logo

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND quản lý sáng kiến cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 39/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Dũng
  Ngày ban hành: 12/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  -------
  Số: 39/2015/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  ------------------
  Bà Rịa, ngày 12 tháng 10 năm 2015

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SÁNG KIẾN CƠ SỞ
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
  -------------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
   
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
  Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;
  Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 86/TTr-SKHCN ngày 01/10/2015 về việc ban hành Quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
   
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:
  - Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  - Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về qun lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng CP, Website CP;
  - Bộ KH&CN (Vụ Pháp chế);
  - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
  - Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
  - T.Tr Tỉnh Ủy, T.Tr HĐND tnh;
  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
  - Các Ủy viên UBND tnh;
  - UBMTTQ Việt Nam và các TC đoàn thể cấp tnh;
  - Đài PTTH tnh, Báo BRVT, TT Công báo tin học tỉnh;
  - Lưu VP-TH. T3 (06/10/2015).
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Thanh Dũng

   
  QUY ĐỊNH
  VỀ QUẢN LÝ SÁNG KIẾN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
  (Ban hành theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015
   của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
   
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
   
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  1. Quy định này quy định chi tiết về công tác quản lý sáng kiến cơ sở (sau đây gọi tắt là sáng kiến) trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm: điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu.
  2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sáng kiến tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  Điều 2. Giải thích từ ng
  Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  1. “Hoạt động sáng kiến” bao gồm các hoạt động tạo ra, áp dụng sáng kiến, công nhận sáng kiến, thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến.
  2. “Chuyển giao sáng kiến” là việc truyền đạt toàn bộ kiến thức, thông tin về sáng kiến để người được chuyển giao có thể áp dụng sáng kiến.
  3. Áp dụng sáng kiến lần đu” là việc áp dụng sáng kiến lần đầu tiên, kể cả áp dụng thử.
  4. Cơ sở” là cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật, có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập.
  5. “Tác giả sáng kiến” là người trực tiếp tạo ra sáng kiến bng chính lao động sáng tạo của mình. Đồng tác giả sáng kiến là những tác giả cùng nhau tạo ra sáng kiến.
  6. “Chđầu tư tạo ra sáng kiến” là cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật dưới hình thức giao việc, thuê việc hoặc các hình thức khác cho tác giả để tạo ra sáng kiến.
  Tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến nếu không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào giao việc, thuê việc hoặc đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật cho tác giả để tạo ra sáng kiến đó.
  Điều 3. Điu kiện đối với scông nhận sáng kiến
  Cơ sở có quyền và trách nhiệm xét công nhận sáng kiến quy định tại khoản 4, Điều 2 của Quy định này, bao gồm:
  1. Pháp nhân, tức là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 84 của Bộ luật Dân sự, cụ thể là:
  a) Được thành lập hợp pháp;
  b) Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
  c) Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bng tài sản đó;
  d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
  2. Các đơn vị không có tư cách pháp nhân, nhưng có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập (ví dụ: Hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư...).
  3. Các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng, hạch toán kinh tế phụ thuộc pháp nhân cấp trên (ví dụ: Các chi nhánh của doanh nghiệp, các trung tâm trực thuộc tập đoàn, tổng công ty của Nhà nước...), và được pháp nhân cấp trên ủy quyền, ủy nhiệm thực hiện việc công nhận sáng kiến đơn vị bằng văn bn hoặc quy định nội bộ (ví dụ: Quy định trong quy chế về hoạt động sáng kiến ở cơ sở).
  Điều 4. Điều kiện đi với gii pháp được công nhận sáng kiến
  1. Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được cơ sở công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điu kiện sau đây:
  a) Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó;
  b) Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;
  c) Không thuộc đối tượng bị loại trừ quy định tại khoản 2 Điều này.
  2. Các đối tượng sau đây không được công nhận là sáng kiến:
  a) Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội;
  b) Giải pháp là đi tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng) theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.
  Điều 5. Đối tượng được công nhận là sáng kiến
  Đối tượng được công nhận là sáng kiến gồm giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 nêu trên. Giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được hiểu như sau:
  1. Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm:
  a) Sản phẩm, dưới các dạng: Vật thể (ví dụ: Dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện); chất (ví dụ: Vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm); vật liệu sinh học (ví dụ: Chng vi sinh, chế phẩm sinh học, gen, thực vật, động vật biến đi gen); hoặc giống cây trồng, giống vật nuôi;
  b) Quy trình (ví dụ: Quy trình công nghệ; quy trình chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; quy trình chẩn đoán, chữa bệnh cho người, động vật và thực vật).
  2. Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:
  a) Phương pháp tổ chức công việc (ví dụ: Bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu);
  b) Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc.
  3. Giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:
  a) Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đơn thư, tài liệu);
  b) Phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá;
  c) Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, giảng dạy, huấn luyện;
  d) Phương pháp huấn luyện động vật;
  4. Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn.
  Điều 6. Tính mi của sáng kiến
  Một giải pháp được coi là có tính mới trong phạm vi một cơ sở nếu tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hoặc ngày bắt đầu áp dụng thử hoặc áp dụng lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi cơ sở đó, giải pháp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
  1. Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước.
  2. Chưa bị bộc lộ công khai trong phạm vi cơ sở. Giải pháp đó chưa được biết đến và chưa có giải pháp nào của người khác trùng với giải pháp đó được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật dưới bất cứ hình thức nào có thể tiếp cận công khai trong cơ sở đó, đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được.
  3. Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến.
  4. Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thựchiện.
  Điều 7. Giải pháp đã được áp dụng hoặc áp dụng th
  Một giải pháp được coi là đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở thể hiện một trong các mặt sau:
  1. Đã được thử nghiệm, sản xuất thử.
  2. Đã được triển khai áp dụng tại cơ sở.
  Điều 8. Giải pháp có khả năng mang lại li ích thiết thực
  Một giải pháp được coi là có khả năng mang lại lợi ích thiết thực nếu việc áp dụng giải pháp mang lại lợi ích được thể hiện trên các mặt sau:
  1. Hiệu quả kinh tế: Tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, và các lợi ích kinh tế khác.
  2. Lợi ích xã hội: Nâng cao điều kiện an toàn lao động, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, góp phần đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ và các lợi ích xã hội khác.
  3. Hiệu quả về môi trường: Cải thiện điều kiện sng, làm việc, bảo vệ môi trường sinh thái, sức khỏe con người và các hiệu quả về môi trường khác.
   
  Chương II
  CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
   
  Điều 9. Yêu cầu công nhận sáng kiến
  1. Tác giả sáng kiến có thể yêu cầu công nhận sáng kiến tại các cơ sở sau đây:
  a) Tại cơ sở là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến;
  b) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, với điều kiện chủ đầu tư tạo ra sáng kiến từ chi công nhận sáng kiến và không có thỏa thuận khác với tác gisáng kiến;
  c) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, trong trường hợp tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.
  2. Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 01 năm kể từ ngày sáng kiến được da vào áp dụng ln đầu.
  3. Cơ sở có trách nhiệm công nhận sáng kiến phải thỏa mãn các điều kiện tại Điều 3 của Quy định này.
  Điều 10. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến
  Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ sáng kiến (sau đây gọi tắt là Thông tư 18).
  Điều 11. Tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến
  Việc tiếp nhận và xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến được thực hiện theo quy định sau đây:
  Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định tại Điều 9 của Quy định này có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét hsơ yêu cầu công nhận sáng kiến, hỗ trợ tác giả sáng kiến hoàn thiện hồ sơ và có trách nhiệm xét công nhận sáng kiến theo quy định cụ thể sau đây:
  1. Cơ sở tiếp nhận hồ sơ ghi nhận vào Sổ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến và trao cho người nộp đơn Giấy biên nhận hồ sơ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6 Thông tư 18, trong đó ghi rõ thời gian trả lời kết quả công nhận sáng kiến.
  2. Cơ sở tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ hồ sơ; giữ bí mật thông tin cần được bo mật theo yêu cầu của tác giả sáng kiến.
  3. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến, cơ sở có trách nhiệm xem xét hồ sơ theo quy định tại Điều 10 và thực hiện các thủ tục sau đây:
  a) Thông báo cho tác giả sáng kiến về thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 01 tháng đtác giả sửa chữa bổ sung, gửi lại;
  b) Thông báo cho tác giả sáng kiến về việc chấp nhận đơn, ghi nhận các thông tin liên quan của đơn và lưu giữ hồ sơ đơn phù hợp với quy định;
  c) Thông báo cho tác giả rõ lý do nếu từ chối chấp nhận đơn.
  Điều 12. Xét công nhận sáng kiến
  1. Việc tổ chức xét và công nhận sáng kiến cơ sở do người đứng đầu hoặc cá nhân do người đứng đầu ủy quyền của cơ sở xét, công nhận sáng kiến quyết định.
  2. Thời hạn xét: Việc xét công nhận sáng kiến được thực hiện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định tại khoản 3, Điều 11 hoặc từ ngày hoàn thành việc áp dụng ln đầu, nếu sáng kiến được áp dụng ln đầu sau khi đơn được chấp nhận. Cơ sở xét công nhận sáng kiến đánh giá đối tượng nêu trong đơn theo quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và thực hiện các thủ tục sau đây:
  a) Công nhận sáng kiến và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến cho tác giả sáng kiến, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
  b) Từ chối công nhận sáng kiến trong trường hợp đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và thông báo bng văn bản cho tác giả sáng kiến, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
  3. Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, nếu người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến chính là tác giả sáng kiến thì việc công nhận sáng kiến phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý theo quy định sau đây:
  a) Trường hợp cơ sở xét công nhận sáng kiến là cơ quan, tổ chức của Nhà nước, việc công nhận sáng kiến phải được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở đó chấp thuận;
  b) Trường hợp cơ sở xét công nhận sáng kiến không phải là cơ quan, tổ chức của Nhà nước, việc công nhận sáng kiến phải được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc cơ quan/tổ chức nhà nước trực tiếp thực hiện việc đầu tư tạo ra sáng kiến chấp thuận.
  4. Trước khi quyết định công nhận sáng kiến, cơ sở xét công nhận sáng kiến tự quyết định việc công bcông khai giải pháp (trừ các thông tin cn giữ bí mật theo yêu cầu tác giả sáng kiến), tự quyết định việc tra cứu thông tin về tình trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật để đánh giá sáng kiến theo điều kiện quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 4 của quy định này.
  5. Cơ sở xét công nhận sáng kiến cấp Giấy chứng nhận sáng kiến theo quy định tại Điều 15 cho chủ hồ sơ có sáng kiến được công nhận và tự quyết định việc công bố công khai giải pháp đã được công nhận sáng kiến để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng sáng kiến có thể tiếp cận được các thông tin liên quan đến sáng kiến.
  Điều 13. Xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu
  1. Trong hai cơ quan SKhoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cơ quan/tổ chức nhà nước trực tiếp thực hiện việc đầu tư tạo ra sáng kiến quy định tại mục b, khon 3, Điều 12, cơ quan nào nhận được (hoặc nhận được sớm hơn) hồ sơ thì sẽ chủ trì xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến và có thể yêu cầu cơ quan còn lại phối hợp thực hiện.
  2. Việc xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến, căn cứ vào hồ sơ của cơ sở công nhận sáng kiến theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư 18.
  3. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được Hồ sơ yêu cầu xét chấp thuận sáng kiến, cơ quan chấp thuận sáng kiến có trách nhiệm xem xét và đánh giá việc công nhận sáng kiến theo quy định đ quyết định về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc công nhận sáng kiến, trường hợp không chấp thuận cần nêu rõ lý do.
  4. Định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cu, cơ quan, tổ chức nhà nước trực tiếp đu tư tạo ra sáng kiến có trách nhiệm báo cáo và cung cấp thông tin liên quan đến các sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật cho Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Khoản 4, Điu 7, Thông tư 18.
  Điều 14. Hội đồng sáng kiến
  1. Người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến hoặc cá nhân được người đứng đầu ủy quyền có thể thành lập Hội đồng sáng kiến để đánh giá giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến làm căn cứ quyết định công nhận sáng kiến.
  2. Hội đồng sáng kiến, có từ 7 đến 11 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, ủy viên thư ký và các ủy viên. Thành viên Hội đồng phải là các chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức công đoàn nơi tác giả là công đoàn viên (nếu có) và các thành phần khác theo quyết định của người đứng đầu hoặc cá nhân được người đứng đầu ủy quyền cơ sở xét công nhận sáng kiến. Quyết định của Hội đồng được thông qua theo nguyên tắc biểu quyết hoặc bphiếu kín với ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng. Tác giả sáng kiến không được tham gia là thành viên Hội đồng sáng kiến.
  3. Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến chính là tác giả thì sáng kiến đó phải được đánh giá thông qua Hội đồng sáng kiến.
  4. Nội dung và mức chi: Chi hỗ trợ tiền nghiên cứu, thẩm định hồ sơ; chi phục vụ các cuộc họp của Hội đồng sáng kiến; chi cho công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy định hiện hành.
  5. Hội đồng sáng kiến có nhiệm vụ tổ chức, đánh giá một cách khách quan, trung thực giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến theo các điều kiện quy định tại Điều 4 của quy định này và lập báo cáo đánh giá. Trong đó phản ánh đầy đủ ý kiến của các thành viên, kết quả biểu quyết của Hội đồng.
  Điều 15. Giấy chng nhận sáng kiến
  1. Giấy chứng nhận sáng kiến có thể làm theo mẫu quy định tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư 18.
  2. Giấy chứng nhận sáng kiến được cp cho tác giả/ các đồng tác giả sáng kiến, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu tác giả sáng kiến không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến). Giấy chứng nhận sáng kiến có giá trị làm bằng chng về việc sáng kiến được một cơ sở công nhận theo quy định này.
  3. Theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở công nhận sáng kiến có quyền quyết định hủy bỏ việc công nhận sáng kiến và thông báo cho tác giả, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến trong các trường hợp sau đây:
  a) Người nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến không phải là tác giả sáng kiến theo quy định tại khoản 5, Điều 2 của quy định này;
  b) Đối tượng được công nhận là sáng kiến không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 và Điều 5 của quy định này, hoặc việc áp dụng, chuyển giao đối tượng khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
  Chương III
  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TẠO RA SÁNG KIẾN, TÁC GIẢ SÁNG KIẾN
  VÀ NGƯỜI THAM GIA TỔ CHỨC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN LẦN ĐẦU
   
  Điều 16. Quyền của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
  1. Đối với sáng kiến đã được công nhận, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến có các quyền sau đây:
  a) Áp dụng sáng kiến;
  b) Chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng theo quy định của pháp luật;
  c) Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến có quyền theo quy định tại điểm a, b khoản 1 nêu trên, nhưng không có quyền ngăn cấm người khác thực hiện việc áp dụng và chuyển giao sáng kiến ngoài phạm vi cơ sở.
  2. Đối với sáng kiến đã được công nhận, tác giả sáng kiến có các quyền sau đây:
  a) Được ghi nhận là tác gi sáng kiến trong Giấy chứng nhận sáng kiến và được nêu danh tác giả sáng kiến khi sáng kiến được phổ biến, giới thiệu;
  b) Nhận thù lao theo quy định tại Điều 17;
  c) Hưởng các chế độ khuyến khích khác theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và pháp luật về khoa học và công nghệ;
  d) Áp dụng và chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp sáng kiến là đi tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và trường hợp giữa tác giả sáng kiến và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến có thỏa thuận khác;
  đ) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, trong trường hợp tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.
  3. Tác giả sáng kiến không có quyền áp dụng hoặc chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác nếu có thỏa thuận như vậy giữa chđầu tư tạo ra sáng kiến và tác giả sáng kiến, thể hiện trong các văn bản sau đây:
  a) Hợp đồng (ví dụ: Thỏa thuận riêng bng văn bản về quyền áp dụng và chuyển giao sáng kiến, hợp đồng đầu tư để tạo ra sáng kiến, hợp đồng thuê việc, hp đồng lao động, hợp đồng tuyển dụng...);
  b) Các quy định của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến mà tác giả là người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức phải tuân thủ (ví dụ: Quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động, quy chế về hoạt động sáng kiến...).
  Trường hợp có sự khác nhau trong quy định giữa các văn bản nêu tại điểm a và điểm b của khoản này thì áp dụng quy định theo thỏa thuận giữa các bên nêu tại điểm a khoản này.
  4. Đi với sáng kiến đã được công nhận, người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu có quyền nhận thù lao theo quy định tại Điều 17.
  5. Việc áp dụng, chuyển giao sáng kiến quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ, các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được trái với quy định của pháp luật.
  6. Tổ chức, cá nhân áp dụng sáng kiến phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu việc áp dụng sáng kiến đó xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác.
  Trường hợp chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến cho người khác áp dụng và việc áp dụng sáng kiến đó xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác, thì chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến (bên chuyn giao) chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên nhận chuyển giao do việc áp dụng sáng kiến đó gây ra, nếu giữa các bên có thỏa thuận như vậy trong hợp đồng chuyển giao sáng kiến.
  7. Việc chuyển giao sáng kiến được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên, theo quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự, hợp đồng chuyển giao công nghệ, tùy thuộc vào nội dung thỏa thuận và sáng kiến được chuyển giao.
  Điều 17. Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
  1. Trước khi kết thúc 4 năm kể từ ngày sáng kiến được công nhận, nếu chủ đầu tư tạo ra sáng kiến áp dụng sáng kiến hoặc chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng thì có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu theo thỏa thuận giữa các bên, hoặc theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp các bên không có thỏa thuận.
  2. Trường hợp chủ đầu tư tạo ra sáng kiến là tổ chức kinh tế hoặc là đơn vị sự nghiệp có thu và hạch toán độc lập, nếu giữa tác giả sáng kiến và chđầu tư tạo ra sáng kiến không có thỏa thuận thi việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến được thực hiện theo quy định sau đây:
  a) Thù lao trả hàng năm trong 3 năm đầu tiên áp dụng sáng kiến, trả trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày kết thúc mỗi năm áp dụng, với mức tối thiểu 7% tiền m lợi thu được do áp dụng sáng kiến của mỗi năm, trường hợp không tính được tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến thì trả với mức tối thiểu 5 lần mức lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước tại thời điểm trả thù lao;
  b) Thù lao trả trong 3 năm kể từ ngày sáng kiến được công nhận, cho mỗi lần chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng, trả trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày nhận thanh toán của mỗi lần chuyển giao, với mức tối thiểu 15% giá chuyển giao.
  3. Trường hợp chđầu tư tạo ra sáng kiến không phải là tổ chức kinh tế và không phải là đơn vị sự nghiệp có thu và hạch toán độc lập, nếu giữa tác giả sáng kiến và chủ đu tư tạo ra sáng kiến không có thỏa thuận thì việc trả thù lao cho tác gisáng kiến được thực hiện như trường hợp không tính được tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này.
  4. Nghĩa vụ trả thù lao cho những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đu được thực hiện cùng lúc với mỗi lần trthù lao cho tác giả sáng kiến, với mức tối thiểu 20% mức thù lao cho tác giả sáng kiến nếu giữa những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến ln đầu và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến không có thỏa thuận khác.
  5. Mức thù lao quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điu này được trả chung cho tất ccác đồng tác gi, thù lao quy định tại khoản 4 Điều này được trchung cho tất cả những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu và những người này tự thỏa thuận việc phân chia.
  Điều 18. Thỏa thuận về việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến, người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
  1. Việc trả thù lao cho tác giả sáng kiến, cho người tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ đu tư tạo ra sáng kiến với tác giả, giữa chủ đầu tư tạo ra sáng kiến với người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu, được hiểu là giữa các bên có thỏa thuận về việc có hay không trả thù lao, cách thức trả thù lao, mức thù lao, thời gian, thời hạn trả thù lao, thể hiện trong các văn bản sau đây:
  a) Hợp đồng (ví dụ: Thỏa thuận riêng bằng văn bản về việc trả thù lao, hợp đồng đầu tư để tạo ra sáng kiến, hợp đồng thuê việc, hợp đồng lao động, hợp đồng tuyển dụng...);
  b) Các quy định của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến mà tác giả và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu là người lao động làm việc trong cơ quan, tổ chức phải tuân thủ (ví dụ: Quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động, quy chế về hoạt động sáng kiến...).
  Trường hợp có sự khác nhau trong quy định giữa các văn bản nêu tại điểm a và điểm b của khon này thì áp dụng quy định theo thỏa thuận giữa các bên nêu tại điểm a khoản này.
  Trường hợp giữa các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được về việc trả thù lao thì áp dụng quy định tại Điều 17 của quy định này
  Điều 19. Xác định tiền làm li do áp dụng sáng kiến
  1. Tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến là tổng số tiền tiết kiệm từ tất cả các khoản lợi trực tiếp có được từ việc áp dụng sáng kiến, sau khi đã trừ các chi phí phát sinh do việc áp dụng sáng kiến.
  2. Tiền làm lợi trực tiếp được xác định trên cơ sở so sánh thực trạng kinh tế, kỹ thuật trước và sau khi áp dụng sáng kiến.
  3. Tiền làm lợi gián tiếp từ việc áp dụng sáng kiến không được tính khi xác định tiền làm lợi.
  Điều 20. Nghĩa vụ của tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến ln đu
  1. Tác gisáng kiến có các nghĩa vụ sau đây:
  a) Cung cấp đầy đcác thông tin về sáng kiến đến mức có thể áp dụng được cho cơ sở công nhận sáng kiến;
  b) Tham gia triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu;
  c) Giữ bí mật thông tin về sáng kiến theo thỏa thuận với chủ đầu tư tạo ra sáng kiến và theo quy định của pháp luật;
  d) Trả thù lao cho những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu theo quy định tại Điều 17, trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.
  2. Người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu có các nghĩa vụ sau đây:
  a) Cung cấp các thông tin chi tiết về việc áp dụng sáng kiến cho tổ chức xét công nhận sáng kiến;
  b) Giữ bí mật thông tin theo thỏa thuận với chđầu tư tạo ra sáng kiến và theo quy định của pháp luật.
  Điều 21. Quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
  Trong trường hợp đối tượng sáng kiến đã được công nhận, sau đó được bảo hộ quyn shữu trí tuệ thì từ thời điểm quyền sở hữu trí tuệ được xác lập, các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ được áp dụng đối với đối tượng đó, thay thế các quy định về sáng kiến.
  Điều 22. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
  1. Các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của tác giả sáng kiến, người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu, chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến, cơ sở nhận chuyển giao sáng kiến được giải quyết theo quy định của pháp luật về ttụng dân sự.
  2. Đối với các quyết định của cơ quan quản lý nhà nước và hành vi của cán bộ, công chức vi phạm quy định quản lý nhà nước về hoạt động sáng kiến, việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
   
  Chương IV
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   
  Điều 23. Chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến
  1. Chi phí cho hoạt động sáng kiến trong đó có chi phí để tạo ra và áp dụng sáng kiến, trả thù lao, trả thưởng cho tác giả sáng kiến và những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu được thực hiện như sau:
  a) Các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên được hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi ngân sách hàng năm của đơn vị trên cơ sở khả năng thu của đơn vị;
  b) Các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm 100% kinh phí hoạt động thường xuyên chi từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
  c) Các đơn vị sự nghiệp được Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và các đơn vị, cơ quan khác của Nhà nước (không phải đơn vị sự nghiệp) chi trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm;
  d) Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuộc khối đảng, đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước chi trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm.
  2. Chi phí cho hoạt động sáng kiến đối với các doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.
  3. Kinh phí thực hiện các hoạt động nêu tại Điều 24, Điều 25 được trích từ nguồn ngân sách chi quản lý nhà nước hàng năm của tỉnh, nguồn ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức và các nguồn tài trợ khác.
  Các cơ quan nêu tại Điều 24, Điều 25 có trách nhiệm lập kế hoạch và dự trù kinh phí hàng năm cho hoạt động sáng kiến.
  4. Căn cứ kế hoạch thực hiện hoạt động sáng kiến, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí chi tiết cùng với dự toán chi thường xuyên vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, gửi Sở Khoa học và Công nghệ (đi với đơn vị dự toán cấp 3 thuộc tỉnh gửi cơ quan chủ quản trước khi cơ quan chủ quản gửi Sở Khoa học và Công nghệ), cơ quan tài chính cùng cấp đtổng hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt giao dự toán hàng năm cho đơn vị. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn liên quan.
  Điều 24. Trách nhiệm của Sở khoa học và Công nghệ
  SKhoa học và Công nghệ có trách nhiệm triển khai các biện pháp sau đây nhằm thúc đẩy hoạt động sáng kiến:
  a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sáng kiến;
  b) Phi hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiến hành các biện pháp cần thiết khác nhằm phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo tại địa phương theo quy định tại Điều 25;
  c) Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh của địa phương tổ chức tổng kết hoạt động sáng kiến của địa phương;
  d) Xem xét, quyết định chấp thuận đi với việc công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật mà tác gilà người đứng đầu cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến theo quy định;
  d) Hướng dẫn tác giả tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các giải pháp có khả năng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
  e) Tư vấn, hỗ trợ cung cấp thông tin cho các tác giả sáng kiến trong việc tạo ra, hoàn thiện sáng kiến và khai thác sáng kiến, hướng dẫn việc làm đơn yêu cầu công nhận sáng kiến trên cơ sở đề nghị của tác giả sáng kiến;
  g) Báo cáo theo định kỳ hàng năm cho Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Cục Shữu trí tuệ) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình công nhận, phổ biến và áp dụng sáng kiến tại địa phương theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 12 của Thông tư 18.
  Điu 25 Trách nhiệm ca các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
  1. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các biện pháp sau đây để phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo tại địa phương;
  a) Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến và các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm...) hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật, hoặc sáng kiến của cá nhân, tổ chức không có đủ năng lực tự ứng dụng để triển khai áp dụng;
  b) Hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, thỏa thuận và phi hợp với chđầu tư tạo ra sáng kiến để công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi đối với những sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích to lớn cho xã hội;
  c) Công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến là giải pháp quản lý và giải pháp tác nghiệp trong lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp của Nhà nước và các sáng kiến tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật;
  d) Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, tuần lễ sáng kiến các cấp, tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm và các hoạt động khác để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội;
  đ) Tổ chức các diễn đàn cho hoạt động sáng kiến, như trang tin điện tử, câu lạc bộ sáng tạo; phổ biến, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sáng tạo.
  2. Các cơ sở công nhận sáng kiến thuộc Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể áp dụng các biện pháp sau đây nhm khuyến khích quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến:
  a) Ưu tiên xem xét nâng lương, nâng bậc thợ, đào tạo nâng cao trình độ và các chế độ phúc lợi khác cho tác giả sáng kiến;
  b) Ưu tiên xem xét, cấp kinh phí và tạo điu kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến.
  Điều 26. Điều khoản chung
  1. SKhoa học - Công nghệ chtrì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh triển khai thực hiện tốt Quy định này.
  2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Quy định này, các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi phn ánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
  3. Căn cứ vào Quy định này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh triển khai thực hiện hoặc cụ thể hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho phù hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả./.
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 39/2015/QĐ-UBND quản lý sáng kiến cơ sở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Số hiệu: 39/2015/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 12/10/2015
  Hiệu lực: 22/10/2015
  Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Lê Thanh Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới