logo

Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: 809 đến 816-10/2019
  Số hiệu: 10/2019/TT-BNNPTNT Ngày đăng công báo: 07/10/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Quốc Doanh
  Ngày ban hành: 20/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 05/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 10/2019/TT-BNNPTNT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này

  1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục I kèm theo Thông tư này, gồm:

  a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

  - Thuốc trừ sâu: 850 hoạt chất với 1757 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ bệnh: 563 hoạt chất với 1191 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ cỏ: 235 hoạt chất với 659 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 26 tên thương phẩm.

  - Thuốc điều hòa sinh trưởng: 52 hoạt chất với 148 tên thương phẩm.

  - Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ ốc: 33 hoạt chất với 153 tên thương phẩm.

  - Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

  b) Thuốc trừ mối: 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm.

  c) Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

  d) Thuốc khử trùng kho: 4 hoạt chất với 10 tên thương phẩm.

  đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:

  - Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

  - Thuốc điều hòa sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

  e) Thuốc xử lý hạt giống:

  - Thuốc trừ sâu: 9 hoạt chất với 14 tên thương phẩm.

  - Thuốc trừ bệnh: 10 hoạt chất với 11 tên thương phẩm.

  g) Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch

  - 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

  2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, gồm:

  a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

  b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

  c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

  d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

  3. Bảng mã số HS thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam thực hiện theo Mục 25 và Mục 26 của Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

  Điều 2. Quy định chuyển tiếp

  Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil chỉ được sản xuất, nhập khẩu đến ngày 12/2/2020; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/2/2021.

  Điều 3. Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2019.

  2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau:

  a) Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam;

  b) Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 8/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  1. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Bảo vệ thực vật) để xem xét và kịp thời giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Lãnh đạo Bộ;
  - Công báo Chính phủ;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ NN và PTNT;
  - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
  - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ liên quan;
  - Tổng Cục Hải quan;
  - Chi cục BVTV các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Các đơn vị thuộc Bộ;
  - Lưu: VT, BVTV (100 bản).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Quốc Doanh

   

   

  PHỤ LỤC I

  DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VỆT NAM
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

   

  TT

  TÊN HOẠT CHẤT - NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME)

  TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADENAME)

  ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (CROP/PEST)

  TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ (APPLICANT)

  I. THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP:

  1. Thuốc trừ sâu:

  1

  Abamectin

  Ababetter
  1.8 EC, 3.6EC, 5EC

  1.8EC: sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa/ cam; nhện đỏ/ chè

  3.6EC: nhện đỏ/ quýt, bọ trĩ/ dưa hấu, rầy bông/ xoài; sâu cuốn lá/ lúa

  5EC: nhện đỏ/ quýt; sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH MTV Lucky

  Abafax
  1.8EC, 3.6EC

  sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; bọ cánh tơ/ chè

  Công ty TNHH SX - TM Tô Ba

  Abagold
  38EC, 55EC, 65EC

  38EC: Sâu tơ/bắp cải; bọ trĩ/chè; sâu cuốn lá/lúa; nhện đỏ/cam

  55EC: nhện đỏ/ chẻ; sâu cuốn lá/lúa

  65EC: Nhện gié/lúa, sâu cuốn lá/lúa; nhện đỏ/ cam; bọ trĩ/chè

  Công ty TNHH thuốc BVTV Mekong

  Abagro
  1.8 EC, 4.0EC

  1.8EC: sâu cuốn lá/ lúa; nhện đỏ/ cam

  4.0EC: sâu cuốn lá/ lúa; nhện đỏ/ cam; sâu xanh/ lạc; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa/ cà chua; bọ trĩ/ chè; sâu tơ/ cải bắp

  Asiagro Pacific Ltd

  Abakill
  1.8 EC, 3.6 EC, 10WP

  1.8EC: rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá, bọ xít hôi/ lúa; bọ trĩ/ xoài

  3.6EC: rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; bọ trĩ/ xoài; sâu vẽ bùa/ cam

  10WP: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu; sầu vẽ bùa/ cam

  Công ty TNHH TM DV Nông Hưng

  Abamec-MQ 20EC, 50EC

  20EC: Sâu cuốn lá/lúa

  50EC: Sâu khoang/lạc, nhện đỏ/chè

  Công ty CP Sunseaco Việt Nam

  Abamine 1.8 EC, 3.6EC, 5WG, 5.4EC

  1.8EC: sâu xanh/ bắp cải, dòi đục lá/ cà chua, sâu vẽ bùa/ cam, nhện gié/ lúa

  3.6EC: sâu tơ/ bắp cải, nhện đỏ/ cam, sâu xanh/ đậu tương, bọ trĩ/ dưa hấu, sâu đục ngọn/ điều; sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; bọ xít muỗi/điều

  5WG: sâu tơ/ bắp cải; nhện gié/ lúa

  5.4EC: sâu cuốn lá/lúa; sâu đục quả/ đậu tương; sâu xanh/ lạc

  Công ty CP Thanh Điền

  Aba-navi 4.0EC

  nhện gié/ lúa

  Công ty CP Khử trùng Nam Việt

  Abapro 1.8 EC, 5.8EC

  1.8EC: bọ trĩ/ chè, nhện đỏ/ cây có múi, sâu tơ/ bắp cải

  5.8EC: rầy xanh/ chè, sâu cuốn lá/ lúa

  Sundat (S) Pte Ltd

  Abasuper 1.8EC, 3.6EC, 5.55EC

  1.8EC, 3.6EC, 5.55EC: sâu đục thân, rầy nâu, bọ xít, bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; rệp muội/ đậu tương; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài

  5.55EC: nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè

  Công ty TNHH Phú Nông

  Aba thai 1.8EC, 3.6EC, 5.4EC, 6.5EC

  1.8EC: bọ trĩ/ xoài, sâu cuốn lá/ lúa

  3.6EC: nhện/ cam; bọ trĩ/ xoài; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  5.4EC: sâu vẽ bùa/ cam, nhện/ xoài; sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa

  6.5EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié, bọ phấn/ lúa; nhện đỏ/xoài; bọ trĩ/dưa hấu; sâu xanh da láng/đậu tương

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng

  Abatimec 1.8 EC, 3.6EC, 5.4EC

  1.8EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá/ lúa; sâu vẽ bùa/ cam; sâu xanh da láng/ đậu tương

  3.6EC: bọ trĩ/ dưa hấu; nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa; nhện đỏ/cam

  5.4EC: sâu cuốn lá/ lúa, dòi đục lá/ cà chua; sâu đục quả/ đậu tương

  Công ty CP Đồng Xanh

  Abatin 1.8 EC, 5.4 EC

  1.8EC: sâu xanh da láng/ lạc; bọ trĩ/ dưa hấu; dòi đục lá/ cà chua; sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; sâu xanh/ dưa chuột; sâu vẽ bùa/ cam

  5.4EC: sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu xanh ăn lá/ dưa chuột; dòi đục lá/ cà chua; sâu tơ/ bắp cải

  Map Pacific PTE Ltd

  Abatox 1.8EC, 3.6EC

  1.8EC: bọ xít, bọ trĩ, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; rệp muội/ đậu tương; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè

  3.6EC: bọ xít, bọ trĩ, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; rệp muội/ đậu tương; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; nhện đỏ, rầy xanh/ chè

  Công ty TNHH Hóa Nông Á Châu Hà Nội

  Abavec super 5.5EC, 7.5EC

  5.5EC: rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; rầy bông/ xoài

  7.5EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM Tân Thành

  Abekal 3.6EC, 5.0EC

  3.6EC: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  5.0EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Vật tư NN Phương Đông

  Abinsec 1.8EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

  Abvertin 3.6EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu khoang/ lạc; sâu vẽ bùa/ cam

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  Aceny 1.8 EC, 3.6EC, 4.2EC, 5.5EC

  1.8EC: bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; nhện đỏ/ cam; bọ trĩ/ dưa hấu

  3.6EC: sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu/ lúa; nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh/ cam

  4.2EC, 5.5EC: sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

  Acimetin 1.8 EC, 3.6EC, 5EC, 5.6EC, 6.5EC, 8EC, 100WG

  1.8EC: sâu cuốn lá/ lúa, sâu tơ/ bắp cải, bọ trĩ/ dưa hấu

  3.6EC: bọ trĩ, nhện gié/ lúa, rệp muội/ cam, rầy bông/ xoài

  5EC: rầy nâu/ lúa, bọ xít muỗi/ chè

  5.6EC, 8EC: nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa; nhện lông nhưng/nhãn

  6.5EC: nhện đỏ/ vải

  100WG: nhện gié, sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  Agbamex 3.6EC, 5EC, 6.5EC

  3.6EC, 5EC: sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, bọ trĩ/ lúa

  6.5EC: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Global Farm

  Agromectin 1.8 EC, 5.0WG, 6.0EC

  1.8EC: nhện gié/ lúa, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải, sâu tơ/ súp lơ, bọ nhảy/ cải thảo, sâu xanh/ cải xanh, bọ trĩ/ nho, nhện đỏ/ cam, sâu xanh da láng/ hành

  5.0WG, 6.0EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Nam Bắc

  Agrovertin 50EC

  Sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa, sâu vẽ bùa/ cam; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ/cà chua

  Công ty TNHH Việt Hóa Nông

  Akka 1.8EC, 3.6EC, 5.5EC, 22.2WP

  1.8EC, 3.6EC: sâu xanh/ cà chua; nhện gié, sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; sâu tơ/ cải bắp; bọ trĩ/ dưa hấu

  5.5EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu

  22.2WP: sâu tơ/ bắp cải; rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu

  Eastchem Co., Ltd.

  Alfatin 1.8 EC, 6.5 EC

  1.8EC: sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/lúa

  6.5EC: sâu đục quả/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)

  Alibaba 1.8EC, 3.6EC, 4.5EC, 6.0EC

  1.8EC, 6.0EC: sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu khoang/ lạc

  3.6EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu khoang/ lạc

  4.5EC: bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH TM Thái Nông

  Amazin’s 3.6EC, 5.5EC

  3.6EC: Sâu tơ/bắp cải; bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa

  5.5EC: rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải, nhện đỏ/chè

  Công ty CP Lion Agrevo

  Amectinaic 18EC, 36EC, 45EC

  rầy nâu, nhện gié, bọ trĩ, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải, nhện lông nhưng/nhãn

  Công ty CP Hóa chất Nông nghiệp và Công nghiệp AIC

  AMETINannong 1.8EC, 3.6EC, 5.5EC, 5.55EC, 10WP, 18WP

  1.8EC, 3.6EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá nhỏ, nhện gié, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu

  5.5EC: nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ cải bắp; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu

  5.55EC, 10WP, 18WP: rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua, đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty TNHH An Nông

  Anb40 Super 1.8EC, 3.6 EC, 6.0EC, 18WP, 22.2WP

  1.8EC, 3.6EC: sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu

  6.0EC, 18WP, 22.2WP: sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, sâu phao sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu xanh, sâu xanh da láng/ đậu tương; nhện đỏ/ chè

  Công ty TNHH MTV Gold Ocean

  Andomec 1.8 EC, 3.6EC, 5EC, 5WP, 9.0EC

  1.8EC: sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu xanh/ rau cải xanh; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ/ cam; sâu đục ngọn/ điều

  3.6EC: sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa

  5EC: sâu đục bẹ/ lúa, sâu tơ/ bắp cải, rầy bông/ xoài; nhện lông nhưng/ nhãn

  5WP: sâu cuốn lá/ lúa, sâu xanh da láng/ rau cải, rệp sáp/cà phê

  9.0EC: Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  Ankamec 1.8EC, 3.6EC, 4EC, 4.5EC

  1.8EC: nhện gié/lúa

  3.6EC, 4EC, 4.5EC: sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Agricare Việt Nam

  Aremec 18EC, 36EC, 45EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy, rệp/ cải xanh; sâu đục quả/ đậu đũa; sâu xanh, dòi đục lá/ cà chua; dòi đục lá/ đậu tương; bọ trĩ, nhện đỏ/ dưa hấu; sâu xanh da láng, sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; nhện đỏ, rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa/ cam; bọ xít, nhện đỏ, sâu đục cuống quả/ vải; rệp, sâu khoang/ thuốc lá; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; sâu xanh da láng, bọ trĩ/ nho; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ trĩ/ điều

  Cali – Parimex Inc.

  Azimex 20 EC, 40EC

  20EC, 40EC: sâu cuốn lá nhỏ, nhện gié, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ rau cải, bắp cải; ruồi/ lá cải bó xôi; sâu xanh da láng/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa/ cam; nhện đỏ, bọ trĩ/ nho; nhện đỏ/ nhãn; bọ xít muỗi/ điều, chè; rệp sáp, nhện đỏ/ cà phê

  40EC: sâu khoang, sâu xanh/ lạc

  Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.

  B40 Super 2.0 EC, 3.6 EC, 5.5EC

  2.0EC, 3.6EC: sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ, sâu phao/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; bọ trĩ, nhện đỏ/ dưa hấu; sâu xanh/ đậu xanh; nhện đỏ/ cam

  5.5EC: sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ, sâu đục bẹ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; sâu xanh/ đậu xanh; bọ trĩ, nhện đỏ/ dưa hấu

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  Bamectin 5.55EC, 22.2WG

  sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy/ bắp cải; sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu vẽ bùa/cam; sâu ăn lá/ chôm chôm, sầu riêng

  Công ty TNHH TM - SX Phước Hưng

  Binhtox 1.8 EC, 3.8EC

  1.8EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh bướm trắng/ rau cải; dòi đục lá/ cà chua; sâu vẽ bùa/ cam; sâu xanh/ lạc, thuốc lá, bông vải

  3.8EC: nhện đỏ/ cam; sâu đục quả/ đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu; rầy/ bông xoài; sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  Bailing Agrochemical Co., Ltd

  Brightin 1.8EC, 4.0EC

  1.8EC: sâu tơ/ bắp cải, sâu vẽ bùa/ cây có múi, nhện lông nhưng/nhãn

  4.0EC: sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; sâu xanh da láng, sâu đục quả/ đậu tương; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; bọ trĩ/dưa hấu

  Công ty CP Đầu tư Hợp Trí

  Bm Abamatex 1.8EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Behn Meyer Agcare LLP

  Bnongduyen 2.0 EC, 4.0EC, 75EC, 100EC

  2.0EC, 4.0EC: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; nhện đỏ/ cam; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu tơ/ bắp cải

  75EC: nhện gié/ lúa

  100EC: rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP SAM

  Boama 2.0EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH MTV Trí Văn Nông

  BP Dy Gan 1.8EC, 3.6EC, 5.4EC

  1.8EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, sâu khoang/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  3.6EC: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu xanh/ lạc; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, sâu khoang/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  5.4EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu xanh/ lạc; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, sâu khoang/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty TNHH TM Bình Phương

  Carbamec 50EC, 50WP, 75EC, 100EC, 100WP, 150WP

  Bọ trĩ, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

  Car pro 1.8EC, 3.6EC, 5.4 EC

  1.8EC: sâu xanh da láng/ đậu tương; nhện gié/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu

  3.6 EC: sâu cuốn lá/ lúa; sâu xanh/ cải xanh; dòi đục lá/cà chua

  5.4EC: sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục quả/ đậu tương; nhện đỏ/ cam

  Công ty CP Bốn Đúng

  Catcher 2 EC

  nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu; dòi đục lá/ rau bó xôi

  Sinon Corporation, Taiwan

  Catex 1.8EC, 3.6EC, 100WG

  1.8EC, 3.6EC: sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ cải xanh; sâu xanh da láng/ hành; bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; nhện lông nhưng/ vải; sâu xanh/ đậu xanh; sâu cuốn lá nhỏ, nhện gié, sâu đục bẹ, bọ trĩ/ lúa; sâu vẽ bùa, bọ trĩ, nhện đỏ/ cam, quýt; bọ trĩ/ dưa chuột; sâu đục quả/ xoài

  100WG: sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Nicotex

  Chitin 2EC, 3.6EC

  2EC: sâu cuốn lá/ lúa

  3.6EC: nhện đỏ/ chè

  Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á

  Đầu trâu Merci 1.8EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Bình Điền MeKong

  Daphamec 3.6EC, 5.0EC

  3.6EC: Sâu xanh/cải xanh, bọ trĩ/dưa hấu

  5.0EC: Rầy bông/xoài; rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Kinh doanh hóa chất Việt Bình Phát

  Dibamec 1.8 EC, 3.6EC, 5WG

  sâu đục cành/ điều; rệp sáp/ cà phê; sâu khoang, sâu xanh/ thuốc lá; nhện đỏ, rầy xanh/ chè; rầy bông / xoài; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy chổng cánh/ cam; bọ xít/ vải, nhãn; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu tơ, sâu xanh, sâu xám/ bắp cải; sâu xanh, sâu xanh da láng/ cải xanh; dòi đục lá, sâu vẽ bùa/ cà chua; bọ xít, bọ trĩ, nhện gié, sâu keo, sâu cuốn lá/ lúa; rệp, rệp muội, sâu khoang/ đậu tương

  Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

  DT Aba 50EC, 60.5EC

  50EC: Sâu cuốn lá/lúa, rầy xanh/ chè

  60.5EC: Bọ trĩ/lúa

  Công ty TNHH TM DV SX XNK Đức Thành

  Fanty 2 EC, 3.6 EC, 4.2EC, 5.0EC, 5.6EC, 6.2EC

  2EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; rầy chổng cánh, nhện đỏ/ cam

  3.6EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu

  4.2EC: sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục bẹ, nhện gié, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè

  5.0EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục thân, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/bắp cải; nhện đỏ, rầy chổng cánh/ cam

  5.6EC, 6.2EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  Haihamec 1.8EC, 3.6 EC

  bọ trĩ, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ/ cam; rệp sáp/ hồ tiêu; bọ trĩ/ điều

  Công ty TNHH SX TM Hải Hằng

  Hifi 1.8 EC, 3.6EC, 5.4EC

  1.8EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié/lúa

  3.6EC, 5.4EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH - TM ACP

  Honest 1.8EC, 54EC

  1.8EC: bọ trĩ/ dưa hấu, sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa

  54EC: sâu khoang/lạc; rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ/bắp cải, bọ trĩ/dưa hấu; nhện lông nhưng/nhãn

  Công ty CP Hóc Môn

  Invert 1.8EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Adama Việt Nam

  Javitin 18EC, 36EC, 55EC, 65EC, 100WP

  18EC: sâu cuốn lá, nhện gié, bọ xít, sâu phao/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/dưa hấu; rầy xanh, nhện đỏ/chè; dòi đục lá/cà chua; rệp sáp/ cà phê

  36EC: sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ, sâu đục bẹ/ lúa; nhện lông nhưng/ vải; sâu đục quả/ xoài; bọ cánh tơ, bọ xít muỗi/ chè

  55EC: nhện gié/lúa

  65EC: sâu cuốn lá/ lúa

  100WP: sâu xanh da láng/ đậu tương; sâu khoang/ lạc; bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục quả/ vải; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè

  Công ty CP Nông dược Nhật Việt

  Jianontin 2 EC, 3.6EC

  sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; nhện đỏ/ cam

  Công ty CP Jia Non Biotech (VN)

  Longphaba 1.8 EC, 3.6 EC, 5EC; 88SC

  1.8EC, 3.6EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  5EC: rầy nâu/ lúa; nhện đỏ/ cam; bọ trĩ/ dưa hấu; rầy bông/ xoài

  88SC: sâu cuốn lá, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  Limectin 4.5EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH TM Thiên Nông

  Mahal 3.6EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH TM SX GNC

  Megamectin 20EC, 40EC, 56EC, 126WG

  20EC: Sâu đục quả/ vải, tuyến trùng/ hồ tiêu

  40EC: Bọ cánh tơ/chè

  56EC: Sâu cuốn lá/lúa

  126WG: Sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  Melia 0.2EC, 3.6EC, 4.2EC, 4.5EC, 5WP, 5.5WP

  0.2EC: sâu cuốn lá/ lúa; rầy xanh/ chè; sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải; sâu vẽ bùa/ bưởi

  3.6EC, 4.2EC, 5WP: sâu cuốn lá/ lúa; rầy xanh/ chè; sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải

  4.5EC, 5.5WP: sâu cuốn lá, rầy xanh/ lúa; rầy xanh, nhện đỏ/ chè; bọ nhảy, sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  Miktin 3.6 EC

  bọ xít muỗi, rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; nhện gié, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ/ lúa; bọ xít, sâu đục quả/ vải; sâu xanh da láng/ đậu tương; sâu xanh/ cà chua; sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh/ cam; sâu tơ, rệp, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rầy bông/ xoài

  Công ty CP TM BVTV Minh Khai

  Nafat 3.6EC, 5.0EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH Kiên Nam

  Nas 9.9EC, 36EC, 60EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Phong Phú

  Newsodant 2EC, 4EC, 4.5EC, 5EC, 5.5EC, 6 EC, 8EC

  2EC, 4EC, 4.5EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải

  5EC, 5.5EC, 6 EC, 8EC: sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, nhện gié, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; nhện đỏ, bọ trĩ/ cam

  Công ty TNHH TM SX Khánh Phong

  Nimbus 1.8 EC, 6.0EC

  1.8EC: sâu khoang/ lạc; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; sâu đục quả/ đậu tương; rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; sâu vẽ bùa, ruồi đục quả/ cam; sâu đục quả/ vải

  6.0EC: bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ lạc; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; sâu đục quả/ vải; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty TNHH Vật tư BVTV Phương Mai

  Nockout 1.8 EC

  sâu tơ/ bắp cải

  Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

  Novimec 1.8EC, 3.6EC, 7.2EC

  1.8EC: sâu cuốn lá, đục bẹ, rầy nâu, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh da láng/ bắp cải; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông, bọ trĩ/ xoài; bọ cánh tơ, bọ xít muỗi/ chè

  3.6EC: sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ/ cam

  7.2EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Nông Việt

  Nouvo 3.6EC

  bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; bọ xít muỗi/điều; nhện đỏ/ quýt

  Công ty CP Nông dược HAI

  NP Pheta 2.0EC, 2.2EC, 3.6EC, 4.2EC, 5.0EC, 6.0EC, 6.6EC

  2.0EC, 2.2EC, 3.6EC, 4.2EC, 5.0EC: sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu xanh/ lạc, thuốc lá; dòi đục lá/ cà chua; rầy bông/ xoài; nhện đỏ, vẽ bùa/ cam

  6.0EC: Sâu cuốn lá/lúa

  6.6EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa

  Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

  Obamausa 36EC, 50EC, 55EC, 65EC, 72EC

  36EC, 55EC, 65EC: nhện gié, sâu cuốn lá/lúa

  50EC, 72EC: sâu cuốn lá/lúa, nhện lông nhưng/nhãn

  Công ty CP Vật tư Liên Việt

  Oxatin 1.8 EC, 3.6EC, 6.5EC

  1.8 EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ/ bắp cải

  3.6 EC: sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; bọ cánh tơ/ chè

  6.5EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ/ cam

  Công ty TNHH Sơn Thành

  Parma 3.6EC, 5.4EC, 7.5EC

  3.6EC, 5.4EC: sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié, bọ trĩ/ lúa

  7.5EC: bọ trĩ, rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

  Phesoltin 5.5EC

  sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ/lúa, nhện đỏ/cam, sâu tơ/bắp cải

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  Phi ưng 4.0 EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh

  Phumai 1.8EC, 3.6EC, 5.4EC

  sâu vẽ bùa/ cam; nhện đỏ/ chè; sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; bọ cánh tơ/ chè; sâu đục quả/ vải

  Công ty CP ĐTKTNN và PTNT Trung ương

  Plutel 0.9 EC, 1.8 EC, 3.6EC, 5 EC

  0.9EC: sâu tơ/ bắp cải; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; sâu xanh, sâu khoang, rệp muội/ bắp cải; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam

  1.8EC, 3.6 EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ, nhện gié/ lúa; bọ xít/ vải; rệp sáp/ cà phê; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; nhện đỏ/ cam; sâu tơ, sâu xanh, rệp muội, sâu khoang/ bắp cải; sâu khoang/ lạc; bọ xít muỗi/ điều; rệp muội/ na, nhãn; rầy/ xoài; sâu đo, sâu xanh/ hoa hồng; bọ trĩ/ dưa hấu, nho; sâu xanh/ cà chua

  5EC: rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh, rệp muội/ bắp cải; rệp sáp/ cà phê; sâu khoang/ lạc; bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục thân/ lúa; bọ xít muỗi/ điều; bọ xít/ vải thiều; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rầy/ xoài; rệp muội/ nhãn; bọ trĩ/ dưa hấu, dưa chuột, nho; sâu xanh/ cà chua

  Guizhou CUC INC. (Công ty TNHH TM Hồng Xuân Kiệt, Quý Châu, Trung Quốc)

  Queson 0.9 EC, 1.8 EC, 3.6EC, 5.0EC

  sâu tơ, sâu xanh/ cải xanh; rệp sáp/ cà phê; rệp sáp, rầy chổng cánh, nhện đỏ/ vải, nhãn, cam, xoài; bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc

  Reasgant 1.8EC, 2WG, 3.6EC, 5EC, 5WG

  1.8EC, 3.6EC: sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang/ bắp cải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; sâu đục thân, sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; bọ xít, sâu đo, rệp muội/ vải, nhãn, na, hồng; rệp muội, nhện, sâu ăn lá/ điều; nhện đỏ, sâu xanh/ hoa hồng; rệp sáp/ cà phê; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu, nho; rầy/ xoài; sâu khoang lạc; nhện đỏ/ sắn dây; sâu ăn lá, rầy, rệp muội/ hồ tiêu; sâu róm/ thông

  2WG, 5WG: sâu xanh, sâu khoang, sâu tơ/ bắp cải; nhện đỏ/ cam; bọ xít/ vải, nhãn; bọ cánh tơ/ chè; bọ xít muỗi/ điều; sâu đục thân, nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa; sâu róm/thông; bọ trĩ/ dưa chuột

  3.6EC: Sâu tơ/ súp lơ, nhện/ cà pháo; bọ nhảy/ cải thảo, rau cải; nhện/ cà tím; sâu khoang/ mồng tơi; sâu tơ/ su hào; sâu xanh da láng/ hành; bọ nhảy/su hào; sâu tơ/ cải thảo, rau cải

  5EC: rệp sáp/ cà phê; sâu khoang/ lạc; bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục thân/ lúa; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu xanh, sâu tơ, rệp muội, sâu khoang/ bắp cải; bọ xít muỗi, sâu ăn lá/ điều; bọ xít/ vải thiều; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/cam; rầy/ xoài; rệp muội/ nhãn; bọ trĩ/ dưa hấu, nho; sâu xanh/ cà chua; nhện đỏ/ sắn dây; sâu róm/ thông

  Công ty TNHH Việt Thắng

  Redsuper 4.5ME, 5WG, 20WG, 30EC, 39EC, 60EC

  4.5ME: Bọ trĩ/ lúa

  5WG, 20WG: Sâu cuốn lá/ lúa

  30EC, 39EC: Sâu đục bẹ/ lúa

  60EC: Sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Pháp Thụy Sĩ

  Sauaba 3.6EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; bọ nhảy/bắp cải, bọ xít muỗi/chè, sâu vẽ bùa / cam, nhện/ quýt

  Công ty TNHH TM Thái Phong

  Sau tiu 3.6EC

  sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ, nhện gié, bọ trĩ / lúa; sâu tơ, sâu xanh da láng/ bắp cải; dưa hấu/ bọ trĩ

  Công ty CP TST Cần Thơ

  Shertin 1.8EC, 3.6EC, 5.0EC

  1.8EC: sâu tơ/ bắp cải

  3.6EC, 5.0EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, nhện gié, sâu phao đục bẹ, rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa; sâu tơ, sâu xanh, sâu xám bọ nhảy, sâu khoang / bắp cải; bọ trĩ/ nho, dưa hấu; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; nhện đỏ, rệp muội/ cam, vải; nhện lông nhưng/ vải

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  Sieusher 1.8EC, 3.6 EC

  bọ trĩ, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; nhện đỏ/ cam; sâu tơ/ bắp cải

  Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng

  Silsau 1.8EC, 3.6EC, 4 EC, 4.3EC, 4.5EC, 4.7EC, 5EC, 5.3EC, 5.5EC, 6EC, 6.5EC, 8EC, 10WP

  1.8EC, 3.6EC: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ, nhện gié, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh da láng/ bắp cải; sâu xanh da láng/ lạc,đậu tương, đậu xanh; bọ trĩ/ dưa hấu,dưa chuột; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ trĩ/ cà chua, ớt, cam

  4EC, 4.5EC, 5EC, 5.5EC, 6EC, 8EC: sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh da láng/ lạc

  4.3EC, 4.7EC, 5.3EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải

  6.5EC: Nhện gié, bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/lúa; sâu tơ, sâu xanh da láng/bắp cải; nhện đỏ/cam; sâu xanh da láng/lạc

  10WP: nhện đỏ, bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ, nhện gié, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh da láng/ bắp cải; sâu xanh da láng/ lạc,đậu tương, đậu xanh; bọ trĩ/ dưa hấu,dưa chuột; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bọ trĩ/ cà chua,ớt, cam

  Công ty TNHH ADC

  Sittomectin 5.0EC

  sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; dòi đục lá/ cà chua; sâu xanh/ bắp cải; sâu tơ/ cải xanh; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty TNHH Sitto Việt Nam

  Tập Kỳ 1.8 EC, 3.6EC

  1.8EC: Sâu tơ/ bắp cải

  3.6EC: Sâu cuốn lá/lúa

  Viện Di truyền Nông nghiệp

  Tigibamec 6.0EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; sâu xanh da láng/lạc

  Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

  Tiger five 5EC, 6.5EC

  5EC: sâu cuốn lá/ lúa

  6.5EC: sâu xanh da láng/ hành, nhện đỏ/ cam

  Công ty TNHH P-H

  Tikabamec 1.8EC, 3.6EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu khoang/ bắp cải; sâu xanh bướm trắng, rệp, bọ nhảy/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy chổng cánh/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP XNK Thọ Khang

  Tineromec 1.8EC, 3.6EC, 4.2EC, 70WG

  1.8EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, rệp/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; sâu khoang/ đậu tương; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; rầy bông/ xoài; bọ trĩ/ điều

  3.6EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, rệp/ bắp cải; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; rầy bông/ xoài; bọ trĩ/ điều

  4.2EC: bọ trĩ/ lúa, rầy bông/ xoài

  70WG: Sâu tơ/bắp cải

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  Tungatin 1.8 EC, 3.6 EC, 10EC

  1.8EC: bọ trĩ, nhện gié, sâu đục bẹ, sâu phao, bọ xít dài, sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; sâu xanh, dòi đục lá/ cà chua; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh da láng, sâu đục quả/ đậu xanh; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa, ruồi đục quả/ cam

  3.6EC: sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít hôi, bọ trĩ, nhện gié, sâu đục bẹ, sâu phao, sâu đục thân/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cải xanh; sâu xanh, dòi đục lá cà chua; nhện đỏ/ dưa chuột; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu xanh da láng đậu xanh; sâu đục quả đậu tương; sâu vẽ bùa/ cây có múi; rầy bông xoài; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; rệp sáp, mọt đục cành/ cà phê; rệp sáp/ hồ tiêu; bọ trĩ, sâu đục thân điều

  10EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa; sâu khoang/ khoai lang; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh bướm trắng/ cải xanh; sâu xanh, sâu xanh da láng/ cà chua, đậu xanh; bọ trĩ, bọ xít, nhện đỏ/ dưa hấu; dòi đục lá, sâu đục quả/ đậu tương; sâu xanh da láng, bọ trĩ/ nho; bọ xít, sâu cuốn lá/ vải; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa/ cam; sâu đục bông, rầy bông/ xoài; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu; bọ xít muỗi/ điều

  Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

  Tervigo® 020SC

  tuyến trùng/khoai tây, hồ tiêu, thanh long, cà phê; tuyến trùng rễ/ sầu riêng

  Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

  Vibamec 1.8 EC, 3.6EC, 5.55EC

  1.8EC: dòi đục lá/ cà chua; sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; bọ trĩ/dưa hấu; sâu xanh/ đậu tương; sâu tơ/ bắp cải; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam

  3.6EC: sâu cuốn lá/ lúa; bọ trĩ/ dưa hấu

  5.55EC: bọ trĩ/ dưa hấu, nho; nhện đỏ, bọ trĩ, rầy xanh/ chè; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa, Nhện đỏ/cam; rầy nâu, nhện gié, sâu năn/lúa; sâu xanh/ cải xanh

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  Voi thai 2EC, 2.6EC, 3.6EC, 4 EC, 4.7EC, 5.5 EC, 5.8EC, 6.2EC, 25WP

  2EC, 3.6EC, 4EC, 5.5EC: sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa

  2.6EC, 4.7EC, 25WP: sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; sâu xanh/ lạc, thuốc lá; dòi đục lá/ cà chua; rầy bông/ xoài; bọ trĩ/ dưa hấu

  5.8EC: nhện đỏ/ cam; dòi đục lá/ cà chua; sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa

  6.2EC: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; sâu xanh bướm trắng/ bắp cải

  Công ty TNHH - TM Nông Phát

  Voiduc 42EC, 58EC

  nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Việt Đức

  Waba 1.8 EC, 3.6EC, 5.55EC, 10 WP, 18WP

  1.8EC, 3.6EC: sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá, nhện gié, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu

  5.55EC, 10WP, 18WP: rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, nhện gié/lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua, đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty TNHH US.Chemical

  Yomikendo 20WG, 38EC, 5.5ME

  20WG, 5.5ME: Sâu cuốn lá/ lúa

  38EC: Sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  2

  Abamectin 10g/l + Acetamiprid 30g/l

  Acelant 40EC

  rệp, bọ trĩ/ bông vải; rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát

  3

  Abamectin 20g/l + Acetamiprid 230g/l

  Newtoc 250EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  Safari 250EC

  rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM-SX GNC

  4

  Abamectin 17.5g/l (35g/l), (48.5g/l), (7g/l), (25g/l), (36g/l) + Alpha- cypermethrin 0.5g/l (1g/l), (1.5g/l), (43g/l), (50g/l) (54g/l)

  Shepatin 18EC, 36EC, 50EC, 50EC, 75EC, 90EC

  18EC, 36EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ, nhện gié/ lúa; dòi đục lá/ đậu tương; sâu khoang, sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ trĩ/ điều

  50EC (48.5 g/l + 1.5g/l): sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu xanh/ đậu xanh

  50EC (7g/l + 43g/l): bọ trĩ, bọ xít, sâu cuốn lá,

  75EC, 90EC: sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ/ lúa

  90EC: sâu xanh/ đậu xanh

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  5

  Abamectin 9g/l (18 g/l) + Alpha-cypermethrin 16g/l (32g/l)

  Siutox 25EC, 50EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  6

  Abamectin 18g/l (36g/l) + Alpha-cypermethrin 100g/l (100g/l)

  B thai 118EC, 136EC

  118EC: sâu cuốn lá/ lúa

  136EC: nhện gié, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá/ lúa; bọ hà/ khoai lang

  Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

  7

  Abamectin 25g/l + Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 475g/l

  Fultoc super 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức

  Sacophos 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  8

  Abamectin 0.5% + Azadirachtin 0.3%

  Azaba 0.8EC

  sâu tơ/ bắp cải; sâu đục quả/ đậu trạch, vải; nhện đỏ, sâu ăn lá, sâu vẽ bùa/cam; sâu xanh/ thuốc lá; nhện đỏ, rầy xanh/ chè; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Nông Sinh

  9

  Abamectin 35g/l (54g/l) + Azadirachtin 1g/l (1g/l)

  Agassi 36EC, 55EC

  36EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; nhện đỏ, rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; sâu tơ/ cải xanh; bọ xít, sâu đục quả/ vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; bọ trĩ/ dưa chuột; sâu đục quả/ đậu đũa, tuyến trùng/hồ tiêu

  55EC: bọ trĩ, sâu đục bẹ/ lúa; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi/ chè; sâu xanh da láng/ lạc; sâu tơ/ bắp cải; nhện lông nhưng, sâu đục gân lá/ vải; sâu đục quả/ xoài; bọ trĩ/ nho; nhện đỏ/ dưa hấu

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  10

  Abamectin 10g/l + Azadirachtin 26g/l

  Fimex 36EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/xoài; sâu khoang/ đậu tương

  Công ty CP Công nghệ cao thuốc BVTV USA

  11

  Abamectin 35.8g/l (41.8g/l), (49.8g/l), (59.9g/l), (69g/kg), (99.9g/kg) + Azadirachtin 0.2g/l (0.2g/l, (0.2g/l), (0.1g/l), (1g/kg), (0.1g/kg)

  Goldmectin 36EC, 42EC, 50EC, 60SC, 70SG, 100SG

  36EC, 42EC, 50EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; nhện đỏ/ dưa hấu; dòi đục lá/ đậu tương; rệp/ ngô; sâu khoang/ thuốc lá; sâu vẽ bùa/ cam; bọ cánh tơ/ chè; bọ trĩ/ điều; rệp sáp/ hồ tiêu

  60SC, 70SG, 100SG: sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  12

  Abamectin 3.5g/l (36g/l) + Azadirachtin 0.1g/l (1g/l)

  Mectinsuper 3.6EC, 37EC

  sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải; sâu vẽ bùa/ bưởi; rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  13

  Abamectin 37 g/l + Azadirachtin 3 g/l

  Vinup 40 EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng /súp lơ; sâu xanh/cà chua; bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; rệp đào/ thuốc lá; nhện đỏ/ cam; sâu xanh da láng/ đậu tương; sâu đục cuống/ vải

  Công ty TNHH US.Chemical

  14

  Abamectin 6 g/l + Azadirachtin 1g/l + Emamectin benzoate 5g/l

  Elincol 12ME

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; nhện đỏ/ cam; sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP ENASA Việt Nam

  15

  Abamectin 0.1% (1.7%), (3.5%) + Bacillus thuringiensis var.kurstaki 1.9% (0.1%), (0.1%)

  Kuraba WP, 1.8EC, 3.6EC

  WP: sâu tơ, sâu xanh, sâu đo, dòi đục lá/ bắp cải; sâu khoang, sâu xanh/ lạc; sâu đo, sâu đục quả/ đậu tương; sâu xanh, dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ/ dưa chuột; sâu đục thân/ ngô; sâu đục gân lá, sâu đục quả/ vải; nhện đỏ/ chè; nhện đỏ, sâu vẽ bùa, sâu ăn lá/ cam; sâu xanh/ bông vải; sâu róm thông

  1.8EC, 3.6EC: sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; nhện lông nhưng/ vải; bọ cánh tơ, nhện đỏ, rầy xanh/ chè; sâu khoang, sâu xanh, sâu đục quả/ đậu tương, lạc; nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Sản phẩm Công Nghệ Cao

  16

  Abamectin 9g/kg + Bacillus thuringiensis var.kurstaki 11g/kg

  ABT 2 WP

  sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu đục cuống, sâu đục quả, sâu đục gân lá/ vải; nhện đỏ/ chè; bọ trĩ/ thuốc lá; sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Nông Sinh

  17

  Abamectin 1g/kg + Bacillus thuringiensis var.kurstaki 19g/kg

  Akido 20WP

  sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải, sâu vẽ bùa/ bưởi, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  18

  Abamectin 2g/kg (35.5g/l), (53g/l) + Bacillus thuringiensis var. kurstaki 18g/kg (0.5g/l), (1g/l)

  Atimecusa 20WP, 36EC, 54EC

  sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp/ ngô; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  19

  Abamectin 1.8g/kg + Bacillus thuringiensis 20g/kg (1010bt/g)

  Tridan 21.8WP

  sâu vẽ bùa/ cam; bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; nhện lông nhưng/ vải; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê; ruồi đục quả/ xoài; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, bọ xít/ lúa

  Công ty CP Kỹ thuật công nghệ Klever

  20

  Abamectin 0.2 % (30g/l) + Beta-cypermethrin 0.8% (15g/l)

  Smash 1EC, 45EC

  1EC: sâu khoang/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa

  45EC: sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH VT BVTV Phương Mai

  21

  Abamectin 17.5g/l (35g/l), (48.5g/l) (25g/l), (36g/l) + Chlorflúazuron 0.5g/l (1g/l), (1.5g/l), (50g/l), (54g/l)

  Confitin 18 EC, 36EC, 50EC, 75EC, 90EC

  18EC, 36EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy, rệp/ cải xanh; sâu đục quả/ đậu đũa; sâu xanh, dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ, nhện đỏ/ dưa hấu; dòi đục lá/ đậu tương; sâu khoang, sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; nhện đỏ, rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa/ cam; bọ xít, nhện đỏ, sâu đục cuống quả/ vải; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; sâu xanh da láng, bọ trĩ/ nho; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông; bọ trĩ/ điều

  50EC, 75EC, 90EC: Sâu xanh/ đậu xanh; bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, rầy xanh/ chè; sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; bọ trĩ, sâu xanh da láng/ nho

  Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức

  22

  Abamectin 18 g/l + Chlorantraniliprole 45g/l

  Voliam targo® 063SC

  sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

  23

  Abamectin 10g/l + Chlorfenapyr 100g/l + Lambda-cyhalothrin 20g/l

  Glan 130EC

  rầy lưng trắng/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  24

  Abamectin 1.5% + Chlorpyrifos Ethyl 48.5%

  Acek 50EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  25

  Abamectin 40 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 150g/l

  Cây búa vàng 190EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  26

  Abamectin 9 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 241g/l

  Monifos 250EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  27

  Abamectin 10 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 545g/l

  Paragon 555EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa

  Bailing Agrochemical Co., Ltd

  28

  Abamectin 0.9% + Chlorpyrifos Ethyl 24.1%

  Phesoltinfos 25EC

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  29

  Abamectin 2g/l + Chlorpyrifos Ethyl 148g/l

  Vibafos 15 EC

  sâu xanh da láng/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  30

  Abamectin 20 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 265g/l + Fenobucarb 265g/l

  Furacarb 550EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  31

  Abamectin 18g/l + Chlorpyrifos ethyl 260.3g/l + Fipronil 37.5g/l + Lambda-cyhalothrin 17.5g/l

  Datoc 333.3EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  32

  Abamectin 18g/l + Chlorpyrifos ethyl 277.5g/l + Fipronil 37.5g/l

  Roctac 333EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  33

  Abamectin 25g/l (36g/l), (25g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 505g/l (568g/l), (605g/l) + Lambda-cyhalothrin 25g/l (64g/l), (70g/l)

  Cotoc 555EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  34

  Abamectin 25g/l + Chlorpyrifos Ethyl 505g/l + Lambda-cyhalothrin 25 g/l

  Rotoc 555EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  35

  Abamectin 15g/l (25g/l), (25g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 300g/l (505g/l), (610g/l) + Lambda-cyhalothrin 18g/l (25g/l), (65g/l)

  Sixtoc 333EC, 555EC, 700EC

  333EC: Sâu cuốn lá/lúa

  555EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa; rệp sáp giả/cà phê, sâu đục quả/đậu tương

  700EC: Sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông

  36

  Abamectin 18 g/l + Cypermethrin 132 g/l

  Nongtac 150EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  37

  Abamectin 2g/l (60g/l) + (dầu khoáng và dầu hoa tiêu) 243g/l (3g/l)

  Song Mã 24.5 EC, 63EC

  24.5 EC: sâu tơ/ rau cải; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè

  63EC: Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Vật tư và Nông sản Song Mã

  38

  Abamectin 15g/l (5g/l), (55g/l), (5g/l), (75g/l), (100g/kg), (100g/kg) + Deltamethrin 15g/l (105g/l), (75g/l), (140g/l), (100g/l), (165g/l), (150g/kg), (50g/kg), (50g/kg) + Fipronil 45g/l (120g/l), (120g/l), (143g/l), (145g/l), (618g/kg), (600g/kg)

  Thiocron 75EC, 230SC, 250EC, 288SC, 320EC, 768WG, 810WG

  75EC, 320EC, 810WG: sâu cuốn lá/ lúa

  288SC: nhện gié/ lúa

  230SC: nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa

  250EC, 768WG: Sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  39

  Abamectin 100g/kg + Dinotefuran 200g/kg

  Dinosingold 300WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  40

  Abamectin 22g/l + Dinotefuran 100g/l + Emamectin benzoate 55g/l

  Dofamec 177EC

  Sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

  41

  Abamectin 8.45% + Emamectin benzoate 1.54%

  Abavec gold 9.99EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  42

  Abamectin 18g/l, (64g/l), (7.2%), (25g/kg) + 10g/l, (1g/l), (4.0%), (50g/kg) Emamectin benzoate

  Acprodi 28 EC, 65EC, 11.2WP; 75WG

  28EC: sâu cuốn lá/ lúa, nhện lông nhưng/nhãn

  65EC: nhện đỏ/ vải

  11.2WP: rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  75WG: nhện gié, sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu

  43

  Abamectin 30g/l (36g/l), (36g/kg) + Emamectin benzoate 10g/l (20g/l), (20g/kg)

  B52duc 40EC, 56EC, 56SG, 68WG, 80WG

  40EC, 56EC, 80WG: nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa

  56SG: Sâu cuốn lá, rây nâu/lúa

  68WG: Sâu cuốn lá/lúa; nhện gié/lúa

  Công ty TNHH Việt Đức

  44

  Abamectin 18g/l (49g/kg), (1g/kg), (1g/kg) + Emamectin benzoate 3g/l (1g/kg), (60g/kg), (125g/kg)

  Divasusa 21EC, 50WP, 61WG, 126WG

  21EC: bọ trĩ/ lúa

  21EC, 50WP: bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; rầy xanh, bọ xít muỗi/ chè; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; sâu róm/ thông

  61WG, 126WG: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  45

  Abamectin 22g/l (40g/kg), (40g/l), (50g/kg) + Emamectin benzoate 55g/l (80g/kg), (80g/l), (100g/kg)

  Dofama 77EC, 120WG, 120EC, 150WG

  77EC, 120WG: sâu cuốn lá/lúa

  120EC, 150WG: Nhện đỏ/cam, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

  46

  Abamectin 30 g/l (45g/kg), (38g/kg), (45g/kg) + Emamectin benzoate 25g/l (41g/kg), (70g/kg), (90g/kg)

  Footsure 55EC, 86WG, 108WG , 135WG

  55EC: Sâu khoang/lạc

  86WG, 108WG, 135WG: Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Minh Thành

  47

  Abamectin 0.2g/l (0.5g/l), (15g/l), (30g/kg), (0.5g/kg), (27.5g/l), (35g/kg), (35g/l), (100g/kg), (100g/kg), (70g/l) + Emamectin benzoate 10g/l (20g/l), (20g/l), (30g/kg), (50g/kg), 27.5g/l (35g/kg), (40g/l), (50g/kg), (82g/kg), (30g/l)

  Emalusa 10.2EC, 20.5EC, 35EC, 60SG, 50.5SG, 55EC, 70SG, 75EC, 150SG, 182SG, 100EC

  10.2EC, 20.5EC, 50.5SG: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp/ ngô; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ đậu trạch; sâu khoang/ lạc; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  35EC: bọ trĩ/chè

  55EC: rệp bông/ xoài

  60SG: nhện đỏ/cam

  70SG: sâu tơ/ bắp cải

  75EC: bọ cánh tơ/chè

  100EC: bọ trĩ/ lúa

  150SG: sâu đục thân/lúa

  182SG: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  48

  Abamectin 30g/l+ Emamectin benzoate 20g/l

  Uni-duapack 5EC

  Sâu cuốn lá/lúa, sâu xanh da láng/đậu tương

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  49

  Abamectin 18g/l (38g/l), (78g/kg), (106g/kg) + Emamectin benzoate 2g/l (2g/l), (38g/kg), (20g/kg)

  Unimectin 20EC, 40EC, 116WG, 126WG

  20EC: bọ trĩ/ lúa, tuyến trùng/ hồ tiêu

  40EC, 116WG, 126WG: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Hóa chất & TM Trần Vũ

  50

  Abamectin 20g/l (47g/l), (40g/l), (55g/l), (47g/l) + Emamectin benzoate 20g/l (10 g/l), (20g/l), (10g/l), (20g/l)

  Voi tuyệt vời 40EC, 57EC, 60EC, 65EC, 67EC

  40EC, 57EC, 65EC, 67EC: Rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  60EC : Rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa, nhện lông nhưng/nhãn

  Công ty TNHH TM Nông Phát

  51

  Abamectin 35g/l (48.5g/l) + Emamectin benzoate 1g/l (1.5g/l)

  Sieufatoc 36EC, 50EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu khoang/ đậu tương; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi/ chè; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

  52

  Abamectin 36g/l (42g/l), (54g/l) + Emamectin benzoate 0.2g/l (0.2g/l), (0.2g/l)

  Sitto Password 36.2EC, 42.2EC, 54.2EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh/ dưa hấu; rầy xanh/ chè; sâu khoang/ đậu tương; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific)

  53

  Abamectin 37 g/l (55g/l), (1g/kg), (10g/kg), (1g/kg) + Emamectin benzoate 1g/l (1g/l), (60g/kg), (70g/kg), (125g/kg)

  Newmexone 38EC, 56EC, 61WG, 80WG, 126WG

  38EC: Sâu phao/ lúa

  56EC: Sâu đục thân/ lúa

  61WG, 80WG, 126WG: Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Pháp Thụy Sĩ

  54

  Abamectin 2% + Emamectin benzoate 1%

  Hải cẩu 3.0EC

  sâu cuốn lá/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương

  Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh

  55

  Abamectin 3% + Emamectin benzoate 2%

  Daiwantin 5EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương

  Công ty CP Futai

  56

  Abamectin 3% (60g/l) + Emamectin benzoate 2% (10g/l)

  Jia-mixper 5EC, 70EC

  5EC: sâu xanh da láng/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa

  70EC: sâu cuốn lá, nhện gié /lúa

  Công ty CP Jia Non Biotech (VN)

  57

  Abamectin 33g/l (43g/l), (53g/l), (60g/l) + Emamectin benzoate 5g/l (5g/l), (5g/l), (5g/l)

  S-H Thôn Trang 3.8EC, 4.8EC, 5.8EC, 6.5EC

  3.8EC, 4.8EC, 5.8EC: sâu cuốn lá/ lúa

  6.5EC: sâu đục bẹ/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  58

  Abamectin 18g/l (18g/l), (33g/l) + Emamectin benzoate 2g/l, (9.5g/l), (2g/l)

  TC-Năm Sao 20EC, 27.5EC, 35EC

  20EC, 35EC: bọ cánh tơ/ chè, bọ trĩ/ dưa hấu, bọ xít/ vải, rệp muội/ nhãn, sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa

  27.5EC: Sâu tơ/ bắp cải, bọ trĩ/ dưa hấu, sâu cuốn lá/ lúa, bọ xít/ vải

  Công ty TNHH Việt Thắng

  59

  Abamectin 20g/l + Emamectin benzoate 5g/l + Imidacloprid 120g/l

  Vdcpenalduc 145EC

  rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Việt Đức

  60

  Abamectin 0.1g/kg, (5g/l), (2g/kg) + Fipronil 2.9g/kg, (50g/l), (798g/kg)

  Michigane 3GR, 55SC, 800WG

  3GR, 800WG: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  55SC: sâu khoang/ lạc

  Cali – Parimex Inc.

  61

  Abamectin 17.5g/l (35g/l) + Fipronil 0.5g/l (1g/l)

  Scorpion 18 EC, 36EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; dòi đục lá/ đậu tương; sâu khoang, sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông; bọ trĩ/ điều

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  62

  Abamectin 28g/l + Fipronil 30g/l

  Nanizza 58EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  63

  Abamectin 15 g/l + Fipronil 45 g/l + Lambda- cyhalothrin 15g/l

  Calitoc 75EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Cali – Parimex. Inc.

  64

  Abamectin 0.45% + Imidacloprid 1.0%

  Abamix 1.45WP

  Bọ trĩ/ lúa

  Công ty CP Nicotex

  65

  Abamectin 10g/l (10g/l), (10g/l), (10g/l), (1.8%) + Imidacloprid 98g/l (128g/l) (148g/l) (168g/l), (25%)

  Talor 10.8EC, 13.8EC, 15.8EC, 17.8EC, 26.8WP

  10.8EC: bọ trĩ, rầy nâu/ lúa

  13.8EC, 15.8EC, 17.8EC, 26.8WP: rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  66

  Abamectin 10g/l + Imidacloprid 90g/l

  Aba-plus 100EC

  bọ trĩ, bọ xít hôi, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp muội/ đậu tương

  Công ty TNHH Phú Nông

  67

  Abamectin 15g/l (30g/l) + Imidacloprid 90g/l (90g/l)

  Nosauray 105EC, 120EC

  105EC: rầy nâu/ lúa

  120EC: sâu đục bẹ/ lúa

  Công ty TNHH TM Nông Phát

  68

  Abamectin 15g/l + Imidacloprid 90g/l

  Emicide 105EC

  sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH – TM Tân Thành

  69

  Abamectin 18.5g/l (37g/l), (63g/l), (90g/l), (90g/kg), (108g/kg) + Imidacloprid 1.5g/l (3g/l), (9g/l), (18g/l), (18g/kg), (27g/kg)

  Vetsemex 20EC, 40EC, 72EC, 108EC, 108WG, 135WG

  20EC, 40EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; dòi đục lá/ đậu tương; sâu khoang, sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ trĩ/ điều

  72EC, 108EC: Sâu cuốn lá/ lúa

  108WG: Sâu khoang/ lạc, sâu cuốn lá/lúa

  135WG: Sâu khoang/lạc

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  70

  Abamectin 35g/l + Imidacloprid 5g/l + Pyridaben 150g/l

  Nospider 190EC

  nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH Hóa chất & TM Trần Vũ

  71

  Abamectin 18.5g/l + Imidacloprid 3.5g/l + Pyridaben 5.5g/l

  Dugamite 27.5EC

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Nông dược Nhật Việt

  72

  Abamectin 15g/l (15g/l) + Indoxacarb 50g/l (135g/l)

  Sixsess 65EC, 150EC

  65EC: Sâu cuốn lá, sâu năn/ lúa

  150EC: Sâu cuốn lá, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  73

  Abamectin 36g/l + Indoxacarb 14g/l

  Abacarb-HB 50EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  74

  Abamectin 0.4% (9 g/l), (15g/l), (18g/kg) + Lambda- cyhalothrin 1.6% (45 g/l), (60g/l), (72g/kg)

  Karatimec 2EC, 54EC, 75EC, 90WG

  2EC: sâu xanh/ lạc

  54EC: Sâu cuốn lá, sâu phao đục bẹ/ lúa

  75EC: Sâu cuốn lá/ lúa

  90WG: Sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ lạc

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  75

  Abamectin 19g/l (38g/l), (9g/l), (48.5g/l), (18g/l), (36g/l) + Lambda- cyhalothrin 1g/l (2g/l), (27g/l) (1.5g/l), (32g/l), (39g/l)

  Actamec 20EC, 40EC, 36EC, 50EC, 50EC, 75EC

  20EC, 40EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; dòi đục lá/ đậu tương; sâu khoang, sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ trĩ/ điều

  36EC, 50EC(48.5g/l + 1.5g/l): Sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  50EC (18g/l + 32g/l): Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/ lúa

  75EC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/ lúa; sâu xanh/ đậu xanh

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  76

  Abamectin 30g/l + Lambda cyhalothrin 50g/l + Phoxim 19.9g/l

  Bavella 99.9EC

  Rầy lưng trắng/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  77

  Abamectin 30g/l (20g/l), (10g/kg), (18g/l), (10g/l), (1g/l), (20g/kg) + Lambda- cyhalothrin 50g/l (50g/l), (100g/kg), (1g/l), (30g/l), (110g/l), (1g/kg) + Thiamethoxam 5g/l (50g/l), (20g/kg), (1g/l), (1g/l), (155g/l), (400g/kg)

  Kakasuper 85EC, 120EW, 130WP; 20EC, 41ME, 266SC, 421WP

  85EC, 120EW, 130WP: Sâu cuốn lá/lúa

  20EC, 41ME: sâu cuốn lá/lúa

  266SC, 421WP: rầy nâu/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  78

  Abamectin 0.2% (50g/l) + Matrine 2% (25g/l)

  Abecyny 2.2 EC, 75EC

  2.2 EC: bọ trĩ/ dưa hấu; sâu xanh/ cải bắp; rầy nâu/ lúa; nhện đỏ/ cam

  75EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

  79

  Abamectin 1g/l (20g/l) + Matrine 5g/l (5g/l)

  Ametrintox 6EC, 25EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, sâu phao đục bẹ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua, lạc, đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu ăn hoa/ xoài

  Công ty TNHH An Nông

  Luckyler 6EC, 25EC

  sâu đục thân, rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy, rệp/ cải xanh; sâu đục quả/ đậu đũa; sâu xanh, dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ, nhện đỏ/ dưa hấu; dòi đục lá/ đậu tương; sâu khoang, sâu xanh da láng/ lạc; sâu cuốn lá/ đậu xanh; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; nhện đỏ, rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa/ cam; bọ xít, nhện đỏ, sâu đục cuống quả/ vải; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; sâu xanh da láng, bọ trĩ/ nho; sâu róm/ thông; sâu xanh da láng, sâu hồng/ bông vải; bọ trĩ/ điều

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  80

  Abamectin 20g/l + Matrine 5 g/l

  Aga 25EC

  sâu cuốn lá, bọ xít, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, rệp muội, bọ nhảy/ cải xanh, bắp cải; sâu cuốn lá, dòi đục lá/ đậu xanh, đậu tương; dòi đục lá, sâu xanh/ cà chua; bọ trĩ, nhện đỏ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, nhện đỏ/ cam; nhện đỏ, bọ xít muỗi, sâu đục quả/ vải, nhãn; rầy bông, sâu ăn bông/ xoài; rệp sáp, nhện đỏ, rầy xanh/ chè, cà phê; sâu khoang, rệp/ thuốc lá; nhện đỏ, sâu xanh/ bông vải; bọ trĩ/ điều

  Công ty TNHH TM & SX Gia Phúc

  81

  Abamectin 20g/l (56g/l) + Matrine 2g/l (2g/l)

  Sudoku 22EC, 58EC

  22EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ nho; rầy chổng cánh/ cam; bọ trĩ/ điều; sâu đục quả/ đậu đũa; sâu đục cuống quả, sâu đục gân lá/ vải, tuyến trùng/ hồ tiêu

  58EC: nhện gié, rầy nâu/ lúa; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; nhện lông nhưng, bọ xít/ vải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu đục quả/ đậu đũa; sâu tơ/ cải xanh; sâu xanh/ nho

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  82

  Abamectin 1.8% + Matrine 0.2%

  Miktox 2.0 EC

  bọ xít, sâu đục quả/ vải; rầy bông/ xoài; rầy nâu, nhện gié, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa/ cam; sâu xanh da láng/ đậu tương; bọ trĩ, rầy xanh, bọ xít muỗi, nhện đỏ/ chè; rệp, sâu xanh bướm trắng, sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua

  Công ty CP TM BVTV Minh Khai

  83

  Abamectin 2.0% (4.3%), (5.4%) + Matrine 0.2 % (0.2%), (0.2%)

  Tramictin 2.2EC, 4.5EC, 5.6EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục bẹ, nhện gié, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh da láng/ đậu tương; bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; nhện đỏ, rầy chổng cánh/ cam

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  84

  Abamectin 35g/l (48.5g/l) + Matrine 1g/l (1.5g/l)

  Newlitoc 36EC, 50EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu khoang/ đậu tương; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi/ chè; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American

  85

  Abamectin 36g/l (42g/l), (54g/l) + Matrine 0.1g/l (0.2g/l), (0.2g/l)

  Tinero 36.1EC, 42.2EC, 54.2EC

  sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp/ ngô; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ đậu trạch; sâu khoang/ lạc; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  86

  Abamectin 36 g/l + Matrine 1 g/l

  Kendojapane 37EC

  Sâu đục bẹ/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  87

  Abamectin 50 g/l + Matrine 5 g/l

  Amara 55 EC

  sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục bẹ, sâu đục thân/ lúa; sâu tơ/ cải xanh; sâu xanh/ bắp cải; dòi đục lá/ cà chua; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, bọ xít muỗi, bọ trĩ, rệp/ chè; sâu xanh da láng/ đậu xanh; sâu đục quả/ đậu tương; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài; mọt đục cành/ cà phê; rệp sáp/ hồ tiêu; bọ trĩ, sâu đục thân/ điều

  Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

  88

  Abamectin 4g/l (1g/kg), (2g/kg) + Methylamine avermectin 35g/l (54g/kg), (114g/kg)

  Pompom 3.9EC, 5.5WG, 11.6WG

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Vật tư và Nông sản Song Mã

  89

  Abamectin 35 g/l + Permethrin 100g/l

  Fisau 135EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản

  90

  Abamectin 2% (40g/l) + Permethrin 7% (160g/l)

  Dotimec 9EC, 200EC

  9EC: sâu cuốn lá/ lúa

  200EC: sâu cuốn lá, sâu keo/ lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng

  91

  Abamectin 40 g/l + Permethrin 150 g/l

  SBC-Thon Trang 190EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  92

  Abamectin 20g/l + Petroleum oil 250g/l

  Đầu trâu Bihopper 270EC

  nhện đỏ/ chè, rệp sáp/cà phê

  Công ty CP Bình Điền MeKong

  93

  Abamectin 0.2% + Petroleum oil 24.3%

  Koimire 24.5EC

  nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục bẹ, rầy nâu/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê; sâu đục quả/ xoài; nhện lông nhưng/ vải; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu

  Công ty CP Nông dược Nhật Việt

  Petis 24.5 EC

  nhện đỏ/ cam

  Công ty TNHH TM Tùng Dương

  94

  Abamectin 0.2% (0.5%) + Petroleum oil 24.3% (24.5%)

  Soka 24.5EC, 25 EC

  24.5EC: sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam quýt, nhãn; nhện lông nhưng/ vải; sâu xanh/ thuốc lá; sâu khoang/ lạc; dòi đục lá/ đậu tương; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh da láng/ cà chua; nhện đỏ, bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè

  25EC: nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam, quýt; nhện lông nhưng/ vải; nhện đỏ/ nhãn; sâu khoang/ lạc; sâu xanh da láng/ thuốc lá; dòi đục lá, sâu đục quả/ đậu tương; bọ trĩ/ bí xanh, dưa chuột, dưa hấu; sâu cuốn lá, bọ xít dài, nhện gié, sâu đục bẹ, sâu đục thân/ lúa; sâu xanh da láng/ bông vải; rầy chổng cánh, ruồi đục quả/ cam; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Trường Thịnh

  95

  Abamectin 0.2% + Petroleum oil 24.8%

  Feat 25EC

  sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa chuột, bí xanh, dưa hấu; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ lạc; nhện đỏ/ cam; nhện lông nhưng, nhện đỏ/ nhãn

  Công ty TNHH Nam Bắc

  96

  Abamectin 1% + Petroleum oil 24%

  Batas 25EC

  bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh da láng, sâu khoang/ lạc; sâu đục quả/ đậu tương; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện lông nhưng/ vải; nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh/ cam; rầy xanh, nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; rầy bông/ xoài; rệp sáp/ hồ tiêu

  Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao

  97

  Abamectin 5g/l + Petroleum oil 245g/l

  Tikrice 25EC

  sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; bọ cánh tơ, rầy canh/ chè

  Công ty CP XNK Thọ Khang

  98

  Abamectin 0.3% + Petroleum oil 88%

  Visober 88.3EC

  Nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rệp sáp/ cà phê; nhện lông nhưng/nhãn

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  99

  Abamectin 0.3% (55g/l) + Petroleum oil 39.7% (5g/l)

  Sword 40 EC, 60EC

  40EC: bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè; sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; dòi đục lá/ cải bó xôi; bọ trĩ, bọ phấn/ dưa hấu; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rệp muội/ cam

  60EC: nhện đỏ/ vải, nhện lông nhưng/nhãn

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  100

  Abamectin 5g/l, (5g/l) + Petroleum oil 295g/l, (395g/l)

  Aramectin 300EC, 400EC

  sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; rệp/ ngô; sâu tơ/ bắp cải; dòi đục lá/ đậu trạch; sâu khoang/ lạc; bọ trĩ/ dưa hấu; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  101

  Abamectin 9g/l (18g/l), (36g/l) + Petroleum oil 241g/l (342g/l), (464g/l)

  Blutoc 250EC, 360EC, 500EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  102

  Abamectin 9g/l (18g/l), (36g/l) + Petroleum oil 241g/l (332g/l), (464g/l)

  Sieulitoc 250EC, 350EC, 500EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  103

  Abamectin 116g/kg + Pymetrozine 550g/kg

  Abachezt 666WG

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  104

  Abamectin 10g/l + Profenofos 50g/l + Pyridaben 150g/l

  Fidasuper 210EC

  nhện đỏ/đậu tương, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  Newprojet 210EC

  nhện đỏ/đậu tương

  Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung

  105

  Abamectin 18 g/l + Pyridaben 150 g/l

  Aben 168EC

  nhện gié, rầy nâu/ lúa; rệp/ hồ tiêu; sâu hồng/ bông vải; rệp sáp/ cà phê, bọ xít muỗi/ điều

  Công ty CP SX - Tm - DV Ngọc Tùng

  106

  Abamectin 20g/l + Pyridaben 160g/l

  Nomite-Sạch nhện 180EC

  Nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH Nông Nghiệp Xanh

  107

  Abamectin 12g/l + Quinalphos 138g/l

  Sieu fitoc 150EC

  sâu cuốn lá; nhện gié/lúa

  Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức

  108

  Abamectin 12 g/l + Quinalphos 238 g/l

  Acpratin 250EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVtV USA

  109

  Abamectin 20g/l + Spinosad 25 g/l

  Aterkil 45 SC

  sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ hành; sâu khoang/ lạc; nhện đỏ /cam

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  110

  Abamectin 22g/l + Spinosad 25g/l

  Rice NP 47SC

  Sâu đục quả/vải

  Công ty TNHH TM Nông Phát

  111

  Abamectin 1% + Spirodiclofen 19%

  Nhện chúa 200SC

  Nhện đỏ/hoa hồng

  Công ty CP BVTV Đa Quốc Gia

  112

  Abamectin 36g/l + Thiamethoxam 72g/l

  Solvigo® 108SC

  Tuyến trùng/cà phê, hồ tiêu; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

  113

  Abamectin 10 g/kg + Thiosultap-sodium (Monosultap) 950g/kg

  Aba-top 960wP

  sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu, sâu đục thân, bọ xít hôi/ lúa

  Công ty TNHH Phú Nông

  114

  Acetamiprid (min 97%)

  Actatoc 150EC, 200WP, 200EC, 350EC

  150EC, 350EC: rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê, rệp bông xơ/ mía

  200EC: rầy nâu/ lúa

  200WP: rầy nâu/ lúa; rệp bông xơ/ mía; rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVtV USA

  Afeno 30WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam

  Amender 200SP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  Amsipilan 20Sp

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Việt Hóa Nông

  Ascend 20 SP

  rệp sáp/ cà phê, rầy nâu/ lúa, bọ trĩ/ điều

  Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)

  Cayman 25WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP SX Thuốc BVTV Omega

  Daiwance 200SP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Futai

  Domosphi 10SP, 20 EC

  10SP: rầy nâu, bọ trĩ/ lúa; rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu; sâu xanh/ đậu tương; rầy xanh/bông vải

  20EC: rệp sáp/ cà phê, sâu cuốn lá/lúa, sâu xanh da láng/lạc

  Công ty CP Thanh Điền

  Google 30WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX GNC

  Hotray 200SL

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM Thái Phong

  Melycit 20SP

  rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ ca cao

  Công ty CP Long Hiệp

  Mopride 20 WP

  sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; bọ trĩ/ điều; rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP Nông nghiệp HP

  Mosflannong 30EC, 200WP, 300WP, 300SC, 600WG

  30EC: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  200WP: bọ trĩ, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  300WP, 300SC, 600WG: Rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

  Mospilan 3 EC, 20SP

  3EC: rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu; rầy xanh/bông vải, rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít/ lúa; bọ trĩ/ vừng

  20SP: Rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa

  Sumitomo Corporation Vietnam LLC.

  Motsuper 36WG

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI

  Nired 3 EC

  bọ trĩ, rầy nâu/lúa

  Công ty CP Nicotex

  Otoxes 200SP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Việt Thắng

  Raysuper 30EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM DV Quỳnh Giao

  Sadamir 200WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  Sếu đỏ 3 EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP BVTV Sài Gòn

  Tosi 30WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP BMC Vĩnh Phúc

  Uni-aceta 20SP

  Rầy nâu/lúa, bọ trĩ/ điều

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  115

  Acetamiprid 30g/l + Alpha-cypermethrin 50g/l

  Mospha 80 EC

  sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ đậu tương

  Công ty CP Đồng Xanh

  116

  Acetamiprid 100g/kg + Buprofezin 150g/kg

  Sieuray 250WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Hóa nông Mỹ Việt Đức

  117

  Acetamiprid 10% + Buprofezin 15%

  Uni-acetafezin 25WP

  rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  118

  Acetamiprid 15%, (170g/kg), (170g/kg) (170g/kg) + Buprofezin 35%, (380g/kg), (430g/kg) (480g/kg)

  Asimo super 50WP, 550WP, 600WP, 650WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  119

  Acetamiprid 150g/kg (200g/kg), (150g/kg) + Buprofezin 150g/kg, (200g/kg), (350g/kg)

  Ba Đăng 300WP, 400WP, 500WP

  300WP: rầy nâu/ lúa, rệp muội/ cà phê

  400WP, 500WP: rầy nâu, bọ trĩ/lúa; rệp sáp giả/cà phê

  Công ty TNHH Việt Thắng

  120

  Acetamiprid 20% + Buprofezin 20%

  Penalty 40WP

  rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa

  Công ty TNHH ADC

  121

  Acetamiprid 20% (22%), (24%) + Buprofezin 20% (25%), (30%)

  Khongray 40WP, 47WP, 54WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH – TM Nông Phát

  122

  Acetamiprid 20% + Buprofezin 25%

  Binova 45WP

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Đồng Xanh

  123

  Acetamiprid 250 g/kg + Buprofezin 250g/kg

  Acetapro 500WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Kital

  Everest 500WP

  Rầy nâu/ lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Nam Bộ

  124

  Acetamiprid 400g/kg + Buprofezin 250g/kg

  Atylo 650WP

  Rầy nâu, rầy lưng trắng/lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH TM Thái Nông

  125

  Acetamiprid 150 g/kg + Buprofezin 150 g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 450g/kg

  CLB-Thôn trang 750WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  126

  Acetamiprid 200g/l + Buprofezin 150g/l + Chlorpyrifos ethyl 400g/l

  Chlorusa 750EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam

  127

  Acetamiprid 40g/kg (10g/l), (1g/l), (50g/l), (300g/kg) + Buprofezin 120g/kg (20g/l), (1g/l), (50g/l), (200g/kg) + Fenobucarb 10g/kg (200g/l), (510g/l), (450g/l), (100g/kg)

  Chavez 170WP, 230EC, 512EC, 550EC, 600WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung

  128

  Acetamiprid 100 g/kg + Buprofezin 300g/kg + Imidacloprid 100g/kg

  Rakotajapane 500WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  129

  Acetamiprid 150g/kg + Buprofezin 255g/kg + Imidacloprid 150g/kg

  Calira 555WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  130

  Acetamiprid 100 g/kg (20g/kg), (50g/l), (300g/kg) + Buprofezin 150 g/kg (20g/kg), (20g/l), (150g/kg) + Isoprocarb 50 g/kg (300g/kg), (300g/l), (150g/kg)

  Chesone 300WP, 340WP, 370EC, 600WP

  300WP: rầy nâu/ lúa

  340WP, 370EC, 600WP: rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  131

  Acetamiprid 450g/kg + Buprofezin 300g/kg + Thiamethoxam 50.8g/kg

  Osioi 800.8WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

  132

  Acetamiprid 3% + Cartap 92%

  Hugo 95SP

  sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ lạc, rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP Hóc Môn

  133

  Acetamiprid 50g/l (240g/kg), (100g/kg) (100g/l) + Chlorpyrifos ethyl 200g/l (10g/kg), (400g/kg), (550g/l)

  Checsusa 250EC, 250WG, 500WP, 650EC

  250EC: Rệp sáp/ cà phê

  250WG: Rệp bông xơ/ mía

  500WP: Sâu đục thân, rầy nâu/lúa

  650EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản

  134

  Acetamiprid 2% + Chlorpyrifos Ethyl 18%

  Ecasi 20EC

  rệp sáp/ cà phê, rầy nâu/lúa

  Công ty CP Enasa Việt Nam

  Nicopro 20EC

  Sâu đục thân, rầy nâu/lúa

  Công ty CP Nicotex

  135

  Acetamiprid 30g/l+ Chlorpyrifos Ethyl 495g/l

  Megashield 525EC

  Rầy nâu, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa; mọt đục cành, rệp sáp/ cà phê; sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  136

  Acetamiprid 200 g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 300g/kg

  Mopride rubi 500WP

  Rệp sáp/cà phê ; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Nông nghiệp HP

  137

  Acetamiprid 80g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l

  Classico 480EC

  Rầy nâu/lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty CP VTNN Việt Nông

  138

  Acetamiprid 200g/l + Chlorpyrifos ethyl 500g/l

  Fivtoc super 700EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  139

  Acetamiprid 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 260g/l + Fenobucarb 306g/l

  Politoc 666EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  140

  Acetamiprid 200g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg + Imidacloprid 200g/kg

  Xojapane 800WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  141

  Acetamiprid 150g/kg + Dinotefuran 250g/kg

  Acnal 400WP

  Rầy nâu, bọ trĩ/ lúa; rệp sáp/cà phê; rệp muội/ bông vải

  Công ty TNHH TM Thái Nông

  142

  Acetamiprid 150g/kg + Dinotefuran 150g/kg

  Mitoc-HB 300WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  143

  Acetamiprid 300g/kg + Emamectin benzoate 50g/kg

  Jojotino 350WP

  Bọ trĩ/ lúa

  Công ty CP NN HP

  144

  Acetamiprid 50 g/l + Fenobucarb 350 g/l

  Jara 400EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  145

  Acetamiprid 5% + Fipronil 5%

  Supper Chipusa 10EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát

  146

  Acetamiprid 0.1g/kg, (0.2g/l), (20g/kg) + Fipronil 2.9 g/kg, (49.8g/l) (780g/kg)

  Dogent 3GR, 50SC, 800WG

  3GR: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu khoang/ lạc

  50SC: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  800WG: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  147

  Acetamiprid 5g/l (10g/kg), (280g/kg), (100g/kg), (20g/kg) + Fipronil 10g/l (20g/kg), (20g/kg), (300g/kg), (800g/kg)

  Redpolo 15EC, 30WP, 300WP, 400WG, 820WG

  15EC, 30WP, 820WG: sâu cuốn lá/ lúa

  300WP: rầy nâu/ lúa

  400WG: sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  148

  Acetamiprid 50g/l + Fipronil 50g/l

  Amibest 100ME

  Rầy nâu, sâu đục thân/lúa, rệp sáp giả/cà phê

  Công ty TNHH Việt Hóa Nông

  149

  Acetamiprid 3% (30g/l), (30g/kg), (30g/kg) + Imidacloprid 2% (20g/l), (20g/kg), (20g/kg)

  Sutin 5EC, 50SC, 50WP, 50WG

  5EC: rầy nâu, bọ trĩ/ lúa

  50SC, 50WP, 50WG: Rầy nâu/lúa

  Công ty CP BVTV I TW

  150

  Acetamiprid 70g/kg + Imidacloprid 130g/kg

  Sachray 200WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  151

  Acetamiprid 200g/kg + Imidacloprid 200g/kg

  Azorin 400WP

  rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH SX TM Greenstar

  152

  Acetamiprid 100g/kg (125g/kg), (200g/kg) + Imidacloprid 50g/kg (125g/kg), (200g/kg)

  Mã lục 150WP, 250WP, 400WP

  150WP, 400WP: rầy nâu, bọ xít/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  250WP: bọ trĩ, rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Việt Thắng

  153

  Acetamiprid 100 g/kg + Imidacloprid 200g/kg

  Vip super 300WP

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  154

  Acetamiprid 100 g/l + Imidacloprid 55 g/l

  Nongiahy 155SL

  Rệp sáp/ cà phê, rầy nâu, bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH – TM Thái Phong

  155

  Acetamiprid 150 g/kg , (150g/kg), (150g/kg)+ Imidacloprid 200g/kg (250g/kg), (350g/kg)

  Setusa 350WP, 400WP, 500WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  156

  Acetamiprid 25% (20%) + Imidacloprid 8% (16%)

  Caymangold 33WP, 36WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH - TM Nông Phát

  157

  Acetamiprid 77g/kg + Metolcarb (min 98%) 200g/kg

  Diệt rầy 277WP

  Rầy nâu/Lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Phong Phú

  158

  Acetamiprid 80 g/l + Novaluron 100 g/l

  Cormoran 180EC

  Rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH Adama Việt Nam

  159

  Acetamiprid 150g/kg + Pymetrozine 300g/kg

  Apazin-HB 450WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  160

  Acetamiprid 250g/kg (400g/kg), (400g/kg) + Pymetrozine 250g/kg (300g/kg), (300g/kg)

  Secso 500WP, 700WP, 700WG

  700WP, 700WG: rầy nâu/lúa

  500WP: Sâu khoang/ lạc, bọ xít muỗi/ điều, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  161

  Acetamiprid 25% + Pymetrozine 50%

  Centrum 75WG

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  162

  Acetamiprid 580g/kg + Pymetrozine 20g/kg

  Pycasu 600WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ

  163

  Acetamiprid 30g/l + Pyridaben 170g/l

  Sedox 200EC

  nhện gié/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  164

  Acetamiprid 10 g/kg + Thiamethoxam 240g/kg

  Goldra 250WG

  rầy nâu/ lúa, rệp bông xơ/ mía

  Công ty CP Nông dược Việt Nam

  165

  Acetamiprid 100 g/kg + Thiamethoxam 250g/kg

  B-41 350WG

  Rầy nâu, bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  166

  Acetamiprid 50g/kg + Thiosultap-sodium (Nereistoxin) 550g/kg

  Alfatac 600 WP

  sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  167

  Acetamiprid 50 g/kg + Thiosultap-sodium (Nereistoxin)700g/kg

  Goldan 750 WP

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  168

  Alpha-cypermethrin (min 90 %)

  Ace 5 EC

  sâu phao/ lúa

  Công ty CP TST Cần Thơ

  Alfacua 10 EC

  sâu đục bẹ/ lúa, bọ xít muỗi/ điều, rệp sáp/ cà phê, sâu khoang/ lạc

  Công ty CP Đồng Xanh

  Alfathrin 5EC

  sâu cuốn lá nhỏ/ lúa, bọ xít muỗi/ điều

  Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)

  Alpha 5EC, 10EC, 10SC

  5EC: sâu cuốn lá, cua/ lúa

  10EC: sâu khoang/ lạc

  10SC: kiến/ cà phê, sâu khoang/ lạc, bọ trĩ/ lúa, bọ xít muỗi/ điều

  Map Pacific PTE Ltd

  Alphacide 50EC, 100EC, 170EC, 260EC

  50EC: sâu cuốn lá, bọ xít/ lúa

  100EC: bọ xít/ lúa

  170EC, 260EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM Đức Nông

  Altach 5 EC

  sâu cuốn lá/ lúa, bọ xít/ lạc

  Công ty CP Nông dược HAI

  Anphatox 2.5EC, 5EC, 25EW, 50EW, 100SC

  2.5EC: sâu đục thân/ lúa

  5EC: sâu khoang/ lạc, bọ xít/ lúa

  25EW, 50EW: sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; rệp muội/ đậu tương; sâu đục quả/ cà phê

  100SC: bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

  Antaphos 25EC, 50EC, 100EC

  25EC: sâu cuốn lá/ lúa

  50EC: sâu keo, sâu cuốn lá/ lúa; sâu đục quả/ đậu tương

  100EC: sâu đục quả/ cà phê, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP XNK Nông dược Hoàng Ân

  Bestox® 5EC

  sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít/ lúa; rệp/ đậu tương

  Công ty TNHH FMC Việt Nam

  Bpalatox 25EC, 50EC, 100EC

  25EC: bọ trĩ/ lúa

  50EC: sâu cuốn lá/ lúa

  100EC: sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH TM Bình Phương

  Caterice 5EC

  bọ trĩ/lúa

  Hextar Chemicals Sdn, Bhd

  Cyper-Alpha 5 EC

  sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa

  Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

  Dantox 5 EC

  bọ trĩ/ lúa, sâu xanh/ bông vải, rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

  Fastac 5 EC

  bọ trĩ, bọ xít, rầy, sâu cuốn lá/ lúa; rệp/ cà phê

  BASF Vietnam Co., Ltd.

  Fascist 5EC

  sâu cuốn lá, bọ xít/lúa; bọ xít muỗi/ điều

  Công ty CP Long Hiệp

  Fastocid 5 EC

  sâu cuốn lá/ lúa; sâu khoang/khoai lang; bọ xít muỗi/điều

  Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang

  Fastphos 50EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  Fentac 2.0 EC

  sâu đục quả/ đậu tương

  Imaspro Resources Sdn Bhd

  FM-Tox 25EC, 50EC, 100EC

  25EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; sâu khoang/ lạc, rệp sáp/ cà phê; bọ xít muỗi/ điều

  50EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; sâu khoang/ lạc, rệp sáp/ cà phê

  100EC: sâu khoang/ lạc, rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Việt Thắng

  Fortac 5 EC

  sâu cuốn lá/ lúa, sâu khoang/ lạc

  Forward International Ltd

  Fortox 25EC, 50 EC, 100EC

  25EC, 50EC: sâu khoang/ lạc; sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa

  100EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH TM DV Ánh Dương

  Motox 2.5EC, 5EC, 10EC

  2.5EC: bọ xít, bọ trĩ/ lúa; kiến, rệp sáp/ cà phê; rệp/ đậu tương

  5EC: bọ xít muỗi/ điều; rệp sáp/ cà phê, hồ tiêu; bọ xít, bọ trĩ, sâu keo lúa; sâu đục quả/ đậu xanh

  10EC: rệp/ bông vải; sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; sâu đục quả/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê; bọ xít muỗi/ điều

  Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

  Pertox 5 EC, 100EW, 250EW, 250WP

  5EC: bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  100EW, 250EW, 250WP: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  Pytax-s 5EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á

  Sapen-Alpha 5 EC

  sâu hồng/ bông vải; sâu cuốn lá/ lúa; bọ trĩ, bọ xít/ lúa cạn

  Công ty CP BVTV Sài Gòn

  Supertox 25EC, 50EC, 100EC

  50EC: sâu đục thân / lúa

  25EC, 100EC: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Cali – Parimex. Inc.

  Thanatox 5EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP ND Việt Nam

  Tiper-Alpha 5 EC

  bọ xít, sâu năn/ lúa, rệp muội/ hồ tiêu

  Công ty TNHH TM Thái Phong

  Unitox 5 EC

  bọ xít/ lúa, bọ xít muỗi/ điều

  Công ty TNHH UPL Việt Nam

  Vifast 5EC, 10 SC

  5EC: sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; bọ xít muỗi/điều

  10SC: bọ xít/ lúa; mối/ cao su, cà phê

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  169

  Alpha-cypermethrin 30g/l (50g/kg) + Buprofezin 100g/l (200g/kg) + Chlorpyrifos Ethyl 300g/l (500g/kg)

  Soddy 430EC, 750WP

  430EC: rầy nâu/ lúa

  750WP: sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  170

  Alpha-cypermethrin 100g/l (50g/kg) + Chlorflúazuron 10g/l (20g/kg) + Fipronil 50g/l (200g/kg)

  Kalou 160EW, 270WP

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  171

  Alpha-cypermethrin 120g/l + Chlorfenapyr 100g/l + Emamectin benzoate 30g/l

  Cupvàng 250EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  172

  Alpha-cypermethrin 100g/l + Chlorfenapyr 90g/l + Indoxacarb 110g/l

  Extrausa 300SE

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  173

  Alpha - cypermethrin 1% (2%), (1.6%) + Chlorpyrifos Ethyl 16% (38%), (65%)

  Apphe 17EC, 40EC, 666EC

  17EC: sâu đục thân/ lúa, ngô; sâu xanh/ đậu tương; sâu đục quả/ bông vải

  40EC: sâu đục quả/ đậu tương, rệp sáp/ cà phê, bọ xít muỗi/ điều, sâu khoang/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa, mối/ cao su

  666EC: sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp/cà phê, sâu khoang/đậu tương

  Công ty CP Đồng Xanh

  174

  Alpha-cypermethrin 20g/l (40g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 230g/l (460g/l)

  Supertac 250EC, 500EC

  250EC: sâu khoang/ lạc

  500EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  175

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 500g/l

  Fitoc 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  176

  Alpha-cypermethrin 50g/l (50g/kg), (50g/l), (50g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 25g/l, (500g/kg), (600g/l), (700g/l)

  VK.sudan 75EC, 550WP, 650EC, 750EC

  75EC: Bọ trĩ/ lúa

  550WP: Rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié/lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê

  650EC: Rầy nâu, nhện gié, sâu cuốn lá/ lúa; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê

  750EC: Rệp sáp/cà phê; sâu xanh da láng/đậu tương; sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  177

  Alpha-cypermethrin 2% + Chlorpyrifos Ethyl 38%

  Careman 40EC

  Mọt đục cành/cà phê

  Công ty CP TST Cần Thơ

  178

  Alpha-cypermethrin 300g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l

  Light 700EC

  Sâu đục thân/lúa

  Công ty TNHH TM SX GNC

  179

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 520g/l

  Marvel 570EC

  Rầy nâu/lúa, rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Mekong

  180

  Alpha-cypermethrin 40g/l (40g/l), (40g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l (410g/l), (437g/l) + Dimethoate 226g/l, (297g/l), (300g/l)

  Bowing 666EC, 747EC, 777EC

  666EC: Sâu đục thân/ngô

  747EC: rệp sáp/cà phê

  777EC: sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  181

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 482g/l + Emamectin benzoate 18g/l

  Agritoc 550EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  Filitox super 550EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  182

  Alpha-cypermethrin 40g/l, (40g/l), (40g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l, (410g/l), (420g/l) + Fenobucarb 210g/l, (250g/l), (260g/l)

  Rocketasia 650EC, 700EC, 720EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  183

  Alpha-cypermethrin 55g/l + Chlorpyrifos ethyl 300g/l + Fenobucarb 311g/l

  Pictoc 666EC

  Sâu cuốn lá/Lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  184

  Alpha-cypermethrin 30g/l (25g/l), (60g/kg) + Chlorpyrifos Ethyl 220g/l (565 g/l), (440g/kg) + Imidacloprid 50g/l (5g/l), (100g/kg)

  Spaceloft 300EC, 595EC, 600WP

  300EC: Bọ trĩ, rầy nâu, nhện gié, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu đục bẹ/ lúa; rệp sáp/cà phê

  595EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; mọt đục cành/cà phê

  600WP: Rệp sáp, mọt đục cành/ cà phê; rầy nâu, sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH An Nông

  185

  Alpha-cypermethrin 50g/l (50g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 520g/l (545g/l) + Indoxacarb 30g/l (5g/l)

  Vitashield gold 600EC

  600EC (50g/l + 520g/l + 30g/l): Sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp, mọt đục cành/cà phê

  600EC (50g/l + 545g/l + 5g/l): Mọt đục cành, rệp sáp/cà phê; nhện gié, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ phấn/lúa

  Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

  186

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos ethyl 520g/l + Indoxacarb 30g/l

  Groudo 600EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Đầu tư TM và PTNN ADI

  187

  Alpha-cypermethrin 66g/l + Chlorpyrifos ethyl 400g/l + Quinalphos 200g/l

  Picmec 666EC

  sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  188

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Chlorpyrifos Ethyl 550g/l + Thiamethoxam 30 g/l

  Hiddink 630EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  189

  Alpha-cypermethrin 25 g/l + Dimethoate 400 g/l

  Ablane 425EC

  Rệp sáp/ cà phê, sâu xanh da láng/đậu tương

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  190

  Alpha-cypermethrin 10g/l (15g/l), (20g/l) + Dimethoate 140g/l (185g/l), (280g/l)

  Cyfitox 150EC, 200EC, 300EC

  150EC, 200EC: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa

  300EC: rệp sáp/ cà phê; sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ/ lúa; rệp/ mía

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  191

  Alpha-cypermethrin 150g/kg + Dinotefuran 200g/kg

  Dinosinjapane 350WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  192

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Emamectin benzoate 36g/l

  Emarin 86EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Mùa Vàng

  193

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Emamectin benzoate 50g/l

  Redtoc 100EC

  Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Vipes Việt Nam

  194

  Alpha-cypermethrin 5g/kg (10g/kg), (30g/l), (60g/l) + Fenobucarb 50g/kg (10g/kg), (450g/l), (10g/l) + Isoprocarb 30g/kg, (350g/kg), (50g/l), (10g/l)

  Sieugon 85GR, 370WP, 530EC, 80EW

  85GR: rầy lưng trắng/lúa

  80EW, 370WP: rầy lưng trắng, sâu cuốn lá/lúa

  530EC: rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  195

  Alpha-cypermethrin 100g/l (150g/kg) + Fipronil 100g/l (300g/kg) + Imidacloprid 150g/l (300g/kg)

  Sieublack 350SC, 750WP

  350SC: sâu đục bẹ, sâu đục thân, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/cà phê

  750WP: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa, rệp sáp/cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  196

  Alpha-cypermethrin 1%, (75g/kg) + Fipronil 9% (150g/kg) + Indoxacarb 20% (75g/kg)

  Acmastersuper 30WP, 300SC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  197

  Alpha-cypermethrin 30g/l + Imidacloprid 20g/l

  Alphador 50EC

  bọ xít, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; bọ xít muỗi/điều; rệp vảy/ cà phê; sâu khoang/ lạc; rệp sáp/ hồ tiêu

  Công ty CP Thanh Điền

  198

  Alpha-cypermethrin 50g/l + Imidacloprid 100g/l + Thiamethoxam 200g/l

  Zap 350SC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn

  199

  Alpha-cypermethrin 50g/l (10g/l), (50g/l) + Permethrin 5g/l (470g/l), (50g/l) + Profenofos 30g/l (30g/l) (20g/l)

  Ktedo 85EC, 510EC, 120EW

  85EC: bọ trĩ/ lúa

  510EC, 120EW: Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  200

  Alpha-cypermethrin 50g/l (100 g/l), (100g/l), (30g/l) + Phoxim 45g/l (30 g/l), (100g/l), 400g/l)

  Kasakiusa 95EC, 130EW, 200EC, 430EC

  95EC: Bọ trĩ/lúa

  130EW, 200EC: Sâu cuốn lá/lúa

  430EC: Sâu đục thân/lúa, bọ xít muỗi/ điều

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  201

  Alpha-cypermethrin 10g/l + Profenofos 200g/l

  Profast 210EC

  sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa, sâu xanh/ đậu tương, rệp sáp, rệp vảy, sâu đục quả/ cà phê

  Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd

  202

  Alpha-cypermethrin 30g/l (30g/l) + Profenofos 270g/l (570g/l)

  Actatac 300EC, 600EC

  300EC: sâu đục thân/ lúa

  600EC: sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  203

  Alpha-cypermethrin 150g/kg + Pymetrozine 400g/kg

  Pymestar 550WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Hóa Chất và Thương Mại Trần Vũ

  204

  Alpha-cypermethrin 30g/l + Quinalphos 270g/l

  Moclodan 300EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  205

  Alpha-cypermethrin 35g/l + Quinalphos 215g/l

  Focotoc 250EC

  sâu khoang/ lạc

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  206

  Amino acid

  Amino 15SL

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Đông Nam Đức Thành

  207

  Amitraz (min 97%)

  Binhtac 20EC

  Nhện gié/ lúa

  Bailing Agrochemical Co., Ltd

  Mitac 20 EC

  Nhện gié/ lúa

  Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd

  208

  Amitraz 350g/kg + Hexythiazox 100g/kg

  Map nano 450WP

  nhện gié/lúa

  Map Pacific PTe Ltd

  209

  Annonin (min 95%)

  TT-Anonin1EC

  sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; sâu xanh/ cà chua, sâu tơ/ bắp cải

  Công ty TNHH TM Tân Thành

  210

  Artemisinin

  Visit 5 EC

  sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang/ rau; rầy xanh/ chè; rệp muội, bọ trĩ/ cây có múi

  Công ty CP PAC

  211

  Azadirachtin

  Agiaza 0.03 EC, 4.5EC

  0.03EC: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân/ lúa; bọ trĩ, rầy xanh/ chè; rệp sáp/ na; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ rau cải; nhện đỏ/ ớt; rệp/ cà

  4.5EC: sâu xanh/ cải xanh; sâu đục quả, nhện đỏ/ ớt; sâu tơ/ bắp cải; rệp sáp/ thuốc lá; nhện đỏ/ hoa hồng; sâu xanh da láng/ đậu tương; rệp/ cà pháo; sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân/ lúa; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; rệp sáp/ na; bọ cánh tơ, nhện đỏ, rầy xanh/ chè

  Công ty TNHH SX TM DV Thu Loan

  Altivi 0.3EC

  sâu tơ, sâu xanh/ rau cải xanh; nhện đỏ, rầy xanh/ chè; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam, quýt; sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa

  Công ty CP Nicotex

  Aza 0.15 EC

  sâu tơ/ bắp cải

  Công ty TNHH Phan Lê

  A-Z annong 0.15EC, 0.3EC, 0.6EC, 0.9EC

  0.15EC: rầy nâu, cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ cải bông; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ/ cam; rệp muội/ thuốc lá; rệp sáp/ cà phê.

  0.3EC: sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ cải bông, đậu tương; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; nhện đỏ/ cam; rệp muội/ thuốc lá; rệp sáp/ cà phê; sâu xanh/ cà chua

  0.6EC, 0.9EC: bọ trĩ, sâu phao đục bẹ, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ súp lơ; sâu xanh/ cà chua; sâu xanh da láng/ đậu tương; nhện đỏ/ cam; rệp đào/ thuốc lá; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  Bio Azadi 0.3SL

  bọ trĩ/ nho

  Công ty TNHH CNSH Điền Trang Xanh

  Boaza 0.3EC

  Sâu tơ/bắp cải

  Công ty TNHH Nông Duyên

  Cittioke 0.6EC, 0.9EC

  rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh/ cà chua

  Eastchem Co., Ltd.

  Goldgun 0.3EC, 0.6EC, 0.9EC

  sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ súp lơ; sâu xanh/ cà chua, đậu tương; rệp đào/ thuốc lá; nhện đỏ/ cam; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH MTV Gold Ocean

  Hoaneem 0.15EC, 0.3EC

  sâu cuốn lá/lúa; bọ nhảy, sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ đậu tương; nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ bưởi

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  Jasper 0.3 EC

  sâu cuốn lá/ lúa, sâu tơ/ cải xanh, nhện đỏ/ cây có múi, rầy bông/ nho, rệp/ thuốc lá, rầy xanh/ chè

  Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

  Kozomi 0.15EC, 0.3EC, 1EC

  0.15EC: bọ nhảy/ bắp cải; nhện đỏ, bọ cánh tơ/ chè; rầy nâu/ lúa

  0.3EC: sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu xanh da láng, sâu đục quả/ đậu tương; rệp sáp/ cà phê; rệp đào/ thuốc lá; sâu vẽ bùa/ bưởi; rầy xanh/ xoài

  1EC: rệp đào/ thuốc lá; rầy xanh/ xoài; sâu đục quả/ đậu đỗ; rầy xanh chè

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  Minup 0.3EC, 0.6EC, 0.9EC

  0.3EC: sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang/ bắp cải; sâu xanh da láng/ súp lơ, đậu tương; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi/ chè; nhện đỏ/ cam; rệp đào/ thuốc lá; rệp sáp/ cà phê; sâu xanh/ cà chua, sâu đục quả/ xoài

  0.6EC, 0.9EC: sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao đục bẹ/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ súp lơ, đậu tương; sâu xanh/ cà chua; rệp đào/ thuốc lá; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH US.Chemical

  Misec 1.0 EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải

  Viện Khoa học vật liệu ứng dụng

  Mothian 0.35EC

  sâu tơ/ bắp cải, rau cải, súp lơ, su hào; sâu khoang/ rau dền, mồng tơi, rau muống; sâu đục quả/ cà tím, ớt, đậu côve; bọ nhảy/ cải thảo; nhện đỏ/ cam

  Công ty CP Nông nghiệp Thiên An

  Neem Nim Xoan Xanh green 0.15 EC, 0.3 EC

  0.15EC: ruồi đục lá/ cải bó xôi, rệp sáp/ cà phê, bọ cánh tơ/ chè

  0.3EC: ruồi đục lá/ cải bó xôi, rệp sáp/ cà phê, bọ cánh tơ/ chè, sâu tơ/ bắp cải, sâu xanh da láng/ cải bông, tuyến trùng/cà phê

  Công ty TNHH Ngân Anh

  Sarkozy 0.3EC, 1EC

  sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; rầy xanh, bọ xít muỗi/ chè

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  Sokotin 0.3EC

  sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu xanh da láng/ đậu tương; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; nhện đỏ, rầy xanh/ chè

  Công ty TNHH Vật tư NN Phương Đông

  Super Fitoc 10EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  Trutat 0.32EC

  sâu đục quả/ đậu tương; nhện đỏ, sâu vẽ bùa/ cam; sâu tơ/ bắp cải; rệp muội/ cải bẹ; bọ nhảy/ rau cải; sâu cuốn lá/ lúa; bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; rệp sáp/ cà phê; sâu xanh da láng/ thuốc lá

  Công ty TNHH Nam Bắc

  Vineem 1500EC

  rệp/ cải thảo; bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa; bọ nhảy, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; bọ trĩ, nhện đỏ, bọ xít muỗi, rầy xanh/ chè

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  212

  Azadirachtin 1.5g/kg + Chlorflúazuron 200g/kg + Emamectin benzoate 5.5g/kg

  Mig 18 207WG

  Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  213

  Azadirachtin 7g/l, (9g/l) + Emamectin benzoate 7.5g/l, (9g/l)

  Ramec 15EC, 18EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  214

  Azadirachtin 0.1g/l (0.1g/l), (0.2g/l) , (0.1g/kg), (0.1 g/kg), (0.1g/l), (0.1g/l), (0.1g/kg), (0.1g/l) (0.1g/kg), (0.1g/kg) + Emamectin benzoate 10g/l (20g/l), (40g/l), (54.9g/kg), (69.9g/kg), (74.9g/l), (79.9g/l), (102.9g/kg), (62.9g/l), (177.9g/kg), (199.9g/kg)

  Emacinmec 10.1EC, 20.1EC, 40.2EC, 55SG, 70SG, 75SC, 80EC, 103SG, 63EC, 178SG, 200SG

  10.1EC, 20.1EC, 40.2EC: sâu cuốn lá/ lúa; sâu khoang/ đậu tương; sâu tơ/ bắp cải; rầy xanh/ chè; rệp bông/ xoài; nhện đỏ/ cam

  55SG, 80EC: sâu cuốn lá/ lúa

  63EC: rầy bông/xoài

  70SG, 75SC: Sâu tơ/bắp cải

  103SG: rầy nâu/lúa

  178SG: bọ cánh tơ/ chè

  200SG: sâu vẽ bùa/cam

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ

  215

  Azadirachtin 3 g/l (3g/kg), (3g/l), (3g/kg), (3g/kg) + Emamectin benzoate 22 g/l (52g/kg), (52g/l), (62g/kg), (97g/kg)

  Promathion 25EC, 55WG, 55EC, 65WG, 100WG

  25EC: nhện đỏ/cam

  25EC, 55WG: Sâu xanh/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa, sâu tơ/ bắp cải

  55EC: Sâu tơ/bắp cải

  65WG, 100WG: Sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  216

  Azadirachtin 1 g/kg + Emamectin benzoate 115g/kg

  Dragonfly 116WG

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Đầu tư và PT TM QT Thăng Long

  217

  Azadirachtin 0.124% + Extract of Neem oil 66%

  Agrimorstop 66.124EC

  sâu khoang/ lạc

  Kital Ltd.

  218

  Azadirachtin 3 g/l + Matrine 2 g/l

  Lambada 5EC

  sâu cuốn lá/ lúa; sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ hành; sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

  219

  Azadirachtin 5g/l + Matrine 4g/l

  Golmec 9EC

  sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; rệp/ cải xanh; dòi đục lá/ cà chua; sâu khoang/ đậu tương; bọ trĩ, sâu xanh/ dưa hấu; bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/ chè; sâu vẽ bùa/ cam; rầy bông/ xoài

  Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA

  220

  Azadirachtin 0.6% + Matrine 0.4%

  Biomax 1 EC

  sâu xanh bướm trắng, rệp muội, sâu tơ/ bắp cải, cải xanh; sâu xanh da láng/ đậu tương, cà chua; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ, rệp muội/ chè; bọ nhảy/ cải làn; rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; nhện đỏ, sâu vẽ bùa, rệp muội/ cam; sâu vẽ bùa, rệp muội, nhện đỏ/ quýt

  Công ty TNHH Vật tư NN Phương Đông

  221

  Azadirachtin 3g/l + Spinosad 17g/l

  Dompass 20SC

  Sâu tơ/bắp cải

  Công ty TNHH Agricare Việt Nam

  222

  Azocyclotin (min 98%)

  Qualityjapane 300EC

  Nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  223

  Azocyclotin 150g/l (450g/kg) + Buprofezin 60g/l (250g/kg) + Diflubenzuron 150g/l (50g/kg)

  Usagtox 360SC, 750WP

  360SC: Nhện gié/lúa

  750WP: Nhện đỏ/ cà phê; sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ phấn trắng, nhện gié/lúa

  Công ty TNHH An Nông

  224

  Azocyclotin 400 g/kg + Cyflumetofen 300g/kg

  Bung 700WP

  Nhện gié/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

  225

  Azocyclotin 100g/l, (600g/kg), (200g/kg) + Flonicamid 260g/l, (100g/kg), (550g/kg)

  Autopro 360SC, 700WP, 750WP

  360SC, 750WP: rệp sáp/cà phê, rầy nâu/lúa

  700WP: nhện gié, rầy nâu/ lúa; nhện đỏ, rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH An Nông

  226

  Azocyclotin 150g/l (300g/kg) + Spiromesifen (min 97%) (200g/l), 400g/kg

  Trextot 350SC, 700WP

  350SC: nhện gié/lúa

  700WP: nhện gié, rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

  227

  Bacillus thuringiensis var. aizawai

  Aizabin WP

  sâu tơ, sâu xanh, sâu đo/ bắp cải; sâu khoang, sâu cuốn lá/ lạc; sâu khoang, sâu đục quả/ đậu tương; sâu xanh, sâu khoang, sâu đo/ cà chua; sâu cuốn lá/ cam; sâu xanh, sâu khoang/ thuốc lá; sâu xanh, sâu đo/ bông vải

  Công ty TNHH Sản phẩm Công Nghệ Cao

  Aztron WG 35000 DMB U

  sâu tơ/ cải bắp; sâu xanh da láng/ cà chua; sâu xanh da láng, sâu tơ, sâu khoang/ cải xanh; sâu vẽ bùa/ cây có múi; sâu đục quả/ hồng xiêm, xoài

  Công ty TNHH Ngân Anh

  Enasin 32WP

  Sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa, sâu tơ/bắp cải; sâu đục quả/ đậu đũa; sâu tơ/rau cải, cải thảo; sâu khoang/rau dền, mồng tơi

  Công ty CP ENASA Việt Nam

  Map-Biti WP 50000 IU/mg

  sâu xanh, sâu tơ/ bắp cải; sâu khoang/ rau cải, dưa hấu; sâu xanh/ cà chua, đậu tương, thuốc lá

  Map Pacific PTE Ltd

  Xentari 35WG

  sâu tơ/ bắp cải, sâu khoang/ nho

  Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

  228

  Bacillus thuringiensis var.kurstaki

  An huy (8000 IU/mg) WP

  sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu khoang/ lạc, đậu cô ve; sâu xanh da láng/ cà chua, thuốc lá; sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Trường Thịnh

  Biobit 16 WP, 32WP

  sâu xanh/ bắp cải, sâu xanh/ bông vải

  Forward International Ltd

  Biocin 16 WP, 8000 SC

  16WP: sâu tơ/ rau cải, sâu xanh da láng/ lạc

  8000SC: sâu tơ rau cải, bắp cải; sâu xanh da láng/ đậu

  Công ty CP BVTV Sài Gòn

  Baolus 50000 IU/mg WP

  sâu tơ/ bắp cải

  Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á

  Bicilus 18WP

  sâu khoang/ lạc

  Công ty TNHH King Elong

  Comazol (16000 IU/mg) WP

  sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải; rầy xanh, nhện đỏ/ chè

  Công ty CP Nicotex

  Crymax® 35 WP

  sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP Cali Agritech USA.

  Delfin WG (32 BIU)

  sâu tơ/ rau cải; sâu đo/ đậu đũa; sâu xanh/ cà chua, hoa hồng, hành; sâu đục quả/ vải; sâu xanh da láng/ lạc; sâu khoang, sâu xanh/ bắp cải; sâu róm/ thông

  Công ty TNHH Việt Thắng

  Dipel 6.4WG

  sâu tơ/ bắp cải, bọ xít muỗi, sâu cuốn lá/ chè

  Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam

  Forwabit 16 WP, 32WP

  sâu xanh/ bắp cải, sâu ăn lá/ bông vải

  Forward International Ltd

  Halt 5% WP (32000 IU/mg)

  sâu tơ/ bắp cải; sâu xanh da láng/ lạc

  Công ty CP Công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh

  Jiabat 15WG, (50000 IU/mg) WP

  15WG: sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ cải bắp

  (50000 IU/mg)WP: sâu tơ/ bắp cải

  Công ty CP Jia Non Biotech (VN)

  Kuang Hwa Bao WP 16000 IU/ mg

  sâu tơ, sâu bướm trắng/ bắp cải

  Bion Tech Inc.

  MVP 10 FS

  sâu tơ, sâu xanh/ bắp cải

  Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa Kỳ

  Newdelpel (16000 IU/mg) WP, (32000 IU/mg) WP, (64000 IU/mg) WG

  sâu tơ/ bắp cải; sâu cuốn lá nhỏ/ lúa; rầy xanh, bọ cánh tơ/ chè; sâu xanh/ cà chua

  Công ty TNHH An Nông

  Shian 32 WP (3200 IU/mg)

  sâu tơ/ rau cải

  Công ty TNHH MTV Tô Nam Biotech

  Thuricide HP, OF 36 BIU

  HP: sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang/ bắp cải; sâu xanh/ hành, cà chua, hoa hồng; sâu đục quả/ vải, cà chua; sâu xanh da láng/ lạc; sâu róm/ thông

  OF 36BIU: sâu xanh, sâu khoang/ bắp cải; sâu xanh/ hành, cà chua, hoa hồng; sâu đục quả/ vải; sâu xanh da láng/ lạc; sâu róm/ thông

  Công ty TNHH Việt Thắng

  Vbtusa (16000 IU/mg) WP

  sâu tơ, bọ nhảy/ bắp cải; sâu vẽ bùa/ cam; sâu róm/ thông; sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  Vi - BT 16000WP, 32000WP

  16000WP: sâu ăn lá/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lúa

  32000WP: sâu tơ/ bắp cải, sâu xanh da láng/ lạc

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  V.K 16 WP, 32 WP

  16WP: sâu xanh/ bông vải, sâu tơ/rau, sâu cuốn lá/ chè

  32WP: sâu xanh/ bông vải, sâu tơ/rau

  Công ty CP BVTV I TW

  229

  Bacillus thuringiensis var. kurstaki 16.000 IU + Granulosis virus 108 PIB

  Bitadin WP

  sâu ăn lá, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang/ rau; sâu xanh, sâu xanh da láng, sâu khoang, sâu đục thân, sâu đục quả/ bông vải, thuốc lá; sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; sâu róm/ thông; rệp bông xơ/ mía

  Công ty TNHH Nông Sinh

  230

  Bacillus thuringiensis var. kurstaki 1.6% + Spinosad 0.4%

  Xi-men 2SC

  bọ phấn, dòi đục lá/ cà chua; sâu tơ, rệp muội, sâu xanh/ bắp cải; sâu khoang/ lạc, đậu tương; sâu xanh da láng/ hành; dòi đục lá, nhện đỏ/ dưa chuột; sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH MTV Lucly

  231

  Bacillus thuringiensis. var. 7216

  Amatic (1010 bào tử/ml) SC

  sâu tơ, sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu khoang/ lạc, đậu côve; sâu xanh da láng/ cà chua, thuốc lá; sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa

  Công ty TNHH Trường Thịnh

  Pethian (4000 IU) SC

  sâu tơ/ su hào; sâu xanh bướm trắng/ bắp cải; sâu khoang/ lạc, đậu cove; sâu xanh da láng/ cà chua, thuốc lá; sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Nông nghiệp Thiên An

  232

  Bacillus thuringiensis var. T 36

  TP-Thần tốc 16.000 IU

  sâu đục thân/ lúa; rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ/ chè; sâu xanh/ cà chua

  Công ty TNHH Thành Phương

  233

  Beauveria bassiana Vuill

  Biovip 1.5 x 109 bào tử/g

  rầy, bọ xít/ lúa

  Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

  Muskardin 10WP

  sâu đục thân/ lúa, ngô; sâu xanh da láng/ cà chua, rầy nâu/ lúa

  Công ty CP TST Cần Thơ

  234

  Beauveria bassiana 1x109 bào tử/ g + Metarhizium anizopliae 0.5 x 109 bào tử/g

  Trắng xanh WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Đông Nam Đức Thành

  TKS-Nakisi WP

  Rệp sáp/hồ tiêu

  Công ty TNHH Thủy Kim Sinh

  235

  Bensultap (min 98%)

  Pretiny 95WP, 99.9WP

  95WP: sâu cuốn lá/ lúa

  99.9WP: Bọ trĩ/ điều

  Công ty TNHH TM SX Ngọc Yến

  236

  Beta-cypermethrin (min 98.0 %)

  Chix 2.5 EC

  sâu cuốn lá, bọ xít, bọ trĩ/ lúa; sâu khoang/ lạc; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH UPL Việt Nam

  Daphatox 35 EC

  sâu keo, sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Kinh doanh hóa chất Việt Bình Phát

  Nicyper 4.5 EC

  sâu xanh/ đậu xanh, rệp vẩy/ cà phê, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty CP Nicotex

  237

  Beta-cypermethrin 50g/l, (60g/kg), (200g/l), (10g/kg) + Buprofezin 50g/l, (60g/kg), (10g/l), (300g/kg)

  Okamex 100EC, 120WP, 210SC, 310WP

  100EC: sâu đục thân/ lúa

  120WP: Sâu cuốn lá/ lúa

  210SC, 310WP: rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ

  238

  Beta-cypermethrin 70g/l + Chlorpyrifos ethyl 480g/l

  Superfos 550EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Vipes Việt Nam

  239

  Beta-cypermethrin 36g/l + Chlorpyrifos ethyl 425g/l + Quinalphos 205g/l

  Wofamec 666EC

  Sâu đục thân/ lúa

  Công ty CP QT Hòa Bình

  240

  Beta-cypermethrin 50g/l + Emamectin benzoate 10g/l + Lufenuron 60g/l

  Caranygold 120EC

  Sâu cuốn lá/lúa

  Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung

  241

  Beta-cypermethrin 10g/l, (15g/l), (20g/kg) (20g/l) + Profenofos 200 g/l (100g/l), (300g/kg) (500g/l) + Thiamethoxam 50 g/l (160g/l), (100g/kg) (50g/l)

  Akulagold 260 EW, 275SC, 420WP, 570EC

  260EW, 420WP: rầy nâu, sâu đục thân/ lúa; rệp sáp/ cà phê

  275SC: rầy lưng trắng/lúa

  570EC: rầy nâu/ lúa

  Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung

  42

  Benfuracarb (min 92 %)

  Fucarb 20EC

  Tuyến trùng/ cà phê, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  Oncol 5GR, 20EC, 25WP

  5GR: sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp sáp, tuyến trùng/ cà phê

  20EC: sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp vảy, tuyến trùng/cà phê

  25WP: sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa; rệp sáp, tuyến trùng, ấu trùng ve sầu/cà phê

  Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd

  243

  Bifenazate (min 95%)

  Banter 500WG

  Nhện đỏ/cam

  Công ty TNHH UPL Việt Nam

  Ω-Bifena 24SC

  Nhện đỏ/chè

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  244

  Bifenazate 22.5% + Etoxazole 2.5%

  Enter 250SC

  Nhện đỏ/ hoa hồng

  Công ty TNHH Fujimoto Nhật Bản

  245

  Bifenazate 300g/l + Etoxazole 200g/l

  Willmer 500SC

  nhện đỏ/hoa hồng

  Công ty CP Long Hiệp

  246

  Bifenazate 16% + Spirodiclofen 8% +

  Spider 240SC

  Nhện đỏ/ hoa hồng

  Công ty TNHH Fujimoto Việt Nam

  247

  Bifenazate 300g/l + Spirodiclofen 150g/l

  Rosser 450SC

  Nhện đỏ/hoa hồng

  Công ty CP Long Hiệp

  248

  Bifenthrin (min 97%)

  Talstar 25EC

  sâu xanh da láng/ đậu tương, bọ xít muỗi/ điều

  Công ty TNHH FMC Việt Nam

  249

  Bifenthrin 17.1% + Imidacloprid 17.1%

  Vote 34.2SC

  sâu đục thân/ngô

  Công ty TNHH Phú Nông

  250

  Bifenthrin 3% + Chlorfenapyr 7%

  Omega-Secbi 10SC

  Nhện đỏ/hoa hồng

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  251

  Bifenthrin 50g/l + Imidacloprid 250g/l

  Galil 300SC

  nhện gié, bọ trĩ, rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Adama Việt Nam

  252

  Bifenthrin 50g/l + Novaluron 50g/l

  Rimon Fast 100SC

  sâu xanh da láng/ lạc, mọt đục cành/cà phê, sâu đục thân/mía

  Công ty TNHH Adama Việt Nam

  253

  Buprofezin (min 98 %)

  Annongaplau 100WP, 250WP, 250SC, 400SC, 400WG

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH An Nông

  Anproud 70WG

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

  Aperlaur 100WP, 250WP, 500EC, 500WP, 700WG

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  Apolo 10WP, 25WP, 25SC, 40WP

  10WP, 25SC: rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê

  25WP: rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê, rầy/ xoài

  40WP: rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH – TM Thái Nông

  Applaud 10WP, 25SC, 25WP

  10WP: rầy/ lúa, rầy xanh/ chè

  25SC: rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cam

  25WP: rầy nâu/ lúa

  Nihon Nohyaku Co., Ltd.

  Asmai 100WP, 250WP, 350WP, 500WG

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Việt Thắng

  Bolo 25SC

  rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH UPL Việt Nam

  Bombi 300WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng

  Bush 700WG

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Nông nghiệp HP

  Butal 10 WP, 25WP

  10WP: rầy nâu/ lúa; rệp sáp/ cà phê, xoài; rầy chổng cánh/

  cây có múi; bọ xít muỗi/ điều

  25WP: rầy chổng cánh/ cam; rầy nâu/ lúa; rầy xanh/ chè; rệp sáp/ xoài, cà phê; bọ xít muỗi/ điều

  Bailing Agrochemical Co., Ltd

  Butyl 10WP, 40WG, 400SC

  10WP: rầy nâu/ lúa, rầy xanh/ chè

  40WG: rầy nâu/ lúa, rầy bông/ xoài, rầy nâu nhỏ, rầy lưng trắng/lúa

  400SC: rầy nâu/ lúa, rầy bông/ xoài

  Công ty CP BVTV Sài Gòn

  Difluent 10WP, 25WP

  10WP: rầy nâu/ lúa

  25WP: rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ na

  Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA

  Encofezin 10WP, 25WP

  10WP: rầy nâu/ lúa, bọ xít muỗi/ chè

  25WP: rầy nâu / lúa

  Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)

  Hello 250WP, 500WP, 700WG

  250WP: rầy nâu/ lúa; rệp, rầy bông/ xoài; rầy xanh, bọ xít muỗi/ chè; rệp sáp/ cà phê; rầy chổng cánh/ cam

  500WP: rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê, na; rầy chổng cánh/cam

  700WG: Rầy nâu/lúa, rầy bông/xoài, rệp sáp/cà phê, rệp sáp/cam, rệp muội/dưa hấu, bọ xít muỗi/điều, rầy xanh/lạc

  Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

  Lobby 10WP, 25WP

  10WP: rầy nâu/ lúa

  25WP: rầy nâu, rầy lưng trắng/ lúa

  Công ty TNHH ADC

  Map-Judo 25 WP, 800WP

  25WP: rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cam

  800WP: rệp sáp/ cà phê, rầy nâu/ lúa

  Map Pacific PTE Ltd

  Oneplaw 10WP

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu

  Pajero 30WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng

  Partin 25WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

  Profezin 10WP, 250WP, 400SC

  10WP, 250WP: Rầy nâu/lúa

  400SC: Bọ xít muỗi/chè, rầy bông/xoài, rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Hóc Môn

  Ranadi 10 WP, 25WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Đồng Xanh

  Sấm sét 25WP, 400SC

  25WP: rầy nâu/ lúa, rầy bông/ xoài

  400SC: rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến

  Shadevil 250WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH MTV SNY

  Thần công 25WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH – TM Nông Phát

  Tiffy Super 500WG

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Nông nghiệp HP

  Tiksun 250WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH BVTV Hoàng Anh

  Uni-prozin 25WP

  rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH World Vision (VN)

  Viappla 10WP, 25WP

  rầy nâu/ lúa, rầy xanh/ chè

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  254

  Buprofezin 100 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 500g/l

  Nanofos 600EC

  sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH Nam Nông Phát

  255

  Buprofezin 10% + Chlorpyrifos Ethyl 40%

  Abm 50EC

  rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa

  Công ty TNHH - TM Tân Thành

  256

  Buprofezin 100g/l (100g/kg) + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l (400g/kg)

  Penalty gold 50EC, 50WP

  50EC: sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, rầy nâu, bọ trĩ, bọ xít, sâu đục thân, nhện gié, rầy phấn trắng/lúa; rệp sáp, mọt đục cành/ cà phê

  50WP: sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH ADC

  257

  Buprofezin 100 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 455g/l

  Proact 555EC

  sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa; sâu đục quả, rệp muội/đậu tương; sâu đục quả, mọt đục cành/cà phê

  Công ty TNHH Phú Nông

  258

  Buprofezin 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l

  Bonus-gold 500EC

  rầy nâu, sâu đục thân/lúa

  Công ty CP Nicotex

  259

  Buprofezin 100g/l (150g/l), (150g/l), (150g/l) + Chlorpyrifos ethyl 400g/l (500g/l), (550g/l), (600g/l)

  B52-Usa 500EC, 650EC, 700EC, 750EC

  500EC: Sâu cuốn lá/ lúa

  650EC: Rầy nâu/lúa

  700EC: Sâu đục thân/lúa

  750EC: Rệp sáp/ cà phê

  Công ty TNHH Nông dược Đại Nam

  260

  Buprofezin 25% (150g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 5% (400g/l)

  U30-Thôn trang 30WP, 55EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  261

  Buprofezin 250g/l + Chlorpyrifos ethyl 450g/l

  Towtoc 700EC

  rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  262

  Buprofezin 280g/kg, (100/kg), (300g/kg). (250g/l), (250g/l) + Chlorpyrifos ethyl 300g/kg (400g/kg), (300g/kg), (400g/l), (510g/l) + Dinotefuran 15g/kg (100g/kg), (25g/kg), (16g/l), (17g/l)

  Dragoncin 595WP, 600WP, 625WP, 666EC, 777EC

  595WP, 625WP: Rầy nâu/lúa

  666EC: Rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa

  777EC, 600WP: rệp sáp/cà phê, rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ

  263

  Buprofezin 150g/l + Chlorpyrifos Ethyl 350g/l + Dinotefuran 200g/l

  Nanosynusa 700EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông

  264

  Buprofezin 100g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l + Fenobucarb 200g/l

  Nanora super 700EC

  rầy nâu, sâu phao đục bẹ, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp giả/cà phê

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông

  Oshanpro 700EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ

  265

  Buprofezin 120g/l + Chlorpyrifos Ethyl 480g/l + Fipronil 35g/l

  Saguaro 635EC

  rầy nâu/lúa

  Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI

  Winter 635EC

  rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy phấn trắng, nhện

  gié/lúa

  Công ty TNHH ADC

  266

  Buprofezin 200g/kg (90g/l) + Chlorpyrifos Ethyl 50g/kg (400g/l) + Imidacloprid 200g/kg (10g/l)

  Bamper 450WP, 500EC

  450WP: Rầy nâu/lúa

  500EC: Sâu đục thân, rầy nâu/lúa; rệp sáp/cà phê

  Công ty CP Nông dược Việt Thành

  267

  Buprofezin 100 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 450g/l + Imidacloprid 50g/l

  Clacostusa 600EC

  Rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM SX Thôn Trang

  268

  Buprofezin 200g/kg (150g/kg) + Chlorpyrifos Ethyl 300g/kg (400g/kg) + Imidacloprid 100g/kg (150g/kg)

  Himlam 600WP, 700WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Long An

  269

  Buprofezin 400 g/kg + Chlorpyrifos Ethyl 300g/kg + Imidacloprid 40g/kg

  Federo 740WP

  Rầy nâu/ lúa

  Eastchem Co., Ltd

  270

  Buprofezin 22% + Chlorpyrifos Ethyl 5% + Imidacloprid 3%

  Maraton 30EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Lion Agrevo

  271

  Buprofezin 90g/l (120g/l), (300g/kg ) + Chlorpyrifos ethyl 300g/l (460g/l) (400g/kg) + Lambda- cyhalothrin 30g/l (20g/l), (50g/kg)

  Topple 420EC, 600EC, 750WP

  420EC: Sâu đục thân/ lúa

  600EC: Rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục thân/lúa

  750WP: Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH An Nông

  272

  Buprofezin 100g/kg (160g/kg), (160g/kg) + Chlorpyrifos ethyl 200g/kg (206g/kg) (210g/kg) + Pymetrozine 300g/kg (320g/kg), (330g/kg)

  Tresbacmy 600WP, 686WG, 700WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP TM và Đầu tư Bắc Mỹ

  273

  Buprofezin 100g/l + Chlorpyrifos ethyl 400g/l + Permethrin 100g/l

  Supergun 600EC

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP ĐT TM và PTNN ADI

  274

  Buprofezin 200g/kg + Clothianidin 200g/kg

  Nikita 400WP

  rầy nâu, bọ trĩ/lúa

  Công ty TNHH Hóa sinh Mùa Vàng

  275

  Buprofezin 400g/l + Deltamethrin 50g/l

  Mastercide 45SC

  rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê, bọ xít muỗi/ điều

  Sundat (S) Pte Ltd

  276

  Buprofezin 400g/l + Deltamethrin 50g/l

  Season 450SC

  rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; rệp sáp, mọt đục cành/ cà phê, bọ xít muỗi/điều, sâu đục quả/cà phê

  Công ty TNHH TM DV XNK Đức Thành

  277

  Buprofezin 150g/kg + Dinotefuran 50g/kg

  Sieubup 200WP

  rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Nam Nông Phát

  278

  Buprofezin 200g/kg + Dinotefuran 50g/kg

  Osinaic 250WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Hóa chất Nông nghiệp và Công nghiệp AIC

  279

  Buprofezin 150g/kg + Dinotefuran 150g/kg

  Bupte-HB 300WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Quốc tế Hòa Bình

  280

  Buprofezin 25% + Dinotefuran 5%

  Apta 300WP

  Rầy nâu/ lúa, bọ cánh tơ/chè, bọ xít muỗi/ điều

  Công ty TNHH ADC

  281

  Buprofezin 180g/kg + Dinotefuran 120g/kg

  Dino-top 300WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Khử trùng Nam Việt

  282

  Buprofezin 150g/kg + Dinotefuran 250g/kg

  Lotoshine 400WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam

  Party 400WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

  Raynanusa 400WP

  Rầy nâu/lúa

  Công ty TNHH Thuốc BVTV Nam Nông

  283

  Buprofezin 100 g/l + Dinotefuran 150 g/l + Emamectin benzoate 35 g/l

  Dorino 285EC

  Rầy bông/xoài

  Công ty TNHH BVTV Đồng Phát

  284

  Buprofezin 155g/kg, 180g/kg (210g/kg), (250g/kg) + Dinotefuran 150g/kg, 193g/kg (208g/kg), (208g/kg) + Imidacloprid 145g/kg, 195g/kg (190g/kg), (200g/kg)

  Bluecat 450WP, 568WG, 608WP, 658WG

  Rầy nâu/lúa

  Công ty CP TM Đầu tư Bắc Mỹ

  285

  Buprofezin 20g/l (54.5g/l), (250g/kg), (90g/kg) + Dinotefuran 0.5g/l (0.5 g/l), (10g/kg), (10g/kg) + Isoprocarb 60g/l (400g/l), (200g/kg), (400g/kg)

  Sinevagold 81EW, 455EC, 460WP, 500WP

  81EW: bọ trĩ/lúa

  455EC: Rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê

  460WP, 500WP: Rầy nâu/lúa

  Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

  286

  Buprofezin 7% + Fenobucarb 20 %

  Applaud-Bas 27 WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

  287

  Buprofezin 100g/l + Fenobucarb 500g/l

  Hoptara2 600EC

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH TM Tân Thành

  288

  Buprofezin 5g/kg, (100g/l), (300g/kg) + Fenobucarb 80g/kg, (500g/l), (350g/kg)

  Roverusa 85GR, 600EC, 650WP

  rầy nâu/ lúa

  Công ty TNHH MTV BVTV Omega

  289

  Buprofezin 250g/l + Fenobucarb 425g/l

  Gold-cow 675EC

  rầy nâu/lúa, bọ xít/hồ tiêu; rệp sáp/cà phê; rệp/đậu xanh; sâu xanh/lạc

  Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng

  290

  Buprofezin 100g/kg (120g/kg), (10g/l), (1g/l) (20g/l) + Fenobucarb 10g/kg (10g/kg), (10g/l), (511g/l), (500g/l) + Thiamethoxam 10g/kg (10g/kg), (350g/l), (1g/l), (30g/l)