logo

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4, khoản 2 Điều 6 Quy định mức chi, chế độ đóng góp, hỗ trợ với người cai nghiện bị xử lý hành chính

Văn bản liên quan

Văn bản mới