logo

Quyết định 1927/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1927/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 03/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH
  __________

  Số: 1927/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ________________________

  Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

  Căn cứ Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021;

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

  Căn cứ Báo cáo số 36/BC-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, Vụ NSNN (80b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

   

   

  Biểu số 12/CK-NSNN

  CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

  (Kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

  A

  TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  1.343.330

  1

  Thu nội địa

  1.133.500

  2

  Thu từ dầu thô

  23.200

  3

  Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

  178.500

  4

  Thu viện trợ

  8.130

  B

  TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  1.687.000

   

  Trong đó:

   

  1

  Chi đầu tư phát triển

  477.300

  2

  Chi trả nợ lãi

  110.065

  3

  Chi viện trợ

  1.600

  4

  Chi thường xuyên

  1.036.730

  5

  Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

  25.505

  6

  Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

  100

  7

  Dự phòng ngân sách nhà nước

  34.500

  C

  BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  343.670

   

  (Tỷ lệ bội chi so GDP) (1)

  4%

  1

  Bội chi ngân sách trung ương

  318.870

  2

  Bội chi ngân sách địa phương (2)

  24.800

  D

  CHI TRẢ NỢ GỐC

  264.899

  Đ

  TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN

  608.569

  Ghi chú:

  (1) Năm 2021 tính theo quy mô GDP đánh giá lại.

  (2) Chênh lệch giữa số bội chi của các địa phương có bội chi ngân sách địa phương và số bội thu của các địa phương có bội thu ngân sách địa phương.

   

   

  Biểu số 13/CK-NSNN

  CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

  (Kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

  A

  NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

   

  I

  Thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp

  739.401

  1

  Thu thuế, phí và các khoản thu khác

  731.271

  2

  Thu từ nguồn viện trợ

  8.130

  II

  Tổng chi ngân sách trung ương

  1.058.271

  1

  Chi ngân sách trung ương theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương)

  707.467

  2

  Chi bổ sung cho ngân sách địa phương

  350.804

   

  - Chi bổ sung cân đối

  230.721

   

  - Chi bổ sung có mục tiêu

  120.083

  III

  Bội chi NSTW

  318.870

  B

  NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

   

  I

  Tổng thu ngân sách địa phương

  954.733

  1

  Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

  603.929

  2

  Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

  350.804

   

  - Thu bổ sung cân đối

  230.721

   

  - Thu bổ sung có mục tiêu

  120.083

  II

  Tổng chi ngân sách địa phương

  979.533

  1

  Chi cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp (không kể từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương)

  859.450

  2

  Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương

  120.083

  III

  Bội chi ngân sách địa phương (1)

  24.800

  Ghi chú:

  (1) Chênh lệch giữa số bội chi của các địa phương có bội chi ngân sách địa phương và số bội thu của các địa phương có bội thu ngân sách địa phương.

   

   

  Biểu số 14/CK-NSNN

  DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

  (Kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

   

  TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  1.343.330

  I

  Thu nội địa

  1.133.500

  1

  Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

  148.292

  2

  Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  199.161

  3

  Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

  237.554

  4

  Thuế thu nhập cá nhân

  107.796

  5

  Thuế bảo vệ môi trường

  64.391

  6

  Các loại phí, lệ phí

  70.433

   

  Trong đó: Lệ phí trước bạ

  33.871

  7

  Các khoản thu về nhà, đất

  138.556

   

  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp

  4

   

  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  1.770

   

  - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

  24.415

   

  - Thu tiền sử dụng đất

  111.400

   

  - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  967

  8

  Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

  33.700

  9

  Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  3.887

  10

  Thu khác ngân sách

  22.483

  11

  Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

  847

  12

  Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước

  106.400

  II

  Thu từ dầu thô

  23.200

  III

  Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

  178.500

  1

  Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

  315.000

   

  - Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

  230.000

   

  - Thuế xuất khẩu

  6.222

   

  - Thuế nhập khẩu

  55.023

   

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

  21.925

   

  - Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

  1.830

  2

  Hoàn thuế giá trị gia tăng

  -136.500

  IV

  Thu viện trợ

  8.130

   
  Biểu số 15/CK-NSNN

  DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM 2021

  (Kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  TỔNG SỐ

  KHU VỰC DNNN

  KHU VỰC DN CÓ VỐN ĐTNN

  KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH

  THU TỪ HOẠT ĐỘNG XSKT

  THU TỪ DẦU THÔ

  KHU VỰC KHÁC

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

  TỔNG THU NSNN

  1.343.330,0

  254.692,4

  199.161,3

  237.554

  33.700

  23.200

  595.022,4

  A

  Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí

  1.064.800,9

  148.292,4

  199.161,3

  237.554

  33.700

  23.200

  422.893,3

  I

  Các khoản thu từ thuế

  994.367,9

  148.292,4

  199.161,3

  237.554

  33.700

  23.200

  352.460,3

  1

  Thuế giá trị gia tăng

  330.881,7

  59.301,2

  54.716,9

  123.363,6

   

   

  93.500

   

  - Thuế GTGT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước

  237.381,7

  59.301,2

  54.716,9

  123.363,6

   

   

   

   

  - Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

  93.500

   

   

   

   

   

  93.500

  2

  Thuế TTĐB

  118.404,5

  24.732

  45.745,9

  26.001,6

   

   

  21.925

   

  - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

  92.548

  24.728

  42.214,9

  25.605,1

   

   

   

   

  - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

  21.925

   

   

   

   

   

  21.925

   

  - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

  3.931,5

  4

  3.531

  396,5

   

   

   

  3

  Thuế bảo vệ môi trường

  66.221

   

   

   

   

   

  66.221

   

  - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước

  24.824

   

   

   

   

   

  24.824

   

  - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

  41.397

   

   

   

   

   

  41.397

  4

  Thuế thu nhập doanh nghiệp

  230.842,4

  49.652,8

  98.387,0

  82.802,6

   

   

   

  5

  Thuế thu nhập cá nhân

  107.796

   

   

   

   

   

  107.796

  6

  Thuế tài nguyên

  20.304,1

  14.606,4

  311,5

  5.386,2

   

   

   

  7

  Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  61.245

   

   

   

   

   

  61.245

  8

  Thuế sử dụng đất nông nghiệp

  3,5

   

   

   

   

   

  3,5

  9

  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  1.769,8

   

   

   

   

   

  1.769,8

  II

  Các khoản phí, lệ phí

  70.433

   

   

   

   

   

  70.433

  10

  Lệ phí trước bạ

  33.871

   

   

   

   

   

  33.871

  11

  Các loại phí, lệ phí

  36.562

   

   

   

   

   

  36.562

  B

  Các khoản thu ngoài thuế, phí, lệ phí

  270.399,1

  106.400

   

   

   

   

  163.999,1

  1

  Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN

  106.400

  106.400

   

   

   

   

   

  2

  Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

  24.414,9

   

   

   

   

   

  24.414,9

  3

  Thu tiền sử dụng đất

  111.400

   

   

   

   

   

  111.400

  4

  Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  966,5

   

   

   

   

   

  966,5

  5

  Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

  3.887,5

   

   

   

   

   

  3.887,5

  6

  Thu khác

  23.330,2

   

   

   

   

   

  23.330,2

  C

  Thu viện trợ

  8.130

   

   

   

   

   

  8.130

   

   

  Biểu số 16/CK-NSNN

  DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

  (Kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  NSNN

  CHIA RA

  NSTW

  NSĐP

  A

  B

  1=2+3

  2

  3

   

  TỔNG CHI NSNN

  1.687.000

  827.550

  859.450

   

  Trong đó:

   

   

   

  I

  Chi đầu tư phát triển

  477.300

  222.000

  255.300

  II

  Chi trả nợ lãi

  110.065

  107.400

  2.665

  III

  Chi viện trợ

  1.600

  1.600

   

  IV

  Chi thường xuyên

  1.036.730

  475.850

  560.880

   

  Trong đó:

   

   

   

   

  - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

  249.971

  28.971

  221.000

   

  - Chi khoa học và công nghệ

  10.838

  7.732

  3.106

  V

  Chi cải cách tiền tương, tinh giản biên chế

  25.505

  2.000

  (1)    23.505

  VI

  Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

  100

   

  100

  VII

  Dự phòng NSNN

  34.500

  17.500

  17.000

  Ghi chú: (1) 50% tăng thu dự toán ngân sách địa phương để thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương.

   

   

  Biểu số 17/CK-NSNN

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

  (Kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

   

  TỔNG CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

  1.058.271

  A

  CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

  230.721

  B

  CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC

  827.550

   

  Trong đó:

   

  I

  Chi đầu tư phát triển

  222.000

  II

  Chi trả nợ lãi

  107.400

  III

  Chi viện trợ

  1.600

  IV

  Chi thường xuyên

  475.850

   

  Trong đó:

   

  1

  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

  28.971

  2

  Chi khoa học và công nghệ

  7.732

  3

  Chi y tế, dân số và gia đình

  20.611

  4

  Chi văn hóa thông tin

  2.639

  5

  Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

  2.020

  6

  Chi thể dục thể thao

  2.066

  7

  Chi bảo vệ môi trường

  2.205

  8

  Chi các hoạt động kinh tế

  41.231

  9

  Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

  49.000

  10

  Chi bảo đảm xã hội

  85.321

  V

  Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

  2.000

  VI

  Dự phòng ngân sách trung ương

  17.500

   

   

  Biểu số 18/CK-NSNN

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

  (Kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  TỔNG SỐ CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ)

  TRONG ĐÓ:

  I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG BAO GỒM CHI CÁC CTMTQG)

  II. CHI VIỆN TRỢ

  III. CHI TRẢ NỢ LÃI

  IV. CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG BAO GỒM CHI CÁC CTMTQG)

  V. CHI CÁC CTM TQG

  VI. CHI THỰC HIỆN CCTL VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ

  VII. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

  TỔNG SỐ

  CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

  CHI THƯỜNG XUYÊN

   

   

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6=7+8

  7

  8

  10

  11

   

  TỔNG SỐ

  827.549.636

  206.000.000

  1.600.000

  107.400.000

  463.272.636

  28.577.000

  16.000.000

  12.577.000

  2.000.000

  17.500.000

  I

  Các Bộ, cơ quan Trung ương

  525.923.313

  105.941.656

  570.934

   

  418.210.723

   

   

   

   

   

  1

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  879.688

  180.000

   

   

  699.688

   

   

   

   

   

  2

  Tòa án nhân dân tối cao

  5.024.330

  1.300.000

   

   

  3.724.330

   

   

   

   

   

  3

  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  3.964.710

  745.980

   

   

  3.218.730

   

   

   

   

   

  4

  Bộ Ngoại giao

  3.091.162

  618.800

   

   

  2.472.362

   

   

   

   

   

  5

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  14.809.990

  9.846.000

  109.000

   

  4.754.990

   

   

   

   

   

  6

  Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

  51.550

   

   

   

  51.550

   

   

   

   

   

  7

  Bộ Giao thông vận tải

  60.785.213

  42.995.964

   

   

  17.779.249

   

   

   

   

   

  8

  Bô Công thương

  4.839.285

  1.076.415

   

   

  3.762.870

   

   

   

   

   

  9

  Bộ Xây dựng

  1.574.880

  671.240

   

   

  903.640

   

   

   

   

   

  10

  Bộ Y tế

  9.170.920

  2.485.900

   

   

  6.665.020

   

   

   

   

   

  11

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  7.128.211

  1.697.751

   

   

  5.430.460

   

   

   

   

   

  12

  Bộ Khoa học và Cóng nghệ

  2.510.785

  312.900

   

   

  2.197.885

   

   

   

   

   

  13

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  3.390.785

  830.785

   

   

  2.560.000

   

   

   

   

   

  14

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  34.791.590

  837.200

   

   

  33.954.390

   

   

   

   

   

  15

  Bộ Tài chính

  22.657.200

  214.700

   

   

  21.892.500

   

   

   

   

   

  16

  Bộ Tư pháp

  2.530.330

  319.900

   

   

  2.210.430

   

   

   

   

   

  17

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  358.660

  203.400

   

   

  155.260

   

   

   

   

   

  18

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  2.848.626

  732.865

   

   

  2.115.761

   

   

   

   

   

  19

  Bộ Nội vụ

  1.141.170

  555.200

   

   

  585.970

   

   

   

   

   

  20

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  3.357.435

  1.028.700

   

   

  2.328.735

   

   

   

   

   

  21

  Bộ Thông tin và Truyền Thông

  1.332.990

  521.400

   

   

  811.590

   

   

   

   

   

  22

  Ủy ban Dân tộc

  355.520

  63.300

   

   

  292.220

   

   

   

   

   

  23

  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  53.220

   

   

   

  53.220

   

   

   

   

   

  24

  Thanh tra Chính phủ

  306.576

  84.070

   

   

  222.506

   

   

   

   

   

  25

  Kiểm toán Nhà nước

  1.995.324

  1.035.300

   

   

  960.024

   

   

   

   

   

  26

  Thông tấn xã Việt Nam

  705.345

  87.900

   

   

  617.445

   

   

   

   

   

  27

  Đài Truyền hình Việt Nam

  227.834

  197.300

   

   

  30.534

   

   

   

   

   

  28

  Đài Tiếng nói Việt Nam

  1.030.801

  350.000

   

   

  680.801

   

   

   

   

   

  29

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  5.275.150

  3.826.100

   

   

  1.449.050

   

   

   

   

   

  30

  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  555.815

  86.500

   

   

  469.315

   

   

   

   

   

  31

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  1.615.308

  572.138

   

   

  1.043.170

   

   

   

   

   

  32

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  1.656.375

  936.500

   

   

  719.875

   

   

   

   

   

  33

  Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

  103.720

  24.000

   

   

  79.720

   

   

   

   

   

  34

  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  431.625

  300.000

   

   

  131.625

   

   

   

   

   

  35

  Trung ương Hôi liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  265.900

  141.500

   

   

  124.400

   

   

   

   

   

  36

  Hội Nông dân Việt Nam

  211.740

  83.200

   

   

  128.540

   

   

   

   

   

  37

  Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  30.045

   

   

   

  30.045

   

   

   

   

   

  38

  Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  364.292

  150.100

   

   

  214.192

   

   

   

   

   

  39

  Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  2.000.000

  2.000.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  40

  Ngân hàng Chính sách xã hội

  2.789.600

  2.789.600

   

   

   

   

   

   

   

   

  41

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  46.371.320

   

   

   

  46.371.320

   

   

   

   

   

  II

  Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo

  735.604

  645.374

   

   

  90.230

   

   

   

   

   

  III

  Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp

  1.261.274

  645.004

   

   

  616.270

   

   

   

   

   

  IV

  Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng

  654.800

  654.800

   

   

   

   

   

   

   

   

  V

  Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

  120.083.127

  98.113.166

   

   

  21.969.961

   

   

   

   

   

  VI

  Chi hỗ trợ các địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW

  22.385.452

   

   

   

  22.385.452

   

   

   

   

   

  VII

  Chi trả nợ lãi, viện trợ

  108.429.066

   

  1.029.066

  107.400.000

   

   

   

   

   

   

  VIII

  Chi các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ thuộc các CTMT giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục triển khai giai đoạn 2021-2025

  28.577.000

   

   

   

   

  28.577.000

  16.000.000

  12.577.000

   

   

  IX

  Chi thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế

  2.000.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.000.000

   

  X

  Dự phòng ngân sách trung ương

  17.500.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  17.500.000

   

   

  Biểu số 20/CK-NSNN

  DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

  (Kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  TỔNG SỐ

  TRONG ĐÓ

  CHI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

  CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

  CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

  CHI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

  CHI THỂ DỤC THỂ THAO

  CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

  CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

  CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

  TỔNG SỐ

  475.849.636

  28.971.000

  7.731.600

  20.611.000

  2.639.030

  2.020.000

  2.066.000

  2.205.000

  41.231.000

  49.000.000

  85.321.160

  I

  Các Bộ, cơ quan Trung ương

  418.210.723

  14.313.488

  7.045.320

  10.418.910

  1.414.465

  1.486.810

  966.000

  897.468

  24.946.067

  45.170.480

  78.571.875

  1

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  699.688

  610.978

  86.060

   

  250

   

   

  500

  1.900

   

   

  2

  Tòa án nhân dân tối cao

  3.724.330

  35.900

  3.000

   

  1.500

   

   

   

   

  3.683.930

   

  3

  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  3.218.730

  23.650

  4.210

   

   

   

   

   

   

  3.190.870

   

  4

  Bộ Ngoại giao

  2.472.362

  15.830

  4.360

   

  3.250

   

   

   

  23.982

  2.404.940

  20.000

  5

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  4.754.990

  960.460

  704.410

  48.300

  1.500

   

   

  26.025

  2.718.625

  295.670

   

  6

  Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

  51.550

   

   

   

   

   

   

   

  17.380

  34.170

   

  7

  Bộ Giao thông vận tải

  17.779.249

  292.910

  45.480

  10.000

  1.500

   

   

  8.539

  17.107.720

  313.100

   

  8

  Bộ Công thương

  3.762.870

  547.650

  283.270

  7.500

  5.300

   

   

  9.560

  877.200

  2.032.390

   

  9

  Bộ Xây dựng

  903.640

  405.630

  146.850

  47.200

  650

   

   

  5.500

  195.540

  102.270

   

  10

  Bộ Y tế

  6.665.020

  1.193.020

  78.000

  5.212.810

  2.550

   

   

  28.410

  1.000

  149.230

   

  11

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  5.430.460

  5.097.990

  210.630

   

  4.750

   

   

  5.330

  1.900

  109.860

   

  12

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  2.197.885

  5.650

  2.061.720

   

  400

   

   

  17.135

   

  112.980

   

  13

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2.560.000

  588.330

  57.200

  16.600

  873.040

   

  857.000

  8.750

  8.580

  144.500

  6.000

  14

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  33.954.390

  237.080

  26.850

  1.445.000

  2.500

   

   

  2.200

  28.460

  129.680

  32.082.620

  15

  Bộ Tài chính

  21.892.500

  123.290

  60.300

   

  500

   

   

   

  522.150

  20.256.260

  930.000

  16

  Bộ Tư pháp

  2.210.430

  71.050

  13.210

   

  400

   

   

  4.200

  500

  2.121.070

   

  17

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  155.260

  138.950

  2.400

   

   

   

   

   

   

  13.910

   

  18

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  2.115.761

  68.250

  50.520

   

   

   

   

  1.501

  206.110

  1.789.380

   

  19

  Bộ Nội vụ

  585.970

  181.880

  26.200

   

  88.200

   

   

  1.000

  4.690

  284.000

   

  20

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  2.328.735

  64.090

  280.370

  4.500

  2.550

   

   

  536.969

  1.230.776

  209.480

   

  21

  Bộ Thông tin và Truyền Thông

  811.590

  30.000

  18.930

   

  172.700

   

   

  2.000

  39.170

  548.790

   

  22

  Ủy ban Dân tộc

  292.220

  55.370

  15.000

   

  119.500

   

   

  6.300

  3.200

  92.850

   

  23

  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

  53.220

  600

  1.350

   

   

   

   

   

   

  51.270

   

  24

  Thanh tra Chính phủ

  222.506

  2.000

  8.420

   

  6.866

   

   

   

   

  205.220

   

  25

  Kiểm toán Nhà nước

  960.024

  13.100

  3.910

   

  14.674

   

   

  13.100

   

  915.240

   

  26

  Thông tấn xã Việt nam

  617.445

   

  2.200

   

  10.600

  604.645

   

   

   

   

   

  27

  Đài Truyền hình Việt Nam

  30.534

  18.510

   

   

  10.000

  2.024

   

   

   

   

   

  28

  Đài tiếng nói Việt Nam

  680.801

  19.170

  2.300

   

  10.000

  649.331

   

   

   

   

   

  29

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

  1.449.050

  253.830

  1.122.070

   

  9.150

   

   

  12.600

  51.400

   

   

  30

  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  469.315

  18.580

  431.280

   

  17.120

   

   

  1.465

  870

   

   

  31

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  1.043.170

  854.100

  179.920

   

  1.750

   

   

  6.910

  490

   

   

  32

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  719.875

  519.190

  194.260

   

   

   

   

  6.425

   

   

   

  33

  Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc VN

  79.720

  3.690

  3.940

   

  4.000

   

   

  2.090

  1.000

  65.000

   

  34

  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  131.625

  28.340

  11.060

   

  8.725

   

   

  3.800

  2.640

  77.060

   

  35

  Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  124.400

  18.530

  2.710

   

  14.540

   

   

  2.300

  450

  83.520

  2.350

  36

  Hội Nông dân Việt Nam

  128.540

  13.790

  4.590

   

  4.000

   

   

  9.850

  12.830

  83.480

   

  37

  Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  30.045

  320

   

   

  1.000

   

   

  1.500

  520

  18.470

  8.235

  38

  Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  214.192

  141.410

  60.550

   

  1.850

   

   

  5.612

  520

  4.250

   

  39

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  46.371.320

   

   

  2.159.900

   

   

   

   

   

   

  44.211.420

  II

  Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo

  90.230

  300

  5.720

   

  36.610

   

   

   

  17.780

  29.820

   

  III

  Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp

  616.270

  34.080

  45.210

   

  49.185

   

   

  14.705

  156.110

  304.980

  12.000

  IV

  Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

  21.969.961

  4.701.621

  35.350

  5.906.008

   

   

   

  381.690

  8.145.441

   

  2.135.691

  V

  Chi hỗ trợ các địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW

  22.385.452

  6.247.111

  462.000

  1.942.982

  692.670

  533.190

  1.100.000

  702.937

  2.742.602

  3.494.720

  4.057.394

  VI

  Chi các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ thuộc các CTMT giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục triển khai giai đoạn 2021-2025

  12.577.000

  3.674.400

  138.000

  2.343.100

  446.100

   

   

  208.200

  5.223.000

   

  544.200

   

   

  Biểu số 21/CK-NSNN

  DỰ TOÁN THU, CHI, CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

  (Kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TỈNH, THÀNH PHỐ

  TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (1)

  THU NSĐP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

  CHIA RA

  SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NSTW CHO NSĐP

  SỐ BỔ SUNG THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

  TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

  BỘI THU NSĐP

  BỘI CHI NSĐP

  TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP (BAO GỒM CẢ BỘI THU, BỘI CHI)

   

  CÁC KHOẢN THU NSĐP HƯỞNG 100%

  THU ĐIỀU TIẾT

   

   

  TỔNG CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA

  TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT PHẦN NSĐP HƯỞNG (%)

  PHẦN NSĐP HƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  A

  B

  1

  2=3+6

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9=2+7+8

  10

  11

  12=9+10+11

   

   

  TỔNG SỐ

  1.471.700.000

  603.929.510

  253.728.140

  680.338.090

   

  350.201.370

  202.096.178

  28.624.676

  834.650.364

  614.300

  25.414.300

  859.450.364

   

  I

  MIỀN NÚI PHÍA BẮC

  59.156.800

  44.600.970

  22.391.900

  22.209.070

   

  22.209.070

  70.704.796

  7.740.442

  123.046.208

  52.300

  1.083.900

  124.077.808

   

  1

  HÀ GIANG

  1.867.300

  1.454.640

  642.540

  812.100

  100

  812.100

  7.205.012

  910.120

  9.569.772

   

  57.000

  9.626.772

   

  2

  TUYÊN QUANG

  2.207.700

  1.881.700

  923.200

  958.500

  100

  958.500

  4.249.211

  552.730

  6.683.641

   

  21.100

  6.704.741

   

  3

  CAO BẰNG

  1.457.400

  1.140.960

  520.760

  620.200

  100

  620.200

  5.858.617

  540.588

  7.540.165

   

  52.200

  7.592.365

   

  4

  LẠNG SƠN

  5.635.000

  1.970.200

  1.235.500

  734.700

  100

  734.700

  5.915.090

  765.894

  8.651.184

   

  24.100

  8.675.284

   

  5

  LÀO CAI

  7.273.800

  5.081.700

  3.350.500

  1.731.200

  100

  1.731.200

  4.649.925

  150.483

  9.882.108

   

  85.000

  9.967.108

   

  6

  YÊN BÁI

  2.564.000

  2.158.800

  1.228.300

  930.500

  100

  930.500

  5.079.309

  558.889

  7.796.998

   

  99.800

  7.896.798

   

  7

  THÁI NGUYÊN

  12.233.300

  9.016.500

  2.997.400

  6.019.100

  100

  6.019.100

  2.127.557

   

  11.144.057

   

  404.600

  11.548.657

   

  8

  BẮC KẠN

  723.200

  616.800

  335.850

  280.950

  100

  280.950

  2.915.252

  290.818

  3.822.870

   

  30.800

  3.853.670

   

  9

  PHÚ THỌ

  5.926.900

  4.511.810

  1.407.410

  3.104.400

  100

  3.104.400

  5.173.822

  694.603

  10.380.235

  33.200

   

  10.347.035

   

  10

  BẮC GIANG

  8.696.100

  7.199.600

  4.071.600

  3.128.000

  100

  3.128.000

  6.536.444

  14.106

  13.750.150

  5.700

   

  13.744.450

   

  11

  HÒA BÌNH

  4.358.400

  3.938.800

  2.494.800

  1.444.000

  100

  1.444.000

  5.075.218

  827.998

  9.842.016

   

  67.100

  9.909.116

   

  12

  SƠN LA

  3.575.300

  3.292.210

  1.859.710

  1.432.500

  100

  1.432.500

  6.093.077

  1.082.957

  10.468.244

   

  241.100

  10.709.344

   

  13

  LAI CHÂU

  1.470.000

  1.349.750

  809.530

  540.220

  100

  540.220

  3.930.363

  694.308

  5.974.421

  13.400

   

  5.961.021

   

  14

  ĐIỆN BIÊN

  1.168.400

  987.500

  514.800

  472.700

  100

  472.700

  5.895.899

  656.948

  7.540.347

   

  1.100

  7.541.447

   

  II

  ĐB SÔNG HỒNG

  481.414.500

  214.314.233

  81.323.280

  251.312.290

   

  132.990.953

  14.542.152

  4.327.037

  233.183.422

  27.600

  2.594.600

  235.750.422

   

  15

  HÀ NỘI

  235.521.000

  89.202.760

  38.011.410

  146.261.000

  35

  51.191 350

   

   

  89.202.760

   

  807.200

  90.009.960

   

  16

  HẢI PHÒNG

  75.789.200

  20.484.178

  7.091.020

  16.786.100

  78

  13.093.158

   

   

  20.184.178

   

  27.200

  20.211.378

   

  17

  QUẢNG NINH

  44.222.200

  24.122.975

  14.784.100

  14.367.500

  65

  9.338.875

   

   

  24.122.975

   

  509.100

  24.632.075

   

  18

  HI DƯƠNG

  12.997.500

  9.823.058

  3.206.000

  6.752.100

  98

  6.617.058

   

  1.454.707

  11.277.765

   

  118.000

  11.395.765

   

  19

  HƯNG YÊN

  13.593.900

  9.309.705

  2.982.450

  6.803.500

  93

  6.327.255

   

  101.993

  9.411.698

  26.200

   

  9.385.498

   

  20

  VĨNH PHÚC

  30.696.300

  14.659.049

  2.197.000

  23.513.300

  53

  12.462.049

   

  1.483.687

  16.142.736

   

  875.000

  17.017.736

   

  21

  BẮC NINH

  27.839.100

  18.692.418

  4.691.870

  16.868.130

  83

  14.000.548

   

   

  18.692.418

   

  7.600

  18.700.018

   

  22

  HÀ NAM

  9.409.800

  7.168.400

  1.947.440

  5.220.960

  100

  5.220.960

  1.051.010

   

  8.219410

   

  171.900

  8.391.310

   

  23

  NAM ĐỊNH

  5.365.400

  4.575.600

  2.755.100

  1.820.500

  100

  1.820.500

  6.297.179

  557.555

  11.430.334

  1.400

   

  11.428.934

   

  24

  NINH BÌNH

  18.620.200

  11.660.100

  1.792.800

  9.867.300

  100

  9.867.300

  2.407.537

   

  14.067.637

   

  74.000

  14.141.637

   

  25

  THÁI BÌNH

  7.359.900

  4.915.990

  1.864.090

  3.051.900

  100

  3.051.900

  4.786.426

  729.095

  10.431.511

   

  4.600

  10.436.111

   

  III

  BẮC TRUNG BỘ VÀ DHMT

  158.911.400

  102.482.469

  41.410.700

  69.204.330

   

  61.071.769

  50.152.132

  10.359.411

  162.994.012

   

  3.976.100

  166.970.112

   

  26

  THANH HÓA

  26.572.100

  13.181.600

  7.949.000

  5.232.600

  100

  5.232.600

  14.879.651

  1.455.324

  29.516.575

   

  223.500

  29.740.075

   

  27

  NGHỆ AN

  13.162.300

  10.311.400

  4.169.000

  6.142.400

  100

  6.142.400

  9.969.968

  1.719.160

  22.000.528

   

  43.000

  22.043.528

   

  28

  HÀ TĨNH

  10.364.600

  4.568.940

  1.932.940

  2.636.000

  100

  2.636.000

  5.950.191

  1.146 838

  11.665.969

   

  262.500

  11.928.469

   

  29

  QUẢNG BÌNH

  4.393.400

  3.834.500

  2.731.800

  1.102.700

  100

  1.102.700

  4.636.742

  433.540

  8.904.782

   

  166.600

  9.071.382

   

  30

  QUẢNG TRỊ

  2.861.100

  2.022.560

  878.320

  1.144.240

  100

  1.144 240

  3.579.576

  366.551

  5.968.687

   

  107.600

  6.076.287

   

  31

  THỪA THIÊN - HUẾ

  6.046.800

  5.044.400

  1.534.300

  3.510.100

  100

  3.510.100

  1.567.730

  960.404

  7.572.534

   

  232.300

  7.804.834

   

  32

  ĐÀ NẴNG

  21.142.800

  12.444.069

  4.800.590

  11.240.410

  68

  7.643.479

   

   

  12.444.069

   

  357.800

  12.801.869

   

  33

  QUẢNG NAM

  17.864.800

  12.783.940

  2.923.900

  10.955.600

  90

  9.860.040

   

  1.089.738

  13.873.678

   

  851.600

  14.725.278

   

  34

  QUẢNG NGÃI

  16.005.700

  9.241.068

  1.641.300

  8.636.100

  88

  7.599.768

   

  1.030.415

  10.271.483

   

  41.300

  10.312.783

   

  35

  BÌNH ĐỊNH

  10.030.500

  8.417.140

  4.628.540

  3.788.600

  100

  3.788.600

  3.134.820

  98.671

  11.650.631

   

  532.500

  12.183.131

   

  36

  PHÚ YÊN

  5.283.900

  4.804.470

  3.130.170

  1.674.300

  100

  1.674.300

  3.021.044

  207.802

  8.033.316

   

  100.500

  8.133.816

   

  37

  KHÁNH HÒA

  13.758.200

  8.231.412

  2.051.370

  8.584.780

  72

  6.181.042

   

  750.975

  8.983.387

   

  424.500

  9.407.887

   

  38

  NINH THUẬN

  3.105.300

  2.038.370

  527.870

  1.510.500

  100

  1.510.500

  1.517.285

  274.563

  3.830.218

   

  120.900

  3.951.118

   

  39

  BÌNH THUẬN

  8.319.900

  5.557.600

  2.511.600

  3.046.000

  100

  3.046.000

  1.895.125

  825.430

  8.278.155

   

  511.500

  8.789.655

   

  IV

  TÂY NGUYÊN

  22.907.000

  20.097.230

  9.972.930

  10.124.300

   

  10.124.300

  24.393.477

  1.613.941

  46.104.648

   

  432.600

  46.537.248

   

  40

  ĐẮK LẮK

  5.369.900

  4.666.000

  1.895.000

  2.771.000

  100

  2.771.000

  7.643.874

  829.780

  13.139.654

   

  94.600

  13.234.254

   

  41

  ĐĂK NÔNG

  2.344.700

  2.048.580

  1.129.880

  918.700

  100

  918.700

  3.182.715

  109.267

  5.340.562

   

  105.200

  5.445.762

   

  42

  GIA LAI

  4.552.300

  3.982.800

  1.938.600

  2.044.200

  100

  2.044.200

  6.067.170

  478.072

  10.528.042

   

  50.100

  10.578.142

   

  43

  KON TUM

  2.654.600

  2.200.900

  1.133.800

  1.067.100

  100

  1.067.100

  3.120.986

  149.939

  5.471.825

   

  83.900

  5.555.725

   

  44

  LÂM ĐỒNG

  7.985.500

  7.198.950

  3.875.650

  3.323.300

  100

  3.323.300

  4.378.732

  46.883

  11.624.565

   

  98.800

  11.723.365

   

  V

  ĐÔNG NAM BỘ

  553.005.000

  141.692.632

  62.236.860

  282.613.300

   

  79.455.772

  4.083.646

  239.047

  146.015.325

  500.000

  15.219.500

  160.734.825

   

  45

  HỒ CHÍ MINH

  364.893.000

  69.092.340

  33.522.000

  197.613.000

  18

  35.570.340

   

   

  69.092.340

   

  14.873.100

  83.965.440

   

  46

  ĐỒNG NAI

  47.184.700

  19.482.600

  7.798.400

  24.860.000

  47

  11.684.200

   

  239.047

  19.721.647

   

  5.400

  19.727.047

   

  47

  BÌNH DƯƠNG

  58.576.200

  20.192.072

  8.903.300

  31.357.700

  36

  11.288.772

   

   

  20.192.072

   

  204.500

  20.396.572

   

  48

  BÌNH PHƯỚC

  7.602.700

  6.143.900

  3.122.500

  3.021.400

  100

  3.021.400

  2.699.915

   

  8.843.815

   

  112.100

  8.955.915

   

  49

  TÂY NINH

  8.843.500

  7.252.960

  3.353.260

  3.899.700

  100

  3.899.700

  1.383.731

   

  8.636.691

   

  24.400

  8.661.091

   

  50

  BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  65.904.900

  19.528.760

  5.537.400

  21.861.500

  64

  13.991.360

   

   

  19.528.760

  500.000

   

  19.028.760

   

  VI

  ĐB SÔNG CỬU LONG

  96.305.300

  80.741.976

  36.392.470

  44.874.800

   

  44.349.506

  38.219.975

  4.344.798

  123.306.749

  34.400

  2.107.600

  125.379.949

   

  51

  LONG AN

  15.169.700

  11.541.400

  4.525.400

  7.016.000

  100

  7.016.000

  276.017

  221.262

  12.038.679

   

  126.600

  12.165.279

   

  52

  TIỀN GIANG

  10.512.300

  9.340.000

  3.063.450

  6.276.550

  100

  6.276.550

  1.981.237

   

  11.321.237

   

  1.600

  11.322.837

   

  53

  BẾN TRE

  4.897.000

  4.396.500

  2.121.500

  2.275.000

  100

  2.275.000

  3.751.852

   

  8.148.352

   

  166.600

  8.314.952

   

  54

  TRÀ VINH

  4.810.000

  4.493.150

  1.809.250

  2.683.900

  100

  2.683.900

  3.831.602

   

  8.124.752

  22.900

   

  8.301.852

   

  55

  VĨNH LONG

  7.441.700

  5.088.900

  2.494.800

  2.594.100

  100

  2.594.100

  1.336.965

  598.384

  7.024.249

   

  266.300

  7.290.549

   

  56

  CẦN THƠ

  11.607.400

  9.302.666

  3.991.360

  5.836.600

  91

  5.311.306

   

  898.893

  10.201.559

   

  654.600

  10.856.159

   

  57

  HẬU GIANG

  3.777.300

  2.863.890

  1.443.790

  1.420.100

  100

  1.420.100

  2.290.747

  388.752

  5.543.389

   

  47.000

  5.590.389

   

  58

  SÓC TRĂNG

  3.716.800

  3.375.860

  1.781.860

  1.594.000

  100

  1.594.000

  4.808.144

  647.317

  8.831.321

   

  214.700

  9.046.021

   

  59

  AN GIANG

  6.352.700

  5.513.500

  3.163.000

  2.350.500

  100

  2.350.500

  6.240.711

  651.519

  12.405.730

   

  204.800

  12.610.530

   

  60

  ĐỒNG THÁP

  8.140.900

  6.480.500

  3.145.100

  3.335.400

  100

  3.335.400

  4.883.126

  202.194

  11.565.820

  11.500

   

  11.554.320

   

  61

  KIÊN GIANG

  11.224.700

  10.435.710

  4.955.510

  5.480.200

  100

  5.480.200

  3.088.049

   

  13.523.759

   

  48.800

  13.572.559

   

  62

  BẠC LIÊU

  3.331.100

  3.013.900

  1.818.150

  1.195.750

  100

  1.195.750

  2.406.097

  398.721

  5.818.718

   

  286.600

  6.105.318

   

  63

  CÀ MAU

  5.323.700

  4.896.000

  2.079.300

  2.816.700

  100

  2.816.700

  3.325.428

  337.756

  8.559.184

   

  90.000

  8.649.184

   

  Ghi chú: Thu NSNN đã bao gồm tổng số thu từ hoạt động XNK (chưa trừ chi hoàn thuế GTGT); thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế NSTW hưởng 100%: thu tiền bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, tiền sử dụng đất NSTW hưởng 100%. Chưa bao gồm thu viện trợ

   

   

  Biểu số 22/CK-NSNN

  DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2021

  (Kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TNH, THÀNH PHỐ

  TỔNG SỐ

  BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ

  BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH

  A

  B

  1=2+3

  2

  3

   

  TỔNG SỐ

  120.083.127

  98.113.166

  21.969.961

  I

  MIỀN NÚI PHÍA BẮC

  25.681.383

  20.973.157

  4.708.226

  1

  HÀ GIANG

  2.550.208

  2.055.265

  494.943

  2

  TUYÊN QUANG

  1.434.804

  1.162.089

  272.715

  3

  CAO BẰNG

  1.968.167

  1.669.997

  298.170

  4

  LẠNG SƠN

  1.862.064

  1.493.584

  368.480

  5

  LÀO CAI

  1.777.950

  1.419.037

  358.913

  6

  YÊN BÁI

  1.773.276

  1.403.487

  369.789

  7

  THÁI NGUYÊN

  1.283.036

  1.179.467

  103.569

  8

  BẮC KẠN

  1.890.814

  1.720.297

  170.517

  9

  PHÚ THỌ

  1.778.817

  1.510.426

  268.391

  10

  BẮC GIANG

  1.630.382

  1.261.828

  368.554

  11

  HÒA BÌNH

  1.948.137

  1.626.911

  321.226

  12

  SƠN LA

  2.326.489

  1.754.054

  572.435

  13

  LAI CHÂU

  1.313.509

  980.917

  332.592

  14

  ĐIỆN BIÊN

  2.143.730

  1.735.798

  407.932

  II

  ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

  18.593.694

  16.149.033

  2.444.661

  15

  HÀ NỘI

  7.159.001

  6.793.995

  365.006

  16

  HẢI PHÒNG

  1.328.078

  1.242.152

  85.926

  17

  QUẢNG NINH

  2.093.850

  1.955.678

  138.172

  18

  HẢI DƯƠNG

  1.444.558

  665.531

  779.027

  19

  HƯNG YÊN

  602.283

  390.390

  211.893

  20

  VĨNH PHÚC

  784.331

  717.612

  66.719

  21

  BẮC NINH

  363.210

  307.526

  55.684

  22

  HÀ NAM

  1.034.139

  943.145

  90.994

  23

  NAM ĐỊNH

  1.353.909

  1.016.237

  337.672

  24

  NINH BÌNH

  1.215.372

  1.146.884

  68.488

  25

  THÁI BÌNH

  1.214.963

  969.883

  245.080

  III

  BẮC TRUNG BỘ VÀ DHMT

  32.804.123

  25.251.099

  7.553.024

  26

  THANH HÓA

  2.798.437

  2.053.793

  744.644

  27

  NGHỆ AN

  2.961.000