logo

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá bồi thường thu hổi đất

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 44/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Thiên Định
  Ngày ban hành: 14/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  __________

  Số: 44/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 8 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  _____________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

   

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1393/TTr-SNNPTNT ngày 16 tháng 7 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Điều 3. Trách nhiệm thi hành

  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Các Bộ: Tài chính, NNPTNT;

  - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

  - Ban TV Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

  - CT và các PCT UBND tỉnh;

  - Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;

  - VP: LĐ và các CV;

  - Lưu VT, NN, TC.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Phan Thiên Định

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  __________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

   

   

   

  QUY ĐỊNH

  Đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

  ______________

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy định này quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà nước thu hồi đất; cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

  Điều 3. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ

  1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản thì người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Trường hợp cây trồng, vật nuôi thủy sản có thể di chuyển thì được bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.

  2. Chỉ thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản tồn tại trên đất bị thu hồi trước khi có thông báo thu hồi đất; không bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản được tạo lập sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  3. Trường hợp trên cùng một diện tích đất có trồng xen nhiều loài cây khác nhau thì bồi thường 100% cho loài cây có đơn giá bồi thường cao nhất (cây trồng chính), 50% cho loài cây có đơn giá bồi thường thấp hơn (cây trồng xen thứ 1) và 25% cho loài cây có đơn giá bồi thường thấp nhất (cây trồng xen thứ 2); không bồi thường cho cây trồng xen thứ 3 trở đi.

  4. Đơn giá bồi thường cây trồng đã bao gồm chí phí chặt hạ, vận chuyển ra khỏi khu vực có đất bị thu hồi. Người được bồi thường được quyền tận thu toàn bộ sản phẩm, khai thác, di dời, bứng cây vào vườn ươm hoặc bán cho người có nhu cầu để bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất (Chủ đầu tư) có nhu cầu giữ lại cây trồng để sử dụng hoặc làm cảnh quan môi trường thì tự thỏa thuận với người được bồi thường mức hỗ trợ thêm ngoài mức bồi thường tại Quy định này.

  5. Đơn giá bồi thường vật nuôi thủy sản chưa tính giá trị đầu tư ao hồ. Vật nuôi thủy sản chỉ được bồi thường trong trường hợp tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch. Trường hợp vật nuôi, thủy sản đã đến thời kỳ thu hoạch tại thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường.

  6. Đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản chưa có tên trong bảng đơn giá thì tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ theo loài cây, vật nuôi thủy sản tương đương để áp đơn giá bồi thường cho phù hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Điều 4. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ

  1. Cây hoa màu ngắn ngày: Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.

  2. Cây hoa màu dài ngày: Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.

  3. Cây ăn quả dài ngày và cây công nghiệp lâu năm: Chi tiết tại Phụ lục III đính kèm.

  4. Cây trồng lấy gỗ, củi, nhựa, dầu, bóng mát: Chi tiết tại Phụ lục IV đính kèm.

  5. Cây trồng làm cảnh, cây dược liệu, cây trồng khác: Chi tiết tại Phụ lục V đính kèm.

  6. Nuôi trồng thủy sản: Chi tiết tại Phụ lục VI đính kèm.

  Điều 5. Xử lý chuyển tiếp

  1. Đối với những dự án, công trình đã hoàn thành việc chi trả tiền, đang chi trả hoặc đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án được phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo Quyết định này.

  2. Các trường hợp đặc biệt khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

  Điều 6. Tổ chức thực hiện

  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi thủy sản cho người sử dụng đất bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo đúng Quy định này.

  2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp biến động đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản để kịp thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

  Phan Thiên Định

   

   

  Phụ lục I

  CÂY HOA MÀU NGẮN NGÀY

  (Kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

   

  TT

  LOÀI CÂY TRỒNG

  Đơn giá bồi thường

  (đồng/ha)

  (đồng/m2)

  (đồng/cây)

  1

  Cây Bắp cải, su hào, su hoa; su, bắp cải khác

  83.160.000

  8.320

  2.770

  2

  Cây Bình tinh

  33.000.000

  3.300

  -

  3

  Cây Cà chua các loại

  33.000.000

  3.300

  1.270

  4

  Cây Cà tím, cà trắng, cà pháo, các loại cà khác

  26.400.000

  2.640

  1.020

  5

  Cây Cải xanh, cải bẹ, xà lách, rau má

  66.000.000

  6.600

  -

  6

  Cây cần, ngò, răm, thơm, đay

  72.600.000

  7.260

  -

  7

  Cây Húng, kinh giới, tía tô, lá lốt

  72.600.000

  7.260

  -

  8

  Cây Chanh dây

  59.400.000

  5.940

  29.700

  9

  Cây Đậu đen, đỏ, xanh, tương

  39.600.000

  3.960

  -

  10

  Cây Đậu quyên, đậu cô ve, đậu bắp

  39.600.000

  3.960

  -

  11

  Cây Đậu ván, đậu ngự, đậu rồng, đậu kiếm

  39.600.000

  3.960

  -

  12

  Cây Dưa hấu, dưa gang, dưa chuột, lê

  59.400.000

  5.940

  29.700

  13

  Cây Dưa hồng

  59.400.000

  5.940

  29.700

  14

  Cây Gấc

  66.000.000

  6.600

  33.000

  15

  Cây Hoa lý, bầu, bí

  39.600.000

  3.960

   

  16

  Cây Kê

  19.800.000

  1.980

   

  17

  Cây Khoai lang

  26.400.000

  2.640

   

  18

  Cây Khoai tây, cà rốt, cải củ

  52.800.000

  5.280

   

  19

  Cây Khoai từ, tía, môn, nưa, sọ, dong, củ đậu

  33.000.000

  3.300

   

  20

  Cây Lá gai (làm bánh)

  72.600.000

  7.260

   

  21

  Cây Lạc

  40.000.000

  4.000

   

  22

  Cây Lúa thuần

  36.000.000

  3.600

   

  23

  Cây Lúa lai

  46.750.000

  4.675

   

  24

  Cây Lúa rẫy

  50.000.000

  5.000

   

  25

  Cây Môn bạc hà

  39.600.000

  3.960

   

  26

  Cây Mồng tơi, rau dền, diếp cá

  66.000.000

  6.600

   

  27

  Cây Mướp đắng

  66.000.000

  6.600

  3.300

  28

  Cây Ném, hẹ, hành hương, tỏi, ba rô

  79.200.000

  7.920

   

  29

  Cây Nghệ, riềng, gừng

  19.800.000

  1.980

   

  30

  Cây Ngô

  34.800.000

  3.480

   

  31

  Cây Ớt

  90.750.000

  9.080

  4.540

  32

  Cây Rau muống (Thả nổi)

  26.400.000

  2.640

   

  33

  Cây Rau muống (Trồng cạn)

  39.600.000

  3.960

   

  34

  Cây Sả, rau ngót

  39.600.000

  3.960

   

  35

  Cây Sắn công nghiệp

  30.960.000

  3.100

  1.720

  36

  Cây Sắn dây

  26.400.000

  2.640

  13.200

  37

  Cây Sắn địa phương

  19.800.000

  1.980

  1.100

  38

  Cây Sen, Súng

  108.900.000

  10.890

  -

  39

  Cây Su su

  39.600.000

  3.960

  19.800

  40

  Cây Thuốc lá

  33.000.000

  3.300

  1.660

  41

  Cây Vừng (Mè)

  19.800.000

  1.980

  -

   

  Phụ lục II

  CÂY HOA MÀU DÀI NGÀY

  (Kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

   

  TT

  LOÀI CÂY TRỒNG

  Đơn giá bồi thường

  ĐVT

  Thời kỳ chăm sóc cây con

  Thời kỳ phát triển giữa vụ

  Thời kỳ thu hoạch đại trà

  1

  Cây Chuối cho trái (bà lùn, hương, mốc, chuối cho trái khác)

  đ/cây

  6.600

  25.100

  25.100

  2

  Cây chuối thu hoạch lá (chuối đá, sứ, chuối thu hoạch lá khác)

  đ/cây

  5.000

  16.500

  16.500

  3

  Cây Cỏ voi, cỏ ghinê

  đ/m2

  1.580

  1.580

  1.580

  4

  Cây Cà ri (điều màu)

  đ/cây

  5.500

  27.500

  27.500

  5

  Cây Chè xanh

  đ/m2

  6.600

  19.800

  19.800

  đ/cây

  5.000

  50.000

  100.000

  6

  Cây Cỏ ruzi, cỏ sả, cỏ cá, cỏ chăn nuôi các loại

  đ/m2

  1.580

  1.580

  1.580

  7

  Cây Dâu tằm

  đ/cây

  4.000

  22.000

  22.000

  8

  Cây Dâu tây

  đ/m2

  9.900

  29.700

  29.700

  9

  Cây Dứa (Thơm)

  đ/m2

  8.000

  12.000

  12.000

  đ/cây

  2.000

  4.000

  4.000

  10

  Cây Đu đủ

  đ/cây

  6.600

  25.100

  25.100

  11

  Cây Lá dong

  đ/m2

  3.480

  6.960

  6.960

  12

  Cây Lá dứa

  đ/m2

  3.480

  6.960

  6.960

  13

  Cây Mía lau

  đ/cây

  170

  500

  500

  đ/m2

  1.190

  3.500

  3.500

  14

  Cây Mía loại giống to

  đ/cây

  700

  2.000

  2.000

  15

  Cây Nho

  đ/m

  11.880

  35.640

  35.640

  16

  Cây Nhót

  đ/cây

  52.800

  132.000

  132.000

  17

  Cây Thanh long

  đ/choái

  52.800

  132.000

  132.000

  18

  Cây Trầu không

  đ/choái

  26.400

  66.000

  66.000

  19

  Cây Vả

  đ/cây

  50.000

  248.000

  495.000

  20

  Cây Măng tây

  đ/cây

  6.500

  30.000

  30.000

   

  Phụ lục III

  CÂY ĂN QUẢ DÀI NGÀY VÀ CÂY CÔNG NGHIÊP LÂU NĂM

  (Kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

   

  TT

  LOÀI CÂY TRỒNG

  ĐVT

  Đơn giá bồi thường

  Trồng, chăm sóc năm 1

  Đường kính =3÷<5cm

  Đường kính =5÷<10cm

  Đường kính =10÷<20cm

  Đường kính =20÷<35cm

  Đường kính

  ≥35cm

  1

  Cây Thanh trà

  đ/cây

  240.000

  358.000

  1.032.000

  2.054.000

  2.466.000

  1.968.000

  2

  Cây Bưởi

  đ/cây

  240.000

  358.000

  1.032.000

  1.540.000

  1.850.000

  1.476.000

  3

  Cây Chôm chôm, Nhãn, Vải

  đ/cây

  59.000

  79.000

  214.000

  267.000

  290.000

  269.000

  4

  Cây Dâu ăn trái các loại

  đ/cây

  40.000

  51.000

  118.000

  274.000

  315.000

  299.000

  5

  Cây Hồng ghép, Hồng xiêm (Sapôchê)

  đ/cây

  53.000

  74.000

  165.000

  290.000

  344.000

  289.000

  6

  Cây Xoài, Cóc, Hồng nhung

  đ/cây

  59.000

  79.000

  214.000

  271.000

  315.000

  282.000

  7

  Cây Sầu riêng

  đ/cây

  66.000

  98.000

  284.000

  424.000

  509.000

  406.000

  8

  Cây Mít, Vú sữa, Thị

  đ/cây

  26.000

  49.000

  142.000

  282.000

  387.000

  352.000

  9

  Cây Sakê

  đ/cây

  59.000

  79.000

  214.000

  271.000

  315.000

  282.000

  10

  Cây Lòn bon

  đ/cây

  51.000

  66.000

  153.000

  267.000

  307.000

  291.000

  11

  Cây Bơ, Chùm ruột, Khế ngọt, Khế chua, Điều, Mận, Đào, Me, Sấu, Bứa, Chay, Lê, Ô mai (Mơ), Sơ ri.

  đ/cây

  13.000

  25.000

  71.000

  106.000

  145.000

  132.000

  12

  Cây Bồ quân

  đ/cây

  16.000

  30.000

  85.000

  127.000

  174.000

  158.000

  13

  Cây Mãng cầu (Na)

  đ/cây

  7.000

  12.000

  36.000

  71.000

  97.000

  88.000

  14

  Cây Trứng gà, Bát bát, Ổi, Táo, Lựu

  đ/cây

  7.000

  12.000

  36.000

  53.000

  73.000

  66.000

  15

  Cây Măng cụt

  đ/cây

  216.000

  749.000

  1.605.000

  2.671.000

  4.612.000

  6.032.000

  TT

  LOÀI CÂY TRỒNG

  ĐVT

  Đơn giá bồi thường

  Trồng, chăm sóc năm 1

  Trồng, chăm sóc năm 2+3

  Trồng, chăm sóc năm 4

  Vườn cây năm 5+6 (tán rộng 1,0 ÷<1,5m)

  Vườn cây năm 7 (tán rộng 1,5 ÷<1,7m)

  Vườn cây năm 8 trở lên (tán rộng ≥ 1,7m)

  16

  Cây Cam, Quýt

  đ/cây

  72.000

  174.000

  299.000

  645.000

  650.000

  653.000

  17

  Cây Chanh, Quất

  đ/cây

  60.000

  101.000

  186.000

  270.000

  362.000

  267.000

  TT

  LOÀI CÂY TRỒNG

  ĐVT

  Đơn giá bồi thường

  Trồng, chăm sóc năm 1

  Trồng, chăm sóc năm 2+3 (H=0,7÷<1,0m)

  Vườn cây năm 4 (H= 1,0÷<1,5m)

  Vườn cây năm 5+6 (H=1,5÷<3m)

  Vườn cây năm 7 (H=3÷<4m)

  Vườn cây năm 8 trở lên (H≥4m)

  18

  Cây Cà phê

  đ/cây

  25.000

  41.00C

  51.000

  40.000

  33.000

  23.000

  19

  Cây Hồ tiêu

  đ/cây

  53.000

  79.000

  153.000

  234.000

  231.000

  166.000

  20

  Cây Ca cao

  đ/cây

  22.000

  37.000

  46.000

  36.000

  29.000

  21.000

  21

  Cây Mắc ca

  đ/cây

  120.000

  179.000

  516.000

  1.027.000

  1.233.000

  984.000

  TT

  LOÀI CÂY TRỒNG

  ĐVT

  Đơn giá bồi thường

  Trồng, chăm sóc năm 1

  Vườn cây H=1÷<3m

  Vườn cây H=3÷<6m

  Vườn cây H=6÷<8m

  Vườn cây

  H=8÷<10m

  Vườn cây

  H≥10m

  22

  Cây Cau

  đ/cây

  41.000

  69.000

  123.000

  155.000

  168.000

  200.000

  23

  Cây Dừa

  đ/cây

  57.000

  289.000

  569.000

  587.000

  606.000

  602.000

                         
   
   

  Phụ lục IV

  CÂY TRỒNG LẤY GỖ, CỦI, NHỰA, DẦU, BÓNG MÁT

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

   

  a) Trồng tập trung (diện tích liền vùng ≥0,3 ha)

  TT

  LOÀI CÂY TRỒNG

  Đơn giá bồi thường

  ĐVT

  Thời kỳ trồng và chăm sóc năm 1

  Thời kỳ chăm sóc năm 2

  Thời kỳ chăm sóc năm 3

  Đường kính

  7÷<10cm

  Đường kính =10÷<15cm

  Đường kính ≥15cm

  1

  Cây Bạch đàn

  đồng/ha

  19.932.000

  29.040.000

  36.300.000

  66.396.000

  57.816.000

  21.384.000

  2

  Cây Bàng

  đồng/ha

  19.932.000

  29.040.000

  36.300.000

  66.396.000

  57.816.000

  21.384.000

  3

  Cây Bằng lăng

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  4

  Cây Bồ đề

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  5

  Cây Bông gòn

  đồng/ha

  9.966.000

  14.520.000

  18.150.000

  33.198.000

  28.908.000

  10.692.000

  6

  Cây Cao su

  đồng/ha

  80.719.000

  111.700.000

  142.905.000

  176.864.000

  253.197.000

  294.896.000

  7

  Cây Chân chim

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  8

  Cây Chẹo tía (Cơi)

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  9

  Cây Chò

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  10

  Cây Chua khét

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  11

  Cây Chua trường

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  12

  Cây Dái ngựa

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  13

  Cây Dầu rái

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  14

  Cây Đinh

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  15

  Cây Dó bầu (Trầm)

  đồng/ha

  41.760.000

  57.360.000

  70.320.000

  89.040.000

  192.000.000

  106.800.000

  16

  Cây Gạo

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  17

  Cây Gáo vàng

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  18

  Cây Giẻ

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  19

  Cây Giỗi

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  20

  Cây Gõ

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  21

  Cây Gội

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  22

  Cây Hoa sữa

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  23

  Cây Hoàng đàn

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  24

  Cây Hoàng nam

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  25

  Cây Huê (Sưa đỏ)

  đồng/ha

  41.760.000

  57.360.000

  70.320.000

  89.040.000

  192.000.000

  106.800.000

  26

  Cây Huỳnh

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  27

  Cây Keo các loại

  đồng/ha

  29.932.000

  39.040.000

  46.300.000

  66.396.000

  57.816.000

  21.384.000

  28

  Cây Kháo

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  29

  Cây Kiền

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  30

  Cây Kim giao

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  31

  Cây Lát hoa, Lát xanh

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  32

  Cây Lim

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  33

  Cây Long não

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  34

  Cây Mít rừng

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  35

  Cây Mỡ

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  36

  Cây Mù u

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  37

  Cây Mức

  đồng/ha

  9.966.000

  14.520.000

  18.150.000

  33.198.000

  28.908.000

  10.692.000

  38

  Cây Muồng, Hoàng yến

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  39

  Cây Nghiến

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  40

  Cây Ngô đồng

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  41

  Cây Nhạc ngựa

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  42

  Cây Phi lao

  đồng/ha

  25.872.000

  36.300.000

  44.352.000

  47.916.000

  40.788.000

  20.196.000

  43

  Cây Phượng

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  44

  Cây Pơ mu

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  45

  Cây Re hương

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  46

  Cây Sao đen

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  47

  Cây Sầu đông

  đồng/ha

  19.932.000

  29.040.000

  36.300.000

  46.860.000

  42.900.000

  17.556.000

  48

  Cây sến

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  49

  Cây Táu

  đồng/ha

  23,628,000

  32,340,000

  39,600,000

  49,896,000

  62,436,000

  30,888,000

  50

  Cây Tếch

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  51

  Cây Thàn mát (Sưa trắng)

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  52

  Cây Thông

  đồng/ha

  23.628.000

  32.604.000

  40.392.000

  51.084.000

  107.712.000

  64.416.000

  53

  Cây Trắc, cẩm lai

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  54

  Cây Trai (Lý)

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  55

  Cây Trâm

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  56

  Cây Trám, Trẩu

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  57

  Cây Trứng cá

  đồng/ha

  19.932.000

  29.040.000

  36.300.000

  66.396.000

  57.816.000

  21.384.000

  58

  Cây Ươi

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  59

  Cây Vạng

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  60

  Cây Vàng tâm

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  61

  Cây Viết

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  62

  Cây Vông đồng gai

  đồng/ha

  9.966.000

  14.520.000

  18.150.000

  33.198.000

  28.908.000

  10.692.000

  63

  Cây Xà cừ

  đồng/ha

  22.968.000

  31.548.000

  38.676.000

  48.972.000

  63.360.000

  35.244.000

  64

  Cây Xoan chịu hạn (Neem)

  đồng/ha

  19.932.000

  29.040.000

  36.300.000

  66.396.000

  57.816.000

  21.384.000

  65

  Cây Xoay

  đồng/ha

  23.628.000

  32.340.000

  39.600.000

  49.896.000

  62.436.000

  30.888.000

  b) Trồng phân tán (diện tích liền vùng < 0,3 ha):

  TT

  LOÀI CÂY TRỒNG

  Đơn giá bồi thường

  ĐVT

  Thời kỳ trồng và chăm sóc năm 1

  Thời kỳ chăm sóc năm 2

  Thời kỳ chăm sóc năm 3

  Đường kính

  7÷<10cm

  Đường kính =10÷<15cm

  Đường kính ≥15cm

  1

  Cây Bạch đàn

  đ/cây

  14.520

  21.120

  26.400

  48.310

  42.110

  15.580

  2

  Cây Bàng

  đ/cây

  14.520

  21.120

  26.400

  48.310

  42.110

  15.580

  3

  Cây Bằng lăng

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  4

  Cây Bồ đề

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  5

  Cây Bông gòn

  đ/cây

  10.820

  15.840

  19.800

  36.170

  31.550

  11.620

  6

  Cây Cao su

  đ/cây

  145.000

  201.000

  257.000

  319.000

  456.000

  531.000

  7

  Cây Chân chim

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  8

  Cây Chẹo tía (Cơi)

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  9

  Cây Chò

  đ/cầy

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  10

  Cây Chua khét

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  11

  Cây Chua trường

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  12

  Cây Dái ngựa

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  13

  Cây Dầu rái

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  14

  Cây Đinh

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  15

  Cây Dó bầu (Trầm)

  đ/cây

  45.600

  62.640

  76.800

  97.200

  209.600

  116.400

  16

  Cây Gạo

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68 110

  33.660

  17

  Cây Gáo vàng

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  18

  Cây Giẻ

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  19

  Cây Giỗi

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  20

  Cây Gõ

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  21

  Cây Gội

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  22

  Cây Hoa sữa

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  23

  Cây Hoàng đàn

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  24

  Cây Hoàng nam

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  25

  Cây Huê (Sưa đỏ)

  đ/cây

  45.600

  62.640

  76.800

  97.200

  209.600

  116.400

  26

  Cây Huỳnh

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  27

  Cây Keo các loại

  đ/cây

  21.770

  28.390

  33.670

  48.310

  42.110

  15.580

  28

  Cây Kháo

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  29

  Cây Kiền

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  30

  Cây Kim giao

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  31

  Cây Lát hoa, Lát xanh

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  32

  Cây Lim

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  33

  Cây Long não

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  34

  Cây Mít rừng

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  35

  Cây Mỡ

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  36

  Cây Mù u

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  37

  Cây Mức

  đ/cây

  7.260

  10.560

  13.200

  24.160

  20.990

  7.790

  38

  Cây Muồng, Hoàng yến

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  39

  Cây Nghiến

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  40

  Cây Ngô đồng

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  41

  Cây Nhạc ngựa

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  42

  Cây Phi lao

  đ/cây

  12.410

  17.420

  21.250

  22.970

  19.540

  9.640

  43

  Cây Phượng

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  44

  Cây Pơ mu

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  45

  Cây Re hương

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  46

  Cây Sao đen

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  47

  Cây Sầu đông

  đ/cây

  14.520

  21.120

  26.400

  34.060

  31.150

  12.800

  48

  Cây sến

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  49

  Cây Táu

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  50

  Cây Tếch

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  51

  Cây Thàn mát (Sưa trắng)

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  52

  Cây Thông

  đ/cây

  11.350

  15.710

  19.400

  24.550

  51.740

  30.890

  53

  Cây Trắc, cẩm lai

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  54

  Cây Trai (Lý)

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  55

  Cây Trâm

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  56

  Cây Trám, Trẩu

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  57

  Cây Trứng cá

  đ/cây

  14.520

  21.120

  26.400

  34.060

  31.150

  12.800

  58

  Cây ươi

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  59

  Cây Vạng

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  60

  Cây Vàng tâm

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  61

  Cây Viết

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

  62

  Cây Vông đồng gai

  đ/cây

  10.820

  15.840

  19.800

  36.170

  31.550

  11.620

  63

  Cây Xà cừ

  đ/cây

  25.080

  34.450

  42.240

  53.460

  69.170

  38.410

  64

  Cây Xoan chịu hạn (Neem)

  đ/cây

  14.520

  21.120

  26.400

  48.310

  42.110

  15.580

  65

  Cây Xoay

  đ/cây

  25.740

  35.240

  43.160

  54.380

  68.110

  33.660

   

   

   

          Phụ lục V

  CÂY TRỒNG LÀM CẢNH, CÂY DƯỢC LIỆU, CÂY TRỒNG KHÁC

  (Kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

   

  TT

  LOÀI CÂY TRỒNG

  ĐVT

  Đơn giá bồi thường

  Đường kính <2cm

  Đường kính

  2÷<5cm

  Đường kính

  5÷<10cm

  Đường kính

  10÷<20cm

  Đường kính >20cm

  1

  Cây làm cảnh (trồng trên đất)

   

  Cây Mai vàng lá tím khi non (hoàng diệp mai), bạch mai, mai chiếu thủy

  đ/cây

  20.000

  50.000

  250.000

  1.000.000

  2.000.000

   

  Cây Mai vàng lá xanh (hoàng mai)

  đ/cây

  40.000

  100.000

  500.000

  2.000.000

  4.000.000

   

  Lộc vừng, Sung, Đại lộc, Si, Liễu rũ, Ngâu

  đ/cây

  10.000

  50000

  250.000

  500.000

  1.000.000

   

  Cây Đoát, Kè, Cọ, Đùng đình

  đ/cây

  20.000

  40.000

  120.000

  240.000

  400.000

   

  Cây Bông giấy

  đ/cây

  10.000

  20.000

  20.000

  20.000

  20 000

   

  Cây OSAKA Nhật Bản

  đ/cây

  10.000

  50.000

  100.000

  500.000

  1.000.000

   

  Cây Bàng Đài Loan

  đ/cây

  10.000

  50.000

  100.000

  500.000

  1.000.000

   

  Cây Chùm ngây

  đ/cây

  45.000

  70.000

  100.000

  200.000

  400.000

   

  Cây Lược vàng

  đ/cây

  5.000

  5.000

  10.000

  10.000

  10.000

   

  Cây Mật Gấu

  đ/cây

  5.000

  5.000

  10.000

  20.000

  30 000

   

  Cây Đào Tiên

  đ/cây

  10.000

  50.000

  100.000

  500.000

  1.000.000

   

  Cây Chè tàu, Dâm bụt, Ngâu và cây khác làm hàng rào (có cắt tỉa)

  đ/mét

  50.000

   

  Các loài hoa, cây cảnh thân thảo trồng theo luống dưới đất vườn

  đ/m2

  10.000

   

  Các loài hoa, cây cảnh thân thảo trồng xen dưới đất vườn

  đ/cây

  3.000

   

  Cây Hoa đào, Đa, Sanh, Bồ đề, Bách, Tùng, Vạn tuế, Nguyệt quế

  đ/cây

  10.000

  50.000

  250.000

  500.000

  1.000.000

   

  Cây Hoa nhài (Lài)

  đ/cây

  10.000

   

  Cây Phát tài

  đ/cây

  10.000

  20.000

  20.000

  20.000

  20.000

   

  Cây Cau cành các loại

  đ/cây

  20.000

  40.000

  120.000

  120.000

  120.000

   

  Cây Mào gà

  đ/cây

  1.000

   

  Cỏ trang trí thảm sân vườn

  đ/m2

  20.000

   

  Bờ rào các loại khác

  đ/mét

  20.000

  2

  Hỗ trợ công vận chuyển cây cảnh trồng chậu

   

  Đường kính chậu 20÷<50cm

  đ/chậu

  5.000

   

  Đường kính chậu 50÷<70cm

  đ/chậu

  10.000

   

  Đường kính chậu 70÷<100cm

  đ/chậu

  30.000

   

  Đường kính chậu ≥ 100cm

  đ/chậu

  50000

  3

  Cây dược liệu

   

  Trinh Nữ Hoàng Cung

  đ/cây

  5.000

  5.000

  10.000

  10.000

  10.000

   

  Đại tướng quân

  đ/cây

  5.000

  5.000

  10.000

  10.000

  10.000

   

  Đinh lăng

  đ/cây

  10.000

   

  Hoa hòe

  đ/cây

  10.000

  20.000

  40.000

  50.000

  50.000

   

  Nhàu

  đ/cây

  10.000

  20.000

  40000

  50.000

  50000

   

  Quế, Bùi

  đ/cây

  10.000

  20.000

  40.000

  50.000

  50.000

   

  Sâm các loại

  đ/m2

  12.000

   

  Sở (Trà mai)

  đ/cây

  10.000

  20.000

  40.000

  50.000

  50.000

   

  Thành ngạnh

  đ/cây

  5.000

  5.000

  10.000

  10.000

  10.000

   

  Tía tô, Ngải cứu, Nha đam

  đ/m2

  10.000

   

  Vối thuốc

  đ/cây

  10.000

  20.000

  40.000

  50.000

  50.000

   

  Cây dược liệu các loại

  đ/m2

  5.000

  4

  Cây trồng khác

   

  Vông nem

  đ/cây

  2.000                          4.000

  6.000

  8.000

  10.000

   

  Bông vải

  đ/m2

  5.000

   

  Cói, Đay, Lác

  đ/m2

  2.000

   

  Mây

  đ/cây

  1 500

   

  Bồ kết, Bồ hòn

  đ/cây

  41.000

  41.000

  94.700

  162.100

  193.600

   

  Đước, Sú, Vẹt, Trang, Tra, Bân, Măm

  đ/cây

  20.900

  28.710

  35.200

  44.550

  57.640

   

  Dừa nước

  đ/cây

  15.000

  20.000

  30.000

  40.000

  50.000

   

  Các loài cây lấy củi khác

  đ/cây

  3.300

  16.500

  27.500

  38.500

  27.500

   

  Tre Bát độ, Điền trúc

  đ/ha

  12.650.000

  14.850.000

  17.050.000

  18.480.000

  19.800.000

  đ/cây

  12.650

  14.850

  17.050

  18.480

  19.800

   

  Tre, Lồ ô, Nứa, Giáo, vầu, Luồng

  đ/ha

  5.500.000

  6.600.000

  7.700 000

  8.800.000

  9.900.000

  đ/cây

  5.500

  6.600

  7.700

  8.800

  9.900

   

  Trúc, Hóp

  đ/bụi

  Bụi 5-10 cây=55.000đ/bụi; Bụi trên 10cây= 110.000 đ/bụi

                   
   
   

  Phụ lục VI

  NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

   

  TT

  Vật nuôi trên đất có mặt nước đã giao quyền sử dụng đất

  ĐVT

  Đơn giá bồi thường

  Ghi chú

  Thời kỳ ươm thả con giống

  Thời kỳ con giống đang phát triển

  1

  Nuôi vùng đầm phá

   

   

   

   

   

  Nuôi chuyên tôm

  đ/m2

  2.580

  17.300

   

   

  Nuôi xen ghép

  đ/m2

   

  11.700

   

   

  Nuôi chuyên cá

  đ/m2

   

  15.000

   

   

  Nuôi sinh thái (chắn sáo, nhuyễn thể)

  đ/m2

   

  10.500

   

  2

  Nuôi vùng cát ven biển

   

   

   

   

   

  Nuôi tôm thẻ chân trắng

  đ/m2

  15.000

  25.000

   

   

  Nuôi ốc hương

  đ/m2

   

  60.500

   

  3

  Nuôi cá ao đất nước ngọt

  đ/m2

  2.200

  5.500

   

   

  (Thời kỳ ươm thả con giống đối với tôm <30 ngày; đối với cá <60 ngày).

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 82/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  Ban hành: 22/09/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 44/2020/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá bồi thường thu hổi đất

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
  Số hiệu: 44/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 14/08/2020
  Hiệu lực: 25/08/2020
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phan Thiên Định
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới