logo

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND Đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 22/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đoàn Văn Việt
  Ngày ban hành: 31/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH LÂM ĐỒNG

  ___________

  Số: 22/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Lâm Đồng, ngày 31 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  __________________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

  Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá các loại cây trồng để tính tiền bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  Điều 2. Nguyên tắc và phương pháp áp dụng đơn giá bồi thường

  1. Đơn giá các loại cây trồng ghi trong Bảng giá là đơn giá chuẩn, áp dụng để bồi thường cho cây trồng được đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sinh trưởng và phát triển đạt các thông số kỹ thuật cơ bản theo quy định, đạt năng suất, sản lượng khá trở lên (gọi tắt là cây loại A).

  a) Cây trồng ít được đầu tư chăm sóc hoặc trồng trên nền thổ nhưỡng không thích hợp, nên sinh trưởng kém, năng suất thấp, tuỳ tình hình cụ thể để đánh giá xếp loại B hoặc C. Mức bồi thường đối với cây loại B bằng 75% giá cây loại A; mức bồi thường cây loại C bằng 50% giá cây loại A.

  b) Đối với các cây ăn quả thuộc loại giống mới, giống ghép chất lượng cao chưa có trong danh mục Bảng giá, thì mức giá bồi thường được tính bằng 1,2 lần mức giá bồi thường của cây trồng cùng loại (không phải giống mới, giống ghép) có trong danh mục Bảng giá.

  2. Đối với trường hợp cá biệt cây trồng thuần cao hơn mật độ chuẩn, mà chất lượng vườn cây khi kiểm định đạt 100% loại A, thì giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá bồi thường cây trồng nhân (x) với số lượng cây thực tế nhưng tối đa không vượt quá 1,1 lần mật độ chuẩn.

  3. Đối với trường hợp vườn cây trồng thấp hơn mật độ chuẩn thì giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá bồi thường cây trồng nhân (x) với số lượng cây thực tế khi kiểm đếm.

  4. Đối với các loại cây trồng nằm trên diện tích đất thu hồi để xây dựng mới đường giao thông, xây dựng kênh, mương thủy lợi và đường điện, thì giá trị bồi thường được xác định bằng phương pháp tính mật độ chuẩn khi kiểm đếm.

  5. Đối với các loại cây trồng nằm trên diện tích đất thu hồi để mở rộng đường giao thông, xây dựng kênh, mương thủy lợi và đường điện, thì giá trị bồi thường được xác định bằng đơn giá bồi thường cây trồng nhân (x) với số lượng và chất lượng cây trồng thực tế khi kiểm định nhưng không quá 1,5 lần mật độ chuẩn.

  6. Đối với cây trồng chưa thu hoạch, nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được được bồi thường tính theo chi phí công lao động và dự báo năng suất cây trồng bị giảm theo khảo sát thực tế của tổ chức làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại thời điểm bồi thường.

  7. Đối với trường hợp trên một đơn vị diện tích gieo trồng nhiều loại cây có chu kỳ sinh trưởng, sản xuất kinh doanh khác nhau: Khi kiểm tra hiện trạng cần xác định rõ cây trồng chính, cây trồng xen, mật độ thực tế của từng loại cây trồng để đánh giá chuẩn xác về chất lượng của cây trồng chính, cây trồng xen. Tổng chi phí bồi thường trên một đơn vị diện tích có trồng xen nhiều loại cây khác nhau bằng (=) chi phí bồi thường của từng loại cây trồng cộng lại (trên cơ sở số lượng, chất lượng và đơn giá của từng loại cây qua đo đếm, kiểm tra hiện trạng thực tế), nhưng tối đa không lớn hơn 1,5 lần giá trị bồi thường tính theo cây trồng chính khi trồng chuyên canh trên diện tích đó.

  Cá biệt trên một đơn vị diện tích gieo trồng chất lượng của cây trồng chính, cây trồng xen đều đạt loại A thì tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tính toán mức bồi thường thiệt hại cụ thể từng trường hợp và đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính xem xét, có ý kiến trước khi trình phê duyệt thực hiện.

  8. Đối với một số loại rau ở Đà Lạt; Đơn Dương; Đức Trọng; Lạc Dương, gồm: bắp cải, cải bông, súp lơ xanh, cà chua, khoai tây, cà rốt, cải thảo, củ dền, cô rôn, xà lách, bó xôi và đậu hoà lan; chi phí bồi thường được cộng thêm chi phí đầu tư vào đất chưa thu hồi kịp cho các năm tiếp theo, nhưng tổng chí phí bồi thường trên một đơn vị diện tích tối đa không quá 1,5 lần tính theo đơn giá của cây trồng tại bảng giá và nguyên tắc tính toán trên đây.

  9. Trường hợp trên diện tích đất thu hồi có các loại cây rừng trồng tập trung theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có diện tích đất thu hồi cùng với tổ chức hoặc cá nhân có diện tích rừng trồng bị thiệt hại, lập hồ sơ báo cáo, đề xuất mức bồi thường thiệt hại theo giá trị đầu tư, thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với Sở Tài chính thẩm định, trước khi trình phê duyệt thực hiện.

  10. Những loại cây trồng chưa có trong danh mục bảng giá, khi xây dựng phương án, bồi thường giải phóng mặt bằng được vận dụng đơn giá của các loại cây tương đương (về chủng loại, năng suất, chất lượng sản phẩm) có trong bảng giá để tính toán chi phí bồi thường.

  Trường hợp không có loại cây trồng tương đương thì tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện công tác khảo sát thực tế về chu kỳ sản xuất, năng suất, sản lượng và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất để tính toán mức giá bồi thường phù hợp, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính xem xét, có ý kiến trước khi trình phê duyệt thực hiện.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Thay thế Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi Nhà nước thu hồi đất.

  2. Các trường hợp phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp thẩm quyền giải quyết thì thực hiện theo Quyết định này.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

  Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Đoàn Văn Việt

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH LÂM ĐỒNG

  ___________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  Bảng đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

   

  Số TT

  Loại hoa màu và cây trồng

  Thông số kỹ thuật cơ bản

  Đơn vị tính

  Đơn giá bồi thường

  Đường kính gốc (cm)

   Chiều cao (m)

   Đường kính tán (m)

   

   

  I

  Cây hàng năm:

   

   

   

   

   

  1

  Lúa 1 vụ

   

   

   

  đ/m2

  4.000

  2

  Lúa 2, 3 vụ:

   

   

   

   

   

   

  Lúa thường (lai)

   

   

   

  đ/m2

  5.000

   

  Lúa đặc sản

   

   

   

  đ/m2

  8.500

   

  Lúa cao sản (chất lượng cao)

   

   

   

  đ/m2

  6.200

  3

  Lúa nương rẫy

   

   

   

  đ/m2

  4.000

  4

  Ngô

   

   

   

   

   

   

  Ngô thường, bo bo

   

   

   

  đ/m2

  4.900

   

  Ngô nếp, ngọt

   

   

   

  đ/m2

  7.000

  5

  Khoai mì

   

   

   

  đ/m2

  4.600

  6

  Khoai lang:

   

   

   

   

   

   

   Khoai lang thường

   

   

   

  đ/m2

  9.000

   

   Khoai lang Nhật

   

   

   

  đ/m2

  16.000

  7

  Khoai môn

   

   

   

  đ/m2

  12.000

  8

  Củ dong riềng

   

   

   

  đ/m2

  10.000

  9

  Lá dong

   

   

   

  đ/m2

  12.000

  10

  Đậu đen, đậu xanh

   

   

   

  đ/m2

  10.000

  11

  Đậu phụng, đậu tương

   

   

   

  đ/m2

  12.000

  12

  Mía:

   

   

   

   

   

  12.1

   Mía đường:

   

   

   

   

   

   

   Dưới 6 tháng

   

   

   

  đ/m2

  7.000

   

   Trên 6 tháng và sắp thu hoạch

   

   

   

  đ/m2

  11.000

  12.2

   Mía không ép đường:

   

   

   

   

   

   

   Dưới 6 tháng

   

   

   

  đ/m2

  8.500

   

   Trên 6 tháng và sắp thu hoạch

   

   

   

  đ/m2

  14.000

  13

  Su su, đậu ngự (kể cả giàn)

   

   

   

  đ/m2

  25.000

  14

  Rau các loại:

   

   

   

   

   

   

  Bắp cải

   

   

   

  đ/m2

  20.000

   

  Cải bông

   

   

   

  đ/m2

  21.000

   

  Súp lơ xanh

   

   

   

  đ/m2

  16.000

   

  Đậu hoà lan

   

   

   

  đ/m2

  19.000

   

  Khoai tây

   

   

   

  đ/m2

  22.000

   

  Cà rốt

   

   

   

  đ/m2

  19.000

   

  Cải thảo

   

   

   

  đ/m2

  20.000

   

  Củ dền

   

   

   

  đ/m2

  14.000

   

  Xà lách xoong

   

   

   

  đ/m2

  12.500

   

  Xà lách, cô rôn

   

   

   

  đ/m2

  18.000

   

  Bó xôi

   

   

   

  đ/m2

  20.000

   

  Hành paro

   

   

   

  đ/m2

  25.000

   

  Cây Atisô:

   

   

   

   

   

   

  Mới trồng đến dưới

   

   

   

  đ/m2

  44.500

   

  Trên 6 tháng

   

   

   

  đ/m2

  63.100

   

  Cải các loại, tần ô

   

   

   

  đ/m2

  10.000

   

  Hành tây

   

   

   

  đ/m2

  23.000

   

  Hành

   

   

   

  đ/m2

  21.000

   

  Ngò, rau thơm

   

   

   

   

  16.000

   

  Cây kim châm

   

   

   

  đ/m2

  22.000

   

  Cần tây

   

   

   

  đ/m2

  20.000

   

  Ớt cay

   

   

   

  đ/m2

  19.000

   

  Ớt ngọt trồng ngoài nhà kính

   

   

   

  đ/m2

  25.000

   

  Ớt ngọt trồng trong nhà kính

   

   

   

  đ/m2

  46.000

   

  Cà pháo, cà tím và các loại cà khác

   

   

   

  đ/m2

  13.000

   

  Su hào

   

   

   

  đ/m2

  12.500

   

  Bí thường các loại

   

   

   

  đ/m2

  11.000

   

  Bí ngô Nhật

   

   

   

  đ/m2

  14.000

   

  Rau má

   

   

   

  đ/m2

  11.000

   

  Dưa leo, đậu cove các loại, đậu đũa (cả giàn)

   

   

   

  đ/m2

  15.000

   

  Cà chua ghép

   

   

   

  đ/m2

  18.000

   

  Cà chua ghép (nhà lưới, nhà kính)

   

   

   

   

  20.800

   

  Mướp đắng

   

   

   

  đ/m2

  15.000

   

  Mùng tơi, ngút, muồng, dền

   

   

   

  đ/m2

  12.500

  15

  Dưa tây:

   

   

   

   

   

   

  Mới trồng đến dưới 6 tháng

   

   

   

  đ/bụi

  41.000

   

  Trên 6 tháng

   

   

   

  đ/bụi

  85.000

  16

  Sả

   

   

   

  đ/m2

  13.000

  17

  Dâu tây:

   

   

   

   

   

   

  Trồng ngòai nhà kính

   

   

   

  đ/m2

  69.000

   

  Trồng trong nhà kính

   

   

   

  đ/m2

  112.500

  18

  Cây mâm sôi (phúc bồn tử)

   

   

   

  đ/m2

  242.000

  19

  Môn, bạc hà

   

   

   

  đ/m2

  12.000

  20

  Củ năng

   

   

   

  đ/m2

  20.000

  22

  Củ gừng

   

   

   

  đ/m2

  19.500

  21

  Các loại hoa:

   

   

   

   

   

  22.1

   Hoa trồng trong nhà lưới, nhà kính

   

   

   

   

   

   

  Hồng ghép

   

   

   

  đ/m2

  120.000

   

  Huệ nhung

   

   

   

  đ/cây

  8.400

   

  Cúc

   

   

   

  đ/m2

  54.000

   

  Cẩm chướng

   

   

   

  đ/m2

  76.900

   

  Ngàn sao

   

   

   

  đ/m2

  83.200

   

  Lay ơn

   

   

   

  đ/m2

  85.300

   

  Lys (loa kèn)

   

   

   

  đ/m2

  116.400

   

  Arum

   

   

   

  đ/m2

  73.900

   

  Đồng tiền

   

   

   

  đ/m2

  61.750

   

  Cát tường

   

   

   

  đ/m2

  134.600

   

  Mắt ngọc

   

   

   

  đ/m2

  54.100

   

  Sa lem

   

   

   

  đ/m2

  68.500

   

  Sao tím

   

   

   

  đ/m2

  68.500

   

  Cẩm tú cầu

   

   

   

  đ/m2

  45.700

   

  Aga băng

   

   

   

  đ/m2

  33.700

   

  Thiên điểu

   

   

   

  đ/m2

  51.100

   

  Cúc giống

   

   

   

  đ/m2

  78.700

  22.2

   Hoa trồng ngoài nhà lưới, nhà kính

   

   

   

   

   

   

  Hòa hồng ghép

   

   

   

   

   

   

  -Trồng riêng lẻ trong bồn, chậu

   

   

   

  đ/cây

  9.000

   

  -Trồng tập trung thành luống

   

   

   

  đ/m2

  112.500

   

  Huệ nhung

   

   

   

  đ/cây

  6.600

   

  Cúc nhập khẩu

   

   

   

  đ/m2

  40.800

   

  Cúc nội

   

   

   

  đ/m2

  21.000

   

  Cẩm chướng

   

   

   

  đ/m2

  65.000

   

  Ngàn sao

   

   

   

  đ/m2

  70.400

   

  Lay ơn nhập khẩu

   

   

   

  đ/m2

  41.000

   

  Lay ơn nội

   

   

   

  đ/m2

  48.100

   

  Lys (loa kèn) nhập khẩu

   

   

   

  đ/m2

  94.500

   

  Lys nội

   

   

   

  đ/m2

  38.500

   

  Xesra nội

   

   

   

  đ/m2

  24.000

   

  Xesra nhập khẩu

   

   

   

  đ/m2

  48.100

   

  Arum ngoại

   

   

   

  đ/m2

  60.700

   

  Arum nội

   

   

   

  đ/m2

  33.700

   

  Đồng tiền ngoại

   

   

   

  đ/m2

  57.600

   

  Đồng tiền nội

   

   

   

  đ/m2

  25.800

   

  Cát tường

   

   

   

  đ/m2

  112.400

   

  Mắt ngọc

   

   

   

  đ/m2

  45.100

   

  Sa lem

   

   

   

  đ/m2

  57.100

   

  Sao tím

   

   

   

  đ/m2

  57.100

   

  Cẩm tú cầu

   

   

   

  đ/m2

  37.900

   

  Aga băng

   

   

   

  đ/m2

  27.600

   

  Thiên điểu

   

   

   

  đ/m2

  42.100

   

  Cúc giống

   

   

   

  đ/m2

  65.500

   

  Lily thơm giống nhập ngoại

   

   

   

  đ/m2

  356.250

   

  Lily thơm sản xuất trong nước

   

   

   

  đ/m2

  195.300

   

  Lily thường giống nhập ngoại

   

   

   

  đ/m2

  202.500

   

  Lily thường sản xuất trong nước

   

   

   

  đ/m2

  105.200

  II

  Cây lâu năm

   

   

   

   

   

  1

  Cà phê

   

   

   

   

   

  1.1

   Cà phê vối thực sinh (Robusta; mật độ 1.100 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

  0,5

   

  đ/cây

  59.000

   

  Năm 2

   

  1,2

  0,5

  đ/cây

  91.000

   

  Năm 3

   

  1,4

  1,0

  đ/cây

  134.000

   

  Năm thứ 4 trở đi

   

  >1,8

  1,5

  đ/cây

  271.000

  1.2

  Cà phê chè Catimor (mật độ 5.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

  0,4 -0,5

   

  đ/cây

  24.000

   

  Năm 2

   

  1,0

  0,5

  đ/cây

  40.000

   

  Năm thứ 3 trở đi

   

  1,5

  1,2

  đ/cây

  79.000

  1.3

  Cà phê chè các lọai khác (mật độ 2.800cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

  0,4 -0,5

   

  đ/cây

  25.000

   

  Năm 2

   

  1,0

  0,5

  đ/cây

  37.000

   

  Năm thứ 3 trở đi

   

  1,5

  1,2

  đ/cây

  77.000

  1.4

   Cà phê mít (mật độ 830 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

  0,4

  0,8

   

  đ/cây

  47.000

   

  Năm 2

  0,8

  1,5

   

  đ/cây

  78.000

   

  Năm 3

  1,8

  2,5

   

  đ/cây

  115.000

   

  Năm 4

  3,5

  2,5-3

   

  đ/cây

  154.000

   

  Năm thứ 5 trở đi

  >8,0

  >3,0

   

  đ/cây

  301.000

  1.5

   Cà phê ghép (mật độ 1100 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  66.000

   

   Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  107.000

   

   Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  152.000

   

   Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  297.000

  2

  Cây chè:

   

   

   

   

   

  2.1

   Chè cành (mật độ 9.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  16.000

   

   Năm 2

   

   

  >0,40

  đ/cây

  26.000

   

   Năm 3

   

   

  >0,60

  đ/cây

  35.200

   

   Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  46.400

  2.2

   Chè cành chất lượng cao (Các giống Oolong; mật độ 14.800 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  12.000

   

   Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  22.200

   

   Năm 3

   

   

  >0,40

  đ/cây

  30.000

   

   Năm thứ 4 trở đi

   

   

  >0,60

  đ/cây

  41.700

  2.3

   Chè hạt (mật độ 12.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  10.300

   

   Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  14.300

   

   Năm 3

   

   

  >0,40

  đ/cây

  16.500

   

   Năm thứ 4 trở đi

   

   

  >0,60

  đ/cây

  22.700

  3

  Cây dâu tằm:

   

   

   

   

   

  3.1

  Cây dâu trồng hom (mật độ 42.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

   

   

   

  đ/m2

  8.400

   

   Năm 2 trở đi

   

   

   

  đ/m2

  13.700

  3.2

   Cây dâu tằm lai (mật độ 25.000 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

   

   

   

  đ/m2

  9.500

   

   Năm 2 trở đi

   

   

   

  đ/m2

  15.400

  3.3

   Cây dâu tằm ăn trái

   

   

   

   

   

   

   Năm 1 đến năm 2

   

   

   

  đ/cây

  11.000

   

   Năm 3 đến năm thứ 5

   

   

   

  đ/cây

  42.000

   

   Năm 6 đến năm thứ 8

   

   

   

  đ/cây

  119.000

   

   Năm thứ 9 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  204.000

  4

  Cây tiêu:

   

   

   

   

   

  4.1

   Trụ cây sống (Mật độ 1.800 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

   

   

  1,0

  đ/cây

  128.000

   

   Năm 2

   

   

  1,5

  đ/cây

  167.000

   

   Năm 3

   

   

  2,5

  đ/cây

  251.000

   

   Năm thứ 4 trở đi

   

   

  3,0

  đ/cây

  278.000

  4.2

  Trụ gỗ (Mật độ 1.800 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

  1,0

  đ/cây

  113.000

   

  Năm 2

   

   

  1,5

  đ/cây

  142.000

   

  Năm 3

   

   

  2,5

  đ/cây

  253.000

   

  Năm thứ 4 trở đi

   

   

  3,0

  đ/cây

  280.000

  4.3

   Trụ beton 20 x 20cm (Mật độ 1.800 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

   

   

  1,0

  đ/cây

  212.000

   

   Năm 2

   

   

  1,5

  đ/cây

  241.000

   

   Năm 3

   

   

  2,5

  đ/cây

  347.000

   

   Năm thứ 4 trở đi

   

   

  3,0

  đ/cây

  374.000

   

   Trụ xây gạch F 50 - 80cm (Mật độ 1.100 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

   

   

  1,0

  đ/cây

  304.000

   

   Năm 2

   

   

  1,5

  đ/cây

  322.000

   

   Năm 3

   

   

  2,5

  đ/cây

  439.000

   

   Năm thứ 4 trở đi

   

   

  3,0

  đ/cây

  466.000

  5

  Thanh long:

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  17.000

   

   Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  52.000

   

   Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  103.000

   

   Năm 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  154.000

  6

  Cây sầu riêng:

   

   

   

   

   

  6.1

  Cây sầu riêng thực sinh (mật độ 178 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

  1,5

  1,0

  0,8

  đ/cây

  156.000

   

  Năm 2

  3,0

  2,0

  1,5

  đ/cây

  238.000

   

  Năm 3

  6,0

  3,0

  2,0

  đ/cây

  334.000

   

  Năm 4

  12,0

  3,5

  2,5

  đ/cây

  438.000

   

  Năm 5

  15,0

  4,0

  3,0

  đ/cây

  535.000

   

  Năm 6

  19,0

  6,0

  3,5

  đ/cây

  1.896.000

   

  Năm 7

  23,0

  7,0

  4,0

  đ/cây

  2.415.000

   

  Năm 8

  ≥26,0

  ≥7,0

  ≥4,5

  đ/cây

  2.792.000

  6.2

  Cây sầu riêng ghép (Mật độ 178 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

  2,0

  1,5

  1,0

  đ/cây

  312.000

   

  Năm 2

  3,0

  2,5

  2,0

  đ/cây

  394.000

   

  Năm 3

  15,0

  3,5

  2,5

  đ/cây

  491.000

   

  Năm 4

  20,0

  3,8

  2,5

  đ/cây

  680.000

   

  Năm 5

  22,0

  4,0

  3,0

  đ/cây

  2.490.000

   

  Năm 6

  25,0

  6,0

  3,5

  đ/cây

  3.486.000

   

  Năm 7

  28,0

  7,0

  4,0

  đ/cây

  4.481.000

   

  Năm thứ 8 trở đi

  ≥30,0

  ≥7

  ≥4,5

  đ/cây

  5.477.000

  7

  Cây chôm chôm:

   

   

   

   

   

  7.1

   Chôm chôm thường ( Mật độ 167 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

  2,0

  1,0

  1,0

  đ/cây

  193.000

   

  Năm 2

  4,0

  1,5

  2,0

  đ/cây

  274.000

   

  Năm 3

  5,0

  2,0

  3,0

  đ/cây

  379.000

   

  Năm 4

  7,0

  2,5

  3,5

  đ/cây

  520.000

   

  Năm 5

  8,0

  3,0

  4,0

  đ/cây

  643.000

   

  Năm 6

  10,0

  3,5

  5,0

  đ/cây

  802.000

   

  Năm 7

  12,0

  4,0

  5,0

  đ/cây

  978.000

   

  Năm 8

  18,0

  4,5

  5,5

  đ/cây

  1.119.000

   

  Năm 9

  20,0

  4,5

  6,0

  đ/cây

  1.296.000

   

  Năm 10

  ≥22,0

  ≥4,0

  ≥6,0

  đ/cây

  1.616.000

  7.2

   Chôm chôm Thái ( Mật độ 167 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

  2,0

  1,0

  0,7

  đ/cây

  214.000

   

   Năm 2

  3,0

  1,3

  0,9

  đ/cây

  295.000

   

   Năm 3

  4,0

  1,5

  1,0

  đ/cây

  580.000

   

   Năm 4

  12,0

   

   

  đ/cây

  1.104.000

   

   Năm 5 trở đi

  18,0

   

   

  đ/cây

  1.808.000

  8

  Cây điều:

   

   

   

   

   

  8.1

   Cây điều thực sinh(mật độ 178 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

  2,0

  1,0

  0,8

  đ/cây

  95.000

   

   Năm 2

  5,0

  1,5

  1,2

  đ/cây

  163.000

   

   Năm 3

  8,0

  2,5

  2,0

  đ/cây

  256.000

   

   Năm 4

  12,0

  3,0

  3,0

  đ/cây

  363.000

   

   Năm 5

  18,0

  4,0

  3,5

  đ/cây

  500.000

   

   Năm 6

  20,0

  4,5

  4,0

  đ/cây

  696.000

   

   Năm 7

  21,0

  5,0

  4,5

  đ/cây

  842.000

   

   Năm 8 trở đi

  ≥22,0

  ≥6,0

  ≥4,0

  đ/cây

  989.000

  8.2

   Cây điều ghép (mật độ 178 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

  2,0

  0,8

  0,8

  đ/cây

  100.000

   

   Năm 2

  5,0

  1,2

  1,2

  đ/cây

  169.000

   

   Năm 3

  8,0

  1,5

  2,0

  đ/cây

  310.000

   

   Năm 4

  10,0

  1,8

  2,5

  đ/cây

  437.000

   

   Năm 5

  12,0

  2,2

  3,0

  đ/cây

  633.000

   

   Năm 6

  15,0

  2,6

  3,5

  đ/cây

  780.000

   

   Năm 7

  18,0

  3,2

  4,5

  đ/cây

  825.000

   

   Năm 8

  ≥21,0

  ≥3,6

  ≥6,0

  đ/cây

  1.060.000

  9

  Cây mít

   

   

   

   

   

  9.1

  Mít tố nữ, mít nghệ cao sản (Mật độ 156 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

  10,0

  2,5

  2,5

  đ/cây

  151.000

   

   Năm 2

  12,0

  4,0

  4,0

  đ/cây

  219.000

   

   Năm 3

  13,0

  4,2

  4,5

  đ/cây

  301.000

   

   Năm 4

  15,0

  4,5

  5,0

  đ/cây

  386.000

   

   Năm 5

  20,0

  5,0

  5,3

  đ/cây

  611.000

   

   Năm 6

  22,0

  5,5

  5,8

  đ/cây

  836.000

   

   Năm 7

  25,0

  6,0

  6,0

  đ/cây

  1.016.000

   

   Năm 8

  >25,0

  >6,0

  >6,0

  đ/cây

  1.197.000

   

   Năm 9

   

   

   

  đ/cây

  1.512.000

  9.2

   Mít thường ( Mật độ 400 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  68.000

   

   Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  104.000

   

   Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  147.000

   

   Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  266.000

   

   Năm 5

   

   

   

  đ/cây

  395.000

   

   Năm 6

   

   

   

  đ/cây

  437.000

   

   Năm thứ 7 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  541.000

  10

  Cây xoài (Mật độ 400 cây/ha)

   

   

   

   

   

  10.11

   Cây xoài ghép (giống ngoại)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  130.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  181.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  241.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  372.000

   

  Năm 5

   

   

   

  đ/cây

  557.000

   

  Năm 6

   

   

   

  đ/cây

  743.000

   

  Năm thứ 7 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  929.000

  10.2

  Cây xoài thực sinh (loại khác)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

  1,5

  1,0

  0,8

  đ/cây

  94.000

   

  Năm 2

  3,0

  1,5

  1,5

  đ/cây

  127.000

   

  Năm 3

  15,0

  2,5

  2,0

  đ/cây

  168.000

   

  Năm 4

  19,0

  3,5

  3,0

  đ/cây

  243.000

   

  Năm 5

  23,0

  5,0

  3,5

  đ/cây

  321.000

   

  Năm 6

  26,0

  5,0

  4,0

  đ/cây

  417.000

   

  Năm thứ 7 trở đi

  >26,0

  >5,0

  >4,5

  đ/cây

  525.000

  11

  Cây dừa:

   

   

   

   

   

   

   Năm 1

  3,0

  1,5

   

  đ/cây

  66.000

   

   Năm 2

  12,0

  2,5

   

  đ/cây

  102.000

   

   Năm 3

  15,0

  3,0

   

  đ/cây

  132.000

   

   Năm 4

  19,0

  4,0

   

  đ/cây

  186.000

   

   Năm 5 - 10

  23,0

  5,0

   

  đ/cây

  270.000

   

   Năm thứ 11 trở đi

  ≥26,0

  ≥6,0

   

  đ/cây

  337.000

  12

  Cây bơ:

   

   

   

   

   

  12.1

  Cây bơ (thực sinh; mật độ 100 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

  2,0

  1,5

  1,5

  đ/cây

  119.000

   

  Năm 2

  12,0

  2,5

  2,0

  đ/cây

  160.000

   

  Năm 3

  15,0

  3,0

  2,5

  đ/cây

  200.000

   

  Năm 4

  19,0

  4,0

  3,0

  đ/cây

  241.000

   

  Năm 5

  23,0

  5,0

  3,5

  đ/cây

  284.000

   

  Năm 6

  26,0

  6,0

  4,0

  đ/cây

  567.000

   

  Năm 7

  ≥26,0

  ≥7,0

  ≥4,5

  đ/cây

  887.000

   

  Năm 8 đến năm 9

   

   

   

  đ/cây

  1.330.000

   

  Năm thứ 10 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  1.773.000

  12.2

  Cây bơ ghép( Mật độ 100 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  154.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  194.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  235.000

   

  Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  776.000

   

  Năm 5

   

   

   

  đ/cây

  1.319.000

   

  Năm 6

   

   

   

  đ/cây

  2.362.000

   

  Năm 7

   

   

   

  đ/cây

  3.155.000

  13

  Cây vú sữa, Sabochê, trứng gà

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  49.000

   

  Năm 2 -3

   

   

   

  đ/cây

  120.000

   

  Năm 4- 6

   

   

   

  đ/cây

  337.000

   

  Năm thứ 7 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  511.000

  14

  Cây mơ:

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  43.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  85.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  120.000

   

  Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  157.000

   

  Năm thứ 5 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  205.000

  15

  Cây me:

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  48.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  90.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  150.000

   

  Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  186.000

   

  Năm thứ 5 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  252.000

  16

  Cây đào má hồng:

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

  1,0

  1,0

  0,8

  đ/cây

  48.000

   

  Năm 2

  2,5

  1,5

  1,5

  đ/cây

  102.000

   

  Năm 3

  5,0

  2,5

  2,5

  đ/cây

  150.000

   

  Năm 4

  10,0

  3,5

  3,5

  đ/cây

  204.000

   

  Năm thứ 5 trở đi

  >10,0

  >3,5

  >3,5

  đ/cây

  252.000

  17

  Cây hồng ăn trái ( Mật độ 278 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

  1,0

  1,0

  0,8

  đ/cây

  159.000

   

  Năm 2

  5,0

  1,5

  1,5

  đ/cây

  239.000

   

  Năm 3

  8,0

  2,5

  2

  đ/cây

  328.000

   

  Năm 4

  12,0

  3,0

  2,5

  đ/cây

  423.000

   

  Năm 5

  15,0

  3,5

  3

  đ/cây

  750.000

   

  Năm 6 - 8

  20,0

  4,5

  3,5

  đ/cây

  1.500.000

   

  Năm 8 - 10

  25,0

  5,5

  4,5

  đ/cây

  2.250.000

   

  Năm 11 trở đi

  >25,0

  ≥6,0

  5,5

  đ/cây

  3.000.000

  18

  Bưởi (Mật độ 330 cây/ha):

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  107.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  159.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  222.000

   

  Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  228.000

   

  Năm 5 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  878.000

  19

  Cam, quýt (Mật độ 800 cây/ha):

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  64.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  88.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  162.000

   

  Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  346.000

   

  Năm thứ 5

   

   

   

  đ/cây

  456.000

  20

  Chanh (Mật độ 800 cây/ha):

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  60.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  127.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  220.000

  21

  Cóc, mận thường:

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  49.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  120.000

   

  Năm 3 - 4

   

   

   

  đ/cây

  169.000

   

  Năm thứ 5 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  253.000

  22

  Cây mận Tam hoa

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

   

  49.000

   

  Năm 2

   

   

   

   

  76.000

   

  Năm 3

   

   

   

   

  169.000

   

  Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

   

  337.000

  23

  Ca cao (Mật độ 1.000 cây/ha trồng thuần, 625 cây/ha trồng xen):

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

  2,0

  1,0

  0,8

  đ/cây

  61.000

   

  Năm 2

  5,0

  1,5

  1,2

  đ/cây

  89.000

   

  Năm 3

  8,0

  2,0

  1,5

  đ/cây

  122.000

   

  Năm thứ 4

  12,0

  2,5

  2,0

  đ/cây

  164.000

   

  Năm thứ 5

  14,0

  3,0

  3,5

  đ/cây

  218.000

   

  Năm thứ 6

  16,0

  3,5

  4,0

  đ/cây

  284.000

   

  Năm thứ 7

  18,0

  4,0

  4,5

  đ/cây

  368.000

  24

  Nhãn:

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

  1,5

  1,0

  0,8

  đ/cây

  61.000

   

  Năm 2

  3,0

  1,5

  1,5

  đ/cây

  76.000

   

  Năm 3

  7,0

  2,0

  2,0

  đ/cây

  112.000

   

  Năm 4

  10,0

  2,5

  2,5

  đ/cây

  169.000

   

  Năm 5 - 7

  20,0

  3,5

  3,5

  đ/cây

  475.000

   

  Năm thứ 8 trở đi

  ≥25

  ≥4,0

  ≥4,0

  đ/cây

  842.000

  25

  Cây cau:

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  48.000

   

  Năm 2-5

   

   

   

  đ/cây

  132.000

   

  Cây đang thu hoạch

   

   

   

  đ/cây

  252.000

  26

  Cây ổi, táo, cari:

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  49.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  76.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  120.000

   

  Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  169.000

  27

  Cây chuối

   

   

   

   

   

  27.1

  Trồng đơn lẻ

   

   

   

   

   

   

  Mới trồng

   

   

   

  đ/cây

  41.000

   

  Cây đến tuổi trưởng thành (2-3cây/bụi)

   

   

   

  đ/bụi

  200.000

   

  Cây đến tuổi trưởng thành (4-5cây/bụi)

   

   

   

  đ/bụi

  300.000

  27.2

  Trồng tập trung trên diện tích lớn (1.200 gốc/ha)

   

   

   

   

   

   

  Mới trồng

   

   

   

  đ/m2

  5.000

   

  Cây đến tuổi trưởng thành (2-3 cây/bụi)

   

   

   

  đ/m2

  18.000

   

  Cây đến tuổi trưởng thành (4-5 cây/bụi)

   

   

   

  đ/m2

  27.000

  28

  Đu đủ

   

   

   

   

   

   

  Mới trồng

   

   

   

  đ/cây

  17.000

   

  Cây đến tuổi trưởng thành

   

   

   

  đ/cây

  85.000

  29

  Mãng cầu (mật độ 620 cây/ha):

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  106.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  163.000

   

  Năm 3 - 7

   

   

   

  đ/cây

  235.000

   

  Năm thứ 7 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  414.000

  30

  Măng cụt ( Mật độ 178 cây/ha)

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

  2,0

  0,5

   

  đ/cây

  165.000

   

  Năm 2

  4,0

  1,0

   

  đ/cây

  214.000

   

  Năm 3

  5,0

  1,5-2,0

   

  đ/cây

  273.000

   

   Năm 4

  6,0

  2,5

   

  đ/cây

  338.000

   

  Năm 5

  8,0

  2,8

   

  đ/cây

  433.000

   

  Năm 6

  10,0

  3,5

   

  đ/cây

  668.000

   

  Năm 7

  12,0

  4,0

   

  đ/cây

  904.000

   

  Năm 8

  14,0

  5,0

   

  đ/cây

  1.139.000

   

  Năm 9

  16,0

  5,5

   

  đ/cây

  1.374.000

   

  Năm 10

  20,0

  7,0

   

  đ/cây

  1.750.000

   

  Năm 11 trở đi

  ≥ 25,0

  ≥10,0

   

  đ/cây

  2.126.000

  31

  Bom, lê:

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  17.000

   

  Năm 2 - 3

   

   

   

  đ/cây

  25.000

   

  Năm 4 - 6

   

   

   

  đ/cây

  76.000

   

  Năm thứ 7 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  103.000

  32

  Cây nhót

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  25.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  85.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  133.000

   

  Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  205.000

  33

  Cây chùm ruột

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  24.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  50.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  102.000

   

  Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  153.000

  34

  Cây sơ ri

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  42.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  64.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  90.000

   

  Năm 4

   

   

   

  đ/cây

  126.000

   

  Năm thư 5 -7

   

   

   

  đ/cây

  382.000

   

  Năm thứ 8 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  766.000

  35

  Cây khế

   

   

   

   

   

   

  Năm 1

   

   

   

  đ/cây

  49.000

   

  Năm 2

   

   

   

  đ/cây

  67.000

   

  Năm 3

   

   

   

  đ/cây

  109.000

   

  Năm thứ 4 trở đi

   

   

   

  đ/cây

  169.000

  36

  Cây vải

   

   

   

   

   

   

  Năm 1