logo

Quyết định 501/QĐ-BNN-BVTV thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil không được phép SD ở VN

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 501/QĐ-BNN-BVTV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quốc Doanh
  Ngày ban hành: 12/02/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/02/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 501/QĐ-BNN-BVTV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC LOẠI BỎ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT CHLORPYRIFOS ETHYL VÀ FIPRONIL RA KHỎI DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

  ----------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đối với các thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Các thuốc bảo vệ thực vật qui định tại Điều 1 Quyết định này chỉ được sản xuất, nhập khẩu tối đa 01 năm, được buôn bán, sử dụng tối đa 02 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

  Ngừng toàn bộ các thủ tục đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Lãnh đạo Bộ;
  - Tổng Cục Hải quan (để phối hợp);
  - Sở Nông nghiệp và PTNT các t
  nh, thành phố;
  - Các Hội, Hiệp hội ngành hàng;
  - Lưu: VT, BVTV (
  200 bản).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Lê Quốc Doanh

   

   

  PHỤ LỤC

  DANH SÁCH CÁC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BỊ LOẠI KHỎI DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

   

  1. Danh sách các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl

  TT

  TÊN HOẠT CHẤT- NGUYÊN LIỆU

  (COMMON NAME)

  TÊN THƯƠNG PHM

  (TRADE NAME)

  ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ

  (CROP/PEST)

  TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

  (APPLICANT)

  1. Thuốc trừ sâu

  1

  Abamectin 25g/l + Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 475g/l

  Fultoc super 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức

  Sacophos 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  2

  Abamectin 1.5% + Chlorpyrifos Ethyl 48.5%

  Acek

  50EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  3

  Abamectin 40 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 150g/l

  Cây búa vàng

  190EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  4

  Abamectin 9 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 241g/l

  Monifos

  250EC

  sâu cun lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  5

  Abamectin 10 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 545g/l

  Paragon 555EC

  sâu cun lá, sâu đục thân/lúa

  Bailing Agrochemical Co., Ltd

  6

  Abamectin 0.9% + Chlorpyrifos Ethyl 24.1%

  Phesoltinfos

  25EC

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  7

  Abamectin 2g/l + Chlorpyrifos Ethyl 148g/l

  Vibafos

  15 EC

  sâu xanh da láng/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  8

  Abamectin 20 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 265g/l + Fenobucarb 265 g/l

  Furacarb 550EC

  ry nâu/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  9

  Buprofezin 100g/l + Chlorpyrifos ethyl 400g/l + Fenobucarb 200g/l

  Oshanpro 700EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH hỗ trợ phát triển kthuật và chuyn giao công nghệ

  10

  Abamectin 18g/l + Chlorpyrifos ethyl 277.5g/l + Fipronil 37.5g/l

  Roctac 333EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  11

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos ethyl 520g/l + Indoxacarb 30g/l

  Groudo 600EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Đầu tư TM và PTNN ADI

  12

  Abamectin 25g/l (36g/l), (25g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 505g/l (568g/l), (605g/l) + Lambda-cyhalothrin 25g/l (64g/l), (70g/l)

  Cotoc

  555EC, 668EC, 700EC

  555EC: sâu cuốn lá/ lúa

  668EC: rệp sáp/ cà phê

  700EC: rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  13

  Abamectin 25g/l + Chlorpyrifos Ethyl 505g/l + Lambda-cyhalothrin

  Rotoc 555EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  14

  Abamectin 15g/l (25g/l), (25g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 300g/l (505g/l), (610g/l) + Lambda-cyhalothrin 18g/l (25g/l), (65g/l)

  Sixtoc

  333EC, 555EC, 700EC

  333EC: Sâu cuốn lá/lúa

  555EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa; rệp sáp giả/cà phê, sâu đục quả/đậu tương

  700EC: Sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông

  15

  Abamectin 18g/l + Chlorpyrifos ethyl 260.3g/l + Fipronil 37.5g/l + Lambda-cyhalothrin 17.5g/l

  Datoc 333.3EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  16

  Acephate 21% + Chlorpyrifos Ethyl 14%

  Achony

  35 WP

  sâu đục quả/ đậu tương, sâu năn/ lúa

  Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

  17

  Acetamiprid 150 g/kg + Buprofezin 150 g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 450g/kg

  CLB-Thôn trang 750WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  18

  Acetamiprid 200g/l + Buprofezin 150g/l + Chlorpyrifos ethyl 400g/l

  Chlorusa 750EC

  Rầy nâu/Iúa

  Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam

  19

  Acetamiprid 50g/l (240g/kg), (100g/kg) (100g/l) + Chlorpyrifos ethyl 200g/l (10g/kg), (400g/kg), (550g/l)

  Checsusa

  250EC, 250WG, 500WP, 650EC

  250EC: Rệp sáp/ cà phê

  250WG: Rệp bông xơ/ mía

  500WP: Sâu đục thân, rầy nâu/lúa

  650EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản

  20

  Acetamiprid 2% + Chlorpyrifos Ethyl 18%

  Ecasi 20EC

  rệp sáp/ cà phê; rầy nâu/lúa

  Công ty CP Enasa Việt Nam

  Nicopro 20EC

  Sâu đục thân, rầy nâu/lúa

  Công ty CP Nicotex

  21

  Acetamiprid 30g/l+ Chlorpyrifos Ethyl 495g/l

  Megashield

  525EC

  Rầy nâu, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa; mọt đục cành, rệp sáp/ cà phê; sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  22

  Acetamiprid 200 g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 300g/kg

  Mopride rubi 500WP

  Rp sáp/cà phê ; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Nông nghiệp HP

  23

  Acetamiprid 80g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l

  Classico 480EC

  Rầy nâu/lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty CP VTNN Việt Nông

  24

  Acetamiprid 200g/l + Chlorpyrifos ethyl 500g/l

  Fivtoc super 700EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  25

  Acetamiprid 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 260g/l + Fenobucarb 306g/l

  Politoc 666EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  26

  Acetamiprid 200g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg + Imidacloprid 200g/kg

  Xojapane 800WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  27

  Alpha-cypermethrin 30g/l (50g/kg) + Buprofezin 100g/l (200g/kg) + Chlorpyrifos Ethyl 300g/l (500g/kg)

  Soddy

  430EC, 750WP

  430EC: rầy nâu/ lúa

  750WP: sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  28

  Alpha - cypermethrin 1% (2%), (1.6%) + Chlorpyrifos Ethyl 16% (38%), (65%)

  Apphe

  17EC, 40EC, 666EC

  17EC: sâu đục thân/ lúa, ngô; sâu xanh/đậu tương; sâu đục quả/ bông vải

  40EC: sâu đục quả/ đậu tương, rệp sáp/ cà phê, bọ xít muỗi/ điều, sâu khoang/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa, mối/ cao su

  666EC: sâu cuốn lá/ lúa; rp sáp/cà phê, sâu khoang/đậu tương

  Công ty CP Đồng Xanh

  29

  Alpha-cypermethrin 20g/l (40g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 230g/l (460g/l)

  Supertac

  250EC, 500EC

  250EC: sâu khoang/ lạc

  500EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  30

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 500g/l

  Fitoc 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  31

  Alpha-cypermethrin 50g/l (50g/kg), (50g/l), (50g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 25g/l, (500g/kg), (600g/l), (700g/l)

  VK.sudan

  75EC, 550WP, 650EC, 750EC

  75EC: Bọ trĩ/ lúa

  550WP: Rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié/Iúa; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê

  650EC: Rầy nâu, nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê

  750EC: Rệp sáp/cà phê; sâu xanh da láng/đậu tương; sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  32

  Alpha-cypermethrin 2% + Chlorpyrifos Ethyl 38%

  Careman 40EC

  Mọt đục cành/cà phê

  Công ty CP TST Cn Thơ

  33

  Alpha-cypermethrin 300g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l

  Light 700EC

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH TM SX GNC

  34

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 520g/l

  Marvel 570EC

  Rầy nâu/lúa, rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Mekong

  35

  Alpha-cypermethrin 40g/l (40g/l), (40g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l (410g/l), (437g/l) + Dimethoate 226g/l, (297g/l), (300g/l)

  Bowing

  666EC, 747EC, 777EC

  666EC: Sâu đục thân/ngô

  747EC: rệp sáp/cà phê

  777EC: sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  36

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 482g/l + Emamectin benzoate 18g/l

  Agritoc 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  Filitox super 550EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  37

  Alpha-cypermethrin 40g/l, (40g/l), (40g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l, (410g/l), (420g/l) + Fenobucarb 210g/l, (250g/l), (260g/l)

  Rocketasia

  650EC, 700EC, 720EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  38

  Alpha-cypermethrin 55g/l + Chlorpyrifos ethyl 300g/l + Fenobucarb 311g/l

  Pictoc 666EC

  Sâu cuốn lá/Lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  39

  Alpha-cypermethrin 30g/l (25g/l), (60g/kg) + Chlorpyrifos Ethyl 220g/l (565 g/l), (440g/kg) + Imidacloprid 50g/l (5g/l), (100g/kg)

  Spaceloft

  300EC, 595EC, 600WP

  300EC: Bọ trĩ, rầy nâu, nhện gié, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa; rệp sáp/cà phê

  595EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; mọt đục cành/cà phê

  600WP: Rệp sáp, mọt đục cành/ cà phê; rầy nâu, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH An Nông

  40

  Alpha-cypermethrin 50g/l (50g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 520g/l (545g/l) + Indoxacarb 30g/l (5g/l)

  Vitashield gold 600EC

  600EC (50g/l + 520g/l + 30g/l): Sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp, mọt đục cành/cà phê

  600EC (50g/l + 545g/l + 5g/l): Mọt đục cành, rệp sáp/cà phê; nhện gié, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ phấn/lúa

  Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

  41

  Alpha-cypermethrin 66g/l + Chlorpyrifos ethyl 400g/l + Quinalphos 200g/l

  Picmec 666EC

  sâu cun lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  42

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Thiamethoxam 30 g/l

  Hiddink 630EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  43

  Beta-cypermethrin 70g/l + Chlorpyrifos ethyl 480g/l

  Superfos 550EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Vipes Việt Nam

  44

  Beta-cypermethrin 36g/l + Chlorpyrifos ethyl 425g/l + Quinalphos 205g/l

  Wofamec 666EC

  Sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP QT Hòa Bình

  45

  Buprofezin 100 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 500g/l

  Nanofos 600EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Nam Nông Phát

  46

  Buprofezin 10% + Chlorpyrifos Ethyl 40%

  Abm

  50EC

  rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  47

  Buprofezin 100g/l (100g/kg) + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l (400g/kg)

  Penalty gold

  50EC, 50WP

  50EC: sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, rầy nâu, bọ trĩ, bọ xít, sâu đục thân, nhện gié, rầy phấn trắng/lúa; rp sáp, mọt đục cành/ cà phê

  50WP: sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH ADC

  48

  Buprofezin 100 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 455g/l

  Proact 555EC

  sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa; sâu đục quả, rệp muội/đậu tương; sâu đục quả, mọt đục cành/cà phê

  Công ty TNHH Phú Nông

  49

  Buprofezin 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l

  Bonus-gold 500EC

  rầy nâu, sâu đục thân/lúa

  Công ty CP Nicotex

  50

  Buprofezin 100g/l (150g/l), (150g/l), (150g/l) + Chlorpyrifos ethyl 400g/l (500g/l), (550g/I), (600g/l)

  B52-Usa

  500EC, 650EC, 700EC, 750EC

  500EC: Sâu cuốn lá/ lúa

  650EC: Rầy nâu/lúa

  700EC: Sâu đục thân/lúa

  750EC: Rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Nông dược Đại Nam

  51

  Buprofezin 25% (150g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 5% (400g/l)

  U30-Thôn trang

  30WP, 55EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  52

  Buprofezin 250g/l + Chlorpyrifos ethyl 450g/l

  Towtoc 700EC

  rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  53

  Buprofezin 280g/kg, (100/kg), (300g/kg). (250g/l), (250g/l) + Chlorpyrifos ethyl 300g/kg (400g/kg), (300g/kg), (400g/l), (510g/l) + Dinotefuran 15g/kg (100g/kg), (25g/kg), (16g/l), (17g/l)

  Dragoncin

  595WP, 600WP, 625WP, 666EC, 777EC

  595WP, 625WP: Rầy nâu/lúa

  666EC: Rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa

  777EC, 600WP: rệp sáp/cà phê, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trn Vũ

  54

  Buprofezin 150g/l + Chlorpyrifos Ethyl 350g/l + Dinotefuran 200g/l

  Nanosynusa 700EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông

  55

  Buprofezin 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l + Fenobucarb 200g/l

  Nanora super 700EC

  rầy nâu, sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp giả/cà phê

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông

  56

  Buprofezin 120g/l + Chlorpyrifos Ethyl 480g/l + Fipronil 35g/l

  Saguaro 635EC

  rầy nâu/lúa

  Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI

  Winter

  635EC

  ry nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, ry phấn trắng, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH ADC

  57

  Buprofezin 200g/kg (90g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 50g/kg (400g/l) + Imidacloprid 200g/kg (10g/l)

  Bamper

  450WP, 500EC

  450WP: Rầy nâu/lúa

  500EC: Sâu đục thân, ry nâu/lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty CP Nông dược Việt Thành

  58

  Buprofezin 100 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 450g/l + Imidacloprid 50g/l

  Clacostusa

  600EC

  Ry nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  59

  Buprofezin 200g/kg (150g/kg) + Chlorpyrifos Ethyl 300g/kg (400g/kg) + Imidacloprid 100g/kg (150g/kg)

  Himlam

  600WP, 700WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Long An

  60

  Buprofezin 400 g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 300g/kg + Imidacloprid 40g/kg

  Federo

  740WP

  Rầy nâu/ lúa

  Eastchem Co., Ltd

  61

  Buprofezin 22% + Chlorpyrifos Ethyl 5% + Imidacloprid 3%

  Maraton 30EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Lion Agrevo

  62

  Buprofezin 90g/l (120g/l), (300g/kg) + Chlorpyrifos ethyl 300g/l (460g/l) (400g/kg) + Lambda-cyhalothrin 30g/l (20g/l), (50g/kg)

  Topple

  420EC, 600EC, 750WP

  420EC: Sâu đục thân/ lúa

  600EC: Rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục thân/lúa

  750WP: Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH An Nông

  63

  Buprofezin 100g/kg (160g/kg), (160g/kg) + Chlorpyrifos ethyl 200g/kg (206g/kg) (210g/kg) + Pymetrozine 300g/kg (320g/kg), (330g/kg)

  Tresbacmy

  600WP, 686WG, 700WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP TM và Đầu tư Bắc Mỹ

  64

  Buprofezin 100g/l + Chlorpyrifos ethyl 400g/l + Permethrin 100g/l

  Supergun 600EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP ĐT TM và PTNN ADI

  65

  Carbosulfan 200 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l

  Bop 600EC

  mọt đục cành, rệp sáp/ cà phê; sâu đục thân/lúa; sâu đục cành, sâu đục thân/điều

  Công ty TNHH ADC

  66

  Carbosulfan 200 g/l + Chlorpyrifos ethyl 300g/l

  Sappro 500EC

  rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Trường Thịnh

  67

  Chlorfluazuron 10% + Chlorpyrifos Ethyl 16%

  Bn-samix 26EC

  Sâu cuốn lá, nhện gié, sâu phao đục bẹ, sâu đục thân/lúa

  Công ty CP Bảo Nông Việt

  68

  Chlorfluazuron 150g/kg (100g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 200g/kg (460g/l) + Fipronil 250g/kg (40g/l)

  Kampon

  600WP, 600EC

  600WP: sâu đục thân/lúa

  600EC: rầy nâu/lúa

  Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI

  69

  Chlorfluazuron 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 200g/l + Fipronil 100g/l

  Akief 400EC

  Sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao, sâu đục thân/lúa, rệp sáp/cà phê; sâu xanh/ lạc

  Công ty TNHH TM Thái Nông

  70

  Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)

  Acetox 40EC

  Sâu đục thân, sâu cuốn lá/lúa; sâu khoang/lạc; rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Trường Thịnh

  Alocbale

  40EC

  sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH Sản phẩm Công Nghệ Cao

  Anboom

  40EC, 48EC

  40EC: rệp sáp/ cà phê, mối/điều; sâu đục ngọn/ điều; rệp sáp/ sắn

  48EC: Mọt đục cành/cà phê, sâu đục ngọn/điều, sâu cuốn lá, bọ phấn trắng/lúa, rệp sáp/ca cao, hồ tiêu; sâu đục quả/ ca cao; rệp sáp/ cà phê, sắn; rệp bông xơ trng/ mía; sâu năn/ lúa

  Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

  Arusa

  480EC

  rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH TM Thái Nông

  Bonus 40 EC

  rệp sáp/cà phê, sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Nicotex

  Bullet 48 EC

  sâu khoang/ lạc, rệp sáp/ cà phê

  Imaspro Resources Sdn Bhd

  Chlorban

  20 EC, 48EC

  20EC: sâu cuốn lá/ lúa

  48EC: rệp sáp/ cà phê; sâu xanh/ bông vải; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/hồ tiêu

  Công ty TNHH UPL Việt Nam

  Forfox

  5GR, 250EC, 400EC, 650EC

  5GR: Sâu xám, sâu đục thân/ngô

  250EC, 400EC: sâu khoang/ lạc

  650EC: rệp sáp giả/ cà phê

  Công ty TNHH Việt Thng

  Genotox

  48EC, 55.5EC

  48EC: sâu xanh da láng/ đậu tương

  55.5EC: sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/ lúa; sâu xanh/ lạc, đậu tương; rp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH CN KH Mùa màng Anh Rê

  Hoban 30EC, 500EC

  30EC: sâu xanh da láng/ lạc, sâu đục thân/lúa, rệp sáp/ cà phê

  500EC: bọ xít muỗi/điều, sâu xanh da láng/lạc, sâu đục thân/lúa, mọt đục cành/cà phê

  Công ty CP Hóc Môn

  Lora 10GR

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

  Lorsban

  15GR, 30EC, 40EC, 75WG

  15GR: sâu đục thân lúa; sâu đục thân, sâu đục bắp/ ngô

  30EC: sâu đục thân/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương, lạc; rệp sáp/ cà phê

  40EC: mối/ cao su, htiêu; rệp sáp/ cà phê

  75WG: sâu đục thân/ lúa

  Dow AgroSciences B.V

  Mapy

  48 EC

  rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu; sâu xanh/ đậu tương; sâu đục thân/ ngô, mọt đục cành/cà phê; sâu đục thân/lúa; mọt đục quả/cà phê; bọ hung, xén tóc/mía

  Map Pacific PTE Ltd

  Maryfos 680EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Ô tô Việt Thắng

  Maxfos 50 EC

  rệp sáp/ cà phê, sâu khoang/ lạc, sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Đu tư Hợp Trí

  Medomor 40EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Asiagro Pacific Ltd

  Minifos

  480EC

  rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH MTV SNY

  Mondeo

  40EC, 60EC

  40EC: sâu đục thân/ lúa, sâu khoang/ lạc

  60EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH TM Anh Thơ

  Noviphos 48EC

  rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP Nông Việt

  Nycap

  15GR, 48EC

  15GR: rệp sáp rễ/ cà phê

  48EC: sâu đục quả/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê; sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa; sâu đục bắp/ ngô; mối/ hồ tiêu; sâu đục dây/khoai lang

  Công ty TNHH TM&SX Ngọc Yến

  Pictac 800WG

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  Pro-tin 480EC

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH P - H

  Pyrinex

  20 EC, 480EC

  20EC: sâu xanh da láng/ lạc; sâu cun lá/ lúa; xử lý đất, xử lý hạt giống; rệp sáp/ phê

  480EC: sâu xanh/đậu tương; sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa; rệp sáp/cà phê; sâu khoang/lạc

  Công ty TNHH Adama Việt Nam

  Pyritox

  200EC, 400EC, 480EC

  200EC, 400EC: sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu đục quả/ đậu xanh; sâu đục hoa/ đậu tương; mọt đục cành/ cà phê

  480EC: rệp vảy/ cà phê, sâu phao đục bẹ/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

  Sambar 480EC

  Rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP SAM

  Sanpyriphos

  20EC, 48EC

  20EC: sâu đục thân/ lúa

  48EC: sâu khoang/ lạc

  Forward International Ltd

  Sargent 6GR

  sâu đục thân/ lúa, mía; rầy nâu/ lúa; mối, ve sầu/ cà phê

  Công ty CP BVTV Sài Gòn

  Sieu Sao E

  500WP

  sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp/ cà phê; sâu đục quả/ đậu tương

  Công ty TNHH Phú Nông

  Siriphos 48EC

  Sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/cà phê, bọ xít muỗi/ điều

  Công ty TNHH King Elong

  Termicide 40EC

  rệp sáp/ cà phê; sâu đục thân/lúa

  Hextar Chemicals Sdn, Bhd

  Tricel 20EC, 48EC

  20EC: sâu xanh/ đậu tương

  48EC: bọ trĩ, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp giả/cà phê

  Excel Crop Care Limited

  Tipho-sieu

  15GR, 400EC

  15GR: Sâu đục thân/ lúa

  400EC: sâu cuốn lá/ đậu tương; rệp sáp, mọt đục cành / cà phê, sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH - TM Thái Phong

  Virofos

  20EC, 50EC

  20EC: sâu xanh da láng/ đậu tương; mối/ cao su, cà phê

  50EC: Sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/ lúa; rệp sáp/ cà phê; bọ xít muỗi/điều

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  Vitashield

  18EC, 40EC

  18EC: sâu đục thân/ lúa

  40EC: rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

  71

  Chlorpyrifos ethyl 350g/kg + Clothianidin 150g/kg + Thiamethoxam 100g/kg

  Killray TSC

  600WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Lion Agrevo

  72

  Chlorpyrifos Ethyl 250g/l, (450g/l), (550g/l) + Cypermethrin 25g/l, (50g/l), (200g/l)

  Stopinsect

  275EC, 500EC, 750EC

  275EC: sâu đục bẹ/ lúa

  500EC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu đục ngọn/ điều, bọ hà/khoai lang, sâu đục quả/cà phê

  750EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa, bọ hà/khoai lang

  Công ty CP Nông dược Agriking

  73

  Chlorpyrifos Ethyl 250g/l + Cypermethrin 25g/l

  Nurelle D

  25/2.5 EC

  sâu đục thân, sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu xanh/ bông vải; sâu khoang/lạc; rệp sáp/cà phê

  Dow AgroSciences B.V

  74

  Chlorpyrifos Ethyl 42% (515g/l), (505g/l), (510g/l) + Cypermethrin 8% (80g/l), 200g/l), (250g/l)

  Triceny

  50EC, 595EC, 705EC, 760EC

  50EC: sâu đục quả/ đậu tương; sâu phao đục bẹ, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/cà phê

  595EC: sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục bẹ/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  705EC: sâu cun lá, sâu đục bẹ/lúa; rệp sáp/cà phê

  760EC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/lúa

  Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

  75

  Chlorpyrifos Ethyl 35% (50%), (550g/l)+ Cypermethrin 5% (10%), (150g/l)

  Docytox

  40EC, 60EC, 700EC

  40EC: sâu đục thân/ ngô

  60EC: sâu cuốn lá/ lúa, rệp sáp/cà phê

  700EC: rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng

  76

  Chlorpyrifos Ethyl 400g/l (580g/l) + Cypermethrin 50g/l (100g/l)

  Aseld

  450EC, 680EC

  450EC: rệp sáp/ cà phê, sâu xanh/ lạc

  680EC: rệp sáp/ cà phê, sâu xanh/ lạc; sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa

  Công ty TNHH - TM Thái Nông

  77

  Chlorpyrifos Ethyl 459g/l (530g/l) + 45.9g/l (50g/l) Cypermethrin

  Subside

  505EC, 585EC

  505EC: bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp sáp, mọt đục cành, sâu đục quả/ cà phê

  585EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH - TM ACP

  78

  Chlorpyrifos Ethyl 45.9% + Cypermethrin 4.59%

  Bintang

  50.49EC

  Sâu đục thân/ lúa, rệp sáp/cà phê

  Hextar Chemicals Sdn. Bhd.

  79

  Chlorpyrifos Ethyl 45g/l (100g/l), (200g/l), (400g/kg),(500g/l), (600g/l) + Cypermethrin 50g/l (100g/l), (200g/l), (50g/kg), (60g/l), (60g/l)

  Cadicone

  95EC, 200EC, 400EC, 450WP, 560EC, 660EC

  95EC: Bọ trĩ/ lúa

  200EC, 400EC: Sâu cuốn lá/ lúa

  560EC, 450WP: Sâu đục thân/ lúa

  660EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  80

  Chlorpyrifos Ethyl 25% (50%), (55%) + Cypermethrin 5% (5%), (5%)

  Tungcydan

  30EC, 55EC, 60EC

  30EC: sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; sâu xanh da láng, dòi đục lá/ đậu xanh; sâu róm/ điều; bọ trĩ, sâu đục ngọn/ thuốc lá; rệp sáp/ cà phê; sâu đục thân/ngô

  55EC: sâu xanh da láng/ đậu xanh; bọ trĩ/ thuốc lá; sâu đục thân/ ngô; sâu róm, sâu đục thân/ điều; sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu phao, sâu đục bẹ, bọ trĩ, bọ xít, nhn gié, rầy nâu/ lúa; mọt đục cành, sâu đục thân, rệp sáp/ cà phê

  60EC: rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp/ cà phê; mọt đục cành/ cà phê; sâu ăn lá/ khoai lang; sâu đục quả/ đậu tương; sâu xanh da láng/ đậu xanh; sâu đục thân, bọ xít muỗi/ điều; rệp sáp, rệp muội/ hồ tiêu

  Công ty CP SX-TM-DV Ngọc Tùng

  81

  Chlorpyrifos Ethyl 250g/l (530g/l) + Cypermethrin 50g/l (55g/l)

  Victory

  300EC, 585EC

  300EC: Rệp/ mía

  585EC; Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa; rệp sáp, mọt đục cành /cà phê; châu chấu tre lưng vàng/ ngô, tre

  Công ty CP BVTV I TW

  82

  Chlorpyrifos Ethyl 50% + Cypermethrin 5%

  Clothion

  55EC

  sâu đục quả/ đậu tương, sâu róm/ điều, rệp sáp/ cà phê, sâu xanh da láng/ lạc, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa, mối/ hồ tiêu; mọt đục cành/cà phê, rầy nâu/lúa

  Công ty CP Thanh Đin

  83

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50g/l

  God

  550EC

  rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu phao đục bẹ/ lúa; rệp sáp/ cà phê; sâu đục quả/ đậu tương

  Công ty TNHH Phú Nông

  Co-cyfos 550EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Baconco

  Bidiphote 550EC

  Nhện gié/ lúa

  Công ty CP SAM

  Supraxong 550EC

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty CP Đầu tư VTNN Sài Gòn

  Trusul

  550EC

  Sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/lúa; sâu đục thân/ngô

  Công ty TNHH VT BVTV Phương Mai

  Vanguard 550EC

  Sâu đục bẹ/lúa, rệp sáp/ hồ tiêu

  Công ty TNHH Thuốc BVTV MeKong

  Wusso 550EC

  Rầy nâu/ lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH BMC

  84

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l (550g/l) + Cypermethrin 50g/l (200g/l)

  Lion super

  550EC, 750EC

  550EC: Sâu đục thân/ lúa

  750EC: Rầy nâu, sâu đục bẹ/ lúa

  Công ty TNHH P-H

  85

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l (500g/l), (500g/l), (500g/l) + Cypermethrin 50 g/l (85g/l), (100g/l), (277g/l)

  Serpal super

  550EC, 585EC, 600EC, 777EC

  550EC: Rầy nâu, sâu đục bẹ/ lúa

  585EC: Rệp sáp/ cà phê, rầy nâu/ lúa

  600EC: Rệp sáp/ cà phê; rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa

  777EC: Rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát

  86

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l (550g/l), (560g/l) + Cypermethrin 200g/l (227g/l), (239g/l)

  Đại Bàng Đỏ

  700EC, 777EC, 799EC

  700EC: sâu đục bẹ, rầy nâu/ lúa

  777EC: ry nâu/ lúa

  799EC: Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH - TM Nông Phát

  87

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l (500g/l), (500g/l), (500g/l), (500g/l), (650 g/l), (650g/l), (650g/l) + Cypermethrin 55g/l (105), (150g/l), (205g/l), (250g/l), (130g/l) (150g/l), (200g/l)

  Pertrang

  55.5EC, 605EC, 650EC, 705EC, 750EC, 780EC, 800EC, 850EC

  55.5EC: sâu đục thân/ ngô

  605EC, 650EC, 705EC, 750EC: sâu đục bẹ/lúa

  780EC, 800EC, 850EC: Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  88

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l (500g/kg) + Cypermethrin 200g/l (200g/kg)

  Tadagon

  700EC, 700WP

  700EC: Rầy nâu, sâu keo, sâu phao, sâu keo, rầy lưng trắng/lúa; rệp sáp/cà phê; sâu đục ngọn/điều; sâu đục quả/đậu tương

  700WP: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  89

  Chlorpyrifos Ethyl 530g/l (590g/l) + Cypermethrin 55g/l (110g/l)

  Dragoannong

  585EC, 700EC

  585EC: Bọ xít muỗi/ điều; rệp sáp/ cà phê; sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu phao đục bẹ, ry nâu, bọ trĩ/ lúa; sâu khoang/ đậu xanh

  700EC: Sâu xanh da láng/ đậu xanh; rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  90

  Chlorpyrifos Ethyl 530g/l + Cypermethrin 50 g/l

  Ogau 580EC

  Sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/cà phê, điều

  Công ty CP Nông nghiệp HP

  91

  Chlorpyrifos Ethyl 530g/l + Cypermethrin 55 g/l

  Ca - hero

  585EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP TST Cần Thơ

  Dragon

  585 EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa cạn; rệp sáp/ cà phê; sâu xanh da láng/ lạc; rầy nâu/ lúa

  Imaspro Resources Sdn Bhd

  Sairifos

  585EC

  Rầy nâu nhỏ, rầy lưng trắng, sâu đục thân, rầy nâu/ lúa; rệp sáp/ cà phê; sâu đục thân/ ngô

  Công ty CP BVTV Sài Gòn

  Tigishield

  585EC

  Rầy nâu/ lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

  92

  Chlorpyrifos Ethyl 530g/l, (500 g/l) + Cypermethrin 55g/l (100 g/l)

  Wavotox

  585EC, 600 EC

  585EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/lúa; sâu khoang/ lạc, rệp sáp/ cà phê

  600EC: sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê; sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH Việt Thắng

  93

  Chlorpyrifos Ethyl 50% + Cypermethrin 5%

  Uni-dowslin 55EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  94

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 60g/l

  Ry usa

  560EC

  Rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Hoá sinh Phong Phú

  95

  Chlorpyrifos Ethyl 55% + Cypermethrin 5%

  Daiethylfos

  60EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa

  Công ty CP Futai

  96

  Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Cypermethrin 50g/l

  F16 600EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu năn/lúa, rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  Jia-cyfos

  600EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Jia Non Biotech (VN)

  97

  Chlorpyrifos Ethyl 55% + Cypermethrin 15%

  Laxytox

  70EC

  Rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH MTV BVTV Long An

  98

  Chlorpyrifos ethyl 450g/l + Cypermethrin 50g/l

  Jubilant 500EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Nông dược HAI Quy Nhơn

  99

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 100g/I

  Fotoc 600EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  100

  Chlorpyrifos Ethyl 600g/l + Cypermethrin 50g/l

  Inip 650EC

  Bọ trĩ/lúa, rệp sáp/hồ tiêu

  Công ty TNHH Anh Dầu Tiền Giang

  101

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/kg + Cypermethrin 150g/kg

  T-P Boshi 650EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM Thái Phong

  102

  Chlorpyrifos ethyl 550g/l + Cypermethrin 100g/l

  HD-Alzozin 650EC

  sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH TM DV Hằng Duy

  103

  Chlorpyrifos ethyl 550g/l + Cypermethrin 55g/l

  Domectin 605EC

  sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/hồ tiêu, cà phê

  PT. Sari Kresna Kimia

  104

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 200g/l

  Cáo sa mạc

  700EC

  Sâu đục bẹ/ lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Cánh Đồng Việt VN

  105

  Chlorpyrifos Ethyl 600g/l + Cypermethrin 100g/l

  Penny 700EC

  rầy nâu, sâu năn/lúa; rệp sáp/ hồ tiêu, bọ trĩ/ điều, sâu đục thân/ ngô, mọt đục cành/ cà phê

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

  106

  Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Cypermethrin 150g/l

  Ekar 700EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Delta Cropcare

  107

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50g/l + Emamectin benzoate 10g/l

  Acgoldfly

  560EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH MTV Lucky

  108

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50 g/l + Fenpropathrin 100 g/l

  Rago 650EC

  Rầy nâu, nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Hóc Môn

  109

  Chlorpyrifos ethyl 575g/l + Cypermethrin 100g/l + Fipronil 20g/l

  Overagon 695EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP XNK. Thọ Khang

  110

  Chlorpyrifos Ethyl 400g/l + Cypermethrin 155g/l+ Imidacloprid 50g/l

  Snatousamy

  605EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  111

  Chlorpyrifos Ethyl 400g/l + Cypermethrin 150g/l + lmidacloprid 50g/l

  Andotox 600EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  112

  Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Cypermethrin 150g/l + Indoxacarb 60g/l

  Pumgold 760EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM Nông Phát

  113

  Chlorpyrifos Ethyl 530g/l + Cypermethrin 120g/l + Lufenuron 50g/l

  Volz 700EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  114

  Chlorpyrifos Ethyl 30g/kg (10g/l), (10g/l), (100g/kg), 100g/l, (5g/l), (600g/l) + Cypermethrin 10g/kg (30g/l), (150g/l), (25g/kg), (25g/l), (40g/l), (40g/l)+ Phoxim 20g/kg (55g/l), (40g/l), (100g/kg), (10g/l), (400g/l), (26g/l)

  Cygold

  60GR, 95EC, 200EC, 225WP, 225EC, 445EC, 666EC

  60GR, 445EC, 666EC: Sâu đục thân/ lúa

  95EC: Bọ trĩ/ lúa

  200EC: Sâu cuốn lá/ lúa

  225EC: rệp sáp/ cà phê

  225WP: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  115

  Chlorpyrifos Ethyl 370g/l + Cypermethrin 96g/l + Quinalphos 200g/l

  Sanafos 666EC

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  116

  Chlorpyrifos Ethyl 425g/l + Deltamethrin 36g/l + Quinalphos 205g/l

  Diophos 666EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  117

  Chlorpyrifos Ethyl 370g/l + Dimethoat 185g/l

  Cantona 555EC

  Rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Phú Nông

  118

  Chlorpyrifos Ethyl 350 g/l + Dinotefuran 150 g/l

  Dorifos 500EC

  Rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

  119

  Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg + Dinotefuran 150g/kg

  Hbousa 550WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  120

  Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Emamectin benzoate 50g/l

  Wince 600EC

  sâu đc thân/lúa

  Công ty CP Nông nghiệp HP

  121

  Chlorpyrifos Ethyl 300g/l + Emamectin benzoate 25g/l + Fenobucarb 341 g/l

  Japenra 666EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  122

  Chlorpyrifos Ethyl 512g/l + Emamectin benzoate 18g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l

  Fiphos 555EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

  Goldphos

  555EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  Rockest 555EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  123

  Chlorpyrifos Ethyl 400g/l + Etofenprox 200g/l

  Godsuper

  600EC

  Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Phú Nông

  124

  Chlorpyrifos Ethyl 3% + Fenobucarb 2%

  Visa

  5 GR

  sâu đục thân, rầy nâu, sâu đục bẹ/ lúa

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  125

  Chlorpyrifos Ethyl 250g/l + Fenobucarb 300g/l

  Rockfos 550EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  126

  Chlorpyrifos Ethyl 200g/l (250g/l) + Fenobucarb 400g/l (500g/l)

  Babsac

  600EC, 750EC

  600EC: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp muội/ cà phê; sâu m/ điều

  750EC: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, ry nâu/ lúa; rệp muội/ cà phê; sâu róm/ điều; châu chấu tre lưng vàng/tre, ngô

  Công ty TNHH Việt Thắng

  127

  Chlorpyrifos Ethyl 350g/l + Fenobucarb 300g/l

  Fenfos 650EC

  Mọt đục cành/cà phê; bọ trĩ/thuốc lá; sâu róm/điều; sâu đục thân, sâu keo, bọ xít dài, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa; rệp sáp/cà phê, sâu đục quả/đậu xanh

  Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

  128

  Chlorpyrifos ethyl 550g/l + Fenobucarb 100g/l

  Redphos 650EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH hỗ trợ PTKT và chuyển giao công nghệ

  129

  Chlorpyrifos Ethyl 200g/l + Fenobucarb 350g/l

  Super Kill Plus

  550EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  130

  Chlorpyrifos Ethyl 280g/l + Fenobucarb 306g/l + Imidacloprid 80g/l

  Sucotoc 666EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  131

  Chlorpyrifos Ethyl 300g/l + Fenobucarb 400 g/l + Fipronil 50g/l

  Ansaoser 750EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  132

  Chlorpyrifos Ethyl 300g/l + Fenobucarb 340g/l + 26g/l Lambda-cyhalothrin

  Dratoc 666EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình

  133

  Chlorpyrifos ethyl 10g/l + Fenobucarb 480g/l + Phenthoate 300g/l

  Anhosan 790EC

  Sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié/ lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  134

  Chlorpyrifos Ethyl 28.5g/kg (300g/kg) + Fipronil 1.5g/kg (30g/kg)

  Wellof 3GR, 330EC

  3GR: Rầy nâu/lúa; rệp sáp rễ/ hồ tiêu, cà phê; bọ hà/ khoai lang; sâu đục thân/ ngô, mía

  330EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié/ lúa; rệp sáp, mọt đục quả, mọt đục cành/ cà phê; bọ xít muỗi/điều; mối/tiêu;sâu xám/ngô

  Công ty CP Nông dược HAI

  135

  Chlorpyrifos Ethyl 545g/l + Fipronil 50g/l

  Megaphos 595EC

  Sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Nông dược Nhật Việt

  136

  Chlorpyrifos Ethyl 200g/l + Imidacloprid 20g/l

  Fidur 220EC

  Rầy nâu/lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty CP Khử trùng Việt Nam

  137

  Chlorpyrifos Ethyl 4% (56%), (200g/l) + Imidacloprid 1% (10%), (50g/l)

  Losmine

  5GR, 66WP, 250EC

  5GR: rệp sáp/ hồ tiêu, rầy nâu/lúa, sâu đục thân/lúa; ve sầu, mối/ cà phê

  66WP: sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/lúa; rệp sáp/cà phê

  250EC: bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp sáp/ cà phê; sâu đục thân/ ngô; sâu đục quả/ bông vải

  Công ty CP Đồng Xanh

  138

  Chlorpyrifos Ethyl 200g/l (450g/l), (450g/kg) + Imidacloprid 50g/l (150g/l), (150g/kg)

  Pro-per

  250 EC, 600EC, 600WP

  250EC: sâu cuốn lá/ lúa

  600EC, 600WP: rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH - TM Nông Phát

  139

  Chlorpyrifos Ethyl 200g/l (420g/kg), (570g/l) + Imidacloprid 50g/l (57.77g/kg), (25g/l)

  Usagrago

  250EC, 477.77WP, 595 EC

  250EC: sâu cuốn lá/ lúa

  477.77WP: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, sâu năn/ lúa

  595EC: Sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié/ lúa; rệp sáp/ cà phê; sâu xanh da láng/đậu xanh

  Công ty TNHH An Nông

  140

  Chlorpyrifos Ethyl 480g/l + Imidacloprid 70g/l

  Dizorin super

  55EC

  rầy nâu, sâu cuốn lá, rầy lưng trắng/lúa; rệp sáp/hồ tiêu, cà phê

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  141

  Chlorpyrifos Ethyl 300g/l + Imidacloprid 50g/l

  Imchlorad 350EC

  sâu cuốn lá/ lúa, rệp sáp/ hồ tiêu

  Công ty CP Bình Điền Mê Kông

  142

  Chlorpyrifos Ethyl 480g/l + Imidacloprid 20g/l

  Duca 500EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam

  143

  Chlorpyrifos Ethyl 5% (45%), (480g/l) + Imidacloprid 7% (20%), (120g/l)

  Repny

  12GR, 65WP, 600EC

  12GR: sâu đục thân/ lúa

  65WP: rệp sáp/ cà phê, sâu đục bẹ, bọ trĩ, ry nâu/ lúa

  600EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

  144

  Chlorpyrifos Ethyl 490g/l + Imidacloprid 105 g/l

  Osakajapane

  595EC

  ry nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  145

  Chlorpyrifos Ethyl 400g/l + Imidaclorprid 50g/l

  Topol 450EC

  Rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH hóa chất NN Quốc tế

  146

  Chlorpyrifos ethyl 500g/kg + Imidacloprid 150 g/kg

  Raymore 650WP

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Việt Thắng

  147

  Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg + Imidacloprid 110g/kg + Lambda-cyhalothrin 45g/kg

  Ragonmy 555WP

  Rầy nâu, bọ trĩ/ lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty CP Lan Anh

  148

  Chlorpyrifos ethyl 556g/l + Fipronil 75g/l + Lambda-cyhalothrin 35g/l

  Fivtoc 666EC

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  149

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/kg + Imidacloprid 100g/kg + Lambda-cyhalothrin 30g/kg

  Caster 630WP

  Rầy nâu, bọ trĩ/lúa; rệp sáp, mọt đục cành/ cà phê

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  Forter 630WP

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Điền Thạnh

  150

  Chlorpyrifos ethyl 220g/l (524g/l) + Imidacloprid 40g/l (40.5g/l) + Lambda-cyhalothrin 50g/l (30.5g/l)

  Sory 310EC, 595EC

  310EC: Sâu đục thân/ lúa

  595EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH An Nông

  151

  Chlorpyrifos ethyl 675g/l + Indoxacarb 25g/l

  Indophos 700EC

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  152

  Chlorpyrifos Ethyl 235g/l (475g/l) + Lambda-cyhalothrin 15g/l (25g/l)

  Monofos

  250EC, 500EC

  sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ lạc

  Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

  153

  Chlorpyrifos Ethyl 240g/l (480g/l) + Lambda-cyhalothrin 10g/l (20g/l)

  Pyrifdaaic

  250EC, 500EC

  Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Hoá chất Nông nghiệp và Công nghiệp AIC

  154

  Chlorpyrifos Ethyl 450g/l + Lambda-cyhalothrin 50g/l

  Endo-gold

  500EC

  rầy nâu, sâu đục bẹ/lúa; sâu khoang/lạc, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Phú Nông

  155

  Chlorpyrifos Ethyl 475g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l

  Chlorphos 500EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  156

  Chlorpyrifos Ethyl 580g/l + Lambda-cyhalothrin 20g/l

  Centerfly 600EC

  Sâu đục bẹ/ lúa

  Công ty TNHH SX & NK Bàn Tay Vit

  157

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Lambda-cyhalothrin 100g/l

  Disulfan 600EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM Tân Thành

  158

  Chlorpyrifos Ethyl 425g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l

  Pros 450EC

  rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Trường Thịnh

  159

  Chlorpyrifos Ethyl 425g/l + Lambda-cyhalothrin 36g/l + Quinalphos 205g/l

  Shepemec 666EC

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  160

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Permethrin 85g/l

  Dagronindia

  585EC

  Sâu đục bẹ/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  Newmethrin

  585EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP XNK Thọ Khang

  161

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Permethrin 100g/l

  Cabatox 600EC

  bọ trĩ, nhện gié/lúa

  Công ty CP Lion Agrevo

  162

  Chlorpyrifos Ethyl 600g/l + Permethrin 50g/l

  Novas super

  650EC

  sâu xanh da láng/ đậu tương; rầy nâu, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP Nông Việt

  163

  Chlorpyrifos Ethyl 50g/kg, (100g/kg), (500g/l), (500g/kg) + Permethrin 10g/kg, (20g/kg), (100g/l), (100g/kg)

  Tasodant

  6GR, 12GR, 600EC, 600WP

  6GR: rầy nâu, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp, ve su, mi/ cà phê

  12GR: sâu đục thân, rầy nâu/ lúa; sùng đất, rệp sáp, ve sầu/ cà phê, mối/ cà phê

  600WP: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  600EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH ADC

  164

  Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg + Pymetrozine 250g/kg

  Big one 650WP

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty CP XNK Thọ Khang

  165

  Chlorpyrifos Ethyl 300g/kg + Pymetrozine 120g/kg

  Map arrow 420WP

  rầy nâu, rầy nâu nhỏ, nhện gié/lúa; rệp sáp/cà phê

  Map Pacific Pte Ltd

  166

  Chlorpyrifos ethyl 300g/kg + Pymetrozine 200g/kg

  Plattino

  500WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP NN HP

  167

  Chlorpyrifos Ethyl 10g/kg (50g/kg), (50g/kg), (400g/kg) (500g/l) + Pymetrozine 490g/kg (500g/kg), (550g/kg), (250g/kg), (166g/l)

  Schesyntop 500WG, 550WG, 600WG, 650WP, 666EC

  500WG, 550WG, 600WG, 650WP, 666EC: rầy nâu/lúa

  666EC: rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  168

  Chlorpyrifos ethyl 500g/kg + Pymetrozine 100g/kg

  Pymphos 600WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ

  169

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Pyriproxyfen 100g/l

  Palace 600EC

  rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)

  170

  Chlorpyrifos ethyl 375g/l + Sulfoxaflor 37.5g/l

  Laser 412.5 SE

  Sâu đục thân/ lúa

  Dow AgroSciences B.V

  171

  Chlorpyrifos Ethyl 250g/l + Thiamethoxam 150g/l

  Dago 400SE

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP SX TM và DV Ngọc Tùng

  172

  Chlorpyrifos Ethyl 500g/kg + Thiamethoxam 125g/kg

  Scheccusa

  625EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  2. Thuốc trừ mối

  1

  Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)

  Fugosin 500EC

  mối/ công trình xây dựng

  Công ty CP Hatashi Việt Nam

  Lenfos 50 EC

  mối/ công trình xây dựng

  Công ty CP Đầu tư Hợp Trí

  Landguard 40EC

  mối/công trình xây dựng

  Imaspro Resources Sdn Bhd

  MAP Sedan 48EC

  mối/ công trình xây dựng

  Map Pacific Pte Ltd

  Termifos 500EC

  mối/ công trình xây dựng

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  2. Danh sách các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Fipronil

  TT

  TÊN HOẠT CHẤT- NGUYÊN LIỆU

  (COMMON NAME)

  TÊN THƯƠNG PHẨM

  (TRADE NAME)

  ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ

  (CROP/PEST)

  TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

  (APPLICANT)

  1. Thuốc trừ sâu

  1

  Abamectin 15g/l (5g/l), (55g/l), (5g/l), (75g/l), (100g/kg), (100g/kg) + Deltamethrin 15g/l (105g/l), (75g/l), (140g/l), (100g/l), (165g/l), (150g/kg), (50g/kg), (50g/kg) + Fipronil 45g/l (120g/l), (120g/l), (143g/l), (145g/l), (618g/kg), (600g/kg)

  Thiocron

  75EC, 230SC, 250EC, 288SC, 320EC, 768WG, 810WG

  75EC, 320EC, 810WG: sâu cuốn lá/ lúa

  230SC: nhện gié/ lúa; sâu cuốn lá/lúa

  250EC, 768WG: Sâu đục thân/ lúa

  288SC: nhện gié/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  2

  Abamectin 28g/l + Fipronil 30g/l

  Nanizza 58EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  3

  Abamectin 0.1g/kg, (5g/l), (2g/kg) + Fipronil 2.9g/kg, (50g/l), (798g/kg)

  Michigane

  3GR, 55SC, 800WG

  3GR, 800WG: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  55SC: sâu khoang/ lạc

  Cali - Parimex Inc.

  4

  Abamectin 17.5g/l (35g/l) + Fipronil 0.5g/l (1g/l)

  Scorpion

  18 EC, 36EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; dòi đục lá/ đậu tương; sâu khoang, sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông; bọ trĩ/ điều

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  5

  Abamectin 15 g/l + Fipronil 45g/l + Lambda-cyhalothrin 15g/l

  Calitoc 75EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Call - Parimex. Inc.

  6

  Acetamiprid 5% + Fipronil 5%

  Supper Chipusa 10EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát

  7

  Acetamiprid 0.1g/kg, (0.2g/l), (20g/kg) + Fipronil 2.9 g/kg, (49.8g/l) (780g/kg)

  Dogent

  3GR, 50SC, 800WG

  3GR, 50SC, 800WG: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  3GR: sâu khoang/ lạc

  50SC: rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  8

  Acetamiprid 5g/l (10g/kg), (280g/kg), (100g/kg), (20g/kg) + Fipronil 10g/l (20g/kg), (20g/kg), (300g/kg), (800g/kg)

  Redpolo

  15EC, 30WP, 300WP, 400WG, 820WG

  15EC, 30WP, 820WG: sâu cuốn lá/ lúa

  300WP: rầy nâu/ lúa

  400WG: sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  9

  Acetamiprid 50g/l + Fipronil 50g/l

  Amibest 100ME

  Rầy nâu, sâu đục thân/lúa, rệp sáp giả/cà phê

  Công ty TNHH Việt Hoá Nông

  10

  Alpha-cypermethrin 100g/l (50g/kg) + Chlorfluazuron 10g/l (20g/kg) + Fipronil 50g/l (200g/kg)

  Kalou 160EW, 270WP

  Sâu cuốn lá/a

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  11

  Alpha-cypermethrin 100g/l (150g/kg) + Fipronil 100g/l (300g/kg) + Imidacloprid 150g/l (300g/kg)

  Sieublack

  350SC, 750WP

  350SC: sâu đục bẹ, sâu đục thân, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/cà phê

  750WP: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  12

  Alpha-cypermethrin 1%, (75g/kg) + Fipronil 9% (150g/kg) + Indoxacarb 20% (75g/kg)

  Acmastersuper

  30WP, 300SC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hoá sinh Á Châu

  13

  Buprofezin 250g/kg + Fipronil 50g/kg + Pymetrozine 150g/kg

  TVG100 450WG

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hóa chất & TM Trần Vũ

  14

  Buprofenzin 250g/kg + Fipronil 50g/kg

  Lugens top

  300WP

  rệp sáp/ cà phê; bọ xít, bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Phú Nông

  15

  Buprofezin 20g/l (125.5g/kg), (20g/kg), (230g/kg) + Fipronil 20g/l (0.5g/kg), (100g/kg), (30g/kg) + Imidacloprid 5g/l (40g/kg), (100g/kg), (500g/kg)

  Fidanone

  45EW, 166WP, 220WP, 760WG

  45EW, 220WP: Sâu cuốn lá/lúa

  166WP, 760WG: Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  16

  Carbosulfan 200g/l + Chlorfluazuron 50g/l + Fipronil 50g/l

  Sulfaron gold 300EC

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  17

  Cartap hydrochloride 475g/kg + Fipronil 25g/kg

  Wofagent

  500WP

  sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Quc tế Hòa Bình

  18

  Chlorfenapyr 100g/l + Fipronil 100g/l

  Force 200SC

  sâu cuốn lá/lúa, bọ trĩ/ hoa cúc, nhện đỏ/ hoa hồng, sâu xanh da láng/ lạc

  Công ty TNHH Đu tư và phát triển Ngọc Lâm

  Lumina 200SC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Phú Nông

  19

  Chlorfenapyr 100g/l + Fipronil 50g/l

  Kun super 150SC

  sâu cuốn lá; sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  20

  Chlorfluazuron 200 g/kg + Fipronil 350g/kg

  Acheck 550WP

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM Thái Nông

  21

  Chlorfluazuron 200g/l (230g/l), (260g/l), (175g/kg) + Emamectin benzoate 30g/l (30g/l), (40g/l), (40g/kg) + Fipronil 70g/l (90g/l), (100g/l), (300g/kg)

  VetuJapane

  300SC, 350SC, 400SC, 515WP

  300SC: Sâu đục thân/lúa, sâu xanh/ đậu tương

  350SC: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa, sâu xanh/ đậu tương

  400SC: Sâu đục thân/ lúa

  515 WP: Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  22

  Chlorfluazuron 100g/l + Emamectin benzoate 40g/l + Fipronil 160g/l

  Nofet 300EC

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI

  23

  Chlorfluazuron 50g/l (100g/l) + Emamectin benzoate 50g/l (120g/l) + Indoxacarb 100g/l (80g/l)

  Thadant 200SC, 300EC

  200SC: Sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  300EC: Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Anh Du Tiên Giang

  24

  Chlorfluazuron 150g/l + Fipronil 250g/l

  TT Bux 400SC

  sâu cuốn lá/lúa; sâu đục thân/ngô, lúa

  Công ty TNHH TM Tân Thành

  Vk.Suking 400EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  25

  Chlorfluazuron 150g/l + Fipronil 200g/l

  Hero super 350EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP XNK Thọ Khang

  26

  Chlorfluazuron 100g/l + Fipronil 160g/l

  Dofachip 260EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

  Fiplua 260EC

  Sâu cuốn lá/lúa; sâu đục quả/đậu tương

  Công ty TNHH Vipes Việt Nam

  Luckystar 260EC

  Sâu năn, nhện gié, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít/lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Phú Nông

  Request 260EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)

  Zumon super

  260EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Kiên Nam

  27

  Chlorfluazuron 100g/l + Fipronil 175g/l

  Usamec 275EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  28

  Chlorfluazuron 0.2g/kg, (100g/l), (200g/kg)+ Fipronil 9.7g/kg, (160g/l), (320g/kg)

  Chief

  9.9GR, 260EC, 520WP

  9.9GR: rầy nâu, sâu năn, sâu đục thân/ lúa

  260EC: Rầy phấn trắng, nhện gié, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu xanh/ lạc,

  520WP: Rầy phn trắng, sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/ lúa; sâu xanh/ lạc

  Công ty TNHH ADC

  29

  Chlorfluazuron 110g/l (200g/l), (250g/l), (200g/kg) + Fipronil 175g/l (100 g/l) (100g/l), (325g/kg)

  Schiepusamy

  285EC, 300SC, 350SC, 525WP

  285EC, 300SC, 350SC: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  525WP: Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  30

  Chlorfluazuron 100 g/l (200g/kg) + Fipronil 100g/l (300g/kg) + Imidacloprid 100g/l (250g/kg)

  Goodtrix

  300SC, 750WP

  300SC: Sâu cuốn lá/lúa

  750WP: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié, rầy nâu/lúa; sâu xanh da láng/đậu xanh

  Công ty TNHH An Nông

  31

  Chlorfluazuron 200g/kg + Fipronil 350 g/kg + Imidacloprid 100g/kg

  TT oxys 650WP

  Rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  32

  Chlorfluazuron 200g/kg + Fipronil 200g/kg + Thiamethoxam 350g/kg

  Fipthoxam 750WG

  Sâu phao đục bẹ/lúa

  Công ty CP KT Dohaledusa

  33

  Clothianidin 500g/kg + Fipronil 250g/kg

  Fes 750WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  34

  Deltamethrin 25g/l (90 g/l), (90g/l), (90g/l), (110g/l), (50g/kg), (5g/kg) + Fipronil 50g/l (120 g/l), (130g/l), (170g/l),(190g/l), (727g/kg), (795g/kg)

  Exkalux 75SC, 210EC, 220SC, 260SC, 300EC, 777WG, 800WG

  75SC, 300EC, 777WG, 800WG: Sâu cuốn lá/ lúa

  210EC: nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa

  220SC: sâu đục quả/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa

  260SC: sâu xanh/ thuốc lá

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  35

  Dimethoate 220g/l (318g/l) (390g/l) + Fipronil 30g/l (50g/l) (60g/l) + Quinalphos 200g/l (200g/l), (218g/l)

  Empryse

  450EC, 568EC, 668EC

  450EC, 668EC: sâu cuốn lá/lúa

  568EC: rệp sáp/cà phê

  Công ty CP TM và Đầu tư Bắc Mỹ

  36

  Dinotefuran 250g/kg (10g/kg), (10g/l) + Fipronil 50g/kg (400g/kg), (175g/l) + Imidacloprid 150g/kg (400g/kg), (370g/l)

  Vdcnato

  450WG, 810WG, 500FS

  450WG: Rầy nâu/lúa

  810WG: Sâu cuốn lá, nhện gié, sâu phao đục bẹ/lúa; rầy nâu/ lúa; Rệp sáp/cà phê, sâu đục thân/lúa

  510FS: Xử lý hạt giống trừ bọ trĩ, rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Việt Đức

  37

  Dinotefuran 200g/kg + Fipronil 100g/kg + Nitenpyram 250g/kg

  Rammax 550WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Phú Nông

  38

  Dinotefuran 1.9% (200g/kg) + Fipronil 0.1% (100g/kg) + Nitenpyram 48% (250g/kg)

  Acdinosin

  50WP, 550WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  39

  Emamectin benzoate 20g/l (20g/kg), (55g/kg) + Fipronil 50g/l (400g/kg), (500g/kg)

  Nighcid

  70SC, 420WG, 555WG

  70SC: sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  420WG: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa

  555WG: rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa; sâu đục thân/ngô

  Công ty TNHH VT BVTV Phương Mai

  40

  Emamectin benzoate 2.5% + Fipronil 17.5%

  Rangergold

  20 WP

  Bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu năn, sâu keo/lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng

  41

  Emamectin benzoate 56g/kg + Fipronil 30g/kg

  Picomec 86WG

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  42

  Emamectin benzoate 50g/kg + Fipronil 50g/kg

  Andousa 100WG

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  43

  Emamectin benzoate 110g/kg + Fipronil 40g/kg

  Nanowinusa 150WG

  Sâu phao đục bẹ/lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông

  44

  Emamectin benzoate 10g/l (50g/kg) (10g/kg) + Fipronil 120g/l (200g/kg), (130g/kg) + Thiamethoxam 50g/l (50g/kg), (100g/kg)

  Celltop

  180EW, 300WP, 410WG

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung

  45

  Emamectin benzoate 10% + Indoxacarb 10% + Fipronil 15%

  Mely 35WG

  nhn gié/ lúa

  Công ty TNHH Hoá sinh Á Châu

  46

  Fipronil (min 95 %)

  Again

  3GR, 50SC, 800WG

  3GR : sâu đục thân/ lúa

  50SC: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa

  800WG: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH US.Chemical

  Airblade

  5SC, 800WG

  5SC: Bọ trĩ/lúa

  800WG: Sâu cuốn lá, bọ trĩ/lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Long An

  Angent 5SC, 800WG

  5SC: bọ trĩ/ lúa

  800WG: sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH TM DV Việt Nông

  Anpyral

  800WG

  Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/lúa; sâu khoang/lạc, mọt đục cành/cà phê; dòi đục thân/ đậu tương, bọ xít muỗi/ ca cao; sâu năn/lúa

  Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

  Anrogen 0.3 GR, 10.8GR, 50SC, 800WG

  0.3GR: Sâu đục thân/ lúa

  10.8GR: Rầy nâu/lúa; tuyến trùng, ấu trùng ve sầu/cà phê

  50SC, 800WG: sâu đục thân/ ngô; bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

  Cagent

  3GR, 5SC, 800WG

  3GR: Sâu đục thân/ lúa, mía

  5SC: xử lý hạt giống trừ rầy nâu, bọ trĩ/ lúa

  800WG: Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP TST Cần Thơ

  Centago 800WG, 50SC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Việt Đức

  Cyroma 5SC

  sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)

  Fidegent

  50 SC, 800WG

  50SC: sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa

  800WG: rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ/lúa

  Công ty TNHH Adama Việt Nam

  Finico 800 WG

  sâu đục thân/ ngô; sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Nicotex

  Fipent 800WG

  sâu đục thân/ ngô

  Công ty TNHH Agro Việt

  Fiprogen 0.3GR, 0.5GR, 5SC, 800WG

  0.3GR, 0.5GR: Sâu đục thân/lúa

  5SC: sâu đục thân/ lúa, sâu xanh/ đậu tương

  800WG: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH - TM Nông Phát

  Fipshot 800WG

  sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP Thanh Điền

  Fi-Hsiung Lai 0.3GR, 5SC

  0.3GR; sâu đục thân/lúa

  5SC: Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  Forgen 800 WG

  bọ trĩ/ lúa

  Forward International Ltd

  Hybridsuper 800WG

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Nam Bộ

  Javigent

  800WG

  sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Nông dược Nhật Việt

  Jianil

  5 SC

  sâu đục thân, sâu cuốn lá/lúa, xử lý hạt giống để trừ bọ trĩ/ lúa

  Công ty CP Jia Non Biotech (VN)

  Legend

  0.3GR, 5SC, 800WG

  0.3GR: bọ trĩ, sâu đục thân/ lúa; sâu đục thân/ ngô, mía

  5SC: sâu đục thân/ ngô, mía; sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; rệp sáp/ cà phê; rệp muội/ bông vải; sâu khoang/ thuốc lá

  800WG: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; sâu đục thân/ ngô; rệp sáp/ cà phê; sâu khoang/ thuốc lá; rệp/ bông vải

  Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

  Lexus

  5SC, 800WG, 800WP

  5SC: sâu cuốn lá/ lúa

  800WG: sâu xanh da láng/ lạc

  800WP: sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Map Pacific PTE Ltd

  Lugens

  200FS, 800WG

  200FS: xử lý hạt giống trừ rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa

  800WG: rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Phú Nông

  Lupus 50ME

  Sâu cuốn lá/lúa, xử lý hạt giống trừ rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Việt Hóa Nông

  Phironin 50 SC, 800WG

  50SC: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; sâu khoang/ lạc; xử lý hạt giống để trừ bọ trĩ/ ngô, sâu cuốn lá/ lúa

  800WG: sâu đục thân/ ngô; sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá/ lúa; xử lý hạt giống trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  Phizin

  50SC, 800 WG

  50SC: sâu cuốn lá/ lúa

  800WG: sâu đục thân/ ngô; sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Trường Thịnh

  Rambo

  5SC, 800WG

  bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu năn/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Khánh Phong

  Ranger

  0.3GR, 5SC, 800WG

  0.3GR: sâu đục thân/ lúa

  5SC: sâu đục thân/ ngô, bọ trĩ/ lúa; xử lý hạt giống trừ bọ t/lúa

  800WG: bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng

  Reagt

  5SC, 800WG

  5SC: rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  800WG: rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu đục thân/ ngô

  Công ty TNHH Việt Thắng

  Regal

  3GR, 6GR, 50SC, 75SC, 800WG

  3GR: sâu đục thân/ lúa, sùng/ mía, tuyến trùng/ hồ tiêu

  6GR: Sâu đục thân, tuyến trùng/ lúa

  50SC: sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/ lúa

  75SC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa

  800WG: sâu đục thân/ ngô; sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/ lúa

  Cali - Parimex. Inc.

  Regent

  0.3GR, 5SC, 800WG

  0.3GR: sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu keo, sâu phao, sâu cuốn lá, sâu năn/ lúa; sâu đục thân/ ngô, mía; ve sầu/ cà phê

  5SC: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; xử lý hạt giống trừ dế, kiến, nhện, bọ trĩ, sâu đục thân, sâu năn, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, sâu keo/ lúa

  800WG: sâu đục thân, bọ xít, rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié/ lúa; bọ trĩ/ điều; rệp sáp/ cà phê

  Bayer Vietnam Ltd (BVL)

  Regrant

  800WG

  sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao

  Rigell 3GR, 6GR, 50SC, 75SC, 800WG

  3GR: sâu cuốn lá/ đậu tương; sâu đục thân/ ngô; tuyến trùng, sâu đục thân/ mía

  6GR: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, tuyến trùng/ lúa

  50SC: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  75SC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/lúa

  800WG: rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  Rigenusamy

  3GR, 50SC, 800WG

  3GR: Sâu đục thân/Iúa

  50SC: Bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa

  800WG: Sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  Sagofifro 850WG

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP BVTV Sài Gòn

  Supergen 5SC, 800WG

  5SC: xử lý hạt giống để trừ bọ trĩ, sâu phao, sâu keo, muỗi hành, sâu đục thân, rầy nâu/ lúa; bọ trĩ, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  800WG: sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu, sâu đục thân, bọ xít/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  Suphu

  0.3GR, 10GR, 5SC, 10EC, 800WG

  0.3GR: sâu đục thân/ ngô; sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu năn/ lúa

  10GR: rầy nâu, sâu đục thân, nhện gié/ lúa; rệp sáp, ấu trùng ve sầu, tuyến trùng/ cà phê

  5SC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục thân/ lúa

  10EC: sâu đục thân/ ngô, lúa, mía

  800WG: sâu đục thân, bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH ADC

  Tango 50SC, 800WG

  sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ/ lúa

  Công ty CP BVTV I TW

  Thenkiu 800WG

  Sâu đục thân/ngô

  Công ty TNHH King Elong

  Tungent

  5GR, 5SC,100SC, 800WG

  5GR: Rệp sáp giả/rễ cà phê; tuyến trùng/hồ tiêu; sâu đục thân/mía, ngô

  5SC: sâu xanh, sâu khoang/ lạc; sâu đục thân/ ngô; sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu phao, bọ xít, sâu đục bẹ, rầy nâu, bọ trĩ/ lúa; sâu róm/ điều

  100SC: rệp sáp/ cà phê; bọ xít muỗi/điều, tuyến trùng/hồ tiêu, sâu đục thân/mía; sâu xanh da láng/lạc, sâu xanh/đậu tương, sâu đục thân/ngô, rầy nâu, bọ trĩ/lúa

  800WG: bọ xít muỗi/ điều; rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; sâu xanh/ lạc; sâu đục thân/ ngô

  Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

  Tư ếch

  800WG

  rệp vảy/ cà phê, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Đồng Xanh

  Virigent

  0.3GR, 50SC, 800WG

  0.3GR: sâu đục thân/ lúa

  50SC: sâu cuốn lá/ lúa, xlý hạt giống trừ bọ trĩ, rầy nâu/lúa

  800WG: bọ trĩ, sâu đục thân, sâu năn, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  47

  Fipronil 100g/l + Flufiprole 100g/l

  Flufipro 200SC

  nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  48

  Fipronil 160g/l (322g/kg) + Hexaflumuron 100g/l (100g/kg)

  Nok 260EC, 422WG

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  49

  Fipronil 30g/l + Imidacloprid 150g/l

  Pyzota 180EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  50

  Fipronil 400 g/kg + Imidacloprid 100 g/kg

  Angerent 500WP

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  51

  Fipronil 0.3% + Imidacloprid 0.2%

  Futim 5GR

  sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Nông dược HAI

  52

  Fipronil 2.9 g/kg, (3g/kg), (50g/l), (20g/l), (85g/kg), (785g/kg)) + Imidacloprid 0.1g/kg, (2g/kg), (5g/l), (80g/l), (15g/kg), (15g/kg)

  Configent

  3GR, 5GR, 55SC, 100EC, 100WP, 800WG

  3GR, 5GR, 55SC, 800WG: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  55SC: sâu đục thân, sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ/ lúa

  100EC: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  100WP: sâu xanh/ đậu tương

  Công ty TNHH Kiên Nam

  53

  Fipronil 3g/kg, (29g/l), (59g/l), (130g/kg), (30g/kg), (400g/kg), (30g/kg) + Imidacloprid 1g/kg, (1g/l), (1g/l), (25g/kg), (250g/kg), (100g/kg), (720g/kg)

  Henri

  4GR, 30EC, 60SC, 155WP, 280WP, 500WG, 750WG

  4GR, 30EC, 60SC, 500WG: sâu cuốn lá/ lúa

  155WP: sâu phao/ lúa

  280WP, 750WG: rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  54

  Fipronil 180g/l (400g/kg) + Imidacloprid 360g/l (400g/kg)

  Sunato

  540FS, 800WG

  540FS: Xử lý hạt giống trừ rầy nâu, bọ trĩ/lúa

  800WG: Rệp sáp giả/ca cao, cà phê, hồ tiêu; ry nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa, bọ trĩ/điều; rệp muội, bọ phấn/khoai tây

  Bayer Vietnam Ltd (BVL)

  55

  Fipronil 100g/l (250g/kg) + Imidacloprid 150g/l (440g/kg) + Lambda-cyhalothrin 80g/l (60g/kg)

  Kosau 330SC, 750WP

  330SC: Sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  750WP: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/lúa

  Công ty TNHH An Nông

  56

  Fipronil 100 g/kg + Imidacloprid 10 g/kg + Thiamethoxam 250g/kg

  Acdora 360WG

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  57

  Fipronil 600g/kg + Imidacloprid 150g/kg + Thiamethoxam 100g/kg

  Hummer

  850WG

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH - TM Nông Phát

  58

  Fipronil 50 g/l + Indoxacarb 25g/l

  Blugent 75SC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  59

  Fipronil 300g/kg + Indoxacarb 150g/kg

  Map wing

  45WP

  Sâu cuốn lá nhỏ/lúa, sâu xanh/đậu tương

  Map Pacific Pte. Ltd

  60

  Fipronil 500g/l + Indoxacarb 150g/l

  Seahawk

  650SC

  Sâu cuốn lá, sâu keo/lúa; sâu xanh da láng/đậu tương

  Công ty TNHH MTV BVTV Long An

  61

  Fipronil 400g/kg + Indoxacarb 150g/kg

  Rido 550WP

  Sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH TM DV Việt Nông

  62

  Fipronil 500g/kg, (306g/kg) + Indoxacarb 100g/kg, (150g/kg)

  M79 600WG, 456WP

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  63

  Fipronil 50g/l (38g/l) (100g/kg) (450g/kg) + Indoxacarb 16.88g/l (130g/l) (100g/kg), (50g/kg)

  Bugergold 66.88EW, 168SC, 200WP, 450SG

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  64

  Fipronil 50g/l + Indoxacarb 100g/l

  Endophos super 150SC

  Sâu khoang/lạc

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  65

  Fipronil 50g/l + Indoxacarb 150g/l

  Homata 200EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam

  66

  Fipronil 25g/l (50g/l), (10g/l) + Indoxacarb 25g/l (50g/l), (150g/l)

  Adomate 50SC,100SC, 160SC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  67

  Fipronil 30g/l (35g/kg), (160g/l), (100g/l), (10g/l), (200g/kg), (606g/kg) + Indoxacarb 50g/l (54.9g/kg), (10g/l), (20g/l), (10g/l), (20g/kg), (50g/kg) + Thiamethoxam 15g/l (10g/kg), (10g/l), (50g/l), (200g/l), (50g/kg), (10g/kg)

  Newebay 95EC, 99.9WG, 170EW, 180SC, 220SC, 270WG, 666WG

  95EC, 99.9WG, 180SC, 270WG, 666WG: Sâu cuốn lá/lúa

  170EW: Rầy lưng trng/lúa

  220SC: rầy nâu/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  68

  Fipronil 80g/l + Lambda-cyhalothrin 20g/l

  Nanochiefusa 100EC

  sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Thuc BVTV Nam Nông

  69

  Fipronil 35g/l (50g/l), (90g/l) + Lambda-cyhalothrin 15g/l (25g/l), (25g/l)

  Accenta

  50EC, 75EC, 115EC

  50EC, 115EC: sâu đục thân/ lúa

  75EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP nông dược Nhật Việt

  70

  Fipronil 45g/l (500g/kg), (795g/kg) + Lambda-cyhalothrin 15g/l (200g/kg), (5g/kg)

  Goldgent

  60EC, 700WG, 800WG

  60EC: sâu cuốn lá/ lúa

  700WG, 800WG: Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ, bọ trĩ/ lúa

  Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

  71

  Fipronil 50 g/l + 25g/l Lambda-cyhalothrin

  Golgal 75EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  72

  Fipronil 120g/kg + Methylamine avermectin 60 g/kg

  Fu8 18WG

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu

  73

  Fipronil 0.8 g/l (10.4g/l), (0.1g/l), (60g/kg), (5g/kg), (260g/kg) + Nitenpyram 100 g/l (390g/l), (449.9g/l), (440g/kg), (550g/kg), (540g/kg)

  Newcheck

  100.8SL, 400.4SL, 450SL, 500WP, 555WP, 800WP

  100.8SL, 400.4SL, 500WP, 555WP: rầy nâu/ lúa

  100.8SL: Nhện gié/lúa

  450SL: Nhện gié, rầy nâu/lúa

  800WP: Rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/cà phê, bọ trĩ/điều

  Công ty TNHH An Nông

  74

  Fipronil 100g/kg + Nitenpyram 500g/kg

  Vinagold 600WP

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Việt Đức

  75

  Fipronil 260g/kg + Nitenpyram 540g/kg

  Meta gold 800WP

  Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  76

  Fipronil 50 g/kg + Pymetrozine 250g/kg

  Pymota 300WG

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hoá chất và TM Trần Vũ

  77

  Fipronil 100g/kg + Pymetrozine 500g/kg

  Chesshop 600WG

  rầy nâu, nhện gié/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH SX và KD Tam Nông

  Jette super 600WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Mekong

  78

  Fipronil 500g/kg + Pymetrozine 200g/kg

  M150 700WG

  rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM DV Tn Hưng

  79

  Fipronil 85g/kg, (110g/kg), (680g/kg), (800g/kg) + Pymetrozine 500g/kg, (550g/kg), (120g/kg), (10g/kg)

  Chet

  585WG, 660WG, 800WG, 810WG

  585WG: 660WG, 800WG: ry nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  810WG: sâu cuốn lá, nhện gié, sâu phao/lúa

  Công ty TNHH Việt Đức

  80

  Fipronil 100g/kg (150g/kg) (150g/kg), (150g/kg) + Pymetrozine 500g/kg (500g/kg) (550g/kg), (600g/kg)

  Biograp

  600WG, 650WG, 700WG, 750WG

  600WG, 750WG: Rầy nâu/lúa

  650WG, 700WG: Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  81

  Fipronil 75g/l + Propargite 625g/l

  Gatpro-HB 700EC

  Nhện gié/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  82

  Fipronil 25g/l + Quinalphos 225g/l

  Goltoc

  250EC

  Sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục thân/lúa, rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  83

  Fipronil 20% + Tebufenozide 20%

  Tore 40SC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  84

  Fipronil 50.5g/l (100g/kg)+ Thiacloprid 250g/l (550g/kg) + Thiamethoxam 100g/l (107g/kg)

  Bagenta

  400.5SC, 757WP

  400.5SC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/lúa; sâu xanh da láng/đậu xanh, rệp sáp/cà phê

  757WP: Sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục bẹ, sâu đục thân/ lúa; sâu xanh da láng/đậu xanh, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  85

  Fipronil 5 g/kg + Thiamethoxam 295g/kg

  Onera 300WG

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

  86

  Fipronil 200g/l (100g/kg) + Thiamethoxam 200g/l (100g/kg)

  MAP Silo

  40SC, 200WP

  40SC: Xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/lúa

  200WP: bọ trĩ/ lúa

  Map Pacific Pte Ltd

  87

  Fipronil 0.3%+ 11.7% Thiosultap-sodium

  Fretil super 12GR

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH TM Nông Phát

  88

  Indoxacarb 10% + Fipronil 5%

  lsophos 15EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát

  89

  Indoxacarb 120g/l + Fipronil 130g/l

  Zentomax 250SC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP TM và Đầu tư Bc Mỹ

  2. Thuốc trừ mối

  1

  Fipronil (min 95 %)

  Agenda 25 EC

  mối/ công trình xây dựng, đê đập

  Bayer Vietnam Ltd (BVL)

  Mote 30EC

  mối/ công trình xây dựng

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  Terdomi 25EC

  mối/ công trình xây dựng

  Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Ngọc Lâm

  Tefurin

  25 EC

  mối/ công trình xây dựng

  Công ty CP Hatashi Việt Nam

  Termisuper 25EC

  mối/ công trình xây dựng

  Công ty CP Khử trùng - Trừ mi Việt Nam

  3. Thuốc xử lý hạt giống

  1

  Fipronil 100g/l + Azoxystrobin 100g/l + Gibberellic acid 1g/l

  Treat 201SC

  xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH Hoá sinh Á Châu

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Quốc hội, số 41/2013/QH13
  Ban hành: 25/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật
  Ban hành: 08/06/2015 Hiệu lực: 01/08/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 501/QĐ-BNN-BVTV thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil không được phép SD ở VN

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: 501/QĐ-BNN-BVTV
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 12/02/2019
  Hiệu lực: 12/02/2019
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Quốc Doanh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới