logo

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tỉnh Gia Lai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 19/2014/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Thế Dũng
  Ngày ban hành: 05/09/2014 Hết hiệu lực: 29/10/2015
  Áp dụng: 15/09/2014 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • UỶ BAN NHÂN DÂN
  TỈNH GIA LAI
  --------
  Số: 19/2014/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Gia Lai, ngày 05 tháng 9 năm 2014

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC KHÔNG THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
  ---------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
   
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
  Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
  Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
  Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1340/STC-CSVG ngày 22/8/2014; Biên bản làm việc của các ngành liên quan ngày 25/7/2014,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai được quy định như sau:
  1. Đối với đất thuê tại các phường thuộc thành phố: Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1,5% giá đất để tính thu tiền thuê đất.
  2. Đối với đất thuê tại các xã thuộc thành phố và các phường thuộc thị xã: Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1,3% giá đất để tính thu tiền thuê đất.
  3. Đối với đất thuê tại các xã thuộc thị xã; thị trấn thuộc các huyện và trung tâm hành chính huyện: Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1,2% giá đất để tính thu tiền thuê đất.
  4. Đối với đất thuê tại các xã còn lại: Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1,0% giá đất để tính thu tiền thuê đất.
  5. Các trường hợp thuê đất tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư thì đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,75% giá đất để tính thu tiền thuê đất; trường hợp thuê đất trùng với khu vực quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này và không thuộc khu vực: các phường thuộc thành phố, các phường thuộc thị xã, thị trấn và trung tâm hành chính thuộc huyện thì được áp dụng tỷ lệ % theo Khoản này.
  Điều 2. Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm:
  1. Đối với đất thuê để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất), tiền thuê đất được xác định như sau:
  a) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm có cùng mục đích sử dụng.
  b) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.
  2. Đối với đất xây dựng công trình ngầm không gắn với phần ngầm công trình xây dựng trên mặt đất mà có phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài phần diện tích đất trên bề mặt có thu tiền thuê đất thì số tiền thuê đất phải nộp của phần diện tích vượt thêm này được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
  Điều 3. Đơn giá thuê đất có mặt nước trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất có mặt nước trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:
  a) Đối với phần diện tích đất không có mặt nước thì đơn giá thuê đất áp dụng tỷ lệ phần trăm theo khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này nhân (x) giá đất tính thu tiền thuê đất.
  b) Đối với phần diện tích đất có mặt nước thì đơn giá thuê đất bằng 60% đơn giá thuê đất của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.
  c) Các trường hợp thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; phần diện tích đất có mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; đất có mặt nước sử dụng làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư thì đơn giá thuê đất có mặt nước bằng 50% đơn giá thuê đất của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.
  Điều 4. Khung giá thuê mặt nước:
  1. Dự án sử dụng mặt nước cố định:
  Từ 20.000.000đồng/km2/năm đến 300.000.000 đồng/km2/năm.
  2. Dự án sử dụng mặt nước không cố định:
  Từ 100.000.000đồng/km2/năm đến 750.000.000 đồng/km2/năm.
  Căn cứ vào khung giá quy định tại điểm a, điểm b khoản này, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định và trình UBND tỉnh quyết định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể.
  Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ–UBND ngày 13/4/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 25/2011/QĐ–UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2011/QĐ–UBND ngày 13/4/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
  Các trường hợp đã xác định đơn thuê giá đất trong thời gian từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được điều chỉnh lại theo Quyết định này.
  Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
   

   
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Phạm Thế Dũng

   
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 19/2014/QĐ-UBND tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tỉnh Gia Lai

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
  Số hiệu: 19/2014/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 05/09/2014
  Hiệu lực: 15/09/2014
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Phạm Thế Dũng
  Ngày hết hiệu lực: 29/10/2015
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới