logo

Quyết định 2260/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2260/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 30/12/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/12/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đầu tư
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 2260/QĐ-TTg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

  _____________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

  Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội số: 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; 122/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

  Căn cứ Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

  Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ số: 50/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019; 129/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 8661/TTr-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 như sau:

  1. Điều chỉnh tăng 74,994 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại địa phương cho các dự án của các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Nam, Cao Bằng tại Phụ lục kèm theo.

  2. Bổ sung 100 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016 - 2020 cho tỉnh Quảng Bình để thực hiện dự án tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phụ lục kèm theo.

  3. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2020 là 134,994 tỷ đồng đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, trong đó: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (37,072 tỷ đồng), Gia Lai (9,414 tỷ đồng), Thành phố Hồ Chí Minh (35,983 tỷ đồng), Cần Thơ (27,828 tỷ đồng), tỉnh Bình Dương (14,145 tỷ đồng), tỉnh Nghệ An (10,552 tỷ đồng); đồng thời, điều chỉnh tăng 134,994 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2020 cho các địa phương: Quảng Bình (30 tỷ đồng), Quảng Trị (29,994 tỷ đồng), Quảng Nam (25 tỷ đồng), Phú Yên (30 tỷ đồng), Cao Bằng (20 tỷ đồng) để thực hiện các dự án theo đề xuất của địa phương.

  4. Điều chỉnh giảm 5.969,755 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2020 đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương; đồng thời, điều chỉnh tăng 172,064 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2020 cho Bộ Y tế và các địa phương để thực hiện dự án theo đề xuất tại Phụ lục kèm theo.

  5. Giao 2.500 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thanh toán phần còn thiếu cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

  6. Giao 76,296 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn viện trợ không hoàn lại nguồn ngân sách trung ương năm 2020 cho 05 địa phương: Hà Giang: 20 tỷ đồng, Hòa Bình: 19,9 tỷ đồng, Quảng Trị: 9,096 tỷ đồng, Kon Tum: 18,3 tỷ đồng và Trà Vinh: 9 tỷ đồng để thực Dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135”.

  7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn điều chỉnh, bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

  Điều 2. Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương được giao, điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

  1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này gửi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 01 năm 2021.

  2. Chịu trách nhiệm phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án đảm bảo thủ tục theo quy định, theo đúng ưu tiên bố trí vốn cho các dự án này để hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn 2021 - 2025.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương được giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 tại Điều 1, 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 4;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ: KH&ĐT, TC;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao, điều chỉnh kế hoạch tại Điều 1;
  - Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao, điều chỉnh kế hoạch tại Điều 1;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: CN, NN, KGVX, NC, QHQT, QHĐP, TKBT, TH;
  - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

  PHỤ LỤC

  ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG
  (Kèm theo Quyết định số: 2260/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị: triệu đồng

  STT

  Bộ, cơ quan trung ương và địa phương

  Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg và điều chỉnh tại Quyết định số 1638/QĐ-TTg

  Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài

  Kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW năm 2020 sau khi điều chỉnh

  Ghi chú

   

   

   

   

  TNG S

  Trong đó:

  Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2020

  Điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2020

  TỔNG SỐ

  Trong đó:

   

   

   

   

   

  Các Dự án ODA thông thường

  Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

  Chương trình mục tiêu quốc gia

   

   

   

  Các Dự án ODA thông thường

  Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

  Chương trình mục tiêu quốc gia

   

   

   

   

   

   

  TỔNG SỐ

  21.600.283

  17.077.403

  2.726.102

  1.796.778

  5.969.755

  172.064

  15.802.592

  11.279.712

  2.726.102

  1.796.778

   

   

   

   

   

  I

  Bộ, cơ quan trung ương

  656.239

  656.239

   

   

   

  60.777

  717.016

  717.016

   

   

   

   

   

   

   

   

  BY tế

  656.239

  656.239

   

   

   

  60.777

  717.016

  717.016

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Đa phương

  20.944.044

  16.421.164

  2.726.102

  1.796.778

  5.969.755

  111.287

  15.085.576

  10.562.696

  2.726.102

  1.796.778

   

   

   

   

   

  1

  Hà Giang

  1.118.100

  716.106

  38.140

  363.854

  195.723

   

  922.377

  520.383

  38.140

  363.854

   

   

   

   

   

  2

  Yên Bái

  850.000

  709.484

  140.516

   

  163.288

   

  686.712

  546.196

  140.516

   

   

   

   

   

   

  3

  Thái Nguyên

  437.455

  407.344

  30.111

   

  9.780

   

  427.675

  397.564

  30.111

   

   

   

   

   

   

  4

  Phú Thọ

  293.400

  293.400

   

   

  33.744

   

  259.656

  259.656

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Hòa Bình

  734.500

  651.627

  82.873

   

  356.536

   

  377.964

  295.091

  82.873

   

   

   

   

   

   

  6

  Sơn La

  530.500

  458.620

  71.880

   

  26.687

   

  503.813

  431.933

  71.880

   

   

   

   

   

   

  7

  Lai Châu

  361.500

  90.788

  37.500

  233.212

  54.488

   

  307.012

  36.300

  37.500

  233.212

   

   

   

   

   

  8

  Thành phố Hải Phòng

  662.000

  607.033

  54.967

   

  15.578

   

  646.422

  591.455

  54.967

   

   

   

   

   

   

  9

  Quảng Ninh

  566.900

  566.900

   

   

  373.580

   

  193.320

  193.320

   

   

   

   

   

   

   

  10

  Hải Dương

  115.200

  115.200

   

   

  111.825

   

  3.375

  3.375

   

   

   

   

   

   

   

  11

  Hưng Yên

  102.800

  102.800

   

   

  41.862

   

  60.938

  60.938

   

   

   

   

   

   

   

  12

  Ninh Bình

  213.753

  74.262

  139.491

   

  14.359

   

  199.394

  59.903

  139.491

   

   

   

   

   

   

  13

  Thái Bình

  254.500

  110.740

  143.760

   

  12.000

   

  242.500

  98.740

  143.760

   

   

   

   

   

   

  14

  Quảng Bình

  898.000

  593.091

  110.447

  194.462

  187.139

   

  710.861

  405.952

  110.447

  194.462

   

   

   

   

   

  15

  Thừa Thiên - Huế

  1.245.700

  1.026.289

  100.369

  119.042

  27.650

   

  1.218.050

  998.639

  100.369

  119.042

   

   

   

   

   

  16

  Thành phố Đà Nng

  769.000

  583.296

  185.704

   

  233.296

   

  535.704

  350.000

  185.704

   

   

   

   

   

   

  17

  Quảng Ngãi

  590.600

  333.870

  48.177

  208.553

  144.184

   

  446.416

  189.686

  48.177

  208.553

   

   

   

   

   

  18

  Bình Định

  1.041.000

  792.924

  113.325

  134.751

   

  29.000

  1.070.000

  821.924

  113.325

  134.751

   

   

   

   

   

  19

  Phú Yên

  340.300

  268.034

  72.266

   

  57.846

   

  282.454

  210.188

  72.266

   

   

   

   

   

   

  20

  Khánh Hòa

  318.700

  192.309

  126.391

   

  24.400

   

  294.300

  167.909

  126.391

   

   

   

   

   

   

  21

  Ninh Thuận

  702.600

  431.873

  199.113

  71.614

  383.400

   

  319.200

  48.473

  199.113

  71.614

   

   

   

   

   

  22

  Bình Thuận

  281.000

  188.623

   

  92.377

  17.149

   

  263.851

  171.474

   

  92.377

   

   

   

   

   

  23

  Đc Lk

  639.900

  321.086

  72.266

  246.548

  40.429

   

  599.471

  280.657

  72.266

  246.548

   

   

   

   

   

  24

  Gia Lai

  350.585

  177.221

  173.364

   

  4.859

   

  345.726

  172.362

  173.364

   

   

   

   

   

   

  25

  Lâm Đồng

  224.600

  224.600

   

   

  128.663

   

  95.937

  95.937

   

   

   

   

   

   

   

  26

  Thành phố Hồ Chí Minh

  5.044.991

  5.044.991

   

   

  2.990.111

   

  2.054.880

  2.054.880

   

   

   

   

   

   

   

  27

  Bình Phước

  43.700

  43.700

   

   

   

  73.889

  117.589

  117.589

   

   

   

   

   

   

   

  28

  Tiền Giang

  121.800

  121.800

   

   

  105.352

   

  16.448

  16.448

   

   

   

   

   

   

   

  29

  Vĩnh Long

  208.800

  138.616

  70.184

   

  81.981

   

  126.819

  56.635

  70.184

   

   

   

   

   

   

  30

  Hậu Giang

  237.105

  182.906

  54.199

   

  45.706

   

  191.399

  137.200

  54.199

   

   

   

   

   

   

  31

  Sóc Trăng

  667.855

  302.427

  233.063

  132.365

   

  8.398

  676.253

  310.825

  233.063

  132.365

   

   

   

   

   

  32

  An Giang

  649.700

  430.940

  218.760

   

  74.763

   

  574.937

  356.177

  218.760

   

   

   

   

   

   

  33

  Kiên Giang

  327.500

  118.264

  209.236

   

  13.377

   

  314.123

  104.887

  209.236

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tỉnh Cao Bằng

  PHỤ LỤC

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TĂNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG 10% TẠI BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
  (Kèm theo Quyết định số: 2260/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị tính: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm XD

  Năng lực thiết kế

  Thời gian KC- HT

  Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư

  Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 đã giao và đã điều chỉnh tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 sau khi được điều chỉnh tại Quyết định này

  Ghi chú

  Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

  Trong đó: NSTW

   

   

   

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

  200.000

  200.000

   

  20.000

   

   

  Cao Bằng

   

   

   

   

  200.000

  200.000

   

  20.000

   

   

  DANH MỤC DỰ ÁN CHƯA CÓ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020

   

   

   

   

  200.000

  200.000

   

  20.000

   

   

  Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

   

   

   

   

  200.000

  200.000

   

  20.000

   

  (1)

  Kè chống sạt lở, ổn định khu dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

  TP Cao Bằng

  L=3.600m; kè đứng kết hợp mái nghiêng; kết cấu kè bằng bê tông cốt thép

  2020-2021

  859/QĐ-UBND, 28/5/2020;

  2411/QĐ- UBND 04/12/2020

  200.000

  200.000

   

  20.000

   

   

   

  Tỉnh Quảng Nam

  PHỤ LỤC

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TĂNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG 10% TẠI BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
  (Kèm theo Quyết định số: 2260/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị tính: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm XD

  Năng lực thiết kế

  Thời gian KC- HT

  Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư

  Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 đã giao và đã điều chỉnh tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 sau khi được điều chỉnh tại Quyết định này

  Ghi chú

  Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

  Trong đó: NSTW

   

   

   

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

  150.000

  150.000

   

  25.000

   

   

  Quảng Nam

   

   

   

   

  150.000

  150.000

   

  25.000

   

   

  DANH MỤC DỰ ÁN CHƯA CÓ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020

   

   

   

   

  150.000

  150.000

   

  25.000

   

   

  Giao thông

   

   

   

   

  150.000

  150.000

   

  25.000

   

  (1)

  Tuyến đường ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành)

  Phước Sơn

   

  2020-2022

  3539/QĐ- UBND ngày 08/12/2020

  150.000

  150.000

   

  25.000

   

   

   

  Tỉnh Quảng Trị

  PHỤ LỤC

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TĂNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG 10% TẠI BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
  (Kèm theo Quyết định số: 2260/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị tính: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm XD

  Năng lực thiết kế

  Thời gian KC- HT

  Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư

  Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 đã giao và đã điều chỉnh tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 sau khi được điều chỉnh tại Quyết định này

  Ghi chú

  Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

  Trong đó: NSTW

   

   

   

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

  135.000

  135.000

  26.880

  56.874

   

   

  Quảng Trị

   

   

   

   

  135.000

  135.000

  26.880

  56.874

   

   

  DANH MỤC DỰ ÁN CÓ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020

   

   

   

   

  135.000

  135.000

  26.880

  56.874

   

   

  Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng

   

   

   

   

  135.000

  135.000

  26.880

  56.874

   

   

  Khi công mới

   

   

   

   

  135.000

  135.000

  26.880

  56.874

   

   

  Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn

   

   

   

   

  135.000

  135.000

  26.880

  56.874

   

  (1)

  Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông.

  Đakrông

  21 km

  2017-2021

  1934/QĐ- UBND 15/8/2016

  135.000

  135.000

  26.880

  56.874

   

   

   

  Tỉnh Quảng Bình

  PHỤ LỤC

  BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 THEO NGHỊ QUYẾT 797/NQ-UBTVQH14
  (Kèm theo Quyết định số: 2260/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  Đơn vị tính: Triệu đồng

  TT

  Danh mục dự án

  Địa điểm XD

  Năng lực thiết kế

  Thời gian KC-HT

  Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư

  Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao

  Bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020

  Ghi chú

  Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

  TMĐT

  Trong đó: NSTW

  Tng số

  Trong đó: NSTW

   

   

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

  100.000

  100.000

   

   

  100.000

   

   

  Quảng Bình

   

   

   

   

  100.000

  100.000

   

   

  100.000

   

   

  DANH MỤC DỰ ÁN CHƯA CÓ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020

   

   

   

   

  100.000

  100.000

   

   

  100.000

   

   

  Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

   

   

   

   

  100.000

  100.000

   

   

  100.000

   

   

  Khởi công mới

   

   

   

   

  100.000

  100.000

   

   

  100.000

   

   

  KCM 2017-2020 chưa có chủ trương đầu tư, hoàn thành sau giai đoạn

   

   

   

   

  100.000

  100.000

   

   

  100.000

   

  (1)

  Kè biển Hải Thành-Quang Phú, thành phố Đồng Hới (giai đoạn 2)

  Đồng Hới

  Tuyến kè dài khoảng 2,2 km

  2020-2023

  2220a/UBND- TH ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình

  100.000

  100.000

   

   

  100.000

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị quyết 71/2018/QH14 của Quốc hội về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 12/11/2018 Hiệu lực: 12/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đầu tư công của Quốc hội, số 39/2019/QH14
  Ban hành: 13/06/2019 Hiệu lực: 01/01/2020 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị quyết 84/2019/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
  Ban hành: 14/06/2019 Hiệu lực: 14/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019
  Ban hành: 15/07/2019 Hiệu lực: 15/07/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị quyết 797/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 24/10/2019 Hiệu lực: 24/10/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị quyết 87/2019/QH14 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2020
  Ban hành: 14/11/2019 Hiệu lực: 14/11/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Nghị quyết 122/2020/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
  Ban hành: 19/06/2020 Hiệu lực: 19/06/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
  Ban hành: 11/09/2020 Hiệu lực: 11/09/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  11
  Nghị quyết 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021
  Ban hành: 12/11/2020 Hiệu lực: 12/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2260/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 2260/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 30/12/2020
  Hiệu lực: 30/12/2020
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đầu tư
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới