logo

Quyết định 4325/QĐ-BNN-TCTL Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4325/QĐ-BNN-TCTL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Thắng
  Ngày ban hành: 02/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 4325/QĐ-BNN-TCTL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ THỦY LỢI VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2050

  ---------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

  Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 9 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam;

  Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đi khí hậu;

  Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 với nội dung chính như sau:

  I. PHẠM VI

  Vùng quy hoạch gồm 5 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Tổng diện tích tự nhiên trên 5,46 triệu ha, dân skhoảng 5,6 triệu người.

  Phân vùng quy hoạch: Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, đặc điểm hệ thống công trình thủy lợi đã có cũng như dự kiến khai thác và sử dụng nguồn nước, phân vùng Tây Nguyên thành 04 vùng (vùng lưu vực sông Sê San và phụ cận, vùng thượng lưu vực sông Ba và phụ cận, vùng lưu vực sông Srêpôk và phcận; vùng thượng lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận).

  Phân vùng cấp nước tại Phụ lục I; vùng tiêu, thoát nước tại Phụ lục II.

  II. QUAN ĐIỂM

  Kế thừa và phát triển các quy hoạch đang được triển khai trong vùng; phù hợp với Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Định hướng Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vng.

  Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi để tăng hiệu quả phục vụ, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ các công trình phục vụ đa mục tiêu, công trình còn khả năng về nguồn nước nhằm tăng khả năng trữ nước, kết nối các nguồn nước, phục vụ sản xuất, dân sinh và chủ động nguồn nước chống hạn.

  Tập trung nâng cấp, xây mới các công trình lớn, liên vùng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ổn định đi sống và phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới. Kết hợp giữa đầu tư xây dựng và btrí lại sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cấp nước cho vùng nông nghiệp sạch, vùng cây công nghiệp và các cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao.

  Đảm bảo sử dụng tổng hợp các công trình trên dòng chính phục vụ cấp nước, phòng lũ, phát điện, duy trì dòng chảy tối thiểu.

  Khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ phân tán quy mô hộ gia đình nhằm chủ động nguồn nước cho sản xuất, bổ sung nước ngầm. Ưu tiên hỗ trợ các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

  Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công phù hợp, tránh phân tán, huy động nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác trong nước và ngoài nước, sự đóng góp của người dân để đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.

  III. MỤC TIÊU

  1. Mục tiêu tổng quát

  Đề xuất giải pháp tổng thể phát triển thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 nhằm chủ động thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, phục vụ tái cấu trúc ngành nông nghiệp, từng bước hiện đại hoá các hệ thống thủy lợi nâng cao mức đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, chủ động phòng chống hạn, an toàn về lũ, úng, bảo vệ môi trường sinh thái nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân khu vực Tây Nguyên.

  2. Mục tiêu cthể

  - Về cấp nước: Đề xuất các giải pháp cấp nước tưới phục vụ sản xuất cho khoảng trên 1,16 triệu ha đất canh tác, trong đó diện tích được bảo đảm tưới từ công trình thủy lợi tăng từ 214.645 ha (đạt gần 20% diện tích cn tưới của vùng hiện nay) lên 607.800 ha (đạt 52% tổng diện tích cần tưới của vùng trong đó 148.500 ha lúa, 299.700 ha cây công nghiệp dài ngày, 159.600 ha màu và cây hàng năm khác). Nâng dần mức đảm bảo tưới từ 75% lên 85%; tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp với mức đảm bảo 90%.

  - Về tiêu, thoát nước, phòng chống lũ: Bảo đảm tiêu thoát trận mưa tần suất 10%. Nghiên cứu các giải pháp tiêu, thoát nước do lũ, lụt gây ra ở những vùng trũng, thấp thường bị ngập như thành phố Kon Tum, vùng Lăk Buôn Trp, hạ lưu sông Ayun Pa... ổn định dân cư, đảm bảo sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững. Bảo vệ sản xuất với lũ sớm, lũ muộn tần suất 10%, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do lũ chính vụ gây ra.

  - Có kịch bản chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại của hạn hán, lụt, úng, thiên tai.

  IV. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

  1. Kch bn biến đổi khí hu

  Trong quy hoạch sử dụng kịch bản trung bình B2 được Bộ Tài nguyên môi trường công bố năm 2012 có xét đến kịch bản RCP4.5 được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2016, với các chỉ tiêu như sau:

  - Về nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình trên toàn vùng có xu hướng tăng theo thời gian đến năm 2050 từ mức 0,5÷1,24°C tùy theo từng tỉnh.

  - Về mưa: Mưa trung bình năm trên toàn vùng có xu hướng tăng theo thời gian. Đến năm 2020 tăng khoảng 7,8 mm, đến năm 2050 tăng khoảng 25,3 mm so với năm 2010.

  2. Tiêu chuẩn cấp nước, tiêu nước, chống lũ

  Mức đảm bảo cấp nước: Nâng dần mức đảm bảo cấp nước cho nông nghiệp từ 75% lên 85%; cấp nước sinh hoạt, công nghiệp với mức đảm bảo 90%.

  Mức đảm bảo tiêu, thoát nước: Bảo đảm tiêu trận mưa tần suất 10%, mưa 3 ngày tiêu trong 5 ngày.

  Mức đảm bảo chống lũ: Chống lũ sớm, lũ muộn tần suất 10% bảo vệ sản xuất; chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do lũ chính vụ gây ra.

  3. Giải pháp tổng thể thủy lợi

  a) Giải pháp công trình

  Tập trung sửa chữa, nâng cấp các công trình đầu mối, công trình bị hư hỏng, xuống cấp, từng bước hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi hiện có đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững; xây dựng và hoàn thiện các công trình lớn, liên vùng phục vụ đa mục tiêu, cấp nước cho các khu công nghiệp, triển khai các công trình cấp bách chống hạn.

  Nghiên cứu công trình lấy nước, chuyển nước từ các hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông vùng Tây Nguyên cấp nước cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng cây công nghiệp tập trung; đề xuất đấu nối, liên kết cấp nước giữa các hồ chứa nước phục vụ sản xuất, dân sinh và các ngành kinh tế.

  Phát triển hệ thống ao, hồ nhỏ, thu trữ nước trên đất dốc; ứng dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để mrộng diện tích tưới; khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước ngầm.

  Vận hành các hồ chứa trên dòng chính theo quy trình vận hành liên hồ chứa đảm bảo cấp nước, phát điện, giảm lũ, duy trì dòng chảy tối thiểu hạ du.

  b) Giải pháp cụ thể đối với từng tiểu vùng như sau:

  Tiểu vùng lưu vực sông Sê San và phụ cận

  - Cấp nước, tưới và phòng, chống hạn hán

  Sửa chữa, nâng cấp 204 công trình tưới tăng thêm 2.700 ha, kết hợp với các công trình hiện có cấp nước tưới ổn định cho 27.700 ha (14.000 ha lúa, 13.300 ha cây công nghiệp dài ngày và 400 ha rau màu). Ưu tiên nâng cấp các công trình bảo đảm ổn định diện tích tưới và giải quyết chống hạn.

  Xây dựng mới 204 công trình, cụm công trình tưới 21.050 ha (lúa 6.650 ha, cây công nghiệp dài ngày 7.200 ha, màu và cây khác 7.200 ha), trong đó ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các tuyến kênh, đường ống cấp nước cho cây công nghiệp tập trung, vùng thường xuyên bị hạn hán. Đầu tư các trạm bơm lấy nước từ hồ chứa tưới cho cây công nghiệp vùng đất dốc lòng hồ; áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để mở rộng diện tích tưới.

  Tiếp tục nghiên cứu lấy nước từ hồ thủy điện cấp nước cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng cây công nghiệp tập trung; nghiên cứu giải pháp chuyển nước từ các hồ thủy điện trên sông Sê San sang các lưu vực khác của vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, công nghiệp, dịch vụ và vùng kinh tế ven biển.

  Sử dụng các trạm bơm Vinh Quang, Măng La, Tà Rộp bơm nước từ sông Đăk Bla tưới và tạo nguồn; bơm nước từ kênh của hĐăk Uy bổ sung nước cho khu tưới Cà Sâm, Đăk Căm, Ông Phiêu, khu tưới xã Ngọc Rẻo, Đăk Hring, Đăk Psi... thuộc huyện Đăk Hà khi xảy ra hạn hán.

  Sau quy hoạch, tổng diện tích toàn vùng được tưới từ các công trình thủy lợi đạt 48.800 ha (trong đó lúa 20.700 ha, cây công nghiệp dài ngày 20.500 ha, cây hàng năm khác 7.500 ha).

  - Cấp nước sinh hoạt, công nghiệp: Nâng cấp đập Đăk Cấm bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho khu đô thị mới phía bắc thành phố Kon Tum.

  - Tiêu, thoát nước: Nạo vét trục tiêu Đăk La, mở rộng khẩu độ cống qua đường giao thông trên địa phận huyện Đăk Hà để tiêu thoát cho vùng tiêu Đăk La.

  - Phòng, chống lũ

  Xây dựng hồ Đăk Bla và hồ Đăk Pô Kêi kết hợp phát điện với tổng dung tích phòng lũ 57,6 triệu m3.

  Hoàn thiện hệ thống kè chng sạt lở bờ sông Đăk Bla thuộc địa phận thành phố Kon Tum và xã Đăk Ruồng huyện Kon Ry; xây dựng các tuyến kè trên sông Pô Kô đoạn qua xã Đăk Pét huyện Đăk Glei, kè suối Đăk Ta Kan huyện Đăk Tô bảo vệ dân cư, ổn định sản xuất. Chỉnh trị sông Đăk Sir đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa huyện Sa Thầy đảm bảo tiêu thoát lũ.

  Tiểu vùng thượng lưu vực sông Ba và phụ cận

  - Cấp nước, tưới và phòng, chống hạn hán

  Sửa chữa, nâng cấp 119 công trình tưới tăng thêm 5.700 ha, kết hợp với các công trình hiện có tưới ổn định cho 44.400 ha (lúa 21.700 ha, cà phê 16.700 ha, màu và cây hàng năm khác 6.000 ha). Ưu tiên nâng cấp các công trình phục vụ mở rộng diện tích tưới, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra.

  Xây dựng mới 226 công trình, tưới 73.200 ha (lúa 13.500 ha, cà phê 20.400 ha, màu và cây hàng năm khác 39.300 ha). Tập trung xây dựng các công trình cấp và tạo nguồn, khắc phục hạn hán và phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng các trạm bơm lấy nước trực tiếp từ hồ chứa tưới cho diện tích cây công nghiệp vùng đất dốc lòng hồ, áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để mở rộng diện tích tưới.

  Khi xảy ra hạn hán, chủ động điều tiết nguồn nước hồ Ia Ring xả về suối Ia Hlp bổ sung nguồn nước tưới, cấp nước cho chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai); tiếp tục nghiên cứu phương án bơm chuyển nước từ Hồ Ayun hạ tưới cho 10.000 ha cây công nghiệp của các xã Ia Hru, Nhơn Hòa, Ia Dreng, TT. Nhơ Hòa, Chư Don, Ia Phang thuộc huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai.

  Tiếp tục nghiên cu: Tuyến đường ống chuyển nước từ hồ Ka Năk để cấp nước cho 7.400 ha đất nông nghiệp, kết hợp cấp nước sinh hoạt và các ngành kinh tế khác ở hạ du thủy điện An Khê; Hệ thống đập dâng nước trên sông Ba đoạn qua thị xã An Khê phục vụ cấp nước nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp, cải tạo môi trường và cảnh quan góp phần phát triển kinh tế xã hội của thị xã An Khê.

  Sau quy hoạch, diện tích toàn vùng được tưới từ các công trình thủy lợi đạt 117.600 ha (trong đó lúa 35.200 ha, cây công nghiệp dài ngày 37.100 ha, màu và cây hàng năm khác 45.300 ha).

  - Cấp nước sinh hoạt, công nghiệp: Lấy nước từ hồ An Khê để cấp nước sinh hoạt cho thị xã An Khê và nhà máy đường An Khê. Nhà máy đường Ayun Pa sử dụng nước từ kênh chính của hồ Ayun hạ.

  - Tiêu, thoát nước: Nạo vét các trục tiêu Ia Pia- EaKdrăng, Plei Pai, ThChro Hung, ThChro Le, Tân Phú bảo đảm tiêu thoát cho diện tích 16.300 ha thuộc địa phận thị xã A Yun Pa và huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

  - Phòng, chống lũ: Tiếp tục nghiên cứu nạo vét, mở rộng đoạn sông Ba khu vực chân đèo Tô Na để tăng thoát lũ, giảm ngập cho vùng Cheo Reo.

  Tiểu vùng lưu vực sông Srêpôk và phụ cận

  - Cấp nước, tưới và phòng, chống hạn hán

  Hoàn thành hồ Krông Pách Thượng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kênh của hồ Krông Buk hạ, hồ Ea Soup thượng.

  Nâng dung tích hồ Ia Mơ, kết hợp áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm để mở rộng diện tích tưới lên 20.600 ha. Ưu tiên đầu tư mở rộng kênh tiếp nước từ hồ Plei Pai sang đập Ia Lâu để bổ sung nguồn nước tưới cho vùng hạ lưu đập Ia Lâu. Xây dựng các trạm bơm lấy nước trực tiếp từ các hồ chứa tưới cho diện tích cây công nghiệp vùng đất dốc lòng hồ.

  Nâng cấp 227 công trình tưới tăng thêm 11.500 ha, cùng với các công trình hiện có trong vùng tưới ổn định cho 110.200 ha (lúa 43.800 ha, cây công nghiệp 62.700 ha, màu và cây hàng năm khác 3.700 ha), trong đó ưu tiên các công trình phục vụ chng hạn.

  Xây dựng mới 480 công trình đảm bảo tưới cho 168.800 ha (lúa 32.300 ha, cây công nghiệp 69.700 ha, màu và cây hàng năm khác 67.000 ha), tập trung đầu tư các công trình tạo nguồn, khắc phục và phòng chống hạn hán, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

  Nghiên cứu giải pháp bơm dã chiến bơm tận dụng nguồn nước dung tích chết tại các hồ chứa phục vụ chống hạn tại các vùng bị hạn như Krông Nô, Cư Jut, Đăk Mil, Đăk Song, Đăk Glong; bơm chuyển nước từ hThị trn cho khu tưới thuộc công trình thủy lợi Nam Đà (huyện Krông Nô), chuyển nước từ hồ Tây sang hồ Đăk Ken, điều tiết nước về hồ Đăk Loou (huyện Đăk Mil); chuyển nước từ hồ Cầu Tư (huyện Đăk R’Lấp) về các xã Nghĩa Thắng, Đạo Nghĩa, Đăk Sin khi xảy ra hạn hán.

  Nghiên cứu lấy nước từ hồ thủy điện cấp nước cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng cây công nghiệp tập trung; nghiên cứu giải pháp chuyển nước từ các hồ thủy điện trên bậc thang sông Srêpôk sang các lưu vực khác của vùng Tây Nguyên phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế.

  Sau quy hoạch, diện tích toàn vùng được tưới từ các công trình thủy lợi đạt 279.000 ha (trong đó lúa 76.100 ha, cây công nghiệp dài ngày 132.100 ha, màu và cây hàng năm khác 70.800 ha).

  - Cấp nước sinh hoạt, công nghiệp

  Bổ sung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột từ hồ Ea Chư Cáp, Ea Kao...; thị xã Buôn Hồ sử dụng nguồn nước từ hồ Hợp Thành và nước ngầm; thị xã Ea Kar sử dụng nước từ hồ Ea Kar.

  Lấy nước mặt từ các hồ cha để cấp nước cho các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Xây mới các hồ cấp nước cho các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông: hồ Đắk Hoa (cấp nước cho cụm công nghiệp Krông Nô), hồ Đắk Găn (cp nước cho cụm công nghiệp Trúc Sơn), hồ Đk R’La 5 (cấp nước cho cụm công nghiệp Đắk R’La).

  - Tiêu, thoát nước

  Vùng tiêu Lăk - Buôn Trp: Xây dựng 8 trạm bơm tiêu, 3 trạm bơm tưới tiêu kết hợp, tiêu cho diện tích 6.600 ha; nghiên cứu đào hệ thống kênh tiêu bảo vệ cho 11.000 ha đất nông nghiệp thuộc huyện Krông Ana và huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk.

  Vùng tiêu Ea Soup: Nạo vét khơi thông dòng chảy các suối đổ vào suối Ea Mơ, Ea Hleo tiêu cho diện tích 1.500 ha huyện Ea Súp.

  Vùng tiêu Krông Nô: Xây dựng mới kênh tiêu Nam Hải tiêu 150 ha của huyện Krông Nô; kênh tiêu Buôn Kruế tiêu 650 ha; kênh tiêu Ea Snô tiêu 100 ha; kênh tiêu Buôn Dơng tiêu 80 ha.

  Vùng tiêu Cư Jut, tỉnh Đắk Nông: Xây dựng mới kênh tiêu thôn 7, thôn 8 và kênh Cư Knia, tiêu cho diện tích 670 ha; nạo vét hệ thống kênh tiêu Đăk Wil tiêu cho diện tích 600 ha.

  - Phòng, chống lũ

  Nâng cấp đê bao Quảng Điền đoạn qua huyện Krông Ana, xây dựng đê bao vùng Lăk - Buôn Trp thuộc huyện Lăk để chống lũ sớm bảo vệ sản xuất; xây dựng kè dọc sông Krông Knô hạ lưu hồ Buôn Tua Shar. Nghiên cứu xây dựng hồ Krông Bông tham gia cắt lũ cho hạ du.

  Tiểu vùng thượng lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận

  - Cấp nước, tưới và phòng, chống hạn hán

  Sửa chữa, nâng cấp 117 công trình tưới tăng thêm 4.000 ha, cùng với các công trình hiện có cấp nước ổn định cho 59.000 ha (lúa 11.200 ha, cây công nghiệp dài ngày 38.200 ha và rau màu và cây hàng năm khác 9.600 ha). Ưu tiên nâng cấp các hồ chứa, áp dụng các giải pháp tưới trên đất dốc, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để nâng cao hiệu quả sử dụng nước, mở rộng diện tích tưới.

  Xây mới 529 công trình tưới cho 103.100 ha (lúa 5.200 ha, cây công nghiệp 71.500 ha, màu và cây hàng năm khác 26.400 ha). Đầu tư xây dựng các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để chống hạn và phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

  Nghiên cứu phương án bơm nước từ hồ thủy điện Đại Ninh tưới cho 4.000 ha cây công nghiệp và rau màu của các xã Tân Hội, Bình Thạnh, N'Thol Hạ, Ninh Gia và thị trấn Nghĩa Liên huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng.

  Sau quy hoạch, diện tích toàn vùng được tưới từ các công trình thủy lợi đạt 162.200 ha (trong đó lúa 16.400 ha, cây công nghiệp dài ngày 109.800 ha, màu và cây hàng năm khác 36.000 ha).

  - Cấp nước sinh hoạt, công nghiệp

  Cấp nước sinh hoạt thị xã Gia Nghĩa sử dụng nguồn từ hồ thủy điện Đăk R’tih; thành phố Đà Lạt lấy nước từ hồ Đan Kia, hồ Suối Vàng, hồ Chiến Thắng, hồ Tuyền Lâm; thành phố Bảo Lộc lấy nước từ hồ Nam Phương và hồ Tân Rai.

  Cấp nước khu công nghiệp Nhân Cơ từ hồ Nhân Cơ, hồ Thôn 8; cụm công nghiệp BMC lấy nước từ hồ Đắk Ha và hồ Đắc Ha hạ; khu công nghiệp Quảng Đức lấy nước từ đập Quảng Tín; cụm công nghiệp Thuận An lấy nước từ hồ Đắk Puer; cụm công nghiệp Quảng Tâm lấy nước từ hồ Đắk Dresao 1; cụm công nghiệp Đắk Song lấy nước từ hồ Đắk Mrung, hồ Thuận Tân 2.

  - Tiêu, thoát nước

  Vùng tiêu hạ lưu hồ Đơn Dương (Lâm Đồng): Chỉnh trị, nạo vét, mở rộng các đoạn sông uốn khúc sau nhà máy thủy điện Đa Nhim thuộc các xã Đ’Ran, Lạc Xuân, Lạc Lâm, Ka Đô, Quảng Lập và Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương bảo đảm tiêu cho diện tích 5.800 ha.

  Vùng tiêu Cát Tiên-Đạ Tẻh: Nạo vét các suối Hai Cô, Chuồng Bò, Đa R’Si đảm bảo tiêu thoát cho 5.100 ha. Nạo vét suối Đa R’Miss và các suối nhánh, tiêu cho diện tích 3.900 ha.

  - Phòng, chống lũ: Xây dựng tuyến đê bao hạ lưu hồ Đơn Dương và các cống dưới đê tiêu ra sông Đa Nhim. Tôn cao đường quốc lộ 721 tại các vùng ven sông Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh đảm bảo giao thông liền mạch khi có lũ.

  Tổng hợp sau quy hoạch, diện tích được tưới từ công trình thủy lợi toàn vùng Tây Nguyên đạt 607.800 ha (đạt 52% tổng diện tích cần tưới của vùng, trong đó lúa 148.500 ha, cây công nghiệp dài ngày 299.700 ha, màu và cây hàng năm khác 159.600).

  Đối với diện tích 555.700 ha còn lại, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp sau:

  - Khai thác nước ngầm trong phạm vi giới hạn cho phép để mở rộng tưới cho cây công nghiệp;

  - Xây dựng hồ chứa nhỏ phân tán tăng dung tích trữ nước, chủ động nguồn nước tưới tại chỗ;

  - Hoàn chỉnh, kéo dài hệ thống kênh mương để bổ sung nguồn nước tưới cho các vùng khô hạn, tăng diện tích tưới;

  - Nghiên cứu lấy nước từ hồ chứa thủy điện tưới cho vùng đất dốc ven hồ chứa, vùng cây công nghiệp tập trung;

  - Rà soát giảm diện tích đất lúa trong phạm vi phục vụ của các hệ thống thủy lợi để có thêm nguồn nước tưới cho vùng cây công nghiệp;

  - Đẩy mạnh áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để có thêm nguồn nước mở rộng diện tích tưới;

  - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, khuyến cáo người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp tại các vùng, địa bàn khó khăn không btrí được nguồn nước tưới từ công trình thủy lợi trong quy hoạch này;

  - Nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực xã hội, cơ chế hỗ trợ người dân xây dựng ao, hồ nhỏ, hoàn chỉnh hệ thống kênh nội đồng.

  c) Giải pháp phi công trình

  - Đảm bảo an toàn hồ, đập, công trình thủy lợi.

  - Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.

  - Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, tăng cường hiện đại hóa trong quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi.

  - Xây dựng và hiện đại hóa hệ thống dự báo, cảnh báo lũ, hạn, thiên tai; nâng cao năng lực dự báo trung và dài hạn để phục vụ vận hành hệ thống công trình thủy lợi, chủ động ứng phó với hạn hán, lũ, lụt, thiên tai.

  - Triển khai nghiên cứu, tiếp nhận và áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, tích trữ nước, bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm.

  - Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc quản lý, đồng bộ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

  - Xem xét sử dụng nước mặt thay thế nước ngầm, nghiên cứu các biện pháp bổ cập nước ngầm phù hợp.

  V. KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN QUY HOẠCH

  1. Kinh phí thực hiện quy hoạch

  Tổng kinh phí thực hiện quy hoạch khoảng 103.224 tỷ đồng, trong đó cấp nước 94.339 tỷ đồng; tiêu úng, phòng lũ 7.585 tỷ đồng; giải pháp phi công trình 1.300 tỷ đồng. Phân kỳ đầu tư như sau:

  - Giai đoạn đến năm 2030, kinh phí thực hiện khoảng 25.253 tỷ đồng, trong đó cấp nước 21.092 tỷ đồng; tiêu úng, phòng lũ 3.571 tỷ đồng; giải pháp phi công trình 790 tỷ đồng.

  - Giai đoạn sau năm 2030, kinh phí thực hiện khoảng 77.771 tỷ đồng, trong đó cấp nước 73.247 tỷ đồng; tiêu úng, phòng lũ 4.014 tỷ đồng; giải pháp phi công trình 510 tỷ đồng.

  2. Nguồn vốn

  Vốn thực hiện quy hoạch được cân đối từ vốn ngân sách nhà nước hàng năm (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA), vốn xã hội hóa, đóng góp của người dân vùng hưởng lợi và các nguồn vốn hợp pháp khác.

  VI. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  Căn cứ nội dung quy hoạch và khả năng ngân sách, cân đối ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định của luật ngân sách nhà nước, sắp xếp thứ tự ưu tiên để đầu tư đồng bộ, hiệu quả theo trình tự ưu tiên sau:

  - Nâng cấp, hoàn chỉnh các hệ thống công trình thủy lợi để phát huy hiệu quả, ưu tiên đầu tư khép kín các hệ thống thủy lợi lớn của vùng, công trình an toàn hồ đập.

  - Xây dựng các công trình phục vụ đa mục tiêu, liên vùng, công trình cấp bách chng hạn, các công trình đấu nối, liên kết nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tái cấu trúc ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

  - Nạo vét, cải tạo các kênh trục tưới, tiêu, hoàn thiện hệ thống nội đồng để nâng cao hiệu quả phục vụ của công trình.

  - Đầu tư các công trình bảo vệ dân cư, vùng ngập lũ, nâng cấp các tuyến đê, bờ bao, các công trình kết hợp giao thông và thủy lợi.

  - Ưu tiên đầu tư các nội dung:

  + Hoàn thành các công trình lớn trọng điểm chuyển tiếp.

  + Sửa chữa, nâng cấp hồ, đập, trạm bơm, kiên cố hoá kênh mương.

  + Xây dựng các công trình, cụm công trình phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chống hạn.

  + Xây dựng các trạm bơm và hệ thống kênh mương, đường ống phục vụ tưới cây công nghiệp vùng đất dốc lòng hồ chứa.

  + Đầu tư xây dựng công trình tiêu úng cho các vùng thường xuyên bị ngập úng.

  + Nâng cấp hệ thống đê bao Qung Điền, xây mới hệ thng đê bao Lăk- Buôn Trp, xây mới tuyến kè Krông Nô.

  Danh mục công trình, giải pháp phi công trình và kinh phí thực hiện quy hoạch tại các Phụ lục III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.

  Điều 2. Tổ chức thc hin

  1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố, hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện mục tiêu, nội dung, định hướng phát triển, giải pháp và quản lý quy hoạch.

  2. Ủy ban nhân dân các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng

  - Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch trên phạm vi địa bàn tỉnh; chỉ đạo, tổ chức xử lý, giải tỏa các công trình xâm hại, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác trồng, bảo vrừng phòng hộ đầu nguồn.

  - Chủ động bố trí, huy động các nguồn vốn và lồng ghép vốn các chương trình đthực hiện quy hoạch.

  - Trên cơ sở quy hoạch này, triển khai lập quy hoạch tỉnh (Hợp phần thủy lợi) phù hợp với Luật Quy hoạch.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                               

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
  - UBND các tỉnh: Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tu
  m, Lâm Đồng;
  - Lưu V
  T, TCTL, KH (30b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Hoàng Văn Thắng

   

  PHỤ LỤC I:

  PHÂN VÙNG CẤP NƯỚC
  (Kèm theo Quyết định số 4325/QĐ-BNN-TCTL ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  TT

  Vùng, tiểu vùng

  Diện tích (ha)

  Mô tả

   

  Toàn vùng

  54.641.100

   

  I

  Vùng lưu vực sông Sê San và phụ cận

  1.308.700

  Tỉnh Kon Tum, Gia Lai

  1

  Lưu vực sông Sê San

  1.151.000

  Lưu vực sông Sê San trên lãnh thViệt Nam

  2

  Tiểu vùng Xê Kha Man

  143.100

  Suối Xê Kha Man chảy sang Lào.

  3

  Thượng sông Thu Bồn

  52.000

  Suối thượng nguồn sông Thu Bồn hạ lưu sông chảy về tỉnh Quảng Nam

  4

  Thượng sông Trà Khúc

  91.400

  Suối thượng nguồn sông Trà Khúc hạ lưu sông chảy về tỉnh Quảng Ngãi.

  II

  Vùng tng lưu vực sông Ba và phụ cận

  1.195.800

  Tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum

  1

  Lưu vực thượng sông Ba

  1.155.000

  Lưu vực sông Ba thuộc vùng Tây Nguyên

  2

  Tiểu vùng thượng sông Kôn

  40.800

  Thượng nguồn lưu vực sông Kôn hạ lưu chảy về tỉnh Bình Định.

  III

  Vùng lưu vực sông Srêpôk và phụ cận

  1.823.000

  Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng

  1

  Lưu vực sông Srêpôk

  1.210.400

  Lưu vực sông Srêpôk trên lãnh thViệt Nam

  2

  Tiểu vùng Ea H’leo- Ea Lop

  605.600

  Các nhánh suối Ea Đrăng, Ia Lôp và Ea H'leo

  IV

  Vùng thượng lưu vực sông Đồng Nai và phụ cận

  1.136.600

  Đăk Nông, Lâm Đồng

  1

  Lưu vực thượng sông Đồng Nai

  948.600

  Lưu vực sông Đồng Nai thuộc vùng Tây Nguyên

  2

  Tiu vùng thượng nguồn sông La Ngà

  132.300

  Sông suối thượng nguồn hồ chứa Hàm Thuận, Đa Mi

  3

  Tiểu vùng thượng sông Lũy

  55.700

  Sông, suối thượng nguồn sông Lũy hạ lưu chảy về tỉnh Bình Thuận

   

  PHỤ LỤC II:

  PHÂN VÙNG TIÊU, THOÁT NƯỚC
  (Kèm theo Quyết định số 4325/QĐ-BNN-TCTL ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  TT

  Vùng, tiểu vùng

  Mô tả, địa danh

  Diện tích (ha)

   

  Tổng toàn vùng

   

  50.300

  I

  Vùng lưu vực sông Sê San

  Tỉnh Kon Tum

  100

  1

  Tiểu vùng tiêu Đăk La

  Xã Đăk La huyện Đăk Hà

  100

  II

  Vùng lưu vực sông Ba

  Tỉnh Gia Lai

  16.300

  1

  Tiểu vùng tiêu Ayun Pa

  Gồm lưu vực một số nhánh suối tả, hữu hạ lưu sông Ayun, gồm 5 xã huyện Ayun Pa

  16.300

  III

  Vùng lưu vực sông Srêpok

  Tỉnh Đăk Lăk

  19.000

  1

  Tiểu vùng tiêu tả Ea Súp

  Bao gồm 2 xã huyện Ea Súp

  1.500

  2

  Tiểu vùng tiêu Lăk-Buôn Trấp

  Gồm 3 xã, 1 thị trấn thuộc huyện Krông Ana; 3 xã thuộc huyện Lăk; tỉnh Đăk Lăk.

  12.100

  3

  Tiểu vùng tiêu Krông Nô

  Tỉnh Đăk Nông

  4.100

  4

  Tiểu vùng tiêu Cư Jút

  Tỉnh Đăk Nông

  1.300

  IV

  Vùng lưu vực sông Đồng Nai

  Tỉnh Lâm Đồng

  14.900

  1

  Tiểu vùng tiêu hạ lưu hồ Đơn Dương

  Gồm 7 xã huyện Đơn Dương nm 2 bên dọc sông Đa Nhim từ hạ lưu hồ Đơn Dương đến xã Thạnh Mỹ

  5.800

  2

  Tiểu vùng tiêu Cát Tiên - Đạ Tẻh

  Bao gồm các xã ven sông Đồng Nai: 9 xã, 1 thị trấn huyện Cát Tiên; 6 xã, 1 thị trấn huyện Đạ Tẻh

  9.100

   

  PHỤ LỤC III:

  DANH MỤC ĐẦU TƯ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030
  (Kèm theo Quyết định số 4325/QĐ-BNN-TCTL ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  TT

  Tên công trình

  Địa điểm

  Diện tích tưới sau nâng cấp

  Vốn đầu tư (tỷ đồng)

  Ghi chú

  I

  KON TUM

   

  4.438

  672

   

  1

  KCH kênh mương hồ Đăk Uy

  Đăk Hà

  1.758

  42

   

  2

  Hồ Đăk Hơ Niêng

  Ngọc Hồi

  267

  WB8

  CT chống hạn

  3

  Hồ Ya Bang Thượng

  TP Kon Tum

  340

  WB8

   

  4

  50 công trình, cụm công trình khác

   

  2.073

  630

   

  II

  GIA LAI

   

  19.205

  588

   

  1

  Hồ Ea Dreh

  Krông Pa

  475

  WB8

  CT chng hạn

  2

  Hồ Ia Pát

  Chư Sê

  465

  20

   

  3

  Hồ Ia Ring

  Chư Sê

  1.650

  WB8

   

  4

  Hồ Ayun Hạ

  Ayun Pa

  10.887

  204

  CT chống hạn

  5

  Hồ Đội 3 (bản Jút)

  Ia Grai

  210

  13

   

  6

  HC1

  Chư Prông

  380

  11

   

  7

  Kênh Ia Lâu

  Chư Prông

  306

  32

   

  8

  50 công trình, cụm công trình khác

   

  4.832

  308

   

  III

  ĐĂK LĂK

   

  18.750

  1.262

   

  1

  Hồ Ea Uy thượng

  Krông Pach

  776

  WB8

   

  2

  Ea Drông 1 (Hữu Nghị)

  Krông Năng

  400

  40

   

  3

  Hồ Buôn Triết

  Lăk

  2.100

  WB8

   

  4

  Hồ Sình Tre

  Cư Kuin

  220

  11

   

  5

  Ea Mtá

  Cư Kuin

  220

  WB8

   

  6

  Hồ Ea Ung

  Cư Kuin

  200

  WB8

   

  7

  Buôn Jun 1

  Cư M’gar

  220

  20

   

  8

  Đập Lộc Xuân

  Krông Năng

  200

  12

   

  9

  Ea Kuăng

  Krông Pach

  1.300

  25

   

  10

  Hồ Đội 9

  Krông Pach

  360

  29

   

  11

  HC6

  Krông Pach

  200

  16

   

  12

  HĐội C19

  M’Drak

  210

  WB8

   

  13

  Hồ đội 36

  M’Drak

  200

  22

   

  14

  Đập Buôn Trinh

  TX Buôn Hồ

  508

  20

   

  15

  Đập Ea Tul

  Buôn Đôn

  270

  16

   

  16

  Hồ Ea Khăm 1

  Cư M'gar

  300

  27

   

  17

  112 Công trình, cụm công trình khác

   

  11.066

  1024

   

  IV

  ĐĂK NÔNG

   

  15.196

  861

   

  1

  Hồ Đăk Săk

  Đăk Mil

  1.120

  42

  CT chống hạn

  2

  Cụm CTTL huyện Đăk Mil

  Đăk Mil, Krông Nô

  2.193

  ADB8

   

  3

  Hồ Đăk Diêr

  Cư Jút

  1.443

  45

   

  4

  Hồ Đăk Đ'rông

  Cư Jút

  514

  38

   

  5

  Hồ Thị trấn Đak Mâm (Nam Đà)

  Krông Nô

  430

  35

   

  6

  Hồ E29

  Đăk Mil

  240

  14

   

  7

  Hồ Đăk Nang

  Krông Nô

  514

  25

   

  8

  Hồ Đăk Mhang

  Krông Nô

  265

  17

   

  9

  Hồ Đăk Pông Pê

  Đăk Song

  275

  28

   

  10

  Hồ Đăk Mol

  Đăk Song

  600

  21

   

  11

  Hồ Đăk Kuăl

  Đăk Song

  213

  15

   

  12

  Hồ Đăk Bliêng

  Tuy Đức

  285

  WB8

  CT chống hạn

  13

  Hồ Đăk Ha

  Đăk Glong

  210

  WB8

   

  14

  Hồ Đăk Cút

  TX. Gia Nghĩa

  275

  32

   

  15

  Hồ Ry mới

  TX. Gia Nghĩa

  250

  17

   

  16

  Hồ Đăk Ru II

  Đăk Rlấp

  355

  21

   

  17

  H Đăk Sinh

  Đăk Rlp

  273

  16

   

  18

  Hồ Đội 1

  Đăk Mil

  200

  14

   

  19

  Hồ Đội 4 (H 40)

  Đăk Mil

  255

  18

   

  20

  Hồ Tây

  Đăk Mil

  325

  15

   

  21

  43 công trình, cụm công trình khác

   

  4.961

  448

   

  V

  LÂM ĐNG

   

  10.589

  660

   

  1

  Hồ Đạ Tẻh

  Đạ Tẻh

  2.330

  84

   

  2

  Hồ Lộc Thắng

  Bảo Lâm

  600

  WB8

  CT chống hạn

  3

  Hồ Tân Rai

  Bảo Lâm

  500

  WB8

   

  4

  Hồ Đạ Sa

  Lâm Hà

  300

  WB8

   

  5

  HT Cam Ly Thượng

  Lâm Hà

  450

  22

   

  6

  Hồ Tây Di Linh

  Di Linh

  700

  69

   

  7

  Hồ Đạ Tô Tông

  Lâm Hà

  400

  WB8

   

  8

  Hồ Ka La

  Di Linh

  2.856

  217

  CT chống hạn

  9

  Hồ Ri Hil

  Lâm Hà

  200

  18

   

  10

  20 Công trình, cụm công trình khác

   

  2.253

  250

   

  Ghi chú:

  - Quy mô, kinh phí xây dựng công trình trong quy hoạch được sơ bộ tính toán, sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập dự án.

  - WB8: Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập

   

  PHỤ LỤC IV:

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030
  (Kèm theo Quyết định số 4325/QĐ-BNN-TCTL ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  TT

  Tên công trình

  Địa điểm xây dựng

  Diện tích tưới

  Vốn đầu tư (tỷ đồng)

  Ghi chú

  I

  KON TUM

   

  8.353

  1.622

   

  1

  Cụm công trình Ia H'drai

  Sa Thầy

  930

  Vn trung hạn

   

  2

  Cụm công trình Kon Plong

  Kon Plong

  1.835

  Vốn trung hạn

   

  3

  Cụm công trình Đăk Glei

  Đăk Glei, Đăk Tô, Sa Thầy

  822

  Vốn trung hạn

   

  4

  Cụm công trình Tu Mơ Rông

  Tu Mơ Rông

  565

  245

   

  5

  Hồ C

  Kon Plông

  200

  52

   

  6

  Hệ thống Hồ Đắk Rô Gia

  Đăk Tô

  700

  Vốn trung hạn

   

  7

  Hồ Đăk Hmel

  TP.Kon Tum

  500

  192

   

  8

  Xây dựng hệ thống kênh chuyển nước hồ Đăk Uy

  Đăk Hà

  Hỗ trợ chống hạn 2.700 ha

  45

  CT chng hạn

  9

  29 công trình, cụm công trình khác

   

  2.801

  1.088

   

  II

  GIA LAI

   

  30.421

  4.601

   

  1

  Hồ Ia Mơr (tưới cho Gia lai)

  Chư Prông

  6.310

  1.359

  CT chống hạn

  2

  Hoàn thiện kênh mương hồ Ia M'lah

  Rrông Pa

  3.050

  125

   

  3

  Hồ Ia Thul

  Ia Pa

  7.746

  Vốn trung hạn

  CT chống hạn

  4

  Hồ Suối Lơ

  K Bang

  1.100

  345

   

  5

  Hồ Ea Rsai

  Krông Pa

  1.600

  518

   

  6

  Hồ Tầu Dầu

  Đak Pơ

  900

  265

  CT chống hạn

  7

  TB. Hồ Hoàng Ân

  Chư Prông

  450

  Vốn trung hạn

   

  8

  TB. Hồ Ia Ring

  Chư Sê

  210

  Vốn trung hạn

   

  9

  Hồ Plei Thơ Ga

  Chư Pưh

  1.620

  450

  CT chống hạn

  10

  Kênh chuyến nước Biển Hồ

  TP Plei ku

  500

  55

  CT chống hạn

  11

  Hồ Ea Rtô

  Ayun Pa

  350

  103

   

  12

  Hồ Ia Ke

  Phú Thiện

  450

  120

   

  13

  TB. Xã Đông

  K Bang

  200

  28

   

  14

  Đập Plei Keo

  Chư Sê

  500

  42

   

  15

  38 CT, cụm công trình khác

   

  5.435

  1.191

   

  III

  ĐĂK LĂK

   

  58.643

  3.302

   

  1

  CTTL Hồ Ea Soup thượng (hoàn thiện kênh mương)

  Ea Soup

  4.800

  Vốn trung hạn

   

  2

  CTTL Hồ Krông Pach thượng (công trình tiếp tục)

  EaKar

  14.900

  Vốn trung hạn

   

   

  Hồ Ia Mơr

   

  14.240

  Vn đầu tư đã tính Gia Lai

   

  3

  Hồ Ea Hleo 1

  Ea H'leo

  5.000

  Vốn trung hạn

  CT chống hạn

  4

  Hồ Krông Năng

  Krông Năng

  7.500

  Vốn trung hạn

  CT chống hạn

  5

  HTTB. Hồ Krông Buk hạ

  Krông Pach

  1.000

  ADB8

   

  6

  HTTB. Hồ Buôn Jong

  Cư M'Gar

  450

  ADB8

   

  7

  HTTB. Hồ Ea Kuang

  Krông Pach

  835

  ADB8

   

  8

  HTTB. Hồ Đồi 500

  Ea Kar

  203

  ADB8

   

  9

  Hồ Ea Khit

  Cư Kuin

  220

  57

   

  10

  Hồ Yên Ngựa

  Cư Kuin

  300

  100

  CT chống hạn

  11

  Hồ Ba Bậc

  TX Buôn Hồ

  460

  120

   

  12

  Hồ Ea Soup Né

  Krông Buk

  200

  56

   

  13

  H Ea Knht

  Ea Soup

  750

  225

   

  14

  Hồ cầu Bà Tĩnh

  TX Buôn Hồ

  250

  65

   

  15

  Hồ Ea Jung 2

  TX Buôn Hồ

  270

  70

   

  16

  Hồ Ea Sang

  Cư M'Gar

  215

  60

   

  17

  Cụm Krông Năng 1

  Krông Năng

  270

  71

   

  18

  Cụm M'Drăk 1

  M'Drak

  201

  60

   

  19

  Hồ Thôn 8

  Krông Pach

  200

  52

   

  20

  TB.Thị Trấn

  Buôn Đôn

  400

  40

   

  21

  Đập Đốc Cốc

  Buôn Đôn

  300

  90

   

  22

  TB. Ea Na

  Krông Ana

  380

  34

   

  23

  Cụm Lk 1

  Lăk

  345

  85

   

  24

  TB. Xây dựng

  Krông Bông

  200

  20

   

  25

  TB. Khuê Ngọc Điền

  Krông Bông

  460

  46

   

  26

  32 CT, cụm công trình khác

   

  4.294

  2.051

  (gồm HTTB hồ Ea Drăng)

  IV

  ĐĂK NÔNG

   

  14.872

  2.842

   

  1

  Hồ Đắk Siat

  Đăk Mil

  350

  Vốn trung hạn

  CT chống hạn

  2

  Đập Đăk Prí

  Krông Nô

  254

  88

   

  3

  Hồ Đăk N'Ting

  Đăk Glong

  890

  Vốn trung hạn

  CT chống hạn

  4

  Trạm bơm Tâm Thắng

  Cư Jut

  515

  Vốn trung hạn

   

  5

  Cụm CTTL huyện Cư Jut

  Cư Jut

  1.185

  ADB8

   

  6

  Hồ Bon Chioh (Bon Xuyên Nam)

  Krông Nô

  300

  90

   

  7

  Hồ Ea Sier

  Cư Jut

  260

  80

   

  8

  Hồ Đắk Găn

  Cư Jut

  1.050

  310

  CT chống hạn

  9

  Hồ Nam Xuân

  Krông Nô

  1.700

  Vốn trung hạn

  CT chống hạn

  10

  Hồ Đắk Gang

  Đăk Mil

  700

  218

  CT chống hạn

  11

  Hồ Đắk Sirr

  Đăk Mil

  800

  248

   

  12

  Hồ Bắc Sơn 2

  Đăk Mil

  350

  118

   

  13

  Hồ Bon Đắk R'Moon

  TX. Gia Nghĩa

  375

  116

   

  14

  Hồ Thôn 3

  Tuy Đức

  255

  80

   

  15

  Hồ Đắk Ha hạ

  Đăk Glong

  250

  76

   

  16

  Hồ Sình Cỏ

  Đăk Song

  280

  84

   

  17

  35 CT, cụm công trình khác

   

  5.358

  1.334

   

  V

  LÂM ĐỒNG

   

  21.188

  4.682

   

  1

  Hồ Đạ Lây (CT tiếp tục)

  Đạ Teh

  1.200

  500

   

  2

  Hồ Đạ S

  Cát Tiên

  2.500

  Vốn trung hạn

   

  3

  Hồ Đông Thanh

  Lâm Hà

  700

  Vốn trung hạn

  CT chống hạn

  4

  Hồ KaZam

  Đơn Dương

  818

  229

  CT chống hạn

  5

  Hồ M'Răng

  Đơn Dương

  1.450

  420

  CT chống hạn

  6

  TB. Hồ Đăk Lông thượng

  Bo Lâm

  250

  25

   

  7

  Hồ Đạ Sa

  Lạc Dương

  600

  180

   

  8

  Hồ Ta Huet

  Đức Trọng

  4.010

  1.043

  CT chống hạn

  9

  HHiệp Thuận

  Đức Trọng

  1.100

  286

   

  10

  TB. Đạ Chet

  Lâm Hà

  240

  19

   

  11

  Hồ Tân Lập

  Di Linh

  380

  106

   

  12

  Hồ Gia Bắc 1

  Di Linh

  300

  84

   

  13

  HĐạ Mi 1

  Bảo Lâm

  320

  90

   

  14

  H Đa Bo

  Bo Lâm

  480

  134

   

  15

  Hồ Sre Đông

  Bảo Lộc

  600

  156

   

  16

  Đập Đa M'Rê

  Đạ Hoai

  1.600

  288

   

  31

  49 Công trình, cụm công trình khác

   

  4.640

  1.122

   

  Ghi chú:

  - Quy mô, kinh phí xây dựng công trình trong quy hoạch được sơ bộ tính toán, sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập dự án.

  - Vốn trung hạn: Vốn đã b trí trong kế hoạch 2016-2020

  - ADB8: Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị hạn hán

   

  PHỤ LỤC V:

  DANH MỤC ĐẦU TƯ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2030
  (Kèm theo Quyết định số 4325/QĐ-BNN-TCTL ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  TT

  Tên công trình

  Địa điểm xây dựng

  Diện tích tưới sau nâng cấp (ha)

  Vốn đầu tư (tỷ đồng)

  Ghi chú

  I

  KON TUM

   

  2.374

  854

   

  1

  Trạm bơm Vinh Quang

  TP Kon Tum

  219

  58

   

  2

  Hồ Đăk Loh

  Đăk Hà

  200

  78

   

  3

  108 công trình, cụm công trình khác

   

  1.955

  718

   

  II

  GIA LAI

   

  2.466

  321

   

  1

  Đập Ia Pet

  Chư Sê

  360

  49

   

  2

  25 công trình, cụm công trình khác

   

  2.106

  272

   

  III

  ĐĂK LĂK

   

  14.243

  1.278

   

  1

  Hồ Ea Drăng

  Ea H'leo

  500

  50

   

  2

  Hồ Ea Koa

  Ea H'leo

  650

  65

   

  3

  Hồ Ea Kar

  Ea Kar

  1.180

  10

   

  4

  HC11

  Ea Kar

  290

  15

   

  5

  H Ea Tling

  Krông Ana

  335

  30

   

  6

  Hồ Ka La

  Krông Ana

  250

  5

   

  7

  Hồ Cư Păm

  Krông Bông

  200

  7

   

  8

  Hồ Yang Reh

  Krông Bông

  422

  42

   

  9

  H Ea Kmu

  Krông Buk

  225

  20

   

  10

  Hồ Buôn Dhia (Buôn Thia)

  Krông Buk

  215

  19

   

  11

  Hồ Đông Hồ

  Krông Năng

  250

  25

   

  12

  Hồ Ea Tir (Buôn Pốc)

  Krông Pach

  270

  22

   

  13

  Đập Liêng Ông

  Lăk

  210

  11

   

  14

  Đập Buôn Biêp

  Lăk

  200

  10

   

  15

  Hồ Thôn 8

  M'Drak

  200

  20

   

  16

  Hồ Thủy Điện

  M'Drak

  240

  24

   

  17

  104 Công trình, cụm công trình nhỏ khác

   

  8.606

  905

   

  IV

  ĐĂK NÔNG

   

  3.280

  231

   

  1

  Hồ Đăk Goun Thượng

  Đăk Mil

  225

  12

   

  2

  Hồ Núi Lửa

  Đăk Mil

  222

  10

   

  3

  Hồ Lâm Trường (Thuận An)

  Đăk Mil

  200

  11

   

  4

  TB Buôn Choah 1, 2, 3

  Krông Nô

  850

  48

   

  5

  Hồ Sình Muống

  Đăk Song

  280

  16

   

  6

  H Đăk Ru I

  Đăk Rlấp

  250

  14

   

  7

  Hồ Đăk Rtang

  Đăk Rlấp

  200

  14

   

  8

  10 Công trình, cụm công trình khác

   

  1.053

  106

   

  V

  LÂM ĐỒNG

   

  5.513

  579

   

  1

  Hồ Bồng Lai

  Đức Trọng

  379

  33

   

  2

  Hồ La Òn

  Di Linh

  250

  25

   

  3

  Hồ Nông trường

  Bảo Lâm

  350

  35

   

  4

  Hồ Đạ Ròn

  Đơn Dương

  550

  54

   

  5

  Hồ Próh

  Đơn Dương

  515

  51

   

  6

  Hồ Việt Phát II

  Lâm Hà

  200

  18

   

  7

  Hồ Darsoui I (3/2)

  Di Linh

  400

  40

   

  8

  57 Công trình, cụm công trình nhỏ khác

   

  2.869

  323

   

  Ghi chú: Quy mô, kinh phí xây dựng công trình trong quy hoạch được sơ bộ tính toán, sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn lập dự án.

   

  PHỤ LỤC VI

  DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2030
  (Kèm theo Quyết định số 4325/QĐ-BNN-TCTL ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  TT

  Tên công trình

  Địa điểm xây dựng

  Diện tích tưới (ha)

  Vốn đầu tư (tỷ đồng)

  Ghi chú

  I

  KON TUM

   

  7.514

  3.068

   

  1

  Hồ Thôn 7

  Đăk Hà

  680

  256

   

  2

  Hồ Đăk Sút

  Đăk Glei

  200

  92

   

  3

  Hồ Đăk Thi Ang

  Đăk Glei

  400

  130

   

  4

  Hồ Đăk Bloc

  Đăk Glei

  280

  118

   

  5

  Hồ Apô thôn 9

  Kon Ry

  200

  72

   

  6

  Hồ Đăk A Trang

  Kon Ry

  200

  47

   

  7

  Đập Đăk Kiệt II

  Ngọc Hồi

  200

  74

   

  8

  Đập Làng Lung

  Sa Thầy

  240

  85

   

  9

  108 công trình, cụm công trình khác

   

  5.114

  2.194

   

  II

  GIA LAI

   

  34.645

  13.660

   

  1

  TB. BJa Nhông

  Krông Pa

  200

  28

   

  2

  Hồ EaKe

  Krông Pa

  250

  87

   

  3

  Hồ Ea Po

  Krông Pa

  300

  105

   

  4

  Hồ Ea Drê

  Krông Pa

  400

  140

   

  5

  TB. Ia Rsai

  Krông Pa

  300

  41

   

  6

  TB. Buôn Hlar

  Krông Pa

  250

  35

   

  7

  Hồ Ea Guir

  Krông Pa

  600

  210

   

  8

  Hồ Ea Trat

  Krông Pa

  600

  210

   

  9

  H Grai K.ron (Ia Krong)

  Đak Đoa

  365

  102

   

  10

  Hồ Hà Lòng

  Đak Đoa

  500

  140

   

  11

  Hồ Bãi Đá

  Đak Đoa

  264

  74

   

  12

  Hồ Hà Lòng 2

  Đak Đoa

  200

  56

   

  13

  Hồ Rơ Khơng

  Đak Đoa

  400

  101

   

  14

  Hồ Duy Tiên

  Chư Prông

  200

  56

   

  15

  Hồ Plei Neo

  Chư Prông

  250

  70

   

  16

  HGlae

  Chư Prông

  300

  84

   

  17

  Hồ Làng Ga

  Chư Prông

  220

  62

   

  18

  Hồ Tung Ke

  Chư Sê

  240

  60

   

  19

  Hồ Lơ Nha

  Chư Sê

  220

  55

   

  20

  Hồ Ia Boòng

  Chư Sê

  190

  47

   

  21

  Hồ Ia Dơk

  Chư Sê

  810

  204

   

  22

  Hồ Niel

  Chư Pưh

  205

  52

   

  23

  Hồ Ia Kta

  Ia Pa

  320

  81

   

  24

  Hồ Đăk Pơ Tó 2

  Ia Pa

  800

  202

   

  25

  Hồ Ea Toan

  Ia Pa

  230

  58

   

  26

  Đập Đăk Pi Hao 3

  Ia Pa

  450

  90

   

  27

  Hồ Đăk PTó 1

  Ia Pa

  2.600

  658

   

  28

  Hồ Ia Mkeo

  Ayun Pa

  450

  126

   

  29

  Hồ Si Ia Pia 1

  Phú Thiện

  400

  112

   

  30

  Hồ Si Ia Pia 2

  Phú Thiện

  200

  56

   

  31

  Hồ Si Ia Pia 3

  Phú Thiện

  250

  70

   

  32

  Hồ Êa Hiao

  Phú Thiện

  300

  84

   

  33

  TB. làng Plei Trớ

  Phú Thiện

  200

  28

   

  34

  Hồ Suối Canh

  Đak Pơ

  200

  56

   

  35

  Hồ Xa Wong 1

  Đak Pơ

  200

  56

   

  36

  Hồ Thương thôn Klêch

  K Bang

  315

  25

   

  37

  Hồ Đăk Lốp

  K Bang

  300

  105

   

  38

  Hồ Đăk Ko Het

  K Bang

  200

  70

   

  39

  Hồ Đak Tô Kong

  K Bang

  1.000

  990

   

  40

  Đường ống Ka Năk- An Khê

  Liên huyện

  7.400

  6.000

   

  41

  167 công trình, cụm công trình khác

   

  11.566

  2.774

   

  III

  ĐĂK LĂK

   

  89.385

  23.631

   

  1

  Hồ Ea Man

  Ea H'leo

  300

  90

   

  2

  Hồ Ea Buy thượng

  Ea H'leo

  300

  90

   

  3

  Hồ Ea Bang

  Ea H'leo

  600

  180

   

  4

  Hồ Ea Khal 3

  Ea H'leo

  600

  180

   

  5

  Hồ Ea Kial

  Ea H'leo

  200

  60

   

  6

  Cụm Ea H'Leo 2

  Ea H'leo

  750

  150

   

  7

  Hồ Ea Hok

  Ea H'leo

  350

  105

   

  8

  Hồ Ea OK 1

  Ea H'leo

  200

  60

   

  9

  Hồ Ea Hleo 2

  Ea H'leo

  500

  150

   

  10

  HEa Đrăng hạ

  Ea H’leo

  200

  60

   

  11

  H Ea Wy 1

  Ea H'leo

  700

  210

   

  12

  Hồ Ea Klar

  Ea H'leo

  250

  75

   

  13

  Hồ Ea Wy thượng

  Ea H'leo

  1.100

  330

   

  14

  Hồ Ea Đrăng 2

  Ea H'leo

  900

  270

   

  15

  Hồ Ea ua

  Ea H'leo

  400

  120

   

  16

  Hồ 86-2

  Ea H'leo

  400

  120

   

  17

  Hồ Bn Đa

  Ea H'leo

  600

  180

   

  18

  Hồ Ea Ktum

  Ea H'leo

  200

  60

   

  19

  Hồ Ea Phoh

  Ea H'leo

  250

  75

   

  20

  Hồ Ea Ngor

  Ea H'leo

  1.000

  300

   

  21

  Hồ Ea Hiao 4

  Ea H'leo

  200

  60

   

  22

  H Ea Sol 1

  Ea H'leo

  250

  75

   

  23

  Hồ Ea Sol 2

  Ea H'leo

  500

  150

   

  24

  Hồ Ea Ro

  Ea H'leo

  300

  90

   

  25

  Hồ Hà Dưng

  Ea H'leo

  220

  66

   

  26

  Hồ Ea Deh hạ

  Ea H'leo

  950

  285

   

  27

  Hồ Ea Tu

  Ea H'leo

  300

  90

   

  28

  Hồ Ea Bang thượng

  Ea H'leo

  250

  75

   

  29

  Hồ Ea Mbat

  Ea H'leo

  300

  90

   

  30

  Hồ Ea Mkal

  Ea H’leo

  200

  60

   

  31

  Hồ Ea Koa thượng

  Ea H'leo

  250

  75

   

  32

  Hồ Chư Drang

  Ea H'leo

  2.000

  600

   

  33

  HEa Hiao 1

  Ea H'leo

  400

  120

   

  34

  Hồ Ea Hiao 2

  Ea H’leo

  200

  60

   

  35

  H Ea Tir

  Ea H'leo

  250

  75

   

  36

  H Ea Khal hạ

  Ea H’leo

  500

  150

   

  37

  Hồ Ea Đrăng thượng

  Ea H’leo

  200

  60

   

  38

  Hồ Ea Khal thượng

  Ea H'leo

  230

  69

   

  39

  Cụm Ea H'leo 2

  Ea H’leo

  250

  75

   

  40

  Hồ Ea Kmok

  Ea H’leo

  250

  75

   

  41

  H Ea Trao

  Ea H'leo

  400

  120

   

  42

  Hồ Ban Blech

  Ea H'leo

  200

  60

   

  43

  H Ea Khal 4

  Ea H'leo

  1.000

  300

   

  44

  Cụm Krông Buk 1

  Krông Buk

  355

  99

   

  45

  Hồ Ea Troul (Ea Sup 2)

  Krông Buk

  300

  84

   

  46

  Hồ Ea Rang

  Krông Buk

  200

  56

   

  47

  Hồ Ea Por

  Krông Buk

  475

  133

   

  48

  Hồ Ea Nhuôr

  Krông Buk

  210

  59

   

  49

  Hồ Ea Súp

  Krông Buk

  400

  112

   

  50

  Hồ Buôn Kdoh

  Krông Buk

  200

  56

   

  51

  H Ea Dih

  Krông Buk

  200

  56

   

  52

  Hồ Ea Pô

  Krông Buk

  330

  92

   

  53

  Hồ Thôn 6

  Krông Buk

  300

  84

   

  54

  Hồ Cầu Buôn

  Krông Buk

  280

  78

   

  55

  Cụm Krông Buk 2

  Krông Buk

  445

  125

   

  56

  H Ea Ta

  Krông Buk

  290

  81

   

  57

  Hồ Ea Jung 3

  TX Buôn Hồ

  400

  104

   

  58

  Cụm Buôn Hồ 1

  TX Buôn Hồ

  410

  107

   

  59

  Hồ Hum Muông

  TX Buôn Hồ

  200

  52

   

  60

  Hồ Cây Sung

  TX Buôn Hồ

  250

  65

   

  61

  Hồ Ea Muich hạ 2

  TX Buôn H

  320

  83

   

  62

  Hồ Ea Muich hạ 3

  TX Buôn Hồ

  360

  94

   

  63

  Hồ Ea Kung

  TX Buôn Hồ

  260

  68

   

  64

  Hồ Thôn 3

  TX Buôn Hồ

  200

  52

   

  65

  Hồ Thôn 2

  TX Buôn Hồ

  340

  88

   

  66

  Hồ Buôn Krum

  TX Buôn Hồ

  470

  122

   

  67

  Cụm Buôn Hồ 2

  TX Buôn Hồ

  225

  59

   

  68

  Hồ Ea Jung 1

  TX Buôn Hồ

  280

  73

   

  69

  Hồ Ea Đưr

  TX Buôn Hồ

  300

  78

   

  70

  Hồ Thôn 6A

  TX Buôn Hồ

  278

  72

   

  71

  Hồ Ea D'rơng 2

  TX Buôn Hồ

  250

  65

   

  72

  Hồ Buôn Bơn 1,2

  TX Buôn Hồ

  335

  87

   

  73

  Hồ Ea Yung

  Cư M'Gar

  202

  57

   

  74

  Hồ Thôn 8

  Cư M'Gar

  200

  56

   

  75

  Hồ Ea Kruêh 2

  Cư M'Gar

  366

  102

   

  76

  Hồ Chư Pơng 2

  Cư M'Gar

  381

  107

   

  77

  Hồ Ea Kruêh 1

  Cư M'Gar

  250

  70

   

  78

  Hồ Ea Mdroh 1

  Cư M'Gar

  1.850

  520

   

  79

  Hồ Ea Hdinh 3

  Cư M'Gar

  200

  56

   

  80

  Hồ Buôn Trp

  Cư M'Gar

  300

  84

   

  81

  Hồ Dray Si

  Cư M'Gar

  265

  74

   

  82

  Hồ Buôn M'Lăng

  Cư M'Gar

  450

  126

   

  83

  Hồ Buôn Ea Tar 1

  Cư M'Gar

  450

  126

   

  84

  Hồ Buôn Ea Tar 2

  Cư M'Gar

  320

  90

   

  85

  Hồ Buôn Yao 2

  Cư M'Gar

  415

  116

   

  86

  Hồ Thôn 1

  Cư M'Gar

  205

  57

   

  87

  Hồ Buôn Tah 2

  Cư M'Gar

  275

  77

   

  88

  Hồ Buôn Sút 2

  Cư M'Gar

  200

  56

   

  89

  Cụm Cư M'Gar 2

  Cư M'Gar

  400

  99

   

  90

  Hồ Buôn Triết

  Cư M'Gar

  385

  108

   

  91

  Hồ Thôn 7

  Cư M'Gar

  210

  59

   

  92

  Hồ Buôn Jun 2

  Cư M'Gar

  280

  78

   

  93

  Hồ Ea Mdroh 2

  Cư M'Gar

  390

  109

   

  94

  Hồ Ea Hdinh 1

  Cư M'Gar

  440

  123

   

  95

  Hồ Hiệp Tiến 1

  Cư M'Gar

  360

  101

   

  96

  Hồ Thôn 8

  Cư M'Gar

  260

  73

   

  97

  Hồ Buôn Guam

  Krông Năng

  2.400

  720

   

  98

  Cụm Ea Tân 1

  Krông Năng

  250

  75

   

  99

  H Phú Xuân 1

  Krông Năng

  205

  62

   

  100

  Cụm Ea Tân 2

  Krông Năng

  335

  101

   

  101

  Cụm Dliê Ya

  Krông Năng

  225

  68

   

  102

  Cụm Ea Toh - Ea Hồ

  Krông Năng

  350

  105

   

  103

  Cụm Krông Năng 2

  Krông Năng

  315

  95

   

  104

  Hồ Ông Viễn

  Krông Năng

  450

  135

   

  105

  Hồ Ea Blong

  Krông Năng

  260

  78

   

  106

  Cụm Ea Tân - Dliê Ya

  Krông Năng

  215

  65

   

  107

  Cụm Krông Năng 3

  Krông Năng

  323

  93

   

  108

  Cụm Krông Năng 4

  Krông Năng

  315

  95

   

  109

  Hồ Tam Điền 2

  Krông Năng

  230

  69

   

  110

  Hồ Ea Dah 3

  Krông Năng

  300

  90

   

  111

  Hồ Ea MRú

  M’Drak

  220

  66

   

  112

  Cụm M’Rk 2

  M'Drak

  229

  69

   

  113

  H Thôn 1

  M'Drak

  220

  66

   

  114

  Hồ khu C+D nông trường 718

  Ea Kar

  215

  60

   

  115

  Cụm Ea Sô - Ea Sar

  Ea Kar

  377

  106

   

  116

  Cụm Ea Kar 2

  Ea Kar

  293

  82

   

  117

  Hồ Ea Til

  Ea Kar

  800

  224

   

  118

  Cụm Ea Kar 3

  Ea Kar

  255

  71

   

  119

  Hồ Ea Dăh

  Ea Kar

  1.000

  280

   

  120

  Ea Huê

  Ea Kar

  400

  112

   

  121

  Hồ Ea Hiu thượng

  Krông Pach

  300

  78

   

  122

  Hồ Ea Knuech

  Krông Pach

  750

  195

   

  123

  Hồ Chư Quien

  Krông Pach

  300

  78

   

  124

  Hồ Ea Khal 1

  Ea Soup

  900

  270

   

  125

  Hồ Thôn 5

  Ea Soup

  600

  180

   

  126

  Hồ Ea Khal 2

  Ea Soup

  1.000

  300

   

  127

  Hồ Đăk Pung

  Ea Soup

  220

  66

   

  128

  H Ea H’Mo

  Ea Soup

  850

  255

   

  129

  Hồ Thôn 10

  Ea Soup

  1.850

  555

   

  130

  Hồ Ea Lê

  Ea Soup

  700

  210

   

  131

  Hồ Ngầm 59

  Ea Soup

  550

  165

   

  132

  Hồ Ea T'Mt

  Ea Soup

  800

  240

   

  133

  Hồ Hòa Nam 2

  Buôn Đôn

  250

  75

   

  134

  TB.Buôn Tri

  Buôn Đôn

  250

  25

   

  135

  Hồ Đăk Minh 1

  Buôn Đôn

  300

  90

   

  136

  Hồ Chu Sê

  Buôn Đôn

  200

  60

   

  137

  TB.Na Wer

  Buôn Đôn

  300

  30

   

  138

  Hồ Thành Nhất

  Buôn Ma Thuột

  250

  65

   

  139

  Hồ Tháp Dhăpong 3

  Buôn Ma Thut

  210

  55

   

  140

  Hồ Ea Nhut

  Buôn Ma Thuột

  260

  68

   

  141

  Hồ Ea Tua Hạ

  Buôn Ma Thuột

  330

  86

   

  142

  Cụm Buôn Ma Thuột

  Buôn Ma Thut

  270

  70

   

  143

  Hồ Thôn 8

  Cư Kuin

  200

  52

   

  144

  Cụm Cư Kuin 1

  Cư Kuin

  210

  41

   

  145

  Đập Ông Cố

  Cư Kuin

  200

  32

   

  146

  TB.Chư Ka Nao

  Cư Kuin

  400

  32

   

  147

  Hồ Cầu Dâu

  Krông Ana

  300

  84

   

  148

  Hồ Buôn Chuê

  Krông Ana

  500

  140

   

  149

  TB.Krông Ana 1

  Krông Ana

  210

  19

   

  150

  Cụm Krông Ana 2

  Krông Ana

  240

  67

   

  151

  TB.Buôn Trp 5

  Krông Ana

  230

  21

   

  152

  Hồ Sâm Lăng 2

  Krông Ana

  300

  84

   

  153

  Hồ Sâm Lăng 3

  Krông Ana

  200

  56

   

  154

  TB.Buôn Koup

  Krông Ana

  280

  25

   

  155

  TB. Cầu Sắt 1

  Krông Ana

  250

  23

   

  156

  TB.Buôn Trấp 6

  Krông Ana

  330

  30

   

  157

  TB.Bàu Đen

  Krông Ana

  200

  18

   

  158

  TB.Krông Ana 2

  Krông Ana

  330

  30

   

  159

  TB.TTKH Suối Cụt

  Lăk

  600

  54

   

  160

  Cụm Lắk 3

  Lăk

  310

  87

   

  161

  Hồ Buôn Biếp

  Lăk

  505

  141

   

  162

  TB.Nrang Liêng

  Lăk

  300

  27

   

  163

  Hồ Ea Priêng 2

  Lăk

  300

  84

   

  164

  TB. Ea Rbin 1

  Lăk

  440

  40

   

  165

  TB.TTKH Buôn Triết

  Lăk

  300

  27

   

  166

  Hồ Ea K'Priêng

  Lăk

  230

  64

   

  167

  TB.TTKH Buôn Liêng 2

  Lăk

  220

  20

   

  168

  Hồ Buôn Dùng

  Lăk

  900

  252

   

  169

  H Đăk RMây

  Lăk

  400

  112

   

  170

  TB.Đăk Rơ Mút

  Lăk

  520

  47

   

  171

  Hồ Ea Dray 2

  Krông Bông

  500

  150

   

  172

  Hồ Ea Gan

  Krông Bông

  300

  90

   

  173

  Cụm Hoà Phong - Cư Pui

  Krông Bông

  340

  100

   

  174

  Cụm Krông Bông 3

  Krông Bông

  230

  69

   

  175

  TB.Cư Đrăng thượng

  Krông Bông

  300

  30

   

  176

  Hồ Ea Pron

  Krông Bông

  250

  75

   

  177

  Hồ Ea Tlir

  Krông Bông

  700

  210

   

  178

  Hồ Chư Klen

  Krông Bông

  650

  195

   

  179

  TB.Ea Tlir

  Krông Bông

  700

  70

   

  180

  Cụm Krông Bông 4

  Krông Bông

  260

  70

   

  181

  TB.Cư Pênh

  Krông Bông

  400

  40

   

  182

  TB.Chư Mil 2

  Krông Bông

  450

  45

   

  183

  TB.Chư Mil 1

  Krông Bông

  270

  27

   

  184

  Đập Ea Ktour

  Krông Bông

  410

  82

   

  185

  Đập Ea Khai thượng

  Krông Bông

  250

  50

   

  186

  132 Công trình, cụm công trình khác

   

  15.031

  3.763

   

  IV

  ĐĂK NÔNG

   

  51.226

  16.072

   

  1

  Hồ Thượng

  TX. Gia Nghĩa

  400

  130

   

  2

  HHạ

  TX. Gia Nghĩa

  200

  62

   

  3

  HTân Tiến 2

  TX. Gia Nghĩa

  220

  65

   

  4

  Hồ Tân Tiến 3

  TX. Gia Nghĩa

  370

  110

   

  5

  Hồ Thủy điện Đăk Tih

  TX. Gia Nghĩa

  1.150

  350

   

  6

  Hồ Tân Hiệp 2

  TX. Gia Nghĩa

  200

  60

   

  7

  Hồ Thôn 12B1-Đắk Nia

  TX. Gia Nghĩa

  320

  98

   

  8

  Hồ thôn Cồn Dầu

  Cư Jut

  200

  62

   

  9

  Hồ Thôn 15

  Cư Jut

  1.260

  360

   

  10

  Hồ Ea Gan thượng

  Cư Jut

  795

  265

   

  11

  Hồ Đắk Siat 2

  Đăk Mil

  650

  220

   

  12

  Hồ Đắk La hạ

  Đăk Mil

  400

  130

   

  13

  Hồ Suối nước Trong

  Đăk Mil

  500

  160

   

  14

  HĐắk R’La 7

  Đăk Mil

  500

  154

   

  15

  Hồ Nam Sơn 1

  Đăk Mil

  600

  182

   

  16

  H Tân Đnh

  Đăk Mil

  230

  76

   

  17

  Hồ Đắk Trúc Sơn A

  Đăk Mil

  250

  80

   

  18

  Hồ Đắk N'Dreng

  Đăk Mil

  250

  82

   

  19

  Hồ Ông Bổng

  Đăk Mil

  300

  98

   

  20

  Hồ Đăk R'la 4

  Đăk Mil

  350

  105

   

  21

  Hồ Đăk R'la 5

  Đăk Mil

  800

  238

   

  22

  Hồ Đắk Djeng Brao

  Đăk Mil

  450

  150

   

  23

  Hồ Đăk Gon

  Đăk Mil

  500

  148

   

  24

  Hồ Đắk Gon hạ

  Đăk Mil

  510

  159

   

  25

  Hồ Long Sơn

  Đăk Mil

  1.600

  500

   

  26

  Hồ Suối 38

  Đăk Mil

  280

  88

   

  27

  H Lo Ren

  Đăk Mil

  400

  127

   

  28

  Hồ Yok Đắk Song 2

  Đăk Mil

  500

  162

   

  29

  Hồ Yok Pih

  Đăk Mil

  500

  165

   

  30

  Hồ Hầm Đá

  Đăk Mil

  450

  143

   

  31

  Hồ Đăk R'Po

  Krông Nô

  500

  159

   

  32

  Hồ Đắk Na