logo

Quyết định 1108/QĐ-BTC công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1108/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 24/07/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH
  ________

  Số: 1108/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

  __________________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

  Căn cứ Báo cáo số 227/BC-CP ngày 16/5/2020 của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, Vụ NSNN (80b)

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

   

   

  BỘ TÀI CHÍNH
  ________

  Biểu số 26/CK-NSNN

   

   

   

  QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

  (Kèm theo Quyết định số 1108/QĐ-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: T đồng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

  QUYẾT TOÁN

  SO SÁNH (%)

  NSNN

  Bao gồm

  NSTW

  NSĐP

  A

  TỔNG NGUỒN THU NSNN

   

  1.880.029 (4)

  870.773

  1.348.513

   

  I

  Thu NSNN

  1.319.200

  1.431.662

  787.767

  643.895

  108,5

  1

  Thu nội địa

  1.099.300

  1.155.293

  512.809

  642.484

  105,1

  2

  Thu từ dầu thô

  35.900

  66.048

  66.048

   

  184,0

  3

  Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

  179.000

  202.540

  202.540

   

  113,2

  4

  Thu viện trợ

  5.000

  7.780

  6.369

  1.411

  155,6

  II

  Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

   

  326.379

  81.215

  245.165

   

  III

  Thu từ quỹ dự trữ tài chính

   

  1.496

   

  1.496

   

  IV

  Thu kết dư năm trước

   

  120.492

   

  120.492

   

  V

  Thu bổ sung từ NSTW

   

   

   

  337.466

   

  VI

  Thu từ cấp dưới nộp trả NSTW

   

   

  1.791

   

   

  B

  TỔNG CHI NSNN

   

  1.869.792 (4)

  1.023.883

  1.185.166

   

  I

  Chi NSNN

  1.523.200

  1.435.435

  572.610

  862.825

  94,2

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

  1

  Chi đầu tư phát triển

  401.691

  393.304

  71.507

  321.796

  97,9

  2

  Chi trả nợ lãi

  112.518

  106.584

  104.443

  2.141

  94,7

  3

  Chi viện trợ

  1.300

  1.460

  1.460

   

   

  4

  Chi thường xuyên (1)

  974.524

  931.859

  393.268

  538.590

  95,6

  5

  Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

  100

  298

   

  298

  298,0

  6

  Dự phòng NSNN

  32.097 (2)

   

   

   

  0

  II

  Chi chuyển nguồn sang năm sau

   

  434.357

  113.808

  320.549

   

  III

  Chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP

   

   

  337.466

   

   

  IV

  Chi nộp trả NSTW

   

   

   

  1.791

   

  C

  BỘI CHI NSNN

  204.000

  153.110 (5)

  153.110

   

  75,1

   

  Tỷ lệ (%) bội chi NSNN so GDP

  3,7% (3)

  2,8% (6)

  2,8%

   

   

  1

  Bội chi NSTW

  195.000

  153.110

  153.110

   

  78,5

  2

  Bội chi NSĐP

  9.000

   

   

   

  0

  D

  KẾT NSĐP

   

  157.886

   

  157.886 (7)

   

  E

  CHI TRẢ NỢ GỐC

  159.744

  137.157

  126.380

  10.777

  86

  F

  TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN

  363.284

  284.806

  279.491

  5.315

  78,4

  Ghi chú:

  (1) Chi đầu tư gồm 1.991 tỷ đồng điều chỉnh từ giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư của Bộ Tài chính; Chi thường xuyên đã giảm 1.991 tỷ đồng của Bộ Tài chính và bao gồm cả kinh phí cải cách tiền lương;

  (2) Quyết toán trong từng lĩnh vực;

  (3) GDP dự toán: 5.513.000 tỷ đồng;

  (4) Quyết toán không bao gồm thu, chi bổ sung cho cấp dưới và cấp dưới nộp lên;

  (5) Bội chi NSNN 153.110 tỷ đồng = Tổng chi NSNN 1.869.792 tỷ đồng - (Tổng thu NSNN 1.880.029 tỷ đồng - Kết dư NSĐP 157.886 tỷ đồng - Chênh lệch giữa số bội thu của địa phương để trả nợ gốc với số bội chi của các địa phương 5.461 tỷ đồng);

  (6) GDP thực hiện: 5.542.300 tỷ đồng;

  (7) Là chênh lệch giữa thu cân đối NSĐP và chi cân đối NSĐP, sau khi giảm trừ 5.461 tỷ đồng (chênh lệch giữa số bội thu của các địa phương 6.300 tỷ đồng để trả nợ gốc - bội chi của các địa phương 839 tỷ đồng).

   

   

  BỘ TÀI CHÍNH
  ________

  Biểu số 27/CK-NSNN

   

   

   

  QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

  (Kèm theo Quyết định số 1108/QĐ-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Tỷ đng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

  QUYẾT TOÁN

  SO SÁNH (%)

  A

  THU NSNN

  1.319.200

  1.431.662

  108,5

  I

  Thu nội địa

  1.099.300

  1.155.293

  105,1

  1

  Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

  166.498

  153.323

  92,1

  2

  Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  222.823

  190.309

  85,4

  3

  Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

  217.974

  209.624

  96,2

  4

  Thuế thu nhập cá nhân

  96.869

  94.364

  97,4

  5

  Thuế bảo vệ môi trường

  48.804

  47.050

  96,4

  6

  Các loại phí, lệ phí

  67.513

  69.940

  103,6

   

  Trong đó: Lệ phí trước bạ

  32.270

  32.409

  100,4

  7

  Các khoản thu về nhà, đất

  107.914

  180.779

  167,5

   

  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp

  13

  27

  207,7

   

  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  1.303

  1.874

  143,8

   

  - Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  20.148

  28.437

  141,1

   

  - Thu tiền sử dụng đất

  85.900

  147.815

  172,1

   

  - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  549

  2.627

  478,4

  8

  Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

  27.100

  29.440

  108,6

  9

  Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  3.939

  5.489

  139,3

  10

  Thu khác ngân sách

  19.684

  35.542

  180,6

  11

  Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

  1.582

  1.712

  108,2

  12

  Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước

  118.600

  137.720

  116,1

  II

  Thu từ dầu thô

  35.900

  66.048

  184,0

  III

  Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu

  179.000

  202.540

  113,2

  1

  Tổng số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

  283.000

  314.324

  111,1

   

  - Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

  192.000

  227.006

  118,2

   

  - Thuế xuất khẩu

  6.835

  8.593

  125,7

   

  - Thuế nhập khu

  62.145

  54.965

  88,4

   

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

  21.500

  22.353

  104,0

   

  - Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

  520

  873

  167,9

   

  - Thu khác

   

  533

   

  2

  Hoàn thuế giá trị gia tăng

  -104.000

  -111.783

  107,5

  IV

  Thu viện trợ

  5.000

  7.780

  155,6

  B

  THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

   

  326.379

   

  C

  THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

   

  1.496

   

  D

  THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

   

  120.492

   

   

  TỔNG CỘNG (A+B+C+D)

  1.319.200

  1.880.029

   

   

   

  BỘ TÀI CHÍNH
  ________

  Biểu số 28/CK-NSNN

   

   

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  SO SÁNH (%)

  TỔNG SỐ

  TỔNG SỐ

  KHU VỰC DNNN

  KHU VỰC DN CÓ VỐN ĐTNN

  KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

  THU TỪ HOẠT ĐỘNG XSKT

  THU TỪ DẦU THÔ

  KHU VỰC KHÁC

   

   

  TỔNG THU NSNN

  1.319.26

  108,5

  92,1

  85,4

  96,2

  108,6

  184,0

  120,7

   

  A

  Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí

  1.166.66

  100,3

  91,2

  84,1

  96,2

  108,6

  184,0

  105,9

   

  I

  Các khoản thu từ thuế

  1.099.15

  100,1

  91,2

  84,1

  96,2

  108,6

  184,0

  106,3

   

  1

  Thuế giá trị gia tăng

  495.5

  101,1

  90,5

  81,5

  85,2

   

   

  118,2

   

   

  - Thuế GTGT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước

  267.1

  85,7

  90,5

  81,5

  85,2

   

   

   

   

   

  - Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

  192.0

  118,2

   

   

   

   

   

  118,2

   

  2

  Thuế tiêu thụ đặc biệt

  124

  107,2

  96,1

  83,1

  120,1

   

   

  104,0

   

   

  - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

  100.6

  95,4

  96,1

  83,1

  120,1

   

   

   

   

   

  - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

  21.5

   

   

   

   

   

   

  0

   

   

  - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

  1.9

  1.126.8

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Thuế bảo vệ môi trường

  49

  97,2

   

   

   

   

   

  97,2

   

   

  - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước

  48

  96.4

   

   

   

   

   

  96.4

   

   

  - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Thuế thu nhập doanh nghiệp

  217

  118,1

  85,0

  86,3

  108,4

   

   

   

   

   

  Thuế thu nhập cá nhân

  96

  97,4

   

   

   

   

   

  97,4

   

   

  Thuế tài nguyên

  18

  206,6

  108,7

  93,4

  142,9

   

   

   

   

   

  Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

  68

  92,1

   

   

   

   

   

  92,1

   

   

  Thuế sử dụng đất nông nghiệp

   

  207,7

   

   

   

   

   

  207,7

   

   

  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  1

  143,8

   

   

   

   

   

  143,8

   

  II

  Các khoản phí, lệ phí

  67

  103,6

   

   

   

   

   

  103,6

   

  10

  Lệ phí trước bạ

  32

  100,4

   

   

   

   

   

  100,4

   

  11

  Các loại phí, lệ phí

  35

  106,5

   

   

   

   

   

  106,5

   

  B

  Các khoản thu ngoài thuế, phí, lệ phí

  251

  142,5

   

  343,4

   

   

   

  143,7

   

  1

  Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân sách nhà nước

  118

  116,1

   

   

   

   

   

  116,1

   

  2

  Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  21

  133,5

   

   

   

   

   

  141,1

   

  3

  Thu tiền sử dụng đất

  85

  172,1

   

   

   

   

   

  172,1

   

  4

  Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

   

  478,2

   

   

   

   

   

  478,2

   

  5

  Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  3

  139,4

   

   

   

   

   

  139,4

   

  6

  Thu khác

  2

  202,8

   

   

   

   

   

  177,7

   

  C

  Thu Viện trợ

   

  155,6

   

   

   

   

   

  155,6

   

   

   

  BỘ TÀI CHÍNH
  ________

  Biểu số 29/CK-NSNN

   

   

   

  QUYẾT TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

  (Kèm theo Quyết định số 1108/QĐ-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

  QUYẾT TOÁN

  SO SÁNH (%)

  NSNN

  NSTW (3)

  NSĐP (4)

  NSNN

  NSTW (3)

  NSĐP (4)

  NSNN

  NSTW

  NSĐP

  A

  B

  1=2+3

  2

  3

  1=2+3

  2

  3

  1=2+3

  2

  3

   

  TỔNG CHI NSNN

  1.523.200

  601.771

  921.429

  1.869.792

  686.418

  1.183.374

   

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Chi đầu tư phát triển

  401.691

  91.389

  310.302

  393.304

  71.507

  321.796

  97,9

  78,2

  103,7

  II

  Chi trả nợ lãi

  112.518

  110.000

  2.518

  106.584

  104.443

  2.141

  94,7

  94,9

  85,0

  III

  Chi viện tr

  1.300

  1.300

   

  1.460

  1.460

   

  112,3

  112,3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IV

  Chi thường xuyên (1)

  974.524

  394.875

  579.649

  931 859

  393.268

  538.590

  95,6

  99,6

  92,9

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

  229.074

  13.536

  215.538

  220.436

  16.925

  203.510

  96,2

  125,0

  94,4

   

  - Chi khoa học và công nghệ

  12.190

  9.357

  2.833

  11.111

  8.378

  2.732

  91,1

  89,5

  96,5

  V

  Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

  100

   

  100

  298

   

  298

  298,0

   

  298,0

  VI

  Dự phòng ngân sách (2)

  32.097

  3.238

  28.859

   

   

   

   

   

   

  VII

  Chi chuyn nguồn sang năm sau

   

   

   

  434.357

  113.808

  320.549

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Đã bao gồm chi cải cách tiền lương.

  (2) Số quyết toán nằm trong lĩnh vực.

  (3) Không bao gồm bổ sung cho NSĐP.

  (4) Bao gồm cả bổ sung từ NSTW.

   

   

  BỘ TÀI CHÍNH
  ________

  Biểu số 30/CK-NSNN

   

   

   

  QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

  (Kèm theo Quyết định số 1108/QĐ-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: T đồng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

  QUYẾT TOÁN

  SO SÁNH (%)

   

  TỔNG CHI NSTW

  948.404

  1.023.883

   

  A

  CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NSĐP

  198.699

  198,529

  99,9

  B

  CHI NSTW THEO LĨNH VỰC (1)

  601.771

  572.610

  95,2

   

  Trong đó:

   

   

   

  I

  Chi đầu tư phát triển

  91.389

  71.507

  78,2

   

  - Chi đầu tư cho các dự án

  82.027

  61.875

  75,4

   

  - Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

  9.362

  9.632

  102,9

   

  - Chi đầu tư phát triển khác

   

   

   

  II

  Chi trả nợ lãi

  110.000

  104.443

  94,9

  III

  Chi viện trợ

  1.300

  1.460

  112,3

  IV

  Chi thường xuyên

  385.475

  393.268 (2)

  102,0

   

  Trong đó:

   

   

   

  1

  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

  13.536

  16.925

  125,0

  2

  Chi khoa học và công nghệ

  9.357

  8.378

  89,5

  3

  Chi y tế, dân số và gia đình

  11.248

  13.929

  123,8

  4

  Chi văn hóa thông tin

  1.535

  1.598

  104,1

  5

  Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

  1.944

  1.568

  80,7

  6

  Chi thể dục thể thao

  810

  663

  81,8

  7

  Chi bảo vệ môi trường

  1.601

  736

  45,9

  8

  Chi các hoạt động kinh tế

  22.411

  22.032

  98,3

  9

  Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

  42.415

  41.243

  97,2

  10

  Chi đảm bảo xã hội

  78.877

  79.643

  101,0

  V

  Chi bổ sung dự trữ tài chính

   

   

   

  VI

  Dự phòng NSTW

  3.238

   

   

  C

  CHI CHUYN NGUỒN SANG NĂM SAU

   

  113.808

   

  D

  CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NSĐP

  147.934

  138.937

  93,9

  Ghi chú:

  (1) Bao gồm chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực, không bao gồm chi bổ sung có mục tiêu cho NSĐP;

  (2) Bao gồm chi cải cách tiền lương;

   

  BỘ TÀI CHÍNH
  ________

  Biểu số 31/CK-NSNN

   

   

   

  QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

  (Kèm theo Quyết định số 1108/QĐ-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  DỰ TOÁN

  QUYẾT TOÁN TỔNG SỐ CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ)

  TRONG ĐÓ:

  SO SÁNH QUYẾT TOÁN/DỰ TOÁN (%)

  CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CTMTQG)

  CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CTMTQG)

  CHI TRẢ NỢ LÃI

  CHI VIỆN TRỢ

  CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

  TỔNG SỐ

  CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

  CHI THƯỜNG XUYÊN

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7=8+9

  8

  9

  10=2/1

   

  TỔNG SỐ

  749.705.000

  572.609.766

  71.507.481

  392.982.575

  104.442.700

  1.459.567

  285.573

   

  285.573

  76,4

  I

  Các Bộ, cơ quan Trung ương

  475.361.135

  457.210.395

  69.997.882

  383.820.875

   

  1.174.195

  285.573

   

  285.573

  96,2

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  719.820

  762.514

  53.872

  672.080

   

  36.563

   

   

   

  105,9

  2

  Tòa án nhân dân tối cao

  3.888.020

  4.188.583

  490.195

  3.698.389

   

   

   

   

   

  107,7

  3

  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  3.626.080

  3.556.908

  557.180

  2.999.208

   

  520

   

   

   

  98,1

  4

  Bộ Ngoại giao

  2.416.588

  2.453.609

  230.454

  2.215.846

   

  7.310

   

   

   

  101,5

  5

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  21.141.385

  17.026.011

  11.369.496

  5.388.288

   

  45.129

  68.233

   

  68.233

  80,5

  6

  Ủy ban sông Mê Kông

  48.370

  37.986

   

  37.986

   

   

   

   

   

  78,5

  7

  Bộ Giao thông vận tải

  43.602.904

  36.226.354

  21.209.013

  15.009.512

   

  7.829

   

   

   

  83,1

  8

  Bộ Công thương

  2.307.005

  2.390.363

  203.580

  2.159.749

   

  25.533

  1.500

   

  1.500

  103,6

  9

  Bộ Xây dựng

  1.308.765

  1.508.002

  495.872

  1.008.718

   

  1.413

  2.000

   

  2.000

  115,2

  10

  Bộ Y tế

  13.654.865

  11.275.811

  1.489.019

  9.752.784

   

  33.999

  9

   

  9

  82,6

  11

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  7.322.878

  7.683.359

  1.448.133

  6.049.180

   

  181.046

  5.000

   

  5.000

  104,9

  12

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  3.174.730

  3.001.466

  178.472

  2.817.436

   

  5.558

   

   

   

  94,5

  13

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2.941.166

  2.866.946

  434.119

  2.422.071

   

  7.756

  3.000

   

  3.000

  97,5

  14

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  32.872.425

  34.157.053

  301.122

  33.833.110

   

  1.860

  20.961

   

  20,961

  103,9

  15

  Bộ Tài chính

  25.265.580

  23.283.644

  2.197.412

  20.062.022

   

  5.499

   

   

   

  92,2

  16

  Bộ Tư pháp

  2.567.740

  2.507.427

  324.917

  2.174.169

   

  7.640

  700

   

  700

  97,7

  17

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  899.137

  527.450

  323.087

  200.347

   

  4.015

   

   

   

  58,7

  18

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  2.490.650

  2.283.401

  381.788

  1.873.316

   

  21.006

  7.291

   

  7.291

  91,7

  19

  Bộ Nội vụ

  654.258

  655.208

  158.480

  474.944

   

  7.915

  13.869

   

  13.869

  100,1

  20

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  4,187.241

  2.921.884

  398.884

  2.511.078

   

  9.625

  2.298

   

  2.298

  69,8

  21

  Bộ Thông tin và Truyền Thông

  893.790

  1.849.931

  918.835

  916.939

   

  4.844

  9.312

   

  9.312

  207,0

  22

  Ủy ban Dân tộc

  319.630

  421.817

  101.704

  306.112

   

  500

  13.500

   

  13.500

  132,0

  23

  Thanh tra Chính phủ

  192.320

  247.481

  35.992

  210.989

   

  500

   

   

   

  128,7

  24

  Kiểm toán Nhà nước

  1.252,510

  1.335.457

  464.315

  870.672

   

  470

   

   

   

  106,6

  25

  Thông tấn xã Việt nam

  696.300

  771.160

  153.402

  617.758

   

   

   

   

   

  110,8

  26

  Đài Truyền hình Việt Nam

  235.630

  208.017

  100.858

  107.159

   

   

   

   

   

  88,3

  27

  Đài Tiếng nói Việt Nam

  808.250

  858.256

  222.786

  631.015

   

  4.455

   

   

   

  106,2

  28

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  2.535.010

  1.514.295

  241.323

  1.152.903

   

  120.069

   

   

   

  59,7

  29

  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  637.770

  640.724

  89.735

  534.638

   

  16.351

   

   

   

  100,5

  30

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  888.350

  941.929

  78.818

  857.736

   

  5.375

   

   

   

  106,0

  31

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  772.090

  852.435

  295.295

  556.310

   

  830

   

   

   

  110,4

  32

  Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

  138.687

  151.684

  56.563

  85.961

   

  520

  8.640

   

  8.640

  109,4

  33

  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM

  254.005

  306.742

  187.606

  108.944

   

   

  10.191

   

  10.191

  120,8

  34

  Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  182.100

  194.212

  38.348

  141.397

   

  1.020

  13.447

   

  13.447

  106,7

  35

  Hội Nông dân Việt Nam

  246.470

  235.796

  81.024

  137.572

   

   

  17.200

   

  17.200

  95,7

  36

  Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  65.640

  62.575

  26.370

  33.005

   

   

  3.200

   

  3.200

  95,3

  37

  Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  285.070

  327.537

  93.150

  230.623

   

  3.764

   

   

   

  114,9

  38

  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

  412.523

  403.774

  308.176

  79.951

   

   

  15.647

   

  15.647

  97,9

  39

  Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  3.365.000

  3.365.000

  3.365.000

   

   

   

   

   

   

  100,0

  40

  Ngân hàng Công thương Việt Nam

   

  33.825

  33.825

   

   

   

   

   

   

   

  41

  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

   

  186.326

  186.326

   

   

   

   

   

   

   

  42

  Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân

   

  50.000

  50.000

   

   

   

   

   

   

   

  43

  Ngân hàng Chính sách xã hội

  5.715.629

  5.715.590

  5.715.590

   

   

   

   

   

   

  100,0

  44

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  46.648.820

  47.197.548

   

  47.197.548

   

   

   

   

   

  101,2

  II

  Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo

  1.491.999

  1.350.841

  1.275.761

  75.081

   

   

   

   

   

  90,5

  1

  Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

  1.392.369

  1.243.332

  1.216.681

  26.651

   

   

   

   

   

  89,3

  2

  Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc VN

  99.630

  107.510

  59.080

  48.430

   

   

   

   

   

  107,9

  III

  Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp

  577.444

  857.534

  35.368

  822.166

   

   

   

   

   

  148,5

  IV

  Chi hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng... thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao

  252.000

  322.645

  198.470

  124.175

   

   

   

   

   

  128,0

  V

  Chi thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW

  12.552.409

  8.140.278

   

  8.140.278

   

   

   

   

   

  64,9

  VI

  Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

  122.452.351

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  VII

  Chi trả nợ lãi, viện trợ

  110.884.510

  104.728.071

   

   

  104.442.700

  285.371

   

   

   

  94,4

  VIII

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu (chưa phân bổ)

  933.152

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IX

  Chi cải cách tiền lương

  9.400.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Dự phòng NSTW

  15.800.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BỘ TÀI CHÍNH

  Biểu số 32/CK-NSNN

   

   

   

  QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NSTW CHO NSĐP ĐỐI VỚI TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2018

  (Kèm theo Quyết định số 1108/QĐ-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TỈNH, THÀNH PHỐ

  DỰ TOÁN

  QUYẾT TOÁN

  SO SÁNH QT/DT (%)

  TỔNG SỐ

  BỔ SUNG CÂN ĐỐI

  BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

  TỔNG SỐ

  BỔ SUNG CÂN ĐỐI

  BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

  TỔNG SỐ

  KHÔNG K BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ VỐN NGOÀI NƯỚC

  TRONG ĐÓ: VỐN NGOÀI NƯỚC

  THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG

  TRONG ĐÓ: VỐN NGOÀI NƯỚC

  THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9=5/1

  10=(5-7)/(1-3)

   

  TỔNG SỐ

  346.632.991

  198.699.117

   

  147.933.874

  337.465.673

  198.529.117

  17.422.555

  121.514.001

  97,4

   

  I

  MIỀN NÚI PHÍA BC

  108.610.477

  69.781.004

   

  38.829.473

  105.732.645

  69.611.004

  3.170.862

  32.950.779

  97,4

   

  1

  Hà Giang

  10.732.210

  7.084.961

   

  3.647.249

  10.258.941

  7.084.961

  278.912

  2.895.068

  95,6

   

  2

  Tuyên Quang

  6.291.312

  4.214.552

   

  2.076.760

  6.149.836

  4.214.552

  217.611

  1.717.673

  97,8

   

  3

  Cao Bằng

  9.391.784

  5.780.779

   

  3.611.005

  9.014.972

  5.780.779

  219.355

  3.014.838

  96,0

   

  4

  Lạng Sơn

  8.864.122

  5.924.624

   

  2.939.498

  8.676.735

  5.924.624

  218.171

  2.533.940

  97,9

   

  5

  Lào Cai

  7.153.984

  4.469.925

   

  2.684.059

  7.137.373

  4.469.925

  256.146

  2.411.302

  99,8

   

  6

  Yên Bái

  7.527.775

  5.028.544

   

  2.499.231

  7.421.868

  5.028.544

  149.907

  2.243.417

  98,6

   

  7

  Thái Nguyên

  3.894.802

  2.044.557

   

  1.850.245

  3.781.292

  2.044.557

  155.239

  1.581.496

  97,1

   

  8

  Bắc Kạn

  4.986.619

  2.916.788

   

  2.069.831

  4.644.171

  2.916.788

  153.172

  1.574.211

  93,1

   

  9

  Phú Thọ

  7.552.437

  4.973.822

   

  2.578.615

  7.451.792

  4.973.822

  190.763

  2.287.207

  98,7

   

  10

  Bc Giang

  9.152.798

  6.304.621

   

  2.848.177

  8.988.997

  6.304.621

  321.481

  2.362.895

  98,2

   

  11

  Hòa Bình

  8.324.103

  5.036.265

   

  3.287.838

  8.237.456

  5.036.265

  292.711

  2.908.480

  99,0

   

  12

  Sơn La

  9.633.763

  6.207.729

   

  3.426.034

  9.168.351

  6.037.729

  335.794

  2.794.828

  95,2

   

  13

  Lai Châu

  6.340.212

  3.908.231

   

  2.431.981

  6.170.273

  3.908.231

  121.457

  2.140.585

  97,3

   

  14

  Điện Biên

  8.764.557

  5.885.606

   

  2.878.951

  8.630.588

  5.885.606

  260.143

  2.484.839

  98,5

   

  II

  ĐỒNG BNG SÔNG HỒNG

  30.965.135

  14.053.654

   

  16.911.481

  29.996.150

  14.053.654

  2.800.104

  13.142.392

  96,9

   

  15

  Hà Nội

  2.016.231

   

   

  2.016.231

  1.701.453

   

  1.049.348

  652.105

  84,4

   

  16

  Hải Phòng

  2.282.859

   

   

  2.282.859

  2.235.466

   

  513.986

  1.721.480

  97,9

   

  17

  Quảng Ninh

  1.052.614

   

   

  1.052.614

  951.543

   

  176.899

  774.644

  90,4

   

  18

  Hải Dương

  824.787

   

   

  824.787

  781.105

   

  31.577

  749.528

  94,7

   

  19

  Hưng Yên

  1.165.737

   

   

  1.165.737

  1.088.923

   

  336.273

  752.650

  93,4

   

  20

  Vĩnh Phúc

  1.018.636

   

   

  1.018.636

  1.010.007

   

  94.278

  915.729

  99,2

   

  21

  Bắc Ninh

  481.543

   

   

  481.543

  354.757

   

  70.429

  284.328

  73,7

   

  22

  Hà Nam

  2.494.110

  1.010.010

   

  1.484.100

  2.457.639

  1.010.010

  169.477

  1.278.152

  98,5

   

  23

  Nam Đnh

  8.405.553

  6.128.681

   

  2.276.872

  8.314.712

  6.128.681

  147.756

  2.038.275

  98,9

   

  24

  Ninh Bình

  4.458.493

  2.314.537

   

  2.143.956

  4.393.154

  2.314.537

  71.715

  2.006.902

  98,5

   

  25

  Thái Bình

  6.764.570

  4600.426

   

  2.164.144

  6.707 391

  4.600.426

  138.366

  1.968.599

  99,2

   

  III

  BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

  89.053.809

  49.601.241

   

  39.452.568

  86.309.145

  49.601.241

  4.635.952

  32.071.952

  96,9

   

  26

  Thanh Hóa

  19.545.838

  14.470.804

   

  5.075.034

  19.319.226

  14.470.804

  331.739

  4.516.683

  98,8

   

  27

  Nghệ An

  14.759.255

  9.674.738

   

  5.084.517

  14.445.284

  9.674.738

  419.195

  4.351.351

  97,9

   

  28

  Hà Tĩnh

  9.612.821

  6.073.471

   

  3.539.350

  9.110.306

  6.073.471

  126.926

  2.909.909

  94,8

   

  29

  Quảng Bình

  7.935.744

  4.568.443

   

  3.367.301

  7.768.570

  4.568.443

  263.880

  2.936.247

  97,9

   

  30

  Quảng Trị

  5.861.077

  3.470.739

   

  2.390.338

  5.363.037

  3.470.739

  433.807

  1.458.491

  91,5

   

  31

  Thừa Thiên - Huế

  4.365.849

  1.669.700

   

  2.696.149

  3.814.959

  1.669.700

  454.277

  1.690.982

  87,4

   

  32

  Đà Nẵng

  2.083.482

   

   

  2.083.482

  1.598.998

   

  894.139

  704.859

  76,7

   

  33

  Quảng Nam

  2.654.959

   

   

  2.654.959

  2.279.503

   

  434.428

  1 845.075

  85,9

   

  34

  Quảng Ngãi

  2.182.529

   

   

  2.182.529

  2.490.761

   

  180.401

  2.310.360

  114,1

   

  35

  Bình Định

  6.573.450

  3.013.820

   

  3.559.630

  6.462.034

  3.013.820

  659.005

  2.789.209

  98,3

   

  36

  Phú Yên

  4.716.300

  3.075.870

   

  1.640.430

  4.572.702

  3.075.870

  2.645

  1.494.187

  97,0

   

  37

  Khánh Hòa

  1.044.635

   

   

  1.044.635

  1.157.416

   

  51.212

  1.106.204

  110,8

   

  38

  Ninh Thuận

  3.846.576

  1.615.204

   

  2.231.372

  4.105.193

  1.615.204

  226.841

  2.263.148

  106,7

   

  39

  Bình Thuận

  3.871.293

  1.968.452

   

  1.902.841

  3.821.156

  1.968.452

  157.457

  1.695.247

  98,7

   

  IV

  TÂY NGUYÊN

  34.905.630

  23.531.821

   

  11.373.809

  34.554.870

  23.531.821

  1.870.435

  9.152.614

  99,0

   

  40

  Đắk Lắk

  10.527.599

  7.401.835

   

  3.125.764

  10.285.742

  7.401.835

  665.316

  2.218.591

  97,7

   

  41

  Đắk Nông

  4.953.830

  3.059.715

   

  1.894.115

  4.881.449

  3.059.715

  359.804

  1.461.930

  98,5

   

  42

  Gia Lai

  8.397.082

  5.831.170

   

  2.565.912

  8 481 207

  5.831.170

  383.392

  2.266.645

  101,0

   

  43

  Kon Tum

  5.184.969

  3.030.369

   

  2.154.600

  5.122.473

  3.030.369

  295.336

  1.796.768

  98,8

   

  44

  Lâm Đồng

  5.842.149

  4.208.732

   

  1.633.417

  5.783.999

  4.208732

  166.587

  1.408.680

  99,0

   

  V

  ĐÔNG NAM BỘ

  17.075.603

  3.924.646

   

  13,150.957

  16.642.939

  3.924.646

  3.046.778

  9.671.515

  97,5

   

  45

  Hồ Chí Minh

  4.217.596

   

   

  4.217.596

  2.977.682

   

  1.721.175

  1.256.507

  70,6

   

  46

  Đồng Nai

  4.769.098

   

   

  4.769.098

  4.768.916

   

  24.363

  4.744.553

  100,0

   

  47

  Bình Dương

  1.119.942

   

   

  1.119.942

  1.120.323

   

  931.594

  188.729

  100,0

   

  48

  Bình Phước

  3.628.329

  2.594.915

   

  1 033.414

  3.688.454

  2.594.915

  17.807

  1.075.732

  101,7

   

  49

  Tây Ninh

  2.951.342

  1.329.731

   

  1.621.611

  2.831.490

  1.329.731

  285.305

  1.216.454

  95,9

   

  50

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  389.294

   

   

  389.294

  1.256.074

   

  66.534

  1.189 540

  322,7

   

  VI

  ĐỒNG BNG SÔNG CỬU LONG

  66.022.337

  37.806.751

   

  28.215.586

  64.229.924

  37.806.751

  1.898.424

  24.524.749

  97,3

   

  51

  Long An

  1.444.492

  266.017

   

  1.178.475

  1.396.997

  266.017

  19.411

  1.111.569

  96,7

   

  52

  Tiền Giang

  3.392.288

  1.904.237

   

  1.488.051

  3.386.336

  1.904.237

  97.004

  1.385.095

  99,8

   

  53

  Bến Tre

  5.839.386

  3.623.167

   

  2.216.219

  5.908.609

  3.623.167

  89.254

  2.196.188

  101,2

   

  54

  Trà Vinh

  5.884.919

  3.682.602

   

  2.202.317

  5.897.644

  3.682.602

  133.996

  2.081.046

  100,2

   

  55

  Vĩnh Long

  3.262.573

  1.495.864

   

  1.766.709

  3.097.731

  1.495.864

  13.817

  1.588.050

  94,9

   

  56

  Cần Thơ

  2.571.611

   

   

  2.571.611

  2.311.215

   

  608.327

  1.702.888

  89,9

   

  57

  Hậu Giang

  4.052.641

  2.362.540

   

  1.690.101

  3.905.308

  2.362.540

   

  1.542 768

  96,4

   

  58

  Sóc Trăng

  7.238.908

  4.791.865

   

  2.447.043

  6.862.566

  4.791.865

  128.780

  1.941.921

  94,8

   

  59

  An Giang

  8.906.632

  6.121.769

   

  2.784.863

  8.677.620

  6.121.769

  240.609

  2.315.242

  97,4

   

  60

  Đồng Tháp

  7.077.025

  4.787.581

   

  2.289.444

  6.876.752

  4.787.581

  452.886

  1.636.285

  97,2

   

  61

  Kiên Giang

  5.835.239

  2.968.049

   

  2.867.190

  5.741 665

  2.968.049

  65.400

  2.708.216

  98,4

   

  62

  Bạc Liêu

  4.438.447

  2.404.783

   

  2.033.664

  4.337.668

  2.404.783

  48.940

  1.883.945

  97,7

   

  63

  Cà Mau

  6.078.177

  3.398.277

   

  2.679.900

  5.829.813

  3.398.277

   

  2.431.536

  95,9

   

   

   

  BÁO CÁO CÔNG KHAI

  Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

   

  Dự toán NSNN năm 2018 được Quốc hội quyết định với tổng số thu là 1.319.200 tỷ đồng; tổng số chi là 1.523.200 tỷ đồng; bội chi NSNN là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP, trong đó bội chi NSTW là 195.000 tỷ đồng, tương đương 3,53% GDP, bội chi NSĐP là 9.000 tỷ đồng, tương đương 0,17% GDP.

  Năm 2018 tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp với những yếu tố thuận lợi và thách thức đan xen, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ bên ngoài và còn những hạn chế, bất cập trong nội tại. Với quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 đã được Quốc hội quyết định, Chính phủ đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 đạt kết quả toàn diện, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong đó, chỉ tiêu mức tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7,08% (kế hoạch giao tăng 6,5% - 6,7%) là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011, nhờ đó tác động tích cực đến thu, chi NSNN.

  Kết quả quyết toán thu, chi cân đối NSNN năm 2018 đạt được như sau:

  1. Thu cân đối NSNN

  Quyết toán thu NSNN đạt 1.431.662 tỷ đồng, tăng 112.462 tỷ đồng (+8,5%) so dự toán, chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô. Trong đó:

  a) Thu nội địa: quyết toán đạt 1.155.293 tỷ đồng, tăng 55.993 tỷ đồng (+5,1%) so dự toán, chủ yếu nhờ tăng thu tiền sử dụng đất (61.915 tỷ đồng); cơ cấu thu nội địa tiếp tục tăng so với các năm trước (năm 2016 là 80,0% tổng thu NSNN, năm 2017 là 80,3%, năm 2018 là 80,7%). Năm 2018, một số ngành có đóng góp lớn cho NSNN như: sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước, công nghiệp chế tạo, công nghiệp thực phẩm,... tăng trưởng thấp hơn dự kiến nên số thu ở 3 khu vực kinh tế không đạt dự toán, trong đó thu từ doanh nghiệp nhà nước giảm 7,9%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 14,6%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 3,8% so với dự toán.

  Cơ quan thuế đã nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp kiểm tra, tổ chức triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kê khai và nộp thuế điện tử, cải cách thủ tục hành chính, góp phần hạn chế tình trạng trốn lậu thuế; đồng thời chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tích cực triển khai nhiều giải pháp kiểm tra, chống chuyển giá, tăng cường quản lý thu, quản lý sử dụng hóa đơn, kiểm soát kê khai, quyết toán thuế, tăng cường kiểm tra các dạng sai phạm thường xảy ra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và đôn đốc xử lý nợ thuế, nhất là những doanh nghiệp lớn, xử phạt các doanh nghiệp chây ỳ chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; tỷ trọng nợ thuế giảm so với năm trước. Trong năm 2018, cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 95.936 cuộc, tăng thu nộp NSNN 18.998 tỷ đồng.

  b) Thu từ dầu thô: quyết toán đạt 66.048 tỷ đồng, tăng 30.148 tỷ đồng (+84%) so với dự toán; chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân đạt 74,6 USD/thùng, tăng 24,6 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán (50 USD/thùng) và sản lượng thanh toán đạt cao hơn dự toán là 0,7 triệu tấn.

  c) Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: quyết toán đạt 202.540 tỷ đồng, vượt 23.540 tỷ đồng (+13,2%) so với dự toán. Trong năm 2018 thực hiện giảm thuế suất theo cam kết với các thị trường Hàn Quốc, ASEAN làm giảm thu mạnh, nhờ đổi mới cơ cấu sản xuất hàng xuất khẩu hợp lý, nên giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 11,5% so với năm 2017 và tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra thuế, tăng thu nợ đọng thuế, nợ thuế đã giảm so với năm trước, góp phần tăng thu NSNN. Trong năm đã hoàn thuế giá trị gia tăng cho các đơn vị kịp thời, đầy đủ theo đúng chế độ quy định là 111.783 tỷ đồng.

  d) Thu viện trợ không hoàn lại: quyết toán đạt 7.780 tỷ đồng, tăng 2.780 tỷ đồng (+55,6%) so với dự toán

  2. Chi cân đối NSNN

  Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trong tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018; trong đó, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương: đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi hội nghị, khảo sát nước ngoài, mua sắm trang thiết bị đắt tiền không cần thiết.

  Quyết toán chi NSNN là 1.435.435 tỷ đồng, giảm 87.765 tỷ đồng, bằng 94,2% so với dự toán, chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm nên bị hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật NSNN.

  Quyết toán chi NSNN theo các nhiệm vụ chi chủ yếu như sau:

  a) Chi đầu tư phát triển: quyết toán 393.304 tỷ đồng, bằng 97,9% so dự toán, chiếm 27,4% tổng chi NSNN.

  b) Chi trả nợ lãi: quyết toán 106.584 tỷ đồng, bằng 94,7% so với dự toán.

  c) Chi thường xuyên (bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương): quyết toán 931.859 tỷ đồng, bằng 95,6% so với dự toán, chiếm 64,9% tổng chi NSNN.

  Trong năm, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã điều hành ngân sách bám sát mục tiêu, dự toán được giao. Chính phủ đã bảo đảm kinh phí phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; tăng kinh phí bảo đảm nhiệm vụ quan trọng và thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội theo quy định.

  Bên cạnh đó, các nhiệm vụ chi thường xuyên quan trọng như chi sự nghiệp khoa học công nghệ, chi giáo dục đào tạo, chi sự nghiệp y tế, chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tiếp tục được chú trọng bố trí ngân sách để thực hiện; đồng thời tích cực đổi mới, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình tính chi phí đầy đủ.

  Tóm lại, nhiệm vụ chi NSNN năm 2018 đã đảm bảo kinh phí đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, xói lở bờ sông, bờ biển, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, an toàn xã hội. Công tác quản lý, kiểm soát NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN và nghị quyết của Quốc hội. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, điều hành dự toán NSNN từng bước có hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Số chi chuyển nguồn năm 2018 sang năm sau là 434.357 tỷ đồng, tăng so với năm trước là 107.977 tỷ đồng, chủ yếu do chuyển nguồn cho các nhiệm vụ chi thực hiện chính sách, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu năm 2018 giao chậm so với dự kiến và chi từ nguồn tăng thu NSTW và NSĐP năm 2018 theo quy định của Luật NSNN.

  3. Bội chi NSNN

  Quyết toán số bội chi NSNN là 153.110 tỷ đồng, bằng 2,8% GDP thực hiện1, giảm 50.890 tỷ đồng (0,9% GDP) so với dự toán Quốc hội quyết định; trong đó, NSĐP quyết toán không bội chi; NSTW quyết toán bội chi 153.110 tỷ đồng, bằng 2,8% GDP.

  4. Tổng mức vay của NSNN

  Tổng mức vay của NSNN Quốc hội quyết định là 363.284 tỷ đồng; quyết toán 284.806 tỷ đồng, giảm 78.478 tỷ đồng, bằng 78,4% so với dự toán, chủ yếu do giảm bội chi NSNN 50.890 tỷ đồng.

   

   

  ________________________

  1 Năm 2018 GDP thực hiện năm là 5.542.300 tỷ đồng

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1108/QĐ-BTC công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu: 1108/QĐ-BTC
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 24/07/2020
  Hiệu lực: 24/07/2020
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới