logo

Công văn 8010/BTC-KHTC công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của BTC

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 8010/BTC-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Vũ Anh
  Ngày ban hành: 12/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 8010/BTC-KHTC
  V/v: Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Tài chính (Quản lý ngành)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2019

   

   

  Kính gửi: Cục Tin học và Thng tài chính

   

  Thực hiện chế độ công khai tình hình thc hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tchức được ngân sách nhà nước htrợ; điểm b khon 3 Điu 1 Thông tư s 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, b sung một số điều của Thông tư s61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước h tr, Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) đề nghCục Tin học và Thng kê tài chính đăng tải công khai thuyết minh tình hình và số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 của BTài chính (Quản lý ngành) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính theo Mẫu biểu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính (đính kèm).

  Đ nghCục Tin học và Thng kê tài chính phi hp triển khai thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
  - Vụ HCSN;
  - Lưu: VT, KHTC.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Phạm Vũ Anh

   

   

  Đơn vị: BỘ TÀI CHÍNH
  Chương: 018

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

   

  CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐU NĂM 2019

  (Kèm theo Công văn số 8010/BTC-KHTC ngày 12/7/2019 của Bộ Tài chính)

   

  Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

  Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

  Đơn vị tính: Triệu đồng

  STT

  NỘI DUNG

  Dự toán năm 2019 (1)

  Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019

  Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)

  Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

   

   

   

   

  A

  Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

  460.090

  175.005

  38,0%

  98,5%

  1

  Phí Hải quan

  180.000

  69.380

  38,5%

  144,1%

  2

  Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán

  184.210

  50.227

  27,3%

  57,6%

  3

  Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

  34.500

  22.108

  64,1%

  226,6%

  4

  Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại

  61.000

  33.134

  54,3%

  102,3%

  5

  Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

  380

  156

  41,1%

  177,3%

  II

  Chi từ nguồn thu phí được để lại

  450.785

  59.981

  13,3%

  100,9%

  1

  Chi quản lý hành chính

  450.785

  59.981

  13,3%

  100,9%

  a

  Kinh phí thực hiện chế độ tự ch

  302.618

  57.160

  18,9%

  107,5%

  b

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự ch

  148.167

  2.821

  1,9%

  44,8%

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

  9.305

  2.550

  27,4%

  58,2%

  1

  Phí Hải quan

  0

  0

   

   

  2

  Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán

  9.210

  2.511

  27,3%

  57,6%

  3

  Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

  0

  0

   

   

  4

  Phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại

  0

  0

   

   

  5

  Phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

  95

  39

  41,1%

  177,3%

  B

  Dự toán chi ngân sách nhà nước

  22.961.289

  8.245.420

  35,9%

  104,7%

  I

  Nguồn ngân sách trong nước

  22.961.289

  8.245.420

  35,9%

  104,7%

  1

  Chi quản lý hành chính

  21.468.210

  7.194.138

  33,5%

  93,6%

  1.1

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  15.577.309

  6.433.285

  41,3%

  97,1%

  1.2

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

  5.890.901

  760.853

  12,9%

  71,8%

  2

  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

  142.310

  40.625

  28,5%

  110,9%

  2.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  44.262

  24.214

  54,7%

  1293,5%

  2.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  98.048

  16.411

  16,7%

  47,2%

  3

  Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

  54.929

  10.686

  19,5%

  94,1%

  3.1

  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

  31.200

  3.410

  10,9%

  107,1%

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

  22.300

  3.110

  13,9%

  235,6%

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

  8.900

  300

  3,4%

  16,1%

  3.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  23.729

  7.276

  30,7%

  89,1%

  4

  Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

  450

  0

  0,0%

   

  4.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  0

  0

   

   

  4.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  450

  0

  0,0%

  0,0%

  5

  Chi hoạt động kinh tế

  493.470

  199.971

  40,5%

  138,6%

  5.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  0

  0

   

   

  5.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xun

  493.470

  199.971

  40,5%

  138,6%

  6

  Chi đảm bảo xã hội

  801.920

  800.000

  99,8%

   

  6.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  800.000

  800.000

  100,0%

   

  6.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy - Nội dung phòng chống tội phạm và ma túy)

  1.920

  0

  0,0%

  0,0%

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: (1) Không gồm kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nguồn ngân sách tập trung giao năm 2019./.

   

  BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

  (Kèm theo Công văn số 8010/BTC-KHTC ngày 12/7/2019 của Bộ Tài chính)

   

  Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước htrợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư s90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tài chính (Quản lý ngành) công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2019 (ước đến ngày 30/6/2019) của Bộ Tài chính (Quản lý ngành) như sau:

  I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí:

  1. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) giao cho Bộ Tài chính (Quản lý ngành) thực hiện năm 2019 là 409.890 triệu đồng, trong đó số thu phí được để lại sử dụng là 402.870 triệu đng.

  2. Dự toán thu phí Bộ Tài chính (Quản lý ngành) giao cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 460.090 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 450.785 triệu đồng, cụ thể: phí Hải quan 180.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 175.000 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 34.500 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 61.000 đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 285 triệu đồng.

  3. Ước lũy kế thực hiện đến ngày 30/6/2019:

  - Số thu phí các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện là 175.005 triệu đồng, trong đó số thu phí các đơn vị được để lại sử dụng là 172.455 triệu đồng, đạt 38,3% số dự toán thu được để lại sử dụng (450.785 triệu đồng), gồm: phí Hải quan 69.380 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 47.716 triệu đồng; phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 22.108 triệu đồng; phí cho vay lại và phí bảo lãnh được để lại 33.134 đng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 117 triệu đồng.

  - Số thu phí nộp NSNN là 2.550 triệu đồng, gồm: phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán 2.511 triệu đồng; phí thẩm định đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 39 triệu đồng.

  II. Tình hình thực hiện dự toán chi nguồn NSNN:

  1. Tổng dự toán chi thường xuyên nguồn NSNN năm 2019 là 22.961.289 triệu đồng, bao gồm:

  - Chi quản lý hành chính: 21.468.210 triệu đồng.

  - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 142.310 triệu đồng.

  - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 54.929 triệu đồng.

  - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 450 triệu đồng.

  - Chi hoạt động kinh tế: 493.470 triệu đồng.

  - Chi đảm bảo xã hội: 801.920 triệu đồng.

  2. Lũy kế giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 (ước đến ngày 30/6/2019) là 8.245.420 triệu đồng, đạt 36,9%, bao gồm:

  - Chi quản lý hành chính: 7.194.138 triệu đồng, đạt 33,5%.

  - Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 40.624 triệu đồng, đạt 28,5%.

  - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 10.686 triệu đồng, đạt 19,5%.

  - Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: Đến nay chưa giải ngân.

  - Chi hoạt động kinh tế: 199.971 triệu đồng, đạt 40,5%.

  - Chi đảm bảo xã hội: 800.000 triệu đồng, đạt 99,8%.

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 8010/BTC-KHTC công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của BTC

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu: 8010/BTC-KHTC
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 12/07/2019
  Hiệu lực: 12/07/2019
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Vũ Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới