logo

Quyết định 508/QĐ-BKHCN Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2025)

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 508/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chu Ngọc Anh
  Ngày ban hành: 03/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ
 • BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  ___________

  Số: 508/QĐ-BKHCN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030” (giai đoạn 2020-2025)

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2025) với những nội dung sau:

  1. Mục tiêu

  a) Cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ được phân công tại Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chiến lược) trong giai đoạn 2020-2025.

  b) Phân công cho các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo các nhiệm vụ được giao.

  2. Các nhiệm vụ chủ yếu và phân công thực hiện

  Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chiến lược trong giai đoạn 2020-2025 được nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Các nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2026-2030 sẽ được xác định qua sơ kết giai đoạn 2020-2025, đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược, theo yêu cầu của tình hình mới và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

  3. Tổ chức thực hiện

  a) Trên cơ sở nội dung của Chiến lược và các nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã phân công, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm của đơn vị, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, đề án và phân công nhiệm vụ của Bộ để tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch.

  b) Định kỳ hằng năm (trước ngày 10 tháng 11 hằng năm), các đơn vị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, gửi Cục Sở hữu trí tuệ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

  c) Trước ngày 15 tháng 9 năm 2025, các đơn vị đánh giá, tổng hợp, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn 2020-2025, đề xuất giải pháp, nội dung cụ thể để thực hiện Kế hoạch trong giai đoạn 2026-2030, gửi Cục Sở hữu trí tuệ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. Việc tổng kết Kế hoạch thực hiện Chiến lược được tổ chức vào năm 2030.

  d) Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào các tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, bố trí kinh phí triển khai các hoạt động theo các quy định hiện hành.

  đ) Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động báo cáo, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  i nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

  - Lưu: VT, SHTT (3).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

  Chu Ngọc Anh

   

   

   

  PHỤ LỤC

  CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030

  GIAI ĐOẠN 2020-2025  

  (Kèm theo Quyết định số 508/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

   

  TT

  Nội dung, nhiệm vụ

  Yêu cầu, mục đích, kết quả, sản phẩm

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị phối hợp

  Cấp trình

  Thời gian trình/hoàn thành

  1

  Phổ biến, hướng dẫn triển khai Chiến lược

   

   

   

   

   

   

  Phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Chiến lược cho các Bộ, ngành, địa phương

  Phổ biến nội dung Chiến lược; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chiến lược theo yêu cầu nhằm đưa các vấn đề về SHTT vào các chương trình, kế hoạch, v.v. của các Bộ, ngành, địa phương.

  Cục SHTT

  Các đơn vị liên quan

   

  2025

  2

  Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy hoạt động tạo ra, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

  2.1

  Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT

  - Hoàn thiện các nội dung cơ bản về pháp luật SHTT, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, bảo hộ, khai thác bảo vệ quyền SHTT, cân bằng lợi ích giữa các chủ thể, ngăn chặn hiệu quả việc lạm dụng quyền SHTT;

  - Dự thảo Luật trình Quốc hội.

  Cục SHTT

  Vụ PC, các đơn vị liên quan

  Quốc hội

  2021

  2.2

  Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp

  - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định về sở hữu công nghiệp trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT:

  - Dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

  Cục SHTT

  Vụ PC, các đơn vị liên quan

  Chính phủ

  2023

  2.3

  Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

  - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định về sở hữu công nghiệp trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT và Nghị định của Chính phủ;

  - Dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng.

  Cục SHTT

  Vụ PC, các đơn vị liên quan

  Bộ trưởng

  2023

  2.4

  Xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn đến năm 2030

  - Góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển tài sản trí tuệ trong Chiến lược: đáp ứng nhu cầu hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

  - Dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

  Cục SHTT

  Các đơn vị liên quan

  Thủ tướng

  Chính phủ

  2020

  2.5

  Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến giao dịch tài sản trí tuệ: góp vốn, định giá, giao dịch bảo đảm, kế toán, kiểm toán tài sản trí tuệ

  - Nghiên cứu, rà soát và đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan: về chuyển giao công nghệ, về SHTT, về tài chính, v.v. nhằm thúc đẩy các giao dịch tài sản trí tuệ như góp vốn, định giá, giao dịch bảo đảm, kế toán, kiểm toán tài sản trí tuệ, v.v.

  - Báo cáo kết quả thực hiện; kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền.

  Cục PTTTDN

  Cục SHTT, Viện

  KHSHTT và các đơn vị liên quan

   

  2022

  2.6

  Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy việc khai thác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được hình thành từ nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

  - Nghiên cứu, rà soát và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan bao gồm pháp luật về KH&CN, về SHTT, về chuyển giao công nghệ (thương mại hóa kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức trung gian. V.V.), về quản lý và sử dụng tài sản công (chuyển giao kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước), quy trình, thủ tục xét duyệt các nhiệm vụ KH&CN, v.v.;

  - Báo cáo kết quả thực hiện; kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền.

  Cục PTTTDN

  Vụ KHTC, Cục SHTT, Viện

  KHSHTT các đơn vị liên quan

   

  2023

  3

  Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

  3.1

  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, quản trị và xử lý đơn sở hữu công nghiệp; thực hiện dịch vụ công trực tuyến

  - Cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình;

  - Hoàn thành và bảo đảm hoạt động hiệu quả các dự án công nghệ thông tin.

  Cục SHTT

   

   

  2025

  3.2

  Sửa đổi các quy chế liên quan đến xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

  - Các quy chế được hoàn thiện, góp phần bảo đảm thời gian theo luật định và nâng cao chất lượng xử lý đơn sở hữu công nghiệp;

  - Quyết định của Cục trưởng Cục SHTT ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung.

  Cục SHTT

   

   

  2021

  3.3

  Xây dựng Đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của cơ quan xác lập quyền sở hữu công nghiệp

  - Kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động, nâng cao năng lực của Cục SHTT: cơ cấu tổ chức, bộ máy, nguồn lực bảo đảm hoạt động (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, v.v.);

  - Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Đề án.

  Cục SHTT

  Vụ TCCB, các đơn vị liên quan

  Bộ trưởng

  2020

  3.4

  Nâng cấp cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp, bảo đảm phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển, xác lập, khai thác, bảo vệ quyền SHTT

  - Hệ thống cơ sở dữ liệu được số hóa, nâng cấp, thông tin về các đối tượng SHTT đầy đủ và cập nhật kịp thời; có công cụ nhận dạng, phân loại, sắp xếp khoa học; dễ dàng truy cập và khai thác thông tin.

  Cục SHTT

  Các đơn vị liên quan

   

  2023

  3.5

  Nghiên cứu, xây dựng các chỉ tiêu về tài sản trí tuệ để bổ sung vào hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN

  - Rà soát, nghiên cứu, xác định được các chỉ tiêu về tài sản trí tuệ cần bổ sung vào hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN, bảo đảm phục vụ công tác thống kê của ngành KH&CN, hướng tới đưa chỉ tiêu về tài sản trí tuệ thành chỉ tiêu thống kê quốc gia của các ngành, phục vụ đánh giá mức độ phát triển kinh tế - xã hội:

  - Báo cáo kết quả thực hiện; kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật (Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN).

  Cục SHTT

  Cục TTKHCN, Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

   

  2021

  3.6

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về KH&CN

  Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN trình Bộ trưởng

  Cục TTKHCN

  Vụ PC, Cục SHTT, Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

  Bộ trưởng

  2022

  3.7

  y dựng bộ chỉ số đo lường về SHTT phục vụ đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động nghiên cứu, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh

  - Bộ chỉ số đo lường về SHTT được xây dựng;

  - Báo cáo kết quả thực hiện, kiến nghị ban hành văn bản pháp luật về việc sử dụng chỉ số đo lường về SHTT trong đánh giá hiệu quả hoạt động nghiên cứu, triển khai và sản xuất, kinh doanh.

  Viện KHSHTT

  Cục SHTT, Viện SCCN,

   

  2022

  4

  Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

  4.1

  y dựng Đề án Nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn

  - Hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT được nâng cao; từng bước tinh giản đầu mối cơ quan thực thi hành chính; hướng tới đẩy mạnh biện pháp tư pháp;

  - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

  Thanh tra Bộ

  Cục SHTT, Viện KHSHTT, các cơ quan, đơn vị liên quan

  Thủ tướng Chính phủ

  2022

  4.2

  Triển khai Chương trình hành động phòng chống xâm phạm quyền SHTT giai đoạn 2020-2024

  Thực hiện các hoạt động cụ thể theo Chương trình.

  Thanh tra Bộ

  Cục SHTT, Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

   

  2024

  5

  Thúc đẩy các hoạt động tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ

   

   

   

   

   

  5.1

  Triển khai dự án Môi trường SHTT kiến tạo (EIE)

  Dự án được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực về SHTT và đổi mới sáng tạo cho các viện nghiên cứu và trường đại học.

  Cục SHTT

  Các đơn vị liên quan

   

  2022

  5.2

  Xây dựng bộ công cụ phân tích thông tin sáng chế phục vụ định hướng cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; vận hành, phổ biến, hướng dẫn sử dụng và khai thác bộ công cụ

  - Bộ công cụ (phần mềm) phân tích thông tin sáng chế được xây dựng, bao gồm:

  + Mô đun cấu trúc hóa cơ sở dữ liệu sáng chế (để phù hợp với đầu vào cho các mô đun phân tích) (2021-2022);

  + Mô đun phân tích thông tin sáng chế phục vụ định hướng hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo (2023- 2025).

  - Triển khai, vận hành, phổ biến, hướng dẫn sử dụng và khai thác bộ công cụ (2024- 2025).

  Viện SCCN

  Cục SHTT, Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

   

  2025

  5.3

  Hướng dẫn quản lý SHTT đổi với các dự án hợp tác, nhiệm vụ KH&CN

  Nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn quản lý SHTT và phát hành, phổ biến cho các tổ chức, doanh nghiệp.

  Cục SHTT

  Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

   

  2023

  5.4

  Hướng dẫn quản lý SHTT cho các doanh nghiệp

  Nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý SHTT cho các doanh nghiệp: phổ biến, hướng dẫn về quản lý SHTT cho các doanh nghiệp.

  Cục SHTT

  Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

   

  2023

  6

  Phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

  6.1

  y dựng các tiêu chí để chuẩn hóa hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; hoàn thiện hệ thống quản lý, giám sát các dịch vụ về sở hữu công nghiệp, đặc biệt là các dịch vụ trung gian

  Phân loại, xác định các dịch vụ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; xây dựng các điều kiện, tiêu chí hoạt động; đề xuất biện pháp hoàn thiện hệ thống quản lý hoạt động dịch vụ về sở hữu công nghiệp.

  Cục SHTT

  Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

   

  2025

  6.2

  Rà soàt, bổ sung và củng cố đội ngũ giám định viên về SHTT

  Phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ giám định viên về SHTT, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ giám định SHTT

  Cục SHTT

  Viện KHSHTT

   

  2025

  7

  Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ

   

   

   

   

   

  7.1

  Xây dựng Đ án Phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp về SHTT

  - Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phù hợp với từng nhóm chủ thể; nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực chuyên nghiệp về SHTT ở các cơ quan quản lý nhà nước, các viện, trường, hiệp hội về SHTT;

  - Dự thảo Đề án trình Bộ trưởng phê duyệt.

  Cục SHTT

  Vụ TCCB, Thanh tra Bộ, Viện KHSHTT, các cơ quan, đơn vị liên quan

  Bộ trưởng

  2022

  7.2

  Tăng cường đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ cho các trường đại học, viện nghiên cứu doanh nghiệp ở Việt Nam

  - Cập nhật và chuẩn hóa chương trình đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ; ứng dụng và phát triển các hình thức mới trong đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ; phát triển về số lượng và chất lượng quản trị viên tài sản trí tuệ nhằm nâng cao năng lực quảntài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

  - Sản phẩm: các chương trình, tài liệu đào tạo được phê duyệt; các khóa đào tạo được triển khai.

  Viện KHSHTT

  Cục SHTT, các đơn vị liên quan

  Bộ trưởng

  2025

  8

  Hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội

   

   

   

   

   

   

  Xây dựng Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SHTT.

  - Xây dựng Chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức với các hình thức, nội dung phù hợp cho từng nhóm chủ thể: xây dựng kế hoạch, lộ trình, dự kiến nguồn lực triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước;

  - Dự thảo Đề án trình Bộ trưởng phê duyệt.

  TT

  NCPTTT

  Cục SHTT, Thanh tra Bộ, Viện KHSHTT, các đơn vị liên quan

  Bộ trưởng

  2021

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Ban hành: 16/08/2017 Hiệu lực: 16/08/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030
  Ban hành: 22/08/2019 Hiệu lực: 22/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
  Ban hành: 22/09/2006 Hiệu lực: 21/10/2006 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Thông tư 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
  Ban hành: 14/02/2007 Hiệu lực: 09/05/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 03/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 508/QĐ-BKHCN Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (giai đoạn 2020-2025)

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu: 508/QĐ-BKHCN
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 03/03/2020
  Hiệu lực: 03/03/2020
  Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Chu Ngọc Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới