logo

Văn phòng Chính phủ ra Công văn 8601/VPCP-CN về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 8601/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 15/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giao thông
 •  

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 8601/VPCP-CN
  V/v: Sử dụng Giấy đăng ký phương tiện tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017
   
   
  Kính gửi:
  - Các Bộ: Công an, Tư pháp, Giao thông vận tải;
  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
   
   
  Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 330/BC-BTP-m ngày 19 tháng 7 năm 2017 về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thống nhất của đại diện các Bộ: Công an, Tư pháp, Giao thông vận tải tại cuộc họp ngày 09 tháng 8 năm 2017, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:
  1. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.
  2. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các lực lượng có thẩm quyền xử phạt của ngành Công an; Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Thanh tra giao thông vận tải và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, thực hiện ý kiến chỉ đạo trên đây của Thủ tướng Chính phủ trong thực thi công vụ.
  3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, trong tháng 8 năm 2017 ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp Giấy biên nhận nêu trên, bảo đảm chặt chẽ và chỉ cấp 01 bản gốc Giấy biên nhận có thời hạn phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện.
  4. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm sự rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2017.
  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.
   
   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - Ủy ban ATGT Quốc gia;
  - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, KTTH, ĐMDN;
  - Lưu: VT, CN (2) pvc
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Cao Lục
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Văn phòng Chính phủ ra Công văn 8601/VPCP-CN về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 8601/VPCP-CN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 15/08/2017
  Hiệu lực: 15/08/2017
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới