logo

Công văn 11934/BTC-QLCS cung cấp số liệu phục vụ thanh tra thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 11934/BTC-QLCS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Xuân Hà
  Ngày ban hành: 07/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 11934/BTC-QLCS
  V/v cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Thực hiện Quyết định số 662/QĐ-TTCP ngày 23/9/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đối với tài sản công là nhà, đất; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  1. Thực hiện rà soát, tổng hợp số liệu về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất; tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ theo các Biểu mẫu đính kèm (bao gồm các thông tin: tổng số cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp lại, xử lý; tổng số cơ sở nhà, đất để kê khai, sắp xếp; tổng số cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án; kết quả thực hiện phương án sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...) và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

  2. Báo cáo số liệu của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 25/10/2019 để tổng hợp, cung cấp cho Thanh tra Chính phủ. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thanh tra Chính phủ.

  (Bản mềm đề nghị gửi về địa chỉ mail: quanlycongsan@mof.gov.vn).

  Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ số điện thoại 024.220.2828 (máy lẻ: 5184/5145) hoặc điện thoại di động: 0982.927.680/0977.562.277 để được hướng dẫn.

  Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng BTC (để b/c);
  - Thanh tra Chính phủ;
  - Các Tập đoàn, TCT nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;
  - Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Lưu: VT, QLCS.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Xuân Hà

   

   

   

   

   

  BỘ/ĐỊA PHƯƠNG…………

  Biểu số 01A

   

  TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THEO DÕI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG LÀ NHÀ, ĐẤT TẠI THỜI ĐIỂM 30/6/2019

  Khối cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức
  (Đính kèm Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị tính: Số lượng cơ sở; Diện tích: m2; Giá trị: Tỷ đồng

  STT

  Tên đơn vị

  Số cơ sở

  Đất

  Nhà

  Hiện trạng sử dụng

  Ghi chú

  m2

  Giá trị theo sổ sách kế toán

  m2 sàn xây dựng

  Nguyên giá

  Giá trị còn lại

  Trụ sở làm việc

  Cơ sở hoạt động sự nghiệp

  Làm nhà ở

  Cho thuê

  Bỏ trống

  Bị lấn chiếm

  Sử dụng vào mục đích khác

  Ngân sách

  Nguồn khác

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  I

  Khối các Bộ, ngành, cơ quan trung ương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Bộ, ngành A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Cơ quan nhà nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đơn vị sự nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Tổ chức

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Bộ, ngành B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Địa phương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Địa phương A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Cơ quan nhà nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đơn vị sự nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Tổ chức

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Địa phương B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG (I+II)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *Ghi chú: Đề nghị các Bộ/địa phương tổng hợp số liệu theo từng loại hình đơn vị Khối CQNN, ĐVSN, tổ chức. Biểu này tổng hợp số liệu tổng hợp của từng Bộ, địa phương.

   

   

  ........., ngày    tháng    năm 2019
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu)

   

  BỘ/ĐỊA PHƯƠNG…………

  Biểu số 01B

   

  TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THEO DÕI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG LÀ NHÀ, ĐẤT TẠI THỜI ĐIỂM 30/6/2019

  Khối Doanh nghiệp nhà nước
  (Đính kèm Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị tính: Số lượng cơ sở; Diện tích: m2; Giá trị: Tỷ đồng

  STT

  Tên đơn vị

  Số cơ sở

  Đất

  Nhà

  Hiện trạng sử dụng

  Ghi chú

  m2

  Giá trị theo sổ sách kế toán

  m2 sàn xây dựng

  Nguyên giá

  Giá trị còn lại

  Trụ sở làm việc

  Cơ sở hoạt động sự nghiệp

  Làm nhà ở

  Cho thuê

  Bỏ trống

  Bị lấn chiếm

  Sử dụng vào mục đích khác

  Ngân sách

  Nguồn khác

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  I

  Khối các Bộ, ngành, cơ quan trung ương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Bộ, ngành A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Bộ, ngành B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Địa phương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Địa phương A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Địa phương B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG (I+II)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *Ghi chú: Biểu này tổng hợp số liệu theo dõi về tài sản của khối doanh nghiệp tại từng Bộ/địa phương.

   

   

  ........., ngày    tháng    năm 2019
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu)

   

  BỘ/ĐỊA PHƯƠNG…………

  Biểu số 01C

   

  TÌNH HÌNH THEO DÕI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ, ĐẤT CÔNG SỬ DỤNG KINH DOANH, CHO THUÊ, LIÊN DOANH, LIÊN KẾT ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/6/2019

  (Đính kèm Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính)

  Đơn vị tính: Số lượng cơ sở; Diện tích: m2; Giá trị: Tỷ đồng

  STT

  Tên đơn vị

  Số cơ sở

  Đất

  Nhà

  Hiện trạng sử dụng

  Có đề án đã được phê duyệt (*)

  Chưa có Đề án (*)

  Hiện trạng đang cập nhật trên hệ thống dữ liệu tài sản công

  Ghi chú

  m2

  Giá trị theo sổ sách kế toán

  m2 sàn xây dựng

  Nguyên giá

  Giá trị còn lại

  Kinh doanh

  Cho thuê

  Liên doanh, liên kết

  Hoạt động sự nghiệp

  Bị lấn chiếm

  Ngân sách

  Nguồn khác

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  I

  Khối các Bộ, ngành, cơ quan trung ương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Bộ, ngành A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Cơ quan nhà nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đơn vị sự nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Tổ chức

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Bộ, ngành B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Địa phương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Địa phương A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Cơ quan nhà nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Đơn vị sự nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Tổ chức

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Địa phương B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG (I+II)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *Ghi chú:(*) Chỉ áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức.

   

   

  ........., ngày    tháng    năm 2019
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu)

   

  BỘ/ĐỊA PHƯƠNG…………

  Biểu số 02A

   

  TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG LÀ NHÀ, ĐẤT THEO QĐ09, NĐ167 LŨY KẾ ĐẾN 30/6/2019

  (Đính kèm Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính)

  STT

  Diễn giải

  Tổng số cơ sở nhà đất được giao quản lý, sử dụng

  Số cơ sở nhà đất phải sắp xếp lại, xử lý theo QĐ09, NĐ167

  Số cơ sở nhà đất đã kê khai

  Số sơ sở nhà đất đã được phê duyệt

  Ghi chú

  Số cơ sở

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Số cơ sở

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Số cơ sở

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Số cơ sở

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  I

  Khối các Bộ, ngành, cơ quan trung ương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Bộ, ngành A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Khối hành chính sự nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Khối doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Bộ, ngành B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Địa phương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Địa phương A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Khối hành chính sự nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Khối doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Địa phương B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *Lưu ý: Số liệu báo cáo từ khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo QĐ09 gồm

  Số đã được giao quản lý, sử dụng trước ngày 08/3/2007 và tiếp nhận từ 08/3/2007 đến 30/6/2019

   

   

  ........., ngày    tháng    năm 2019
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu)

   

  BỘ/ĐỊA PHƯƠNG…………

  Biểu số 02B

   

  TỔNG HỢP TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG LÀ NHÀ, ĐẤT THEO QĐ09, NĐ167 LŨY KẾ ĐẾN 30/6/2019

  (Đính kèm Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính)

  STT

  Diễn giải

  Số cơ sở nhà đất đã được phê duyệt

  Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã phê duyệt (lần cuối)

  Kết quả thực hiện phương án

  Ghi chú

  Giữ lại tiếp tục sử dụng

  Thu hồi

  Điều chuyển

  Bán TS trên đất, chuyển nhượng QSD đất

  Chuyển mục đích sử dụng

  Chuyển giao về địa phương

  Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng

  Phương án xử lý khác

  Đã hoàn thành

  Chưa hoàn thành

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Số cơ sở

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  I

  Khối các Bộ, ngành, cơ quan trung ương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Bộ, ngành A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Khối hành chính sự nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Khối doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Bộ, ngành B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Địa phương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Địa phương A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Khối hành chính sự nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Khối doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Địa phương B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *Lưu ý: Ghi rõ số lượng cơ sở thuộc đối tượng phải di dời trong phần ghi chú

   

   

  ........., ngày    tháng    năm 2019
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu)

   

  BỘ/ĐỊA PHƯƠNG…………

  Biểu số 03

   

  CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG LÀ NHÀ, ĐẤT LŨY KẾ ĐẾN 30/6/2019 TẠI……..

  (Đính kèm Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính)

  STT

  Diễn giải

  Đối tượng

  Mục đích sử dụng theo VB giao đất, cho thuê đất

  Tổng diện tích

  Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã phê duyệt (lần cuối)

  Kết quả thực hiện phương án

  Hiện trạng sử dụng hiện nay

  Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

  Ghi chú

  Giao đất không thu tiền sử dụng đất

  Giao đất có thu tiền sử dụng đất

  Cho thuê đất trả tiền một lần

  Cho thuê đất trả tiền hàng năm

  Chi lại tiếp tục sử dụng

  Thu hồi

  Điều chuyển

  Bán TS trên đất, chuyển nhượng QSD đất

  Chuyển mục đích sử dụng

  Chuyển giao về địa phương

  Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng

  Phương án xử lý khác

  Đã hoàn thành

  Chưa hoàn thành

  Trụ sở làm việc

  Hoạt động sự nghiệp

  Làm nhà ở

  Cho thuê

  Bỏ trống

  Bị lấn chiếm

  Kinh doanh, liên doanh, liên kết

  Khác

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Lý do chưa hoàn thành

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

  Đất (m2)

  Nhà (m2)

   1

  Khối hành chính sự nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Tên cơ sở 1, địa chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Tên cơ sở 2, địa chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Khối doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Doanh nghiệp A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.1

  Tên cơ sở 1, địa chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.2

  Tên cơ sở 2, địa chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Doanh nghiệp B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *Lưu ý: Trường hợp cơ sở nhà đất thuộc đối tượng phải di dời ghi rõ trong phần ghi chú và kết quả thực hiện

  Bỏ trống các cột “hiện trạng sử dụng hiện nay” đối với các cơ sở nhà đất đã hoàn thành việc thu hồi, bán, chuyển giao về địa phương, điều chuyển ra ngoài đơn vị.

  Trường hợp sử dụng cơ sở nhà, đất để thanh toán các hợp đồng BT thì ghi rõ trong phần Ghi chú “Thanh toán hợp đồng BT”

   

   

  ........., ngày    tháng    năm 2019
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu)

   

  BỘ/ĐỊA PHƯƠNG…………

  Biểu số 04

   

  DANH SÁCH CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG GIAI ĐOẠN TỪ KHI CÓ QĐ09 ĐẾN NAY KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT TẠI……

  (Đính kèm Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính)

  STT

  Diễn giải

  Đối tượng

  Mục đích sử dụng theo VB giao đất, cho thuê đất

  Lý do không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý

  Tổng diện tích

  Hiện trạng

  Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

  Ghi chú

  Nhà nước giao đất, cho thuê đất

  Thuê lại của Công ty quản lý kinh doanh Nhà, đất của địa phương

  Trụ sở làm việc

  Hoạt động sự nghiệp

  Làm nhà ở

  Cho thuê

  Bỏ trống

  Bị lấn chiếm

  Kinh doanh, liên doanh, liên kết

  Khác

  Giao đất không thu tiền sử dụng đất

  Giao đất có thu tiền sử dụng đất

  Cho thuê đất trả tiền một lần

  Cho thuê đất trả tiền hàng năm

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  1

  Khối hành chính, sự nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Tên cơ sở 1, địa chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Tên cơ sở 2, địa chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

  Khối doanh nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Doanh nghiệp A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.1

  Tên cơ sở 1, địa chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.2

  Tên cơ sở 2, địa chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Doanh nghiệp B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *Lưu ý: Trường hợp cơ sở nhà, đất đã trả lại nhà nước Công ty quản lý kinh doanh nhà, đất của địa phương thì bỏ trống các cột “hiện trạng” và ghi trong phần ghi chú “Đã trả lại”, “Đã thanh lý hợp đồng thuê”.

   

   

  ........., ngày    tháng    năm 2019
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký, đóng dấu)

   

  BỘ/ĐỊA PHƯƠNG…………

  Biểu số 05

   

  DANH SÁCH CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC ĐỐI TƯỢNG SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN ĐẾN 30/6/2019 TẠI…

  (Đính kèm Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính)

  STT

  Diễn giải

  Đối tượng

  Mục đích sử dụng theo VB giao đất, cho thuê đất

  Lý do chưa kê khai

  Đã kê khai

  Tổng diện tích

  Hiện trạng

  Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

  Ghi chú

  Giao đất không thu tiền sử dụng đất

  Giao đất có thu tiền sử dụng đất

  Cho thuê đất trả tiền một lần

  Cho thuê đất trả tiền hàng năm

  Thời điểm kê khai

  PA đề xuất

  Lý do chưa phê duyệt

  Trụ sở làm việc

  Hoạt động sự nghiệp

  Làm nhà ở

  Cho thuê

  Bỏ trống

  Bị lấn chiếm

  Kinh doanh, liên doanh, liên kết

  Khác

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  Đất
  (m2)

  Nhà
  (m2)

  1

  Khối hành chính, sự nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Tên cơ sở 1, địa chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Tên cơ sở 2, địa chỉ