logo

Quyết định 1966/QĐ-BNTMT ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1966/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Tuấn Nhân
  Ngày ban hành: 30/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 1966/QĐ-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1.490.000 ĐỒNG/THÁNG)

  ------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

  Căn cứ Công văn số 8381/BTC-QLG ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2019;

  Xét đề nghị của Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tại Công văn số 251/CNTT-KHTC ngày 29 tháng 5 năm 2019 đề xuất ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2019;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

  Điều 2. Điều kiện áp dụng Bộ đơn giá.

  1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.

  2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, ký hợp đồng cho các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài thực hiện: sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định (đã loại trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu tố đầu vào: chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu…).

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với khối lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ: Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   


  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
  - Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá);
  - Kho bạc nhà nước Trung ương;
  - Lưu: VT, KHTC, LVH.3B

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Võ Tuấn Nhân

   

  THUYẾT MINH BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NSNN NĂM 2019 (THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1.490.000 ĐỒNG/THÁNG)

  (Kèm theo Quyết định số    1966/QĐ-BTNMT ngày  30  tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  I. Bộ đơn giá sản phẩm lĩnh vực môi trường, gồm:

  1. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường:

  1.1. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời;

  1.2. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc tiếng ồn và độ rung;

  1.3. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường nước mặt lục địa;

  1.4. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường đất;

  1.5. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường nước dưới đất;

  1.6. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc chất lượng nước mưa;

  1.7. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường nước biển;

  1.8. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường phóng xạ;

  1.9. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường khí thải;

  1.10. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường nước thải;

  1.11. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường trầm tích;

  1.12. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường chất thải;

  1.13. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường của trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục;

  1.14. Đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường của trạm quan trắc môi trường nước mặt tự động liên tục.

  2. Đơn giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường (hạng mục lập báo cáo chuyên đề về môi trường.

  II. Căn cứ tính đơn giá:

  1. Định mức kinh tế kỹ thuật:

  - Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

  - Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường.

  2. Cơ cấu tính giá sản phẩm: Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, cụ thể:

  - Đối với đơn giá không có khấu hao tài sản cố định, chi phí chung được xác định tỷ lệ trên chi phí trực tiếp (bao gồm: chi phí nhân công; chi phí vật liệu; chi phí công cụ dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu).

  - Đối với đơn giá có khấu hao tài sản cố định (áp dụng cho doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư) chi phí chung được xác định tỷ lệ trên chi phí trực tiếp (bao gồm: chi phí nhân công; chi phí vật liệu; chi phí công cụ dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định); đồng thời giá đầu vào của vật liệu công cụ dụng cụ, năng lượng, nhiên liệu đã loại trừ thuế GTGT.

  3. Chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp lương:

  3.1 Mức lương cơ sở: 1.490.000 đồng/tháng căn cứ vào Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (mức tiền lương cơ sở áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 là 1.490.000 đồng/tháng) và Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ vấp trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng nhà nước tổ chức chính trị xã hội và hội.

  3.2 Hệ số lương: Hệ số lương của kỹ sư và quan trắc viên môi trường tính theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT- BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường.

  3.3 Về các loại phụ cấp cần thiết tính trong đơn giá :

  - Căn cứ Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước;

  - Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05 tháng ^ 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ công chức viên chức;

  - Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  Cụ thể như sau:

  - Phụ cấp lưu động áp dụng hệ số 0 4 mức lương cơ sở đối với viên chức trực tiếp quan trắc môi trường;

  - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng hệ số 0,1 đối với viên chức trực tiếp quan trắc môi trường.

  3.5. Chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn:

  - Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

  - Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

  - Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

  - Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Thông tư hướng dẫn.

  (Mức trích từ ngày 01/6/2017 của người sử dụng lao động là 23,5% tiền lương đóng bảo hiểm, gồm: BHXH 17,5%; BHYT 3%, BHTN 1%, KPCĐ 2%).

  - Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  4. Chế độ Thuế:

  Căn cứ Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng và các Thông tư hướng dẫn. Công văn số 14573/BTC-TCT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính kiến về thuế GTGT đối với hoạt động điều tra cơ bản; Công văn số 4160/BTNMT-TC ngày 05 tháng 11 năm 2009 thực hiện Luật thuế GTGT đối với các hoạt động điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

  III. Phương pháp tính chi tiết các khoản mục chi phí trực tiếp

  1. Chi phí nhân công:

  - Đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật, bao gồm: lương cơ bản; phụ cấp lưu động (áp dụng hệ số 0,4 tiền lương cơ sở cho các công việc ngoại nghiệp); phụ cấp độc hại nguy hiểm (áp dụng hệ số 0,1 tiền lương cơ sở); các khoản đóng góp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ = 23,5%)

  - Ngày công lao động tháng là 26 ngày;

  - Đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật theo từng nội dung công việc, từng loại sản phẩm trong các bảng chi phí nhân công, đã tính theo số lượng định biên và cấp bậc kỹ thuật quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật (KT-KT);

  2. Chi phí vật liệu:

  - Đơn giá vật liệu: lấy theo đơn giá đã tính trong bộ đơn giá sản phẩm năm 2018 được ban hành tại Quyết định số 2219/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018 (theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng).

  - Định mức vật liệu là số lượng từng loại vật liệu theo quy định tại các định mức KT-KT.

  - Chi phí vật liệu của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm đã bao gồm hao hụt và vật liệu nhỏ là 8% theo quy định tại các định mức Kinh tế kỹ thuật.

  - Đối với các nội dung công việc định mức KT-KT tính cho bước công việc lớn và quy định hệ số phân bổ cho các bước công việc nhỏ đã phân bổ chi phí cho từng bước công việc nhỏ theo hệ số quy định tại các định mức KT-KT.

  3. Chi phí công cụ, dụng cụ :

  - Đơn giá công cụ dụng cụ: lấy theo đơn giá đã tính trong bộ đơn giá sản phẩm năm 2018 được ban hành tại Quyết định số 2219/QĐ-BTNMT ngày 10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

  - Đơn giá sử dụng công cụ, dụng cụ phân bổ một ca

  =

  Đơn giá công cụ, dụng cụ

  Niên hạn sử dụng công cụ, dụng cụ x 26 ngày theo định mức (tháng)

  - Định mức công cụ, dụng cụ là số lượng ca cần sử dụng, của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm theo quy định tại các định mức kinh tế kỹ thuật.

  - Chi phí công cụ, dụng cụ của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm, đã bao gồm công cụ nhỏ là 5% theo quy định tại Thông tư số 04/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

  4. Chi phí năng lượng:

  - Là chi phí sử dụng năng lượng dùng cho máy móc thiết bị vận hành trong thời gian tham gia sản xuất sản phẩm.

  - Đơn giá điện năng tính theo giá bán thực tế quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho đơn vị sự nghiệp tự thực hiện là 2.092 đồng/kwh, áp dụng cho doanh nghiệp thực hiện là 2.011 đồng/kwh.

  - Định mức tiêu hao điện năng của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm theo quy định tại các định mức kinh tế kỹ thuật.

  5 Chi phí nhiên liệu :

  - Là chi phí nhiên liệu dùng cho máy móc thiết bị vận hành trong thời gian tham gia sản xuất sản phẩm. Chi phí nhiên liệu không phát sinh trong Bộ đơn giá đã ban hành.

  6. Chi phí khấu hao tài sản cố định:

  - Nguyên giá thiết bị: cách tính theo nguyên tắc như mục vật liệu nêu trên;

  - Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca; máy nội nghiệp là 500 ca (theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)

  - Số năm sử dụng: theo quy định tại Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn khấu hao tài sản cố định tại cơ quan tổ chức đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  - Quyết định số 3182/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành chế độ tính hao mòn tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình trong các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  - Định mức sử dụng thiết bị là số lượng ca cần sử dụng, của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm theo quy định tại các định mức KT-KT.

  - Chi phí sử dụng thiết bị của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm đã bao gồm chi phí sử dụng tất cả các thiết bị theo quy định tại các định mức KT-KT (trừ tiêu hao điện năng).

  IV. Phần tổng hợp đơn giá sản phẩm và hướng dẫn áp dụng:

  1. Phần tổng hợp Đơn giá sản phẩm, bao gồm: các khoản mục chi phí trực tiếp (như cách tính nêu trên) và chi phí chung.

  Chi phí chung tính bằng 20% chi phí trực tiếp cho tất cả các nội dung công việc.

  2. Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá sản phẩm:

  - Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng được áp dụng đối với khối lượng sản phẩm hoàn thành, thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  - Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.

  - Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, kí hợp đồng cho các tổ chức bên ngoài: sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định (đã loại trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu tố đầu vào: chi phí vật liệu; chi phí công cụ dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu...).

  - Đối với các đơn vị thi công là đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước cấp tiền lương phụ cấp lương các khoản đóng góp theo chế độ chi thường xuyên (bao gồm đơn vị chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí nếu được thực hiện nhiệm vụ dự án) thì dự toán của nhiệm vụ dự án không tính chi phí công lao động kỹ thuật cho số biên chế, cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị trong thời gian tham gia nhiệm vụ, dự án và chi phí quản lý chung phải trừ kinh phí chi thường xuyên của số biên chế cán bộ viên chức trong thời gian tham gia nhiệm vụ dự án và không tính chi phí khấu hao tài sản cố định; trường hợp cán bộ viên chức của cơ quan đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ đã được ngân sách nhà nước cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc theo chế độ quy định đã có trong thiết bị làm việc như: bàn, ghế, máy tính... thì không tính các chi phí thiết bị, công cụ trên trong đơn giá. Không tính vào giá các khoản chi phí khác đã được ngân sách nhà nước bảo đảm.

  - Các khoản phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút, phụ cấp độc hại, nguy hiểm phụ cấp lưu động phụ cấp khu vực tiền lương làm việc vào ban đêm làm thêm giờ xác định theo đúng quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với từng đối tượng cụ thể.

  - Đơn giá phụ cấp khu vực (PCKV) 0,1: áp dụng đối với khu vực thi công có PCKV 0,1 thì đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) cộng thêm cột PCKV 0,1 tương ứng với cột đơn giá; khu vực thi công có PCKV 0,2 thì nhân với 2 rồi cộng vào đơn giá tương ứng. Trường hợp địa bàn thi công trên phạm vi rộng có nhiều mức PCKV thì tính bình quân chung trong toàn khu vực thi công theo phương pháp bình quân gia quyền.

  - Đơn giá phụ cấp đặc biệt (PCĐB) 1%: áp dụng đối với khu vực thi công có PCĐB 1% thì đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) cộng thêm cột PCĐB 1% tương ứng với cột đơn giá; khu vực thi công có PCĐB 2% thì nhân với 2 rồi cộng vào đơn giá tương ứng. Trường hợp khu vực thi công trên phạm vi rộng có nhiều mức PCĐB thì tính bình quân chung trong toàn khu vực thi công theo phương pháp bình quân gia quyền.

  - Đối với sản phẩm, dịch vụ có sử dụng các dữ liệu đã được tính chi phí trong sản phẩm khác thì không tính trong đơn giá sản phẩm chi phí để tạo ra dữ liệu.

  - Khi đơn vị thực hiện quyết toán, thanh tra, kiểm toán với cơ quan có thẩm quyền trường hợp có những khoản chi phí không được coi là hợp lý, hợp lệ để tính vào trong chi phí theo kết luận của các cơ quan này thì phải giảm trừ phần chi phí đó và xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật về kế toán kiểm toán, thuế và pháp luật có liên quan./.

   

  1. ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  1.1 ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA

   

  Mức lương cơ sở: 1490000 đồng/tháng

  Số ngày làm việc: 26 ngày

  Áp dụng với đơn vị sự nghiệp

  Đơn vị tính: Đồng

   

  ]

  Tên sản phẩm

  ĐVT

  Chi phí trực tiếp

  Chi phí chung

  Đơn giá (Ko KH)

  Đơn giá (Có KH)

   

   

   

   

   

   

  Chi phí nhân công

  Vật liệu

  Công cụ, dụng cụ

  Năng lượng

  Nhiên liệu

  Khấu hao TSCĐ

  Tổng CP trực tiếp

   

   

   

   

   

   

   

  LĐKT

  LĐPT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

  (9)

  (10)= 8+9

   

   

   

   

   

   

   

  1

  HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Công tác quan trắc môi trường không khí tại hiện trường (1KK)

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  1KK1a -Nhiệt độ

  Thông số

  52.595

   

  6.156

  1.422

   

   

  384

  60.173

  12.035

  72.207

  72.083

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  1KK1b -Độ ẩm

  Thông số

  52.595

   

  6.156

  1.422

   

   

  384

  60.173

  12.035

  72.207

  72.083

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  1KK2a -Tốc độ gió

  Thông số

  52.595

   

  6.156

  1.422

   

   

  354

  60.173

  12.035

  72.207

  72.050

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  1KK2b -Hướng gió

  Thông số

  52.595

   

  6.156

  1.422

   

   

  354

  60.173

  12.035

  72.207

  72.050

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  1KK3 -Áp suất khí quyển

  Thông số

  52.595

   

  6.156

  1.422

   

   

  354

  60.173

  12.035

  72.207

  72.050

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  1KK4a -TSP

  Thông số

  182.803

   

  12.042

  4.532

  2.636

   

  8.610

  202.013

  40.403

  242.415

  249.995

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  1KK4b -Pb

  Thông số

  182.803

   

  12.042

  4.532

  2.636

   

  8.610

  202.013

  40.403

  242.415

  249.995

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  1KK4c -PM10

  Thông số

  433.762

   

  12.042

  4.532

  2.636

   

  8.610

  452.971

  90.594

  543.566

  551.145

   

   

   

   

   

   

  1.1.9

  1KK4d -PM2,5

  Thông số

  433.762

   

  12.042

  4.532

  2.636

   

  8.610

  452.971

  90.594

  543.566

  551.145

   

   

   

   

   

   

  1.1.10

  1KK5a -CO (TCVN 7725: 2007)

  Thông số

  117.516

   

  206.096

  20.973

   

   

  49.023

  344.585

  68.917

  413.502

  442.493

   

   

   

   

   

   

  1.1.11

  1KK5b -CO (TCVN 5972:1995)

  Thông số

  117.516

   

  18.932

  21.078

  2.636

   

  2.399

  160.163

  32.033

  192.196

  190.444

   

   

   

   

   

   

  1.1.12

  1KK5c -CO (Phương pháp lấy mẫu hấp thụ - so màu

  Thông số

  117.516

   

  43.772

  21.078

  2.636

   

  2.399

  185.003

  37.001

  222.004

  217.542

   

   

   

   

   

   

  1.1.13

  1KK6 -NO2

  Thông số

  117.516

   

  28.575

  17.200

  3.870

   

  3.464

  167.161

  33.432

  200.594

  199.240

   

   

   

   

   

   

  1.1.14

  1KK7 -SO2

  Thông số

  117.516

   

  24.618

  17.412

  3.870

   

  3.464

  163.416

  32.683

  196.099

  195.154

   

   

   

   

   

   

  1.1.15

  1KK8 -O3

  Thông số

  117.516

   

  9.990

  115.907

  5.983

   

  5.088

  249.396

  49.879

  299.276

  290.723

   

   

   

   

   

   

  1.1.16

  1KK9 -Amoniac (NH3)

  Thông số

  156.689

   

  9.687

  17.176

  5.983

   

  5.088

  189.534

  37.907

  227.441

  229.692

   

   

   

   

   

   

  1.1.17

  1KK10 -Hydrosunfua (H2S)

  Thông số

  156.689

   

  6.826

  17.176

  5.983

   

  5.088

  186.674

  37.335

  224.008

  226.571

   

   

   

   

   

   

  1.1.18

  1KK11a -Hơi axit (HCl)

  Thông số

  156.689

   

  11.315

  17.176

  5.983

   

  5.088

  191.163

  38.233

  229.396

  231.469

   

   

   

   

   

   

  1.1.19

  1KK11b -Hơi axit (HF)

  Thông số

  156.689

   

  11.315

  17.176

  5.983

   

  5.088

  191.163

  38.233

  229.396

  231.469

   

   

   

   

   

   

  1.1.20

  1KK11c -Hơi axit (HNO3)

  Thông số

  156.689

   

  11.315

  17.176

  5.983

   

  5.088

  191.163

  38.233

  229.396

  231.469

   

   

   

   

   

   

  1.1.21

  1KK11d -Hơi axit (H2SO4)

  Thông số

  156.689

   

  11.315

  17.176

  5.983

   

  5.088

  191.163

  38.233

  229.396

  231.469

   

   

   

   

   

   

  1.1.22

  1KK11đ -Hơi axit (HCN)

  Thông số

  156.689

   

  11.315

  17.270

  5.983

   

  5.088

  191.257

  38.251

  229.509

  231.572

   

   

   

   

   

   

  1.1.23

  1KK12a -Benzen (C6H6)

  Thông số

  156.689

   

  5.840

  17.270

  5.983

   

  5.088

  185.782

  37.156

  222.939

  225.578

   

   

   

   

   

   

  1.1.24

  1KK12b -Toluen (C6H5CH3)

  Thông số

  156.689

   

  6.307

  17.244

  5.983

   

  5.088

  186.223

  37.245

  223.467

  226.080

   

   

   

   

   

   

  1.1.25

  1KK12c -Xylen (C6H4(CH3)2

  Thông số

  156.689

   

  6.307

  17.270

  5.983

   

  5.088

  186.249

  37.250

  223.499

  226.109

   

   

   

   

   

   

  1.1.26

  1KK12d -Styren  ((C6H5CHCH2)

  Thông số

  156.689

   

  6.307

  17.270

  5.983

   

  5.088

  186.249

  37.250

  223.499

  226.109

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Công tác phân tích các thông số môi trường không khí trong phòng

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  2KK4a-TSP

  Thông số

  38.853

   

  79.218

  1.257

  3.460

   

  3.240

  122.788

  24.558

  147.346

  141.724

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  2KK4b-Pb

  Thông số

  120.489

   

  57.618

  108.999

  25.029

   

  81.433

  312.135

  62.427

  374.562

  442.495

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  2KK4c-PM10

  Thông số

  38.853

   

  79.218

  1.257

  24.422

   

  81.433

  143.750

  28.750

  172.500

  249.896

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  2KK4d-PM2,5

  Thông số

  38.853

   

  79.218

  1.257

  24.422

   

  81.433

  143.750

  28.750

  172.500

  249.896

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  2KK5a-CO (TCVN 5972:1995)

  Thông số

  120.489

   

  252.688

  50.781

  58.605

   

  81.789

  482.563

  96.513

  579.076

  628.808

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  2KK5b-CO ( Phương pháp lấy mẫu hấp thụ và so màu)

  Thông số

  120.489

   

  76.179

  24.319

  14.481

   

  31.416

  235.469

  47.094

  282.562

  304.293

   

   

   

   

   

   

  1.2.7

  2KK6-NO2

  Thông số

  108.812

   

  50.761

  24.319

  14.481

   

  34.552

  198.373

  39.675

  238.047

  265.971

   

   

   

   

   

   

  1.2.8

  2KK7-SO2

  Thông số

  108.812

   

  44.386

  24.322

  12.529

   

  32.515

  190.048

  38.010

  228.058

  254.668

   

   

   

   

   

   

  1.2.9

  2KK8-O3

  Thông số

  120.489

   

  18.306

  2.287

  11.985

   

  14.123

  153.067

  30.613

  183.681

  195.535

   

   

   

   

   

   

  1.2.10

  2KK9-NH3

  Thông số

  108.812

   

  60.885

  16.759

  12.196

   

  34.686

  198.652

  39.730

  238.382

  266.422

   

   

   

   

   

   

  1.2.11

  2KK10-H2S

  Thông số

  108.812

   

  69.800

  16.759

  12.196

   

  34.737

  207.567

  41.513

  249.081

  276.204

   

   

   

   

   

   

  1.2.12

  2KK11a-Hơi axit (HCl)

  Thông số

  108.812

   

  43.239

  16.759

  8.422

   

  29.505

  177.232

  35.446

  212.678

  237.403

   

   

   

   

   

   

  1.2.13

  2KK11b-Hơi axit (HF)

  Thông số

  108.812

   

  43.239

  16.759

  8.422

   

  29.505

  177.232

  35.446

  212.678

  237.403

   

   

   

   

   

   

  1.2.14

  2KK11c-Hơi axit (HNO3)

  Thông số

  108.812

   

  43.239

  16.759

  8.422

   

  29.505

  177.232

  35.446

  212.678

  237.403

   

   

   

   

   

   

  1.2.15

  2KK11d-Hơi axit (H2SO4)

  Thông số

  108.812

   

  43.239

  16.759

  8.422

   

  29.505

  177.232

  35.446

  212.678

  237.403

   

   

   

   

   

   

  1.2.16

  2KK11 đ-Hơi axit (HCN)

  Thông số

  108.812

   

  43.239

  16.759

  8.422

   

  29.505

  177.232

  35.446

  212.678

  237.403

   

   

   

   

   

   

  1.2.17

  2KK12a-Benzen

  Thông số

  185.034

   

  285.066

  263.413

  16.765

   

  83.919

  750.278

  150.056

  900.334

  930.220

   

   

   

   

   

   

  1.2.18

  2KK12b-Toluen

  Thông số

  185.034

   

  285.066

  263.413

  16.765

   

  83.919

  750.278

  150.056

  900.334

  930.220

   

   

   

   

   

   

  1.2.19

  2KK12c-Xylen

  Thông số

  185.034

   

  285.066

  263.413

  16.765

   

  83.919

  750.278

  150.056

  900.334

  930.220

   

   

   

   

   

   

  1.2.20

  2KK12d-Styren ((C6H5CHCH2)

  Thông số

  185.034

   

  285.066

  263.413

  16.765

   

  83.919

  750.278

  150.056

  900.334

  930.220

   

   

   

   

   

   

  2

  HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Công tác quan trắc tiếng ồn tại hiện trường (1TO)

   

   

   

   

   

   

  2.1.1

  Tiếng ồn giao thông

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.1

  1TO1a-Mức ồn trung bình (LAeq)

  Thông số

  71.720

   

  13.014

  701

   

   

  682

  85.435

  17.087

  102.522

  101.770

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.2

  1TO1b-Mức ồn cực đại (LAmax)

  Thông số

  71.720

   

  13.014

  701

   

   

  682

  85.435

  17.087

  102.522

  101.770

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.3

  1TO2-Cường độ dòng xe

  Thông số

  191.253

   

  14.364

  1.053

   

   

   

  206.669

  41.334

  248.003

  246.321

   

   

   

   

   

   

  2.1.2

  Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị

   

   

   

   

   

   

  2.1.2.1

  1TO3a- Mức ồn trung bình (LAeq)

  Thông số

  71.720

   

  13.014

  775

   

   

  703

  85.509

  17.102

  102.611

  101.874

   

   

   

   

   

   

  2.1.2.2

  1TO3b- Mức ồn cực đại (LAmax)

  Thông số

  71.720

   

  13.014

  775

   

   

  703

  85.509

  17.102

  102.611

  101.874

   

   

   

   

   

   

  2.1.2.3

  1TO4-Mức ồn theo tần số (dải Octa)

  Thông số

  107.580

   

  13.014

  1.133

   

   

  808

  121.726

  24.345

  146.072

  145.409

   

   

   

   

   

   

  2.1.2.4

  1TO3c-Mức ồn phân vị (LA50)

  Thông số

  71.720

   

  13.014

  775

   

   

  703

  85.509

  17.102

  102.611

  101.874

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Công tác xử lý số liệu tiếng ồn tại phòng thí nghiệm (2TO)

   

   

   

   

   

   

  2.2.1

  Tiếng ồn giao thông

   

   

   

   

   

   

  2.2.1.1

  2TO1a-Mức ồn trung bình (LAeq)

  Thông số

  38.940

   

  17.982

  104

  1.598

   

  1.030

  58.625

  11.725

  70.350

  69.326

   

   

   

   

   

   

  2.2.1.2

  2TO1b-Mức ồn cực đại (LAmax)

  Thông số

  38.940

   

  17.982

  104

  1.598

   

  1.030

  58.625

  11.725

  70.350

  69.326

   

   

   

   

   

   

  2.2.1.3

  2TO2-Cường độ dòng xe

  Thông số

  58.410

   

  17.982

  137

  2.985

   

  1.770

  79.514

  15.903

  95.417

  95.046

   

   

   

   

   

   

  2.2.2

  Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị

   

   

   

   

   

   

  2.2.2.1

  2TO3a- Mức ồn trung bình(LAeq)

  Thông số

  38.940

   

  17.982

  104

  1.598

   

  1.030

  58.625

  11.725

  70.350

  69.326

   

   

   

   

   

   

  2.2.2.2

  2TO3b- Mức ồn cực đại (LAmax)

  Thông số

  38.940

   

  17.982

  104

  1.598

   

  1.030

  58.625

  11.725

  70.350

  69.326

   

   

   

   

   

   

  2.2.2.3

  2TO3c- Mức ồn phân vị (LA50)

  Thông số

  38.940

   

  17.982

  104

  1.598

   

  1.030

  58.625

  11.725

  70.350

  69.326

   

   

   

   

   

   

  2.2.2.4

  2TO4- Mức ồn theo tần số (dải Octa)

  Thông số

  68.145

   

  17.982

  137

  3.174

   

  1.792

  89.437

  17.887

  107.325

  106.958

   

   

   

   

   

   

  2.3

  HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐỘ RUNG

   

   

   

   

   

   

  2.3.1

  Công tác quan trắc (lộ rung tại hiện trường (IĐR)

   

   

   

   

   

   

  2.3.1.1

  1ĐR01-Độ rung

   

  107.580

   

  11.448

  1.694

   

   

  1.959

  120.722

  24.144

  144.866

  145.569

   

   

   

   

   

   

  2.3.2

  Công tác phân tích độ rung trong phòng thí nghiệm (2ĐR)

   

   

   

   

   

   

  2.3.2.1

  2ĐR01-Độ rung

   

  38.940

   

  17.982

  137

  3.174

   

  1.770

  60.232

  12.046

  72.279

  71.887

   

   

   

   

   

   

  3

  HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA

   

   

   

   

   

   

  3.1

  Công tác quan trắc môi trường nước mặt lục địa tại hiện trường (1NM)

   

   

   

   

   

   

  3.1.1

  1NM1a1-Nhiệt độ nước

  Thông số

  42.548

   

  61.074

  3.378

   

   

  7.633

  107.000

  21.400

  128.400

  129.978

   

   

   

   

   

   

  3.1.2

  1NM1a2-pH

  Thông số

  42.548

   

  89.586

  3.378

   

   

  7.633

  135.512

  27.102

  162.614

  160.799

   

   

   

   

   

   

  3.1.3

  1NM1b1-Thế oxi hóa khử (ORP)

  Thông số

  42.548

   

  63.526

  3.350

   

   

  7.633

  109.423

  21.885

  131.308

  132.622

   

   

   

   

   

   

  3.1.4

  1NM2a-Oxy hòa tan (DO)

  Thông số

  42.548

   

  75.870

  3.887

   

   

  7.633

  122.304

  24.461

  146.765

  146.674

   

   

   

   

   

   

  3.1.5

  1NM2b-Độ đục

  Thông số

  42.548

   

  93.118

  3.456

   

   

  7.633

  139.121

  27.824

  166.945

  165.019

   

   

   

   

   

   

  3.1.6

  1NM3a-Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  Thông số

  42.548

   

  86.616

  3.456

   

   

  7.633

  132.619

  26.524

  159.143

  157.927

   

   

   

   

   

   

  3.1.7

  1NM3b-Độ dẫn điện (EC)

  Thông số

  42.548

   

  86.616

  3.456

   

   

  7.633

  132.619

  26.524

  159.143

  157.927

   

   

   

   

   

   

  3.1.8

  1NM4-Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Tổng chất

  Thông số

  182.803

   

  285.477

  10.188

   

   

  22.356

  478.468

  95.694

  574.162

  567.145

   

   

   

   

   

   

  3.1.9

  1NM5-Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

  Thông số

  46.624

   

  35.078

  2.127

   

   

  1.669

  83.829

  16.766

  100.595

  99.036

   

   

   

   

   

   

  3.1.10

  1NM6a-Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)

  Thông số

  46.624

   

  39.690

  2.261

   

   

  1.669

  88.575

  17.715

  106.290

  103.817

   

   

   

   

   

   

  3.1.11

  1NM6b-Nhu cầu oxy hóa học (COD)

  Thông số

  46.624

   

  39.690

  2.261

   

   

  1.669

  88.575

  17.715

  106.290

  103.817

   

   

   

   

   

   

  3.1.12

  1NM7a-Amoni (NH4+); Nitrit (NO2-); Nitrat (NO3-); Tổng N, Tổng P; Sulphat (SO42-), Florua (F-), Crom (VI), Photphat (PO43-); Clorua (Cl-)(Định mức tính cho 01 thông số)

  Thông số

  52.230

   

  38.427

  2.261

   

   

  2.698

  92.918

  18.584

  111.502

  110.289

   

   

   

   

   

   

  3.1.13

  1NM7b-Kim loại nặng Pd, Cd, Hg, As, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni

  Thông số

  39.172

   

  38.427

  2.261

   

   

  2.698

  79.861

  15.972

  95.833

  94.620

   

   

   

   

   

   

  3.1.14

  1NM8-Tổng Dầu, mỡ

  Thông số Thông số

  52.230

   

  46.926

  2.252

   

   

  1.669

  101.407

  20.281 17.907

  121.689

  118.427

   

   

   

   

   

   

  3.1.15

  1NM9a-Coliform

   

  52.230

   

  35.046

  2.261

   

   

  1.669

  89.537

   

  107.444

  105.477

   

   

   

   

   

   

  3.1.16

  1NM9b-E.Coli

  Thông số

  52.230

   

  32.454

  2.261

   

   

  1.669

  86.945

  17.389

  104.333

  102.629

   

   

   

   

   

   

  3.1.17

  1NM10-Tổng cacbon hữu cơ (TOC)

  Thông số

  52.230

   

  35.035

  2.261

   

   

  2.987

  89.526

  17.905

  107.431

  106.904

   

   

   

   

   

   

  3.1.18

  1NM11 -Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ

  Thông số

  57.835

   

  36.342

  2.261

   

   

  682

  96.438

  19.288

  115.725

  112.541

   

   

   

   

   

   

  3.1.19

  1NM12-Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ

  Thông số

  57.835

   

  36.342

  2.261

   

   

  682

  96.438

  19.288

  115.725

  112.541

   

   

   

   

   

   

  3.1.20

  1NM13-Xyanua (CN-)

  Thông số

  52.230

   

  38.297

  2.261

   

   

  3.286

  92.787

  18.557

  111.345

  110.788

   

   

   

   

   

   

  3.1.21

  1NM14-Chất hoạt động bề mặt

  Thông số

  57.835

   

  38.297

  2.261

   

   

   

  98.393

  19.679

  118.071

  113.930

   

   

   

   

   

   

  3.1.22

  1NM15-Phenol

  Thông số

  57.835

   

  38.297

  2.261

   

   

   

  98.393

  19.679

  118.071

  113.930

   

   

   

   

   

   

  3.2

  Công tác phân tích môi trường nước mặt lục địa trong phòng thí nghiệm (2NM)

   

   

   

   

   

   

  3.2.1

  2NM5-Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

  Thông số

  79.334

   

  5.659

  1.926

  8.786

   

  5.882

  95.706

  19.141

  114.847

  119.479

   

   

   

   

   

   

  3.2.2

  2NM6a-Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)

  Thông số

  77.105

   

  17.914

  62.709

  9.433

   

  14.064

  167.160

  33.432

  200.592

  206.111

   

   

   

   

   

   

  3.2.3

  2NM6b-Nhu cầu oxy hóa học (COD)

  Thông số

  94.239

   

  57.604

  20.328

  14.002

   

  19.071

  186.173

  37.235

  223.408

  234.185

   

   

   

   

   

   

  3.2.4

  2NM7a-Amoni (NH4+)

  Thông số

  85.672

   

  48.250

  39.528

  14.115

   

  10.096

  187.565

  37.513

  225.078

  224.977

   

   

   

   

   

   

  3.2.5

  2NM7b-Nitrit (NO2-)

  Thông số

  85.672

   

  94.307

  41.185

  14.115

   

  12.496

  235.279

  47.056

  282.335

  279.648

   

   

   

   

   

   

  3.2.6

  2NM7c-Nitrat (NO3-)

  Thông số

  85.672

   

  23.357

  41.355

  14.115

   

  12.496

  164.499

  32.900

  197.398

  202.433

   

   

   

   

   

   

  3.2.7

  2NM7d-Tổng P

  Thông số

  136.290

   

  18.351

  34.912

  23.531

   

  17.938

  213.084

  42.617

  255.701

  266.895

   

   

   

   

   

   

  3.2.8

  2NM7đ-Tổng N

  Thông số

  155.760

   

  31.939

  24.441

  29.198

   

  17.986

  241.338

  48.268

  289.606

  299.894

   

   

   

   

   

   

  3.2.9

  2NM7e1-Kim loại nặng (Pb)

  Thông số

  196.250

   

  61.668

  99.649

  52.838

   

  25.452

  410.405

  82.081

  492.486

  496.895

   

   

   

   

   

   

  3.2.10

  2NM7e2-Kim loại nặng (Cd)

  Thông số

  196.250

   

  61.668

  99.649

  52.838

   

  25.452

  410.405

  82.081

  492.486

  496.895

   

   

   

   

   

   

  3.2.11

  2NM7g1-Kim loại nặng (As)

  Thông số

  196.250

   

  88.420

  114.240

  53.348

   

  27.516

  452.258

  90.452

  542.710

  544.804

   

   

   

   

   

   

  3.2.12

  2NM7g2-Kim loại nặng (Hg)

  Thông số

  196.250

   

  87.394

  117.185

  53.348

   

  27.516

  454.177

  90.835

  545.012

  546.897

   

   

   

   

   

   

  3.2.13

  2NM7h1-Kim loại (Fe)

  Thông số

  136.290

   

  41.364

  44.206

  41.396

   

  25.787

  263.256

  52.651

  315.908

  330.192

   

   

   

   

   

   

  3.2.14

  2NM7h2-Kim loại (Cu)

  Thông số

  136.290

   

  41.364

  44.206

  41.396

   

  25.787

  263.256

  52.651

  315.908

  330.192

   

   

   

   

   

   

  3.2.15

  2NM7h3 -Kim loại (Zn)

  Thông số

  136.290

   

  41.364

  44.206

  41.396

   

  25.787

  263.256

  52.651

  315.908

  330.192

   

   

   

   

   

   

  3.2.16

  2NM7h4-Kim loại (Mn)

  Thông số

  136.290

   

  41.364

  44.206

  41.396

   

  25.787

  263.256

  52.651

  315.908

  330.192

   

   

   

   

   

   

  3.2.17

  2NM7h5-Kim loại (Cr)

  Thông số

  136.290

   

  41.364

  44.206

  41.396

   

  25.787

  263.256

  52.651

  315.908

  330.192

   

   

   

   

   

   

  3.2.18

  2NM7h6-Kim loại (Ni)

  Thông số

  136.290

   

  41.364

  44.206

  41.396

   

  25.787

  263.256

  52.651

  315.908

  330.192

   

   

   

   

   

   

  3.2.19

  2NM7i-Sulphat (SO42-)

  Thông số

  116.820

   

  66.139

  22.670

  10.583

   

  12.175

  216.212

  43.242

  259.455

  261.895

   

   

   

   

   

   

  3.2.20

  2NM7k-Photphat (PO43-)

  Thông số

  116.820

   

  16.299

  23.001

  16.462

   

  10.591

  172.582

  34.516

  207.099

  212.571

   

   

   

   

   

   

  3.2.21

  2NM7l-Clorua (Cl-)

  Thông số

  97.350

   

  73.682

  16.815

  8.422

   

  11.772

  196.269

  39.254

  235.523

  237.575

   

   

   

   

   

   

  3.2.22

  2NM7m-Florua (F-)

  Thông số

  97.350

   

  81.346

  23.001

  16.836

   

  14.604

  218.533

  43.707

  262.239

  264.953

   

   

   

   

   

   

  3.2.23

  2NM7n-Crom (VI)

  Thông số

  97.350

   

  33.620

  23.001

  16.836

   

  12.595

  170.808

  34.162

  204.969

  210.697

   

   

   

   

   

   

  3.2.24

  2NM8-Tổng Dầu, mỡ

  Thông số

  196.250

   

  199.104

  36.988

  35.750

   

  14.107

  468.093

  93.619

  561.711

  547.449

   

   

   

   

   

   

  3.2.25

  2NM9a1-Coliform (TCVN 6187­2:2009)

  Thông số

  155.760

   

  224.824

  3.267

  45.083

   

  23.122

  428.933

  85.787

  514.720

  510.147

   

   

   

   

   

   

  3.2.26

  2NM9a2-Coliform (TCVN 6187-2:1995)

  Thông số

  155.760

   

  232.149

  3.267

  45.083

   

  23.122

  436.259

  87.252

  523.510

  518.139

   

   

   

   

   

   

  3.2.27

  2NM9b1-E.Coli (TCVN 6187-1:2009)

  Thông số

  155.760

   

  224.824

  3.267

  45.083

   

  23.122

  428.933

  85.787

  514.720

  510.147

   

   

   

   

   

   

  3.2.28

  2NM9b2-E.Coli (TCVN 6187-2:1995)

  Thông số

  155.760

   

  232.149

  3.267

  45.083

   

  23.122

  436.259

  87.252

  523.510

  518.139

   

   

   

   

   

   

  3.2.29

  2NM10-Tổng cacbon hữu cơ (TOC)

  Thông số

  155.760

   

  39.73 1

  35.090

  38.028

   

  13.245

  268.609

  53.722

  322.33 1

  324.473

   

   

   

   

   

   

  3.2.30

  2NM11 -Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ

  Thông số

  327.084

   

  1.364.148

  161.916

  106.276

   

  45.392

  1.959.423

  391.885

  2.351.308

  2.222.764

   

   

   

   

   

   

  3.2.31

  2NM12-Hóa chất BVTV nhóm photpho hữu cơ

  Thông số

  327.084

   

  1.364.148

  161.916

  106.276

   

  45.392

  1.959.423

  391.885

  2.351.308

  2.222.764

   

   

   

   

   

   

  3.2.32

  2NM13-Xyanua (CN )

  Thông số

  130.833

   

  157.611

  36.386

  44.304

   

  15.628

  369.135

  73.827

  442.962

  434.018

   

   

   

   

   

   

  3.2.33

  2NM14-Chất hoạt động bề mặt

  Thông số

  218.056

   

  243.436

  58.064

  40.959

   

  13.775

  560.515

  112.103

  672.618

  650.290

   

   

   

   

   

   

  3.2.34

  2NM15-Phenol

  Thông số

  218.056

   

  148.252

  49.220

  47.219

   

  15.628

  462.746

  92.549

  555.295

  545.655

   

   

   

   

   

   

  3.2.35

  2NM16-Phân tích đồng thời các kim loại

  Thông số

  218.056

   

  890.568

  29.370

  79.661

   

  54.630

  1.217.655

  243.531

  1.461.186

  1.411.743

   

   

   

   

   

   

   

  1.2 ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT

  Mức lương cơ sở: 1490000 đồng/tháng

  Số ngày làm việc: 26 ngày

  Áp dụng với đơn vị sự nghiệp

  Đơn vị tính: Đồng

   

  TT

  Tên sản phẩm

  ĐVT

  Chi phí trực tiếp

  Chi phí chung

  Đơn giá (Ko KH)

  Đơn giá (Có Kh)

   

   

   

   

   

   

  Chi phí nhân công

  Vật liệu

  Công cụ, dụng cụ

  Năng lượng

  Nhiên liệu

  Khấu hao TSCĐ

  Tổng CP trực tiếp

   

   

   

   

   

   

   

  LĐKT

  LĐPT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

  (9)

  (10)= 8+9

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hoạt động lấy mẫu đất tại hiện trường

   

   

   

   

   

   

  1.1

  1Đ1-Cl-, SO42-, HCO3-, Tổng P2O5, Tổng K2O, P2O5 dễ tiêu, K2O dễ tiêu, Tổng N, Tổng P, Tổng muối, Tổng các bon hữu cơ

  Thông số

  51.287

   

  6.664

  1.510

   

   

  1.263

  59.460

  11.892

  71.352

  72.121

   

   

   

   

   

   

  1.2

  1Đ2-Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe3+, Mn2+, KLN

  Thông số

  51.287

   

  6.664

  1.518

   

   

  1.263

  59.468

  11.894

  71.362

  72.129

   

   

   

   

   

   

  1.3

  1Đ3-Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ*

  Thông số

  78.344

   

  9.450

  1.541

   

   

  1.263

  89.336

  17.867

  107.203

  107.664

   

   

   

   

   

   

  1.4

  1Đ4-Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid**

  Thông số

  78.344

   

  9.450

  1.519

   

   

  1.263

  89.313

  17.863

  107.176

  107.640

   

   

   

   

   

   

  1.5

  1Đ5-Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ

  Thông số

  78.344

   

  9.450

  1.519

   

   

  1.263

  89.313

  17.863

  107.176

  107.640

   

   

   

   

   

   

  1.6

  1Đ6-PCBs

   

  78.344

   

  9.450

  1.519

   

   

  1.263

  89.313

  17.863

  107.176

  107.640

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động phân tích đất trong phòng thí nghiệm

   

   

   

   

   

   

  2.1

  2Đ1a-Cl-

  Thông số

  77.105

   

  88.370

  12.334

  12.339

   

  24.042

  190.148

  38.030

  228.177

  242.075

   

   

   

   

   

   

  2.2

  2Đ1b-SO42-

  Thông số

  77.105

   

  88.754

  5.553

  19.577

   

  26.057

  190.990

  38.198

  229.188

  245.192

   

   

   

   

   

   

  2.3

  2Đ1c-HCO3-

  Thông số

  77.105

   

  88.754

  5.855

  19.577

   

  26.057

  191.291

  38.258

  229.550

  245.521

   

   

   

   

   

   

  2.4

  2Đ1đ-Tổng K2O

  Thông số

  77.105

   

  38.796

  27.927

  27.736

   

  37.957

  171.564

  34.313

  205.876

  236.983

   

   

   

   

   

   

  2.5

  2Đ1h-Tổng N

  Thông số

  146.025

   

  46.363

  38.655

  23.154

   

  39.995

  254.198

  50.840

  305.038

  336.870

   

   

   

   

   

   

  2.6

  2Đ1k-Tổng P

  Thông số

  146.025

   

  26.809

  27.893

  23.154

   

  39.995

  223.882

  44.776

  268.658

  303.798

   

   

   

   

   

   

  2.7

  2Đ1m-Tổng các bon hữu cơ

  Thông số

  87.615

   

  159.926

  27.923

  23.886

   

  14.852

  299.350

  59.870

  359.221

  352.327

   

   

   

   

   

   

  2.8

  2Đ2a-Ca2+

  Thông số

  87.615

   

  47.038

  26.785

  23.535

   

  19.481

  184.973

  36.995

  221.968

  232.602

   

   

   

   

   

   

  2.9

  2Đ2b-Mg2+

  Thông số

  87.615

   

  54.539

  26.717

  23.535

   

  19.481

  192.406

  38.481

  230.887

  240.710

   

   

   

   

   

   

  2.10

  2Đ2c-K+

  Thông số

  87.615

   

  60.942

  6.336

  27.175

   

  50.482

  182.068

  36.414

  218.482

  263.252

   

   

   

   

   

   

  2.11

  2Đ2d-Na+

  Thông số

  87.615

   

  68.502

  6.336

  27.175

   

  50.482

  189.628

  37.926

  227.554

  271.499

   

   

   

   

   

   

  2.12

  2Đ2đ-Al3+

  Thông số

  87.615

   

  75.220

  6.336

  23.535

   

  19.481

  192.705

  38.541

  231.247

  241.037

   

   

   

   

   

   

  2.13

  2Đ2e-Fe3+

  Thông số

  87.615

   

  74.015

  31.751

  24.414

   

  19.149

  217.794

  43.559

  261.353

  268.044

   

   

   

   

   

   

  2.14

  2Đ2g-Mn2+

  Thông số

  87.615

   

  41.904

  31.751

  25.648

   

  24.092

  186.918

  37.384

  224.301

  239.753

   

   

   

   

   

   

  2.15

  2Đ2h1-Pb

  Thông số

  185.347

   

  74.304

  105.416

  58.193

   

  41.555

  423.260

  84.652

  507.912

  527.297

   

   

   

   

   

   

  2.16

  2Đ2h2-Cd

  Thông số

  185.347

   

  74.304

  105.238

  58.193

   

  45.178

  423.083

  84.617

  507.699

  531.055

   

   

   

   

   

   

  2.17

  2Đ2k1-Hg

  Thông số

  185.347

   

  76.140

  99.462

  58.704

   

  72.658

  419.653

  83.931

  503.584

  557.292

   

   

   

   

   

   

  2.18

  2Đ2k2-As

  Thông số

  185.347

   

  70.600

  117.130

  58.704

   

  72.658

  431.781

  86.356

  518.137

  570.523

   

   

   

   

   

   

  2.19

  2Đ2l1-Fe

  Thông số

  136.290

   

  56.052

  41.485

  56.752

   

  45.178

  290.579

  58.116

  348.695

  381.154

   

   

   

   

   

   

  2.20

  2Đ2l2-Cu

  Thông số

  136.290

   

  56.052

  41.485

  56.752

   

  45.178

  290.579

  58.116

  348.695

  381.154

   

   

   

   

   

   

  2.21

  2Đ2l3-Zn

  Thông số

  136.290

   

  56.052

  41.485

  56.752

   

  45.178

  290.579

  58.116

  348.695

  381.154

   

   

   

   

   

   

  2.22

  2Đ2l4-Cr

  Thông số

  136.290

   

  56.052

  41.485

  56.752

   

  45.178

  290.579

  58.116

  348.695

  381.154

   

   

   

   

   

   

  2.23

  2Đ2l5-Mn

  Thông số

  136.290

   

  56.052

  41.485

  56.752

   

  45.178

  290.579

  58.116

  348.695

  381.154

   

   

   

   

   

   

  2.24

  2Đ2l6-Ni

  Thông số

  136.290

   

  56.052

  41.485

  56.752

   

  45.178

  290.579

  58.116

  348.695

  381.154

   

   

   

   

   

   

  2.25

  2Đ3a-Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ

  Thông số

  261.667

   

  1.273.384

  161.629

  101.150

   

  70.895

  1.797.830

  359.566

  2.157.396

  2.067.164

   

   

   

   

   

   

  2.26

  2Đ3b-Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ

  Thông số

  261.667

   

  1.239.984

  161.629

  101.150

   

  70.895

  1.764.430

  352.886

  2.117.316

  2.030.728

   

   

   

   

   

   

  2.27

  2Đ4-Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid

  Thông số

  261.667

   

  1.501.484

  161.629

  101.150

   

  70.895

  2.025.930

  405.186

  2.431.116

  2.316.001

   

   

   

   

   

   

  2.28

  2Đ6-Phân tích đồng thời các Kim loại (Giá tính cho 01 mẫu)

  Thông số

  261.667

   

  812.268

  29.286

  74.789

   

  57.498

  1.178.009

  235.602

  1.413.611

  1.376.380

   

   

   

   

   

   

  2.29

  2Đ5-PCBs

  Thông số

  218.056

   

  1.423.184

  161.629

  101.150

   

  70.895

  1.904.019

  380.804

  2.284.823

  2.178.249

   

   

   

   

   

   

   

  1.3 ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

  Mức lương cơ sở: 1490000 đồng/tháng

  Số ngày làm việc: 26 ngày

  Áp dụng với đơn vị sự nghiệp

  Đơn vị tính: Đồng

   

  TT

  Tên sản phẩm

  ĐVT

  Chi phí trực tiếp

  Chi phí chung

  Đơn giá (Ko KH)

  Đơn giá (Có KH)

   

   

   

   

   

   

  Chi phí nhân công

  Vật liệu

  Công cụ, dụng cụ

  Năng lượng

  Nhiên liệu

  Khấu hao TSCĐ

  Tổng CP trực tiếp

   

   

   

   

   

   

   

  LĐKT

  LĐPT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

  (9)

  (10)= 8+9

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hoạt động lấy mẫu và quan trắc nhanh môi trường nước dưới đất tại hiện trường

   

   

   

   

   

   

  1.1

  (1NN1a) - Nhiệt độ

  Thông số

  46.624

   

  56.846

  3.911

   

   

  2.299

  107.381

  21.476

  128.857

  125.133

   

   

   

   

   

   

  1.2

  (1NN1b) - pH

  Thông số

  46.624

   

  74.666

  3.911

   

   

  2.299

  125.201

  25.040

  150.241

  144.573

   

   

   

   

   

   

  1.3

  (1NN2) - Oxy hòa tan (DO)

  Thông số

  46.624

   

  71.723

  5.336

   

   

  2.299

  123.683

  24.737

  148.419

  142.917

   

   

   

   

   

   

  1.4

  (1NN3a) - Độ đục

  Thông số

  46.624

   

  79.088

  3.990

   

   

  2.299

  129.702

  25.940

  155.643

  149.483

   

   

   

   

   

   

  1.5

  (1NN3b) - Độ dẫn điện (EC)

  Thông số

  46.624

   

  77.382

  5.066

   

   

  2.299

  129.073

  25.815

  154.887

  148.566

   

   

   

   

   

   

  1.6

  (1NN3c) - Thế Ôxy hóa khử (orp)

  Thông số

  46.624

   

  71.723

  3.911

   

   

  2.299

  122.258

  24.452

  146.710

  141.362

   

   

   

   

   

   

  1.7

  (1NN3d) - Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  Thông số

  46.624

   

  77.382

  3.911

   

   

  2.299

  127.917

  25.583

  153.501

  147.305

   

   

   

   

   

   

  1.8

  (1NN4) - Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP),Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  Thông số

  182.803

   

  303.696

  10.176

   

   

  2.299

  496.675

  99.335

  596.011

  564.773

   

   

   

   

   

   

  1.9

  (1NN5a) - Chất rắn lơ lửng (SS)

  Thông số

  46.624

   

  40.154

  5.002

   

   

  1.402

  91.781

  18.356

  110.137

  107.136

   

   

   

   

   

   

  1.10

  (1NN5b) - Chất rắn tổng số (TS)

  Thông số

  46.624

   

  40.154

  5.002

   

   

   

  91.781

  18.356

  110.137

  105.607

   

   

   

   

   

   

  1.11

  (1NN6) - Độ cứng tổng số theo CaCO3

  Thông số

  46.624

   

  40.154

  5.002

   

   

  1.402

  91.781

  18.356

  110.137

  107.136

   

   

   

   

   

   

  1.12

  (1NN7a) - Nitơ amôn (NH4+), Nitrite (NO2-), Nitrate (NO3-), Chất rắn lơ lửng (SS), Chất rắn tổng số (TS), Chỉ số permanganat, Oxyt Silic (SiO3), Tổng N, Tổng P, Sulphat (SO42- ), Photphat (PO43-), Clorua (Cl-) (Định mức tính cho 01 tổng số)

  Thông số

  52.230

   

  48.362

  5.102

   

   

  1.402

  105.694

  21.139

  126.833

  122.926

   

   

   

   

   

   

  1.13

  (1NN7b) - KLN Pb, Cd, Hg, As, Se, Cr (VI), Fe, Cu, Zn, Mn Ni ( Định mức tính cho 01 thông số)

  Thông số

  52.230

   

  48.362

  5.102

   

   

   

  105.694

  21.139

  126.833

  121.397

   

   

   

   

   

   

  1.14

  (1NN8) - Cyanua (CN-)

  Thông số

  52.230

   

  48.362

  5.102

   

   

  1.402

  105.694

  21.139

  126.833

  122.926

   

   

   

   

   

   

  1.15

  (1NN9) - Coliform. Ecoli

  Thông số

  52.230

   

  48.362

  5.102

   

   

  1.402

  105.694

  21.139

  126.833

  122.926

   

   

   

   

   

   

  1.16

  (1NN10) - Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ

  Thông số

  57.835

   

  48.362

  5.102

   

   

  1.402

  111.300

  22.260

  133.560

  129.652

   

   

   

   

   

   

  1.17

  (1NN11) - Thuốc BVTV nhóm Photpho hữu cơ

  Thông số

  57.835

   

  48.362

  5.102

   

   

  1.402

  111.300

  22.260

  133.560

  129.652

   

   

   

   

   

   

  1.18

  (1NN12) - Phenol

  Thông số

  52.230

   

  48.362

  5.102

   

   

   

  105.694

  21.139

  126.833

  121.397

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động phân tích mẫu nước dưới đất trong phòng thí nghiệm

   

   

   

   

   

   

  2.1

  (2NN5a) - Chất rắn lơ lửng (SS)

  Thông số

  71.965

   

  9.612

  2.053

  13.236

   

  12.794

  96.865

  19.373

  116.238

  127.480

   

   

   

   

   

   

  2.2

  (2NN5b) - Chất rắn tổng số (TS)

  Thông số

  69.587

   

  9.612

  2.053

  13.236

   

  12.794

  94.487

  18.897

  113.385

  124.627

   

   

   

   

   

   

  2.3

  (2NN6) - Độ cứng tổng số theo CaCO3

  Thông số

  69.587

   

  37.146

  22.779

  11.485

   

  17.830

  140.996

  28.199

  169.196

  180.858

   

   

   

   

   

   

  2.4

  (2NN7a) - Chỉ số Permanganat

  Thông số

  71.965

   

  84.218

  28.448

  14.002

   

  27.431

  198.632

  39.726

  238.359

  254.466