logo

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 02/2019/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Ngày ban hành: 09/04/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/05/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  Số: 02/2019/NQ-HĐND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ---------------

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8

  (Ngày 09/4/2019)

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015;

  Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

  Căn cứ Luật Giá năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

  Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đi với hàng hóa, dịch vụ;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

  Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

  Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 27/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố.

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Ban hành “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý”, cụ thể như sau:

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Nghị quyết này quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

  2. Đối tượng áp dụng

  Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Thành phố, trung tâm chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, trạm y tế xã/ phường/thị trấn; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

  3. Nguyên tắc xác định giá dịch vụ y tế

  - Bằng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục số I, II, III; IV Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế (có danh mục và phụ lục chi tiết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội kèm theo);

  - Các bệnh viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến Thành phố có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;

  - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;

  - Đối với phòng khám đa khoa khu vực:

  Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại Khoản 12, Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

  Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

  - Trạm y tế xã, phường, thị trấn:

  Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III.

  Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

  4. Danh mục, giá các dịch vụ khám chữa bệnh

  - Danh mục, giá 10 dịch vụ khám chữa bệnh (phụ lục I);

  - Danh mục, giá 06 dịch vụ ngày giường bệnh (phụ lục II);

  - Danh mục, giá 1.937 các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện (phụ lục III);

  - Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật y tế (phụ lục IV);

  Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố

  1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

  2. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu và nắm được việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế là thực hiện, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện giá thị trường đối với các dịch vụ công có sự kiểm soát của Nhà nước; chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

  3. Chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục sắp xếp, bố trí khoa khám bệnh hợp lý; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chất lượng phục vụ người bệnh; nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thủ tục liên thông về sử dụng hồ sơ khám sức khỏe của nhân dân giữa các bệnh viện thuộc thành phố Hà Nội kết hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân về thời gian khám bệnh, thời gian xét nghiệm và kinh phí; giảm thời gian chờ đợi, đáp ứng yêu cầu của người dân; đổi mới phong cách và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn thu đúng quy định.

  Điều 3. Điều khoản thi hành

  1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

  2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

  3. Xử lý chuyển tiếp việc thanh toán chi phí đối với người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Nghị quyết này và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá tại Nghị quyết này. Bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện trước ngày 01/5/2019 và ra viện sau ngày 01/5/2019 tiếp tục được áp dụng mức giá theo quy định tại Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND của HĐND Thành phố trước thời điểm thực hiện mức giá áp theo quy định tại Nghị quyết này.

  4. Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/4/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019. Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND thành phố Hà Nội hết hiệu lực./.

   

  Nơi nhận:
  - Ủy ban thường vụ QH;
  - Chính phủ;
  - Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội;
  - Ban Công tác ĐB của UBTVQH;
  - Các Bộ: Y tế, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, LĐTB&XH;
  - Thường
  trực Thành ủy;
  - Đoàn ĐB Quốc hội Thành phố Hà Nội;
  - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
  - Đại biểu HĐND Thành phố;
  - VP TU, các Ban Đảng TU;
  - Các VP: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP;
  - Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
  - TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
  - Công báo thành phố Hà Nội,
  Cổng GTĐT Thành phố;
  - Lưu: VT.

  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thị Bích Ngọc

   

  PHỤ LỤC I

  GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố

  Đơn vị: đồng

  STT

  Cơ s y tế

  Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  1

  Bệnh viện hạng đặc biệt

  37.000

   

  2

  Bệnh viện hạng I

  37.000

   

  3

  Bệnh viện hạng II

  33.000

   

  4

  Bệnh viện hạng III

  29.000

   

  5

  Bệnh viện hạng IV

  26.000

   

  6

  Trạm y tế xã

  26.000

   

  7

  Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

  200.000

   

  8

  Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

  145.000

   

  9

  Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

  145.000

   

  10

  Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X- quang)

  420.000

   

   

  PHỤ LỤC II

  GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố

  Đơn vị: đng

  Số TT

  Các loại dịch vụ

  Bệnh viện hạng Đặc biệt

  Bệnh viện hạng I

  Bệnh viện hạng II

  Bệnh viện hạng III

  Bệnh viện hạng IV

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Ngày điều trị Hồi sức tích cực (lCU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc

  753.000

  678.000

  578.000

   

   

  2

  Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu

  441.000

  411.000

  314.000

  272.000

  242.000

  3

  Ngày giường bệnh Nội khoa:

   

   

   

   

   

  3.1

  Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

  232.000

  217.000

  178.000

  162.000

  144.000

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  232.000

   

   

   

  3.2

  Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não.

  210.000

  195.000

  152.000

  141.000

  126.000

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  210.000

   

   

   

  3.3

  Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

  177.000

  164.000

  125.000

  115.000

  106.000

  4

  Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng:

   

   

   

   

   

  4.1

  Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

  324.000

  292.000

  246.000

   

   

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  324.000

   

   

   

  4.2

  Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể

  289.000

  266.000

  214.000

  189.000

  170.000

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  289.000

   

   

   

  4.3

  Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

  250.000

  232.000

  191.000

  167.000

  148.000

   

  Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

   

  250.000

   

   

   

  4.4

  Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

  225.000

  208.000

  163.000

  142.000

  128.000

  5

  Ngày giường tại phòng khám đa khoa khu vực

  106.000

  5

  Ngày giường trạm y tế xã

  53.000

  6

  Ngày giường bệnh ban ngày

  Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường ca các khoa và loại phòng tương ứng.

  Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thvà khí y tế.

   

  PHỤ LỤC III

  GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của HĐND Thành phố)

  Đơn vị: đồng

  STT

  STT TT 37

  Mã dịch vụ

  Tên dịch vụ

  Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  A

  A

   

  CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

   

   

  I

  I

   

  Siêu âm

   

   

  1

  1

  04C1.1.3

  Siêu âm

  42.100

   

  2

  2

  03C4.1.3

  Siêu âm + đo trục nhãn cầu

  74.500

   

  3

  3

   

  Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

  179.000

   

  4

  4

  03C4.1.1

  Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu

  219.000

   

  5

  5

  03C4.1.6

  Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

  254.000

   

  6

  6

  03C4.1.5

  Siêu âm tim gắng sức

  584.000

   

  7

  7

  04C1.1.4

  Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

  454.000

  Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.

  8

  8

  04C1.1.5

  Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản

  802.000

   

  9

  9

  04C1.1.6

  Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR

  1.989.000

  Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.

  II

  II

   

  Chụp X-quang thường

   

   

  10

  10

   

  Chụp X-quang phim 24x30 cm (1 tư thế)

  49.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  11

  11

   

  Chụp X-quang phim 24x30 cm (2 tư thế)

  55.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  12

  12

   

  Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế)

  55.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  13

  13

   

  Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế)

  68.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  14

   

   

  Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp

  12.800

   

  15

  14

  03C4.2.2.1

  Chụp sọ mặt chnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

  63.200

   

  16

  15

  03C4.2.1.7

  Chụp Angiography mắt

  213.000

   

  17

  16

  04C1.2.5.33

  Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

  100.000

   

  18

  17

  04C1.2.5.34

  Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

  115.000

   

  19

  18

  04C1.2.5.35

  Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

  155.000

   

  20

  19

  03C4.2.5.10

  Chụp mật qua Kehr

  236.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  21

  20

  04C1.2.5.30

  Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

  535.000

   

  22

  21

  04C1.2.5.31

  Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

  525.000

   

  23

  22

  03C4.2.5.11

  Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

  202.000

   

  24

  23

  04C 1.2.6.36

  Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

  367.000

   

  25

  24

  03C4.2.5.12

  Chụp X - quang vú định vị kim dây

  382.000

  Chưa bao gồm kim định vị.

  26

  25

  03C4.2.5.13

  Lỗ dò cản quang

  402.000

   

  27

  26

  03C4.2.5.15

  Mammography (1 bên)

  93.200

   

  28

  27

  04C1.2.6.37

  Chụp ty sống có tiêm thuốc

  397.000

   

  III

  III

   

  Chụp X-quang số hóa

   

   

  29

  28

  04C1.2.6.51

  Chụp X-quang số hóa 1 phim

  64.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  30

  29

  04C1.2.6.52

  Chụp X-quang số hóa 2 phim

  96.200

  Áp dụng cho 01 vị trí

  31

  30

  04C1.2.6.53

  Chụp X-quang số hóa 3 phim

  121.000

  Áp dụng cho 01 vị trí

  32

   

   

  Chụp Xquang số hóa răng hoặc cận chóp

  18.300

   

  33

  31

  04C1.2.6.54

  Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

  407.000

   

  34

  32

  04C1.2.6.55

  Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa

  605.000

   

  35

  33

  04C1.2.6.56

  Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

  560.000

   

  36

  34

  04C 1.2.6.57

  Chụp thực quản có ung thuốc cản quang số hóa

  220.000

   

  37

  35

  04C1.2.6.58

  Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

  220.000

   

  38

  36

  04C1.2.6.59

  Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

  260.000

   

  39

  37

  04C1.2.6.60

  Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa

  517.000

   

  40

  38

   

  Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis)

  940.000

   

  41

  39

   

  Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp

  382.000

  Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.

  IV

  IV

   

  Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ

   

   

  42

  40

  04C1.2.6.41

  Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

  519.000

   

  43

  41

  04C1.2.6.42

  Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang

  628.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  44

  42

  04C1.2.6.63

  Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang

  1.697.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  45

  43

  04C1.2.63

  Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang

  1.442.000

   

  46

  44

   

  Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

  3.446.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  47

  45

   

  Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang

  3.119.000

   

  48

  46

  04C1.2.6.64

  Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang

  2.980.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  49

  47

   

  Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang

  2.725.000

   

  50

  48

   

  Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang

  6.667.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  51

  49

   

  Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang

  6.628.000

   

  52

  50

  04C1.2.6.61

  Chụp PET/CT

  19.724.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang

  53

  51

  04C1.2.6.62

  Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

  20.478.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang

  54

  52

  04C1.2.6.43

  Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)

  5.570.000

   

  55

  53

  04C1.2.6.44

  Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

  5.881.000

   

  56

  54

  04C1.2.6.45

  Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA

  6.781.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại).

  57

  55

  04C1.2.6.46

  Chụp và can thiệp mạch chbụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA

  9.031.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch.

  58

  56

   

  Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm

  7.781.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent. các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch ch.

  59

  57

  04C1.2.6.48

  Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA

  9.631.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.

  60

  58

  04C1.2.6.47

  Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA

  9.081.000

  Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.

  61

  59

  04C1.2.6.50

  Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các áp xe và tạng bụng dưới DSA.

  2.068.000

  Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, tuồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.

  62

  60

   

  Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner

  1.176.000

  Chưa bao gồm ống dẫn lưu.

  63

  61

  04C1.2.6.50

  Dn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA

  3.581.000

  Chưa bao gồm kim chọc, ng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ng thông, rọ lấy dị vật.

  64

  62

  03C2.1.56

  Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner

  1.718.000

  Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

  65

  63

  03C2.1.57

  Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm

  1.218.000

  Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

  66

  64

  04C1.2.6.49

  Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

  3.081.000

  Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.

  67

  65

  03C4.2.5.2

  Chụp cộng hưng từ (MRJ) có thuốc cản quang

  2.210.000

   

  68

  66

  03C4.2.5.1

  Chụp cộng hưng từ (MRI) không có thuốc cản quang

  1.308.000

   

  69

  67

   

  Chụp cộng hưng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô

  8.656.000

   

  70

  68

   

  Chụp cộng hường từ tưới máu - phổ - chức năng

  3.156.000

   

  V

  V

   

  Một số kỹ thuật khác

   

   

  71

  69

   

  Đo mật độ xương 1 vị trí

  81.400

  Bằng phương pháp DEXA

  72

  70

   

  Đo mật độ xương 2 vị trí

  140.000

  Bng phương pháp DEXA

  73

   

   

  Đo mật độ xương

  21.000

  Bằng phương pháp siêu âm

  B

  B

   

  CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

   

   

  74

  71

   

  Bơm rửa khoang màng phổi

  212.000

   

  75

  72

  03C1.51

  Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

  463.000

   

  76

  73

   

  Bom streptokinase vào khoang màng phổi

  1.012.000

   

  77

  74

  04C2.108

  Cấp cứu ngừng tuần hoàn

  473.000

  Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.

  78

  75

  04C3.1.142

  Cắt chỉ

  32.000

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

  79

  76

   

  Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng

  156.000

  Áp dụng với người bệnh hội chng Lyell, Steven Johnson.

  80

  77

  04C2.69

  Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

  135.000

   

  81

  78

  04C2.112

  Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

  174.000

   

  82

  79

  04C2.71

  Chọc hút khí màng phổi

  141.000

   

  83

  80

  04C2.70

  Chọc rửa màng phổi

  204.000

   

  84

  81

  03C1.4

  Chọc dò màng tim

  243.000

   

  85

  82

  03C1.74

  Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

  175.000

  Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.

  86

  83

  03C1.1

  Chọc dò tủy sống

  105.000

  Chưa bao gồm kim chọc dò.

  87

  84

   

  Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

  164.000

   

  88

  85

   

  Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

  219.000

   

  89

  86

  04C2.67

  Chọc hút hạch hoặc u

  108.000

   

  90

  87

  04C2.121

  Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

  150.000

   

  91

  88

  04C2.122

  Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  728.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.

  92

  89

  04C2.68

  Chọc hút tế bào tuyến giáp

  108.000

   

  93

  90

  04C2.111

  Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

  149.000

   

  94

  91

  04C2.115

  Chọc hút tủy làm tủy đồ

  528.000

  Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.

  95

  92

  04C2.114

  Chọc hút tủy làm tủy đồ

  126.000

  Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.

  96

  93

   

  Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay)

  2.358.000

   

  97

  94

  04C2.98

  Dn lưu màng phổi tối thiểu

  592.000

   

  98

  95

   

  Dn lưu màng phổi, áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

  672.000

   

  99

  96

   

  Dn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính

  1.193.000

   

  100

  97

  03C1.58

  Đặt catheter động mạch quay

  542.000

   

  101

  98

  03C1.59

  Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

  1.363.000

   

  102

  99

  03C1.57

  Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

  649.000

   

  103

  100

  04C2.104

  Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

  1.122.000

   

  104

  101

  04C2.103

  Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng

  1.122.000

  Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.

  105

  102

   

  Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu

  6.800.000

   

  106

  101

  04C2.106

  Đặt nội khí quản

  564.000

   

  107

  103

   

  Đặt sonde dạ dày

  88.700

   

  108

  104

  03C1.52

  Đặt sonde JJ niệu quản

  913.000

  Chưa bao gồm Sonde JJ.

  109

  105

  03C1.32

  Đặt stent thực quản qua nội soi

  1.133.000

  Chưa bao gồm stent.

  110

  106

   

  Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tn sradio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

  2.965.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim.

  111

  107

   

  Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

  2.010.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ mmạch máu và ống thông điều trị laser.

  112

  108

   

  Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio

  1.910.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ mmạch máu và ng thông điều trị RF.

  113

  109

   

  Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi

  192.000

  Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi.

  114

  110

  03C1.56

  Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng

  2.317.000

  Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc.

  115

  111

   

  Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục

  184.000

   

  1 16

  112

   

  Hút dịch khp

  113.000

   

  117

  113

   

  Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

  123.000

   

  118

  114

   

  Hút đờm

  10.800

   

  119

  115

  04C2.119

  Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

  936.000

  Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.

  120

  116

  04C2.79

  Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

  558.000

   

  121

  117

  04C2.78

  Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

  956.000

   

  122

  118

  03C1.71

  Lọc máu liên tục (01 lần)

  2.200.000

  Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.

  123

  119

  03C1.72

  Lọc tách huyết tương (01 lần)

  1.624.000

  Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin.

  124

  120

  04C2.99

  M khí quản

  715.000

   

  125

  121

  04C2.120

  Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

  369.000

   

  126

  122

   

  Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản

  92.900

   

  127

  123

  03C1.39

  Nội soi lồng ngực

  963.000

   

  128

  124

   

  Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất

  5.002.000

  Đã bao gồm chi phí gây mê

  129

  125

   

  Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi

  5.780.000

  Đã bao gồm chi phí gây mê

  130

  126

  03C1.45

  Niệu dòng đồ

  58.200

   

  131

  127

   

  Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết

  1.756.000

   

  132

  128

   

  Nội soi phế qun dưới gây mê không sinh thiết

  1.456.000

   

  133

  129

   

  Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản

  3.256.000

   

  134

  130

  04C2.96

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê

  749.000

   

  135

  131

  04C2.116

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

  1.125.000

   

  136

  132

  04C2.117

  Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật

  2.573.000

   

  137

  133

   

  Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần

  2.833.000

   

  138

  134

  04C2.88

  Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết

  426.000

  Đã bao gồm chi phí Test HP

  139

   

   

  Nội soi dạ dày làm Clo test

  291.000

   

  140

  135

   

  Nội soi thực qun-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết

  240.000

   

  141

  136

  04C2.90

  Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

  401.000

   

  142

  137

  04C2.89

  Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

  300.000

   

  143

  138

  04C2.92

  Nội soi trực tràng có sinh thiết

  287.000

   

  144

  139

  04C2.91

  Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

  186.000

   

  145

  140

  03C1.25

  Nội soi dạ dày can thiệp

  719.000

  Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dng cụ cầm máu (clip, bộ tht tĩnh mạch thực quản...)

  146

  141

  03C4.2.4.2

  Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

  2.674.000

  Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

  147

  142

  04C2.85

  Nội soi ổ bụng

  815.000

   

  148

  143

  04C2.86

  Nội soi ổ bụng có sinh thiết

  968.000

   

  149

  144

  03C1.36

  Nội soi ống mật ch

  163.000

   

  150

  145

   

  Nội soi siêu âm chẩn đoán

  1.160.000

   

  151

  146

   

  Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ

  2.889.000

   

  152

  147

  03C1.40

  Nội soi tiết niệu có gây mê

  841.000

   

  153

  148

  04C2.101

  Nội soi bàng quang - Nội soi niệu qun

  919.000

  Chưa bao gồm sonde JJ

  154

  149

  04C2.94

  Nội soi bàng quang có sinh thiết

  641.000

   

  155

  150

  04C2.93

  Nội soi bàng quang không sinh thiết

  519.000

   

  156

  151

  04C2.118

  Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

  688.000

   

  157

  152

  04C2.95

  Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

  886.000

   

  158

  153

   

  Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch

  1.348.000

   

  159

  154

   

  Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo

  1.367.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

  160

  155

   

  Nối thông động- tĩnh mạch

  1.148.000

   

  161

  156

  04C2.74

  Nong niệu đạo và đặt thông đái

  237.000

   

  162

  157

  03C1.31

  Nong thực quản qua nội soi

  2.266.000

   

  163

  158

  04C2.73

  Rửa bàng quang

  194.000

  Chưa bao gồm hóa chất.

  164

  159

  03C1.5

  Rửa dạ dày

  115.000

   

  165

  160

  03C1.54

  Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

  585.000

   

  166

  161

   

  Rửa phổi toàn bộ

  8.101.000

  Đã bao gồm chi phí gây mê

  167

  162

  03C1.55

  Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa

  825.000

   

  168

  163

   

  Rút máu để điều trị

  230.000

   

  169

  164

   

  Rút ống dẫn lưu màng phi, ống dẫn lưu áp xe

  176.000

   

  170

  165

   

  Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe

  590.000

  Chưa bao gồm ống thông.

  171

  166

   

  Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong bụng

  554.000

   

  172

  167

  03C1.21

  Sinh thiết cơ tim

  1.746.000

  Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.

  173

  168

  04C2.80

  Sinh thiết da hoặc niêm mạc

  124.000

   

  174

  169

   

  Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm

  995.000

   

  175

  170

   

  Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

  822.000

   

  176

  171

   

  Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  1.892.000

   

  177

  172

   

  Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

  1.692.000

   

  178

  173

  04C2.81

  Sinh thiết hạch hoặc u

  258.000

   

  179

  174

  04C2.110

  Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

  1.096.000

   

  180

  175

  04C2.83

  Sinh thiết màng phổi

  427.000

   

  181

  176

   

  Sinh thiết móng

  303.000

   

  182

  177

  04C2.84

  Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

  603.000

   

  183

  178

  04C2.82

  Sinh thiết tủy xương

  238.000

  Chưa bao gồm kim sinh thiết.

  184

  179

  04C2.113

  Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết

  1.368.000

  Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.

  185

  180

   

  Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay).

  2.673.000

   

  186

  181

  03C1.20

  Sinh thiết vú

  153.000

   

  187

  182

   

  Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic

  1.554.000

   

  188

  183

  03C1.30

  Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng

  639.000

  Chưa bao gồm thuốc cản quang.

  189

  184

  03C1.28

  Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu

  566.000

  Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.

  190

  185

  03C1.22

  Soi khớp có sinh thiết

  494.000

   

  191

  186

  03C1.23

  Soi màng phổi

  429.000

   

  192

  187

  03C1.67

  Soi phế quản điều trị sặc phổi bệnh nhân ngộ độc cấp

  876.000

   

  193

  188

  03C1.27

  Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp

  737.000

   

  194

  189

  03C1.26

  Soi ruột non

  630.000

   

  195

  190

  03C1.24

  Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun

  418.000

  Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.

  196

  191

  03C1.29

  Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ

  239.000

   

  197

  192

  03C1.62

  Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

  983.000

   

  198

  193

  03C1.61

  Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

  493.000

   

  199

  194

  04C2.107

  Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

  1.496.000

  Chưa bao gồm catheter.

  200

  195

  04C2.123

  Thận nhân tạo cấp cứu

  1.533.000

  Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.

  201

  196

  04C2.76

  Thận nhân tạo chu kỳ

  552.000

  Quả lọc dây máu dùng 6 lần.

  202

  197

  04C3.1.149

  Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu

  62.400

   

  203

   

   

  Kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu

  833.000

  Chưa bao gồm quả lọc hấp phụ, (đã bao gồm quả lọc dây máu dùng 6 lần)

  204

  198

  04C3.1.150

  Tháo bột khác

  51.900

  Cháp dụng với người bệnh ngoại trú

  205

  199

   

  Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính

  242.000

  Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè.

  206

  200

  04C3.1.143

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài 15 cm

  56.800

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

  207

  201

  04C3.1.144

  Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

  81.600

   

  208

  201

  04C3.1.145

  Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm

  81.600

  Cháp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

  209

  202

  04C3.1.145

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm

  111.000

   

  210

  203

  04C3.1.146

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng

  132.000

   

  211

  204

  04C3.1.147

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

  177.000

   

  212

  205

  04C3.1.148

  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng

  236.000

   

  213

  206

   

  Thay canuyn mở khí quản

  245.000

   

  214

  207

  04C2.72

  Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

  91.900

   

  215

  208

   

  Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

  501.000

   

  216

  209

  04C2.105

  Th máy (01 ngày điều trị)

  551.000

   

  217

  210

  04C2.65

  Thông đái

  88.700

   

  218

  211

  04C2.66

  Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn

  80.900

   

  219

  212

   

  Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch)

  11.000

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.

  220

  213

   

  Tiêm khớp

  90.000

  Chưa bao gồm thuốc tiêm.

  221

  214

   

  Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

  130.000

  Chưa bao gồm thuốc tiêm.

  222

  215

   

  Truyền tĩnh mạch

  21.000

  Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.

  223

  216

  04C3.1.151

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10="">

  176.000

   

  224

  217

  04C3.1.152

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10 cm

  233.000

   

  225

  218

  04C3.1.153

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10="">

  253.000

   

  226

  219

  04C3.1.154

  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ 10 cm

  299.000

   

  C

  C

   

  Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HI CHỨC NĂNG

   

   

  227

  220

  03C1DY.2

  Bàn kéo

  45.200

   

  228

  221

  04C2.DY139

  Bó Farafin

  42.000

   

  229

  222

   

  Bó thuốc

  49.700

   

  230

  223

  03C1DY.3

  Bồn xoáy

  15.800

   

  231

  224

  04C2.DY125

  Châm (có kim dài)

  71.100

   

  232

   

   

  Châm (kim ngắn)

  64.100

   

  233

  225

  03C1DY.8

  Chẩn đoán điện

  35.400

   

  234

  226

  03C1DY.29

  Chẩn đoán điện thần kinh cơ

  56.900

   

  235

  227

  04C2.DY124

  Chôn chi (cấy chỉ)

  141.000

   

  236

  228

  04C2.DY140

  Cứu (Ngải cứu, túi chườm)

  35.400

   

  237

  229

   

  Đặt thuốc y học cổ truyền

  44.800

   

  238

  230

  04C2.DY126

  Điện châm (có kim dài)

  73.100

   

  239

   

   

  Điện châm (kim ngắn)

  66.100

   

  240

  231

  04C2.DY130

  Điện phân

  45.000

   

  241

  232

  04C2.DY138

  Điện từ trường

  38.000

   

  242

  233

  03C1DY.20

  Điện vi dòng giảm đau

  28.500

   

  243

  234

  04C2.DY134

  Điện xung

  41.000

   

  244

  235

  03C1DY.25

  Giác hơi

  32.800

   

  245

  236

  03C1DY.1

  Giao thoa

  28.500

   

  246

  237

  04C2.DY129

  Hồng ngoại

  34.600

   

  247

  238

  04C2.DY141

  Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

  44.100

   

  248

  239

   

  Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback)

  333.000

   

  249

  240

   

  Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống

  201.000

   

  250

  241

   

  Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình

  47.400

   

  251

  242

   

  Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống

  144.000

   

  252

  243

  04C2.DY132

  Laser châm

  46.800

   

  253

  244

  03C1DY.32

  Laser chiếu ngoài

  33.700

   

  254

  245

  03C1DY.33

  Laser nội mạch

  53.000

   

  255

  246

   

  Nắn, bó gãy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền

  103.000

   

  256

  247

   

  Nắn, bó gãy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền

  103.000

   

  257

  248

   

  Nắn, bó gãy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền

  103.000

   

  258

  249

   

  Ngâm thuốc y học cổ truyền

  48.800

   

  259

  250

   

  Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ

  1.038.000

  Chưa bao gồm thuốc

  260

  251

  03C1DY.17

  Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

  31.700

   

  261

  252

   

  Sắc thuốc thang (1 thang)

  12.400

  Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.

  262

  253

  04C2.DY137

  Siêu âm điều trị

  45.200

   

  263

  254

  04C2.DY131

  Sóng ngắn

  34.200

   

  264

  255

  03C1DY.35

  Sóng xung kích điều trị

  60.600

   

  265

  256

  03C1DY.5

  Tập do cứng khp

  44.400

   

  266

  257

  03C1DY.6

  Tập do liệt ngoại biên

  27.200

   

  267

  258

  03C1DY.4

  Tập do liệt thần kinh trung ương

  40.700

   

  268

  259

  03C1DY. 19

  Tập dưỡng sinh

  22.700

   

  269

  260

   

  Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...)

  57.400

   

  270

  261

  03C1DY.11

  Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

  10.800

   

  271

  262

   

  Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor)

  300.000

   

  272

  263

   

  Tập nuốt (có sử dụng máy)

  156.000

   

  273

  264

   

  Tập nuốt (không sử dụng máy)

  126.000

   

  274

  265

   

  Tập sửa lỗi phát âm

  103.000

   

  275

  266

  04C2.DY136

  Tập vận động đoạn chi

  41.100

   

  276

  267

  04C2.DY135

  Tập vận động toàn thân

  45.400

   

  277

  268

   

  Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp

  28.500

   

  278

  269

  03C1DY.13

  Tập với hệ thống ròng rọc

  10.800

   

  279

  270

  03C1DY.12

  Tập với xe đạp tập

  10.800

   

  280

  271

  04C2.DY127

  Thủy châm

  64.800

  Chưa bao gồm thuốc.

  281

  272

  03C1DY.14

  Thủy trị liệu

  60.600

   

  282

  273

   

  Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động

  2.750.000

  Chưa bao gồm thuốc

  283

  274

   

  Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đđiều trị co cứng cơ

  1.145.000

  Chưa bao gồm thuốc

  284

  275

  04C2.DY133

  Tử ngoại

  33.400

   

  285

  276

  03C1DY.16

  Vật lý trị liệu chỉnh hình

  29.700

   

  286

  277

  03C1DY.15

  Vật lý trị liệu hô hấp

  29.700

   

  287

  278

  03C1DY.18

  Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

  29.700

   

  288

  279

  03C1DY.30

  Xoa bóp áp lực hơi

  29.700

   

  289

  280

  04C2.DY128

  Xoa bóp bấm huyệt

  64.200

   

  290

  281

  03C1DY.21

  Xoa bóp bằng máy

  27.200

   

  291

  282

  03C1DY.22

  Xoa bóp cục bộ bằng tay

  40.600

   

  292

  283

  03C1DY.23

  Xoa bóp toàn thân

  49.000

   

  293

  284

   

  Xông hơi thuốc

  42.000

   

  294

  285

   

  Xông khói thuốc

  37.000

   

  295

  286

   

  Xông thuốc bằng máy

  42.000

   

   

   

   

  Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác

   

   

  296

  287

   

  Thủ thuật loại I

  128.000

   

  297

  288

   

  Thủ thuật loại II

  68.300

   

  298

  289

   

  Thủ thuật loại III

  39.900

   

  D

  D

   

  PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

   

   

  I

  I

   

  HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

   

   

  299

  290

   

  Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO)

  5.149.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

  300

  291

   

  Thay dây, thay tim phổi (ECMO)

  1.476.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

  301

  292

   

  Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ

  1.258.000

  Áp dụng thanh toán cho mỗi 8 githực hiện.

  302

  293

   

  Kết thúc và rút hệ thống ECMO

  2.414.000

   

   

   

   

  Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

   

   

  303

  294

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt

  3.162.000

   

  304

  295

   

  Phẫu thuật loại I

  2.136.000

   

  305

  296

   

  Phẫu thuật loại II

  1.270.000

   

  306

  297

   

  Thủ thuật loại đặc biệt

  1.208.000

   

  307

  298

   

  Thủ thuật loại I

  747.000

   

  308

  299

   

  Thủ thuật loại II

  450.000

   

  309

  300

   

  Thủ thuật loại III

  310.000

   

  II

  II

   

  NỘI KHOA

   

   

  310

  301

  DƯ-MDLS

  Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ

  1.376.000

   

  311

  302

  DƯ-MDLS

  Giảm mẫn cảm với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

  874.000

   

  312

  303

  DƯ-MDLS

  Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu - liệu pháp trung bình 15 ngày)

  2.363.000

   

  313

  304

  DƯ-MDLS

  Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì - liệu pháp trung bình 3 tháng)

  5.079.000

   

  314

  305

  DƯ-MDLS

  Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên)

  288.000

   

  315

  306

  DƯ-MDLS

  Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu.

  158.000

   

  316

  307

  DƯ-MDLS

  Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm

  518.000

   

  317

  308

  DƯ-MDLS

  Test hồi phục phế quản

  170.000

   

  318

  309

  DƯ-MDLS

  Test huyết thanh tự thân

  662.000

   

  319

  310

  DƯ-MDLS

  Test kích thích phế quản không đặc liệu với Methacholine

  874.000

   

  320

  311

  DƯ-MDLS

  Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

  832.000

   

  321

  312

  DƯ-MDLS

  Test ly da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa

  332.000

   

  322

  313

  DƯ-MDLS

  Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh)

  375.000

   

  323

  314

  DƯ-MDLS

  Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

  473.000

   

  324

  315

  DƯ-MDLS

  Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

  387.000

   

   

   

   

  Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

   

   

  325

  316

   

  Phẫu thuật loại I

  1.551.000

   

  326

  317

   

  Phẫu thuật loại II

  1.078.000

   

  327

  318

   

  Ththuật loại đặc biệt

  814.000

   

  328

  319

   

  Ththuật loại I

  568.000

   

  329

  320

   

  Thủ thuật loại II

  313.000

   

  330

  321

   

  Thủ thuật loại III

  160.000

   

  III

  III

   

  DA LIU

   

   

  331

  322

   

  Chụp và phân tích da bằng máy

  203.000

   

  332

  323

   

  Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

  191.000

   

  333

  324

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng, nạo thương tổn

  327.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

  334

  325

   

  Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân

  232.000

   

  335

  326

   

  Điều trị hạt cơm bằng Plasma

  350.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

  336

  327

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Fractional, Intracell

  1.231.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  337

  328

   

  Điều trị một số bệnh da bằng IPL

  445.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  338

  329

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng

  325.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

  339

  330

   

  Điều trị một số bệnh da bàng Laser màu

  1.025.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  340

  331

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby

  1.180.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  341

  332

   

  Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài

  205.000

   

  342

  333

   

  Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc

  277.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  343

  334

   

  Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn

  658.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

  344

  335

   

  Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light)

  720.000

  Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

  345

  336

   

  Điều trị viêm da cơ địa bằng máy

  1.100.000

   

  346

  337

   

  Phẫu thuật chuyển gân điều trị h mi

  2.148.000

   

  347

  338

   

  Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái

  2.424.000

   

  348

  339

   

  Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương

  620.000

   

  349

  340

   

  Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương

  534.000

   

  350

  341

   

  Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới

  1.868.000

   

  351

  342

   

  Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi

  1.508.000

   

  352

  343

   

  Phẫu thuật điều trị u dưới móng

  735.000

   

  353

  344

   

  Phẫu thuật giải áp thần kinh

  2.274.000

   

  354

  345

   

  Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da

  3.251.000

   

   

   

   

  Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

   

   

  355

  346

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt

  3.198.000

   

  356

  347

   

  Phẫu thuật loại I

  1.793.000

   

  357

  348

   

  Phẫu thuật loại II

  1.039.000

   

  358

  349

   

  Phẫu thuật loại III

  783.000

   

  359

  350

   

  Thủ thuật loại đặc biệt

  747.000

   

  360

  351

   

  Thủ thuật loại I

  379.000

   

  361

  352

   

  Thủ thuật loại II

  245.000

   

  362

  353

   

  Thủ thuật loại III

  146.000

   

  IV

  IV

   

  NỘI TIẾT

   

   

  363

  354

  03C2.1.5

  Dn lưu áp xe tuyến giáp

  227.000

   

  364

  355

   

  Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

  254.000

   

  365

  356

   

  Phẫu thuật loại 1 mổ mtuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  6.513.000

   

  366

  357

   

  Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  4.119.000

   

  367

  358

   

  Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  5.725.000

   

  368

  359

   

  Phẫu thuật loại 2 mổ mtuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  4.436.000

   

  369

  360

   

  Phẫu thuật loại 2 mổ mtuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  3.313.000

   

  370

  361

   

  Phẫu thuật loại 3 mổ mtuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

  4.259.000

   

  371

  362

   

  Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  2.750.000

   

  372

  363

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

  5.421.000

   

  373

  364

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ m có dùng dao siêu âm

  7.697.000

   

  374

  365

   

  Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm

  7.588.000

   

   

   

   

  Các thủ thuật còn lại khác

   

   

  375

  366

   

  Ththuật loại I

  604.000

   

  376

  367

   

  Thủ thuật loại II

  385.000

   

  377

  368

   

  Ththuật loại III

  210.000

   

  V

  V

   

  NGOẠI KHOA

   

   

   

   

   

  Ngoại Thần kinh

   

   

  378

  369

   

  Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ

  4.442.000

   

  379

  370

   

  Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não

  5.012.000

  Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ.

  380

  371

   

  Phẫu thuật u hố mắt

  5.461.000

  Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, miếng vá khuyết sọ

  381

  372

   

  Phẫu thuật áp xe não

  6.746.000

  Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín, miếng vá khuyết sọ.

  382

  373

  03C2.1.39

  Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng

  4.080.000

  Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo.

  383

  374

  03C2.1.45

  Phẫu thuật nội soi não hoặc tủy sống

  4.918.000

  Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm (trong phẫu thuật u não)

  384

  375

  03C2.1.38

  Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

  5.386.000

  Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm.

  385

  376

   

  Phẫu thuật tạo hình màng não

  5.630.000

  Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

  386

  377

   

  Phẫu thuật thoát vị não, màng não

  5.331.000

  Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

  387

  378

   

  Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy

  7.129.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.

  388

  379

  03C2.1.43

  Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa

  7.350.000

  Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít.

  389

  380

  03C2.1.41

  Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

  6.542.000

  Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo, dao siêu âm.

  390

  381

  03C2.1.42

  Phẫu thuật vi phẫu u não thất

  6.542.000

  Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, miếng vá khuyết sọ.

  391

  382

   

  Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên

  7.029.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, dao siêu âm.

  392

  383

   

  Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt

  5.306.000

  Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít.

  393

  384

   

  Phẫu thuật ghép khuyết sọ

  4.496.000

  Chưa bao gồm xương nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu cầm máu sinh học.

  394

  385

   

  Phẫu thuật u xương sọ

  4.951.000

  Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu tạo hình hộp sọ, màng não nhân tạo.

  395

  386

   

  Phẫu thuật vết thương sọ não hở

  5.315.000

  Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ.

  396

  387

  03C2.1.44

  Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não

  6.658.000

  Chưa bao gồm kẹp mạch máu, miếng vá khuyết sọ, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít.

  397

  388

   

  Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ

  7.005.000

  Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc,vít.

  398

  389

  03C2.1.40

  Phẫu thuật thn kinh có dẫn đường

  6.350.000

   

  399

  390

  03C2.146

  Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính

  6.826.000

  Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường

   

   

   

  Ngoại Lồng ngực - mạch máu

   

   

  400

  391

  03C2.1.31

  Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung

  1.595.000

  Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung.

  401

  392

  03C2.1.24

  Phẫu thuật bắc cầu mạch vành

  17.967.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van, van tim nhân tạo, miếng vá siêu mỏng, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng, dụng cụ cố định mạch vành.

  402

  393

  03C2.1.25

  Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận)

  14.468.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chnhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

  403

  394

  03C2.1.18

  Phẫu thuật ct màng tim rộng

  14.228.000

   

  404

  395

  03C2.1.15

  Phẫu thuật cắt ống động mạch

  12.741.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chnhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

  405

  396

  03C2.1.17

  Phẫu thuật nong van động mạch ch

  7.728.000

   

  406

  397

  03C2.1.16

  Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

  14.228.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chnhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách đng mch.

  407

  398

   

  Phẫu thuật đặt Catheter bụng để lọc màng bụng

  7.210.000

   

  408

  399

   

  Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF

  3.701.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.

  409

  400

   

  Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực

  3.249.000

   

  410

  401

  03C2.1.19

  Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo

  12.542.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

  411

  402

  03C2.1.21

  Phẫu thuật thay động mạch chủ

  18.474.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chnhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim.

  412

  403

  03C2.1.20

  Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh hoặc sửa van tim hoặc thay van tim...)

  16.967.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, ng van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

  413

  404

   

  Phẫu thuật tim kín khác

  13.725.000

  Chưa bao gồm động mạch chnhân tạo, van động mạch chnhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mch.

  414

  405

  03C2.1.14

  Phẫu thuật tim loại Blalock

  14.228.000

  Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo hoặc động mạch chnhân tạo.

  415

  406

  03C2.1.26

  Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài thể

  16.317.000

  Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chnhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim, đầu đốt.

  416

  407

   

  Phẫu thuật u máu các vị trí

  2.979.000

   

  417

  408

   

  Phẫu thuật cắt phổi

  8.530.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler

  418

  409

   

  Phẫu thuật cắt u trung thất

  10.195.000

   

  419

  410

   

  Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi

  1.736.000

   

  420

  411

   

  Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác

  6.603.000

  Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

  421

  412

   

  Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất

  9.866.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm

  422

  413

   

  Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương

  8.172.000

  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm.

  423

  414

   

  Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương)

  6.731.000

  Chưa bao gồm các loại đinh, nẹp, vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

   

   

   

  Ngoại Tiết niệu

   

   

  424

  415

  03C2.1.91

  Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu

  6.474.000

   

  425

  416

   

  Phẫu thuật cắt thận

  4.176.000

   

  426

  417

   

  Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận

  6.034.000

   

  427

  418

   

  Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

  3.971.000

   

  428

  419

  03C2.1.82

  Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc

  4.261.000

   

  429

  420

  03C2.1.83

  Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận

  4.120.000

   

  430

  421

   

  Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

  4.042.000

   

  431

  422

   

  Phẫu thuật cắt niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bệnh lý hoặc chấn thương)

  5.274.000

   

  432

  423

  03C2.1.85

  Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi

  3.016.000

   

  433

  424

   

  Phẫu thuật cắt bàng quang

  5.237.000

   

  434

  425

   

  Phẫu thuật cắt u bàng quang

  5.351.000

   

  435

  426

   

  Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang

  4.510.000

   

  436

  427

  03C2.1.84

  Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

  5.745.000

   

  437

  428

   

  Phẫu thuật nội soi cắt cổ bàng quang

  4.510.000

   

  438

  429

   

  Phẫu thuật đóng dò bàng quang

  4.359.000

   

  439

  430

  03C2.1.87

  Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser

  2.656.000

  Chưa bao gồm dây cáp quang.

  440

  431

  03C2.1.88

  Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

  2.656.000

   

  441

  432

   

  Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến

  4.879.000

   

  442

  433

  03C2.1.86

  Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi

  3.908.000

   

  443

  434

   

  Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác

  4.095.000

   

  444

  435

   

  Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn

  2.301.000

   

  445

  436

   

  Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ

  1.731.000

  Chưa bao gồm sonde JJ.

  446

  437

   

  Phẫu thuật tạo hình dương vật

  4.180.000

   

  447

  438

  03C2.1.89

  Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt

  3.524.000

   

  448

  439

  03C2.1.12

  Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực)

  2.380.000

   

  449

  440

  03C2.1.13

  Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang)

  1.271.000

  Chưa bao gồm sonde JJ, rọ ấy sỏi.

   

   

   

  Tiêu hóa

   

   

  450

  441

   

  Phẫu thuật cắt các u lành thực quản

  5.373.000

  Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

  451

  442

   

  Phẫu thuật cắt thực quản

  7.172.000

  Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

  452