logo

Quyết định 2070/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2070/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Quang Hải
  Ngày ban hành: 28/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH

  -------------

  Số: 2070/QĐ-BTC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

  ------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-BTC ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

  Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

  - KBNN;

  - KBNN (nơi giao dịch);

  - Cục THTK (để công khai);

  - Lưu: VT, KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Huỳnh Quang Hải

   
   

  Phụ lục số 01

   

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

  Đơn vị: Học viện Tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1110610

  (Kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị tính: 1.000 đồng.

  STT

  NỘI DUNG

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn

  NSNN

  Nguồn khác

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  0

  0

  0

  2.1

  Chi ứng dụng công nghệ thông tin

  -52.800

  -52.800

  0

  2.2

  Chi mua sắm, sửa chữa tài sản

  52.800

  52.800

  0

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  - Mục 2.1: Điều chỉnh giảm danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2069/QĐ-BTC ngày 28/10/2019.

  - Mục 2.2: Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước nội dung chi mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 sau điều chỉnh là 20.740,8 triệu đồng. Trong đó: Nội dung chi cải tạo, sửa chữa là 19.545,8 triệu đồng; thực hiện theo danh mục cải tạo, sửa chữa tại Công văn số 1075/HVTC-TCKT ngày 24/9/2019 của Học viện Tài chính...

   

  Phụ lục số 02

   

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

  Đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Kế toán

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057460

  Mã số KBNN giao dịch: 2116

  (Kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị tính: 1.000 đồng.

  STT

  NỘI DUNG

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn

  NSNN

  Nguồn

  khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  0

  0

  0

  2.1

  Chi ứng dụng công nghệ thông tin

  -15.000

  -15.000

  0

  2.2

  Chi mua sắm, sửa chữa tài sản

  15.000

  15.000

  0

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  - Mục 2.1: Điều chỉnh giảm danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2067/QĐ-BTC ngày 28/10/2019.

  - Mục 2.2: Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước nội dung chi mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 sau điều chỉnh là 10.026 triệu đồng. Trong đó: Nội dung chi cải tạo, sửa chữa là 5.822 triệu đồng; thực hiện theo danh mục cải tạo, sửa chữa tại Công văn số 460/ĐHTCKT-TCKT ngày 27/9/2019 của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

   

  Phụ lục số 03

   

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

  Đơn vị: Viện Chiến lược và chính sách tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1104239

  Mã số KBNN giao dịch: 0011

  (Kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị tính: 1.000 đồng.

  STT

  NỘI DUNG

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn

  NSNN

  Nguồn

  khác

   

   

   

   

   

   

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (Khoản 102)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  0

  0

  0

  2.1

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

  -256.940

  -256.940

  0

  2.2

  Chi mua sắm, sửa chữa tài sản

  -153.045

  -153.045

  0

  2.3

  Chi hội nghị, hội thảo khoa học

  409.985

  409.985

  0

   

   

   

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
  Ban hành: 26/07/2017 Hiệu lực: 26/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới