logo

Công văn 2598/BTC-KHTC công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2598/BTC-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Thị Nhung
  Ngày ban hành: 09/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 2598/BTC-KHTC
  V/v: Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 ca Bộ Tài chính (Quản lý ngành)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

   

  Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính đăng tải công khai thuyết minh tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo Mẫu biểu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính ính kèm).

  Đ nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp triển khai thực hiện./.

   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

  - Vụ HCSN;
  - Lưu: VT, KHTC.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Ngô Thị Nhung

   

   

   

  BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2019

  (Kèm theo Công văn số 2598/BTC-KHTC ngày 09/3/2020 của Bộ Tài chính)

  _______________

   

  Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Quản lý ngành) công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2019 (đến hết ngày 31/01/2020) của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) như sau:

  I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí:

  1. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) giao cho Bộ Tài chính (Quản lý ngành) thực hiện năm 2019 là 409.890 triệu đồng, trong đó số thu phí được để lại sử dụng là 402.870 triệu đồng.

  2. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý ngành) giao cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 460.090 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 450.785 triệu đồng, cụ thể: phí Hải quan 180.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 175.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 34.500 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 61.000 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 285 triệu đồng.

  3. Lũy kế thực hiện đến hết năm 2019:

  - Số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 545.077 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 537.104 triệu đồng, đạt 119,1% số dự toán thu được để lại sử dụng (450.785 triệu đồng), gồm: phí Hải quan 272.278 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 157.842 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 37.681 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 76.951 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 325 triệu đồng.

  - Số thu phí nộp NSNN là 7.973 triệu đồng, gồm: phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 7.892 triệu đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 81 triệu đồng.

  II. Tình hình thực hiện dự toán chi nguồn NSNN:

  1. Tổng dự toán chi thường xuyên nguồn NSNN năm 2019 là 25.494.716 triệu đồng, bao gồm:

  - Chi quản lý hành chính: 23.810.877 triệu đồng.

  - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 228.224 triệu đồng.

  - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 72.603 triệu đồng.

  - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 450 triệu đồng.

  - Chi hoạt động kinh tế: 576.542 triệu đồng.

  - Chi quan hệ tài chính với nước ngoài: 4.100 triệu đồng.

  - Chi đảm bảo xã hội: 801.920 triệu đồng.

  2. Lũy kế giải ngân năm 2019 (đến hết ngày 31/01/2020) là 21.827.393 triệu đồng, đạt 85,6%, bao gồm:

  - Chi quản lý hành chính: 20.192.667 triệu đồng, đạt 84,8%.

  - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 222.502 triệu đồng, đạt 97,5%.

  - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 50.300 triệu đồng, đạt 69,3%.

  - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 443 triệu đồng, đạt 98,4%.

  - Chi hoạt động kinh tế: 555.634 triệu đồng, đạt 96,4%.

  - Chi quan hệ tài chính với nước ngoài: 4.100 triệu đồng, đạt 100%.

  - Chi đảm bảo xã hội: 801.747 triệu đồng, đạt 100%.

   

  _____________________________

   

   

  Đơn vị: BỘ TÀI CHÍNH

  Chương: 018

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________________________

   

   

   

  CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019

  (Kèm theo Công văn số 2598/BTC-KHTC ngày 09/3/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

  Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

  Bộ Tài chính công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 như sau:

  Đơn vị tính: Triệu đồng

  STT

  NỘI DUNG

  Dự toán năm 2019

  Ước thực hiện năm 2019

  Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ%)

  Ước thực hiện năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

   

   

   

   

  A

  Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

  460.090

  545.077

  118,5%

  91,7%

  1

  Phí Hải quan

  180.000

  272.278

  151,3%

  117,4%

  2

  Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán

  184.210

  157.842

  85,7%

  59,3%

  3

  Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

  34.500

  37.681

  109,2%

  148,2%

  4

  Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại

  61.000

  76.951

  126,1%

  108,7%

  5

  Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

  380

  325

  85,6%

  86,5%

  II

  Chi từ nguồn thu phí được để lại

  544.570

  431.512

  79,2%

  141,7%

  1

  Chi quản lý hành chính

  544.570

  431.512

  79,2%

  141,7%

  a

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  270.498

  210.166

  77,7%

  83,9%

  b

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

  331.823

  221.346

  66,7%

  409,2%

  III

  S phí, lệ phí nộp NSNN

  9.305

  7.973

  85,7%

  59,5%

  1

  Phí Hải quan

  0

  0

   

   

  2

  Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán

  9.210

  7.892

  85,7%

  59,3%

  3

  Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

  0

  0

   

   

  4

  Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại

  0

  0

   

   

  5

  Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

  95

  81

  85,6%

  86,5%

  B

  Dự toán chi ngân sách nhà nước

  25.494.716

  21.827.393

  85,6%

  99,1%

  I

  Nguồn ngân sách trong nước

  25.494.716

  21.827.393

  85,6%

  99,1%

  1

  Chi quản lý hành chính

  23.810.877

  20.192.667

  84,8%

  95,7%

  1.1

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  17.095.301

  15.884.570

  92,9%

  100,8%

  1.2

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

  6.715.576

  4.308.097

  64,2%

  80,7%

  2

  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

  228.224

  222.502

  97,5%

  98,3%

  2.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  44.870

  44.262

  98,6%

  550,4%

  2.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  183.354

  178.240

  97,2%

  81,6%

  3

  Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

  72.603

  50.300

  69,3%

  102,7%

  3.1

  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

  49.202

  28.602

  58,1%

  114,3%

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

  35.020

  16.090

  45,9%

  94,1%

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cp cơ sở

  14.182

  12.512

  88,2%

  158,2%

  3.2

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

  8.422

  7.798

  92,6%

  102,1%

  3.3

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  14.979

  13.900

  92,8%

  85,2%

  4

  Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

  450

  443

  98,4%

   

  4.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  0

  0

   

   

  4.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  450

  443

  98,4%

  49,0%

  5

  Chi hoạt động kinh tế

  576.542

  555.634

  96,4%

  84,8%

  5.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  0

  0

   

   

  5.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thưng xuyên

  576.542

  555.634

  96,4%

  84,8%

  6

  Chi quan hệ tài chính với nước ngoài

  4.100

  4.100

  100,0%

  136,7%

  6.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  0

  0

  0,0%

   

  6.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  4.100

  4.100

  100,0%

  136,7%

  7

  Chi đảm bảo xã hội

  801.920

  801.747

  100,0%

  71266,4%

  7.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (1)

  800.000

  800.000

  100,0%

   

  7.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chng tội phạm và ma túy - Nội dung phòng chống tội phạm và ma túy)

  1.920

  1.747

  91,0%

  155,3%

   

  Ghi chú:

  (1) Thực hiện theo dõi và đánh giá giải ngân từ niên độ ngân sách năm 2019.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2598/BTC-KHTC công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu: 2598/BTC-KHTC
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 09/03/2020
  Hiệu lực: 09/03/2020
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Ngô Thị Nhung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới