logo

Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực đến hết 31/5/2019 của BNNPTNT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2460/QĐ-BNN-PC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Công Tuấn
  Ngày ban hành: 26/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 2460/QĐ-BNN-PC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN HẾT NGÀY 31/5/2019

  -----------------------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 11 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến ngày 31/5/2019 gồm 427 văn bản (có Danh mục kèm theo).

  Danh mục văn bản kèm theo Quyết định này được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lãnh đạo Bộ;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ NNPTNT;
  - Lưu: VT, PC.(30)

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Hà Công Tuấn

   

   

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC[1] THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN ĐN HẾT NGÀY 31/5/2019
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2460/QĐ-BNN-PC ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Thời điểm có hiệu lực

  Ghi chú

  I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

  1.

  Luật

  31/2018/QH14 ngày 19/11/2018

  Luật Trng trọt

  01/01/2020

  Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

  2.

  Pháp lệnh

  15/2004/PL-U BTVQH11 ngày 24/3/2004

  Pháp lệnh giống cây trng

  01/07/2004

  Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020

  3.

  Nghị định

  88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010

  Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

  1/10/2010

   

  4.

  Nghị định

  98/2011/NĐ-CP[2]ngày 26/10/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

  15/12/2011

   

  5.

  Nghị định

  35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015

  Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  01/7/2015

   

  6.

  Nghị định

  31/2016/NĐ-CP[3] ngày 06/5/2016

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

  25/6/2016

   

  7.

  Nghị định

  02/2017/NĐ-CP[4] ngày 09/01/2017

  Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đkhôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

  25/02/2017

   

  8.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  01/2012/QĐ-TTg[5] ngày 09/01/2012

  Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

  25/02/2012

   

  9.

  Thông tư liên tịch

  42/2013/TTLT-BNNPTNT- BTC-BKHĐT[6] ngày 16/10/2013

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

  29/11/2013

   

  10.

  Thông tư

  21/2009/TT-BNN ngày 24/04/2009

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam".

  8/6/2009

   

  11.

  Thông tư

  40/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam".

  9/7/2009

   

  12.

  Thông tư

  41/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009

  Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.

  23/8/2009

   

  13.

  Thông tư

  42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/07/2009

  Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.

  24/08/2009

  Hết hiệu lực một phần

  14.

  Thông tư

  61/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/09/2009

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

  9/11/2009

   

  15.

  Thông tư

  72/2009/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2009

  Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.

  1/1/2010

   

  16.

  Thông tư

  84/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2009

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam".

  12/2/2010

   

  17.

  Thông tư

  11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

  24/4/2010

   

  18.

  Thông tư

  22/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2010

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

  21/5/2010

   

  19.

  Thông tư

  30/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/05/2010

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam"

  25/6/2010

   

  20.

  Thông tư

  32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/06/2010

  Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kim định, phòng kim nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

  31/7/2010

  Hết hiệu lực một phần

  21.

  Thông tư

  34/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2010

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

  06/8/2010

   

  22.

  Thông tư

  49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

  08/10/2010

  Hết hiệu lực một phần

  23.

  Thông tư

  65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

  20/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

  24.

  Thông tư

  70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

  22/01/2011

  Hết hiệu lực một phần

  25.

  Thông tư

  17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

  21/05/2011

  Hết hiệu lực một phần

  26.

  Thông tư

  30/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/04/2011

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

  4/6/2011

   

  27.

  Thông tư

  41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

  17/7/2011

   

  28.

  Thông tư

  45/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2011

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng

  24/12/2011

   

  29.

  Thông tư

  47/2011/TT-BNNPTNT[7] ngày 29/6/ 2011

  Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

  01/07/2011

  Hết hiệu lực một phần

  30.

  Thông tư

  48/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/07/2011

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

  05/01/2012

   

  31.

  Thông tư

  51/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2011

  Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

  10/09/2011

   

  32.

  Thông tư

  64/2011/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2011

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

  18/11/2011

   

  33.

  Thông tư

  67/2011/TT-BNNPTNT ngày 17/10/2011

  Ban hành quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

  17/04/2012

   

  34.

  Thông tư

  09/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2012

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

  31/03/2012

   

  35.

  Thông tư

  12/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2012

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

  15/04/2012

   

  36.

  Thông tư

  17/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/04/2012

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

  02/06/2012

   

  37.

  Thông tư

  18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/04/2012

  Quy định về quản lý sản xuất kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

  10/06/2012

   

  38.

  Thông tư

  21/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/06/2012

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

  20/07/2012

   

  39.

  Thông tư

  24/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/06/2012

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

  19/12/2012

   

  40.

  Thông tư

  44/2012/TT-BNNPTNT ngày 11/09/2012

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam"

  26/10/2012

   

  41.

  Thông tư

  53/2012/TT-BNNPTNT[8] ngày 26/10/2012

  Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  12/12/2012

   

  42.

  Thông tư

  06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

  08/03/2013

   

  43.

  Thông tư

  07/2013/TT-BNNPTNT[9] ngày 22/01/2013

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

  22/07/2013

   

  44.

  Thông tư

  16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013

  Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

  13/04/2013

   

  45.

  Thông tư

  21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/04/2013

  Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

  1/6/2013

  Hết hiệu lực một phần

  46.

  Thông tư

  33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/06/2013

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giống cây trồng.

  21/12/2013

   

  47.

  Thông tư

  49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013

  Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phm

  1/2/2014

   

  48.

  Thông tư

  05/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/2/2014

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt

  10/8/2014

   

  49.

  Thông tư

  29/2014/TT-BNNPTNT[10] ngày 5/9/2014

  Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  20/10/2014

   

  50.

  Thông tư

  47/2014/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2014

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản ở miền núi phía Bắc

  11/6/2015

   

  51.

  Thông tư

  54/2014/TT-BNNPTNT[11] ngày 30/12/2014

  Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

  12/2/2015

   

  52.

  Thông tư

  01/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/1/2015

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

  9/3/2015

   

  53.

  Thông tư

  28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015

  Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

  29/9/2015

   

  54.

  Thông tư

  46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015

  Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

  28/1/2016

   

  55.

  Thông tư

  19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016

  Hướng dẫn chi tiết điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa

  10/8/2016

   

  56.

  Thông tư

  28/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2016

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

  10/9/2016

   

  57.

  Thông tư

  11/2017/TT-BNNPTNT[12] ngày 29/5/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  18/7/2017

  Hết hiệu lực một phần

  58.

  Thông tư

  19/2017/TT-BNNPTNT ngày 9/11/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 về việc hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

  25/12/2017

   

  59.

  Thông tư

  06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018

  Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

  06/8/2018

   

  60.

  Thông tư

  14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

  Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  01/01/2019

   

  61.

  Thông tư

  15/2018/TT-BNNPTNT[13] ngày 29/10/2018

  Ban hành Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  01/01/2019

   

  62.

  Thông tư

  01/2019/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2019

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

  05/03/2019

   

  63.

  Quyết định

  58/2004/QĐ-BNN ngày 4/11/2004

  Ban hành danh mục giống cây trồng chính

  13/12/2004

   

  64.

  Quyết định

  69/2004/QĐ-BNN ngày 12/3/2004

  Ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu

  28/12/2004

   

  65.

  Quyết định

  74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

  19/1/2005

  Hết hiệu lực một phần

  66.

  Quyết định

  40/2005/QĐ-BNN ngày 22/5/2006

  Điều chnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

  14/6/2006

   

  67.

  Quyết định

  79/2005/QĐ-BNN ngày 5/12/2005

  Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

  15/1/2006

   

  68.

  Quyết định

  80/2005/QĐ-BNN ngày 12/5/2005

  Ban hành Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn.

  15/1/2006

   

  69.

  Quyết định

  103/2006/QĐ-BNN ngày 14/11/2006

  Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

  13/12/2006

   

  70.

  Quyết định

  47/2007/QĐ-BNN 29/05/2007

  Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

  8/7/2007

   

  71.

  Quyết định

  95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007

  Ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

  22/12/2007

  Hết hiệu lực một phần

  72.

  Quyết định

  35/2008/QĐ-BNN ngày 15/02/2008

  Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ.

  06/03/2008

   

  73.

  Quyết định

  50/2008/QĐ-BNN ngày 02/04/2008

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

  24/4/2008

   

  74.

  Quyết định

  104/2008/QĐ-BNN ngày 21/10/2008

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

  16/11/2008

   

  75.

  Quyết định

  124/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

  29/1/2009

   

  II. LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIM DỊCH THỰC VẬT, PHÂN BÓN

  1. Lĩnh vực bảo vệ và kim dịch thực vật

  76.

  Luật

  41/2013/QH13 ngày 25/11/2013

  Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  01/01/2015

  Hết hiệu lực một phần

  77.

  Nghị định

  116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014

  Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  18/01/2015

   

  78.

  Nghị định

  31/2016/NĐ-CP[14] ngày 06/5/2016

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kim dịch thực vật.

  25/6/2016

   

  79.

  Nghị định

  66/2016/NĐ-CP[15] ngày 01/7/2016

  Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kim dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phm

  01/7/2016

  Hết hiệu lực một phần

  80.

  Nghị định

  108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

  Về quản lý phân bón

  20/9/2017

   

  81.

  Nghị định

  55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

  16/4/2018

   

  82.

  Nghị định

  123/2018/NĐ-CP[16] ngày 17/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

  17/9/2018

   

  83.

  Thông tư liên tịch

  05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016

  Về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyn và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

  30/6/2016

   

  84.

  Thông tư

  55/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2009

  Ban hành quy chun kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

  24/02/2010

   

  85.

  Thông tư

  26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2010

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

  27/10/2010

   

  86.

  Thông tư

  71/2010/TT-BNNPTN ngày 10/12/2010

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

  10/06/2011

   

  87.

  Thông tư

  14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/03/2012

  Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

  06/07/2012

   

  88.

  Thông tư

  63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

  16/06/2013

   

  89.

  Thông tư

  32/2013/TT-BNNTNNT ngày 14/6/2013

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

  29/08/2013

   

  90.

  Thông tư

  16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2014

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

  5/11/2014

   

  91.

  Thông tư

  30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014

  Về ban hành Danh mục vật ththuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật ththuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

  01/01/2015

   

  92.

  Thông tư

  33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014

  Quy định trình tự, thủ tục kim dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật ththuộc diện kim dịch thực vật.

  01/01/2015

   

  93.

  Thông tư

  35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

  Ban hành Danh mục đối tượng kim dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  01/01/2015

   

  94.

  Thông tư

  36/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

  Ban hành quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật ththuộc diện kim dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khu vào Việt Nam.

  01/01/2015

   

  95.

  Thông tư

  05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015

  Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật ththuộc diện kim dịch thực vật.

  30/03/2015

   

  96.

  Thông tư

  21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

  Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

  01/8/2015

  Hết hiệu lực một phần

  97.

  Thông tư

  30/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2015

  Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, bin hiệu và thẻ công chức kim dịch thực vật

  23/10/2015

   

  98.

  Thông tư

  35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015

  Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

  30/11/2015

   

  99.

  Thông tư

  30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

  12/02/2018

   

  100.

  Thông tư

  03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018

  Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

  28/3/2018

  Hết hiệu lực một phần

  101.

  Thông tư

  12/2018/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2018

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

  02/04/2019

   

  102.

  Thông tư

  13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

  22/11/2018

   

  103.

  Thông tư

  15/2018/TT-BNNPTNT[17] ngày 29/10/2017

  Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  01/01/2019

   

  104.

  Thông tư

  34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

  Sửa đổi Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT

  01/01/2019

   

  105.

  Thông tư

  44/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

  Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

  10/02/2019

   

  2. Lĩnh vực phân bón

  106.

  Thông tư

  17/2009/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2009

  Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

  14/5/2009

   

  107.

  Thông tư

  43/2009/TT-BNNPTNT ngày 14/7/2009

  Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

  28/08/2009

   

  108.

  Thông tư

  62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

  Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

  09/11/2009

   

  109.

  Thông tư

  85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

  Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

  13/02/2010

   

  110.

  Thông tư

  40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2010

  Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

  13/08/2010

   

  111.

  Thông tư

  49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

  08/10/2010

   

  112.

  Thông tư

  65/2010/TT-BNNPTN[18] ngày 05/11/2010

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

  20/12/2010

  Hết hiệu lực một phần;

  113.

  Thông tư

  70/2010/TT-BNNPTN[19] ngày 08/12/2010

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

  22/01/2011

  Hết hiệu lực một phần;

  114.

  Thông tư

  29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

  Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

  30/05/2011

   

  115.

  Thông tư

  42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011

  Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

  21/7/2011

   

  116.

  Thông tư

  59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011

  Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

  14/10/2011

   

  117.

  Thông tư

  86/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2011

  Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

  30/01/2012

   

  118.

  Thông tư

  13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2012

  Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt NAM

  03/05/2012

   

  119.

  Thông tư

  31/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

  Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

  02/09/2012

   

  120.

  Thông tư

  45/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/09/2012

  Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

  27/10/2012

   

  121.

  Thông tư

  64/2012/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2012

  Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

  07/02/2013

   

  122.

  Thông tư

  38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013

  Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

  23/9/2013

   

  123.

  Thông tư

  19/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2014

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

  7/8/2014

   

  124.

  Quyết định

  105/2008/QĐ-BNN ngày 22/10/2008

  Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

  20/11/2008

   

  III. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

  125.

  Luật

  30/2018/QH14 ngày 19/11/2018

  Luật Chăn nuôi

  01/01/2020

  Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

  126.

  Pháp lệnh

  16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004

  Pháp lệnh Giống vật nuôi

  01/7/2004

  Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020

  127.

  Nghị định

  66/2016/NĐ-CP[20] ngày 01/7/2016

  Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

  01/7/2016

  Hết hiệu lực một phần

  128.

  Nghị định

  02/2017/NĐ-CP[21] ngày 09/01/2017

  Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

  25/02/2017

   

  129.

  Nghị định

  41/2017/NĐ-CP[22] ngày 05/4/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  20/5/2017

  Hết hiệu lực một phần

  130.

  Nghị định

  100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  18/8/2047

   

  131.

  Nghị định

  64/2018/NĐ-CP[23] ngày 07/5/2018

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  22/6/2018

   

  132.

  Nghị định

  123/2018/NĐ-CP[24] ngày 17/09/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

  17/9/2018

   

  133.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008

  Phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi cả nước đến năm 2020

  11/02/2008

   

  134.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  01/2012/QĐ-TTg[25] ngày 09/01/2012

  Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  25/02/2012

   

  135.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014

  Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020

  01/01/2015

   

  136.

  Thông tư liên tịch

  42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[26] ngày 16/10/2013

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

  29/11/2013

   

  137.

  Thông tư

  92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007

  Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

  12/12/2007

  Hết hiệu lực một phần

  138.

  Thông tư

  04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

  Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

  15/7/2010

   

  139.

  Thông tư

  02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

  Hướng dẫn quản lý nhà nước về chăn nuôi

  07/3/2011

  Hết hiệu lực một phần

  140.

  Thông tư

  19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

  21/5/2011

  Hết hiệu lực một phần

  141.

  Thông tư

  43/2011/TT-BNNPTNT ngày 07/06/2011

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

  07/12/2011

   

  142.

  Thông tư

  47/2011/TT-BNNPTNT[27] ngày 29/6/ 2011

  Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

  01/07/2011

  Hết hiệu lực một phần

  143.

  Thông tư

  61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

  12/3/2012

   

  144.

  Thông tư

  72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

  25/4/2012

   

  145.

  Thông tư

  06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/02/2012

  Ban hành "Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn"

  17/3/2012

   

  146.

  Thông tư

  41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/08/2012

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kim định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

  16/02/2013

   

  147.

  Thông tư

  43/2012/TT-BNNPTNT[28] ngày 23/8/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

  23/8/2012

   

  148.

  Thông tư

  48/2012/TT-BNNPTNT[29] ngày 26/09/2012

  Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

  10/11/2012

  Hết hiệu lực một phần

  149.

  Thông tư

  50/2012/TT-BNNPTNT[30] ngày 08/10/2012

  Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

  22/11/2012

   

  150.

  Thông tư

  53/2012/TT-BNNPTNT[31] ngày 26/10/2012

  Ban hành Danh mục sản phm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  12/12/2012

   

  151.

  Thông tư

  57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012

  Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

  22/12/2012

  Hết hiệu lực một phần

  152.

  Thông tư

  31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/06/2013

  Ban hành Quy chun kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kim định lợn giống

  12/12/2013

   

  153.

  Thông tư

  35/2013/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2016

  Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

  06/9/2013

  Hết hiệu lực một phần

  154.

  Thông tư

  14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014

  Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản

  05/6/2014

   

  155.

  Thông tư

  28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014

  Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

  20/10/2014

   

  156.

  Thông tư

  54/2014/TT-BNNPTNT[32] ngày 30/12/2014

  Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

  12/2/2015

   

  157.

  Thông tư

  09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015

  Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 /9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

  20/4/2015

   

  158.

  Thông tư

  42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015

  Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

  16/11/2015

   

  159.

  Thông tư

  01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

  15/02/2016

   

  160.

  Thông tư

  06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016

  Ban hành Danh mục hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

  15/07/2016

  Hết hiệu lực một phần

  161.

  Thông tư

  27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

  26/01/2017

   

  162.

  Thông tư

  36/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016

  Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh mục hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

  08/02/2017

   

  163.

  Thông tư

  01/2017/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2017

  Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

  01/3/2017

   

  164.

  Thông tư

  16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn

  24/2/2018

   

  165.

  Thông tư

  20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

  Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  25/12/2017

  Hết hiệu lực một phần

  166.

  Thông tư

  01/2018/TT-BNNPTNT

  Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

  03/3/2018

   

  167.

  Thông tư

  02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019

  Ban hành danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam

  11/2/2019

   

  168.

  Quyết định

  78/2004/QĐ-BNN, ngày 31/12/2004

  Ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khu

  29/01/2005

   

  169.

  Quyết định

  07/2005/QĐ-BNN ngày 31/1/2005

  Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

  05/3/2005

  Hết hiệu lực một phần

  170.

  Quyết định

  66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

  25/11/2005

  Hết hiệu lực một phần

  171.

  Quyết định

  88/2005/QĐ-BNN ngày 27/12/2005

  Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

  29/01/2006

   

  172.

  Quyết định

  43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

  Ban hành Quy định về trao đi quốc tế nguồn gen vật nuôi quhiếm.

  25/6/2006

   

  173.

  Quyết định

  13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

  08/3/2007

  Hết hiệu lực một phần

  174.

  Quyết định

  108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

  25/01/2008

  Hết hiệu lực một phần

  175.

  Quyết định

  03/2008/QĐ-BNN ngày 09/01/2008

  Bãi bỏ Quyết định số 17/2017/QĐ-BNN ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm"

  09/01/2008

   

  IV. LĨNH VỰC THÚ Y

  176.

  Luật

  79/2015/QH13 ngày 19/6/2015

  Luật thú y

  01/7/2016

  Hết hiệu lực một phần

  177.

  Nghị định

  05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

  Về phòng chống bệnh dại động vật

  02/02/2007

   

  178.

  Nghị định

  35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

  Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

  01/7/2016

   

  179.

  Nghị định

  66/2016/NĐ-CP[33] ngày 01/7/2016

  Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

  01/7/2016

  Hết hiệu lực một phần

  180.

  Nghị định

  02/2017/NĐ-CP[34] ngày 09/01/2017

  Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

  25/02/2017

   

  181.

  Nghị định

  90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

  15/9/2017

   

  182.

  Nghị định

  123/2018/NĐ-CP[35] ngày 17/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

  17/9/2018

   

  183.

  Quyết định

  16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016

  Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

  01/7/2016

   

  184.

  Thông tư

  23/2009/TT-BNN ngày 24/9/2009

  Ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong

  08/11/2009

   

  185.

  Thông tư

  27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009

  Ban hành quy định nhập khu trâu bò từ các nước lào và Cămpuchia vào Việt Nam

  13/7/2009

   

  186.

  Thông tư

  66/2009/TT-BNNPTNT ngày 13/10/2009

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy mẫu thuốc thú y đkiểm tra chất lượng

  13/3/2010

   

  187.

  Thông tư

  53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

  Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNNPTNT Ban hành quy định nhập khẩu trâu bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

  14/12/2015

   

  188.

  Thông tư

  04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016

  Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

  01/7/2016

   

  189.

  Thông tư

  07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016

  Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

  15/7/2016

   

  190.

  Thông tư

  09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

  Quy định về kiểm soát giết mvà kiểm tra vệ sinh thú y

  16/7/2016

   

  191.

  Thông tư

  10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

  Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khu được phép lưu hành tại Việt Nam

  16/7/2016

   

  192.

  Thông tư

  11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

  Quy định về trang phục, phù hiệu, bin hiệu, thẻ kim dịch động vật

  18/7/2016

   

  193.

  Thông tư

  12/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

  Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đng thú y các cấp

  19/7/2016

   

  194.

  Thông tư

  13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

  Quy định về quản lý thuốc thú y

  19/7/2016

   

  195.

  Thông tư

  14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

  Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

  19/7/2016

  Hết hiệu lực một phần

  196.

  Thông tư

  25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

  Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

  15/8/2016

  Hết hiệu lực một phần

  197.

  Thông tư

  26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

  Quy định về kiềm dịch động vật, sản phm động vật thủy sản

  15/8/2016

  Hết hiệu lực một phần

  198.

  Thông tư

  29/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

  Quy định về tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

  19/9/2016

   

  199.

  Thông tư

  13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

  20/12/2017

   

  200.

  Thông tư

  02/2018/TT-BNNPTNT[36] ngày 31/01/2018

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT- BNNPTNT, Thông tư số 02/2006/TT-BTS, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT

  17/3/2018

   

  201.

  Thông tư

  10/2018/TT- BNNPTNT ngày 14/8/2018

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y

  14/02/2019

   

  202.

  Thông tư

  15/2018/TT-BNNPTNT[37] ngày 29/10/2018

  Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  01/01/2019

   

  203.

  Thông tư

  18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y

  14/02/2019

   

  204.

  Thông tư

  35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  10/02/2019

   

  205.

  Thông tư

  36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kim dịch động vật, sản phm động vật thủy sản

  10/02/2019

   

  V. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

  206.

  Luật

  16/2017/QH14, ngày 15/11/2017

  Luật Lâm nghiệp

  01/01/2019

   

  207.

  Nghị định

  118/2014/NĐ-CP[38] ngày 17/12/2014

  Sắp xếp, đi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

  01/02/2015

   

  208.

  Nghị định

  75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015

  Cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đng bào dân tộc thiu số giai đoạn 2015 - 2020

  02/11/2015

   

  209.

  Nghị định

  133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015

  Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, bin, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng

  15/02/2016

   

  210.

  Nghị định

  119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016

  Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

  10/10/2016

   

  211.

  Nghị định

  168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

  Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước

  15/02/2017

   

  212.

  Nghị định

  02/2017/NĐ-CP[39] ngày 09/01/2017

  Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

  25/02/2017

   

  213.

  Nghị định

  156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

  01/01/2019

   

  214.

  Nghị định

  01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019

  Về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

   

   

  215.

  Nghị định

  06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

  Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

  10/3/2019

   

  216.

  Nghị định

  35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

  10/6/2019

  Có hiệu lực từ ngày 10/6/2019

  217.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  162/1999/QĐ-TTg ngày 7/8/1999

  Chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ cộng hòa liên bang Đức

  22/8/1999

   

  218.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  152/2001/QĐ-TTg ngày 9/10/2001

  Cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

  09/10/2001

   

  219.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002

  Về giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đng bào dân tộc thiu số tại chỗ ở Tây Nguyên

  08/10/2002

   

  220.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004

  Về việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững rừng ở Việt Nam

  11/9/2004

   

  221.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  132/2006/QĐ-TTg[40] ngày 31/5/2006

  Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kim lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kim soát đê điều

  25/6/2006

   

  222.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007

  Về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020

  03/3/2007

   

  223.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007

  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án "Phát triển lâm nghiệp đcải thiện đời sống vùng Tây Nguyên"

  24/11/2007

  Hết hiệu lực một phần

  224.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  01/2012/QĐ-TTg[41] ngày 09/01/2012

  Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  25/2/2012

   

  225.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  07/2012/QĐ-TTg ngày 8/02/2012

  Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

  30/03/2012

   

  226.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012

  Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020

  20/7/2012

   

  227.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

  Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

  15/03/2013

   

  228.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

  Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

  01/11/2016

   

  229.

  Thông tư liên tịch

  19/2007/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007

  Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  02/05/2007

   

  230.

  Thông tư liên tịch

  52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/04/2008

  Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

  10/05/2008

   

  231.

  Thông tư liên tịch

  58/2008/TTLT-BNN- BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007 - 2010

  16/6/2008

  Hết hiệu lực một phần

  232.

  Thông tư liên tịch

  10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013

  Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

  20/03/2013

   

  233.

  Thông tư liên tịch

  42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[42] ngày 16/10/2013

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  29/11/2013

   

  234.

  Thông tư liên tịch

  17/2015/TTLT-BNNPTNT- BTC[43] ngày 22/4/2015

  Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây đsắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp

  10/6/2015

  Hết hiệu lực một phần

  235.

  Thông tư

  14/2006/TT-BNN ngày 07/03/2006

  Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kim lâm địa phương

  09/4/2006

   

  236.

  Thông tư

  90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008

  Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau xử lý tch thu

  02/10/2008

   

  237.

  Thông tư

  15/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2010

  Ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh"

  06/5/2010

   

  238.

  Thông tư

  54/2014/TT-BNNPTNT[44] ngày 30/12/2014

  Quy định về công nhận các tiêu chun thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng đđược hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

  12/2/2015

   

  239.

  Thông tư

  02/2015/TT-BNNPTNT[45] ngày 27/1/2015

  Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thsắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp theo Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

  12/3/2015

   

  240.

  Thông tư

  23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

  Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

  01/01/2017

   

  241.

  Thông tư

  04/2017/TT-BNNPTNT[46] ngày 24/2/2017

  Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

  10/4/2017

   

  242.

  Thông tư

  08/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2017

  Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

  16/5/2017

  Hết hiệu lực một phần

  243.

  Thông tư

  21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

  01/01/2018

   

  244.

  Thông tư

  23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

  Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyn mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

  01/01/2018

   

  245.

  Thông tư

  15/2018/TT-BNNPTNT[47] ngày 29/10/2018

  Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  01/01/2019

   

  246.

  Thông tư

  27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

  Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

  01/01/2019

   

  247.

  Thông tư

  28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

  Quy định về quản lý rừng bền vững

  01/01/2019

   

  248.

  Thông tư

  29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

  Quy định về các biện pháp lâm sinh

  01/01/2019

   

  249.

  Thông tư

  30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

  Quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

  01/01/2019

   

  250.

  Thông tư

  31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

  Quy định về phân định ranh giới rừng

  01/01/2019

   

  251.

  Thông tư

  32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

  Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

  01/01/2019

   

  252.

  Thông tư

  33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

  Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

  01/01/2019

   

  253.

  Quyết định

  14/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

  Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

  07/04/2005

   

  254.

  Quyết định

  16/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

  Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp.

  07/04/2005

   

  255.

  Quyết định

  38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005

  Về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

  08/08/2005

   

  256.

  Quyết định

  20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006

  Ban hành tạm thời Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng

  01/07/2006

   

  257.

  Quyết định

  62/2006/QĐ-BNN ngày 16/08/2006

  Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020

  23/09/2006

   

  258.

  Quyết định

  25/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

  28/05/2007

   

  259.

  Quyết định

  26/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

  Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

  25/07/2007

   

  260.

  Quyết định

  83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007

  Nhiệm vụ công chức Kim lâm địa bàn cấp xã;

  31/10/2007

   

  261.

  Quyết định

  78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008

  Quyết định phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020

  03/08/2008

   

  262.

  Quyết định

  111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008

  Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

  21/12/2008

   

  263.

  Quyết định

  112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008

  Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

  18/12/2008

   

  264.

  Quyết định

  114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008

  Về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

  29/12/2008

   

  265.

  Quyết định

  128/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

  Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

  31/01/2009

   

  VI. LĨNH VỰC THỦY SẢN

  266.

  Luật

  18/2017/QH14 Ngày 21/11/2017

  Luật Thủy sản

  01/01/2019

   

  267.

  Nghị định

  98/2011/NĐ-CP[48] ngày 26/10/2011

  Sửa đổi một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

  11/12/2011

   

  268.

  Nghị định

  67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014

  Về một số chính sách phát triển thủy sản

  25/8/2014

  Hết hiệu lực một phần

  269.

  Nghị định

  89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  25/11/2015

  Hết hiệu lực một phần

  270.

  Nghị định

  172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

  Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  15/02/2017

   

  271.

  Nghị định

  02/2017/NĐ-CP[49] ngày 09/01/2017

  Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đkhôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

  25/02/2017

   

  272.

  Nghị định

  39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

  Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  20/5/2017

  Hết hiệu lực một phần

  273.

  Nghị định

  41/2017/NĐ-CP[50] ngày 05/4/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  20/5/2017

  Hết hiệu lực một phần

  274.

  Nghị định

  17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

  25/3/2018

   

  275.

  Nghị định

  64/2018/NĐ-CP[51] ngày 07/5/2018

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  22/6/2018

  Phần thủy sản hết hiệu lực kể từ ngày 05/7/2019

  276.

  Nghị định

  26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

  25/4/2019

   

  277.

  Nghị định

  42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

  05/7/2019

   

  278.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000

  Về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thủy sản

  09/08/2000

   

  279.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006

  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  06/02/2006

   

  280.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  29/2007/QĐ-TTg ngày 28/2/2007

  Thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

  25/3/2007

   

  281.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  118/2007/QĐ-TTg[52] ngày 25/7/2007

  Về chính sách hỗ trợ khắc phục rủi ro thiên tai trên biển

  Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

   

  282.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  149/2008/QĐ-TTg ngày 20/11/2008

  Về chế độ bồi dưỡng đi bin đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kim ngư

  Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

   

  283.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  01/2012/QĐ-TTg[53] ngày  09/01/2012

  Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  25/2/2012

   

  284.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  79/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014

  Ban hành Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên bin

  15/2/2015

   

  285.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  02/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015

  Quy định chế độ bồi dưỡng đi bin đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kim ngư và người thực hiện nhiệm vụ kim ngư

  01/3/2015

   

  286.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018

  Quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

  30/01/2019

   

  287.

  Thông tư liên tịch

  42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[54] ngày 16/10/2013

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

  29/11/2013

   

  288.

  Thông tư liên tịch

  38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV[55] ngày 20/10/2015

  Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bnhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản.

  05/12/2015

   

  289.

  Thông tư

  03/2006/TT-BTS ngày 12/4/2006

  Hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  15/5/2006

   

  290.

  Thông tư

  15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

  Ban hành "Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển"

  14/4/2011

   

  291.

  Thông tư

  47/2011/TT-BNNPTNT[56] ngày 29/6/2011

  Hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

  01/07/2011

  Hết hiệu lực một phần

  292.

  Thông tư

  43/2012/TT-BNNPTNT[57] ngày 23/8/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

  23/8/2012

   

  293.

  Thông tư

  48/2012/TT-BNNPTNT[58] ngày 26/09/2012

  Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

  10/11/2012

  Hết hiệu lực một phần

  294.

  Thông tư

  50/2012/TT-BNNPTNT[59] ngày 08/10/2012

  Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

  22/11/2012

   

  295.

  Thông tư

  53/2012/TT-BNNPTNT[60] ngày 26/10/2012

  Ban hành Danh mục sản phm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  12/12/2012

   

  296.

  Thông tư

  22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao - điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

  01/02/2015

   

  297.

  Thông tư

  25/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

  Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá

  25/8/2014

   

  298.

  Thông tư

  27/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

  Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

  25/8/2014

   

  299.

  Thông tư

  54/2014/TT-BNNPTNT[61] ngày 30/12/2014

  Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

  12/2/2015

   

  300.

  Thông tư

  16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

  10/10/2015

   

  301.

  Thông tư

  20/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2015

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá.

  01/12/2015

   

  302.

  Thông tư

  31/2015/TT-BNNPTNT[62] ngày 06/10/2015

  Quy định về giám sát dư lượng các chất độc trong động vật và sản phẩm động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

  19/11/2015

   

  303.

  Thông tư

  51/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

  Quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá.

  15/02/2016

   

  304.

  Thông tư

  04/2017/TT-BNNPTNT[63] ngày 24/2/2017

  Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

  10/4/2017

   

  305.

  Thông tư

  12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi

  10/12/2017

   

  306.

  Thông tư

  02/2018/TT-BNNPTNT[64] ngày 31/01/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 quy định chứng nhận và xác nhận thủy sản (gọi tắt là Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT), Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng bin và quy định chi tiết Điều 3 của Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản (gọi tắt là Thông tư 25/2013/TT- BNNPTNT), Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (gọi tắt là Thông tư 02/2006/TT-BTS), Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS (gọi tắt là Thông tư số 62/2008/TT-BNN) và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kim dịch động vật, sản phẩm động (gọi tắt là Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT).

  17/3/2018

  Hết hiệu lực một phần

  307.

  Thông tư

  19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

  Thông tư hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

  01/01/2019

   

  308.

  Thông tư

  20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

  Thông tư quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kim ngư và mầu sơn tàu, xung kim ngư.

  01/01/2019

   

  309.

  Thông tư

  21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

  Thông tư quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

  01/01/2019

   

  310.

  Thông tư

  22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

  Thông tư quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.

  01/01/2019

   

  311.

  Thông tư

  23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

  Thông tư quy định về đăng kim viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kim tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kim ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

  01/01/2019

   

  312.

  Thông tư

  24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

  Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

  01/01/2019

   

  313.

  Thông tư

  25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

  Hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép thủy sản sống nhập khẩu

  01/01/2019

   

  314.

  Thông tư

  26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

  Hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản

  01/01/2019

   

  315.

  Quyết định

  27/2005/QĐ-BTS ngày 09/01/2005

  Ban hành tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

  Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

   

  316.

  Quyết định

  04/2006/QĐ-BTS ngày 16/01/2006

  Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

  Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

   

  VII. LĨNH VỰC THỦY LỢI

  317.

  Luật

  08/2017/QH14, ngày 19/6/2017

  Luật Thủy lợi

  01/7/2018

  Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2019 bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

  318.

  Nghị định

  104/2017/NĐ-CP[65] ngày 14/9/2017

  Quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

  01/11/2017

   

  319.

  Nghị định

  67/2018/NĐ-CP, ngày 14/5/2018

  Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  01/7/2018

  Hết hiệu lực một phần

  320.

  Nghị định

  77/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018

  Nghị định quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

  01/7/2018

   

  321.

  Nghị định

  114/2018/NĐ-CP, ngày 04/9/2018

  Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

  04/9/2018

   

  322.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  62/2004/QĐ-TTg 16/4/2004

  Về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  09/5/2004

  Hết hiệu lực một phần

  323.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  131/2009/QĐ-TTg, ngày 02/11/2009

  Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

  01/01/2010

   

  324.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  01/5/2014

   

  325.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  25/2017/QĐ- TTg[66] ngày 03/07/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  18/8/2017

   

  326.

  Thông tư liên tịch

  04/2013/ TTLT-BNNPTNT-BKHĐT, ngày 16/01/2013

  Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015

  02/3/2013

   

  327.

  Thông tư liên tịch

  27/2013/TTLT-BNNPTNT- BYT-BGDĐT, ngày 31/5/2013

  Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa 3 ngành: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục trong về thực hiện Chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

  15/7/2013

   

  328.

  Thông tư liên tịch

  37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

  15/12/2014

   

  329.

  Thông tư

  42/2010/TT-BNNPTNT, 06/7/2010

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi

  06/01/2011

   

  330.

  Thông tư

  27/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/6/2012

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

  26/12/2012

   

  331.

  Thông tư

  05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018

  Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  01/7/2018

   

  332.

  Thông tư

  05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019

  Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

  01/7/2019

   

  VIII. LĨNH VỰC PHÒNG CHNG THIÊN TAI

  333.

  Luật

  79/2006/QH11 ngày 29/11/2006

  Luật Đê điều

  01/7/2007

  Hết hiệu lực một phần

  334.

  Luật

  33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

  Luật Phòng chống thiên tai

  01/5/2014

   

  335.

  Nghị định

  71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm

  07/8/2002

   

  336.

  Nghị định

  113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều của Luật Đê điều

  03/8/2007

   

  337.

  Nghị định

  04/2011/NĐ-CP ngày 15/01/2011

  Về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hng

  10/3/2011

   

  338.

  Nghị định

  94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

  Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

  08/12/2014

   

  339.

  Nghị định

  02/2017/NĐ-CP[67] ngày 09/01/2017

  Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hi do thiên tai dịch bệnh

  25/02/2017

   

  340.

  Nghị định

  104/2017/NĐ-CP[68] ngày 14/9/2017

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

  01/11/2017

   

  341.

  Nghị định

  160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

  01/01/2019

   

  342.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  93/1999/QĐ-TTg ngày 05/4/1999

  Chế độ bồi dưỡng đối với kim soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão.

  20/4/1999

   

  343.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  185/1999/QĐ-TTg ngày 13/9/1999

  Chính sách hỗ trợ đối với vùng phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hng.

  28/9/1999

   

  344.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  66/2000/QĐ-TTg ngày 13/6/2000

  Về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

  13/6/2000

   

  345.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002

  Quyết định về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

  20/5/2002

   

  346.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006

  Phê duyệt Chương trình đầu tư, củng cố bảo vệ và nâng cấp đê bin hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

  15/4/2006

   

  347.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  132/2006/QĐ-TTg[69] ngày 31/5/2006

  Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kim lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kim soát đê điều

  25/6/2006

   

  348.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007

  Quyết định về việc ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần

  07/7/2007

   

  349.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  118/2007/QĐ-TTg[70] ngày 25/7/2007

  Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên bin

  24/8/2007

   

  350.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007

  Quyết định phê duyệt chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

  10/12/2007

   

  351.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011

  Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ bin

  01/3/2011

   

  352.

  Thông tư liên tịch

  43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015

  Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

  30/12/2015

   

  353.

  Thông tư

  01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009

  Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ

  06/02/2009

   

  354.

  Thông tư

  26/2009/TT-BNN ngày 11/5/2009

  Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

  25/6/2009

   

  355.

  Thông tư

  46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011

  Về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

  11/8/2011

   

  356.

  Thông tư

  54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013

  hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.

  07/02/2014

   

  357.

  Thông tư

  31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017

  Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

  29/12/2017

   

  358.

  Quyết định

  17/2002/QĐ-BNN ngày 12/3/2002

  Ban hành Quy định quản lý và sử dụng vật tư dự trữ phòng chống lụt bão.

  27/02/2002

   

  359.

  Quyết định

  59/2002/QĐ-BNN ngày 03/7/2002

  Quy định mức nước thiết kế cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hng, sông Thái Bình.

  03/7/2002

   

  360.

  Quyết định

  92/2008/QĐ-BNN ngày 17/9/2008

  Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp bin xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khn cấp về phòng,chống lụt bão.

  16/10/2008

   

  361.

  Chỉ thị

  85/2007/CT-BNN ngày 11/10/2007

  Đy mạnh trồng rừng và trồng cây chắn sóng ven bin

  30/10/2007

   

  IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

  362.

  Nghị định

  66/2016/NĐ-CP[71] ngày 01/7/2016

  Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kim dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

  01/7/2016

  Hết hiệu lực một phần

  363.

  Nghị định

  123/2018/NĐ-CP[72] ngày 17/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

  17/9/2018

   

  364.

  Thông tư liên tịch

  45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHC[73] ngày 23/11/2015

  Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phm biến đổi gen bao gói sẵn

  8/1/2016

   

  365.

  Thông tư

  47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/07/2009

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

  01/02/2010

  Hết hiệu lực một phần

  366.

  Thông tư

  75/2009/TT-BNNPTNT ngày 2/12/2009

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phm trong sản xuất nông sản

  2/6/2010

   

  367.

  Thông tư

  37/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2010

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông sản.

  25/12/2010

   

  368.

  Thông tư

  63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010

  Hướng dẫn quy định cấp CFS đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  16/12/2010

   

  369.

  Thông tư

  03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

  Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản

  07/03/2011

   

  370.

  Thông tư

  74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

  Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

  15/12/2011

  Hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT

  371.

  Thông tư

  76/2011/TT-BNNPTNT ngày 3/11/2011

  Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  18/12/2011

   

  372.

  Thông tư

  02/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/1/2012

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phm

  23/2/2012

   

  373.

  Thông tư

  02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/1/2013

  Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

  20/02/2013

   

  374.

  Thông tư

  07/2013/TT-BNNPTNT[74] ngày 23/1/2013

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

  22/7/2013

   

  375.

  Thông tư

  45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014

  Quy định kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  17/1/2015

   

  376.

  Thông tư

  51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014

  Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

  10/2/2015

   

  377.

  Thông tư

  31/2015/TT-BNNPTNT[75] ngày 06/10/2015

  Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

  19/11/2015

   

  378.

  Thông tư

  33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015

  Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

  10/12/2015

   

  379.

  Thông tư

  08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

  Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

  15/7/2016

   

  380.

  Thông tư

  03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/2/2017

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản

  13/8/2017

   

  381.

  Thông tư

  07/2017/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2017

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh"

  5/5/2017

   

  382.

  Thông tư

  11/2017/TT-BNNPTNT[76] ngày 29/5/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  18/7/2017

   

  383.

  Thông tư

  07/2018/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2018

  Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

  24/8/2018

   

  384.

  Thông tư

  11/2018/TT-BNNPTNT ngày 1/10/2018

  Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm"

  1/4/2019

   

  385.

  Thông tư

  14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

  Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa, có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  01/01/2019

   

  386.

  Thông tư

  16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.

  01/01/2019

   

  387.

  Thông tư

  17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018

  Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  01/01/2019

   

  X. LĨNH VỰC CHBIN VÀ PHÁT TRIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

  388.

  Nghị định

  109/2018/NĐ-CP ngày 29/08/2018

  Nông nghiệp hữu cơ

  15/10/2018

   

  389.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007

  Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến 2020

  3/2007

   

  390.

  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

  24/2003/ CT-TTg ngày 08/10/2003

  Về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản

  08/10/2003

   

  391.

  Thông tư

  40/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018

  Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ

  01/07/2019

  Có hiệu lực từ ngày 01/07/2019

  392.

  Thông tư

  43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

  Quy định một số nội dung về xuất khu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thtrong danh mục vật ththuộc diện kim dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

  01/01/2019

   

  XI.LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  393.

  Nghị quyết

  03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000

  Nghị quyết của Chính phủ về kinh tế trang trại

  02/02/2000

   

  394.

  Nghị định

  151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007

  Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

  05/11/2007

   

  395.

  Nghị định

  161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016

  Hướng dẫn cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020

  02/12/2017

   

  396.

  Nghị định

  40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017

  Quản lý, sản xuất kinh doanh muối

  20/5/2017

   

  397.

  Nghị định

  52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018

  Về Phát triển ngành nghề nông thôn

  01/6/2018

   

  398.

  Nghị định

  98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018

  Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

  20/8/2018

   

  399.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  132/2000/TTg-QĐ ngày 24/11/2000

  Về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn

  09/12/2000

   

  400.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011

  Chính sách phát triển ngành mây tre

  05/4/2011

   

  401.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012

  về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

  01/12/2012

  Hết hiệu lực một phần

  402.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013

  Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

  01/01/2014

   

  403.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014

  Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

  15/01/2015

  Hết hiệu lực một phần do được sửa đổi bởi Quyết định 06/2019/QĐ-TTg

  404.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định 42/2012/QĐ- TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

  10/02/2016

   

  405.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  12/2017/QĐ-TTg ngày 22/04/2017

  Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bvốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

  10/06/2017

   

  406.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  06/2019/ QĐ-TTg ngày 01/02/2019

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

  20/3/2019

   

  407.

  Thông tư liên tịch

  66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010

  Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo

  31/12/2010

   

  408.

  Thông tư liên tịch

  13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 28/4/2014

  Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

  16/6/2014

   

  409.

  Thông tư

  61/2000/TT/BNN-KH Ngày 06/6/2000

  Hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  21/6/2000

   

  410.

  Thông tư

  11/2006/TT-BNN ngày 14/02/2006

  Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung theo Quyết định số 60/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

  16/3/2006

   

  411.

  Thông tư

  22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

  21/5/2011

   

  412.

  Thông tư

  27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011

  Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

  28/05/2011

   

  413.

  Thông tư

  03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020"

  11/3/2014

   

  414.

  Thông tư

  08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

  12/5/2014

   

  415.

  Thông tư

  19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

  Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

  10/6/2015

   

  416.

  Thông tư

  22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015

  Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

  25/7/2015

   

  417.

  Thông tư

  39/2015/ TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015

  Quy định về công tác đấu thầu các dự án của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản l

  10/12/2015

   

  418.

  Thông tư

  41/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2015

  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai QCVN 01-182:2015/BNNPTNT

  01/7/2016

   

  419.

  Thông tư

  02/2016/TT-BNNPTNT

  Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  22/4/2016

   

  420.

  Thông tư

  35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016

  Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

  08/02/2017

   

  421.

  Thông tư

  05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017

  Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

  15/04/2017

   

  422.

  Thông tư

  39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018

  Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khu

  09/02/2019

   

  423.

  Thông tư

  04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2019

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

  16/5/2019

   

  XII. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - KHUYN NÔNG

  424.

  Nghị định

  83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018

  Về khuyến nông

  10/7/2018

   

  425.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006

  Phê duyệt "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020";

  07/02/2006

   

  426.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007

  Phê duyệt "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020

  08/8/2007

   

  427.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  162/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008

  Về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn

  01/01/2009

   

  428.

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018

  Quy định quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

  05/6/2018

   

  429.

  Thông tư liên tịch

  66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN ngày 28/12/2012

  Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 02/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  12/02/2013