logo

Quyết định 1757/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1757/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 06/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH

  ______

  Số: 1757/QĐ-BTC

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

  _______________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

   

  QUYỂT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

  Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

  - Cục TH&TKTC (để công khai);

  - Kho bạc nhà nước;

  - Kho bạc nhà nước (nơi giao dịch);

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Lưu: VT, KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Tạ Anh Tuấn

   

   

  Phụ lục I

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục Tin học và Thống kê tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1108686

  (kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  -200.000

  -200.000

  0

   

   

   

   

  1

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  -200.000

  -200.000

  0

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  -200.000

  -200.000

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  -200.000

  -200.000

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục I.1.1: Điều chỉnh giảm dự toán nội dung chi nhuận bút, viết bài, biên tập, cập nhật dữ liệu trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Chuyên trang Tin học Tài chính 200 triệu đồng.

  2. Cục Tin học và Thống kê tài chính:

  - Thực hiện điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo phụ lục điều chỉnh dự toán và quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

   

  Phụ lục II

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1099418

  Mã số KBNN giao dịch: 0011

  (kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  -232.000

  0

  -232.000

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (KHOẢN 341)

  -232.000

  0

  -232.000

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  -232.000

  0

  -232.000

  1.1

  Quỹ lương

  -232.000

  0

  -232.000

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   
   

  Phụ lục III

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1098327

  (kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

  A

   

  DỰ TOÁN THU

   

   

   

  I

  Số thu phí

  10.000.000

  0

  10.000.000

   

  Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

  10.000.000

  0

  10.000.000

  II

  Số thu phí nộp ngân sách nhà nước

  5.200.000

  0

  5.200.000

   

  Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

  5.200.000

  0

  5.200.000

  III

  Số thu phí được để lại sử dụng

  4.800.000

  0

  4.800.000

  Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

  4.800.000

  0

  4.800.000

   

   

   

   

  B

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  -2.771.500

  -7.571.500

  4.800.000

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  -2.771.500

  -7.571.500

  4.800.000

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  -2.771.500

  -6.620.500

  3.849.000

  1.1

  Quỹ lương

  -157.000

  -6.421.000

  6.264.000

  1.2

  Chi quản lý hành chính, nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường cơ sở vật chất

  -2.614.500

  -199.500

  -2.415.000

  a

  Chi quản lý hành chính

  -3.500

  -199.500

  196.000

  b

  Chi nhiệm vụ chuyên môn đặc thù

  -2.611.000

  0

  -2.611.000

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  -951.000

  951.000

  2.1

  Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

  0

  -951.000

  951.000

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chủ động phối hợp với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để thực hiện hạch toán, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo phê duyệt nêu trên./.

   

  Phụ lục IV

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục Tài chính doanh nghiệp

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057627

  Mã số KBNN giao dịch: 0011

  (kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  ST1

  NỘI DUNG

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  8.941.000

  8.941.000

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  8.941.000

  8.941.000

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  8.941.000

  8.941.000

  0

  2.1

  Chi ứng dụng công nghệ thông tin

  8.941.000

  8.941.000

  0

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-BTC ngày 05/11/2020.

   

  Phụ lục V

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục Quản lý công sản

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1110609

  (kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  512.000

  512.000

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  512.000

  512.000

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  512.000

  512.000

  0

  2.1

  Chi ứng dụng công nghệ thông tin

  512.000

  512.000

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-BTC ngày 05/11/2020.

  2. Cục Quản lý công sản:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo phụ lục điều chỉnh dự toán và quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

  Phụ lục VI

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1110918

  (kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  -1.472.500

  -1.472.500

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  -1.472.500

  -1.472.500

  0

  1

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  -1.472.500

  -1.472.500

  0

  2.1

  Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

  -1.472.500

  -1.472.500

  0

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính): Kết quả điều chỉnh dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo phụ lục điều chỉnh dự toán và quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

  Phụ lục VII

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Tạp chí tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057801

  (kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (KHOẢN 341)

  -25.000

  -25.000

  0

   

   

   

   

   

  1

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  -25.000

  -25.000

  0

  2.1

  Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù

  -99.800

  -99.800

  0

  2.2

  Chi ứng dụng công nghệ thông tin

  74.800

  74.800

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục I.2.1: Dự toán nội dung chi Tổ chức giải báo chí viết về ngành Tài chính.

  2. Mục I.2.2: Thực hiện kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định Số 1741/QĐ-BTC ngày 04/11/2020.

  Phụ lục VIIIa

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục kế hoạch – Tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

  Mã số KBNN giao dịch: 0011

  (kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  3.886.807

  3.886.807

  0

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  3.886.807

  3.886.807

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  4.470.307

  4.470.307

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  4.470.307

  4.470.307

  0

   

  Trong dó:

   

   

   

  a

  Chi công tác phí

  -2.963.000

  -2.963.000

  0

  b

  Chi khác

  -7.640.723

  -7.640.723

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  -583.500

  -583.500

  0

  2.1

  Chi mua sắm tài sản

  -109.463

  -109.463

  0

  2.2

  Chi sửa chữa tài sản

  -2.183.000

  -2.183.000

   

  2.3

  Chi nghiệp vụ chuyên môn (chi trang phục thanh tra)

  -997.516

  -997.516

  0

  2.4

  Chi vận hành, bảo trì trụ sở cơ quan Bộ

  -1.900.000

  -1.900.000

  0

  2.5

  Chi niên liêm

  775.000

  775.000

   

  2.6

  Chi Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

  510.345

  510.345

  0

  2.7

  Chi Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành Tài chính

  175.000

  175.000

  0

  2.8

  Chi vận hành, duy trì hoạt động tại Trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính tại Hòa Lạc

  4.000.000

  4.000.000

  0

  2.9

  Chi khác

  -853.866

  -853.866

  0

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  Mục I.2.2.2: Tổng dự toán chi sửa chữa tài sản điều chỉnh giảm là: 2.183.000 nghìn đồng, trong đó:

  - Điều chỉnh giảm dự toán chi cải tạo và cung cấp lắp đặt thiết bị nhà kho Đông Anh: 2.683.000 nghìn đồng.

  - Chi tư vấn lập, thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư năm 2021 tại trụ sở Cơ quan Bộ Tài chính: 500.000 nghìn đồng.

   

  Phụ lục VIIIb

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Cục kế hoạch - Tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530

  Mã số KBNN giao dịch: 0003

  (kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-BTC ngày 06/11/2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  -4.070.807

  -4.070.807

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  -4.070.807

  -4.070.807

  0

  1.1

  Chi quản lý hành chính theo định mức

  -4.070.807

  -4.070.807

  0

   

  Đoàn ra

  -4.070.807

  -4.070.807

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

   

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1757/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  Số hiệu: 1757/QĐ-BTC
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 06/11/2020
  Hiệu lực: 06/11/2020
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Tạ Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới