logo

Quyết định 4351/QĐ-BNN-TCTL quản lý đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4351/QĐ-BNN-TCTL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Thắng
  Ngày ban hành: 05/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 4351/QĐ-BNN-TCTL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC, PHÂN LOẠI VÀ PHÂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI MÀ VIỆC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ LIÊN QUAN ĐẾN 02 TỈNH TRỞ LÊN

  -------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14;

  Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

  Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi;

  Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố danh mục, phân loại và phân giao nhiệm vụ quản lý đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục quản lý các đập, hồ chứa thủy lợi tại mục B Phụ lục theo quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi.

  Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  - UBND cấp tỉnh tại Phụ lục kèm theo;
  - Lưu VT, TCTL (50b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Hoàng Văn Thắng

   

   

  PHỤ LỤC:

  DANH MC PHÂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI MÀ VIỆC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ LIÊN QUAN ĐẾN 02 TỈNH TRỞ LÊN
  (Kèm theo Quyết số 4351/QĐ-BNN-TCTL ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  TT

  Tên hồ chứa

  Dung tích (triệu m3)

  Chiều cao (m)

  Chiều dài đập (m)

  Lưu lượng tràn xả lũ (m3/s)

  Phân loại đập, hồ chứa thủy lợi

  Phạm vi khai thác và bảo v

  Trách nhiệm quản lý

  A

  ĐẬP, HỒ CHỨA BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ

  1

  la Mơr

  177,8

  32,0

  3.146

  799

  Hồ chứa lớn

  Gia Lai, Đắk Lắk

  Bộ Nông nghiệp và PTNT

  B

  ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI BNÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ

  I

  Hồ chứa nước mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh tr lên

  1

  Cấm Sơn

  249,8

  42,5

  230

  385

  Hồ chứa lớn

  Lạng Sơn, Bắc Giang

  UBND tỉnh Bắc Giang

  2

  Sông Ray

  215,3

  34,0

  1.930

  2.461

  Hồ chứa lớn

  Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai

  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  3

  Núi Cốc

  175,5

  26,0

  480

  1.462

  Hồ chứa lớn

  Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội

  UBND tỉnh Thái Nguyên

  4

  Đại Lải

  29,7

  16,0

  3.060

  320

  Hồ chứa lớn

  Vĩnh Phúc, Hà Nội

  UBND tỉnh Vĩnh Phúc

  5

  Cầu Mới

  21,0

  29,0

  931

  286

  Hồ chứa lớn

  Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu

  UBND tỉnh Đồng Nai

  6

  Suối Giai

  21,3

  15,5

  850

  35,17

  Hồ chứa lớn

  Bình Phước, Bình Dương

  UBND tỉnh Bình Phước

  7

  Kim Sơn

  17,00

  37,5

  189

  82,0

  Hồ chứa lớn

  Hà Tĩnh, Quảng Bình

  UBND tỉnh Hà Tĩnh

  8

  Bầu Nhum

  7,30

  19,8

  153

  6,7

  Hồ chứa lớn

  Quảng Trị, Quảng Bình

  UBND tỉnh Quảng Trị

  II

  Đập dâng mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên

  1

  Thác Huống

   

  6,6

  91,6

  2.630

  Đập dâng nhỏ

  Thái Nguyên, Bắc Giang

  UBND tỉnh Bắc Giang

  2

  Lạc Tiến

   

  20,0

  231,1

  3.310

  Đập dâng lớn

  Hà Tĩnh, Quảng Bình

  UBND tỉnh Hà Tĩnh

  3

  An Trạch

   

  7,50

  48,0

  1.447

  Đập dâng nh

  Đà Nng, Quảng Nam

  UBND thành phố Đà Nng

  4

  Trà Sư

   

  2,30

  90

  500

  Đập dâng nhỏ

  An Giang, Kiên Giang

  UBND tỉnh An Giang

  5

  Tha La

   

  2,30

  72

  380

  Đập dâng nhỏ

  An Giang, Kiên Giang

  UBND tỉnh An Giang

   

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới