logo

Công văn 5054/LĐTBXH-KHTC thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5054/LĐTBXH-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Tấn Dũng
  Ngày ban hành: 26/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI

  ----------------

  Số: 5054/LĐTBXH-KHTC

  V/v: Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------------

  Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

   

   

  Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

   

  Thực hiện Nghị quỵết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, các văn bản hướng dẫn và Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ:

  1. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại công văn số 4956/LĐTBXH-KHTC ngày 22/11/2018 về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Đối với việc chấp hành dự toán năm 2019:

  2.1. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước:

  Chủ động đề ra các biện pháp, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.

  Thực hiện nghiêm các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật (nếu có).

  2.2. về quản lý chi ngân sách nhà nước:

  Căn cứ dự toán năm 2019 được giao (bao gồm cả dự toán năm trước được phép chuyển sang thực hiện và quyết toán trong năm 2019), tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và Quyết định của Bộ trưởng. Tập trung triển khai thực hiện chi ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; hết năm ngân sách 2019, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện hoặc chưa chi hết theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (Khoản 3 Điều 64) và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ (Điều 43) mới được chuyển nguồn sang năm sau thực hiện, số còn lại sẽ bị hủy dự toán theo quy định.

  (i). Về vốn ngoài nước: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngoài nước nguồn ngân sách trung ương năm 2019 theo kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ giao.

  (ii). Về chi thường xuyên:

  - Điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao. Thực hiện rà soát các nhiệm vụ, dự toán kinh phí thường xuyên còn lại và các khoản bổ sung trong năm 2019 để có biện pháp tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm 2019.

  - Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; giảm tối đa và công khai các khoản chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, khởi công, khánh thành công trình; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài.

  (iii). Về chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu:

  - Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của từng Chương trình rà soát tất cả các dự án, mục tiêu; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao để đảm bảo triển khai đồng bộ các nội dung công việc theo đúng mục tiêu đã được phê duyệt và các văn bản quy định.

  - Triệt để tiết kiệm, cắt giảm các hội nghị triển khai, hội nghị tổng kết, hội thảo, tập huấn không cần thiết; lồng ghép các hoạt động kiểm tra, giám sát các dự án, hoạt động của các Chương trình do một đơn vị quản lý trên cùng một địa bàn để tiết kiệm chi phí, tránh tốn kém cho địa phương, cơ sở.

  3. Các đơn vị quản lý nhà nước lĩnh vực (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; các Cục: Việc làm; An toàn lao động; Quản lý lao động ngoài nước; Quan hệ lao động và Tiền lương; Người có công; Bảo trợ xã hội; Trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội, Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo và Thanh tra Bộ) có trách nhiệm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được Bộ giao găn với nhiệm vụ kinh tế - xã hội của lĩnh vực mà đơn vị được giao quản lý gửi cùng báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng cùng với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

  Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 theo các yêu cầu nêu trên; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có hành vi vi phạm, đảm bảo vốn ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả, không thất thoát, lãng phí./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các đ/c Thứ trưởng;

  - Lưu: VT, Vụ KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Lê Tấn Dũng

   

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

   

  TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NSNN - KHO BẠC NHÀ NƯỚC (TABMIS) CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/10/2019
  (Phụ lục kèm theo Công văn số 5054/LĐTBXH-KHTC ngày 26/11/2019)

   

  STT

  Tên đơn vị

  Tỷ lệ dự toán đã thực hiện đến thời điểm 31/10/2019

  trên Tabmis

  STT

  Tên đơn vị

  Tỷ lệ dự toán đã thực hiện đến thời điểm 31/10/2019 trên Tabmis

  I

  Quản lý nhà nước

   

  IV

  Sự nghiệp đảm bảo xã hội

   

  1

  Văn phòng Bộ

   

  32

  Bệnh viện CH-PHCN Đà Năng

  92%

  1.1

  Văn phòng Bộ tại Hà Nội

  35%

  33

  Bệnh viện CH-PHCN Quy Nhơn

  84%

  1.2.

  Văn phòng Bộ tại Tp. Hồ Chí Minh

  93%

  34

  Bệnh viện CH-PHCN TP HCM

  30%

  2

  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  24%

  35

  Trung tâm CH-PHCN TP HCM

  60%

  2.1

  Văn phòng Tổng cục

  21%

  36

  Bệnh viện CH-PHCN Cần Thơ

  65%

  2.2

  Cục Kiểm định chất lượng GDNN

  27%

  37

  Bệnh viện CH-PHCN Hà Nội

  62%

  3

  Cục Người có công (VP Cục)

  14%

  38

  TT PHCN Tâm thần Việt Trì

  72%

  4

  Cục Việc làm

  23%

  39

  Trung tâm PHCN trẻ TT Thuỵ An

  74%

  5

  Cục Quản lý lao động ngoài nước

  38%

  40

  Quỹ Bảo trợ Trẻ em VN

  55%

  6

  Cục An toàn lao động

  32%

  41

  Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông

  61%

  7

  Cục Quan hệ lao động - Tiền lương

  46%

  42

  Làng SOS VN

  100%

  8

  Cục Bảo trợ xã hội

  29%

  43

  Trung tâm PHCN và trợ giúp Trẻ tàn tật

  60%

  9

  Văn phòng QG về Giảm nghèo

  17%

  44

  Ban QL Dự án Hệ thống trợ giúp xã hội VN

  10%

  10

  Cục Trẻ em

  37%

  45

  Trung tâm hành động khắc phục bom

  mìn VN

  0%

  11

  Cục Phòng, chống TNXH

  24%

  46

  Trung tâm ĐDTB Lạng Giang

  91%

  12

  Thanh tra Bộ

  67%

  47

  Trung tâm ĐDTB Thuận Thành

  85%

  II

  Sự nghiệp đào tạo

   

  48

  Trung tâm ĐDTB Duy Tiên

  65%

  13

  Trường Đại học LĐXH

   

  49

  Trung tâm ĐDTB Kim Bảng

  80%

  13.1

  Cơ sở Hà Nội

  97%

  50

  Trung tâm PHSK NCC Sầm Sơn

  76%

  13.2

  Cơ sở Sơn Tây

  85%

  51

  Trung tâm ĐDTB-NCC Long Đất

  70%

  13.3

  Cơ sở Tp.HCM

  93%

  52

  Trung tâm ĐD NCC Miền Trung

  83%

  14

  Trường Đại học SPKT Nam Định

  72%

  III

  Sự nghiệp khoa học

   

  15

  Trường Đại học SPKT Vinh

  64%

  53

  Viện KH GDNN

  72%

  16

  Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

  75%

  54

  Viện KH LĐ-XH

  52%

  17

  Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ

  58%

  IV

  Sự nghiệp văn hoá TT

   

  18

  Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

  22%

  55

  Tạp chí Lao động - Xã hội

  72%

  19

  Trường CĐ Kỹ nghệ Dung Quất

  58%

  56

  Tạp chí Gia đình - Trẻ em

  67%

  20

  Trường ĐT BD CBCCC

  55%

  57

  Báo Lao động - Xã hội

  73%

  21

  BQL các Dự án ODA (TC GDNN)

  57%

  VII

  Các Vụ thuộc Bộ (6 Vụ)

   

  III

  Sự nghiệp kinh tế

   

  58

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

  22

  Trung tâm Thông tin

  17%

  59

  Vụ Pháp chế

   

  23

  Trung tâm Hỗ trợ phát triển QHLĐ

  15%

  60

  Vụ Hợp tác Quốc tế

   

  24

  TT quốc gia dịch vụ việc làm

  52%

  61

  Vụ Bình đẳng giới

   

  25

  Ban QLDA đầu tư xây dựng

  56%

  62

  Vụ Bảo hiểm xã hội

   

  26

  Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

  Đơn vị tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động

  VIII

  Lãnh đạo Vụ, các Phòng thuộc Vụ (6)

   

  27

  Trung tâm lao động ngoài nước

   

   

   

  28

  Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ

   

   

   

  29

  Trung tâm KĐKTAT khu vực I

   

   

   

  30

  Trung tâm KĐKTAT khu vực II

   

   

   

  31

  Trung tâm KĐKTAT khu vực III

   

   

   

   

   

  Đề nghị các Thủ trưởng đơn vị có tỷ lệ chấp hành dự toán ngân sách thấp triển khai ngay các biện pháp đảm bảo kế hoạch; đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, Vụ Kế hoạch - Tài chính sẽ tổng hợp đề xuất giảm dự toán ngân sách năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ./.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
  Ban hành: 21/12/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Thông tư 119/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2019
  Ban hành: 05/12/2018 Hiệu lực: 20/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
  Ban hành: 01/01/2019 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Công văn 528/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
  Ban hành: 17/02/2020 Hiệu lực: 17/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 5054/LĐTBXH-KHTC thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 5054/LĐTBXH-KHTC
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 26/11/2019
  Hiệu lực: 26/11/2019
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Tấn Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới