logo

Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT kế hoạch thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4335/QĐ-BNN-PCTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
  Ngày ban hành: 13/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  -------------

  Số: 4335/QĐ-BNN-PCTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

   

                                                                                          

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện
  Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ
  về công tác phòng, chống thiên tai

  -------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Nghi quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về còng tác phòng, chống thiên tai;

  Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về còng tác phòng, chống thiên tai;

  Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Phân công triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai’’.

  Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, định kỳ gửi báo cáo kết quá thực hiện vào ngày 20/6 và 20/12 hàng năm về Tổng cục Phòng, chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Bộ.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các Thứ trưởng;

  - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

  - Lưu: VT, PCTT (VT, ƯPKP).

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Hoàng Hiệp

   

   

  Phụ lục

  PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN
  NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP  NGÀY 18/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

  VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 4335/QĐ-BNN-PCTT ngày 13/11/2019

  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  TT

   

  Nhiệm vụ cụ thể

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Sản phẩm

  Thời gian hoàn thành

  1. PHÂN NHIỆM VỤ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

  1

  Rà soát, điều chỉnh Luật Phòng, chống thiên tai, các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và văn bản pháp luật khác có liên quan

  Tổng cục PCTT

  Vụ Pháp chế

  Luật, Nghị định, Quyết định

  2019-2020

  2

  Nghị định quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế để cứu trợ khấn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai

  Tng cục PCTT

  Vụ Pháp chế

  Nghị định của Chính phủ

  2019

  3

  Hướng dẫn nâng cao năng lực Văn phòng thường trực các cấp

  Tng cục PCTT

   

  Văn bản hướng dẫn

  2019-2020

  4

  Chiến lược quốc gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn 2050

  Tng cục PCTT

   

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  2019-2020

  5

  Rà soát Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia

  Tng cục PCTT

  Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan

   

  Hàng năm

  6

  Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2019-2020; kế hoạch phóng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025

  Tng cục PCTT

  Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan

  Các kế hoạch

  Rá soát háng năm

  7

  Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, đảm bảo an toàn công trình phòng, chống thiên tai, đê điều

  Tổng cục PCTT

  Các đơn vị liên quan

  Phương án ứng phó

  Rà soát hàng năm

  8

  Lồng ghép phóng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

  Tổng cục PCTT

  Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan

   

  Thường

  xuyên

  9

  Tiêu chuẩn công chức, viên chức làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp

  Tổng cục PCTT

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Văn bản quy định

  2019-2020

  10

  Xây dựng Trung tâm điều hành PCTT Quốc gia, cấp vùng

  Tổng cục PCTT

  Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ

  Trụ sở cơ quan thường trực PCTT được xây dựng, nâng cấp

  Theo kế hoạch

  11

  Di dời, bố trí lại dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai, tập trung ưu tiên vùng nguy cao lũ quét, sạt lở đất

  Tổng cục PCTT

  Các cơ quan, địa phương liên quan

  Dân cư được bố trí, di dời

  2019-2025

  12

  Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

  Tổng cục PCTT

  UBND các tỉnh/TP liên quan

  Công trình phòng, chống sạt lở

  2020-2025

  13

  Tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hệ thống đê điều

  Tổng cục PCTT

  UBND các tỉnh/TP liên quan

  Công trình đê điều được tu bổ, nâng cấp

  Hàng năm

  14

  Xây dựng công trình phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở đất

  Tổng cục PCTT

  UBND các tỉnh/TP liên quan

  Công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở đất

  2020-2025

  15

  Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát công trình phòng, chống thiên tai

  Tổng cục PCTT

  UBND các tỉnh/TP liên quan

  Hệ thống quan trắc chuyên dùng

  2019-2025

  16

  Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm một số loại hình thiên tai điển hình (lũ quét, sạt lở đất,...)

  Tổng cục PCTT

  Các cơ quan, địa phương liên quan

  Hệ thống quan trắc, cảnh báo

  2019-2025

  17

  Tổ chức đào tạo tập huấn về công tác phòng chống thiên tai cho cộng đồng tại vùng thường xuyên bị thiên tai

  Tổng cục PCTT

  Các cơ quan, địa phương liên quan

  Tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; lớp đào tạo, tập huấn

  Theo kế hoạch

  18

  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai

  Tổng cục PCTT

  UBND các tỉnh/TP

  Các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn; tài liệu;

  Theo kế hoạch

  19

  Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn phục vụ phòng, chống thiên tai

  Tổng cục PCTT

  Vụ KHCN MT

  Chương trình, dự án

  2020-2025

  20

  Rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng, chống thiên tai

  Tổng cục PCTT

  Vụ KHCN MT

  Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung

  2020-2021

  21

  Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai

  Tổng cục PCTT

  Vụ HTQT

  Hoạt động hợp tác được tăng cường

  Hàng năm

  22

  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ và tiêu chí xã an toàn trong xây dựng nông thôn mới

  Tổng cục PCTT

  Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

  Văn bản hướng dẫn

  Hàng năm

  23

  Đề án phòng, chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên

  Tổng cục PCTT

  Các đơn vị liên quan

  Đề án được phê duyệt

  2019-2025

  24

  Xây dựng, cập nhật dữ liệu bản đồ về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển

  Tổng cục PCTT

   

  Báo cáo, bản đồ

  Hàng năm

  25

  Lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi;

  Tổng cục Thủy lợi

  Tổng cục PCTT

  Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền

  2020

  26

  Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều theo quy định của pháp luật về quy hoạch

  Tổng cục PCTT

  Các đơn vị liên quan

  Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền

  2020 - 2025

  27

  Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thuỷ lợi

  Tổng cục Thủy lợi

  UBND các tỉnh/TP liên quan

  Hồ chứa được sửa chữa, nâng cấp

  Hàng năm

  28

  Xây dựng cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão cho tàu cá

  Tổng cục Thủy sản

  UBND các tỉnh/TP liên quan

  Cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão cho tàu cá

  2019-2025

  29

  Xây dựng, quản lý, khai thác Hệ thống giám sát hành trình tàu cá trên biển

  Tổng cục Thủy sản

  UBND các tỉnh/TP liên quan

  Hệ thống giám sát hành trình tàu cá

  2019-2020

  30

  Trồng, bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển

  Tổng cục Lâm nghiệp

  UBND các tỉnh/TP liên quan

   

  Hàng năm

  31

  Chuyển đổi giống cây trồng, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền

  Cục Trồng trọt

  Vụ KHCN MT, các đơn vị liên quan

   

  Hàng năm

  32

  Chuyển đổi giống vật nuôi, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền

  Cục Chăn nuôi

  Vụ KHCN MT, các đơn vị liên quan

   

  Hàng năm

  II. PHẦN NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PCTT

  33

  Xây dựng lực lượng xung kích PCTT cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt

  Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

  UBND các tỉnh/TP

  Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai được thành lập

  2019-2020

  34

  Mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai

  Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

  Các Bộ ngành liên quan; VP Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương

  Trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai

  Hàng năm

  35

  Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương theo thời gian thực

  Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

  Các Bộ ngành liên quan; VP Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương

  Cơ sở dữ liệu; Công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương

  2019-2020

  36

  Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác PCTT các cấp

  Tổng cục PCTT (VPTT Ban Chỉ đạo TWPCTT)

  Cơ quan TT Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp

  Tài liệu; Hội nghị, hội thảo, tập huấn; các khoá đào tạo

  Hàng năm

   

  III. PHẦN NHIỆM VỤ PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

  Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT phối hợp với Bộ ngành, địa phương chủ trì để triển khai các nhiệm vụ liên quan.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4335/QĐ-BNN-PCTT kế hoạch thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: 4335/QĐ-BNN-PCTT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 13/11/2019
  Hiệu lực: 13/11/2019
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới