logo

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

Văn bản liên quan

Văn bản mới