logo

Quyết định 1898/QĐ-BTC Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc quản lý của Bộ Tài chính

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1898/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 25/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH

  ------------------

  Số: 1898/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ

  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

  ----------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành. (Chi tiết tại các phụ lục han hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Căn cứ danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố theo Quyết định này, giao các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau:

  1. Rà soát các chế độ báo cáo được quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính chưa phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP để trình Bộ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung.

  Rà soát các chế độ báo cáo hiện được quy định tại Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định hoặc Quyết định của Thú tướng Chính phủ do Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP để báo cáo Bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi theo quy định.

  2. Thực hiện rà soát, lập danh mục và trình Bộ Quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ khi có sự thay đổi (Đối với các văn bản quy định, hướng dẫn chế độ báo cáo được ban hành sau thời điểm quyết định này được ban hành); các chế độ báo cáo chưa được công bố (nếu có).

  3. Phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính Công khai danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

  4. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 801/QĐ-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

  Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Các đơn vị thuộc Bộ chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án và báo cáo Bộ qua Văn phòng Bộ.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo)

  - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Website Bộ Tài chính (để đăng tải)

  - Lưu: VT, VP.(10)

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

   

  Phụ lục 01

  DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Tên báo cáo

   

  Hình thức

  Văn bản quy định chế độ báo cáo

  Đơn vị gửi báo cáo

  Đơn vị nhận, báo cáo

  Cơ quan nhận báo cáo của Bộ Tài chính

  Ghi chú

  3 tháng

  6

  tháng

  9

  tháng

  1

  năm

  Khác

  Báo

  cáo

  điện tử

  Báo

  cáo

  giấy

  Luật

  Nghị

  định

  Quyết

  định quy phạm của TTCP

  Thông tư của Bộ Tài chính

  Các văn bản cá biệt khác

  I

  Báo cáo cá nhân, tổ chức gửi về Bộ Tài chính

  1

  Báo cáo kiểm toán

   

   

   

  X

   

  X

  X

  Khoản

  1

  Điều

  45

  Luật

  Hải

  quan

  Điều 12

  Nghị

  định

  08/2015/

  NĐ-CP

   

   

   

  DN được áp dụng chế độ ưu tiên

  Tổng cục Hải quan (Cục KTSTQ)

   

   

  2

  Báo cáo tài chính

   

   

   

  X

   

  X

  X

  Khoản

  1

  Điều

  45

  Luật

  Hải

  quan

  Điều 12

  Nghị

  định

  08/2015/

  NĐ-CP

   

   

   

  DN được áp dụng chế độ ưu tiên

  Tổng cục Hải quan (Cục KTSTQ)

   

   

  3

  Báo cáo tình hình hoạt động XNK, tuân thủ pháp luật về hải quan, thuế, kế toán

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

   

  Điều 26 Thông tư 72/2015/TT-BTC

   

  DN ưu

  tiên

  Tổng cục Hải quan (Cục KTSTQ)

   

   

   

  4

  Báo cáo hàng hóa nhập, xuất, tồn kho ngoại quan

  X

   

   

   

   

   

  X

  Khoản

  1

  Điều

  63

  Luật

  hải

  quan

   

   

  Khoản 9 Điều 91 Thông tư 39/2018/TT-BTC

   

  Doanh

  nghiệp

  kinh

  doanh kho ngoại quan

  Chi cục HQ

  quản lý

   

   

  5

  Báo cáo hàng hóa nhập, xuất, tồn kho CFS

  X

   

   

   

   

   

  X

  Khoản

  3

  Điều

  63

  Luật

  hải

  quan

   

   

  Khoản 3 Điều 52c Thông tư 39/2018/TT

  -BTC

   

  Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ

  Chi cục HQ

  quản lý

   

   

  6

  Báo cáo tình hình hàng hóa tồn đọng

  X

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

  Điều 6 Thông tư 203/2014/T T-BTC

   

  Doanh nghiệp quản lý hàng tồn đọng

  Chi cục HQ

  quản lý

   

   

  7

  Báo cáo về xăng dầu nguyên liệu nhập kho

  Báo cáo về xăng dầu, nguyên liệu từ nội địa nhập kho

  Báo cáo về xăng dầu sau chuyển loại tại kho

  Báo cáo về xăng dầu xuất kho

   

   

   

   

  Tháng

   

  X

   

   

   

  Khoản 4 Điều 5, khoản 3

  Điều 6, Khoản 4 Điều 7, khoản 4

  Điều 8, khoản 4 Điều 9 Thông tư

  106/2016/TT-BTC

   

  Chủ kho ngoại quan xăng dầu

  Chi cục Hải quan quản lý

   

   

   

  8

  Thông báo về kế hoạch xuất khẩu dầu thô

  X

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

  Khoản 3 Điều 43 Thông tư 69/2016/TT-BTC

   

  Thương nhân xuất khẩu dầu thô

  Chi cục Hải quan

   

   

  9

  Báo cáo theo dõi thông quan hàng chuyển tiểp

   

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

  Khoản 2 Điều 9 thông tư 49/2015/TT-BTC

   

  Doanh nghiệp (Công ty bưu điện)

  Chi cục Hải quan

   

   

  10

  Báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thù tục hảỉ quan

  X

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

  Khoản 9 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 (sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 13 thông tư 12/2015/TT-BTC)

   

  Đại lý làm thủ tục hải quan

  Cục Hải quan

   

   

  11

  Báo cáo bán hàng hàng tháng theo tờ khai hàng hóa xuất khẩu

   

   

   

   

  Tháng

  X

   

   

   

   

  Khoản 3 điều 3 Thông tư số 149/2010/T

  T-BTC

   

  Thương nhân bán hàng tại khu cách ly

  Cơ quan hải quan quản lý cửa hàng

   

   

   

  12

  Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu:

   

   

   

  X

   

  X

  X

  Điều

  60

  Luật

  Hải

  quan

  Điều 41 Nghị định 08/2015/

  NĐ-CP

  ngày

  21/01/20

  15 của Chính phủ

   

  Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1

  Thông tư số

  39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018)

   

  Tổ chức, cá nhân có hoạt động nhận gia công, sản xuất xuất khẩu (bao gồm DNCX).

  Chi cục Hải quan

   

   

   

  13

  Báo cáo Quyết toán nguyên liệu, vật tư:

   

   

   

  X

   

  X

  X

  Điều

  60

  Luật

  Hải

  quan

  Điều 41

  Nghị

  định

  08/2015/

  NĐ-CP

  ngày

  21/01/20

  15 của Chính phủ

   

  Điều 69a Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 47 Điều 1 Thông tư số

  39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018

   

  Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán hàng hóa đặt gia công tại nước ngoài hoặc tại DNCX.

  Chi cục Hải

  quan.

   

   

  14

  Báo cáo hàng gửi kho thuê bên ngoài DNCX

  X

   

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  Điều 80 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

   

  Sử dụng đối với trường hợp doanh nghiệp thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của DNCX.

  Chi cục hải quan quản lý DNCX

   

   

   

  15

  Báo cáo hàng

  hóa nhập khẩu theo hợp đồng xây dựng:

   

   

   

   

  Sau

  30

  ngày

  kể từ

  ngày

  kết

  thúc

  hợp

  đồng

  thầu

   

  X

   

   

   

  Khoản 1 Điều 75 Thông tư số

  38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1

  Thông tư số

  39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018)

   

  Nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho

  DNCX.

  Chi cục hải quan

   

   

  16

  Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hàng hóa gửi kho bảo thuế, dự kiến kế hoạch đưa hàng hóa gửi kho bảo thuế trong thời gian tiếp theo

  X

   

   

   

   

   

  X

  Điều

  63

  Luật

  Hải

  quan

  Khoản 1 Điều 96 Nghị định

  08/2015/

  NĐ-CP

  ngày

  21/01/20

  15 của

  Chính

  phủ

   

   

   

  Chủ kho bảo thuế

  Chi cục hải quan

   

   

   

  17

  Báo cáo về hiện ừạng hàng hóa và tình hình hoạt động của kho bảo thuế

   

   

   

  X

   

   

  X

  Điều

  63

  Luật

  Hải

  quan

  Khoản 2 Điều 96 Nghị định

  08/2015/

  NĐ-CP

  ngày

  21/01/20

  15 của

  Chính

  phù

   

   

   

  Chủ kho bảo thuê

  Cục Hải quan quản lý kho bảo thuế

   

   

  18

  Báo cáo tổng hợp các tờ khai hải quan nhập khẩu và số lượng nguyên liệu, vật tư đã đưa vào kho bảo thuế, tổng hợp các tờ khai hải quan xuất khẩu và số lượng hàng hóa đã xuất khẩu

   

   

   

  X

   

   

  X

  Điểm

  đ

  khoản

  2

  Điều

  63

  Luật

  Hải

  quan

   

   

   

   

  Chủ kho bảo thuế

  Cục Hải quan quản lý kho bảo thuế

   

   

  19

  Báo cáo số đã thu, đã nộp của tháng trước

   

   

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  Điểm b4 khoản 7 Điều 45 Thông tư số

  38/2015/TT

  -BTC

   

  Tổ chức được ủy nhiệm thu lệ phí hải quan

  Cơ quan Hải

  quan nơi ký hợp đồng với tổ chức ủy nhiệm thu

   

  Hiện

  chưa

  triển

  khai

  thực

  hiện

   

  20

  Báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

   

   

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Khoản 1 Điều 106 Thông tư số

  38/2015/TT

  -BTC

   

  Người đăng ký danh mục miễn thuế

  Cơ quan Hải quan nơi đăng ký Danh mục

  hàng hóa

  miễn thuế

   

   

   
   

  Phụ lục 02

  DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC THUẾ DO TỔNG CỤC THUẾ CHỦ TRÌ XÂY DỰNG

  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Tên báo cáo

  Tần suất và thời điểm báo cáo

  Hình thức

  Văn bản quy định chế độ báo cáo

  Đơn vị gửi báo cáo

  Đơn vị nhận, báo cáo

  Cơ quan nhận báo cáo của Bộ Tài chính

  Ghi chú

  3 tháng

  6

  tháng

  9

  tháng

  1

  năm

  Khác

  Báo

  cáo

  điện tử

  Báo

  cáo

  giấy

  Luật

  Nghị

  định

  Quyết

  định quy phạm của TTCP

  Thông tư của Bộ Tài chính

  Các văn bản cá biệt khác

  I

  Báo cáo cá nhân, tổ chức gửi về Bộ Tài chính

  1

  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  X

   

   

   

   

  X

  X

   

  1. Hóa đơn: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

   

  Thông tư số

  92/2015/TT-BTC; Thông tư số 39/2014/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 32/2011/TT-BTC

   

  Tổ

  chức

  Cục

  Thuế/Chi cục Thuể

   

   

  2

  Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí

  X

   

   

   

   

  X

  X

   

  Nghị định số 120//2016/NĐ -CP ngày 23/8/2016

   

  Biên lai: Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

   

  TỔ

  chức

  Cục

  Thuế/Chi cục Thuế

   

   

  3

  Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong nước

  X

   

   

   

   

  X

  X

   

  Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012

   

  Thông tư số

  160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013.

   

  Tổ chức

  Cục Thuế/Chi cục Thuế

   

   

  4

  Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

  X

   

   

   

   

  X

  X

   

  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số

  04/2014/NĐ-CP

   

  Thông tư số 39/2014/TT-

  BTC

   

  Tổ

  chức

  Cục

  Thuế/Chi cục Thuê

   

   

  5

  Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử

   

  X

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  Thông tư số 32/2011/TT-

  BTC

   

  Tổ chức

  Cục

  Thuế/Chi cục Thuế

   

   

  6

  Báo cáo nhận in/cungcấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử

   

  X

   

   

   

  X

  X

   

   

   

  Thông tư số 303/2016/TT-BTC

   

  Tổ chức

  Cục

  Thuế/Chi cục Thuế

   

   

  7

  Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

  X

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

  Thông tư số

  37/2010/TT-

  BTC

   

  Tổ

  chức

  Cục

  Thuế/Chi cục Thuế

   

   

  8

  Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu

  CTT25/AC)

  X

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

   

  Quyết

  định số

  30/2001

  /QĐ-BTC

  ngày

  13/4/20

  01

  Tổ

  chức

  Cục

  Thuế/Chi cục Thuế

   

   

   
   

  Phụ lục 03

  DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Tên báo cáo

  Tần suất và thời điểm báo cáo

  Hình thức

  Văn bản quy định chế độ báo cáo

  Đơn vị nộp

  báo cáo

  Đơn vị nhận báo cáo

  quan

  nhận

  báo

  cáo

  của

  BTC

  Ghi chú

  3

  tháng

  6

  tháng

  9

  tháng

  1

  năm

  Khác

  Báo

  cáo

  điện

  tử

  Báo

  cáo

  giấy

  Luật

  Nghị đinh

  Quyết

  định

  quy

  phạm

  của

  TTCP

  Thông tư của BTC

  Các

  văn bản cá biệt khác

  I

  Báo cáo của Bộ, ngành và địa phương gửi về Tổng cục Dự trữ Nhà nước

  1

  Báo cáo xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh

   

   

   

   

  X

   

  X

   

  Điểm C, Khoản 6, Điều 8 Nghị định số

  116/2016/N Đ-CP ngày 18/7/2016

   

   

   

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước)

  Thủ

  tướng

  Chính

  phủ

   

   
   

   

  Phụ lục 04

  DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC KHO BẠC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Tên

  Báo cáo

  Tần suất và thời điểm báo cáo

  Hình thức

  Văn bản quy định chế độ báo cáo

  Đơn vị gửi báo cáo

  Đơn vị nhận, báo cáo

  quan nhận báo cáo của Bộ Tài

  chính

  Ghi

  chú

  3

  tháng

  6

  tháng

  9

  tháng

  1

  năm

  Khác

  Báo

  cáo

  điện tử

  Báo

  cáo

  giấy

  Luật

  Nghị định

  Quyết

  định

  quy

  phạm

  của

  TTg

  CP

  Thông tư của Bộ Tài chính

  Các

  văn

  bản

  biệt

  khác

  I

  Báo cáo cửa Bộ, ngành và địa phương gửi về BTC

  1

  Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước

   

  X

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  TT số

  30/2017/TT-BTC

  ngày

  18/4/2017 (Điểm b Khoản 2 Điều 12)

   

  Sở Tài chính

  KBNN

   

   

  2

  Báo cáo cung cấp thông tin tài chính

   

   

   

  X

   

  X

   

   

  Điều 16,

  17, 18 Nghị

  định

  25/2017/

  NĐ-CP

  ngày

  21/12//2017

   

  Điểu 5, Điều 6 Thông tư số

  133/2018/TT-BTC

   

  - UBNN cấp xã;

  - Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc cấp huyện;

  - Sở Tài chính;

  - Đơn vị dự toán cấp 1 thuộc ngân sách cấp tỉnh;

  - Đơn vị dự toán cấp 1 cấp trung ương.

  KBNN,

  KBNN

  cấp

  tỉnh,

  huyện

   

   

   
   

  Phụ lục 05

  DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN
  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  (Ban hành kèm theo Quyểt định số 1898/QĐ-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Tên

  Báo cáo

  Tần suất và thời điểm báo cáo

  Hình thức

  Văn bản quy định chế độ báo cáo

  Đơn vị gửi báo cáo

  Đơn vị nhận, báo cáo

  quan nhận báo cáo của Bộ Tài

  chính

  Ghi

  chú

  3

  tháng

  6

  tháng

  9

  tháng

  1

  năm

  Khác

  Báo

  cáo

  điện tử

  Báo

  cáo

  giấy

  Luật

  Nghị định

  Quyết

  định

  quy

  phạm

  của

  TTg

  CP

  Thông tư của Bộ Tài chính

  Các

  văn

  bản

  biệt

  khác

  I

  Báo cáo cá nhân, tổ chức gửi về Bộ Tài chính (UBCKNN)

  1

  Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ

   

   

   

   

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 39 TT số

  212/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  2

  Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư

   

   

   

   

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 39 TT số

  212/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  3

  Báo cáo tài chính của công ty quản lý quỹ (định kỳ quý/bán niên/năm)

  X

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 39 TT số

  212/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  4

  Báo cáo kiểm soát nội bộ của công ty quản lý quỹ

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 10 TT số

  212/2012/TT-

  BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  5

  Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư/chỉ định đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

   

   

   

   

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 10

  Thông tư

  123/2015/TT-BTC

   

  Thành

  viên lưu ký

  UBCK

  NN

   

   

  6

  Báo cáo hoạt động lưu ký chứng khoán của NĐTNN

   

   

   

   

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 10

  Thông tư

  123/2015/TT-BTC

   

  Thành viên lưu ký

  UBCK

  NN

   

   

  7

  Báo cáo hoạt động chu chuyên vốn của NĐTNN trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

   

   

   

   

  2

  tuần/lần

  X

   

   

   

   

  Điều 10 TT số 123/2015/TT-BTC

   

  Ngân hàng lưu ký nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, tài khoản góp vốn mua cổ phần

  UBCK

  NN

   

   

  8

  Báo cáo tình hình cấp mã số giao địch của Trung tâm Lưu ký chứng khoán

   

   

   

   

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 10 TT số

  123/2015/TT-BTC

   

  TTLKC

  K

  UBCK

  NN

   

   

  9

  Báo cáo tình hình giao dịch của NĐTNN

   

   

   

   

  Định kỳ ngày/ tháng/ năm

  X

   

   

   

   

  Điều 10 TT số 123/2015/TT-BTC

   

  Sở

  GDCK

  UBCK

  NN

   

   

  10

  Báo cáo về hoạt động

  của quỹ mở

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 45 TT số 183/2011/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  11

  Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở

   

  X

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 45 TT số

  183/2011/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

   

  12

  Báo cáo tài chính của quỹ mở

  X

  X

   

   

   

  X

   

   

   

   

  Điều 1 TT số

  198/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  13

  Báo cáo tài chính có kiểm toán của quỹ mở

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 1 TT số

  198/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  14

  Báo cáo hoạt động giám sát đối với quỹ mở

  X

  X

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 38 TT số

  183/2011/TT-BTC; Điều 1

  TT số

  15/2016/TT-BTC

  Công văn số

  1535/UBCK-QLQ

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  15

  Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ đóng

   

   

   

   

  Hàng

  tuần

  X

   

   

   

   

  Điều 32 TT số

  224/2012/TT-BTC; TT số 155/2015/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  16

  Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ đóng, quỹ thành viên

  X

   

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 32

  Thông tư 224/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  17

  Báo cáo giám sát hoạt động quản lý quỹ đóng

  X

   

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 33 TT số

  224/2012/TT-BTC

   

  NH

  giám sát

  UBCK

  NN

   

   

  18

  Báo cáo tài chính quỹ đóng, quỹ thành viên

  X

  X

   

   

   

  X

   

   

   

   

  Điều 32 TT số

  224/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  19

  Báo cáo tài chính có kiểm toán của quỹ đóng, quỹ thành viên

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 32 TT số 224/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  20

  Báo cáo về thay đổi

  giá trị tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán

   

   

   

   

  Hàng

  tuần

  X

   

   

   

   

  Điều 35 TT số 227/2012/TT-BTC; TT số 155/2015/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  21

  Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán

  X

   

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 35 TT số

  227/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  22

  Báo cáo tổng kết hoạt

  động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ ủy thác vốn

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 35 TT số

  227/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  23

  Báo cáo giám sát hoạt động công ty đầu tư chứng khoán

  X

   

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 36 TT số 227/2012/TT-BTC

   

  Ngân hàng giám sát

  UBCK

  NN

   

   

  24

  Báo cáo tài chính của công ty đầu tư chứng khoán

  X

  X

   

   

   

  X

   

   

   

   

  Điều 35 TT số 227/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  25

  Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán của công ty đầu tư chứng khoán

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 35 TT số

  227/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  26

  Báo cáo về thay đổi

  giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư bất động sản

   

   

   

   

  Hàng

  tuần

  X

   

   

   

   

  Điều 36 TT số

  228/2012/TT-BTC

   

  Ngân hàng giám sát

  UBCK

  NN

   

   

  27

  Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

  X

   

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 36 TT số 228/2012/TT-BTC

   

  Ngân hàng giám sát

  UBCK

  NN

   

   

  28

  Báo cáo tổng kết về hoạt đông quản lý quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư bất động sản bán niên và cả năm

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 36 TT số

  228/2012/TT-BTC

   

  Ngân hàng giám sát

  UBCK

  NN

   

   

  29

  Báo cáo kết quả định giá, định giá lại của tổ chức định giá đã thực hiện trong năm

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 36 TT số

  228/2012/TT-BTC

   

  Ngân hàng giám sát

  UBCK

  NN

   

   

  30

  Báo cáo giám sát hoạt động quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

  X

   

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 37

  Thông tư 228/2012/TT-BTC

   

  Ngân hàng giám sát

  UBCK

  NN

   

   

  31

  Báo cáo kết quả hoạt động khai thác và quản lý bất động sản do tổ chức quản lý bất động sản lập

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 36

  Thông tư

  228/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  32

  Báo cáo tài chính của quỹ bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

  X

  X

   

   

   

  X

   

   

   

   

  Điều 36 TT số

  228/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  33

  Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán của quỹ bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 36 TT số 228/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  34

  Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ ETF

   

   

   

   

  Hàng

  tuần

  X

   

   

   

   

  Điều 24 TT số

  229/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  35

  Báo cáo về hoạt động

  đầu tư của quỹ ETF (Định kỳ tháng/quý/bán niên/năm)

  X

  X

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 24 TT số

  229/2012/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  36

  Báo cáo giám sát hoạt động quản lý quỹ

  ETF (Định kỳ tháng/quý/năm)

  X

   

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 25 TT số

  229/2012/TT-BTC

   

  NH

  giám sát

  UBCK

  NN

   

   

  37

  Báo cáo tài chính của Quỹ ETF (Định kỳ quý/bán niên)

  X

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 24 TT số

  229/2012/TT-BTC; TT số 181/2015/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  38

  Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán của Quỹ ETF (Định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 24 TT số

  229/2012/TTBTC;

   

  Công ty quản lý quỹ

  UBCK

  NN

   

   

  39

  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài

   

   

   

   

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 12 TT số

  87/2017/TT-BTC

   

  Tổ chức kinh

  doanh

  chứng

  khoán

  UBCK

  NN

   

   

  40

  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm có kiểm toán (Định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 12 TT số 87/2017/TT-BTC

   

  Tổ chức kinh

  doanh

  chứng

  khoán

  UBCK

  NN

   

   

  41

  Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của CTCK.

   

  X

   

   

   

  X

   

   

   

   

  Điều 12 TT số

  87/2017/TT-BTC

   

  Tổ chức

  kinh doanh

  chứng

  khoán

  UBCK

  NN

   

   

  42

  Báo cáo tình hình đầu

  tư chứng khoán (Định kỳ hàng năm)

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 17 TT số

  146/2014/TT-BTC

   

  Công ty quản lý quỹ,

  Công ty CK

  UBCK

  NN

   

   

  43

  Báo cáo về nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại Công ty trong năm (Định kỳ hàng năm)

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012

   

  Tổ chức

  sử dụng người hành nghề CK

  UBCK

  NN

   

   

  44

  Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài (Định kỳ hàng tháng/năm)

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 23

  Thông tư 91/2013/TT-BTC

   

  Chi nhánh Công ty quản lý quỹ nước ngoài tại VN

  UBCK

  NN

   

   

  45

  Báo cáo tài chính quý của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (Định kỳ hàng quý)

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

   

  Điều 23 TT số

  91/2013/TT-BTC

   

  Chi nhánh Công ty quản lý quỹ nước ngoài tại VN

  UBCK

  NN

   

   

  46

  Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (Định kỳ 6 tháng)

   

  X

   

   

   

  X

   

   

   

   

  Điều 23 TT số

  91/2013/TT-BTC

   

  Chi nhánh Công ty quản lý quỹ nước ngoài tại VN

  UBCK

  NN

   

   

  47

  Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (Định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 23 TT số

  91/2013/TT-BTC

   

  Chi nhánh Công ty quản lý quỹ nước ngoài tại VN

  UBCK

  NN

   

   

  48

  Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư (Định kỳ hàng tháng/năm)

   

   

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 23

  Thông tư 91/2013/TT-BTC

   

  Chi nhánh Công ty quản lý quỹ nước ngoài tại VN

  UBCK

  NN

   

   

  49

  Báo cáo tài chính năm của các quỹ đầu tư tại VN lập theo quy định của nước nguyên xứ (Định kỳ hàng năm)

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 23 TT số

  91/2013/TT-BTC

   

  Chi nhánh Công ty quản lý quỹ nước ngoài tại VN

  UBCK

  NN

   

   

  50

  Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài (Định kỳ hàng quý/năm)

  X

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

  Điều 12 TT số

  91/2013/TT-BTC

   

  Văn phòng đại diện

  UBCK

  NN

   

   

  51

  Báo cáo tình hình hoạt động của CTCK. (Định kỳ tháng/năm)

   

   

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

   

   

   

   

  Điều 68 TT số

  210/2012/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 của TT

   

  Công ty

  Chứng

  khoán

  UBCK

  NN

   

   

  52

  Báo cáo tài chính (định kỳ quý/bản niên, năm)

  X

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

   

  Công ty

  Chứng

  khoán

  UBCK

  NN

   

   

  53

  Báo cáo tình hình tiền

  gửi giao dịch chứng khoán (Định kỳ hàng tuần)

   

   

   

   

  Hàng

  tuần

  X

   

   

   

   

  Điều 50 TT số

  210/2012/TT-BTC

   

  Công ty

  Chứng

  khoán

  UBCK

  NN

   

   

  54

  Báo cáo giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

   

   

   

  X

  Định kỳ tuần/ tháng/ năm

  X

  X

   

   

   

  Điều 13,14 và

  15,21,22,23 và Khoản 2 Điều 26 TT 115/2017/TT-BTC và TT số 35/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT115&116

   

  Sở

  GDCK

  TTLKCK

  UBCK

  NN

   

   

  55

  Báo cáo giám sát tuân thủ (định kỳ tháng/năm)

   

   

   

  X

  Hàng

  tháng

  X

  X

   

   

   

  Điều 9 Thông tư số

  116/2017/TT-BTC và TT số 35/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TTU5&U6

   

  Sở

  GDCK

  TTLKCK

  UBCK

  NN

   

   

  56

  Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của công ty đại chúng

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  Điều 8 TT số

  155/2015/TT-BTC

   

  Công ty

  đại chúng

  UBCK

  NN

   

   

  57

  Báo cáo tài chính của công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn (định kỳ quý/bán niên/năm)

  X

  X

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  Điều 8, Điều

  11 TT số

  155/2015/TT-BTC

   

  Công ty đại chúng

  UBCK

  NN

   

   

  58

  Báo cáo thường niên của công ty đại chúng (Định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  Khoản 2 Điều 8, Khoản 2

  Điều 15,

  Khoản 2 Điều 16 Thông tư

  155/2015/TT-BTC

   

  Công ty đại chúng

  UBCK

  NN

   

   

  59

  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

   

   

   

   

   

  X

  X

   

  Điều 9

  Nghị

  định

  58/201

  2/NĐ-

  CP

   

   

   

  Tổ chức

  phát hành CK

  UBCK

  NN

   

   

  60

  Báo cáo nộp phí giám sát (Định kỳ hàng quý)

  X

   

   

   

   

   

  X

   

   

   

  Thông tư 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

  Theo

  Quyết

  định số

  151/QĐ-

  UBCK

  ngày

  22/2/2017

  Sở

  GDCK

  UBCK

  NN

   

   

  61

  Báo cáo về các giao dịch tự doanh đối với chứng khoán cơ sở (Định kỳ hàng tháng)

   

   

   

   

  (Định kỳ hàng tháng)

  X

  X

   

   

   

  Điều 19 TT số

  107/2016/TT-BTC

   

  Tổ chức

  phát hành CK

  UBCK

  NN

   

   

  62

  Báo cáo về vị thể mở và giá trị hiện tại của tất cả các chứng quyền (Định kỳ hàng tháng)

   

   

   

   

  Hàng

  tháng

  X

  X

   

   

   

  Điều 19 TT số

  107/2016/TT-BTC

   

  Tổ chức

  phát hành CK

  UBCK

  NN

   

   

  63

  Báo cáo về hoạt động thanh toán bù trừ các giao dịch ngân hàng thanh toán (Định kỳ tháng/quý/năm)

  X

   

   

  X

  Hàng

  tháng

   

  X

   

   

   

  Khoản 3 Điều 53, Phụ lục V TT số 05/2015/TT-BTC

   

  Ngân

  hàng

  thanh

  toán

  UBCK

  NN

   

   

  64

  Báo cáo tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán của tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán (Định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Điều 9 TT số

  157/2014/TT-BTC

   

  Doanh

  nghiệp

  kiểm

  toán

  UBCK

  NN

   

   

  65

  Báo cáo quản trị công ty đại chúng của công ty niêm yết (Định kỳ

  6 tháng/năm)

   

  X

   

  X

   

  X

  X

   

  Điều 30

  nghị định

  71/2017/NĐ-CP

   

  và Điều 11 TT số

  155/2015/TT-BTC

   

  Công ty đại chúng

  UBCK

  NN

   

   

  66

  Báo cáo về hoạt động phòng ngừa rủi ro và số lượng đã chào bán trong ngày

   

   

   

   

  Ngày

   

  X

   

   

   

  Khoản 1 Điều 19 Thông tư 107/2016/TT-BTC

   

  Tổ chức phát hành

  UBCK

  NN

   

   

  67

  Báo cáo giám sát tháng về tài sản bảo đảm thanh toán của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm

   

   

   

   

  Tháng

   

  X

   

   

   

  Điều 21,

  Thông tư

  107/2016/TT-BTC

   

  NH lưu

  UBCK

  NN

   

   

  68

  Báo cáo tài chính năm có kiểm toán của thành viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ không phải là công ty đại chúng

   

   

   

  X

   

   

  X

   

   

   

  Khoản 2 điều

  26 Thông tư số

  30/2019/TT-BTC ngày 28/5/2019

   

  Thành

  viên giao dịch đặc biệt công cụ nợ

  không phải là công ty đại

  chúng

  UBCK

  NN

   

   

  69

  Báo cáo tình hình giao dịch chứng khoán phát sinh của CTCK

   

   

   

   

  Hàng

  ngày

  X

   

   

   

   

  Điều 25,

  Thông tư

  11/2016/TT-BTC

   

  Tổ chức kinh

  doanh dịch vụ chứng khoán phát sinh

  UBCK

  NN

   

   

                                                                   
   
   

  Phụ lục 06

  DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM

  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG quản lý nhà NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  STT

  Tên Báo cáo

  Tần suất và thời đim báo cáo

  Hình thức

  Văn bản quy định chế độ báo cáo

  Đơn vị gửi báo cáo

  Đơn vị nhận báo cáo

  quan

  nhận

  báo

  cáo

  của

  Bộ

  Ghi chú

  3

  tháng

  6

  tháng

  9

  tháng

  1

  năm

  Khác

  Báo

  cáo

  điện

  Báo

  cáo

  giấy

  Luật

  Nghị định

  Quyết định quy phạm của Thủ

  tướng CP

  Thông tư của Bộ Tài chính

  Các văn

  bản cá biệt khác

  II

  Báo cáo cá nhân, tổ chức gửi về Bộ Tài chính

  Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ: 25 báo cáo

  1

  Báo cáo kết quả hoạt động tháng

   

   

   

   

  X

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  2

  Báo cáo số lượng hợp

  đồng và số tiền bảo hiểm nhân thọ (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  3

  Báo cáo tình hình hủy bỏ, chấm dứt, đáo hạn và chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  4

  Báo cáo trích lập dự phòng toán học bảo hiểm nhân thọ (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  5

  Báo cáo trích lập dự phòng phí chưa được hưởng bảo hiểm nhân thọ (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  6

  Báo cáo trích lập dự phòng bồi thường (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  7

  Báo cáo trích lập dự phòng chia lãi (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  8

  Báo cáo trích lập dự phòng bảo đảm lãi suất cam kết (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  9

  Báo cáo trích lập dự phòng đảm bảo cân đối (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  10

  Báo cáo hoạt động đầu tư (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  11

  Báo cáo khả năng thanh toán (định kỳ tháng, quý, năm)

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  12

  Báo cáo ASEAN (định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  13

  Báo cáo tách quỹ, chia lãi (định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  14

  Báo cáo quy mô kênh phân phối (định kỳ quý và năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  15

  Báo cáo doanh thu theo kênh phân phối (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  16

  Báo cáo chi nhánh, văn phòng đại diện, trung tâm dịch vụ khách hàng (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  17

  Báo cáo về sản phẩm bảo hiểm (định kỳ tháng)

   

   

   

   

  X

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  18

  Báo cáo của chuyên gia tính toán (định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  19

  Báo cáo về hoạt động đại lý (định kỳ quý)

  X

  X

  X

  X

   

   

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  20

  Báo cáo tài chính quý, năm (BCTC năm đã được kiểm toán)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  21

  Báo cáo Bộ Tài chính kết quả hoạt động của quỹ hưu trí tự nguyện (định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  115/2013

  /TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  22

  Tình hình hoạt động của quỹ liên kết chung (định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  52/2016/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  23

  Tình hình hoạt động của quỹ liên kết đơn vị (định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  135/2012

  /TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  24

  Báo cáo kết quả triển

  khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị (định kỳ tháng)

   

   

   

   

  X

  X

  X

   

   

   

  135/2012

  /TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  25

  Báo cáo trích lập dự phòng nghiệp vụ của bảo hiểm liên kết đơn vị (định kỳ quý)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  135/2012

  /TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm: 33 báo cáo

  26

  Báo cáo kết quả hoạt động tháng

   

   

   

   

  X

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  27

  Báo cáo doanh thu phí bảo hiểm quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  28

  Báo cáo chỉ tiêu kinh tế quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  29

  Báo cáo bồi thường bảo hiểm quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  30

  Báo cáo chi tiết trích lập dự phòng nghiệp vụ quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  31

  Báo cáo tổng hợp dự phòng nghiệp vụ quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  32

  Báo cáo hoạt động đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  33

  Báo cáo hoạt động đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  34

  Báo cáo khả năng thanh toán quý, năm (DNBH phi nhân thọ)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  35

  Báo cáo ASEAN hàng năm

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  36

  Báo cáo tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  37

  Báo cáo theo dõi riêng doanh thu. chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo từng loại nghiệp vụ bảo hiểm quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  38

  Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  39

  Báo cáo sản phẩm bảo

  hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài định kỳ tháng

   

   

   

   

  X

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  40

  Báo cáo của chuyên gia tính toán (định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  41

  Báo cáo hoạt động đại lý của DNBH

  X

  X

  X

  X

   

   

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  42

  Báo cáo tài chính quý, năm (BCTC năm đã được kiểm toán)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  43

  Báo cáo doanh thu tái bảo hiểm quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  44

  Báo cáo bồi thường, trả tiền bảo hiểm của DNTBH quý, năm

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  45

  Báo cáo khả năng thanh toán quý, năm (DN tái bảo hiểm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  46

  Báo cáo doanh thu bổi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

  23/2018/

  NĐ-CP

   

   

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  47

  Báo cáo kết quả kinh doanh cháy, nổ bắt buộc của DNBH (định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

  23/2018/

  NĐ-CP

   

   

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  48

  Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy 6 tháng, năm

   

  X

   

  X

   

  X

  X

   

  23/2018/

  NĐ-CP

   

   

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  49

  Báo cáo bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  22/2016/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  50

  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới)

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  22/2016/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  51

  Báo cáo doanh thu phí bảo hiểm theo quý, năm (bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  329/2016

  /TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  52

  Báo cáo bồi thường bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

   

   

  329/2016

  /TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  53

  Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng (định kỳ năm)

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  329/2016

  /TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  54

  Báo cáo trích nộp quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

   

   

   

  X

   

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  55

  Báo cáo nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  58/2018/

  NĐ-CP

   

   

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  56

  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

  58/2018/

  NĐ-CP

   

   

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  57

  Báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm tai nạn thuyền viên tháng và năm

   

   

   

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  115/2014

  /TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  58

  Báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ

   

   

   

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  115/2014

  /TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  Lĩnh vực môi giới bảo hiểm: 05 báo cáo

  56

  Báo cáo hoạt động môi giới (theo số phí bảo hiểm, tái bảo hiểm đã thu xếp qua môi giới và hoa hồng môi giới bảo hiểm) tháng, quý, năm

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  57

  Báo cáo hoạt động môi giới (theo đối tượng khách hàng) tháng quý, năm

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

   

  55

  Báo cáo nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

  58/2018/

  NĐ-CP

   

   

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  56

  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp (định kỳ quý, năm)

  X

  X

  X

  X

   

  X

  X

   

  58/2018/

  NĐ-CP

   

   

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  57

  Báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm tai nạn thuyền viên tháng và năm

   

   

   

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  115/2014

  /TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  58

  Báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ

   

   

   

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  115/2014

  /TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  Lĩnh vực môi giới bảo hiểm: 05 báo cáo

  56

  Báo cáo hoạt động môi giới (theo số phí bảo hiểm, tái bảo hiểm đã thu xếp qua môi giới và hoa hồng môi giới bảo hiểm) tháng, quý, năm

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

   

  50/2017/

  TT-BTC

   

  Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh

  nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Cục

  QLBH

   

   

  57

  Báo cáo hoạt động môi giới (theo đối tượng khách hàng) tháng quý, năm

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X