logo

Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4832/QĐ-BNN-TCLN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Công Tuấn
  Ngày ban hành: 27/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 27/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Xuất nhập khẩu
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 4832/QĐ-BNN-TCLN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC LOẠI GỖ ĐÃ NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM VÀ DANH SÁCH VÙNG ĐỊA LÝ TÍCH CỰC XUẤT KHẨU GỖ VÀO VIỆT NAM

  ---------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam;

  Căn cứ văn bản góp ý của các bộ, ngành: Bộ Ngoại giao tại Văn bản số 2815/BNG-LPQT-m ngày 18/11/2020; Bộ Công Thương tại Văn bản số 888/BCT-XNK ngày 19/11/2020; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 750/BKHĐT-KTNN ngày 23/11/2020; Bộ Tài chính tại Văn bản số 1302/BTC- TCHQ ngày 25/11/2020; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Văn bản số 49/PTM-WTO-m ngày 16/11/2020; Hiệp Hội gỗ và lâm sản Việt Nam tại Văn bản số 116-2020/CV-VNFOREST ngày 23/11/2020;

  Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tại Tờ trình số 1771/TTr-TCLN-KL ngày 26/11/2020.

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

  1. Phụ lục I. Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam.

  2. Phụ lục II. Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các bộ: Bộ Ngoại giao; Bộ Công Thương; Bộ Tài Nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài Chính;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
  - Hiệp Hội gỗ và lâm sản Việt Nam;
  - UBND các tỉnh, TP;
  - Tổng cục Hải quan;
  - Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố;
  - Cổng thông tin điện tử: Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp; Cục Kiểm lâm;
  - Lưu: VT, TCLN (80 bản).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Hà Công Tuấn

   

  PHỤ LỤC I

  DANH MỤC CÁC LOẠI GỖ ĐÃ NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
  (Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-BNN-TCLN ngày   tháng   năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  TT

  Tên khoa học

  Tên Việt Nam thường gọi

  Ghi chú

  1

  Abies spp.

  Gỗ Linh sam

   

  2

  Acacia auriculiformis (Acacia moniliformis)

  Gỗ Keo lai

   

  3

  Acacia harpophylla (Acacia harpopylla, Racosperma harpophyllum)

  Gỗ Tràm

   

  4

  Acacia mangium (Acacia glaucescens, Acacia holosericea, Mangium montanum, Racosperma mangium)

  Gỗ Tràm

   

  5

  Acacia melanoxylon

  Gỗ Keo đen

   

  6

  Acer macrophyllum (Acer auritum, Acer dactylophyllum, Acer flabellatum, Acer hemionitis, Acer leptodactylon)

  Gỗ Thích

   

  7

  Acer pseudoplatanus (Acer abchasicum, Acer dittrichii, Acer opulifolium, Acer majus, Acer villosum, Acer quinquelobum)

  Gỗ Thích

   

  8

  Acer rubrum (Acer coccineum, Acer carolinianum, Acer drummondii, Acer fulgens, Acer glaucum)

  Gỗ Thích

   

  9

  Acer saccharum (Acer hispidum, Acer palmifolium, Acer saccharophorum)

  Gỗ Thích

   

  10

  Acer sp.

  Gỗ Phong

   

  11

  Acer spp.

  Gỗ Thích

   

  12

  Afzelia Africana (Pahudia Africana)

  Gỗ Gõ

   

  13

  Afzelia bipindensis (Afzelia caudata, Pahudia bequaertii)

  Gỗ Gõ

   

  14

  Afzelia pachyloba (Afzelia brieyi, Afzelia zenkeri, Pahudia brieyi

  Gỗ Gõ đỏ Châu Phi

   

  15

  Afzelia quanzensis (Afzelia cuanzensis)

  Gỗ Gõ

   

  16

  Afzelia spp.

  Gỗ Gõ

   

  17

  Afzelia xylocarpa (Afzelia cochinchinensis, Afzelia siamica, Pahudia cochinchinensis, Pahudia xylocarpa)

  Gỗ Cà te

   

  18

  Aglaia cucullata (Aglaia tripetala, Amoora aherniana, Andersonia cucullata, Aphanamixis cucullata, Buchanania paniculata)

  Gỗ Ngâu tàu

   

  19

  Aglaia sp.

  Gỗ Gội gác

   

  20

  Aglaia spectabilis (Aglaia gigantea, Aglaia hiernii , Aglaia ridleyi, Amoora gigantea, Aphanamixis wallichii)

  Gỗ Gội nếp

   

  21

  Albizia ferruginea (Inga ferruginea, Inga malacophylla)

  Gỗ Iatangza

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  22

  Albizia saman (Acacia propinqua, Calliandra saman , Inga cinerea, Mimosa saman, Samanea saman, Zygia saman)

  Gỗ Me tây Nam Mỹ

   

  23

  Alnus glutinosa (Alnus aurea, Alnus februaria, Alnus imperialis, Alnus nitens, Alnus suaveolens)

  Gỗ Tổng quán sủi

   

  24

  Alnus rubra (Alnus incana var. rubra, Alnus oregana, Alnus rubra var. pinnatisecta)

  Gỗ Trăn

   

  25

  Alnus sp.

  Gỗ Trăn

   

  26

  Alnus spp.

  Gỗ Trăn

   

  27

  Anadenanthera colubrine (Acacia colubrina, Mimosa colubrina, Piptadenia colubrine)

  Gỗ Curupau

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  28

  Andira inermis (Andira grandiflora, Andira jamaicensis, Geoffroea inermis, Vouacapoua inermis)

  Gỗ Vân Dừa Nam Mỹ

   

  29

  Andira spp.

  Gỗ KRK

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  30

  Apuleia leiocarpa (Apoleya leiocarpa, Apuleia praecox, Leptolobium leiocarpum)

  Gỗ Almendrillo

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  31

  Aquilaria filarial (Aquilaria acuminata, Aquilaria tomentosa, Gyrinopsis acuminata, Pittosporum filarium)

  Gỗ Gió bầu

   

  32

  Aquilaria malaccensis (Agallochum malaccense, Aloexylum agallochum, Aquilaria agallochum, Aquilaria moluccensis)

  Gỗ Gió bầu

   

  33

  Araucaria cunninghamii (Araucaria glauca, Eutacta cunninghamii, Eutassa cunninghamii)

  Gỗ Araucaria

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  34

  Artocarpus heterophyllus (Artocarpus brasiliensis, Artocarpus maximus, Artocarpus nanca, Artocarpus philippensis)

  Gỗ Mít

   

  35

  Artocarpus integer (Artocarpus integrifolius, Radermachia integra, Saccus integer)

  Gỗ Mít

   

  36

  Aspidosperma sp.

  Gỗ Peroba

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  37

  Astronium lecointei (Astronium lecointei f. tomentosum, Astronium lecointei var. tomentosum)

  Gỗ Cẩm lai

   

  38

  Aucoumea klaineana

  Gỗ Okoume

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  39

  Autranella congolensis (Autranella boonei, Autranella le-testui , Mimusops boonei , Mimusops congolensis, Mimusops le-testui)

  Gỗ Kungulo

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  40

  Bagassa guianensis (Bagassa sagotiana, Bagassa tiliifolia, Laurea tiliifolia, Piper tiliifolium)

  Gỗ Bagassa

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  41

  Baillonella toxisperma (Baillonella djave, Baillonella obovata, Baillonella pierriana, Mimusops djave, Mimusops obovata, Mimusops pierreana, Mimusops toxisperma)

  Gỗ Moabi

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  42

  Berlinia bracteosa Benth (Berlinia bracteosa, Berlinia platycarpa, Macroberlinia bracteosa)

  Gỗ Ebiara

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  43

  Berlinia congolensis

  Gỗ Ebiara

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  44

  Berlinia grandiflora (Berlinia heudelotiana, Berlinia laurentii, Westia grandiflora)

  Gỗ Ebiara

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  45

  Berlinia spp.

  Gỗ Ebiara

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  46

  Betula alleghaniensis (Betula excelsa, Betula lutea, Betula persicifolia)

  Gỗ Phong vàng

   

  47

  Betula pendula (Betula verrucosa, Betula virgultosa, Betula aetnensis, Betula brachylepis, Betula cajanderi)

  Gỗ Bạch dương

   

  48

  Betula platyphylla (Betula ajanensis, Betula tauschii, Betula latifolia)

  Gỗ Bạch dương

   

  49

  Betula pubescens (Betula alba, Betula ambigua, Betula andreji, Betula asplenifolia)

  Gỗ Bạch dương

   

  50

  Betula sp.

  Gỗ Bạch Dương Đen

   

  51

  Betula spp.

  Gỗ Bạch dương

   

  52

  Bobgunnia fistuloides (Swartzia fistuloides)

  Gỗ Cẩm

   

  53

  Brachystegia cynometroides

  Gỗ Naga

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  54

  Brachystegia laurentii (Macrolobium laurentii)

  Gỗ Bomanga

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  55

  Brachystegia mildbraedii (Brachystegia nzang, Cynometra pachycarpa)

  Gỗ Naga parallele

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  56

  Buchenavia tetraphylla (Buchenavia capitata, Buchenavia ptariensis, Buchenavia vaupesana, Bucida angustifolia, Lithocardium tetraphyllum, Terminalia hilariana)

  Gỗ Bàng bốn lá

   

  57

  Caesalpinia paraguariensis (Acacia paraguariensis, Acacia paraguariensis, Caesalpinia melanocarpa)

  Gỗ Gỗ Xanh

   

  58

  Calophyllum sp.

  Gỗ CAL

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  59

  Carallia sp.

  Gỗ Săng vì

   

  60

  Careya sphaerica (Careya arborea, Barringtonia arborea, Careya orbiculata, Careya venenata, Cumbia coneanae)

  Gỗ Vừng

   

  61

  Carya ovata

  Gỗ Hồ đào

   

  62

  Carya sp.

  Gỗ Hồ Đào

   

  63

  Cedrus sp.

  Gỗ Tuyết tùng

   

  64

  Chamaecyparis obtuse (Chamaecyparis acuta, Chamaecyparis andelyensis, Chamaecyparis breviramea, Chamaecyparis keteleri, Chamaecyparis lycopodioides)

  Gỗ Bách

   

  65

  Chamaecyparis sp.

  Gỗ Thông Nhật

   

  66

  Chamaecyparis spp.

  Gỗ Tuyết tùng

   

  67

  Chukrasia sp.

  Gỗ Chua khét

   

  68

  Chukrasia tabularis (Cedrela villosa, Chukrasia chickrassa, Chukrasia nimmonii, Chukrasia trilocularis, Dysoxylum esquirolii)

  Gỗ Lát hoa

   

  69

  Cinnamomum balansae

  Gỗ Gù hương

   

  70

  Cinnamomum camphora (Camphora camphora, Camphora hippocratei, Camphora hahnemannii, Cinnamomum camphoriferum, Camphora vera)

  Gỗ Long lão

   

  71

  Cinnamomum porrectum (Camphora chinensis, Cinnamomum inodorum, Cinnamomum malaccense, Laurus parthenoxylon, Phoebe latifolia)

  Gỗ Re hương

   

  72

  Copaifera mildbraedii (Copaifera salikounda)

  Gỗ Etimoe

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  73

  Cordia elaeagnoides (Cordia exsucca, Gerascanthus elaeagnoides)

  Gỗ Bocote

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  74

  Corymbia calophylla (Eucalyptus calophylla, Eucalyptus glaucophylla, Eucalyptus splachnicarpa)

  Gỗ Bạch đàn Marri

   

  75

  Corymbia maculate (Eucalyptus maculate)

  Gỗ Bạch đàn

   

  76

  Couratari spp.

  Gỗ Ing

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  77

  Cryptomeria japonica (Cryptomeria araucarioides, Cryptomeria compacta, Cryptomeria elegans, Cryptomeria fortunei, Cryptomeria generalis)

  Gỗ Thông Nhật

   

  78

  Cunninghamia konishii (Cunninghamia kawakamii, Cunninghamia lanceolata var. konishii)

  Gỗ Sa mu

   

  79

  Cunninghamia lanceolate (Abies batavorum, Abies lanceolata, Belis jaculifolia, Belis lanceolata, Cunninghamia jaculifolia)

  Gỗ Sa mộc

   

  80

  Cupressus sp.

  Gỗ Thông

   

  81

  Cylicodiscus gabunensis (Cyrtoxiphus staudtii, Erythrophleum gabunense)

  Gỗ Lim

   

  82

  Cynometra ramiflora (Cymorium sylvestre, Cynometra bijuga, Cynometra bijuga, Cynometra carolinensis, Maniltoa carolinensis, Trachylobium verrucosum)

  Gỗ Kekatong

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  83

  Dalbergia tonkinensis

  Gỗ Baswood

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  84

  Daniellia oliveri (Paradaniellia oliveri)

  Gỗ Senya

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  85

  Daniellia spp.

  Gỗ Senya

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  86

  Detarium macrocarpum

  Gỗ Amouk

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  87

  Dialium bipindense (Dialium connaroides, Dialium fleuryi, Dialium connaroides)

  Gỗ Eyoum

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  88

  Dialium guianense (Arouna divaricata, Arouna guianensis, Dialium acuminatum, Dialium divaricatum)

  Gỗ Hương huyết

   

  89

  Dialium platysepalum (Dialium ambiguum, Dialium havilandii, Dialium kingii, Dialium maingayi, Dialium wallichii)

  Gỗ Keranji

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  90

  Dialium spp.

  Gỗ Keranji

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  91

  Dicorynia guianensis

  Gỗ Sao Đen Nam Mỹ

   

  92

  Dillenia indica (Dillenia elongata, Dillenia speciosa, Dillenia indica f. elongate)

  Gỗ Dil

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  93

  Dillenia spp.

  Gỗ Táo voi

   

  94

  Diospyros celebica

  Gỗ Mun đen

   

  95

  Diospyros ebenum (Diospyros assimilis, Diospyros ebenaster, Diospyros glaberrima, Diospyros laurifolia, Diospyros melanoxylon, Diospyros membranacea, Diospyros timoriana)

  Gỗ Mun

   

  96

  Diospyros mun

  Gỗ Mun

   

  97

  Diospyros sp.

  Gỗ Mun sọc

   

  98

  Diplotropis purpurea (Bowdichia guianensis, Dibrachion guianense, Diplotropis guianensis, Tachigalia purpurea)

  Gỗ Kabebes

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  99

  Dipterocarpus retusus (Dipterocarpus tonkinensis, Dipterocarpus spanoghei, Dipterocarpus austroyunnanicus, Dipterocarpus luchunensis)

  Gỗ Chò Nâu

   

  100

  Dipterocarpus sp.

  Gỗ Dầu

   

  101

  Dipterocarpus spp.

  Gỗ Keruing

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  102

  Dipteryx odorata (Coumarouna odorata, Coumarouna tetraphylla, Dipteryx tetraphylla)

  Gỗ Lim vàng Nam Mỹ

   

  103

  Dipteryx oleifera (Coumarouna oleifera, Coumarouna panamensis, Dipteryx panamensis, Oleiocarpon panamense)

  Gỗ Lim Nam Mỹ

   

  104

  Dipteryx polyphylla (Coumarouna polyphylla)

  Gỗ Lim

   

  105

  Distemonanthus benthamianus (Distemonanthus laxus)

  Gỗ Mouvingui

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  106

  Duabanga grandiflora (Duabanga sonneratioides, Lagerstroemia grandiflora, Leptospartion grandiflorum)

  Gỗ Phay

   

  107

  Durio spp.

  Gỗ Durian

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  108

  Dyera costulata (Alstonia costulata, Alstonia eximia, Alstonia grandifolia, Dyera laxiflora)

  Gỗ Jelutong

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  109

  Elateriospermum tapos (Elateriospermum rhizophorum)

  Gỗ Perah

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  110

  Entandrophragma angolense (Entandrophragma candolleana, Entandrophragma casimirianum, Entandrophragma gregoireianum, Entandrophragma macrophyllum, Swietenia angolensis)

  Gỗ Dái ngựa

   

  111

  Entandrophragma candollei (Entandrophragma choriandrum, Entandrophragma ferrugineum)

  Gỗ Xoan đào

   

  112

  Entandrophragma cylindricum (Entandrophragma cedreloides, Entandrophragma lebrunii, Entandrophragma pseudocylindricum, Entandrophragma rufum, Pseudocedrela cylindrical)

  Gỗ Xoan đào

   

  113

  Entandrophragma utile (Entandrophragma macrocarpum, Entandrophragma roburoides, Entandrophragma thomasii, Pseudocedrela utilis)

  Gỗ Xoan đào

   

  114

  Erythrophleum africanum (Caesalpiniodes africanum, Gleditsia Africana)

  Gỗ Lim

   

  115

  Erythrophleum fordii

  Gỗ Lim xanh

   

  116

  Erythrophleum ivorense (Erythrophleum micranthum, Erythrophleum micranthum)

  Gỗ Lim

   

  117

  Erythrophleum suaveolens (Erythrophleum guineense, Fillaea suaveolens)

  Gỗ Lim

   

  118

  Eucalyptopsis papuana

  Gỗ Mah-Malaha

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  119

  Eucalyptus cladocalyx (Eucalyptus corynocalyx, Eucalyptus langii)

  Gỗ Bạch đàn

   

  120

  Eucalyptus deglupta (Eucalyptus binacag, Eucalyptus multiflora, Eucalyptus naudiniana, Eucalyptus sarassa, Eucalyptus schlechteri)

  Gỗ Bạch đàn

   

  121

  Eucalyptus diversicolor (Eucalyptus colossea)

  Gỗ Bạch đàn

   

  122

  Eucalyptus grandis

  Gỗ Đỏ

   

  123

  Eucalyptus marginata (Eucalyptus floribunda, Eucalyptus hypoleuca, Eucalyptus mahoganii)

  Gỗ Bạch đàn úc

   

  124

  Eucalyptus obliqua (Eucalyptus procera, Eucalyptus pallens, Eucalyptus nervosa, Eucalyptus heterophylla)

  Gỗ Bạch đàn

   

  125

  Eucalyptus pilularis (Eucalyptus discolor, Eucalyptus incrassata, Eucalyptus persicifolia, Eucalyptus semicorticata)

  Gỗ Black butt

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  126

  Eucalyptus sp.

  Gỗ Bạch đàn

   

  127

  Eucalyptus spp.

  Gỗ Bạch đàn

   

  128

  Eugenia spp.

  Gỗ Kelat

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  129

  Eusideroxylon zwageri (Eusideroxylon borneense, Salgada lauriflora)

  Gỗ Chò Indonesia

   

  130

  Fagus sp.

  Gỗ Dẻ gai

   

  131

  Fagus spp.

  Gỗ Dẻ gai

   

  132

  Fagus sylvatica (Fagus aenea, Fagus asplenifolia, Fagus cochleata, Fagus comptoniifolia , Fagus crispa, Fagus cristata, Fagus cucullata )

  Gỗ Beech

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  133

  Falcataria moluccana (Albizia falcata, Adenanthera falcata, Adenanthera falcataria, Albizia fulva)

  Gỗ Albazia

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  134

  Paraserianthes falcataria (Adenanthera falcata, Albizia eymae)

  Gỗ Sengon

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  135

  Fernandoa brilletii (Hexaneurocarpon brilletii)

  Gỗ Đinh thối

   

  136

  Ficus auriculata (Covellia macrophylla, Ficus hainanensis, Ficus hamiltoniana, Ficus rotundifolia, Ficus scleroptera)

  Gỗ Hillarau

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  137

  Fokienia hodginsii (Chamaecyparis hodginsii, Cupressus hodginsii, Fokienia kawaii, Fokienia maclurei)

  Gỗ Pơ mu

   

  138

  Fokienia sp.

  Gỗ Pơ mu

   

  139

  Fraxinus americana (Aplilia macrophyla, Calycomelia acuminata, Fraxinoides alba, Fraxinus acuminata, Fraxinus albicans, Fraxinus biltmoreana)

  Gỗ Tần bì

   

  140

  Fraxinus angustifolia (Fraxinus calabrica, Fraxinus dentata, Fraxinus elongatifolia, Fraxinus humilior, Fraxinus lentiscifolia, Fraxinus mixta, Fraxinus obtusa, Fraxinus orientalis)

  Gỗ Tần bì

   

  141

  Fraxinus excelsior (Aplilia laciniata, Fraxinus acutifolia, Fraxinus amarissima, Fraxinus exoniensis, Fraxinus grandifolia)

  Gỗ Ash

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  142

  Fraxinus sp.

  Gỗ Tần bì

   

  143

  Fraxinus spp.

  Gỗ Tần bì

   

  144

  Garcinia latissima

  Gỗ Ramin

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  145

  Gluta renghas

  Gỗ Rengas

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  146

  Guarea cedrata (Guarea alatipetiolata, Khaya cunahailata, Trichilia cedrata)

  Gỗ Bose

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  147

  Guibourtia arnoldiana (Copaifera arnoldiana, Copaiba arnoldiana, Copaifera arnoldiana)

  Gỗ Mutenye

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  148

  Guibourtia coleosperma (Copaifera coleosperma)

  Gỗ Hương đá

   

  149

  Guibourtia tessmannii (Copaifera tessmannii)

  Gỗ Bubinga

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  150

  Handroanthus capitatus (Tabebuia capitata, Tabebuia glomerata, Tabebuia hypolepra, Tecoma capitate)

  Gỗ ipe

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  151

  Tabebuia capitate (Handroanthus capitatus)

  Gỗ Makagrin

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  152

  Tabebuia serratifolia (Bignonia araliacea,

  Gỗ Cẩm thạch

   

   

  Bignonia serratifolia , Handroanthus araliaceus, Handroanthus serratifolius)

  Nam Mỹ

   

  153

  Hevea brasiliensis (Hevea camargoana, Hevea granthamii, Hevea janeirensis, Hevea randiana, Siphonia brasiliensis)

  Gỗ Cao su

   

  154

  Homalium caryophyllaceum (Blackwellia caryophyllacea)

  Gỗ Sao xanh

   

  155

  Homalium ceylanicum (Homalium balansae, Homalium hainanense, Homalium laoticum)

  Gỗ Sao xanh

   

  156

  Homalium foetidum (Astranthus foetida, Blackwellia foetida)

  Gỗ Mal

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  157

  Hopea forbesii

  Gỗ Amo

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  158

  Hopea pierrei

  Gỗ Kiền kiền

   

  159

  Hymenaea courbaril (Inga megacarpa)

  Gỗ Jatoba

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  160

  Hymenaea spp.

  Gỗ Gõ đỏ Nam Mỹ

   

  161

  Hymenolobium flavum

  Gỗ Gõ đỏ Nam Mỹ

   

  162

  Hymenolobium spp.

  Gỗ Darina

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  163

  Intsia palembanica (Afzelia bakeri, Afzelia palembanica, Intsia bakeri, Intsia plurijuga)

  Gỗ Merbau

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  164

  Juglans nigra (Juglans nigra f. nigra, Wallia nigra)

  Gỗ Óc chó

   

  165

  Juglans sp.

  Gỗ Óc chó

   

  166

  Julbernardia pellegriniana (Paraberlinia bifoliolata)

  Gỗ Beli

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  167

  Juniperus virginiana (Juniperus alba, Juniperus bedfordiana, Juniperus caroliana, Juniperus dioica, Sabina fragrans, Sabina virginiana)

  Gỗ Tuyết tùng

   

  168

  Khaya anthotheca (Garretia anthoteca)

  Gỗ Xà cừ

   

  169

  Khaya senegalensis (Swietenia senegalensis)

  Gỗ Xà cừ

   

  170

  Kokoona littoralis (Lophopetalum littorale)

  Gỗ Mata Ulat

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  171

  Kokoona spp.

  Gỗ Song mã Mã Lai

   

  172

  Koompassia malaccensis (Koompassia beccariana, Koompassia borneensis)

  Gỗ Kempas

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  173

  Lagerstroemia angustifolia

  Gỗ Bằng lăng

   

  174

  Lagerstroemia calyculata (Murtughas calyculata)

  Gỗ Bằng lăng

   

  175

  Lagerstroemia loudonii

  Gỗ Bằng lăng tía

   

  176

  Lagerstroemia flos-reginae (Lagerstroemia speciose)

  Gỗ Bằng lăng

   

  177

  Lagerstroemia tomentosa (Lagerstroemia tomentosa var. caudata, Murtughas tomentosa)

  Gỗ Săng lẻ

   

  178

  Lecomtedoxa klaineana (Mimusops klaineana, Nogo klaineana)

  Gỗ Ogoumo

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  179

  Liquidambar styraciflua (Liquidambar barbata, Liquidambar gummifera, Liquidambar macrophylla)

  Gỗ Sap gum

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  180

  Liriodendron sp.

  Gỗ Dương vàng

   

  181

  Liriodendron spp.

  Gỗ Dương

   

  182

  Liriodendron tulipifera (Liriodendron fastigiatum, Liriodendron procerum, Liriodendron truncatifolium, Tulipifera liriodendrum)

  Gỗ Hoàng dương

   

  183

  Lophira alata (Lophira africana, Lophira barteri, Lophira macrophylla, Lophira procera, Lophira simplex, Lophira tholloni)

  Gỗ Azobe

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  184

  Lovoa trichilioides (Lovoa klaineana)

  Gỗ Dibetou

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  185

  Machaerium scleroxylon (Machaerium nyctitans var. scleroxylon)

  Gỗ Morado

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  186

  Machilus bonii (Persea bonii)

  Gỗ Kháo vàng

   

  187

  Maclura tinctoria (Broussonetia plumeri, Chlorophora mollis, Fusticus glabra, Ioxylon mora, Maclura affinis, Maclura sempervirens)

  Gỗ Mora

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  188

  Manglietia fordiana (Magnolia fordiana)

  Gỗ Vàng tâm

   

  189

  Talauma gioi (Magnolia gioi, Michelia gioi , Michelia hedyosperma, Michelia hypolampra, Talauma gioi, Magnolia hypolampra)

  Gỗ Giổi

   

  190

  Elmerrillia papuana (Elmerrillia celebica, Elmerrillia sericea, Michelia arfakiana, Michelia celebica, Talauma papuana,Magnolia tsiampacca)

  Gỗ Bew

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  191

  Mangifera indica (Mangifera austroyunnanensis)

  Gỗ Xoài

   

  192

  Mangifera sp.

  Gỗ Xoài

   

  193

  Manilkara bidentate (Kaukenia globosa, Manilkara balata, Manilkara darienensis, Manilkara williamsii, Mimusops bidentata, Sapota mulleri)

  Gỗ Bolletrie

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  194

  Manilkara kanosiensis

  Gỗ Kan

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  195

  Manilkara obovate (Chrysophyllum holtzii, Kaukenia cuneifolia, Manilkara angolensis, Mimusops angolensis)

  Gỗ Mani

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  196

  Maranthes corymbosa (Exitelia corymbosa, Ferolia corymbosa, Grymania salicifolia, Maranthes speciosa, Parinari corymbosa, Petrocarya griffithiana)

  Gỗ Plb

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  197

  Marmaroxylon racemosum (Abarema

  Gỗ Gevlamde

  Không có tên Việt

   

  racemosa, Pithecellobium racemiflorum, Pithecellobium racemosum)

  bostamarinde

  Nam thường gọi

  198

  Martiodendron parviflorum (Martiusia parviflora)

  Gỗ Căm xe

   

  199

  Martiodendron sp.

  Gỗ Căm xe

   

  200

  Melia azedarach (Azedara speciosa, Azedarach odoratum, Melia angustifolia , Melia sambucina)

  Gỗ Mindi

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  201

  Milicia excels (Chlorophora excelsa, Maclura excelsa, Milicia africana, Morus excels)

  Gỗ Iroko

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  202

  Millettia laurentii

  Gỗ Muồng

   

  203

  Millettia leucantha (Millettia pendula)

  Gỗ Sathon

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  204

  Morus sp.

  Gỗ Dâu

   

  205

  Morus spp.

  Gỗ Kuwa

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  206

  Myroxylon balsamum (Myrospermum toluiferum , Myroxylon toluiferum, Toluifera balsamum)

  Gỗ Balsamo

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  207

  Nauclea diderrichii (Nauclea trillesii, Sarcocephalus badi, Sarcocephalus diderrichii, Sarcocephalus trillesii)

  Gỗ Bilinga

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  208

  Nauclea purpurea (Anthocephalus chinensis, Bancalus purpureus, Nauclea elliptica, Neonauclea purpurea)

  Gỗ Vàng kiêng

   

  209

  Adina sessilifolia (Adina thanhoaensis, Nauclea dongnaiensis, Nauclea ovalifolia, Nauclea sericea, Neonauclea sessilifolia)

  Gỗ Gáo Vàng

   

  210

  Neonauclea sp.

  Gỗ Hay

   

  211

  Nothofagus pumilio (Calusparassus pumilio, Fagus pumilio)

  Gỗ Lenga

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  212

  Nyssa sp.

  Gỗ Tupelo

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  213

  Ochroma pyramidale (Ochroma bicolor, Bombax angulata , Bombax pyramidale, Ochroma obtusum, Ochroma lagopus)

  Gỗ Balsa

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  214

  Olea europaea (Olea alba, Olea amygdalina, Olea ferruginea)

  Gỗ Ôliu

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  215

  Pachyelasma tessmannii

  Gỗ Kotali

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  216

  Palaquium warburgianum

  Gỗ Cep

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  217

  Papuacedrus arfakensis (Libocedrus arfakensis, Papuacedrus papuana var. arfakensis)

  Gỗ Thông

   

  218

  Paulownia kawakamii (Paulownia rehderiana, Paulownia thyrsoidea, Paulownia viscosa)

  Gỗ Ngô đồng

   

  219

  Paulownia tomentosa (Paulownia grandifolia, Paulownia imperialis, Bignonia tomentosa,

  Gỗ Hông

   

   

  Paulownia recurve)

   

   

  220

  Peltogyne pubescens (Peltogyne amplissima, Peltogyne paniculata subsp. pubescens)

  Gỗ Hương Tím Nam Mỹ

   

  221

  Peltogyne venosa (Hymenaea venosa)

  Gỗ ZWK

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  222

  Peltophorum tonkinense (Peltophorum dasyrrhachis var. tonkinense, Peltophorum pterocarpum auct. non, Baryxylum tonkinense)

  Gỗ Lim xẹt

   

  223

  Pericopsis elata (Afrormosia elata)

  Gỗ Tếch

   

  224

  Petersianthus macrocarpus (Combretodendron africanum, Combretodendron macrocarpum, Combretodendron viridiflorum, Petersia africana, Petersianthus minor)

  Gỗ Essia

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  225

  Picea abies (Abies abies, Abies alpestris, Abies cinerea, Abies communis, Abies conica, Abies eremita)

  Gỗ Vân sam

   

  226

  Picea glauca (Abies alba, Abies arctica, Abies canadensis)

  Gỗ Vân sam

   

  227

  Picea sp.

  Gỗ Vân sam

   

  228

  Picea spp.

  Gỗ Vân sam

   

  229

  Pinus abies (Picea torano, Abies polita, Abies torano, Picea polita, Pinus polita, Pinus torano)

  Gỗ Thông

   

  230

  Pinus elliottii (Pinus heterophylla, Pinus densa var. austrokeysensis)

  Gỗ Thông

   

  231

  Pinus massoniana (Pinea massoniana, Pinus argyi, Pinus canaliculata, Pinus cavaleriei, Pinus nepalensis)

  Gỗ Thông

   

  232

  Pinus palustris (Pinus australis, Pinus longifolia, Pinus palmieri)

  Gỗ Thông

   

  233

  Pinus radiate (Pinus adunca, Pinus californica, Pinus insignis, Pinus montereyensis, Pinus rigida, Pinus sinclairii, Pinus tuberculate)

  Gỗ Thông

   

  234

  Pinus sp.

  Gỗ Thông

   

  235

  Pinus spp.

  Gỗ Thông

   

  236

  Pinus strobus (Leucopitys strobus, Pinus nivea, Pinus tenuifolia, Pinus umbraculifera, Strobus strobus, Strobus weymouthiana)

  Gỗ Thông

   

  237

  Pinus sylvestris (Pinus binatofolio, Pinus borealis, Pinus tartarica, Pinus frieseana, Pinus hagenaviensis, Pinus resinosa)

  Gỗ Thông

   

  238

  Pinus tabuliformis (Pinus leucosperma, Pinus sinensis, Pinus taihangshanensis, Pinus tokunagae, Pinus wilsonii)

  Gỗ Thông đỏ Trung Quốc

   

  239

  Pinus taeda (Pinus lutea, Pinus mughoides)

  Gỗ Thông

   

  240

  Piptadeniastrum africanum (Piptadenia africana)

  Gỗ Dabema

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  241

  Platanus sp.

  Gỗ Thích

   

  242

  Platonia insignis

  Gỗ Pakoeli

  Không có tên Việt

   

   

   

  Nam thường gọi

  243

  Platymiscium pinnatum (Amerimnon pinnatum, Platymiscium polystachyum, Platymiscium dubium, Platymiscium polystachyum)

  Gỗ Cẩm Lai Châu Phi

   

  244

  Platymiscium trinitatis (Platymiscium duckei, Platymiscium nigrum)

  Gỗ Kunatepie

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  245

  Platymiscium yucatanum

  Gỗ Granadillo

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  246

  Populus adenopoda (Populus silvestrii, Populus adenopoda var. adenopoda)

  Gỗ Dương

   

  247

  Populus alba (Populus bolleana, Populus major, Populus nivea, Populus pseudonivea)

  Gỗ Dương

   

  248

  Populus deltoids (Aigeiros deltoides, Populus angulata, Populus carolinensis)

  Gỗ Bạch dương

   

  249

  Populus nigra (Aigiros nigra, Populus caudina, Populus neapolitana, Populus pyramidalis, Populus sosnowskyi, Populus thevestina)

  Gỗ Dương

   

  250

  Populus sp.

  Gỗ Bạch Dương

   

  251

  Populus spp.

  Gỗ Dương

   

  252

  Prunus serotine (Cerasus serotina, Cerasus serotina, Prunus capuli, Prunus serotina var. serotine)

  Gỗ Anh đào

   

  253

  Prunus sp.

  Gỗ Anh đào

   

  254

  Pseudotsuga menziesii (Abies californica, Abies douglasii, Abies drummondii, Abies menziesii, Picea douglasii, Pinus taxifolia, Tsuga douglasii)

  Gỗ Linh sam

   

  255

  Pseudotsuga spp.

  Gỗ Linh sam

   

  256

  Pterocarpus brenanii

  Gỗ Cotali

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  257

  Pterocarpus erinaceus (Lingoum erinaceum, Pterocarpus adansonii, Pterocarpus africanus)

  Gỗ Giáng hương Tây Phi

   

  258

  Pterocarpus indicus (Lingoum echinatum, Pterocarpus blancoi, Pterocarpus zollingeri, Pterocarpus papuanus)

  Gỗ Hương mắt chim

   

  259

  Pterocarpus macrocarpus (Lingoum cambodianum, Lingoum macrocarpum, Pterocarpus cambodianus, Pterocarpus parvifolius, Pterocarpus pedatus)

  Gỗ Giáng Hương

   

  260

  Pterocarpus soyauxii

  Gỗ Hương

   

  261

  Pterocarpus sp.

  Gỗ Hương tía

   

  262

  Pterocarpus spp.

  Gỗ Hương

   

  263

  Qualea albiflora (Qualea glaberrima, Ruizterania albiflora)

  Gỗ Hoogland gronfolo

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  264

  Qualea rosea (Qualea melinonii, Qualea violacea)

  Gỗ Berg gronfolo

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  265

  Quercus alba (Quercus candida, Quercus nigrescens, Quercus ramosa, Quercus repanda, Quercus retusa)

  Gỗ Sồi trắng

   

  266

  Quercus prinus (Quercus michauxii, Quercus houstoniana)

  Gỗ Chestnut

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  267

  Quercus petraea (Quercus adriatica, Quercus brevipedunculata, Quercus calcarea, Quercus columbaria, Quercus coriacea)

  Gỗ Sồi trắng

   

  268

  Quercus robur (Quercus abbreviata, Quercus acutiloba, Quercus aesculus, Quercus altissima, Quercus bedoi)

  Gỗ Sồi

   

  269

  Quercus rubra (Erythrobalanus rubra, Quercus acerifolia, Quercus ambigua, Quercus angulizana, Quercus borealis, Quercus cuneata, Quercus maxima, Quercus sada)

  Gỗ Sồi

   

  270

  Quercus sp.

  Gỗ Sồi trắng

   

  271

  Quercus spp.

  Gỗ Sồi

   

  272

  Santalum lanceolatum

  Gỗ Landal

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  273

  Sassafras albidum (Laurus sassafras, Sassafras officinalis, Sassafras variifolium)

  Gỗ Sassafras

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  274

  Sequoia sempervirens (Condylocarpus sempervirens, Gigantabies taxifolia, Schubertia sempervirens, Sequoia pyramidata, Sequoia religiosa, Steinhauera semperviren, Taxodium nutkaense)

  Gỗ Đỏ

   

  275

  Shorea glauca

  Gỗ Lauan

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  276

  Shorea hypochra

  Gỗ Sến Bo bo

   

  277

  Shorea obtusa

  Gỗ Cà Chít

   

  278

  Shorea roxburghii (Anthoshorea harmandii , Hopea floribunda, Shorea attopoensis, Shorea floribunda, Shorea harmandii, Shorea saigonensis, Shorea talura)

  Gỗ Sến đỏ

   

  279

  Shorea spp.

  Gỗ Meranti

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  280

  Parashorea stellate (Shorea stellate)

  Gỗ Selanga batu

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  281

  Simarouba amara (Quassia alatifolia, Quassia dioica, Quassia glauca, Simarouba opaca, Zwingera amara)

  Gỗ Xoan rừng

   

  282

  Sindora cochinchinensis (Sindora siamensis, Galedupa cochinchinensis, Galedupa siamensis)

  Gỗ Gõ mật

   

  283

  Sindora maritima (Sindora siamensis var. maritima)

  Gỗ Gụ

   

  284

  Sindora spp.

  Gỗ Gụ

   

  285

  Sindora tonkinensis (Sindora tonkinensis)

  Gỗ Lau

   

  286

  Sophora sp.

  Gỗ Dâu

   

  287

  Staudtia kamerunensis (Staudtia kamerunensis var. gabonensis)

  Gỗ Niove

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  288

  Swartzia benthamiana (Tounatea benthamiana, Tounatea rosea, Tunatea benthamiana,

  Gỗ Itikkiboroballi

  Không có tên Việt Nam thường gọi

   

  Tunatea rosea)

   

   

  289

  Swietenia macrophylla (Swietenia belizensis, Swietenia candollei, Swietenia tessmannii)

  Gỗ Dái Ngựa

   

  290

  Swietenia mahagoni (Cedrela mahagoni, Swietenia acutifolia, Swietenia mahogani, Swietenia mahogoni)

  Gỗ Dái Ngựa

   

  291

  Swintonia spp.

  Gỗ Merpauh

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  292

  Symplocos ferruginea (Symplocos cochinchinensis var. cochinchinensis, Symplocos ferruginea, Symplocos ferruginifolia, Symplocos javanica, Symplocos cochinchinensis)

  Gỗ Kháo

   

  293

  Syzygium chanlos (Eugenia chanlos)

  Gỗ Guw

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  294

  Tectona grandis (Jatus grandis, Tectona theca, Theka grandis)

  Gỗ Tếch

   

  295

  Terminalia chebula (Buceras chebula, Myrobalanus chebula, Myrobalanus gangetica, Terminalia acuta, Terminalia gangetica, Terminalia zeylanica)

  Gỗ Chiêu liêu

   

  296

  Terminalia tomentosa

  Gỗ Chiêu liêu

   

  297

  Testulea gabonensis

  Gỗ Izombe

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  298

  Tetraberlinia bifoliolata (Berlinia bifoliolata, Julbernardia bifoliolata, Westia bifoliolata)

  Gỗ Ekaba

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  299

  Thuja plicata (Libocedrus craigiana, Libocedrus gigantea,Thuja asplenifolia, Thuja californica,Thuja douglasii)

  Gỗ Tuyết tùng

   

  300

  Thuja sp.

  Gỗ Tuyết tùng

   

  301

  Thujopsis dolabrata (Libocedrus dolabrata, Platycladus dolabrata, Thuja dolabrata, Thujopsis atrovirens, Thujopsis laetevirens)

  Gỗ Nhai bách

   

  302

  Tieghemella Africana (Baillonella africana, Dumoria africana, Lecomtedoxa vazii, Tieghemella jollyana)

  Gỗ Makore

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  303

  Tilia Americana (Tilia americana var. americana)

  Gỗ Đoạn

   

  304

  Tilia mandshurica (Tilia pekingensis)

  Gỗ Đoạn Mãn Châu

   

  305

  Tilia sp.

  Gỗ Đoạn

   

  306

  Triplochiton scleroxylon (Samba scleroxylon)

  Gỗ Samba

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  307

  Tristania spp.

  Gỗ Selunsur

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  308

  Tsuga canadensis (Abies americana, Abies canadensis, Abies curvifolia, Abies pectinata, Picea canadensis, Pinus americana , Pinus Canadensis)

  Gỗ Veneer Hemlock

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  309

  Tsuga heterophylla (Abies albertiana, Abies bridgesii, Abies

  Gỗ Độc cần

   

   

  heterophylla, Abies microphylla, Pinus pattoniana, Tsuga albertiana)

   

   

  310

  Tsuga spp.

  Gỗ Thiết sam

   

  311

  Tulipa sp.

  Gỗ Hoàng dương

   

  312

  Tupelo sp.

  Gỗ Tupelo

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  313

  Ulmus rubra (Ulmus crispa, Ulmus fulva, Ulmus pendula, Ulmus pubescens)

  Gỗ Du đỏ

   

  314

  Ulmus spp.

  Gỗ Du

   

  315

  Vatairea guianensis (Andira amazonum, Andira bracteosa, Ormosia pacimonensis, Vatairea surinamensi, Vuacapua amazonum)

  Gỗ Gele kabbes

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  316

  Vataireopsis spp.

  Gỗ Maka kabbes

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  317

  Vernicia fordii (Aleurites fordii)

  Gỗ Ngô đồng

   

  318

  Vitex cofassus (Vitex monophylla)

  Gỗ Bình linh nhót

   

  319

  Vitex pubescens (Vitex arborea, Vitex puberula, Wallrothia articulata, Vitex pinnata)

  Gỗ Bình linh

   

  320

  Vochysia guianensis (Vochysia excelsa, Vochysia melinonii, Vochysia paraensis)

  Gỗ Mawsi kwari

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  321

  Vochysia tomentosa (Cucullaria tomentosa)

  Gỗ Wana kwari

  Không có tên Việt Nam thường gọi

  322

  Xylia xylocarpa (Acacia xylocarpa, Inga xylocarpa, Mimosa xylocarpa, Xylia dolabriformis)

  Gỗ Căm xe

   

  Ghi chú:

  - Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam được thống kê từ nguồn dữ liệu do Tổng cục Hải quan cung cấp.

  - Trong danh mục này, tên gọi chính thức của các loại gỗ là tên khoa học; tên Việt Nam thường gọi chỉ có giá trị tham khảo.

   

  PHỤ LỤC II

  DANH SÁCH VÙNG ĐỊA LÝ TÍCH CỰC XUẤT KHẨU GỖ VÀO VIỆT NAM
   (Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-BNN-TCLN ngày  tháng  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  STT

  Vùng địa lý tích cực

  STT

  Vùng địa lý tích cực

  I

  Châu Á

  27

  Cộng hòa Lít-va

  1

  Nhà nước Bru-nây

  28

  Đại công quốc Lúc-xăm-bua

  2

  Đài Loan (Trung Quốc)

  29

  Cộng hòa Man-ta

  3

  Hàn Quốc

  30

  Vương quốc Na Uy

  4

  Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

  31

  Liên bang Nga

  5

  Ma-lai-xi-a

  32

  Cộng hòa Phần Lan

  6

  Nhật Bản

  33

  Cộng hòa Pháp

  7

  Cộng hòa Phi-líp-pin

  34

  Ru-ma-ni

  8

  Vương quốc Thái Lan

  35

  Cộng hòa Séc

  9

  Cộng hòa nhân dân Trung Quốc

  36

  Cộng hòa Síp

  10

  Cộng hòa Xin-ga-po

  37

  Vương quốc Tây Ban Nha

  II

  Châu Âu

  38

  Vương quốc Thụy Điển

  11

  Cộng hòa Ai-len

  39

  Liên bang Thụy Sĩ

  12

  Vương quốc Anh

  40

  Cộng hòa Xlô-va-ki-a

  13

  Cộng hòa Áo

  41

  Cộng hòa Xlô-vê-ni-a

  14

  Cộng hòa Ba Lan

  III

  Châu Đại Dương

  15

  Vương quốc Bỉ

  42

  Niu Di-lân

  16

  Cộng hòa Bồ Đào Nha

  43

  Ô-xtrây-li-a

  17

  Cộng hòa Bun-ga-ri

  44

  Quần đảo Xô-lô-môn

  18

  Cộng hòa Croát-chi-a

  IV

  Châu Mỹ

  19

  Vương quốc Đan Mạch

  45

  Cộng hòa liên bang Bra-xin

  20

  Cộng hòa Liên bang Đức

  46

  Ca-na-đa

  21

  Cộng hòa Ét-xtô-ni-a

  47

  Cộng hòa Chi-lê

  22

  Vương quốc Hà Lan

  48

  Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

  23

  Cộng hòa Hung-ga-ri

  49

  Cộng hòa Pê-ru

  24

  Cộng hòa Hy Lạp

  50

  Cộng hòa Đông U-ru-goay

  25

  Cộng hòa I-ta-li-a

  V

  Châu Phi

  26

  Cộng hòa Lát-vi-a

  51

  Cộng hòa Nam Phi

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: 4832/QĐ-BNN-TCLN
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 27/11/2020
  Hiệu lực: 27/11/2020
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Xuất nhập khẩu
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Hà Công Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới