logo

Quyết định 2387/QĐ-BTC công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2387/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 24/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 2387/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

  ---------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

  Căn cứ Nghị quyết số 73/2018/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019;

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

  Căn cứ Báo cáo số 40/BC-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, Vụ NSNN (175b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

   

  Biểu số 12/CK-NSNN

  CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công b công khai số liu dự toán NSNN năm 2019)

  Đơn vị: T đng

  STT

  NỘI DUNG

  D TOÁN

  A

  TNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  1.411.300

  1

  Thu nội địa

  1.173.500

  2

  Thu từ dầu thô

  44.600

  3

  Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

  189.200

  4

  Thu viện trợ

  4.000

  B

  TNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  1.633.300

   

  Trong đó:

   

  1

  Chi đầu tư phát triển

  429.300

  2

  Chi trả nợ lãi

  124.884

  3

  Chi viện trợ

  1.300

  4

  Chi thường xuyên

  999.466

  5

  Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế (1)

  43.350

  6

  Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

  100

  7

  Dự phòng ngân sách nhà nước

  33.800

  C

  BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  222.000

   

  (Tỷ lệ bội chi so GDP)

  3,6%

  1

  Bội chi ngân sách trung ương

  209.500

  2

  Bội chi ngân sách địa phương (2)

  12.500

  D

  CHI TRẢ NỢ GỐC

  196.799

  Đ

  TNG MỨC VAY CỦA NSNN

  425.252

  Ghi chú:

  (1) Trong đó 50% tăng thu dự toán ngân sách địa phương để tạo nguồn cải cách tiền lương là 27.150 tỷ đồng.

  (2) Chênh lệch giữa số bội chi, bội thu của các địa phương.

   

  Biểu số 13/CK-NSNN

  CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công b công khai số liu dự toán NSNN năm 2019)

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

  A

  NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

   

  I

  Tổng nguồn thu ngân sách trung ương

  810.099

  1

  Thu thuế, phí và các khoản thu khác

  806.099

  2

  Thu từ nguồn viện trợ

  4.000

  II

  Tổng chi ngân sách trung ương

  1.019.599

  1

  Chi ngân sách trung ương theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương)

  698.245

  2

  Chi bổ sung cho ngân sách địa phương

  321.354

   

  - Chi bổ sung cân đối

  211.451

   

  - Chi bổ sung có mục tiêu

  109.903

  III

  Bội chi ngân sách trung ương

  209.500

  B

  NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

   

  I

  Tổng nguồn thu ngân sách địa phương

  922.555

  1

  Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

  601.201

  2

  Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

  321.354

   

  - Thu bổ sung cân đối

  211.451

   

  - Thu bổ sung có mục tiêu

  109.903

  II

  Tổng chi ngân sách địa phương

  935.055

  1

  Chi cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp (không ktừ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương)

  825.152

  2

  Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương

  109.903

  III

  Bội chi ngân sách địa phương

  12.500

   

  Biểu số 14/CK-NSNN

  DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công b công khai số liu dự toán NSNN năm 2019)

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

   

  TNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  1.411.300

  I

  Thu nội địa

  1.173.500

  1

  Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

  177.709

  2

  Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  213.734

  3

  Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

  241.530

  4

  Thuế thu nhập cá nhân

  113.174

  5

  Thuế bảo vệ môi trường

  68.926

  6

  Các loại phí, lệ phí

  75.214

   

  Trong đó: Lệ phí trước bạ

  34.268

  7

  Các khoản thu về nhà, đất

  115.155

   

  - Thuế sử dụng đất nông nghiệp

  5

   

  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  1.603

   

  - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

  21.953

   

  - Thu tiền sử dụng đất

  90.000

   

  - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

  1.594

  8

  Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

  29.000

  9

  Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

  4.069

  10

  Thu khác ngân sách

  24.563

  11

  Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

  927

  12

  Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước

  109.500

  II

  Thu từ dầu thô

  44.600

  III

  Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

  189.200

  1

  Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

  300.500

   

  - Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

  219.400

   

  - Thuế xuất khẩu

  8.228

   

  - Thuế nhập khẩu

  57.180

   

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

  14.860

   

  - Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

  832

  2

  Hoàn thuế giá trị gia tăng

  -111.300

  IV

  Thu viện trợ

  4.000

   

  Biểu số 15/CK-NSNN

  DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công b công khai số liu dự toán NSNN năm 2019)

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  TỔNG SỐ

  KHU VỰC DNNN (1)

  KHU VỰC DN CÓ VỐN ĐTNN (2)

  KHU VỰC KINH T NGOÀI QUỐC DOANH

  THU TỪ HOẠT ĐỘNG XSKT

  THU TDẦU THÔ

  KHU VỰC KHÁC

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

  TNG THU NSNN

  1.411.300

  287.209

  213.734

  241.530

  29.000

  44.600

  595.227

  A

  Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí

  1.154.695

  177.709

  213.734

  241.530

  29.000

  44.600

  448.122

  I

  Các khoản thu từ thuế

  1.079.481

  177.709

  213.734

  241.530

  29.000

  44.600

  372.908

  1

  Thuế giá trị gia tăng

  373.006

  72.696

  64.865

  127.346

   

   

  108.100

   

  - Thuế GTGT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước

  264.906

  72.696

  64.865

  127.346

   

   

   

   

  - Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

  108.100

   

   

   

   

   

  108.100

  2

  Thuế tiêu thụ đặc biệt

  116.599

  29.413

  50.103

  22.223

   

   

  14.860

   

  - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

  98.937

  29.405

  47.664

  21.869

   

   

   

   

  - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

  14.860

   

   

   

   

   

  14.860

   

  - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

  2.801

  8

  2.440

  354

   

   

   

  3

  Thuế bảo vệ môi trường

  69.758

   

   

   

   

   

  69.758

   

  - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước

  26.494

   

   

   

   

   

  26.494

   

  - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

  43.264

   

   

   

   

   

  43.264

  4

  Thuế thu nhập doanh nghiệp

  245.580

  60.984

  98.261

  86.335

   

   

   

  5

  Thuế thu nhập cá nhân

  113.174

   

   

   

   

   

  113.174

  6

  Thuế tài nguyên

  20.748

  14.616

  505

  5.627

   

   

   

  7

  Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  65.408

   

   

   

   

   

  65.408

  8

  Thuế sử dụng đất nông nghiệp

  5

   

   

   

   

   

  5

  9

  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  1.603

   

   

   

   

   

  1.603

  II

  Các khoản phí, lệ phí

  75.214

   

   

   

   

   

  75.214

  10

  Lệ phí trước bạ

  34.268

   

   

   

   

   

  34.268

  11

  Các loại phí, lệ phí

  40.947

   

   

   

   

   

  40.947

  B

  Các khoản thu ngoài thuế, phí, lệ phí

  252.605

  109.500

   

   

   

   

  143.105

  1

  Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng nhà nước

  109.500

  109.500

   

   

   

   

   

  2

  Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

  21.953

   

   

   

   

   

  21.953

  3

  Thu tiền sử dụng đất

  90.000

   

   

   

   

   

  90.000

  4

  Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hu nhà nước

  1.594

   

   

   

   

   

  1.594

  5

  Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

  4.069

   

   

   

   

   

  4.069

  6

  Thu khác

  25.490

   

   

   

   

   

  25.490

  C

  Thu viện trợ

  4.000

   

   

   

   

   

  4.000

  Ghi chú:

  (1) Bao gồm thu từ các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn và các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.

  (2) Các khoản thu từ doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

   

  Biểu số 16/CK-NSNN

  DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công b công khai số liu dự toán NSNN năm 2019)

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  NSNN

  CHIA RA

  NSTW

  NSĐP

  A

  B

  1=2+3

  2

  3

   

  TNG CHI NSNN

  1.633.300

  808.148

  825.152

   

  Trong đó:

   

   

   

  I

  Chi đầu tư phát triển

  429.300

  196.900

  232.400

  II

  Chi trả nợ lãi

  124.884

  121.900

  2.984

  III

  Chi viện trợ

  1.300

  1.300

   

  IV

  Chi thường xuyên

  999.466

  454.748

  544.718

   

  Trong đó:

   

   

   

   

  - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

  244.835

  28.335

  216.500

   

  - Chi khoa học và công nghệ

  12.825

  9.895

  2.930

  V

  Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

  43.350

  16.200

  (1)    27.150

  VI

  Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

  100

   

  100

  VII

  Dự phòng NSNN

  33.800

  16.000

  17.800

   

  Ghi chú: (1) 50% tăng thu dự toán ngân sách địa phương để tạo nguồn cải cách tiền lương.

   

  Biểu số 17/CK-NSNN

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công b công khai số liu dự toán NSNN năm 2019)

  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT

  NỘI DUNG

  DỰ TOÁN

   

  TNG CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

  1.019.599

  A

  CHI BSUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

  211.451

  B

  CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC

  808.148

   

  Trong đó:

   

  I

  Chi đầu tư phát triển

  196.900

  II

  Chi trả n lãi

  121.900

  III

  Chi viện trợ

  1.300

  IV

  Chi thường xuyên

  454.748

   

  Trong đó:

   

  1

  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

  28.335

  2

  Chi khoa học và công nghệ

  9.895

  3

  Chi y tế, dân số và gia đình

  20.833

  4

  Chi văn hóa thông tin

  2.400

  5

  Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

  2.065

  6

  Chi thể dục thể thao

  880

  7

  Chi bảo vệ môi trường

  2.290

  8

  Chi các hoạt động kinh tế

  40.170

  9

  Chi hoạt động ca cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

  47.616

  10

  Chi bảo đảm xã hội

  88.344

  V

  Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

  16.200

  VI

  Dự phòng ngân sách

  16.000

   

  Biểu số 18/CK-NSNN

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công b công khai số liu dự toán NSNN năm 2019)

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  TNG S CHI (K CCHI BNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ) VAY NỢ, VIỆN TR

  TRONG ĐÓ

  CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KCHƯƠNG TRÌNH MTQG)

  CHI TRẢ NỢ LÃI, VIỆN TRỢ

  CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KCHƯƠNG TRÌNH MTQG, CTMT)

  CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG

  CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MC TIÊU (CHI THƯỜNG XUYÊN)

  CHI THỰC HIỆN CCTL VÀ TINH GIN BIÊN CH

  DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

  TNG S

  CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

  CHI THƯNG XUYÊN

   

   

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5=6+7

  6

  7

  8

  9

  10

   

  TNG S

  808.148.000

  178.900.000

  123.200.000

  441.569.700

  24.169.900

  18.000.000

  6.169.900

  7.008.400

  16.200.000

  16.000.000

  I

  Các Bộ, Cơ quan Trung ương

  508.794.719

  104.649.890

  310.830

  398.744.400

  381.718

  15.000

  366.718

  3.607.881

   

   

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  775.860

  57.000

   

  718.860

   

   

   

   

   

   

  2

  Tòa án nhân dân tối cao

  4.045.203

  691.783

   

  3.349.300

   

   

   

  4.120

   

   

  3

  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  4.314.356

  1.222.516

   

  3.089.720

   

   

   

  2.120

   

   

  4

  Bộ Ngoại giao

  2.167.050

  113.900

   

  2.051.650

   

   

   

  1.500

   

   

  5

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  20.531.106

  14.938.072

  10.830

  5.076.200

  129.937

   

  129.937

  276.067

   

   

  6

  Ủy ban sông Mê Kông

  41.740

   

   

  41.740

   

   

   

   

   

   

  7

  Bộ Giao thông vận tải

  58.568.225

  41.171.123

   

  17.326.712

   

   

   

  70.390

   

   

  8

  B Công thương

  4.160.733

  332.286

   

  3.684.890

  11.300

   

  11.300

  132.257

   

   

  9

  Bộ Xây dựng

  1.395.213

  250.000

   

  1.095.820

  600

   

  600

  48.793

   

   

  10

  Bộ Y tế

  14.861.175

  7.138.970

   

  5.804.750

  1.500

   

  1.500

  1.895.955

   

   

  11

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  7.661.455

  2.065.085

   

  5.570.550

  4.800

   

  4.800

  21.020

   

   

  12

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  3.649.630

  320.000

   

  3.328.430

   

   

   

  1.200

   

   

  13

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  2.950.305

  745.290

   

  2.140.245

  7.450

   

  7.450

  57.320

   

   

  14

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  34.884.212

  347.730

   

  33.626.128

  66.656

   

  66.656

  843.698

   

   

  15

  Bộ Tài chính

  23.677.010

  241.390

   

  22.953.700

   

   

   

  1.920

   

   

  16

  Bộ Tư pháp

  2.736.510

  590.430

   

  2.141.980

  1.500

   

  1.500

  2.600

   

   

  17

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  363.371

  199.201

   

  164.050

   

   

   

  120

   

   

  18

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  3.699.361

  675.465

   

  3.006.585

  9.000

   

  9.000

  8.311

   

   

  19

  Bộ Nội vụ

  763.390

  199.400

   

  543.690

  18.000

   

  18.000

  2.300

   

   

  20

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  3.864.324

  1.553.495

   

  2.286.299

  10.200

   

  10.200

  14.330

   

   

  21

  Bộ Thông tin và Truyền Thông

  993.680

  158.520

   

  789.080

  31.500

  15.000

  16.500

  14.580

   

   

  22

  Ủy ban Dân tộc

  255.030

  23.200

   

  215.130

  15.800

   

  15.800

  900

   

   

  23

  Thanh tra Chính phủ

  316.430

  16.230

   

  298.200

   

   

   

  2.000

   

   

  24

  Kiểm toán Nhà nước

  1.471.120

  708.000

   

  763.120

   

   

   

   

   

   

  25

  Thông tấn xã Việt nam

  712.624

  99.894

   

  612.030

   

   

   

  700

   

   

  26

  Đài Truyền hình Việt Nam

  248.910

  134.020

   

  111.070

   

   

   

  3.820

   

   

  27

  Đài Tiếng nói Việt Nam

  886.190

  196.000

   

  678.370

   

   

   

  11.820

   

   

  28

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  3.529.000

  2.206.700

   

  1.322.300

   

   

   

   

   

   

  29

  Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  518.790

  42.610

   

  476.180

   

   

   

   

   

   

  30

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  1.018.533

  199.048

   

  819.485

   

   

   

   

   

   

  31

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  898.570

  255.260

   

  643.310

   

   

   

   

   

   

  32

  Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

  108.201

   

   

  99.558

  7.513

   

  7.513

  1.130

   

   

  33

  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  322.185

  198.640

   

  110.145

  12.300

   

  12.300

  1.100

   

   

  34

  Trung ương Hi liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  186.220

  67.000

   

  98.050

  15.900

   

  15.900

  5.270

   

   

  35

  Hội Nông dân Việt Nam

  315.790

  160.000

   

  133.730

  19.400

   

  19.400

  2.660

   

   

  36

  Hội Cu chiến binh Việt Nam

  33.890

   

   

  29.720

  3.500

   

  3.500

  670

   

   

  37

  Tng liên đoàn Lao động Việt Nam

  300.862

  120.370

   

  160.072

   

   

   

  20.420

   

   

  38

  Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  1.800.000

  1.800.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  39

  Ngân hàng Chính sách xã hội

  7.148.110

  7.148.110

   

   

   

   

   

   

   

   

  40

  Bảo him xã hội Việt Nam

  47.336.620

   

   

  47.336.620

   

   

   

   

   

   

  II

  Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo

  333.294

  257.484

   

  75.810

   

   

   

   

   

   

  III

  Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghnghip

  765.191

  91.450

   

  641.655

  30.036

   

  30.036

  10.220

   

   

  IV

  Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tng công ty, các ngân hàng

  3.427.450

  3.427.450

   

   

   

   

   

   

   

   

  V

  Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

  109.902.655

  57.973.726

   

  25.026.974

  23.633.646

  17.985.000

  5.648.646

  3.268.309

   

   

  VI

  Chi h tr các địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hin các nhiệm vụ khác của NSTW

  17.080.861

   

   

  17.080.861

   

   

   

   

   

   

  VII

  Chi trả ni, viện trợ

  122.889.170

   

  122.889.170

   

   

   

   

   

   

   

  VIII

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu (chưa phân b)

  246.490

   

   

   

  124.500

   

  124.500

  121.990

   

   

  IX

  Chi thực hiện ci cách tiền lương và tinh gin biên chế

  16.200.000

   

   

   

   

   

   

   

  16.200.000

   

  X

  Dự phòng ngân sách trung ương

  16.000.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  16.000.000

   

  Biểu số 20/CK-NSNN

  DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công b công khai số liu dự toán NSNN năm 2019)

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TÊN ĐƠN VỊ

  TNG SỐ

  TRONG ĐÓ:

  CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

  CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

  CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

  CHI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

  CHI THỂ DỤC THTHAO

  CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH T

  CHI HOT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐNG, ĐOÀN TH

  CHI BẢO ĐM XÃ HỘI

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

  TỔNG SỐ

  441.569.700

  23.794.000

  9.811.000

  18.416.600

  1.851.100

  2.065.000

  880.000

  1.998.000

  35.724.000

  47.616.000

  87.494.000

  I

  Các Bộ, Cơ quan Trung ương

  398.744.400

  15.165.730

  9.290.740

  9.290.528

  1.075.635

  1.687.470

  658.035

  593.932

  24.592.860

  45.791.320

  79.378.150

   

  Trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

  718.860

  646.850

  69.860

   

  150

   

   

   

  2.000

   

   

  2

  Tòa án nhân dân tối cao

  3.349.300

  30.360

  4.060

   

   

   

   

   

   

  3.314.880

   

  3

  Vin Kiểm sát nhân dân tối cao

  3.089.720

  48.990

  3.710

   

   

   

   

   

   

  3.037.020

   

  4

  BNgoại giao

  2.051.650

  29.050

  3.630

   

   

   

   

   

  9.270

  1.989.700

  20.000

  5

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  5.076.200

  988.750

  879.510

  37.500

  500

   

   

  59.500

  2.833.020

  277.420

   

  6

  Ủy ban sông Mê Kông

  41.740

   

   

   

   

   

   

   

  14.700

  27.040

   

  7

  Bộ Giao thông vận tải

  17.326.712

  428.430

  45.680

  67.100

  500

   

   

  11.052

  16.450.920

  323.030

   

  8

  B Công thương

  3.684.890

  577.040

  413.510

  12.500

  300

   

   

  8.820

  761.990

  1.910.730

   

  9

  BXây dựng

  1.095.820

  446.900

  219.560

  48.240

  450

   

   

  9.380

  265.260

  106.030

   

  10

  BY tế

  5.804.750

  1.172.830

  76.000

  4.383.970

  550

   

   

  23.200

  800

  147.400

   

  11

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  5.570.550

  5.200.610

  249.940

   

  1.350

   

   

  9.840

  1.920

  106.890

   

  12

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  3.328.430

  4.800

  3.208.590

   

  400

   

   

  6.050

   

  108.590

   

  13

  BVăn hóa, Thể thao và Du lịch

  2.140.245

  538.220

  50.910

  8.300

  742.110

   

  572.035

  8.100

  73.300

  141.270

  6.000

  14

  BLao động-Thương binh và Xã hội

  33.626.128

  380.090

  17.030

  1.211.518

  400

   

   

  3.800

  34.940

  125.290

  31.853.060

  15

  B Tài chính

  22.953.700

  139.070

  55.600

   

  450

   

   

   

  493.470

  21.465.110

  800.000

  16

  B Tư pháp

  2.141.980

  102.450

  14.270

   

  200

   

   

  1.950

  500

  2.022.610

   

  17

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  164.050

  140.450

  2.000

   

   

   

   

   

   

  21.600

   

  18

  BKế hoạch và Đầu tư

  3.006.585

  65.560

  48.090

   

  450

   

   

  1.655

  177.980

  2.712.850

   

  19

  B Nội v

  543.690

  200.690

  18.430

   

  72.940

   

   

  1.000

  6.100

  244.530

   

  20

  B Tài nguyên và Môi trường

  2.286.299

  57.660

  328.870

  7.980

  200

   

   

  315.869

  1.382.120

  193.600

   

  21

  BThông tin và Truyền Thông

  789.080

  64.960

  17.540

   

  180.400

  50.400

   

  2.000

  31.700

  442.080

   

  22

  Ủy ban Dân tc

  215.130

  36.040

  51.400

   

  32.000

   

   

  3.550

  7.270

  84.870

   

  23

  Thanh tra Chính phủ

  298.200

  4.340

  5.720

   

   

   

   

   

   

  288.140

   

  24

  Kim toán Nhà nước

  763.120

  10.950

  2.800

   

   

   

   

  13.400

   

  735.970

   

  25

  Thông tấn xã Việt Nam

  612.030

  700

  1.710

   

  600

  609.020

   

   

   

   

   

  26

  Đài Truyn hình Việt Nam

  111.070

  24.070

   

   

   

  87.000

   

   

   

   

   

  27

  Đài Tiếng nói Việt Nam

  678.370

  28.880

  1.940

   

   

  647.550

   

   

   

   

   

  28

  Vin Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  1.322.300

  81.520

  1.195.150

   

  17.240

   

   

  6.260

  22.130

   

   

  29

  Vin Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

  476.180

  19.320

  445.980

   

  8.810

   

   

  1.100

  970

   

   

  30

  Đại học Quc gia Hà Nội

  819.485

  702.090

  114.830

   

  750

   

   

  1.325

  490

   

   

  31

  Đại học Quốc gia Thành phố H Chí Minh

  643.310

  422.240

  219.570

   

   

   

   

  1.500

   

   

   

  32

  Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

  99.558

  6.440

  3.900

   

   

   

   

  3.348

  1.270

  84.600

   

  33

  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh

  110.145

  22.300

  10.080

   

  3.445

   

   

  4.000

  2.750

  67.570

   

  34

  Trung ương Hội liên hiệp Phụ nViệt Nam

  98.050

  12.090

  2.800

   

  8.300

   

   

  1.500

  940

  68.420

  4.000

  35

  Hội Nông dân Việt Nam

  133.730

  20.930

  4.300

   

   

   

   

  5.750

  12.630

  90.120

   

  36

  Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  29.720

  120

   

   

   

   

   

  1.500

  540

  19.920

  7.640

  37

  Tng liên đoàn Lao động Việt Nam

  160.072

  97.420

  48.550

   

  1.990

   

   

  4.372

  1.490

  6.250

   

  38

  Ngân hàng Phát triển Việt Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  39

  Ngân hàng Chính sách xã hội

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  40

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  47.336.620

   

   

  1.775.420

   

   

   

   

   

   

  45.561.200

  II

  Chi cho các Ban quản lý khu công nghệ, Làng văn hoá do NSTW đảm bảo

  75.810

  300

  5.190

   

  31.260

   

   

   

  9.750

  29.310

   

  III

  Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghip, xã hội, xã hội nghnghiệp

  641.655

  42.600

  43.100

  500

  183.225

   

   

  3.830

  96.540

  270.170

  1.690

  IV

  Chi bổ sung có mục tiêu t NSTW cho NSĐP

  25.026.974

  7.310.503

  36.870

  6.175.706

  41.550

   

   

  384.150

  8.240.758

  64.940

  2.482.497

  V

  Chi h trcác địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của NSTW

  17.080.861

  1.274.867

  435.100

  2.949.866

  519.430

  377.530

  221.965

  1.016.088

  2.784.092

  1.460.260

  5.631.663

   

  Biểu số 21/CK-NSNN

  DỰ TOÁN THU, CHI, CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công b công khai số liu dự toán NSNN năm 2019)

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TỈNH, THÀNH PHỐ

  TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (1)

  THU NSĐP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

  CHIA RA

  SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NSTW CHO NSĐP

  SỐ BỔ SUNG THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

  TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

  BỘI THU NSĐP

  BỘI CHI NSĐP

  TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP BAO GỒM CẢ BỘI THU, BỘI CHI

   

  CÁC KHOẢN THU NSĐP HƯỞNG 100%

  THU ĐIỀU TIẾT

   

   

  TỔNG CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA

  TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT

  PHẦN NSĐP HƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  A

  B

  1

  2=3+6

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9=2+7+8

  10

  11

  12=9+10+11

   

   

  TỔNG SỐ

  1.518.600.000

  601.201.314

  229.563.414

  733.844.532

   

  371.637.900

  198.135.178

  13.315.584

  812.652.076

  2.094.300

  14.594.300

  825.152.076

   

  I

  MIỀN NÚI PHÍA BẮC

  59.330.000

  44.088.522

  19.539.488

  24.549.034

   

  24.549.034

  69.318.796

  4.275.657

  117.682.975

  555.600

  711.500

  117.838.875

   

  1

  HÀ GIANG

  1.907.000

  1.545.893

  604.893

  941.000

  100

  941.000

  7.064.012

  596.353

  9.206.258

  54.600

   

  9.151.658

   

  2

  TUYÊN QUANG

  2.011.000

  1.687.146

  691.686

  995.460

  100

  995.460

  4.166.211

  368.434

  6.221.791

  56.200

   

  6.165.591

   

  3

  CAO BẰNG

  1.315.000

  1.063.830

  537.630

  526.200

  100

  526.200

  5.743.617

  376.561

  7.184.008

   

  44.800

  7.228.808

   

  4

  LẠNG SƠN

  4.921.000

  1.872.126

  1.134.070

  738.056

  100

  738.056

  5.799.090

  474.927

  8.146.143

  112.900

   

  8.033.243

   

  5

  LÀO CAI

  7.287.000

  4.898.053

  3.060.853

  1.837.200

  100

  1.837.200

  4.558.925

   

  9.456.978

   

  14.800

  9.471.778

   

  6

  YÊN BÁI

  2.240.000

  1.850.324

  957.324

  893.000

  100

  893.000

  4.979.309

  367.771

  7.197.404

  34.000

   

  7.163.404

   

  7

  THÁI NGUYÊN

  14.952.000

  11.094.184

  3.534.984

  7.559.200

  100

  7.559.200

  2.085.557

   

  13.179.741

   

  290.500

  13.470.241

   

  8

  BẮC KẠN

  678.000

  583.178

  275.732

  307.446

  100

  307.446

  2.858.252

  194.592

  3.636.022

   

  17.300

  3.653.322

   

  9

  PHÚ THỌ

  6.696.000

  5.046.300

  1.329.900

  3.716.400

  100

  3.716.400

  5.072.822

  58.006

  10.177.128

  150.600

   

  10.026.528

   

  10

  BẮC GIANG

  7.156.000

  5.517.303

  2.870.603

  2.646.700

  100

  2.646.700

  6.408.444

  21.079

  11.946.826

   

  2.200

  11.949.026

   

  11

  HÒA BÌNH

  3.083.000

  2.605.387

  1.094.539

  1.510.848

  100

  1.510.848

  4.975.218

  503.927

  8.084.532

   

  2.900

  8.087.432

   

  12

  SƠN LA

  4.116.500

  3.699.901

  1.976.237

  1.723.664

  100

  1.723.664

  5.974.077

  569.497

  10.243.475

   

  339.000

  10.582.475

   

  13

  LAI CHÂU

  1.853.500

  1.660.360

  1.024.200

  636.160

  100

  636.160

  3.853.363

  343.384

  5.857.107

  87.700

   

  5.769.407

   

  14

  ĐIỆN BIÊN

  1.114.000

  964.537

  446.837

  517.700

  100

  517.700

  5.779.899

  401.126

  7.145.562

  59.600

   

  7.085.962

   

  II

  ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

  478.700.700

  213.444.791

  80.690.174

  262.720.706

   

  132.754.617

  14.257.152

  1.878.825

  229.580.768

  336.400

  5.856.400

  235.100.768

   

  15

  HÀ NỘI

  263.111.000

  100.541.791

  42.383.341

  166.167.000

  35

  58.158.450

   

   

  100.541.791

   

  3.500.000

  104.041.791

   

  16

  HẢI PHÒNG

  64.195.000

  18.738.304

  8.099.416

  13.639.600

  78

  10.638.888

   

   

  18.738.304

   

  957.200

  19.695.504

   

  17

  QUẢNG NINH

  39.091.000

  23.603.631

  13.701.206

  15.234.500

  65

  9.902.425

   

   

  23.603.631

   

  367.200

  23.970.831

   

  18

  HẢI DƯƠNG

  14.882.000

  11.158.857

  2.631.701

  8.701.180

  98

  8.527.156

   

  84.845

  11.243.702

  22.100

   

  11.221.602

   

  19

  HƯNG YÊN

  12.570.000

  8.380.043

  1.994.570

  6.866.100

  93

  6.385.473

   

   

  8.380.043

  95.000

   

  8.285.043

   

  20

  VĨNH PHÚC

  27.793.000

  12.821.682

  1.376.756

  21.594.200

  53

  11.444.926

   

  1.483.687

  14.305.369

   

  861.500

  15.166.869

   

  21

  BẮC NINH

  27.397.000

  17.486.573

  3.714.300

  16.593.100

  83

  13.772.273

   

   

  17.486.573

   

   

  17.486.573

   

  22

  HÀ NAM

  7.716.000

  5.975.633

  1.679.633

  4.296.000

  100

  4.296.000

  1.030.010

   

  7.005.643

   

  170.500

  7.176.143

   

  23

  NAM ĐỊNH

  4.690.000

  3.842.076

  1.935.560

  1.906.516

  100

  1.906.516

  6.174.179

  310.293

  10.326.548

  95.600

   

  10.230.948

   

  24

  NINH BÌNH

  9.843.700

  6.019.747

  1.472.177

  4.547.570

  100

  4.547.570

  2.360.537

   

  8.380.284

  63.200

   

  8.317.084

   

  25

  THÁI BÌNH

  7.412.000

  4.876.454

  1.701.514

  3.174.940

  100

  3.174.940

  4.692.426

   

  9.568.880

  60.500

   

  9.508.380

   

  III

  BẮC TRUNG BỘ VÀ DHMT

  173.518.500

  110.670.725

  34.159.643

  87.886.872

   

  76.511.082

  49.169.132

  3.951.330

  163.791.187

  524.600

  2.322.800

  165.589.387

   

  26

  THANH HÓA

  25.442.000

  9.774.089

  4.781.989

  4.992.100

  100

  4.992.100

  14.587.651

  767.383

  25.129.123

   

   

  25.129.123

   

  27

  NGHỆ AN

  12.588.000

  9.595.517

  3.459.517

  6.136.000

  100

  6.136.000

  9.774.968

  1.023.648

  20.394.133

  524.600

   

  19.869.533

   

  28

  HÀ TĨNH

  12.711.000

  5.147.579

  1.679.257

  3.468.322

  100

  3.468.322

  5.833.191

  772.009

  11.752.779

   

  94.400

  11.847.179

   

  29

  QUẢNG BÌNH

  3.855.000

  3.102.140

  1.834.300

  1.267.840

  100

  1.267.840

  4.545.742

  183.649

  7.831.531

   

  114.600

  7.946.131

   

  30

  QUẢNG TRỊ

  2.516.000

  1.937.922

  771.422

  1.166.500

  100

  1.166.500

  3.509.576

  266.797

  5.714.295

   

  6.900

  5.721.195

   

  31

  THỪA THIÊN HUẾ

  7.181.500

  6.059.182

  1.976.502

  4.082.680

  100

  4.082.680

  1.536.730

  145.201

  7.741.113

   

  109.300

  7.850.413

   

  32

  ĐÀ NẴNG

  27.379.000

  16.442.900

  5.673.400

  15.837.500

  68

  10.769.500

   

   

  16.442.900

   

  701.500

  17.144.400

   

  33

  QUẢNG NAM

  23.144.000

  16.401.773

  2.583.623

  15.353.500

  90

  13.818.150

   

   

  16.401.773

   

  509.000

  16.910.773

   

  34

  QUẢNG NGÃI

  19.245.000

  14.354.694

  1.209.606

  14.937.600

  88

  13.145.088

   

   

  14.354.694

   

  250.000

  14.604.694

   

  35

  BÌNH ĐỊNH

  7.445.000

  6.120.001

  2.751.301

  3.368.700

  100

  3.368.700

  3.073.820

  136.318

  9.330.139

   

  116.100

  9.446.239

   

  36

  PHÚ YÊN

  3.512.000

  3.075.561

  1.276.411

  1.799.150

  100

  1.799.150

  2.962.044

  122.018

  6.159.623

   

  87.500

  6.247.123

   

  37

  KHÁNH HÒA

  16.795.000

  10.927.077

  3.264.405

  10.642.600

  72

  7.662.672

   

   

  10.927.077

   

  168.100

  11.095.177

   

  38

  NINH THUẬN

  2.325.000

  1.980.237

  527.757

  1.452.480

  100

  1.452.480

  1.487.285

  195.171

  3.662.693

   

  113.700

  3.776.393

   

  39

  BÌNH THUẬN

  9.380.000

  5.752.053

  2.370.153

  3.381.900

  100

  3.381.900

  1.858.125

  339.136

  7.949.314

   

  51.700

  8.001.014

   

  IV

  TÂY NGUYÊN

  22.399.300

  19.212.131

  8.396.891

  10.815.240

   

  10.815.240

  23.915.477

  383.733

  43.511.341

  4.400

  135.500

  43.642.441

   

  40

  ĐẮK LẮK

  5.442.500

  4.791.395

  1.752.475

  3.038.920

  100

  3.038.920

  7.493.874

  327.208

  12.612.477

   

   

  12.612.477

   

  41

  ĐẮK NÔNG

  2.358.500

  1.967.948

  1.003.448

  964.500

  100

  964.500

  3.120.715

   

  5.088.663

   

  44.300

  5.132.963

   

  42

  GIA LAI

  4.503.600

  3.879.068

  1.475.568

  2.403.500

  100

  2.403.500

  5.948.170

   

  9.827.238

  4.400

   

  9.822.838

   

  43

  KON TUM

  2.399.700

  1.919.820

  847.700

  1.072.120

  100

  1.072.120

  3.059.986

  56.525

  5.036.331

   

   

  5.036.331

   

  44

  LÂM ĐỒNG

  7.695.000

  6.653.900

  3.317.700

  3.336.200

  100

  3.336.200

  4.292.732

   

  10.946.632

   

  91.200

  11.037.832

   

  V

  ĐÔNG NAM BỘ

  595.851.000

  142.030.196

  58.212.867

  304.110.600

   

  83.817.329

  4.003.646

   

  146.033.842

  245.000

  4.810.700

  150.599.542

   

  45

  TP. HỒ CHÍ MINH

  399.125.000

  74.250.514

  35.394.454

  215.867.000

  18

  38.856.060

   

   

  74.250.514

   

  3.556.600

  77.807.114

   

  46

  ĐỒNG NAI

  54.291.000

  20.625.921

  6.637.687

  29.762.200

  47

  13.988.234

   

   

  20.625.921

  62.400

   

  20.563.521

   

  47

  BÌNH DƯƠNG

  54.417.000

  18.505.617

  7.243.773

  31.282.900

  36

  11.261.844

   

   

  18.505.617

   

  1.193.200

  19.698.817

   

  48

  BÌNH PHƯỚC

  5.777.000

  4.871.485

  2.075.665

  2.795.820

  100

  2.795.820

  2.646.915

   

  7.518.400

   

   

  7.518.400

   

  49

  TÂY NINH

  7.844.000

  6.613.343

  3.008.743

  3.604.600

  100

  3.604.600

  1.356.731

   

  7.970.074

   

  60.900

  8.030.974

   

  50

  BÀ RỊA VŨNG TÀU

  74.397.000

  17.163.316

  3.852.545

  20.798.080

  64

  13.310.771

   

   

  17.163.316

  182.600

   

  16.980.716

   

  VI

  ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  85.500.500

  71.754.949

  28.564.351

  43.762.080

  100

  43.190.598

  37.470.975

  2.826.039

  112.051.963

  428.300

  757.400

  112.381.063

   

  51

  LONG AN

  13.684.500

  11.088.010

  3.692.310

  7.395.700

  100

  7.395.700

  271.017

   

  11.359.027

  98.800

   

  11.260.227

   

  52

  TIỀN GIANG

  9.160.500

  7.942.098

  2.527.398

  5.414.700

  100

  5.414.700

  1.942.237

   

  9.884.335

  37.500

   

  9.846.835

   

  53

  BẾN TRE

  3.783.000

  3.447.363

  1.820.023

  1.627.340

  100

  1.627.340

  3.677.852

  195.730

  7.320.945

   

  118.700

  7.439.645

   

  54

  TRÀ VINH

  3.771.800

  3.456.722

  1.420.422

  2.036.300

  100

  2.036.300

  3.756.602

  51.498

  7.264.822

  54.500

   

  7.210.322

   

  55

  VĨNH LONG

  6.170.200

  4.820.780

  2.137.680

  2.683.100

  100

  2.683.100

  1.310.965

  423.057

  6.554.802

   

  111.200

  6.666.002

   

  56

  CẦN THƠ

  11.251.000

  8.341.603

  2.563.285

  6.349.800

  91

  5.778.310

   

  475.606

  8.817.209

   

  470.000

  9.287.209

   

  57

  HẬU GIANG

  3.623.000

  2.682.209

  1.157.459

  1.524.750

  100

  1.524.750

  2.245.747

  176.650

  5.104.606

  22.900

   

  5.081.706

   

  58

  SÓC TRĂNG

  3.000.000

  2.714.961

  1.292.761

  1.422.200

  100

  1.422.200

  4.714.144

  522.707

  7.951.812

   

  30.500

  7.982.312

   

  59

  AN GIANG

  5.979.500

  5.143.404

  2.672.684

  2.470.720

  100

  2.470.720

  6.118.711

  340.716

  11.602.831

  17.400

   

  11.585.431

   

  60

  ĐỒNG THÁP

  7.085.000

  5.466.580

  2.558.680

  2.907.900

  100

  2.907.900

  4.787.126

  200.353

  10.454.059

  123.200

   

  10.330.859

   

  61

  KIÊN GIANG

  10.240.000

  9.596.787

  3.666.687

  5.930.100

  100

  5.930.100

  3.027.049

   

  12.623.836

  8.600

   

  12.615.236

   

  62

  BẠC LIÊU

  3.183.000

  2.914.600

  1.525.530

  1.389.070

  100

  1.389.070

  2.359.097

  185.193

  5.458.890

   

  27.000

  5.485.890

   

  63

  CÀ MAU

  4.569.000

  4.139.832

  1.529.432

  2.610.400

  100

  2.610.400

  3.260.428

  254.529

  7.654.789

  65.400

   

  7.589.389

   

  Ghi chú: Thu NSNN đã bao gồm tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (chưa trừ chi hoàn thuế giá trị gia tăng 111,3 nghìn tỷ đồng), thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế ngân sách trung ương hưởng 100% là 47 nghìn tỷ đồng, thu tiền bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp 50 nghìn tỷ đồng, tiền sử dụng đất ngân sách trung ương hưởng 100% là 6,3 nghìn tỷ đồng. Chưa bao gồm thu viện trợ 4 nghìn tỷ đồng.

   

  Biểu số 22/CK-NSNN

  DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công b công khai số liu dự toán NSNN năm 2019)

  Đơn vị: Triệu đồng

  STT

  TỈNH, THÀNH PH

  TNG SỐ

  BSUNG VỐN ĐẦU TƯ Đ THC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

  BỔ SUNG VỐN SNGHIỆP Đ THC HIỆN CÁC CH Đ, CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH VÀ MỘT SỐ CTMT

  BSUNG VỐN THỰC HIỆN 02 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

  A

  B

  1=2+3+4

  2

  3

  4

   

  TỔNG SỐ

  109.902.655

  57.973.726

  28.295.283

  23.633.646

  I

  MIỀN NÚI PHÍA BẮC

  26.243.498

  9.252.399

  6.898.164

  10.092.935

  1

  HÀ GIANG

  2.890.917

  925.887

  818.310

  1.146.720

  2

  TUYÊN QUANG

  1.244.354

  362.020

  458.786

  423.548

  3

  CAO BẰNG

  2.147.625

  395.509

  530.172

  1.221.944

  4

  LẠNG SƠN

  2.001.573

  594.343

  547.772

  859.458

  5

  LÀO CAI

  1.979.861

  871.261

  338.372

  770.228

  6

  YÊN BÁI

  2.058.741

  891.835

  574.223

  592.683

  7

  THÁI NGUYÊN

  1.240.379

  735.626

  138.399

  366.354

  8

  BẮC KẠN

  1.177.931

  410.729

  271.031

  496.171

  9

  PHÚ THỌ

  1.705.901

  804.942

  373.820

  527.139

  10

  BẮC GIANG

  1.833.399

  820.267

  545.314

  467.818

  11

  HÒA BÌNH

  1.748.061

  806.886

  391.055

  550.120

  12

  SƠN LA

  2.537.208

  657.520

  843.890

  1.035.798

  13

  LAI CHÂU

  1.729.623

  497.570

  503.107

  728.946

  14

  ĐIỆN BIÊN

  1.947.925

  478.004

  563.913

  906.008

  II

  ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

  12.001.498

  7.134.225

  3.557.831

  1.309.442

  15

  HÀ NỘI

  1.698.087

  1.289.076

  409.011

  0

  16

  HẢI PHÒNG