái

  18

   

   

   

   

  11

  Khóa Ø27 mm

  Cái

  36

   

   

   

   

  12

  Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

  Cái

  36

   

   

   

   

  13

  Keo dán

  kg

  1,5

   

   

   

   

  14

  Kẽm 2 mm

  kg

  12

   

   

   

   

  15

  Bộ máy bơm

  Cái

  1

   

   

   

   

  -

  Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

  Cái

  1

   

   

   

   

  -

  Lọc đĩa 2”

  Cái

  1

   

   

   

   

  -

  Lupbe 60 LD

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ống gân cổ trâu Ø60

  m

  5

   

   

   

   

  -

  Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ren trong Ø60

  Cái

  4

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Khóa Ø60

  Cái

  3

   

   

   

   

  -

  Keo non

  Cuộn

  4

   

   

   

   

  -

  Cổ dê Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

  Cái

  2

   

   

   

   

  16

  Bồn ngâm phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  17

  Bồn hòa phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  18

  Bộ hút phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  IV

  Công lao động

   

   

   

   

   

   

  1

  Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)

  Công

  20

   

   

   

   

  2

  Đào hố trồng và bón lót

  Công

  30

   

   

   

   

  3

  Trồng cây

  Công

  10

   

   

   

   

  4

  Làm cỏ, tỉa cành

  Công

  30

  30

  30

  30

   

  5

  Bón phân

  Công

  4

  5

  6

  10

   

  6

  Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới

  Công

  20

   

   

   

   

  7

  Phun thuốc

  Công

  8

  10

  10

  12

   

  8

  Thu hoạch

  Công

   

   

   

  40

   

   

   

  4. Cây Bòn bon (định mức tính cho 01 ha)

  STT

  Hạng mục

  Đơn vị tính

  Thời kỳ kiến thiết cơ bản

  Thời kỳ  kinh doanh

  Ghi chú

  Năm 1

  Năm 2

  Năm 3

  Năm thứ 4 trở đi

  I

  Giống

   

   

   

   

   

   

  1

  Trồng mới

  Cây

  84 - 100

   

   

   

  10mx10m:100 cây

  10mx12m: 84 cây

  2

  Trồng dặm

  %

  5 - 10

   

   

   

   

  II

  Vật tư nông nghiệp

   

   

   

   

   

  1

  N

  g/cây

  50 -70

  100 - 140

  140 - 160

  230 - 250

   

  2

  P25

  g/cây

  50 - 70

  100 - 140

  150 - 180

  230 - 250

   

  3

  K2O

  g/cây

  25 - 40

  50 - 70

  80 - 100

  130 - 160

   

  4

  Phân HCVS

  Kg/cây

  1 - 1,5

  1,5 -  2

  1,5 -  2

  2,5 - 3

   

  5

  Vôi bột

  Kg/cây

  0,5 - 1

   

   

  0,5 - 1

   

  6

  Thuốc xử lý đất

  Kg/ha

  10 - 12

  4 - 6

  4 - 6

  4 - 6

   

  7

  Thuốc diệt cỏ

  Lít

  1,5 - 3

  1,5 - 3

  1 - 1,5

   

   

  8

  Thuốc trừ sâu

  Kg(lít)

  0,5 - 1

  0,5 - 1

  1,5 - 2

  1,5 - 2

   

  9

  Thuốc trừ bệnh

  Kg(lít)

  0,5 - 1,5

  1 - 1,5

  1,6 - 3,2

  1,6 - 3,2

   

  III

  Hệ thống tưới phun

   

   

  1

  Ống cấp 1: Ø60 mm

  m

  200

   

   

   

   

  2

  Ống cấp 2: Ø27 mm

  m

  1100

   

   

   

   

  3

  Ống cấp 3: Ø21 mm

  m

  100

   

   

   

   

  4

  Khóa 60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  5

  Bít Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  6

  T Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  7

  T Ø60 → Ø27 mm

  Cái

  22

   

   

   

   

  8

  T Ø27 → Ø21 mm

  Cái

  100

   

   

   

   

  9

  Béc phun

  Cái

  100

   

   

   

   

  10

  Nối ống Ø27 mm

  Cái

  11

   

   

   

   

  11

  Khóa Ø27 mm

  Cái

  22

   

   

   

   

  12

  Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

  Cái

  22

   

   

   

   

  13

  Keo dán

  kg

  1,5

   

   

   

   

  14

  Kẽm 2 mm

  kg

  12

   

   

   

   

  15

  Bộ máy bơm

  Bộ

  1

   

   

   

   

  -

  Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

  Cái

  1

   

   

   

   

  -

  Lọc đĩa 2”

  Cái

  1

   

   

   

   

  -

  Lupbe 60 LD

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ống gân cổ trâu Ø60

  m

  5

   

   

   

   

  -

  Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ren trong Ø60

  Cái

  4

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Khóa Ø60

  Cái

  3

   

   

   

   

  -

  Keo non

  Cuộn

  4

   

   

   

   

  -

  Cổ dê Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

  Cái

  2

   

   

   

   

  16

  Bồn ngâm phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  17

  Bồn hòa phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  18

  Bộ hút phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  IV

  Công lao động

   

   

   

   

   

   

  1

  Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)

  Công

  150

  0

  0

   

   

  2

  Đào hố trồng và bón lót

  Công

  20

  0

  0

   

   

  3

  Trồng cây

  Công

  5

  0

  0

   

   

  4

  Làm cỏ, tỉa cành

  Công

  40

  20

  20

  20

   

  5

  Bón phân

  Công

  40

  20

  20

  20

   

  6

  Đắp bồn, vét mương

  Công

  20

  20

  20

  20

   

  7

  Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới

  Công

  20

  0

  0

   

   

  8

  Công quản lý, vận hành HTT

  Công

  10

  5

  5

  20

   

  9

  Phun thuốc BVTV, phân bón lá

  Công

  35

  25

  25

  24

   

  10

  Thu hoạch

  Công

   

   

   

  30

   

   

   

  5. Cây Chôm chôm (định mức tính cho 01 ha)

  STT

  Hạng mục

  Đơn vị tính

  Thời kỳ kiến thiết cơ bản

  Thời kỳ kinh doanh

  Ghi chú

  Năm 1

  Năm 2

  Năm 3

  Năm thứ 4 trở đi

  I

  Giống

   

   

   

   

   

   

  1

  Trồng mới

  Cây

  178 - 278

   

   

   

  7m x 8m:

  178 cây
  6m x 6m: 278 cây

  2

  Trồng dặm

  %

  5 - 10

   

   

   

   

  II

  Vật tư nông nghiệp

   

   

   

   

   

   

  1

  N

  g/cây

  60 - 65

  120 - 130

  160 - 200

  300 - 350

   

  2

  P2O5

  g/cây

  40 - 50

  90 - 95

  180 - 220

  220 - 250

   

  3

  K2O

  g/cây

  60 - 65

  90 - 120

  160 - 200

  160 - 200

   

  4

  Phân bón lá

  lít

   

   

   

  2 - 3

   

  5

  Phân hữu cơ vi sinh

  Kg/cây

  1 - 1,5

  1,5 - 2

  2 - 3

  2 - 3

   

  6

  Vôi bột

  Kg/cây

  0,5 - 1

   

   

  0,5 - 1

   

  7

  Thuốc xử lý đất

  Kg/ha

  10 - 12

  4 - 6

  4 - 6

  4 - 6

   

  8

  Thuốc diệt cỏ

  Lít

  1,5 - 3

  1,5 - 3

  1 - 1,5

   

   

  9

  Thuốc trừ sâu

  Kg(lít)

  1 - 1,5

  1 - 1,5

  1,5 - 3

  1,5 - 3

   

  10

  Thuốc trừ bệnh

  Kg(lít)

  0,5 - 1,5

  2 - 3

  2,5 - 5

  2,5 - 5

   

  III

  Hệ thống tưới phun

   

   

  1

  Ống cấp 1: Ø60 mm

  m

  200

   

   

   

   

  2

  Ống cấp 2: Ø27 mm

  m

  1767

   

   

   

   

  3

  Ống cấp 3: Ø21 mm

  m

  278

   

   

   

   

  4

  Khóa 60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  5

  Bít Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  6

  T Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  7

  T Ø60 → Ø27 mm

  Cái

  36

   

   

   

   

  8

  T Ø27 → Ø21 mm

  Cái

  278

   

   

   

   

  9

  Béc phun

  Cái

  278

   

   

   

   

  10

  Nối ống Ø27 mm

  Cái

  18

   

   

   

   

  11

  Khóa Ø27 mm

  Cái

  36

   

   

   

   

  12

  Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

  Cái

  36

   

   

   

   

  13

  Keo dán

  kg

  1,5

   

   

   

   

  14

  Kẽm 2 mm

  kg

  12

   

   

   

   

  15

  Bộ máy bơm

  Cái

  1

   

   

   

   

  -

  Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

  Cái

  1

   

   

   

   

  -

  Lọc đĩa 2”

  Cái

  1

   

   

   

   

  -

  Lupbe 60 LD

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ống gân cổ trâu Ø60

  m

  5

   

   

   

   

  -

  Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ren trong Ø60

  Cái

  4

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Khóa Ø60

  Cái

  3

   

   

   

   

  -

  Keo non

  Cuộn

  4

   

   

   

   

  -

  Cổ dê Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

  Cái

  2

   

   

   

   

  16

  Bồn ngâm phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  17

  Bồn hòa phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  18

  Bộ hút phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  IV

  Công lao động

   

   

   

   

   

   

  1

  Chuẩn bị đất trồng (đào mương, xử lý thực bì)

  Công

  150

   

   

   

   

  2

  Đào hố trồng và bón lót

  Công

  20

   

   

   

   

  3

  Trồng cây

  Công

  5

   

   

   

   

  4

  Làm cỏ, tỉa cành

  Công

  20

  50

  55

  24

   

  5

  Bón phân

  Công

  20

  20

  20

  16

   

  6

  Đắp bồn, vét mương

  Công

  0

  20

  20

  20

   

  7

  Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới

  Công

  20

   

   

   

   

  8

  Công quản lý, vận hành HTT

  Công

  5

  5

  5

  20

   

  9

  Phun thuốc BVTV, phân bón lá

  Công

  15

  20

  30

  20

   

  10

  Thu hoạch

  Công

   

   

   

  16

   

   

   

  6. Cây Bưởi  (định mức tính cho 01 ha)

  STT

  Hạng mục

  Đơn vị tính

  Thời kỳ kiến thiết cơ bản

  Thời kỳ kinh doanh

  Ghi chú

  Năm 1

  Năm 2

  Năm 3

  Năm thứ 4 trở đi

  I

  Giống

   

   

   

   

   

   

  1

  Trồng mới

  Cây

  178 -208

   

   

   

  7m  x  8m: 178 cây 6m  x  8m: 208 cây

  2

  Trồng dặm

  %

  5 - 10

   

   

   

   

  II

  Vật tư nông nghiệp

   

   

   

   

   

   

  1

  N

  g/cây

  50 - 60

  180 - 185

  270 - 280

  270 - 280

   

  2

  P2O5

  g/cây

  160 - 170

  160 - 170

  160 - 170

  160 - 170

   

  3

  K2O

  g/cây

  35 - 45

  350 - 370

  350 - 370

  470 - 490

   

  4

  Phân Hữu   cơ vi sinh

  Kg/cây

  0,5 - 1

  1 - 1,5

  2 - 3

  2 - 3

   

  5

  Phân bón lá

  Lít

   

   

  1 - 1,5

  2 - 3

   

  6

  Vôi bột

  Kg/cây

  0,5 - 1

  0,5 - 1

  0,8 - 1

  0,8 - 1

   

  7

  Thuốc xử lý đất

  Kg/ha

  10 - 12

  4 - 6

  4 - 6

  4 - 6

   

  8

  Thuốc diệt cỏ

  Lít

  1,5 - 3

  1,5 - 3

  1 - 1,5

   

   

  9

  Thuốc trừ sâu

  Kg(lít)

  1,5 - 3

  1,5 - 3

  1,5 - 3,5

  1,5 - 3,5

   

  10

  Thuốc trừ bệnh

  Kg(lít)

  0,5 - 1,5

  1 - 2,5

  2 - 3

  2 - 3

   

  11

  Thuốc xử lý ra hoa

  Chai

   

   

   

  5

  01 chai: 100ml

  III

  Hệ thống tưới phun

   

   

  1

  Ống cấp 1: Ø60 mm

  m

  200

   

   

   

   

  2

  Ống cấp 2: Ø27 mm

  m

  1.767

   

   

   

   

  3

  Ống cấp 3: Ø21 mm

  m

  334

   

   

   

   

  4

  Khóa 60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  5

  Bít Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  6

  T Ø60 mm

  Cái

  2

   

   

   

   

  7

  T Ø60 → Ø27 mm

  Cái

  36

   

   

   

   

  8

  T Ø27 → Ø21 mm

  Cái

  334

   

   

   

   

  9

  Béc phun

  Cái

  334

   

   

   

   

  10

  Nối ống Ø27 mm

  Cái

  18

   

   

   

   

  11

  Khóa Ø27 mm

  Cái

  36

   

   

   

   

  12

  Bộ bịt Ø27 mm răng trong hoặc răng ngoài

  Cái

  36

   

   

   

   

  13

  Keo dán

  kg

  1,5

   

   

   

   

  14

  Kẽm 2 mm

  kg

  12

   

   

   

   

  15

  Bộ máy bơm

  Cái

  1

   

   

   

   

  -

  Máy bơm 3HP Q12M3/H, H 30M

  Cái

  1

   

   

   

   

  -

  Lọc đĩa 2”

  Cái

  1

   

   

   

   

  -

  Lupbe 60 LD

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ống gân cổ trâu Ø60

  m

  5

   

   

   

   

  -

  Đồng hồ đo áp lực nước 1/4”

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ren trong Ø60

  Cái

  4

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Khóa Ø60

  Cái

  3

   

   

   

   

  -

  Keo non

  Cuộn

  4

   

   

   

   

  -

  Cổ dê Ø60

  Cái

  2

   

   

   

   

  -

  Ren ngoài Ø60 (hoặc Ø 34)

  Cái

  2

   

   

   

   

  16

  Bồn ngâm phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  17

  Bồn hòa phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  18

  Bộ hút phân

  Cái

  1

   

   

   

   

  IV

  Công lao động

   

   

   

   

   

   

  1

  Chuẩn bị đất trồng (đào mương nền đất thấp, xử lý thực bì)

  Công

  150

   

   

   

   

  2

  Đào hố trồng và bón lót

  Công

  20

   

   

   

   

  3

  Trồng cây

  Công

  5

   

   

   

   

  4

  Làm cỏ, tỉa cành

  Công

  20

  20

  20

  20

   

  5

  Bón phân

  Công

  20

  20

  20

  20

   

  6

  Đắp bồn, vét mương

  Công

  0

  20

  20

  15

   

  7

  Thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới

  Công

  20

   

   

   

   

  8

  Công quản lý, vận hành HTT

  Công

  5

  5

  5

  20

   

  9

  Phun thuốc BVTV, phân bón lá

  Công

  15

  20

  25

  24

   

  10

  Thu hoạch

   

   

   

   

  20

   

  V

  Phần triển khai

   

   

   

   

   

   

  1

  Thời gian triển khai

  năm

  4

  CB chỉ đạo không quá 9 tháng/năm

  2

  Tấp huấn kỹ thuật

  Lần

  1

  1

   

   

  1 ngày cho 1 lần tập huấn

  3

  Tham quan, hội thảo

  Lần

   

   

  1

   

  1 ngày

  4

  Tổng kết

  Lần

   

   

   

  1

  1 ngày

  5

  Cán bộ chỉ đạo phụ trách

  ha

  5

   

                     
   

   

  7. Cây Cam  (định mức tính cho 01 ha)

  STT

  Hạng mục

  Đơn vị tính

  Thời kỳ kiến thiết cơ bản

  Thời kỳ kinh doanh

  Ghi chú

  Năm 1

  Năm 2

  Năm 3

  Năm thứ 4 trở đi

  I

  Giống

   

   

   

   

   

   

  1

  Trồng mới 

  Cây

  833-1.111

   

   

   

  3m x 4m: 833 cây
  3m x  3m: 1.111 cây

  2

  Trồng dặm

  %

  5 - 10

   

   

   

   

  II

  Vật tư nông nghiệp

   

   

   

   

   

   

  1

  N

  g/cây

  40 - 50

  130 - 140

  180 - 190

  180 - 190

   

  2

  P2O5

  g/cây

  100 - 130

  120 - 130

  120 - 130

  130 - 140

   

  3

  K2O

  g/cây

  20 - 30

  190 - 210

  310 - 330

  310 - 330

   

  4

  Phân hữu cơ vi sinh

  Kg/cây

  0,3 - 0,6

  0,5 - 1

  1 - 1,5

  1 - 1,5

   

  5

  Phân bón lá

  lit

   

   

  1 - 1,5

  2 - 3

   

  6

  Vôi bột

  Kg/cây

  0,3 - 0,5

  0,3 - 0,5

  0,4 - 0,6

  0,4 - 0,6

   

  7

  Thuốc xử lý đất

  Kg/ha

  10 - 12

  4 - 6

  4 - 6

  4 - 6

   

  8

  Thuốc diệt cỏ

  Lít

  1,5 - 3

  1,5 - 3

  1 - 1,5

   

   

  9

  Thuốc trừ sâu

  Kg(lít)

  1,5 - 3

  1,5 - 3

  1,5 - 3,5

  1,5 - 3,5

   

  10

  Thuốc trừ bệnh

  Kg(lít)

  0,5 - 1,5

  1 - 2,5

  2 - 3

  2 - 3

   

  11

  Thuốc xử lý ra hoa

  Chai

   

   

   

  5

  01 chai: 100ml

  III

  Hệ thống tưới phun

   

  1

  Ống cấp 1: Ø60 mm

  m

  200