logo

Nghị quyết 73/2018/QH14 phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: 1127&1128-12/2018
  Số hiệu: 73/2018/QH14 Ngày đăng công báo: 20/12/2018
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
  Ngày ban hành: 14/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/11/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 14/11/2018, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 73/2018/QH14 về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

  Theo đó, dự kiến năm 2019 tổng số thu ngân sách trung ương là 810.099 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng.

  Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.019.599 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.354 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

 • QUỐC HỘI
  -------

  Nghị quyết số: 73/2018/QH14

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

  -----------------

  QUỐC HỘI

   

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

  Căn cứ Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

  Trên cơ sở xem xét Báo cáo s 40/BC-CP và Báo cáo s41/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra s 1277/BC-UBTCNS14 ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình s 352/BC-UBTVQH14 ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội,

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2019

  1. Tổng số thu ngân sách trung ương là 810.099 tỷ đồng (tám trăm mười nghìn, không trăm chín mươi chín tỷ đồng). Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng (sáu trăm linh một nghìn, hai trăm linh một tỷ đồng).

  2. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.019.599 tỷ đồng (một triệu, không trăm mười chín nghìn, năm trăm chín mươi chín tỷ đồng), trong đó dự toán 321.354 tỷ đồng (ba trăm hai mươi mốt nghìn, ba trăm năm mươi bốn tỷ đồng) để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

  Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

  1. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng bộ, cơ quan trung ương theo các phụ lục số 1, 2 và 3 kèm theo.

  2. Phân bổ số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu và phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo các phụ lục số 4, 5, 6 và 7 kèm theo.

  3. Mức bội chi ngân sách địa phương và mức vay để bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của từng địa phương theo Phụ lục số 8 kèm theo.

  Điều 3. Giao Chính phủ

  1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  2. Phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không dư thừa nguồn vốn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các dự án cấp thiết đang đầu tư dở dang.

  3. Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cho các dự án của từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

  4. Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển của các chương trình mục tiêu và kinh phí sự nghiệp còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích, bảo đảm yêu cầu thời gian phân bổ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

  5. Trong giai đoạn 2018-2020, thực hiện phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô theo tỷ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ.

  6. Điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2019 được Quốc hội quyết định.

  7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

  8. Chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2018; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

  9. Chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách trung ương; bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

  10. Chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2019; bố trí kinh phí đầy đủ cho các chính sách đã ban hành; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư (sau khi đã bảo đảm đủ nhu cầu cải cách tiền lương của địa phương) thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành để giảm yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội này.

  Đối với các chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 30 của Luật Ngân sách nhà nước, phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính trong phạm vi dự toán chi ngân sách địa phương được giao hằng năm và nguồn tài chính khác để thực hiện, ngân sách trung ương không hỗ trợ.

  Điều 4. Giám sát và kiểm toán việc phân bổ ngân sách trung ương

  1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 của các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

  2. Kiểm toán Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, tiến hành kiểm toán việc thực hiện phân bổ ngân sách trung ương bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

  Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2018.

   

   

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
  Nguyễn Thị Kim Ngân

   

  PHỤ LỤC SỐ 1

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết s 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội)

   

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

   

  TỔNG CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

  1.019.599

  A

  CHI B SUNG CÂN ĐI CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

  211.451

  B

  CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC

  808.148

  I

  Chi đầu tư phát triển

  196.900

  II

  Chi dự trữ quốc gia

  1.100

  III

  Chi trả nợ lãi

  121.900

  IV

  Chi viện trợ

  1.300

  V

  Chi thường xuyên

  454.748

  1

  Chi quốc phòng

  135.830

  2

  Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

  75.680

  3

  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

  28.335

  4

  Chi khoa học và công nghệ

  9.895

  5

  Chi y tế, dân số và gia đình

  20.833

  6

  Chi văn hóa thông tin

  2.400

  7

  Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

  2.065

  8

  Chi thể dục thể thao

  880

  9

  Chi bảo vệ môi trường

  2.290

  10

  Chi các hoạt động kinh tế

  40.170

  11

  Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

  47.616

  12

  Chi bảo đảm xã hội

  88.344

  13

  Chi thường xuyên khác

  410

  VI

  Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

  16.200

  VII

  Dự phòng ngân sách

  16.000

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 2

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  SỐ TT

  TÊN ĐƠN VỊ

  TỔNG CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ)

  I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG BAO GM CTMTQG)

  II. CHI DỰ TRỮ QUC GIA

  III. CHI TRẢ NỢ LÃI, VIỆN TRỢ

  IV. CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG BAO GỒM CTMTQG, CTMT)

  V. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

  VI. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (CHI THƯNG XUYÊN)

  VII. CHI THỰC HIỆN CCTL VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

  VIII. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

  TỔNG SỐ

  CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

  CHI THƯỜNG XUYÊN

   

   

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

  TNG S

  808.148.000

  178.900.000

  1.100.000

  123.200.000

  441.569.700

  24.169.900

  18.000.000

  6.169.900

  7.008.400

  16.200.000

  16.000.000

  I

  Các Bộ, cơ quan Trung ương

  508.794.719

  104.649.890

  1.100.000

  310.830

  398.744.400

  381.718

  15.000

  366.718

  3.607.881

   

   

  I

  Văn phòng Chủ tịch nước

  198.690

   

   

   

  198.690

   

   

   

   

   

   

  2

  Văn phòng Quốc hội

  1.650.440

  107.940

   

   

  1.542.500

   

   

   

   

   

   

  3

  Văn phòng Trung ương Đảng

  2.453.610

  250.730

   

   

  2.202.880

   

   

   

   

   

   

  4

  Văn phòng Chính phủ

  1.145.860

  383.000

   

   

  762.860

   

   

   

   

   

   

  5

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  775.860

  57.000

   

   

  718.860

   

   

   

   

   

   

  6

  Tòa án nhân dân tối cao

  4.045.203

  691.783

   

   

  3.349.300

   

   

   

  4.120

   

   

  7

  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  4.314.356

  1.222.516

   

   

  3.089.720

   

   

   

  2.120

   

   

  8

  Bộ Công an

  82.348.412

  3.953.052

  250.000

   

  78.017.640

  2.000

   

  2.000

  125.720

   

   

  9

  Bộ Quốc phòng

  157.199.073

  13.447.800

  250.000

  300.000

  143.155.341

  12.862

   

  12.862

  33.070

   

   

  10

  Bộ Ngoại giao

  2.167.050

  113.900

   

   

  2.051.650

   

   

   

  1.500

   

   

  11

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  20.531.106

  14.938.072

  100.000

  10.830

  5.076.200

  129.937

   

  129.937

  276.067

   

   

  12

  Ủy ban sông Mê Kông

  41.740

   

   

   

  41.740

   

   

   

   

   

   

  13

  Bộ Giao thông vận tải

  58.568.225

  41.171.123

   

   

  17.326.712

   

   

   

  70.390

   

   

  14

  Bộ Công thương

  4.160.733

  332.286

   

   

  3.684.890

  11.300

   

  11.300

  132.257

   

   

  15

  Bộ Xây dựng

  1.395.213

  250.000

   

   

  1.095.820

  600

   

  600

  48.793

   

   

  16

  Bộ Y tế

  14.861.175

  7.138.970

  20.000

   

  5.804.750

  1.500

   

  1.500

  1.895.955

   

   

  17

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  7.661.455

  2.065.085

   

   

  5.570.550

  4.800

   

  4.800

  21.020

   

   

  18

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  3.649.630

  320.000

   

   

  3.328.430

   

   

   

  1.200

   

   

  19

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2.950.305

  745.290

   

   

  2.140.245

  7.450

   

  7.450

  57.320

   

   

  20

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  34.884.212

  347.730

   

   

  33.626.128

  66.656

   

  66.656

  843.698

   

   

   

  - Chi ngân sách do Bộ trực tiếp thực hiện

  2.317.294

  347.730

   

   

  1.059.210

  66.656

   

  66.656

  843.698

   

   

   

  - Kinh phí ủy quyền cho địa phương thực hiện

  32.566.918

   

   

   

  32.566.918

   

   

   

   

   

   

  21

  Bộ Tài chính

  23.677.010

  241.390

  480.000

   

  22.953.700

   

   

   

  1.920

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí khoán chi của Tổng cục Thuế

  13.525.260

   

   

   

  13.525.260

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí khoán chi của Tổng cục Hải quan

  5.679.450

   

   

   

  5.679.450

   

   

   

   

   

   

  22

  Bộ Tư pháp

  2.736.510

  590.430

   

   

  2.141.980

  1.500

   

  1.500

  2.600

   

   

  23

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  363.371

  199.201

   

   

  164.050

   

   

   

  120

   

   

  24

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  3.699.361

  675.465

   

   

  3.006.585

  9.000

   

  9.000

  8.311

   

   

  25

  Bộ Nội vụ

  763.390

  199.400

   

   

  543.690

  18.000

   

  18.000

  2.300

   

   

  26

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  3.864.324

  1.553.495

   

   

  2.286.299

  10.200

   

  10.200

  14.330

   

   

  27

  Bộ Thông tin và Truyền Thông

  993.680

  158.520

   

   

  789.080

  31.500

  15.000

  16.500

  14.580

   

   

  28

  Ủy ban Dân tộc

  255.030

  23.200

   

   

  215.130

  15.800

   

  15.800

  900

   

   

  29

  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  62.960

   

   

   

  62.960

   

   

   

   

   

   

  30

  Thanh tra Chính phủ

  316.430

  16.230

   

   

  298.200

   

   

   

  2.000

   

   

  31

  Kiểm toán Nhà nước

  1.471.120

  708.000

   

   

  763.120

   

   

   

   

   

   

  32

  Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  224.690

  120.630

   

   

  104.060

   

   

   

   

   

   

  33

  Thông tấn xã Việt nam

  712.624

  99.894

   

   

  612.030

   

   

   

  700

   

   

  34

  Đài Truyền hình Việt Nam

  248.910

  134.020

   

   

  111.070

   

   

   

  3.820

   

   

  35

  Đài Tiếng nói Việt Nam

  886.190

  196.000

   

   

  678.370

   

   

   

  11.820

   

   

  36

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  3.529.000

  2.206.700

   

   

  1.322.300

   

   

   

   

   

   

  37

  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  518.790

  42.610

   

   

  476.180

   

   

   

   

   

   

  38

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  1.018.533

  199.048

   

   

  819.485

   

   

   

   

   

   

  39

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  898.570

  255.260

   

   

  643.310

   

   

   

   

   

   

  40

  Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

  108.201

   

   

   

  99.558

  7.513

   

  7.513

  1.130

   

   

  41

  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  322.185

  198.640

   

   

  110.145

  12.300

   

  12.300

  1.100

   

   

  42

  Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  186.220

  67.000

   

   

  98.050

  15.900

   

  15.900

  5.270

   

   

  43

  Hội Nông dân Việt Nam

  315.790

  160.000

   

   

  133.730

  19.400

   

  19.400

  2.660

   

   

  44

  Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  33.890

   

   

   

  29.720

  3.500

   

  3.500

  670

   

   

  45

  Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  300.862

  120.370

   

   

  160.072

   

   

   

  20.420

   

   

  46

  Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  1.800.000

  1.800.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  47

  Ngân hàng Chính sách xã hội

  7.148.110

  7.148.110

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  48

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  47.336.620

   

   

   

  47.336.620

   

   

   

   

   

   

  II

  Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo

  333.294

  257.484

   

   

  75.810

   

   

   

   

   

   

  III

  Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp

  765.191

  91.450

   

   

  641.655

  30.036

   

  30.036

  10.220

   

   

  IV

  Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng

  3.427.450

  3.427.450

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V

  Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

  109.902.655

  57.973.726

   

   

  25.026.974

  23.633.646

  17.985.000

  5.648.646

  3.268.309

   

   

  VI

  Các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khác của NSTW

  12.500.000

  12.500.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII

  Chi hỗ trcác địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW

  17.080.861

   

   

   

  17.080.861

   

   

   

   

   

   

  VIII

  Chi trả nlãi, viện tr

  122.889.170

   

   

  122.889.170

   

   

   

   

   

   

   

  IX

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu (chưa phân b)

  246.490

   

   

   

   

  124.500

   

  124.500

  121.990

   

   

   

  - Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

  124.500

   

   

   

   

  124.500

   

  124.500

   

   

   

   

  - Chi các Chương trình mục tiêu

  121.990

   

   

   

   

   

   

   

  121.990

   

   

  X

  Chi thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế

  16.200.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  16.200.000

   

  XI

  Dự phòng ngân sách trung ương

  16.000.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16.000.000

   

  PHỤ LỤC SỐ 3

  DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Quc hội)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  SỐ TT

  TÊN ĐƠN VỊ

  TỔNG SỐ (KHÔNG BAO GỒM CTMTQG, CTMT)

  CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

  CHI GIÁO DC-ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

  CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  CHI Y TẾ, DÂN S VÀ GIA ĐÌNH

  CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

  CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TN

  CHI TH DC, TH THAO

  CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

  CHI HOẠT ĐỘNG CA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN TH

  CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

  CHI KHÁC

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

   

  TỔNG S

  441.569.700

  211.510.000

  23.794.000

  9.811.000

  18.416.600

  1.851.100

  2.065.000

  880.000

  1.998.000

  35.724.000

  47.616.000

  87.494.000

  410.000

  I

  Các Bộ, cơ quan Trung ương

  398.744.400

  211.320.000

  15.165.730

  9.290.740

  9.290.528

  1.075.635

  1.687.470

  658.035

  593.932

  24.592.860

  45.791.320

  79.378.150

   

  1

  Văn phòng Chủ tịch nước

  198.690

   

  160

   

   

   

   

   

   

   

  198.530

   

   

  2

  Văn phòng Quốc hội

  1.542.500

   

  5.300

  38.630

   

   

  77.500

   

   

   

  1.421.070

   

   

  3

  Văn phòng Trung ương Đảng

  2.202.880

   

  255.700

  46.060

   

   

  200.000

   

  2.000

  1.000

  1.698.120

   

   

  4

  Văn phòng Chính phủ

  762.860

   

  3.000

   

   

   

   

   

   

   

  759.860

   

   

  5

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  718.860

   

  646.850

  69.860

   

  150

   

   

   

  2.000

   

   

   

  6

  Tòa án nhân dân tối cao

  3.349.300

   

  30.360

  4.060

   

   

   

   

   

   

  3.314.880

   

   

  7

  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  3.089.720

   

  48.990

  3.710

   

   

   

   

   

   

  3.037.020

   

   

  8

  Bộ Công an

  78.017.640

  75.680.000

  135.500

  160.670

  465.000

  600

   

  30.000

  29.900

  1.161.970

  322.000

  32.000

   

  9

  Bộ Quốc phòng

  143.155.341

  135.540.000

  2.012.400

  1.205.310

  1.273.000

  550

  16.000

  56.000

  49.411

  839.420

  1.069.000

  1.094.250

   

  10

  Bộ Ngoại giao

  2.051.650

   

  29.050

  3.630

   

   

   

   

   

  9.270

  1.989.700

  20.000

   

  11

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  5.076.200

   

  988.750

  879.510

  37.500

  500

   

   

  59.500

  2.833.020

  277.420

   

   

  12

  Ủy ban sông Mê Kông

  41.740

   

   

   

   

   

   

   

   

  14.700

  27.040

   

   

  13

  Bộ Giao thông vận tải

  17.326.712

   

  428.430

  45.680

  67.100

  500

   

   

  11.052

  16.450.920

  323.030

   

   

  14

  Bộ Công thương

  3.684.890

   

  577.040

  413.510

  12.500

  300

   

   

  8.820

  761.990

  1.910.730

   

   

  15

  Bộ Xây dựng

  1.095.820

   

  446.900

  219.560

  48.240

  450

   

   

  9.380

  265.260

  106.030

   

   

  16

  Bộ Y tế

  5.804.750

   

  1.172.830

  76.000

  4.383.970

  550

   

   

  23.200

  800

  147.400

   

   

  17

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  5.570.550

   

  5.200.610

  249.940

   

  1.350

   

   

  9.840

  1.920

  106.890

   

   

  18

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  3.328.430

   

  4.800

  3.208.590

   

  400

   

   

  6.050

   

  108.590

   

   

  19

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2.140.345

   

  538.220

  50.910

  8.300

  742.110

   

  572.035

  8.100

  73.300

  141.270

  6.000

   

  20

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  33.626.128

   

  380.090

  17.030

  1.211.518

  400

   

   

  3.800

  34.940

  125.290

  31.853.060

   

   

  - Chi ngân sách do Bộ trực tiếp thực hiện

  1.059.210

   

  380.090

  17.030

   

  400

   

   

  3.800

  34.940

  125.290

  497.660

   

   

  - Kinh phí ủy quyền cho địa phương thực hiện

  32.566.918

   

   

   

  1.211.518

   

   

   

   

   

   

  31.355.400

   

  21

  Bộ Tài chính

  22.953.700

   

  139.070

  55.600

   

  450

   

   

   

  493.470

  21.465.110

  800.000

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí khoán chi của Tổng cục Thuế

  13.525.360

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13.525.260

   

   

   

  - Kinh phí khoán chi của Tổng cục Hải quan

  5.679.450

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.679.450

   

   

  22

  Bộ Tư pháp

  2.141.980

   

  102.450

  14.270

   

  200

   

   

  1.950

  500

  2.022.610

   

   

  23

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  164.050

   

  140.450

  2.000

   

   

   

   

   

   

  21.600

   

   

  24

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  3.006.585

   

  65.560

  48.090

   

  450

   

   

  1.655

  177.980

  2.712.850

   

   

  25

  Bộ Nội vụ

  543.690

   

  200.690

  18.430

   

  72.940

   

   

  1.000

  6.100

  244.530

   

   

  26

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  2.286.399

   

  57.660

  328.870

  7.980

  200

   

   

  315.869

  1.382.120

  193.600

   

   

  27

  Bộ Thông tin và Truyền Thông

  789.080

   

  64.960

  17.540

   

  180.400

  50.400

   

  2.000

  31.700

  442.080

   

   

  28

  Ủy ban Dân tộc

  215.130

   

  36.040

  51.400

   

  32.000

   

   

  3.550

  7.270

  84.870

   

   

  29

  Ủy ban Quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp

  62.960

   

  300

  2.000

   

   

   

   

   

   

  60.660

   

   

  30

  Thanh tra Chính phủ

  298.200

   

  4.340

  5.720

   

   

   

   

   

   

  288.140

   

   

  31

  Kiểm toán Nhà nước

  763.120

   

  10.950

  2.800

   

   

   

   

  13.400

   

  735.970

   

   

  32

  Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  104.060

   

  160

  2.550

   

   

   

   

  2.800

   

  98.550

   

   

  33

  Thông tấn xã Việt Nam

  612.030

   

  700

  1.710

   

  600

  609.020

   

   

   

   

   

   

  34

  Đài Truyền hình Việt Nam

  111.070

   

  24.070

   

   

   

  87.000

   

   

   

   

   

   

  35

  Đài Tiếng nói Việt Nam

  678.370

   

  28.880

  1.940

   

   

  647.550

   

   

   

   

   

   

  36

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  1.322.300

   

  81.520

  1.195.150

   

  17.240

   

   

  6.260

  22.130

   

   

   

  37

  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  476.180

   

  19.320

  445.980

   

  8.810

   

   

  1.100

  970

   

   

   

  38

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  819.485

   

  702.090

  114.830

   

  750

   

   

  1.325

  490

   

   

   

  39

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  643.310

   

  422.240

  219.570

   

   

   

   

  1.500

   

   

   

   

  40

  Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

  99.558

   

  6.440

  3.900

   

   

   

   

  3.348

  1.270

  84.600

   

   

  41

  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  110.145

   

  22.300

  10.080

   

  3.445

   

   

  4.000

  2.750

  67.570

   

   

  42

  Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  98.050

   

  12.090

  2.800

   

  8.300

   

   

  1.500

  940

  68.420

  4.000

   

  43

  Hội Nông dân Việt Nam

  133.730

   

  20.930

  4.300

   

   

   

   

  5.750

  12.630

  90.120

   

   

  44

  Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  29.720

   

  120

   

   

   

   

   

  1.500

  540

  19.920

  7.640

   

  45

  Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  160.072

   

  97.420

  48.550

   

  1.990

   

   

  4.372

  1.490

  6.250

   

   

  46

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  47.336.620

   

   

   

  1.775.420

   

   

   

   

   

   

  45.561.200

   

  II

  Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hoá do NSTW đm bo

  75.810

   

  300

  5.190

   

  31.260

   

   

   

  9.750

  29.310

   

   

  III

  Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp

  641.655

   

  42.600

  43.100

  500

  183.225

   

   

  3.830

  96.540

  270.170

  1.690

   

  IV

  Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

  25.026.974

  290.000

  7.310.503

  36.870

  6.175.706

  41.550

   

   

  384.150

  8.240.758

  64.940

  2.482.497

   

  V

  Chi hỗ trcác địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW

  17.080.861

   

  1.274.867

  435.100

  2.949.866

  519.430

  377.530

  221.965

  1.016.088

  2.784.092

  1.460.260

  5.631.663

  410.000

  1

  Các nhiệm vụ chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề khác của NSTW

  1.274.867

   

  1.274.867

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kinh phí hỗ trợ bộ đội, công an xuất ngũ học nghề theo thẻ; kinh phí cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; kinh phí thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ;...

  1.274.867

   

  1.274.867

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Các nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế - dân svà gia đình khác của NSTW

  2.949.866

   

   

   

  2.949.866

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng; kinh phí tăng thêm để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế do điều chỉnh tăng lương cơ sở; kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên do Trung ương quản lý;...

  2.949.866

   

   

   

  2.949.866

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Các nhiệm vụ chi khoa học công nghệ cấp quốc gia của NSTW

  435.100

   

   

  435.100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Các nhiệm vụ chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tn, thể dục thể thao khác của NSTW

  1.118.925

   

   

   

   

  519.430

  377.530

  221.965

   

   

   

   

   

   

  Kinh phí thực hiện cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu s, vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; kinh phí tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; kinh phí đặt hàng các dịch vụ truyền hình thiết yếu; kinh phí tăng chi cho vận động viên, huấn luyện viên;...

  1.118.925

   

   

   

   

  519.430

  377.530

  221.965

   

   

   

   

   

  5

  Các nhiệm vụ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội khác của NSTW

  5.631.663

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.631.663

   

   

  Kinh phí trợ cấp đối tượng tham gia kháng chiến; kinh phí trợ giúp người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam;...

  5.631.663

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.631.663

   

  6

  Các nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế khác của NSTW

  2.784.092

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.784.092

   

   

   

   

  Kinh phí phân giới cắm mc và quản lý các tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; kinh phí hỗ trợ Quỹ nông dân, hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ, hỗ trợ mua vắc xin bệnh lở mồm long móng...

  2.784.092

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.784.092

   

   

   

  7

  Các nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường khác của NSTW

  1.016.088

   

   

   

   

   

   

   

  1.016.088

   

   

   

   

  8

  Các nhiệm vụ chi quản lý hành chính khác của NSTW

  1.460.260

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.460.260

   

   

   

  Kinh phí điều chỉnh sinh hoạt phí cơ quan ngoài nước; hỗ trợ cấp huy hiệu Đng; hỗ trợ các Đề án tăng cường cơ sở vật chất của khối cơ quan tư pháp; chi đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế và thuê đánh giá hệ số tín nhiệm quốc gia; ...

  1.460.260

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.460.260

   

   

  9

  Chi khác NSTW

  410.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  410.000

   

  PHỤ LỤC SỐ 4

  DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội)

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  TNG 02 CTMTQG

  1. CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

  2. CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

  TNG CỘNG

  CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

  CHI SỰ NGHIỆP

  TỔNG CỘNG

  CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

  CHI SỰ NGHIỆP

  TNG CỘNG

  CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

  CHI SỰ NGHIỆP

  A

  B

  1 =2+3

  2

  3

  4 = 5+6

  5

  6

  7 = 8+9

  8

  9

   

  TNG CỘNG (A+B+C)

  24.169.900

  18.000.000

  6.169.900

  10.436.900

  8.000.000

  2.436.900

  13.733.000

  10.000.000

  3.733.000

  A

  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác Trung ương

  411.754

  15.000

  396.754

  136.754

  15.000

  121.754

  275.000

  -

  275.000

  1

  Bộ Quốc phòng

  12.862

  -

  12.862

  12.362

  -

  12.362

  500

  -

  500

  2

  Bộ Công an

  2.000

  -

  2.000

  -

  -

  -

  2.000

  -

  2.000

  3

  Bộ Tư pháp

  1.500

  -

  1.500

  -

  -

  -

  1.500

  -

  1.500

  4

  Bộ Công thương

  11.300

  -

  11.300

  -

  -

  -

  11.300

  -

  11.300

  5

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  66.656

  -

  66.656

  31.656

  -

  31.656

  35.000

  -

  35.000

  6

  Bộ Xây dựng

  600

  -

  600

  -

  -

  -

  600

  -

  600

  7

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  31.500

  15.000

  16.500

  25.300

  15.000

  10.300

  6.200

  -

  6.200

  8

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  4.800

  -

  4.800

  -

  -

  -

  4.800

  -

  4.800

  9

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  129.937

  -

  129.937

  17.937

  -

  17.937

  112.000

  -

  112.000

  10

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  9.000

  -

  9.000

  -

  -

  -

  9.000

  -

  9.000

  11

  Bộ Nội vụ

  18.000

  -

  18.000

  -

  -

  -

  18.000

  -

  18.000

  12

  Bộ Y tế

  1.500

  -

  1.500

  -

  -

  -

  1.500

  -

  1.500

  13

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  7.450

  -

  7.450

  -

  -

  -

  7.450

  -

  7.450

  14

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  10.200

  -

  10.200

  -

  -

  -

  10.200

  -

  10.200

  15

  Ủy ban Dân tộc

  15.800

  -

  15.800

  12.800

  -

  12.800

  3.000

  -

  3.000

  16

  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  7.513

  -

  7.513

  6.063

  -

  6.063

  1.450

  -

  1.450

  17

  Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh

  12.300

  -

  12.300

  3.900

  -

  3.900

  8.400

  -

  8.400

  18

  Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  15.900

  -

  15.900

  3.900

  -

  3.900

  12.000

  -

  12.000

  19

  Hội Nông dân Việt Nam

  19.400

  -

  19.400

  5.400

  -

  5.400

  14.000

  -

  14.000

  20

  Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  3.500

  -

  3.500

  900

  -

  900

  2.600

  -

  2.600

  21

  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

  30.036

  -

  30.036

  16.536

  -

  16.536

  13.500

  -

  13.500

  B

  Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  23.633.646

  17.985.000

  5.648.646

  10.300.146

  7.985.000

  2.315.146

  13.333.500

  10.000.000

  3.333.500

  1

  Hà Giang

  1.146.720

  882.492

  264.228

  736.820

  583.692

  153.128

  409.900

  298.800

  111.100

  2

  Tuyên Quang

  423.548

  313.919

  109.629

  214.248

  161.819

  52.429

  209.300

  152.100

  57.200

  3

  Cao Bằng

  1.221.944

  960.275

  261.669

  799.744

  646.475

  153.269

  422.200

  313.800

  108.400

  4

  Lạng Sơn

  859.458

  663.826

  195.632

  364.358

  274.926

  89.432

  495.100

  388.900

  106.200

  5

  Lào Cai

  770.228

  590.146

  180.082

  430.828

  336.846

  93.982

  339.400

  253.300

  86.100

  6

  Yên Bái

  592.683

  451.659

  141.024

  302.983

  233.559

  69.424

  289.700

  218.100

  71.600

  7

  Thái Nguyên

  366.354

  271.901

  94.453

  105.054

  73.701

  31.353

  261.300

  198.200

  63.100

  8

  Bắc Kạn

  496.171

  379.597

  116.574

  283.471

  221.397

  62.074

  212.700

  158.200

  54.500

  9

  Phú Thọ

  527.139

  381.263

  145.876

  155.439

  107.663

  47.776

  371.700

  273.600

  98.100

  10

  Bắc Giang

  467.818

  346.241

  121.577

  170.318

  127.341

  42.977

  297.500

  218.900

  78.600

  11

  Hòa Bình

  550.120

  400.058

  150.062

  211.320

  150.558

  60.762

  338.800

  249.500

  89.300

  12

  Sơn La

  1.035.798

  795.907

  239.891

  574.098

  448.107

  125.991

  461.700

  347.800

  113.900

  13

  Lai Châu

  728.946

  566.632

  162.314

  494.696

  392.982

  101.714

  234.250

  173.650

  60.600

  14

  Điện Biên

  906.008

  712.773

  193.235

  590.058

  473.123

  116.935

  315.950

  239.650

  76.300

  15

  Quảng Ninh

  7.698

  7.278

  420

  7.698

  7.278

  420

  -

  -

  -

  16

  Hải Dương

  258.800

  200.600

  58.200

  -

  -

  -

  258.800

  200.600

  58.200

  17

  Hưng Yên

  172.700

  134.900

  37.800

  -

  -

  -

  172.700

  134.900

  37.800

  18

  Hà Nam

  130.856

  101.300

  29.556

  3.556

  -

  3.556

  127.300

  101.300

  26.000

  19

  Nam Định

  249.588

  181.000

  68.588

  6.988

  -

  6.988

  242.600

  181.000

  61.600

  20

  Ninh Bình

  177.458

  130.718

  46.740

  27.758

  15.518

  12.240

  149.700

  115.200

  34.500

  21

  Thái Bình

  312.342

  222.600

  89.742

  9.142

  -

  9.142

  303.200

  222.600

  80.600

  22

  Thanh Hoá

  1.596.141

  1.202.945

  393.196

  719.541

  559.445

  160.096

  876.600

  643.500

  233.100

  23

  Nghệ An

  1.174.272

  881.951

  292.321

  498.022

  380.501

  117.521

  676.250

  501.450

  174.800

  24

  Hà Tĩnh

  511.592

  381.497

  130.095

  60.592

  36.897

  23.695

  451.000

  344.600

  106.400

  25

  Quảng Bình

  398.774

  298.283

  100.491

  162.224

  122.733

  39.491

  236.550

  175.550

  61.000

  26

  Quảng Trị

  345.101

  261.242

  83.859

  148.901

  114.442

  34.459

  196.200

  146.800

  49.400

  27

  Thừa Thiên Huế

  256.342

  180.933

  75.409

  75.042

  50.033

  25.009

  181.300

  130.900

  50.400

  28

  Quảng Nam

  800.732

  660.422

  140.310

  387.732

  350.122

  37.610

  413.000

  310.300

  102.700

  29

  Quảng Ngãi

  823.090

  652.936

  170.154

  462.190

  369.936

  92.254

  360.900

  283.000

  77.900

  30

  Bình Định

  471.267

  365.281

  105.986

  276.267

  219.181

  57.086

  195.000

  146.100

  48.900

  31

  Phú Yên

  219.800

  161.872

  57.928

  53.900

  37.572

  16.328

  165.900

  124.300

  41.600

  32

  Khánh Hòa

  112.128

  107.551

  4.577

  112.128

  107.551

  4.577

  -

  -

  -

  33

  Ninh Thuận

  186.608

  146.125

  40.483

  100.708

  80.125

  20.583

  85.900

  66.000

  19.900

  34

  Bình Thuận

  149.525

  109.748

  39.777

  25.525

  15.848

  9.677

  124.000

  93.900

  30.100

  35

  Đăk Lăk

  487.177

  371.760

  115.417

  250.877

  195.860

  55.017

  236.300

  175.900

  60.400

  36

  Đăk Nông

  289.175

  226.991

  62.184

  175.375

  141.991

  33.384

  113.800

  85.000

  28.800

  37

  Gia Lai

  521.055

  379.185

  141.870

  199.655

  140.985

  58.670

  321.400

  238.200

  83.200

  38

  Kon Tum

  496.403

  386.762

  109.641

  288.303

  227.162

  61.141

  208.100

  159.600

  48.500

  39

  Lâm Đồng

  307.647

  224.502

  83.145

  112.947

  85.102

  27.845

  194.700

  139.400

  55.300

  40

  Bình Phước

  155.579

  115.792

  39.787

  33.779

  23.392

  10.387

  121.800

  92.400

  29.400

  41

  Tây Ninh

  142.318

  104.904

  37.414

  23.618

  13.804

  9.814

  118.700

  91.100

  27.600

  42

  Long An

  249.872

  181.960

  67.912

  27.972

  15.760

  12.212

  221.900

  166.200

  55.700

  43

  Tiền Giang

  281.725

  215.709

  66.016

  71.225

  53.409

  17.816

  210.500

  162.300

  48.200

  44

  Bến Tre

  360.049

  262.077

  97.972

  70.149

  50.177

  19.972

  289.900

  211.900

  78.000

  45

  Trà Vinh

  322.200

  250.697

  71.503

  127.400

  99.697

  27.703

  194.800

  151.000

  43.800

  46

  Vĩnh Long

  131.977

  99.899

  32.078

  7.877

  3.399

  4.478

  124.100

  96.500

  27.600

  47

  Hậu Giang

  138.560

  105.748

  32.812

  16.960

  11.448

  5.512

  121.600

  94.300

  27.300

  48

  Sóc Trăng

  280.311

  206.265

  74.046

  116.111

  83.365

  32.746

  164.200

  122.900

  41.300

  49

  An Giang

  230.101

  168.444

  61.657

  42.401

  26.544

  15.857

  187.700

  141.900

  45.800

  50

  Đồng Tháp

  237.567

  167.012

  70.555

  14.167

  6.912

  7.255

  223.400

  160.100

  63.300

  51

  Kiên Giang

  216.041

  159.335

  56.706

  51.541

  35.835

  15.706

  164.500

  123.500

  41.000

  52

  Bạc Liêu

  151.730

  113.595

  38.135

  43.130

  31.295

  11.835

  108.600

  82.300

  26.300

  53

  Cà Mau

  186.410

  138.492

  47.918

  55.310

  39.492

  15.818

  131.100

  99.000

  32.100

  C

  Chưa phân b

  124.500

  -

  124.500

  -

  -

  -

  124.500

  -

  124.500

   

  PHỤ LỤC SỐ 5

  DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2019
  (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội)

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TÊN ĐƠN V

  TNG S 11 CTMT

   

  2. CTMT GIÁO DỤC VÙNG NÚI, VÙNG DÂN TC THIU S, VÙNG KHÓ KHĂN

  3. CTMT PHÁT TRIN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

  4.CTMT Y T-DÂN S

   

  6. CTMT ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, PHÒNG CHNG TỘI PHẠM VÀ MA TÚY

  7. CTMT PHÁT TRIN LÂM NGHIỆP BN VỮNG

  8. CTMT TÁI CƠ CU KINH TNÔNG NGHIỆP VÀ PHÒNG CHNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI, N ĐỊNH ĐỜI SNG DÂN CƯ

  9. CTMT ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

  10. CTMT XỬ LÝ TRIT ĐCƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯNG NGHIÊM TRỌNG THUC ĐỐI TƯỢNG CÔNG ÍCH

  11. CTMT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

   

   

   

  TNG S

  TRONG ĐÓ

  1. CTMT

  GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

  TNG S

  TRONG ĐÓ

   

   

   

   

  VN TRONG NƯỚC

  VN NGOÀI NƯỚC

   

   

   

   

  VN TRONG NƯỚC

  VN NGOÀI NƯỚC

  5. CTMT PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TỔNG CỘNG (A+B+C)

  7.008.400

  6.063.000

  945.400

  1.820.000

  500.000

  570.000

  2.416.400

  1.471.000

  945.400

  103.000

  280.000

  952.000

  90.000

  76.000

  118.000

  83.000

   

   

   

  A

  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph, cơ quan khác Trung ương

  3.618.101

  2.672.701

  945.400

  1.191.057

  -

  117.041

  1.952.815

  1.007.415

  945.400

  3.000

  136.690

  144.650

  7.000

  38.538

  -

  27.310

   

   

   

  1

  Tòa án Nhân dân tối cao

  4.120

  4.120

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4.120

  -

  -

  -

  -

  -

   

   

   

  2

  Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

  2.120

  2.120

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.120

  -

  -

  -

  -

  -

   

   

   

  3

  Bộ Quốc phòng

  33.070

  33.070

  -

  5.900

  -

  1.300

  3.700

  3.700

  -

  2.000

  3.370

  13.200

  -

  600

  -

  3.000

   

   

   

  4

  Bộ Công an

  125.720

  125.720

  -

  -

  -

  1.600

  2.030

  2.030

  -

  -

  120.290

  1.000

  -

  800

  -

  -

   

   

   

  5

  Bộ Ngoại giao

  1.500

  1.500

  -

  -

  -

  200

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.300

   

   

   

  6

  Bộ Tư pháp

  2.600

  2.600

  -

  -

  -

  900

  -

  -

  -

  -

  200

  -

  -

  -

  -

  1.500

   

   

   

  7

  Bộ Tài chính

  1.920

  1.920

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1.920

  -

  -

  -

  -

  -

   

   

   

  8

  Bộ Công thương

  132.257

  132.257

  -

  91.600

  -

  -

  35.100

  35.100

  -

  -

  370

  -

  -

  3.987

  -

  1.200

   

   

   

  9

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  843.698

  843.698

  -

  742.957

  -

  99.841

  100

  100

  -

  -

  -

  -

  800

  -

  -

  -

   

   

   

  10

  Bộ Giao thông vận tải

  70.390

  70.390

  -

  65.000

  -