logo

Công văn 5190/BKHĐT-TH kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5190/BKHĐT-TH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Quốc Phương
  Ngày ban hành: 12/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  ____________

  Số: 5190/BKHĐT-TH

  V/v Thông báo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW, TPCP sang năm 2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;

  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được đề nghị của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ sang năm 2020, về nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau:

  1. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tại các văn bản số: 3096/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020, 4304/BKHĐT-TH ngày 03 tháng 7 năm 2020 và 6969/BTC-ĐT ngày 10 tháng 6 năm 2020 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ sang năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về nội dung này tại văn bản số 6054/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 7 năm 2020, cụ thể như sau:

  a) Không kéo dài kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách địa phương các năm 2016, 2017, 2018 sang năm 2020 như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động cân đối trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 được giao và các năm tiếp theo để hoàn thành dự án theo tiến độ.

  b) Đối với các dự án được bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018

  (i) Đối với các dự án mà tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 có quy định rõ thời gian thực biện và giải ngân: Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện giải ngân theo đúng thời hạn quy định tại các quyết định này.

  (ii) Đối với các dự án mà trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 không quy định rõ thời gian thực hiện và giải ngân: Cho phép các dự án được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao/thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ sung vốn từ sau ngày 30 tháng 9 năm 2018 thì được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

  2. Danh mục dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 sau ngày 30 tháng 9 năm 2018 kèm theo Tờ trình số 3096/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 5 năm 2020 và văn bản số 4304/BKHĐT-TH ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Chi tiết danh mục dự án tại Phụ lục kèm theo văn bản này).

  3. Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án tại điểm 2 nêu trên, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi nhánh, chặt chẽ, đúng quy định trong đó lưu ý điều kiện đối với các dự án mà trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 không quy định rõ thời gian thực hiện và giải ngân để dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 là dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao/thông báo kế hoạch đầu tư vốn ngần sách trung ương năm 2019 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung vốn sau ngày 30 tháng 9 năm 2018.

  4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có danh mục dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại điểm 2 nêu trên chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch làm thủ tục kéo dài, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đảm bảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn được kéo dài.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, triển khai. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phối hợp xử lý theo quy định.

  Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ, cơ quan trung ương và địa phương./.

   

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Bộ Tài chính;

  - Bộ KH&ĐT: LĐB, các đơn vị trong Bộ (d/sách kèm theo);

  - Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Lưu: VT, Vụ TH.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trần Quốc Phương

   

   

   

   

  Phụ lục

  DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH BỒ SUNG VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 SAU NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2020 ĐƯỢC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG HỢP BÁO CÁO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CÁC VĂN BẢN SỐ 3096/BKHĐT-TH NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2020 VÀ SỐ 4304/BKHĐT-TH NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2020

  (Kèm theo văn bản số 5190/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  TT

   

  Danh mục dự án

  Địa điểm xây dựng

  Thời gian khởi công - hoàn thành

  Quyết định đầu tư

  Số vốn dự phòng NSTW được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung trong năm 2018

  Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

  Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

  NSTW

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

  4.753.092,304

  3.371.231,099

  2.097.611,000

   

  Tỉnh Hà Giang

   

   

   

  95.970.000

  95.970,0011

  50.000.000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Kè chống sạt lở (Sông Ma) bảo vệ khu dân cư TT xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên

  Tùng Bá

  2019-2020

  Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2019

  95.970,000

  95.970,000

  50.000,000

   

  Tỉnh Tuyên Quang

   

   

   

  371.907,703

  317.701,337

  125.000,000

   

  Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 11/12/2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Xử lý khẩn cấp các vị trí sạt lở, xung yếu và gia cố mặt đê kết hợp đường giao thông xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

  Sơn Dương

   

  1280/QĐ-UBND

  ngày 11/11/2020

  20.000,000

  20.000,000

  20.000,000

   

  Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  2

  Bố trí, sắp xếp di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và rừng phòng hộ đầu nguồn tại xóm Dùm, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

  Tuyên Quang

  2016-2020

  856/QĐ-UBND

  ngày 21/8/2019

  54.206,366

   

  15.000.000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  3

  Kè bảo vệ bờ sông Gâm, hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

  Na Hang

   

  839/QĐ-CT ngày

  06/7/2010

  297.701,337

  297 701,337

  90.000,000

   

  Tỉnh Cao Bằng

   

   

   

  150.295,000

  150.000,000

  150.000,000

   

  QĐ số 1872/QĐ- TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

   

   

   

   

   

   

   

  Cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu, tỉnh Cao Bằng

  Thị trấn Tà Lùng

  2019-2020

  490/QĐ-UBND, 25/4/2019

  150.295,000

  150.000,000

  150.000,000

   

  Tỉnh Lào Cai

   

   

   

  169.120,000

  104.000,000

  80.000,000

   

  Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 05/10/2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2018

   

  2019

   

  38.700,000

  35.000,000

  35.000,000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  2

  Chống sạt lở tuyến đường Hoàng Diệu, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

  Sa Pa

  2019-2020

  2622,24/8/2018;

  3878,18/11/2019

  88.420,000

  30.000,000

  30.000,000

   

  Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  3

  Kè chống sạt lở cột mốc 108(2) trên biên giới đất liền Việt Nam- Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai

  H.M.Khương

  2018-2020

  89,09/5/2018

  42.000.000

  39.000,000

  15.000,000

   

  Tỉnh Yên Bái

   

   

   

  5.000,000

   

  5.000,000

   

  Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án di chuyển khẩn cấp, bố trí dân cư vùng thiên tai, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất huyện Trạm Tấu

  H. Trạm Tấu

   

  854/QĐ-UBND

  ngày 28/9/2019

  5.000,000

   

  5.000,000

   

  Tỉnh Bắc Kạn

   

   

   

  45.000,000

  45.000,000

  45.000,000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Kè chống xói lở xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

  xã Nam

  Cường, huyện Chợ Đồn

  2019

  1367/QĐ-UBND

  ngày 08/8/2019

  45 000,000

  45.000,000

  45.000,000

   

  Tỉnh Phú Thọ

   

   

   

  59.616,055

  59.616,055

  50.000,000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

   

  Xử lý khẩn cấp kè thoát lũ từ hồ Thủy Điện đến dốc Đá Thờ, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

  Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

  2017-2020

  3068/QĐ-UBND

  ngày 16/11/2017

  59.616,055

  59.616,055

  50.000,000

   

  Tỉnh Hoà Bình

   

   

   

  48.150,000

  46.750,000

  46.750,000

   

  Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 05/10/2018; Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 05/10/2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Dự án: Sửa chữa, nạo vét hồ Trạm Xá, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

  xã Lạc Thịnh

  06/2018-12/2018

  510

  1.100,000

  1.100,000

  1.100,000

  2

  Công trình nạo vét, sửa chữa kênh mương hồ Đồng Bến, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn

  xã Dân Hạ, (huyện Kỳ

  Sơn cũ)

  2019-2020

  1101/QĐ-UBND;

  18/3/2019

  2.500,000

  1.100,000

  1.100,000

  3

  Xây dựng hệ thống chống tràn, đảm bảo an toàn cho khu vực phía bờ trái sông Đả, thành phố Hoà Bình

  Thành phố Hoà Bình

  2019

  218/QĐ-UBND; 29/1/2019

  44.550,000

  44.550,000

  44.550,000

   

  Tỉnh Thanh Hoá

   

   

   

  14.000,000

  14.000,000

  14.000,000

   

  Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1640/TTg-NN ngày 02/12/2019 đồng ý điều chuyển từ nguồn kết dư của 04 công trình hồ chứa (hồ Dốc Đất, Ngọc Mép, Ngọc Thanh, Bu Bu)

   

   

   

   

   

   

  1

  Xử lý cấp bách hồ Con Nhạn, xã Hà Lai, huyện Hà Trung

  huyện Hà

  Trung

  2019

  1353/QĐ-UBND

  ngày 16/4/2019

  8 000,000

  8.000,000

  8.000,000

  2

  Xử lý cấp bách hồ Bái Xể, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung

  huyện Hà

  Trung

  2019

  1351/QĐ-UBND

  ngày 16/4/2019

  6.000,000

  6.000,000

  6.000,000

   

  Tỉnh Nghệ An

   

   

   

  322.038,707

  262,624,707

  133.000,000

   

  Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

   

   

   

   

   

   

  1

  Di dân khẩn cấp vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn biên giới xã Tri Lễ, huyện Quế Phong

   

   

  4643/QĐ-UBND

  ngày 16/11/2012

  198.414,000

  139.000,000

  20.000,000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự án khác phục tình trạng bồi lấp cửa lạch và sạt lở đê kè khu neo đậu tránh trú bão Lạch Thơi

   

   

   

   

   

  25.000,000

   

  Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

   

   

   

   

   

   

  3

  Dự án Đê biển xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

  Huyện Quỳnh Lưu

  2019-2020

  4583/QĐ-UBND

  ngày 06/11/2019

  20.000,000

  20.000,000

  20.000,000

  4

  Dự án Bờ biển bãi Sầm Sầm xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

  Huyện Quỳnh Lưu

  2019-2020

  4595/QĐ-UBND

  ngày 06/11/2019

  14 872,707

  14.872,707

  15.000,000

  5

  Dự án Đê biển Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

  Huyện Nghi Lộc

  2019-2020

  4597/QĐ-UBND

  ngày 06/11/2019

  8.000,000

  8.000.000

  8.000,000

  6

  Dự án Nạo vét cửa Lạch Vạn, xã Diễn Thành và xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

  Huyện Diễn Châu

  2019-2020

  4562/QĐ-UBND

  ngày 05/11/2019

  20.000,000

  20.000,000

  20.000.000

  7

  Dự án Cửa Lạch Cờn, xã Quỳnh Lập, và phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

  Thị xã Hoàng Mai

  2019-2020

  4596/QĐ-UBND

  ngày 06/11/2019

  20.000,000

  20.000,000

  20.000,000

   

  Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 05/10/2018 và số 1725/QĐ-TTg ngày 11/12/2018

   

   

   

   

   

   

  8

  Dự án xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực Khối 4 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn

  huyện Kỳ Sơn

  2019

  4286/QĐ.UBND-ĐTXD ngày 22/10/2019

  40.752,000

  40.752,000

  5.000,000

   

  Tỉnh Hà Tĩnh

   

   

   

  186.987,000

  150.000,000

  150.000,000

   

  Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Xử lý sạt lở bờ biển xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh

   

   

  3840; 29/11/2019

  50.497,000

  45.000,000

  45.000,000

  2

  Nạo vét Cửa Sót (sông Nghèn) xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà

   

   

  819; 02/07/2019

  29.000,000

  25.000,000

  25.000,000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  3

  Đường giao thông cứu hộ vùng 2, huyện Hương Sơn

   

   

  1711; 07/6/2019

  49.720,000

  45.000,000

  45.000,000

  4

  Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Đức Đồng - Đức Lạc. huyện Đức Thọ

   

   

  3607; 01/11/2019

  57 770,000

  35.000,000

  35.000,000

   

  Tỉnh Quảng Trị

   

   

   

  104.417,000

  104.417,000

  52.000,000

   

  Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Sửa chữa khẩn cấp kè Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh

  xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh

  2019

  1913/QĐ-UBND

  ngày 26/7/2019

  37.000,000

  37.000,000

  37.000,000

  2

  Công trình: Nạo vét cửa sông Bến Hải

  TT Cửa Từng, huyện Vĩnh Linh

  2019

  2151/QĐ-UBND

  ngày 16/8/2019

  5.000,000

  5.000,000

  5.000,000

   

  Quyết định số 1872/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  3

  Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng biên giới Việt Lào, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa

  xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa

  2019-2020

  1013/QĐ-UBND

  ngày 11/01/2009;

  QĐ 629/QĐ-UBND ngày 01/04/2019

  62.417,000

  62.417,000

  10.000,000

   

  Tỉnh Quảng Nam

   

   

   

  98.496,000

  94.996,000

  95.000,000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Dự án khu tái định cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An

  Quế Sơn

  2019

   

  28.500,000

  25.000,000

  25.000,000

   

  Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành

  Núi Thành

  2019

  2795 04/9/2019

  30.000,000

  30.000,000

  30.000,000

  3

  Dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam kết hợp nạo vét Cửa Đại

  Hội An

  2019

  3970 05/12/2019

  39.996,000

  39.996,000

  40.000 000

   

  Tỉnh Quảng Ngãi

   

   

   

  147.000,000

  125.000,000

  125.000,000

   

  Quyết định 1887/QĐ-TTgngày 31/12/2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, tp Quảng Ngãi

   

  2019-2020

  819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019

  86.000.000

  70.000,000

  70.000,000

  2

  Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn

   

  2019-2020

  819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019

  31.000,000

  25.000,000

  25.000,000

  3

  Chống bồi lấp Cửa Đại sông Trà Khúc, xã Tịnh Khê, tp Quảng Ngãi

   

  2019-2020

  819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019

  30.000,000

  30.000,000

  30.000,000

   

  Tỉnh Phú Yên

   

   

   

  49.957,839

  35.000,000

  35.000,000

   

  Quyết định số 1872/QĐ-TTg số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

   

  Kè chống xói lở bờ tả sông Bàn Thạch đoạn từ Phú Đa đến cầu Bàn Thạch, huyện Đông Hòa

  huyện Đông Hòa

  2019-2020

  1432/QĐ-UBND

  ngày 11/9/2019

  49.957,839

  35.000,000

  35.000,000

   

  Tỉnh Khánh Hòa

   

   

   

  1.935.962,000

  967.981,000

  250.000,000

   

  Quyết định số 1346/QĐ-TTg ngày 11/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

   

   

   

   

   

   

  1

  Đường cất hạ cánh số 2 - Sân bay Quốc tế Cam Ranh

   

  2015-2019

  144/QĐ-UBND

  ngày 21/01/2015

  1.935.962,000

  967.981,000

  200.000,000

   

  Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 31/12/2018

   

   

   

   

   

   

  2

  Các dự án khắc phục bão lụt số 8, 9

   

   

   

   

   

  50.000,000

   

  Tỉnh Ninh Thuận

   

   

   

  40.000,000

  40.000,000

  40.000,000

   

  Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018

   

   

   

   

   

   

   

  Kè chống sạt lở bờ biển, bảo vệ dân cư khu vực xã Nhơn Hải đến Thanh Hải

  huyện Ninh Hải

  2019

  1270/QĐ-UBND

  ngày 09/8/2019

  40.000,000

  40.000,000

  40.000,000

   

  Tỉnh Bình Thuận

   

   

   

  180.000,000

  180.000,000

  180.000,000

   

  Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu phố 12, 13 và 14 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, kết hợp nạo vét cửa Liên Hương

  Huyện Tuy

  Phong

  2019-2020

  420/QĐ-SKHĐT

  ngày 28/10/2019

  60.000,000

  60.000,000

  60.000,000

  2

  Dự án Kè chống sạt lở bờ biển phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết

  thành phố Phan Thiết

  2019-2020

  421/QĐ-SKHĐT

  ngày 28/10/2019

  40.000,000

  40.000,000

  40.000,000

  3

  Dự án Kè chống sạt lở bờ biển khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức thành phố Phan Thiết

  thành phố Phan Thiết

  2019-2020

  455/QĐ-SKHĐT

  ngày 31/10/2019

  30.000,000

  30.000,000

  30.000,000

  4

  Dự án Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi

  thị xã La Gi

  2019-2020

  548/QĐ-SKHĐT

  ngày 19/12/2019

  50.000,000

  50.000,000

  50.000,000

   

  Tỉnh Lâm Đồng

   

   

   

  239.090,00

  184.304,000

  110.000,000

   

  1872/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Ổn định dân di cư tự do xóm Bến Tre, thôn R’Lơm, xã Đạ Dờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

  huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm

  Đồng

  2019

  2134/QĐ-UBND

  ngày 08/7/2019

  14.900,000

  14.000,000

  15.000,000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

  2

  Sắp xếp ổn định dân di cư tự do thôn Đạ M'Pô, xã Liêng Sronh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

  huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

  2019

  2287/QĐ-UBND

  ngày 16/10/2015

  84.340,000

  40.454,000

  15.000,000

  3

  Xây dựng điểm bố trí dân cư, ổn định di cư tự do Tiểu khu 265, 269 xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

  huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm

  Đồng

  2019

  2481/QĐ-UBND

  ngày 26/11/2019

  40.000,000

  30.000,000

  30000,000

  4

  Nâng cấp hệ thống đường và kè chống sạt lở tuyến thị trấn Lạc Dương đi thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông

  huyện Lạc

  Dương

  2019

  1933/QĐ-UBND

  ngày 11/9/2019

  99.850,000

  99.850.000

  50.000,000

   

  Tỉnh Bình Phước

   

   

   

  70,000,000

  70.000,000

  40.000,000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

   

  Xử lý sạt lở, đảm bảo giao thông khẩn cấp đoạn Km 16+000 đến K21+369 đường Sao Bộng - Đăng Hà

   

  2018-2019

  2301/QĐ-UBND

  ngày 19/9/2019

  70.000,000

  70.000,000

  40.000,000

   

  Tỉnh Tiền Giang

   

   

   

  36.123,000

  30.000,000

  30.000,000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018

   

   

   

   

   

   

   

  Bờ kè phía Tây sông Ba Rài

  TX Cai Lậy

   

  1552/QĐ-UBND

  ngày 17/5/2019

  36.123,000

  30.000,000

  30.000,000

   

  Tỉnh Trà Vinh

   

   

   

  35.000,000

  15.000,000

  15.000.000

   

  QĐ 1872/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

   

   

   

   

   

   

   

  Di dân khẩn cấp vùng sạt lở thị trấn cầu Ngang và xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang

  H. Cầu Ngang

  2019-2020

  1343QĐ-UBND, 1977/2019

  35.000

  15.000

  15.000

   

  Tỉnh Vĩnh Long

   

   

   

  120.091.000

  50.000,000

  50.000,000

   

  Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kênh Hai Qúy, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

  Thị xã Minh Minh, tỉnh Vĩnh Long

  2020-2021

  2546/QĐ-UBND

  ngày 08/10/2019

  120.091,000

  50.000,000

  50.000,000

   

  Tỉnh An Giang

   

   

   

  104.875,000

  104.875,000

  105.000,000

   

  Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 29/6/2018 và Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng NSTW năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án Kè chống sạt lở sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ

  TT Phú Mỹ

  2018-2020

  2872/QĐ-UBND

  ngày 2/12/2019

  104.875

  104.875

  105.000

   

  Tỉnh Bạc Liêu

   

   

   

  90.000,000

  90.000,000

  90.000,000

   

  QĐ 1872/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng NSTW năm 2018, Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng NSTW năm 2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Dự án sửa chữa nâng cấp mái đê, khắc phục sạt lở, nâng cấp 7 km đê cấp bách trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

  Tp Bạc Liêu

  2018-2022

  07/NQ-HĐND,

  16/3/2018;

  1195/QĐ-UBND, 0277/2018

  249.993

  135.000

  90.000

   

  Tỉnh Cà Mau

   

   

   

  33.996,000

  33.996,000

  31.861,000

   

  QĐ số 1551/QĐ-TTg ngày 13/11/2018. QĐ 1872/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguốn dự phòng NSTW năm 2018, Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng NSTW năm 2018

   

   

   

   

   

   

  1

  Cầu qua kênh xáng Minh Hà xã Khánh An

  xã Khánh An, huyện U Minh

  2019-2020

  443/QĐ-SGTVT

  ngày 21/5/2019

  6.521,000

  6.521,000

  7.000,000

  2

  Tuyến đường Tây sông Cái Tàu (đoạn từ Kênh 29 đến ngã tư Tiểu Dừa), xã Khánh Tiến, huyện U Minh

  xã Khánh Tiến, huyện U Minh

  2019-2020

  594/QĐ-SGTVT

  ngày 26/6/2019

  8.915,000

  8.915,000

  8.915,000

  3

  Tuyến đường Tây sông Cái Tàu (đoạn từ cầu Ông Mụn đến cầu Thầy Hai), xã Nguyễn Phích, huyện U Minh

  xã Nguyễn

  Phích, huyện U Minh

  2019-2020

  1212/QĐ-SGTVT

  ngày 13/12/2019

  11.566,000

  11.566,000

  8.952,000

  4

  Mở rộng tuyến đường Cuốc xã Thìn, xã Khánh Hòa - Khánh Thuận, huyện U Minh

  xã Khánh Hòa- Khánh

  Thuận, huyện U Minh

  2019-2020

  671/QĐ-SGTVT

  ngày 1877/2019

  6.994,000

  6.994,000

  6.994,000

   

   

   

   

  DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2020

   

  TT

  Các đơn vị

  Nhận phần lời

  Nhận phần biểu

  A

  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương (toàn bộ)

  X

   

  B

  Địa phương (UBND và Sở Kế hoạch và Đầu tư)

   

   

  1

  Hà Giang

  X

  X

  2

  Tuyên Quang

  X

  X

  3

  Cao Bằng

  X

  X

  4

  Lạng Sơn

  X

   

  5

  Lào Cai

  X

  X

  6

  Yên Bái

  X

  X

  7

  Thái Nguyên

  X

   

  8

  Bắc Cạn

  X

  X

  9

  Phú Thọ

  X

  X

  10

  Bắc Giang

  X

   

  11

  Hoà Bình

  X

  X

  12

  Sơn La

  X

   

  13

  Lai Châu

  X

   

  14

  Điện Biên

  X

   

  15

  Thành phố Hà Nội

  X

   

  16

  Thành phố Hải Phòng

  X

   

  17

  Quảng Ninh

  X

   

  18

  Hải Dương

  X

   

  19

  Hưng Yên

  X

   

  20

  Vĩnh Phúc

  X

   

  21

  Bắc Ninh

  X

   

  22

  Hà Nam

  X

   

  23

  Nam Định

  X

   

  24

  Ninh Bình

  X

   

  25

  Thái Bình

  X

   

  26

  Thanh Hoá

  X

  X

  27

  Nghệ An

  X

  X

  28

  Hà Tĩnh

  X

  X

  29

  Quảng Bình

  X

   

  30

  Quảng Trị

  X

  X

  31

  Thừa Thiên - Huế

  X

   

  32

  Thành phố Đà Nẵng

  X

   

  33

  Quảng Nam

  X

  X

  34

  Quảng Ngãi

  X

  X

  35

  Bình Định

  X

   

  36

  Phú Yên

  X

  X

  37

  Khánh Hoà

  X

  X

  38

  Ninh Thuận

  X

  X

  39

  Bình Thuận

  X

  X

  40

  Đắk Lắk

  X

   

  41

  Đắk Nông

  X

   

  42

  Gia Lai

  X

   

  43

  Kon Tum

  X

   

  44

  Lâm Đồng

  X

  X

  45

  Thành phố Hồ Chí Minh

  X

   

  46

  Đồng Nai

  X

   

  47

  Bình Dương

  X

   

  48

  Bình Phước

  X

  X

  49

  Tây Ninh

  X

   

  50

  Bà Rịa-Vũng Tàu

  X

   

  51

  Long An

  X

   

  52

  Tiền Giang

  X

  X

  53

  Bến Tre

  X

   

  54

  Trà Vinh

  X

  X

  55

  Vĩnh Long

  X

  X

  56

  Cần Thơ

  X

   

  57

  Hậu Giang

  X

   

  58

  Sóc Trăng

  X

   

  59

  An Giang

  X

  X

  60

  Đồng Tháp

  X

   

  61

  Kiên Giang

  X

   

  62

  Bạc Liêu

  X

  X

  63

  Cà Mau

  X

  X

  C

  CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI

   

   

   

  Thủ tướng Chính phủ

  X

  X

   

  Văn phòng Chính phủ

  X

  X

   

  Bộ Tài chính

  X

  X

  D

  CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

   

   

  1

  Lãnh đạo Bộ

  X

  X

  2

  Văn phòng Bộ.

  X

   

  3

  Vụ Kinh tế đối ngoại.

  X

   

  4

  Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

  X

  X

  5

  Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ.

  X

  X

  6

  Vụ Quốc phòng, an ninh.

  X

   

  7

  Vụ Kinh tế nông nghiệp.

  X

  X

  8

  Vụ Kinh tế công nghiệp.

  X

   

  9

  Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội.

  X

   

  10

  Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường.

  X

   

  11

  Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị.

  X

   

  12

  Vụ Tài chính, tiền tệ.

  X

   

  13

  Vụ Quản lý khu kinh tế

  X

   

  14

  Vụ Kinh tế dịch vụ

  X

   

  15

  Trung tâm tin học

  x

  x

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 5190/BKHĐT-TH kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Số hiệu: 5190/BKHĐT-TH
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 12/08/2020
  Hiệu lực: 12/08/2020
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Quốc Phương
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới