logo

Công văn 5726/UBND-VX thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi với người nghèo địa bàn Tp.Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 5726/UBND-VX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Ngày ban hành: 04/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  -------
  Số: 5726/UBND-VX
  V/v:Triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  - Các sở: Lao động Thương binh và Xã hội Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
  - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố;
  - Các hội: Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Thành Đoàn Hà Nội;
  - UBND các quận, huyện, thị xã.

   
   
  Thực hiện Công văn số 1602/VPCP-KTTH ngày 12/3/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về xử lý vốn tín dụng ưu đãi với hộ nghèo theo chuẩn nghèo địa phương. Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ:
  1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố tiếp tục sử dụng đến hết năm 2015 nguồn vốn tín dụng chính sách đã cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố để tiếp tục cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố với mức lãi suất cho vay bằng 120% cho vay tương ứng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo Quốc gia, theo quy định hiện hành.
  2. Các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất, tham mưu cho UBND Thành phố về nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố khi không được sử dụng nguồn vốn Trung ương từ năm 2016.
  3. Các hội, đoàn thể: Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Thành Đoàn Hà Nội chỉ đạo hội, đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo của Chính phủ. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hướng dẫn Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc bình xét cho vay và lập hồ sơ cho vay để các hội viên và các thành viên của Tổ tiết kiệm và vay vốn biết và giải thích cụ thể, rõ ràng về lãi suất cho vay tăng thêm 20% nhằm tạo sự đồng thuận trong các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang tham gia vay vốn, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo của Thành phố.
  4. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố, giúp dân hiểu, đồng thuận và tiếp cận được với nguồn vốn của Trung ương và thực hiện đúng quy định./.
   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TT TU, TT HĐND TP
  - Đ/c Chủ tịch UBND TP;
  (để báo cáo)
  - Các PCT UBND TP;
  - VPUB: Đ/c CVP, PCVP Đ.Đ.Hồng, phòng VX, KT, TH;
  - Lưu VT, VX(Ngọc).
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thị Bích Ngọc

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 5726/UBND-VX thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi với người nghèo địa bàn Tp.Hà Nội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 5726/UBND-VX
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 04/08/2014
  Hiệu lực: 04/08/2014
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới