logo

Quyết định 1979/QĐ-BTNMT Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1979/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày ban hành: 31/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 1979/QĐ-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1.490.000 ĐỒNG/THÁNG)

  ------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Ngh đnh s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính ph sa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định s 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bi nguyên và Môi trường;

  Căn cThông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 ca Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưng quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai;

  Căn cứ Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mc kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

  Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất;

  Căn cứ Thông tư s 70/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của B trưởng B Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chnh khung giá đất;

  Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của B trưng B Tài nguyên và Môi trưng về quy định xây dựng định mc kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng B Tài chính hướng dẫn chế độ qun lý, tính hao mòn, khu hao i sn c định tại quan, t chc, đơn vị và tài sn c định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vn nhà nước tại doanh nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của B Tài chính quy định lập, qun lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

  Căn c Công văn số 8381/BTC-QLG ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về giá sn phẩm, dịch vụ sự nghiệp công s dụng NSNN lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2019;

  Xét đề nghị của Cục Công nghệ Thông tin và D liu i nguyên môi trường tại Công văn số 251/CNTT-KHTC ngày 29 tháng 5 năm 2019 đề xuất ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2019;

  Theo đ nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

  Điều 2. Điều kiện áp dụng Bộ đơn giá:

  1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn v sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bo đm chi thường xuyên: sử dụng đơn giá không có khấu hao i sản cố đnh.

  2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lp tự bo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đu thu, ký hp đồng cho các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài thực hiện: sử dụng đơn giá có khu hao tài sản cố định (đã loi trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu t đầu vào: chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng c; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu...).

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với khối lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ; Tng cục trưng Tng Cục Qun lý đất đai; Cục trưng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
  - Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá);
  - Kho bạc nhà nước Trung ương;
  - Lưu VT, KHTC, Ha.20.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Phương Hoa

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 01

  ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI LẦN ĐẦU
  (Kèm theo Quyết định số     ngày     tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Mức lương cơ sở: 1.490.000 đồng/tháng

  Số ngày làm việc: 26 ngày

  Đơn vị tính: Đồng

   

  TT

  Tên sản phẩm

  ĐVT

  Chi phí trực tiếp

  Chi phí chung

  Đơn giá (Ko KH)

  Đơn giá (Có KH)

   

   

   

   

   

   

  Chi phí nhân công

  Vật liệu

  Công cụ, dụng cụ

  Năng lượng

  Nhiên liệu

  Khấu hao TSCĐ

  Tổng CP trực tiếp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LĐKT

  LĐPT

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

  (9)

  (10)= 8+9

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cấp vùng lần đầu (theo vùng trung bình)

   

  7.097.436.017

   

  211.857.131

  46.887.249

  249.502.380

  36.420.820

  144.079.941

  7.642.103.597

  1.213.004.189

  8.855.107.785

  8.954.936.305

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

   

  633.863.078

   

  17.476.921

  2.765.377

  14.706.321

  15.446.070

  34.472.835

  684.257.766

  131.271.031

  815.528.797

  848.852.870

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Nội nghiệp

  Vùng trung bình

  369.445.500

   

  11.168.957

  2.613.322

  14.706.321

   

  4.213.214

  397.934.100

  59.690.115

  457.624.215

  459.052.054

   

   

   

   

   

   

  1.1.1.1

  Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập

  Vùng trung bình

  369.445.500

   

   

   

   

   

   

  369.445.500

  55.416.825

  424.862.325

  424.862.325

   

   

   

   

   

   

  1.1.1.1.1

  Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập

  Vùng trung bình

  174.106.500

   

   

   

   

   

   

  174.106.500

  26.115.975

  200.222.475

  200.222.475

   

   

   

   

   

   

  1.1.1.1.2

  Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng, xác định những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ cần điều tra bổ sung

  Vùng trung bình

  127.395.000

   

   

   

   

   

   

  127.395.000

  19.109.250

  146.504.250

  146.504.250

   

   

   

   

   

   

  1.1.1.1.3

  Xây dựng báo cáo đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập

  Vùng trung bình

  67.944.000

   

   

   

   

   

   

  67.944.000

  10.191.600

  78.135.600

  78.135.600

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Ngoại nghiệp

  Vùng trung bình

  264.417.578

   

  6.307.964

  152.055

   

  15.446.070

  30.259.622

  286.323.666

  71.580.916

  357.904.582

  389.800.816

   

   

   

   

   

   

  1.1.2.1

  Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ

  Vùng trung bình

  264.417.578

   

   

   

   

   

   

  264.417.578

  66.104.394

  330.521.972

  330.521.972

   

   

   

   

   

   

  1.1.2.1.1

  Thu thập nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên có liên quan đến chất lượng đất, tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  132.208.789

   

   

   

   

   

   

  132.208.789

  33.052.197

  165.260.986

  165.260.986

   

   

   

   

   

   

  1.1.2.1.2

  Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất

  Vùng trung bình

  132.208.789

   

   

   

   

   

   

  132.208.789

  33.052.197

  165.260.986

  165.260.986

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa

   

  1.270.294.531

   

  36.754.121

  8.828.939

  37.078.964

  20.974.750

  53.056.926

  1.373.931.305

  244.145.978

  1.618.077.284

  1.666.280.556

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Nội nghiệp

  Vùng trung bình

  921.547.120

   

  28.188.320

  6.554.077

  37.078.964

   

  10.646.947

  993.368.481

  149.005.272

  1.142.373.753

  1.145.999.761

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.1

  Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa

  Vùng trung bình

  709.222.120

   

   

   

   

   

   

  709.222.120

  106.383.318

  815.605.438

  815.605.438

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.1.1

  Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra

  Vùng trung bình

  167.878.300

   

   

   

   

   

   

  167.878.300

  25.181.745

  193.060.045

  193.060.045

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.1.2

  Khảo sát sõ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng phẫu diện, khu vực cần điều tra tại thực địa

  Vùng trung bình

  50.165.320

   

   

   

   

   

   

  50.165.320

  7.524.798

  57.690.118

  57.690.118

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.1.2. 1

  Tính toán số lượng phẫu diện đất, số lượng phiếu điều tra

  Vùng trung bình

  50.165.320

   

   

   

   

   

   

  50.165.320

  7.524.798

  57.690.118

  57.690.118

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.1.3

  Xác định ranh giới khoanh đất, điểm đào phẫu diện đất lên bản đồ kết quả điều tra

  Vùng trung bình

  414.741.500

   

   

   

   

   

   

  414.741.500

  62.211.225

  476.952.725

  476.952.725

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.1.4

  Chuẩn bị bản tả phẫu diện đất, phiếu điều tra

  Vùng trung bình

  21.232.500

   

   

   

   

   

   

  21.232.500

  3.184.875

  24.417.375

  24.417.375

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.1.5

  Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa

  Vùng trung bình

  55.204.500

   

   

   

   

   

   

  55.204.500

  8.280.675

  63.485.175

  63.485.175

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.2

  Điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa theo khoanh đất

  Vùng trung bình

  212.325.000

   

   

   

   

   

   

  212.325.000

  31.848.750

  244.173.750

  244.173.750

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.2.1

  Công tác nội nghiệp

  Vùng trung bình

  212.325.000

   

   

   

   

   

   

  212.325.000

  31.848.750

  244.173.750

  244.173.750

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.2.1. 1

  Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất điều tra thực địa

  Vùng trung bình

  42.465.000

   

   

   

   

   

   

  42.465.000

  6.369.750

  48.834.750

  48.834.750

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.2.1. 2

  Sao lưu mạng lưới điểm đào phẫu diện, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra

  Vùng trung bình

  63.697.500

   

   

   

   

   

   

  63.697.500

  9.554.625

  73.252.125

  73.252.125

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.2.1. 3

  Xây dựng báo cáo kết quả điều tra ngoại nghiệp

  Vùng trung bình

  106.162.500

   

   

   

   

   

   

  106.162.500

  15.924.375

  122.086.875

  122.086.875

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Ngoại nghiệp

  Vùng trung bình

  348.747.411

   

  8.565.801

  2.274.862

   

  20.974.750

  42.409.979

  380.562.825

  95.140.706

  475.703.531

  520.280.795

   

   

   

   

   

   

  1.2.2.1

  Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa

  Vùng trung bình

  57.720.508

   

   

   

   

   

   

  57.720.508

  14.430.127

  72.150.635

  72.150.635

   

   

   

   

   

   

  1.2.2.1.1

  Khảo sát sõ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng phẫu diện, khu vực cần điều tra tại thực địa

  Vùng trung bình

  57.720.508

   

   

   

   

   

   

  57.720.508

  14.430.127

  72.150.635

  72.150.635

   

   

   

   

   

   

  1.2.2.1.1.1

  Khảo sát sõ bộ, xác định hướng, tuyến điều tra

  Vùng trung bình

  57.720.508

   

   

   

   

   

   

  57.720.508

  14.430.127

  72.150.635

  72.150.635

   

   

   

   

   

   

  1.2.2.2

  Điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa theo khoanh đất

  Vùng trung bình

  291.026.903

   

   

   

   

   

   

  291.026.903

  72.756.726

  363.783.629

  363.783.629

   

   

   

   

   

   

  1.2.2.2.1

  Công tác ngoại nghiệp (không bao gồm điều tra phẫu diện đất)

  Vùng trung bình

  291.026.903

   

   

   

   

   

   

  291.026.903

  72.756.726

  363.783.629

  363.783.629

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp

  Vùng trung bình

  1.216.537.320

   

  37.446.538

  8.794.883

  49.422.119

   

  14.153.687

  1.312.200.860

  196.830.129

  1.509.030.989

  1.513.831.777

   

   

   

   

   

   

  1.3.1

  Nội nghiệp

  Vùng trung bình

  1.216.537.320

   

  37.446.538

  8.794.883

  49.422.119

   

  14.153.687

  1.312.200.860

  196.830.129

  1.509.030.989

  1.513.831.777

   

   

   

   

   

   

  1.3.1.1

  Tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề dạng giấy đã thu thập được

  Vùng trung bình

  53.081.250

   

   

   

   

   

   

  53.081.250

  7.962.188

  61.043.438

  61.043.438

   

   

   

   

   

   

  1.3.1.2

  Chuẩn bị nền của bản đồ kết quả sản phẩm

  Vùng trung bình

  217.739.288

   

   

   

   

   

   

  217.739.288

  32.660.893

  250.400.181

  250.400.181

   

   

   

   

   

   

  1.3.1.3

  Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin theo định dạng tương ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề

  Vùng trung bình

  93.423.000

   

   

   

   

   

   

  93.423.000

  14.013.450

  107.436.450

  107.436.450

   

   

   

   

   

   

  1.3.1.4

  Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  282.024.220

   

   

   

   

   

   

  282.024.220

  42.303.633

  324.327.853

  324.327.853

   

   

   

   

   

   

  1.3.1.5

  Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra khoanh đất

  Vùng trung bình

  518.426.875

   

   

   

   

   

   

  518.426.875

  77.764.031

  596.190.906

  596.190.906

   

   

   

   

   

   

  1.3.1.6

  Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin

  Vùng trung bình

  51.842.688

   

   

   

   

   

   

  51.842.688

  7.776.403

  59.619.091

  59.619.091

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  2.025.424.795

   

  62.049.760

  14.725.608

  82.137.359

   

  23.451.463

  2.184.337.523

  327.650.628

  2.511.988.151

  2.519.900.196

   

   

   

   

   

   

  1.4.1

  Nội nghiệp

  Vùng trung bình

  2.025.424.795

   

  62.049.760

  14.725.608

  82.137.359

   

  23.451.463

  2.184.337.523

  327.650.628

  2.511.988.151

  2.519.900.196

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.1

  Xây dựng bản đồ chất lượng đất

  Vùng trung bình

  1.012.712.398

   

   

   

   

   

   

  1.012.712.398

  151.906.860

  1.164.619.257

  1.164.619.257

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.1.1

  Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất

  Vùng trung bình

  6.270.665

   

   

   

   

   

   

  6.270.665

  940.600

  7.211.265

  7.211.265

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.1.2

  Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế

  Vùng trung bình

  313.533.250

   

   

   

   

   

   

  313.533.250

  47.029.988

  360.563.238

  360.563.238

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.1.3

  Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất

  Vùng trung bình

  68.977.315

   

   

   

   

   

   

  68.977.315

  10.346.597

  79.323.912

  79.323.912

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.1.4

  Thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, tình hình sử dụng đất

  Vùng trung bình

  326.074.580

   

   

   

   

   

   

  326.074.580

  48.911.187

  374.985.767

  374.985.767

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.1.5

  Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất để xây dựng bản đồ chất lượng đất

  Vùng trung bình

  125.413.300

   

   

   

   

   

   

  125.413.300

  18.811.995

  144.225.295

  144.225.295

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.1.6

  Chồng xếp bản đồ chất lượng đất và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định chất lượng đất theo mục đích sử dụng

  Vùng trung bình

  147.360.628

   

   

   

   

   

   

  147.360.628

  22.104.094

  169.464.722

  169.464.722

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.1.7

  Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ

  Vùng trung bình

  12.541.330

   

   

   

   

   

   

  12.541.330

  1.881.200

  14.422.530

  14.422.530

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.1.8

  In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất

  Vùng trung bình

  12.541.330

   

   

   

   

   

   

  12.541.330

  1.881.200

  14.422.530

  14.422.530

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.2

  Xây dựng bộ bản đồ tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  1.012.712.398

   

   

   

   

   

   

  1.012.712.398

  151.906.860

  1.164.619.257

  1.164.619.257

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.2.1

  Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  6.270.665

   

   

   

   

   

   

  6.270.665

  940.600

  7.211.265

  7.211.265

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.2.2

  Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế

  Vùng trung bình

  313.533.250

   

   

   

   

   

   

  313.533.250

  47.029.988

  360.563.238

  360.563.238

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.2.3

  Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất

  Vùng trung bình

  68.977.315

   

   

   

   

   

   

  68.977.315

  10.346.597

  79.323.912

  79.323.912

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.2.4

  Thành lập lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường

  Vùng trung bình

  326.074.580

   

   

   

   

   

   

  326.074.580

  48.911.187

  374.985.767

  374.985.767

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.2.5

  Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường và lớp thông tin chất lượng đất để xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  125.413.300

   

   

   

   

   

   

  125.413.300

  18.811.995

  144.225.295

  144.225.295

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.2.6

  Chồng xếp bản đồ tiềm năng đất đai và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất

  Vùng trung bình

  147.360.628

   

   

   

   

   

   

  147.360.628

  22.104.094

  169.464.722

  169.464.722

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.2.7

  Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ

  Vùng trung bình

  12.541.330

   

   

   

   

   

   

  12.541.330

  1.881.200

  14.422.530

  14.422.530

   

   

   

   

   

   

  1.4.1.2.8

  In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  12.541.330

   

   

   

   

   

   

  12.541.330

  1.881.200

  14.422.530

  14.422.530

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  785.241.548

   

  22.889.467

  4.419.992

  24.836.391

   

  7.112.132

  837.387.397

  125.608.110

  962.995.507

  964.981.788

   

   

   

   

   

   

  1.5.1

  Nội nghiệp

  Vùng trung bình

  785.241.548

   

  22.889.467

  4.419.992

  24.836.391

   

  7.112.132

  837.387.397

  125.608.110

  962.995.507

  964.981.788

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.1

  Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất

  Vùng trung bình

  326.364.758

   

   

   

   

   

   

  326.364.758

  48.954.714

  375.319.471

  375.319.471

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.1.1

  Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất

  Vùng trung bình

  55.204.500

   

   

   

   

   

   

  55.204.500

  8.280.675

  63.485.175

  63.485.175

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.1.2

  Phân tích, đánh giá các quá trình hình thành, biến đổi chất lượng đất

  Vùng trung bình

  43.823.880

   

   

   

   

   

   

  43.823.880

  6.573.582

  50.397.462

  50.397.462

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.1.3

  Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến chất lượng đất

  Vùng trung bình

  65.735.820

   

   

   

   

   

   

  65.735.820

  9.860.373

  75.596.193

  75.596.193

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.1.4

  Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất theo mục đích sử dụng đất

  Vùng trung bình

  109.559.700

   

   

   

   

   

   

  109.559.700

  16.433.955

  125.993.655

  125.993.655

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.1.5

  Tổng hợp đánh giá chất lượng đất lần đầu

  Vùng trung bình

  52.040.858

   

   

   

   

   

   

  52.040.858

  7.806.129

  59.846.986

  59.846.986

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.2

  Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  338.361.120

   

   

   

   

   

   

  338.361.120

  50.754.168

  389.115.288

  389.115.288

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.2.1

  Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  69.939.855

   

   

   

   

   

   

  69.939.855

  10.490.978

  80.430.833

  80.430.833

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.2.2

  Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  21.911.940

   

   

   

   

   

   

  21.911.940

  3.286.791

  25.198.731

  25.198.731

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.2.3

  Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của phát triển kinh tế - xã hội đến tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  43.823.880

   

   

   

   

   

   

  43.823.880

  6.573.582

  50.397.462

  50.397.462

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.2.4

  Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tác động đến tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  65.735.820

   

   

   

   

   

   

  65.735.820

  9.860.373

  75.596.193

  75.596.193

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.2.5

  Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất (hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường)

  Vùng trung bình

  49.301.865

   

   

   

   

   

   

  49.301.865

  7.395.280

  56.697.145

  56.697.145

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.2.6

  Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất

  Vùng trung bình

  87.647.760

   

   

   

   

   

   

  87.647.760

  13.147.164

  100.794.924

  100.794.924

   

   

   

   

   

   

  1.5.1.3

  Xây dựng báo cáo đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu

  Vùng trung bình

  120.515.670

   

   

   

   

   

   

  120.515.670

  18.077.351

  138.593.021

  138.593.021

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững

  Vùng trung bình

  1.044.249.738

   

  31.556.735

  6.645.674

  37.353.790

   

  10.697.087

  1.119.805.937

  167.970.890

  1.287.776.827

  1.291.064.822

   

   

   

   

   

   

  1.6.1

  Nội nghiệp

  Vùng trung bình

  1.044.249.738

   

  31.556.735

  6.645.674

  37.353.790

   

  10.697.087

  1.119.805.937

  167.970.890

  1.287.776.827

  1.291.064.822

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.1

  Xác định quan điểm, mục tiêu chiến lược khai thác tài nguyên đất bền vững

  Vùng trung bình

  24.650.933

   

   

   

   

   

   

  24.650.933

  3.697.640

  28.348.572

  28.348.572

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.2

  Xác định các giải pháp về quản lý, sử dụng đất bền vững

  Vùng trung bình

  23.313.285

   

   

   

   

   

   

  23.313.285

  3.496.993

  26.810.278

  26.810.278

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.3

  Xác định các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ và cải tạo đất

  Vùng trung bình

  23.313.285

   

   

   

   

   

   

  23.313.285

  3.496.993

  26.810.278

  26.810.278

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.4

  Đề xuất định hướng sử dụng đất

  Vùng trung bình

  972.972.235

   

   

   

   

   

   

  972.972.235

  145.945.835

  1.118.918.070

  1.118.918.070

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.4.1

  Xây dựng định hướng sử dụng đất

  Vùng trung bình

  455.904.240

   

   

   

   

   

   

  455.904.240

  68.385.636

  524.289.876

  524.289.876

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.4.1. 1

  Xây dựng định hướng sử dụng đất bền vững trên cơ sở kết quả tổng hợp tiềm năng đất đai theo các kịch bản biến đổi khí hậu

  Vùng trung bình

  310.843.800

   

   

   

   

   

   

  310.843.800

  46.626.570

  357.470.370

  357.470.370

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.4.1. 2

  Lựa chọn định hướng sử dụng đất phù hợp ứng phó với biến đổi khí hậu

  Vùng trung bình

  72.530.220

   

   

   

   

   

   

  72.530.220

  10.879.533

  83.409.753

  83.409.753

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.4.1. 3

  Định hướng lựa chọn các mô hình sử dụng đất bền vững theo theo các mốc thời gian của kịch bản biến đổi khí hậu

  Vùng trung bình

  72.530.220

   

   

   

   

   

   

  72.530.220

  10.879.533

  83.409.753

  83.409.753

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.4.2

  Xây dựng bản đồ định hướng sử dụng đất

  Vùng trung bình

  426.405.220

   

   

   

   

   

   

  426.405.220

  63.960.783

  490.366.003

  490.366.003

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.4.2. 1

  Nhập thông tin và thành lập các lớp thông tin chuyên đề về khí hậu theo các mốc thời gian và kịch bản biến đổi khí hậu

  Vùng trung bình

  125.413.300

   

   

   

   

   

   

  125.413.300

  18.811.995

  144.225.295

  144.225.295

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.4.2. 2

  Chồng xếp lớp thông tin chuyên đề về khí hậu với bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất đai để thành lập các bản đồ định hướng sử dụng đất bền vững theo các mốc thời gian của kịch bản biến đổi khí hậu

  Vùng trung bình

  300.991.920

   

   

   

   

   

   

  300.991.920

  45.148.788

  346.140.708

  346.140.708

   

   

   

   

   

   

  1.6.1.4.3

  Xây dựng báo cáo thuyết minh định hướng sử dụng đất

  Vùng trung bình

  90.662.775

   

   

   

   

   

   

  90.662.775

  13.599.416

  104.262.191

  104.262.191

   

   

   

   

   

   

  1.7

  Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án

  Vùng trung bình

  121.825.008

   

  3.683.589

  706.776

  3.967.436

   

  1.135.811

  130.182.809

  19.527.421

  149.710.230

  150.024.296

   

   

   

   

   

   

  1.7.1

  Nội nghiệp

  Vùng trung bình

  121.825.008

   

  3.683.589

  706.776

  3.967.436

   

  1.135.811

  130.182.809

  19.527.421

  149.710.230

  150.024.296

   

   

   

   

   

   

  1.7.1.1

  Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo

  Vùng trung bình

  67.349.490

   

   

   

   

   

   

  67.349.490

  10.102.424

  77.451.914

  77.451.914

   

   

   

   

   

   

  1.7.1.2

  Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  25.606.395

   

   

   

   

   

   

  25.606.395

  3.840.959

  29.447.354

  29.447.354

   

   

   

   

   

   

  1.7.1.3

  Nhân sao tài liệu, tổ chức hội thảo

  Vùng trung bình

  2.073.708

   

   

   

   

   

   

  2.073.708

  311.056

  2.384.764

  2.384.764

   

   

   

   

   

   

  1.7.1.4

  Hoàn chỉnh tài liệu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai

  Vùng trung bình

  10.361.460

   

   

   

   

   

   

  10.361.460

  1.554.219

  11.915.679

  11.915.679

   

   

   

   

   

   

  1.7.1.5

  Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết dự án

  Vùng trung bình

  16.433.955

   

   

   

   

   

   

  16.433.955

  2.465.093

  18.899.048

  18.899.048

   

   

   

   

   

   

  2

  Điều tra phẫu diện đất (tính cho 01 phẫu diện đất)

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Ngoại nghiệp

   

   

   

   

   

   

  2.1.1

  Trường hợp đào

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.1

  Phẫu diện chính

  Phẫu diện đất

  876.587

   

  102.600

  71.516

   

  68.026

  132.000

  1.118.730

  279.682

  1.398.412

  1.520.894

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.2

  Phẫu diện phụ

  Phẫu diện đất

  438.294

   

  67.500

  55.658

   

  45.218

  66.880

  606.670

  151.667

  758.337

  815.202

   

   

   

   

   

   

  2.1.1.3

  Phẫu diện thăm dò

  Phẫu diện đất

  438.294

   

  18.900

  15.858

   

  45.218

  66.880

  518.269

  129.567

  647.836

  714.747

   

   

   

   

   

   

  2.1.2

  Trường hợp khoan

   

   

   

   

   

   

  2.1.2.1

  Phẫu diện chính

  Phẫu diện đất

  438.294

   

  102.600

  63.020

   

  45.218

  66.880

  649.131

  162.283

  811.414

  863.454

   

   

   

   

   

   

  2.1.2.2

  Phẫu diện phụ

  Phẫu diện đất

  219.147

   

  67.500

  51.410

   

  34.013

  33.440

  372.070

  93.018

  465.088

  485.710

   

   

   

   

   

   

  2.1.2.3

  Phẫu diện thăm dò

  Phẫu diện đất

  219.147

   

  18.900

  11.610

   

  34.013

  33.440

  283.670

  70.917

  354.587

  385.254

   

   

   

   

   

   

  3

  Điều tra khoanh đất (tính cho 01 khoanh đất)

   

   

   

   

   

   

  3.1

  Ngoại nghiệp

   

   

   

   

   

   

  3.1.1

  Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồng bằng (1.500 ha)

  Khoanh đất

  345.441

   

   

  2.804

   

  45.218

  44.000

  393.462

  98.366

  491.828

  536.370

   

   

   

   

   

   

  3.1.2

  Khoanh đất nông nghiệp khu vực đồi núi (2.500 ha)

  Khoanh đất

  690.881

   

   

  5.608

   

  68.026

  88.000

  764.515

  191.129

  955.644

  1.047.275

   

   

   

   

   

   

  3.1.3

  Khoanh đất phi nông nghiệp (312 ha)

  Khoanh đất

  345.441

   

   

  2.804

   

  39.242

  44.000

  387.486

  96.872

  484.358

  529.579

   

   

   

   

   

   

  4

  Phân tích mẫu đất

   

   

   

   

   

   

  4.1

  Nội nghiệp

   

   

   

   

   

   

  4.1.1

  Mẫu đất

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.1

  Dung trọng

  Mẫu đất

  53.709

   

  1.604

  929

  6.496

   

  6.718

  62.738

  9.411

  72.148

  78.228

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.2

  Độ chua (pHKCl)

  Mẫu đất

  89.515

   

  3.004

  1.629

  35.292

   

  38.204

  129.440

  19.416

  148.856

  184.625

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.3

  Chất hữu cơ tổng số (OM%)

  Mẫu đất

  89.515

   

  146.447

  11.393

  30.160

   

  36.048

  277.515

  41.627

  319.142

  337.177

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.4

  Thành phần cơ giới (TPCG)

   

  214.835

   

  7.153

  4.476

  52.969

   

  52.675

  279.433

  41.915

  321.348

  369.669

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.4.1

  Cát, cát mịn

  Mẫu đất

  71.612

   

  2.384

  1.492

  17.656

   

  17.558

  93.144

  13.972

  107.116

  123.223

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.4.2

  Limon

  Mẫu đất

  71.612

   

  2.384

  1.492

  17.656

   

  17.558

  93.144

  13.972

  107.116

  123.223

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.4.3

  Sét

  Mẫu đất

  71.612

   

  2.384

  1.492

  17.656

   

  17.558

  93.144

  13.972

  107.116

  123.223

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.5

  Dung tích hấp thu (CEC)

  Mẫu đất

  89.515

   

  51.419

  7.453

  71.946

   

  88.248

  220.333

  33.050

  253.383

  331.972

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.6

  Ni tơ tổng số (N%)

  Mẫu đất

  89.515

   

  84.646

  18.596

  35.830

   

  78.608

  228.586

  34.288

  262.874

  330.520

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.7

  Phốt pho tổng số (P2O5 %)

  Mẫu đất

  89.515

   

  21.555

  11.232

  35.690

   

  78.608

  157.991

  23.699

  181.690

  256.716

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.8

  Kali tổng số (K2O%)

  Mẫu đất

  89.515

   

  34.050

  11.377

  48.647

   

  80.547

  183.589

  27.538

  211.128

  285.506

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.9

  Lưu huỳnh tổng số (SO4 2- %)

  Mẫu đất

  89.515

   

  1.610

  5.494

  32.129

   

  54.608

  128.748

  19.312

  148.060

  201.052

   

   

   

   

   

   

  4.1.1.10

  Muối tan tổng số

  Mẫu đất

  89.515

   

  34.050

  11.377

  48.647

   

  80.547

  183.589

  27.538

  211.128

  285.506

   

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 02

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT LẦN TIẾP THEO
  (Kèm theo Quyết định số     ngày     tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  Mức lương cơ sở: 1.490.000 đồng/tháng

  Số ngày làm việc: 26 ngày

  Đơn vị tính: Đồng

   

  TT

  Tên sản phẩm

  ĐVT

  Chi phí trực tiếp

  Chi phí chung

  Đơn giá (Ko KH)

  Đơn giá (Có KH)

   

   

   

   

   

   

  Chi phí nhân công

  Vật liệu

  Công cụ, dụng cụ

  Năng lượng

  Nhiên liệu

  Khấu hao TSCĐ

  Tổng CP trực tiếp

   

   

   

   

   

   

   

   

  LĐKT

  LĐPT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

  (9)

  (10)= 8+9

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng lần tiếp theo (theo vùng trung bình)

   

  3.575.032.004

   

  52.625.259

  27.260.083

  66.063.665

  130.604.080

  278.364.983

  3.851.585.091

  716.071.808

  4.567.656.899

  4.852.124.227

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Thu thập tài liệu

   

  557.324.643

   

  4.619.993

  4.702.328

  11.965.466

  28.757.868

  60.795.346

  607.370.298

  119.373.312

  726.743.610

  790.005.853

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Ngoại nghiệp

   

  250.500.863

   

  1.538.698

  1.880.241

   

  28.757.868

  57.502.852

  282.677.669

  70.669.417

  353.347.087

  415.034.089

   

   

   

   

   

   

  1.1.1.1

  Điều tra bổ sung các tài liệu, số liệu trên địa bàn so với kỳ điều tra thoái hóa trước

   

  250.500.863

   

   

   

   

   

   

  250.500.863

  62.625.216

  313.126.079

  313.126.079

   

   

   

   

   

   

  1.1.1.1.1

  Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thoái hóa đất

  VTB

  125.250.432

   

   

   

   

   

   

  125.250.432

  31.312.608

  156.563.039

  156.563.039

   

   

   

   

   

   

  1.1.1.1.2

  Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất, cảnh quan môi trường

  VTB

  125.250.432

   

   

   

   

   

   

  125.250.432

  31.312.608

  156.563.039

  156.563.039

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Nội nghiệp

   

  306.823.780

   

  3.081.295

  2.822.088

  11.965.466

   

  3.292.494

  324.692.629

  48.703.894

  373.396.523

  374.971.764

   

   

   

   

   

   

  1.1.2.1

  Đánh giá, lựa chọn các thông tin đã thu thập

   

  97.669.500

   

   

   

   

   

   

  97.669.500

  14.650.425

  112.319.925

  112.319.925

   

   

   

   

   

   

  1.1.2.1.1

  Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin đã thu thập

  VTB

  76.437.000

   

   

   

   

   

   

  76.437.000

  11.465.550

  87.902.550

  87.902.550

   

   

   

   

   

   

  1.1.2.1.2

  Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể sử dụng

  VTB

  21.232.500

   

   

   

   

   

   

  21.232.500

  3.184.875

  24.417.375

  24.417.375

   

   

   

   

   

   

  1.1.2.2

  Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa

   

  132.717.280

   

   

   

   

   

   

  132.717.280

  19.907.592

  152.624.872

  152.624.872

   

   

   

   

   

   

  1.1.2.2.1

  Chuyển nội dung chuyên môn từ các bản đồ chuyên đề thu thập được và thông tin đã thu thập lên bản đồ nền địa hình

  VTB

  82.948.300

   

   

   

   

   

   

  82.948.300

  12.442.245

  95.390.545

  95.390.545

   

   

   

   

   

   

  1.1.2.2.2

  Xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm điều tra, điểm lấy mẫu, khu vực cần điều tra tại thực địa; xác định ranh giới khoanh đất, điểm điều tra, lấy mẫu đất lên bản đồ nền địa hình đã có các nội dung chuyên môn

  VTB

  49.768.980

   

   

   

   

   

   

  49.768.980

  7.465.347

  57.234.327

  57.234.327

   

   

   

   

   

   

  1.1.2.3

  Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin và kế hoạch điều tra thực địa

  VTB

  76.437.000

   

   

   

   

   

   

  76.437.000

  11.465.550

  87.902.550

  87.902.550

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Điều tra khảo sát thực địa

   

  984.396.816

   

  5.455.384

  8.964.363

   

  101.846.212

  203.282.748

  1.100.662.775

  275.165.694

  1.375.828.469

  1.593.617.099

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Ngoại nghiệp

   

  984.396.816

   

  5.455.384

  8.964.363

   

  101.846.212

  203.282.748

  1.100.662.775

  275.165.694

  1.375.828.469

  1.593.617.099

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.1

  Điều tra bổ sung sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất với kỳ điều tra thoái hóa trước, tham vấn ý kiến chuyên gia, các nhà quản lý địa phương và điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp: loại sử dụng đất nông nghiệp, phương thức sử dụng đất, các biện pháp kỹ thuật bảo vệ đất

   

  253.323.210

   

   

   

   

   

   

  253.323.210

  63.330.802

  316.654.012

  316.654.012

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.1.1

  Điều tra xác định loại sử dụng đất nông nghiệp gắn với hệ số lớp phủ thực vật và quản lý đất (hệ số C); hệ số do áp dụng các biện pháp canh tác bảo vệ đất (hệ số P)

  VTB

  151.993.926

   

   

   

   

   

   

  151.993.926

  37.998.481

  189.992.407

  189.992.407

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.1.2

  Điều tra bổ sung sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất với kỳ điều tra thoái hóa trước

  VTB

  50.664.642

   

   

   

   

   

   

  50.664.642

  12.666.160

  63.330.802

  63.330.802

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.1.3

  Điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp: loại sử dụng đất nông nghiệp, phương thức sử dụng đất

  VTB

  50.664.642

   

   

   

   

   

   

  50.664.642

  12.666.160

  63.330.802

  63.330.802

   

   

   

   

   

   

  1.2.1.2

  Điều tra khảo sát thực địa các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa: điều tra xác định khu vực thoái hóa đất mới, các loại hình thoái hóa đã bị thay đổi mức độ thoái hóa gồm điều tra khoanh vẽ tại thực địa nhằm chỉnh lý ranh giới các khoanh đất được xác định có sự thay đổi về mức độ thoái hóa

  VTB

  731.073.606

   

   

   

   

   

   

  731.073.606

  182.768.402

  913.842.008

  913.842.008

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Nội nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Nội nghiệp

   

  2.033.310.546

   

  42.549.882

  13.593.391

  54.098.200

   

  14.286.889

  2.143.552.017

  321.532.803

  2.465.084.820

  2.468.501.275

   

   

   

   

   

   

  1.3.1

  Ngoại nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3.2

  Nội nghiệp

   

  2.033.310.546

   

  42.549.882

  13.593.391

  54.098.200

   

  14.286.889

  2.143.552.017

  321.532.803

  2.465.084.820

  2.468.501.275

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.1

  Tổng hợp xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp

   

  175.435.655

   

   

   

   

   

   

  175.435.655

  26.315.348

  201.751.003

  201.751.003

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.1.1

  Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ thoái hóa đất và đánh giá thoái hóa đất kỳ bổ sung

  VTB

  108.247.532

   

   

   

   

   

   

  108.247.532

  16.237.130

  124.484.661

  124.484.661

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.1.2

  Xây dựng báo cáo kết quả điều tra nội, ngoại nghiệp

  VTB

  67.188.123

   

   

   

   

   

   

  67.188.123

  10.078.218

  77.266.341

  77.266.341

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.2

  Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ bổ sung

   

  1.099.874.641

   

   

   

   

   

   

  1.099.874.641

  164.981.196

  1.264.855.837

  1.264.855.837

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.2.1

  Chỉnh lý bản đồ độ phì nhiêu của đất kỳ bổ sung

  VTB

  200.661.280

   

   

   

   

   

   

  200.661.280

  30.099.192

  230.760.472

  230.760.472

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.2.2

  Xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp kỳ bổ sung

  VTB

  166.799.689

   

   

   

   

   

   

  166.799.689

  25.019.953

  191.819.642

  191.819.642

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.2.3

  Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì kỳ bổ sung

  VTB

  163.037.290

   

   

   

   

   

   

  163.037.290

  24.455.594

  187.492.884

  187.492.884

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.2.4

  Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa kỳ bổ sung

  VTB

  161.783.157

   

   

   

   

   

   

  161.783.157

  24.267.474

  186.050.631

  186.050.631

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.2.5

  Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa kỳ bổ sung

  VTB

  156.766.625

   

   

   

   

   

   

  156.766.625

  23.514.994

  180.281.619

  180.281.619

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.2.6

  Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ bổ sung

  VTB

  250.826.600

   

   

   

   

   

   

  250.826.600

  37.623.990

  288.450.590

  288.450.590

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.3

  Đánh giá thoái hóa đất kỳ bổ sung

   

  366.324.323

   

   

   

   

   

   

  366.324.323

  54.948.648

  421.272.971

  421.272.971

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.3.1

  Thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

  VTB

  45.862.200

   

   

   

   

   

   

  45.862.200

  6.879.330

  52.741.530

  52.741.530

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.3.2

  Đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa

  VTB

  246.509.325

   

   

   

   

   

   

  246.509.325

  36.976.399

  283.485.724

  283.485.724

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.3.3

  So sánh kết quả thoái hóa đất kỳ bổ sung với thoái hóa đất kỳ trước

  VTB

  73.952.798

   

   

   

   

   

   

  73.952.798

  11.092.920

  85.045.717

  85.045.717

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.4

  Phân tích và đánh giá xu hướng, nguyên nhân thoái hóa đất trong những năm trước và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất

  VTB

  147.905.595

   

   

   

   

   

   

  147.905.595

  22.185.839

  170.091.434

  170.091.434

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.5

  Đánh giá kết quả quản lý, sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất bị thoái hóa kỳ trước, xác định nguyên nhân, xu hướng thoái hóa đất hiện tại và đề xuất giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất

  VTB

  123.254.663

   

   

   

   

   

   

  123.254.663

  18.488.199

  141.742.862

  141.742.862

   

   

   

   

   

   

  1.3.2.6

  Xây dựng báo cáo tổng hợp và tổng kết dự án

  VTB

  120.515.670

   

   

   

   

   

   

  120.515.670

  18.077.351

  138.593.021

  138.593.021

   

   

   

   

   

   

  2

  Lấy mẫu đất (theo mẫu đất)

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Ngoại nghiệp

   

   

   

   

   

   

  2.1.1

  Mẫu đất khu vực đồng bằng, ven biển

  Mẫu đất

  87.659

   

   

  5.519

   

  5.662

  17.600

  98.840

  24.710

  123.550

  142.279

   

   

   

   

   

   

  2.1.2

  Mẫu đất khu vực trung du, miền núi

  Mẫu đất

  175.317

   

   

  5.519

   

  10.337

  35.200

  191.174

  47.793

  238.967

  277.165

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Nội nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Phân tích mẫu đất (theo chỉ tiêu tại đơn giá phân tích mẫu đất)

   

   

   

   

   

   

  3.1

  Ngoại nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.2

  Nội nghiệp

   

   

   

   

   

   

  3.2.1

  Mẫu đất

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.1

  Dung trọng

  Mẫu đất

  53.709

   

  1.604

  929

  6.496

   

  6.813

  62.738

  9.411

  72.148

  78.328

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.2

  Độ chua (pHKCl)

  Mẫu đất

  89.515

   

  3.004

  1.629

  35.292

   

  38.204

  129.440

  19.416

  148.856

  184.625

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.3

  Chất hữu cơ tổng số (OM%)

  Mẫu đất

  89.515

   

  146.447

  11.393

  30.160

   

  36.207

  277.515

  41.627

  319.142

  337.344

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.4

  Thành phần cơ giới (TPCG)

   

  214.835

   

  7.153

  4.476

  52.969

   

  53.052

  279.433

  41.915

  321.348

  370.064

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.4.1

  Cát, cát mịn

  Mẫu đất

  71.612

   

  2.384

  1.492

  17.656

   

  17.684

  93.144

  13.972

  107.116

  123.355

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.4.2

  Limon

  Mẫu đất

  71.612

   

  2.384

  1.492

  17.656

   

  17.684

  93.144

  13.972

  107.116

  123.355

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.4.3

  Sét

  Mẫu đất

  71.612

   

  2.384

  1.492

  17.656

   

  17.684

  93.144

  13.972

  107.116

  123.355

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.5

  Dung tích hấp thu (CEC)

  Mẫu đất

  89.515

   

  51.419

  7.453

  71.946

   

  88.248

  220.333

  33.050

  253.383

  331.972

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.6

  Ni tơ tổng số (N%)

  Mẫu đất

  89.515

   

  84.646

  18.596

  35.830

   

  78.767

  228.586

  34.288

  262.874

  330.686

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.7

  Phốt pho tổng số (P2O5 %)

  Mẫu đất

  89.515

   

  21.555

  11.232

  35.690

   

  78.767

  157.991

  23.699

  181.690

  256.882

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.8

  Kali tổng số (K2O%)

  Mẫu đất

  89.515

   

  34.050

  11.377

  48.647

   

  80.547

  183.589

  27.538

  211.128

  285.506

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.9

  Lưu huỳnh tổng số (SO4 2- %)

  Mẫu đất

  89.515

   

  1.610

  5.494

  32.129

   

  54.767

  128.748

  19.312

  148.060

  201.219

   

   

   

   

   

   

  3.2.1.10

  Muối tan tổng số

  Mẫu đất

  89.515

   

  34.050

  11.377

  48.647

   

  80.547

  183.589

  27.538

  211.128

  285.506

   

   

   

   

   

   

  4

  Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn; bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa

   

   

   

   

   

   

  4.1

  Ngoại nghiệp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.2

  Nội nghiệp

   

   

   

   

   

   

  4.2.1

  Bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ bổ sung

  VTB

  169.307.955

   

  2.418.641

  772.928

  3.986.183

   

  1.218.098

  176.485.706

  26.472.856

  202.958.562

  203.482.025

   

   

   

   

   

   

  4.2.2

  Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ bổ sung

  VTB

  121.650.901

   

  1.736.867

  554.861

  3.089.341

   

  975.807

  127.031.970

  19.054.796

  146.086.766

  146.544.670

   

   

   

   

   

   

   

  PHỤ LỤC SỐ 03

  ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM ĐIỀU TRA THU THẬP THÔNG TIN XÂY DỰNG KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
  (Kèm theo Quyết định số     ngày     tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  Mức lương cơ sở: 1.490.000 đồng/tháng

  Số ngày làm việc: 26 ngày

  Đơn vị tính: Đồng

   

  TT

  Tên sản phẩm

  ĐVT

  Chi phí trực tiếp

  Chi phí chung

  Đơn giá (Ko KH)

  Đơn giá (Có KH)

   

   

   

   

   

   

  Chi phí nhân công

  Vật liệu

  Công cụ, dụng cụ

  Năng lượng

  Nhiên liệu

  Khấu hao TSCĐ

  Tổng CP trực tiếp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  LĐKT

  LĐPT

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

  (9)

  (10)= 8+9

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Công tác chuẩn bị