logo

Thông tư 38/2014/TT-BQP ngày 30/05/2014 ban hành Chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 38/2014/TT-BQP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Bá Tỵ
  Ngày ban hành: 30/05/2014 Hết hiệu lực: 16/02/2021
  Áp dụng: 14/07/2014 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Quốc phòng
 • BỘ QUỐC PHÒNG
  -----------------
  Số: 38/2014/TT-BQP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------------
  Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

   
  THÔNG TƯ
  BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG; CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
   BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
   
   
  Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
  Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
  Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
  Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;
  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2014 và bãi bỏ các văn bản sau:
  1. Thông tư số 176/2011/TT-BQP ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh;
  2. Quyết định số 818/QĐ-BQP ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo;
  3. Quyết định số 817/QĐ-BQP ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức việc các tôn giáo.
  Căn cứ Chương trình, nội dung; chương trình khung tại Thông tư này, các cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; người đứng đầu bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Tư lệnh các quân khu, Giám đốc Học viện Chính trị, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư TW;
  - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Hội đồng GDQPAN TW;
  - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
  - Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - UBTWMTTQVN, Cơ quan TW của các đoàn thể;
  - VKSND tối cao, TAND tối cao, Kiểm toán NN;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các Thủ trưởng BQP và CNTCCT;
  - Các đầu mối trực thuộc BQP;
  - BTL TP HCM, Bộ CHQS các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Văn phòng BTTM, Vụ Pháp chế BQP, C57;
  - Lưu: VT, NCTH; M
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ

   
  CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG; CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
  BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
   
   
  1. Mục tiêu chung
  Bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh (QPAN), kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố QPAN. Nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị.
  2. Mục tiêu cụ thể
  a) Về phẩm chất chính trị: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.
  b) Về kiến thức: Bảo đảm cho đối tượng bồi dưỡng nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; nghệ thuật quân sự Việt Nam; tình hình, nhiệm vụ QPAN; khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố QPAN; kết hợp QPAN với đối ngoại.
  c) Về kỹ năng: Bảo đảm cho đối tượng bồi dưỡng hiểu biết và thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự ở nơi công tác, nơi cư trú.
  II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG; CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
  a) Khối lượng kiến thức: 176 tiết.
  b) Cấu trúc chương trình:

  TT
  Nội dung
  Số tiết
  1
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
  06
  2
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh
  06
  3
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới
  06
  4
  Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam
  06
  5
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  06
  6
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân
  06
  7
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới
  06
  8
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
  06
  9
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
  06
  10
  Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
  06
  11
  Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
  04
  12
  Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
  04
  13
  Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  06
  14
  Tác chiến phòng thủ quân khu; khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  06
  15
  Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  04
  16
  Vũ khí công nghệ cao và cách phòng tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao
  04
  17
  Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu
  06
  18
  Xử trí tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ; một số kinh nghiệm trong xử lý biểu tình, bạo loạn thời gian qua
  06
  19
  Diễn tập một số nội dung về khu vực phòng thủ cấp tỉnh
  16
  20
  Luyện tập và bắn súng K54 bài 1
  16
  21
  Tham quan, nghiên cứu thực tế
  32
  22
  Viết thu hoạch
  04
  23
  Cơ động
  08
  +
  Tổng
  176

  2. Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2
  a) Khối lượng kiến thức: 120 tiết.
  b) Cấu trúc chương trình:

  TT
  Nội dung
  Số tiết
  1
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh
  04
  2
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới
  04
  3
  Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam
  04
  4
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  04
  5
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới
  04
  6
  Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
  04
  7
  Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
  04
  8
  Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  04
  9
  Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  04
  10
  Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng: chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu
  06
  11
  Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương
  06
  12
  Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên
  06
  13
  Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ
  06
  14
  Nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến
  04
  15
  Diễn tập một số nội dung về khu vực phòng thủ cấp huyện
  16
  16
  Luyện tập và bắn súng K54 bài 1
  16
  17
  Tham quan, nghiên cứu thực tế
  12
  18
  Viết thu hoạch
  04
  19
  Cơ động
  08
  +
  Tng
  120

  3. Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 và tương đương
  a) Khối lượng kiến thức: 96 tiết.
  b) Cấu trúc chương trình:

  TT
  Nội dung
  Số tiết
  1
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh
  04
  2
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới
  04
  3
  Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam
  04
  4
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  06
  5
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới
  04
  6
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
  04
  7
  Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
  04
  8
  Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
  04
  9
  Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  04
  10
  Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu
  04
  11
  Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương
  04
  12
  Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên
  06
  13
  Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ
  04
  14
  Nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến
  04
  15
  Diễn tập chiến đấu trị an
  08
  16
  Luyện tập và bắn súng K54 bài 1
  16
  17
  Viết thu hoạch
  04
  18
  Cơ động
  08
  +
  Tổng
  96

  4. Chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và tương đương
  a) Khối lượng kiến thức: 32 tiết.
  b) Cấu trúc chương trình:

  TT
  Nội dung
  Số tiết
  1
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh
  04
  2
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới
  04
  3
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
  04
  4
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
  04
  5
  Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
  02
  6
  Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
  04
  7
  Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên
  04
  8
  Viết thu hoạch
  02
  9
  Cơ động
  04
  +
  Tổng
  32

  5. Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc tôn giáo, nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật
  a) Khối lượng kiến thức: 04 ngày.
  b) Cấu trúc chương trình:

  TT
  Nội dung
  1
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân
  2
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới
  3
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
  4
  Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
  5
  Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên
  6
  Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh
  7
  Viết thu hoạch

  6. Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc
  a) Khối lượng kiến thức: 02 ngày.
  b) Cấu trúc chương trình:

  TT
  Nội dung
  1
  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
  2
  Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
  3
  Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên
  4
  Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh
  5
  Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  6
  Viết thu hoạch

  7. Tài liệu tham khảo

  TT
  Tên tài liệu
  1
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự
  2
  Công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới
  3
  Tiềm lực quốc phòng, quân sự một số nước trên thế giới
  4
  Dự báo các loại hình chiến tranh trong tương lai
  5
  Nghệ thuật tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
  6
  Xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam
  7
  Nền kinh tế tri thức và ảnh hưởng đối với quốc phòng, an ninh của Việt Nam
  8
  Xây dựng hệ thống văn kiện "khối B" của bộ, ngành Trung ương và địa phương
  9
  Một số chiến dịch tiêu biểu trong chiến tranh giải phóng
  10
  Chiến lược quốc phòng, an ninh của một số nước liên quan đến Việt Nam
  11
  Một số kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ở địa phương, cơ sở
  12
  Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
  13
  Một số tài liệu cập nhật liên quan đến quốc phòng, an ninh

  III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
  1. Sử dụng chương trình, nội dung:
  a) Chương trình, nội dung là quy định bắt buộc cho đối tượng bồi dưỡng; các cơ sở bồi dưỡng xây dựng giáo án, bài giảng cho phù hợp với từng đối tượng;
  b) Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, nội dung phải bảo đảm mục tiêu, nội dung chương trình, tính khoa học, hiệu quả, thuận lợi cho đối tượng bồi dưỡng, phù hợp với quỹ thời gian; kết hợp bố trí chương trình chính khóa với hoạt động ngoại khóa để nâng cao năng lực vận dụng vào thực tiễn cho đối tượng bồi dưỡng;
  c) Các hoạt động bổ trợ gồm: Diễn tập một số nội dung về khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; tham quan, nghiên cứu thực tế;
  d) Phối hợp các hình thức và phương pháp giới thiệu; kết hợp giữa lý luận với nghiên cứu thực tiễn; bảo đảm cơ sở vật chất, biên soạn giáo trình, tài liệu; phát huy tính chủ động, tư duy độc lập, tự học, tự nghiên cứu của đối tượng bồi dưỡng.
  2. Sử dụng chương trình khung:
  a) Chương trình khung là quy định bắt buộc cho đối tượng bồi dưỡng. Danh mục các nội dung và khối lượng tiết học đưa ra chỉ là những quy định tối thiểu. Các cơ sở bồi dưỡng căn cứ vào mục tiêu, thời gian, bổ sung những nội dung cần thiết để xây dựng chương trình cụ thể cho phù hợp.
  b) Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình khung phải bảo đảm mục tiêu, nội dung chương trình, tính khoa học, hiệu quả, thuận lợi cho đối tượng bồi dưỡng, phù hợp với quỹ thời gian; kết hợp bố trí chương trình chính khóa với hoạt động ngoại khóa để nâng cao năng lực và kỹ năng cho đối tượng bồi dưỡng.
  c) Các hoạt động bổ trợ gồm: Tham quan, nghiên cứu thực tế;
  d) Phối hợp các hình thức và phương pháp giới thiệu, kết hợp giữa lý luận với nghiên cứu thực tiễn; bảo đảm cơ sở vật chất, biên soạn giáo trình, tài liệu; phát huy tính chủ động, tư duy độc lập, tự học, tự nghiên cứu của đối tượng bồi dưỡng./.
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 176/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh
  Ban hành: 15/09/2011 Hiệu lực: 01/01/2012 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  02
  Quyết định 2686/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc đính chính Thông tư 25/2014/TT-BQP ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tư 38/2014/TT-BQP ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Thông tư 40/2014/TT-BQP ngày 04/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
  Ban hành: 16/07/2014 Hiệu lực: 16/07/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
  03
  Quyết định 2192/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 năm 2017
  Ban hành: 15/11/2016 Hiệu lực: 15/11/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Quyết định 1332/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2018
  Ban hành: 11/09/2017 Hiệu lực: 11/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 951/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2019
  Ban hành: 01/08/2018 Hiệu lực: 01/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 1316/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng kỳ 2014-2018
  Ban hành: 04/04/2019 Hiệu lực: 04/04/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2020
  Ban hành: 08/08/2019 Hiệu lực: 08/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Thông tư 38/2014/TT-BQP ngày 30/05/2014 ban hành Chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
  Số hiệu: 38/2014/TT-BQP
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 30/05/2014
  Hiệu lực: 14/07/2014
  Lĩnh vực: Quốc phòng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Đỗ Bá Tỵ
  Ngày hết hiệu lực: 16/02/2021
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới