logo

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND mức chi thực hiện giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 13/2014/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Dương
  Ngày ban hành: 31/07/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦYBANNHÂNDÂN
  TỈNHĐỒNGTHÁP
  -------
  Số: 13/2014/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Đồng Tháp, ngày 31 tháng 7 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
  ----------------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
   
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;
  Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (theo Phụ lục đính kèm).
  Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT- BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
  Điều 2. Kinh phí đảm bảo mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các mức chi tại Điều 1 áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2014; thay thế Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu, sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận:
   - Như điều 4;
  - UBTVQuc hội;
  - Chính ph;
  - BTàichính;
  - Cục Kiểmtra văn bản(BTư pháp);
  -TT/TU,TT/HĐNDtỉnh;
  - Đoàn ĐBQơn v tỉnhĐồngTp;
  - CT, các PCT/UBNDtnh;
  - Côngbáo tỉnh;
  -Lưu: VT, KTTH-NSương.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Dương

   
   
   
   
   
  PHỤ LỤC
  QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
  (Kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
   

   
  Nội dung chi
  Đơn vị tính
  Mức chi
  (1.000 đồng)
  Ghi chú
   
  1
  Xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch; các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch
   
   
   
   
  a
  Xây dựng đề cương
   
   
  Tùy theo quy mô, tính chất và nhiệm vụ của Chương trình, Đề án, Kế hoạch
   
   
  Xây dựng đề cương chi tiết
  Đề cương
  1.200
   
   
  -
  Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tổng quát
  Đề cương
  2.000
   
   
  b
  Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch
   
   
   
   
  -
  Soạn thảo Chương trình, Đề án, Kế hoạch
  Chương trình, Đề án, Kế hoạch
  3.000
   
   
  -
  Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tổng hợp ý kiến
  Báo cáo
  500
   
   
  c
  Tổ chức họp, tọa đàm góp ý
   
   
   
   
   
  Chủ trì
  Người/buổi
  200
   
   
   
  Thành viên dự
  Người/buổi
  100
   
   
  d
  Ý kiến tư vấn của chuyên gia
  Văn bản
  500
   
   
  đ
  Xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch
   
   
   
   
  _
  Chủ tịch Hội đồng
  Người/buổi
  200
   
   
   
  Thành viên Hội đồng, thư ký
  Người/buổi
  150
   
   
   
  Đại biểu được mời tham dự
  Người/buổi
  100
   
   
   
  Nhận xét, phản biện của Hội đồng
  Bài viết
  300
   
   
   
  Bài nhận xét của ủy viên Hội đồng
  Bài viết
  200
   
   
  e
  Lấy ý kiến thẩm định
  Bài viết
  500
  Trường hợp không thành lập Hội đồng xét duyệt Chương trình, Đề án, Kế hoạch
   
  g
  Xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình, Đề án, Kế hoạch
  Văn bản
  500
   
   
  2
  Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật
   
   
   
   
  a
  Thù lao báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh
  Người/buổi
  Áp dụng chế độ thù lao giảng viên, báo cáo viên quy định tại Điều 4 Quyết định số 05/2013/QĐ- UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh
   
   
  b
  Thù lao báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên, cộng tác viên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và tham gia các đợt phổ biến pháp luật lưu động, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt
  Người/buổi
  300
  Tùy theo trình độ của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tính chất nghiệp vụ phức tạp của từng đợt, buổi tuyên truyền, hướng dẫn
   
  c
  Thù lao cho người được mời tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật
  Người/buổi
  Tùy theo trình độ, áp dụng mức chi quy định tại điểm a, b của mục này
   
   
  d
  Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù
  Người/buổi
  Được hưởng thêm 20% so với mức thù lao quy định tại điểm a, b, c mục này
   
   
  3
  Biên soạn một số tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù
   
   
   
   
  a
  Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)
  Tờ gấp đã hoàn thành
  1.000
   
   
  b
  Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)
  Tình huống đã hoàn thành
  300
   
   
  c
  Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)
  Câu chuyện đã hoàn thành
  1.500
   
   
  d
  Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia)
  Tiểu phẩm đã hoàn thành
  5.000
   
   
  4
  Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt
   
   
   
   
  a
  Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật
  Người/ngày
  30
  Không quá 1 ngày
   
  b
  Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt
  Người/buổi
  10
   
   
  5
  Chỉ phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê người dẫn đường
   
   
   
   
  a
  Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm người dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài)
  Ngày
  250% mức lương cơ sở, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính
  Chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
   
  b
  Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch)
  Ngày
  150% mức lương cơ sở tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính
   
  6
  Chỉ tổ chức cuộc thi, hội thi
   
   
   
   
  a
  Chi biên soạn đề thi, đáp án, bồi dưỡng Ban giám khảo, Ban tổ chức và một số nội dung chi khác
   
  Áp dụng Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
   
   
  b
  Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù sau:
   
   
   
   
  Thuê dẫn chương trình
  Người/ngày
  2.000
  Tùy theo quy mô, cấp tổ chức để quyết định mức thuê dẫn chương trình
  -
  Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu
  Ngày
  10.000
  Tùy theo quy mô, địa bàn tổ chức cuộc thi để quyết định mức thuê
   
  Thuê văn nghệ, diễn viên
  Người/ngày
  300
   
   
  Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hóa (đối với cuộc thi qua mạng điện tử)
   
  Thực hiện theo Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính
   
  c
  Chi giải thưởng
   
   
   
  -
  Quy mô cấp tỉnh
   
   
   
  +
  Giải nhất
  Giải thưởng
   
   
   
  Tập thể
   
  4.500
   
   
  Cá nhân
   
  2.250
   
  +
  Giải nhì
  Giải thưởng
   
   
   
  Tập thể
   
  3.000
   
   
  Cá nhân
   
  1.500
   
  +
  Giải ba
  Giải thưởng
   
   
   
  Tập thể
   
  2.400
   
   
  Cá nhân
   
  1.200
   
  +
  Giải khuyến khích
  Giải thưởng
   
   
   
  Tập thể
   
  1.500
   
   
   
  Cá nhân
   
  750
   
   
  -
  Quy mô cấp huyện
   
   
   
   
  +
  Giải nhất
  Giải thưởng
   
   
   
   
  Tập thể
   
  3.000
   
   
   
  Cá nhân
   
  1.800
   
   
  +
  Giải nhì
  Giải thưởng
   
   
   
   
  Tập thể
   
  2.400
   
   
   
  Cá nhân
   
  1.500
   
   
  +
  Giải ba
  Giải thưởng
   
   
   
   
  Tập thể
   
  1.800
   
   
   
  Cá nhân
   
  1.200
   
   
  +
  Giải khuyến khích
  Giải thưởng
   
   
   
   
  Tập thể
   
  1.200
   
   
   
  Cá nhân
   
  600
   
   
  -
  Quy mô cấp xã
   
   
   
   
  +
  Giải nhất
  Giải thưởng
   
   
   
   
  Tập thể
   
  2.400
   
   
   
  Cá nhân
   
  1.500
   
   
  +
  Giải nhì
  Giải thưởng
   
   
   
   
  Tập thể
   
  1.800
   
   
   
  Cá nhân
   
  1.200
   
   
  +
  Giải ba
  Giải thưởng
   
   
   
   
  Tập thể
   
  1.200
   
   
   
  Cá nhân
   
  750
   
   
  +
  Giải khuyến khích
  Giải thưởng
   
   
   
   
  Tập thể
   
  900
   
   
   
  Cá nhân
   
  450
   
   
  7
  Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở
   
   
   
   
  a
  Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh
  Trang
  75
  Tính theo trang chuẩn 350 từ
   
  b
  Bồi dưỡng phát thanh
   
   
   
   
   
  Phát thanh bằng tiếng Việt
  Lần
  15
   
   
   
  Phát thanh bằng tiếng dân tộc
  Lần
  20
   
   
  8
  Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật
   
   
   
   
  a
  Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm
  Tủ/năm
  2.000
  Theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ
   
  b
  Rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 tháng/lần
  Lần
  100
   
   
  c
  Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách
  Lần/người
  50
   
   
  9
  Chi thực hiện thống kê, rà soát, viết báo cáo đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình, Đề án, Kế hoạch, đánh giá thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật
   
   
   
   
  a
  Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương
  Báo cáo
  50
   
   
  b
  Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án
  Văn bản
  50
   
   
  c
  Viết báo cáo
   
   
   
   
   
  Báo cáo tổng hợp trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
  Báo cáo
  5.000
   
   
   
  Báo cáo định kỳ hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương
  Báo cáo
  3.000
   
   
   
  Báo cáo chuyên đề
  Báo cáo
  3.000
   
   
   
  Báo cáo đột xuất
  Báo cáo
  1.000
   
   
  10
  Chi khen thưởng xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã); huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là huyện); tỉnh thuộc trung ương
   
   
   
   
  a
  Khen thưởng xã, huyện được UBND cấp tỉnh công nhận đạt chuẩn; tỉnh được Bộ Tư pháp công nhận đạt chuẩn
  Tương đương tập thể lao động xuất sắc
  Bằng 1,5 lần mức lương cơ sở
  Áp dụng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành
   
  b
  Khen thưởng xã được UBND cấp tỉnh tặng Bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh; xã, huyện, tỉnh được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc
  Bằng khen
  Bằng 2 lần mức lương cơ sở
   
  c
  Khen thưởng xã, huyện, tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc
  Bằng khen
  Bằng 3 lần mức lương cơ sở
   
  11
  Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, hòa giải viên (theo Thông tư liên tịch số 73)
   
   
   
   
  a
  Thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, tổ hòa giải cơ sở
  Người/buổi
  200
  Tùy theo trình độ của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tính chất nghiệp vụ phức tạp của từng đợt, buổi tuyên truyền, hướng dẫn
   
  b
  Tài liệu, văn phòng phẩm, sổ sách... phục vụ công tác hòa giải
  Tổ/tháng
  100
  Thực hiện khoán
   
  c
  Thù lao hòa giải
  Vụ việc/tổ
  150
  Căn cứ vào biên bản hòa giải của tổ hòa giải cơ sở có xác nhận của UBND cấp xã
   

   
   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần (01)
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 13/2014/QĐ-UBND mức chi thực hiện giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
  Số hiệu: 13/2014/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 31/07/2014
  Hiệu lực: 10/08/2014
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Văn Dương
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới