logo

Quyết định 2939/QĐ-BGTVT công khai dự toán ngân sách năm 2019 của BGTVT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2939/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Nhật
  Ngày ban hành: 28/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  -------

  Số: 2939/QĐ-BGTVT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA BỘ GTVT

  ----------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

  Căn cứ Thông tư s90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;

  Căn cứ các Quyết định giao dự toán thu, chi NSNN năm 2019 của B GTVT;

  Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Tài chính,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải (theo biểu đính kèm).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính và các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Tài chính;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - TT CNTT (để đ
  ăng website);
  - Lưu VT, TC.(c)

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Nhật

   

   

  DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 2939/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ GTVT)

  (Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp 1/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

   

  ĐV tính: nghìn đồng

  Số TT

  Nội dung

  Tổng số được giao

  Tổng số đã phân b

  Tổng công ty ĐSVN

  Quỹ bảo trì đường bộ TW

  VP UBAT GTQG

  Cục Hàng không Việt Nam

  VP Cục HKVN

  Cảng vụ HK Miền Bắc

  Cảng vụ HK Miền Trung

  1

  2

  3

  4=5+6+...

   

   

   

   

   

   

   

  A

  Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

  14.304.170.000

  14.429.585.130

  368.890.000

  8.240.000.000

  0

  2.110.694.000

  25.175.000

  182.118.000

  122.872.000

  1

  Lệ phí

  220.700.000

  223.985.800

  0

   

  0

  0

  75.000

  24.264.000

  18.263.000

  1.1

  Lệ phí ra vào cảng

   

  66.935.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Lệ phí đăng ký tàu biển thuyền viên

   

  4.450.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các phương tiện thy nội đa

   

  666.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GT đường sắt

   

  80.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Lệ phí cấp đi giấy phép lái xe

   

  3.500.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay

   

  78.775.000

   

   

   

   

   

  24.264.000

  18.263.000

  1.7

  Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay

   

  75.000

   

   

   

   

  75.000

   

   

  1.8

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kim

   

  59.456.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.9

  Lệ phí ra vào cảng bến thủy

   

  10.048.800

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Phí

  14.083.470.000

  14.205.599.330

  368.890.000

  8.240.000.000

  0

  2.110.694.000

  25.100.000

  157.854.000

  104.609.000

  2.1

  Phí chuyên ngành hàng không

   

  25.100.000

   

   

   

   

  25.100.000

   

   

  2.2

  Phí kiểm tra đánh giá, cấp giấy chứng nhn quốc tế về an ninh tàu biển

   

  2.800.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Phí thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, d toán

   

  1.613.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Phí đánh giá tác đng môi trường

   

  440.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tin thủy nước ngoài

   

  30.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Phí sát hch lái xe cơ giới đường bộ

   

  8.000.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Phí sát hạch khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng

   

  255.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Phí an ninh cng biển

  2.887.000

  2.887.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Phí bay qua vùng trời

  1.992.220.000

  2.110.694.000

   

   

   

  2.110.694.000

   

   

   

  2.10

  Phí bảo đảm hàng hải

  1.898.000.000

  1.898.000.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.11

  Phí cng vụ hàng hải

  997.440.000

  997.400.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.12

  Phí cảng vụ đường thủy nội địa

  86.920.000

  88.490.330

   

   

   

   

   

   

   

  2.13

  Phí cảng vụ hàng không

  461.000.000

  461.000.000

   

   

   

   

   

  157.854.000

  104.609.000

  2.14

  Phí sử dụng KCHT Đường sắt

  368.890.000

  368.890.000

  368.890.000

   

   

   

   

   

   

  2.15

  Phí sử dụng đường bộ

  8.240.000.000

  8.240.000.000

   

  8.240.000.000

   

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí được để lại

  1.021.930.000

  693.640.846

   

   

   

   

  37.766.950

  43.978.041

  30.989.688

  I

  Chi sự nghiệp kinh tế hàng hi

   

  450.288.237

   

   

   

   

  0

  0

  0

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

  335.475.616

   

   

   

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

  114.812.621

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Chi sự nghiệp kinh tế hàng không

   

  130.830.662

   

   

   

   

  0

  43.978.041

  30.989.688

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

  112.547.156

   

   

   

   

   

  37.413.741

  26.080.188

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

  18.283.506

   

   

   

   

   

  6.564.300

  4.909.500

  3

  Chi sự nghiệp kinh tế đường thủy nội đa

   

  60.930.297

   

   

   

   

  0

  0

  0

  a

  Kinh phí nhiệm vthường xuyên

   

  60.423.070

   

   

   

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

  507.227

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Chi snghiệp đào tạo

   

  230.000

   

   

   

   

  0

  0

  0

  a

  Kinh phí thực hiện chế đ t ch

   

  230.000

   

   

   

   

   

   

   

  b

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

   

  0

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Chi quản hành chính

   

  51.361.650

   

   

   

   

  37.766.950

  0

  0

  a

  Kinh phí thực hiện chế đ tchủ

   

  48.698.003

   

   

   

   

  35.103.303

   

   

  b

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

   

  2.663.647

   

   

   

   

  2.663.647

   

   

  III

  Sphí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

  13.282.240.000

  13.414.904.833

  368.890.000

   

  0

  2.110.694.000

  2.585.000

  82.794.000

  40.966.100

  1

  L phí

   

  223.985.800

   

   

   

   

  75.000

  24.264.000

  18.263.000

  1.1

  L phí ra vào cảng

   

  66.935.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Lệ phí đăng ký tàu biển thuyền viên

   

  4.450.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Lệ phí cấp bằng, chứng chđược hoạt động trên các phương tin thủy ni đa

   

  666.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GT đường sắt

   

  80.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe

   

  3.500.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay

   

  78.775.000

   

   

   

   

   

  24.264.000

  18.263.000

  1.7

  Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay

   

  75.000

   

   

   

   

  75.000

   

   

  1.8

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm

   

  59.456.000

   

   

   

   

   

   

   

  1.9

  Lệ phí ra vào cảng bến thủy

   

  10.048.800

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Phí

   

  13.190.919.033

  368.890.000

  8.240.000.000

  0

  2.110.694.000

  2.510.000

  58.530.000

  22.703.100

  2.1

  Phí chuyên ngành hàng không

   

  2.510.000

   

   

   

   

  2.510.000

   

   

  2.2

  Phí kiểm tra đánh giá, cấp giấy chứng nhn quốc tế về an ninh tàu biển

   

  700.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Phí thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

   

  161.300

   

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Phí đánh giá tác động môi trường

   

  44.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tin thủy nước ngoài

   

  3.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Phí sát hch lái xe cơ giới đường bộ

   

  0

   

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Phí sát hạch khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưng

   

  25.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Phí an ninh cảng bin

   

  180.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Phí bay qua vùng trời

   

  2.110.694.000

   

   

   

  2.110.694.000

   

   

   

  2.10

  Phí bo đm hàng hải

   

  1.853.000.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.11

  Phí cng v hàng hi

   

  428.882.000

   

   

   

   

   

   

   

  2.12

  Phí cảng vđường thủy ni địa

   

  17.165.033

   

   

   

   

   

   

   

  2.13

  Phí cng v hàng không

   

  168.664.700

   

   

   

   

   

  58.530.000

  22.703.100

  2.14

  Phí sử dụng KCHT Đường sắt

   

  368.890.000

  368.890.000

   

   

   

   

   

   

  2.15

  Phí sử dụng đường b

   

  8.240.000.000

   

  8.240.000.000

   

   

   

   

   

  B

  Dự toán chi ngân sách nhà nước

  17.397.102.000

  17.117.246.020

  2.921.168.656

   

  28.645.706

  0

  48.400.000

  0

  0

  I

  Nguồn ngân sách trong nước

  17.397.102.000

  17.117.246.020

  2.921.168.656

   

  28.645.706

  0

  48.400.000

  0

  0

  1

  Chi quản lý hành chính

  323.030.000

  323.030.000

   

   

  2.254.706

   

  30.021.000

   

   

  1.1

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

   

  286.129.318

   

   

  2.254.706

   

  28.243.000

   

   

  1.2

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

   

  36.900.682

   

   

   

   

  1.778.000

   

   

  2

  Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

  45.680.000

  45.680.000

  0

   

  0

  0

  200.000

  0

  0

  2.1

  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công ngh

   

  31.367.300

   

   

   

   

  200.000

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

   

  0

   

   

   

   

  0

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cp Bộ

   

  31.367.300

   

   

   

   

  200.000

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cp cơ sở

   

  0

   

   

   

   

  0

   

   

  2.2

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

   

  12.450.000

   

   

   

   

  0

   

   

  2.3

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

  1.862.700

   

   

   

   

  0

   

   

  3

  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

  493.430.000

  481.534.676

  0

   

  0

  0

  0

  0

  0

  3.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

  239.840.285

   

   

   

   

   

   

   

  3.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

  241.694.391

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

  67.200.000

  67.100.000

  0

   

  0

  0

  0

  0

  0

  4.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

  2.524.000

   

   

   

   

   

   

   

  4.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

  64.576.000

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Chi bảo đảm xã hội

  170.000

  0

   

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

  0

   

   

   

   

   

   

   

  5.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

  0

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Chi hoạt động kinh tế

  16.450.920.000

  16.183.229.708

  2.921.168.656

  9.356.000.000

  26.391.000

  0

  17.579.000

  0

  0

  6.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

  223.439.461

   

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

  6.603.790.247

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

  14.972.000

  14.972.000

  0

   

  0

  0

  600.000

  0

  0

  7.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

  0

   

   

   

   

   

   

   

  7.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

  14.972.000

   

   

   

   

  600.000

   

   

  8

  Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

  1.700.000

  1.699.636

  0

   

  0

  0

  0

  0

  0

  8.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

  0

   

   

   

   

   

   

   

  8.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

  1.699.636

   

   

   

   

   

   

   

   

  Số TT

  Nội dung

  Cng vụ HK Miền Nam

  Cục QLXD và CLCTGT

  Cục ĐK VN

  VP Cục Y tế GTVT

  VP Cục ĐSVN

  VP Bộ GTVT

  VP Cục ĐTNĐ VN

  Cục ĐTNĐ VN

  Chi Cục ĐNTĐ phía Bắc

  Chi Cục ĐNTĐ phía Nam

  Cảng vụ ĐTNĐ KVI

  1

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A

  Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

  234.785.000

  0

  60.745.000

  0

  80.000

  440.000

  230.000

  0

  0

  350.000

  14.700.000

  1

  Lệ phí

  36.248.000

  0

  57.945.000

  0

  80.000

  0

  200.000

   

  0

  350.000

  1.408.000

  1.1

  Lệ phí ra vào cảng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Lệ phí đăng ký tàu biển thuyền viên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Lệ phí cấp bng, chng chđược hoạt động trên các phương tiện thủy nội địa

   

   

   

   

   

   

  200.000

   

   

  350.000

   

  1.4

  Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GT đường sắt

   

   

   

   

  80.000

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Lệ phí ra vào cng hàng không sân bay

  36.248.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.7

  Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.8

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm

   

   

  57.945.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.9

  Lệ phí ra vào cảng bến thủy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.408.000

  2

  Phí

  198.537.000

  0

  2.800.000

  0

  0

  440.000

  30.000

  0

  0

  0

  13.292.000

  2.1

  Phí chuyên ngành hàng không

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Phí kiểm tra đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

   

   

  2.800.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Phí thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Phí đánh giá tác động môi trường

   

   

   

   

   

  440.000

   

   

   

   

   

  2.5

  Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

   

   

   

   

   

   

  30.000

   

   

   

   

  2.6

  Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Phí sát hạch khả năng chuyên môn thuyền trưng, máy trưng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Phí an ninh cảng bin

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Phí bay qua vùng trời

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.10

  Phí bảo đảm hàng hải

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.11

  Phí cảng vụ hàng hải

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.12

  Phí cảng vụ đường thủy nội địa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13.292.000

  2.13

  Phí cảng vụ hàng không

  198.537.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.14

  Phí sử dụng KCHT Đường sắt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.15

  Phí sử dụng đường bộ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí được đlại

  55.862.933

  0

  2.100.000

  0

  0

  396.000

  27.000

   

  0

  0

  11.962.800

  1

  Chi sự nghiệp kinh tế hàng hi

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

  0

  0

  0

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Chi sự nghiệp kinh tế hàng không

  55.862.933

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  49.053.227

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  6.809.706

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Chi sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

  0

  0

  11.962.800

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11.962.800

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Chi sự nghiệp đào tạo

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

  0

  0

  0

  a

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Chi qun lý hành chính

  0

  0

  2.100.000

  0

  0

  396.000

  27.000

   

  0

  0

  0

  a

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

   

   

  2.100.000

   

   

  396.000

  27.000

   

   

   

   

  b

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

  123.679.600

  0

  58.645.000

  0

  80.000

  44.000

  203.000

   

  0

  350.000

  2.737.200

  1

  Lệ phí

  36.248.000

  0

  57.945.000

  0

  80.000

  0

  200.000

   

  0

  350.000

  1.408.000

  1.1

  Lệ phí ra vào cảng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Lệ phí đăng ký tàu biển thuyền viên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các phương tiện thủy nội địa

   

   

   

   

   

   

  200.000

   

   

  350.000

   

  1.4

  Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GT đường sắt

   

   

   

   

  80.000

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay

  36.248.000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.7

  Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.8

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm

   

   

  57.945.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.9

  Lệ phí ra vào cảng bến thủy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.408.000

  2

  Phí

  87.431.600

  0

  700.000

  0

  0

  44.000

  3.000

  0

  0

  0

  1.329.200

  2.1

  Phí chuyên ngành hàng không

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Phí kiểm tra đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

   

   

  700.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Phí thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.4

  Phí đánh giá tác động môi trường

   

   

   

   

   

  44.000

   

   

   

   

   

  2.5

  Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

   

   

   

   

   

   

  3.000

   

   

   

   

  2.6

  Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Phí sát hạch khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Phí an ninh cng biển

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Phí bay qua vùng trời

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.10

  Phí bảo đảm hàng hải

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.11

  Phí cảng vụ hàng hải

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.12

  Phí cảng vụ đường thủy nội địa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.329.200

  2.13

  Phí cảng vụ hàng không

  87.431.600

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.14

  Phí sử dụng KCHT Đường sắt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.15

  Phí sử dụng đường bộ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B

  Dự toán chi ngân sách nhà nước

  0

  10.247.644

  1.430.000

  3.838.936

  26.225.900

  92.147.274

  16.671.310

  911.647.710

  9.107.853

  7.286.803

  5.358.460

  I

  Nguồn ngân sách trong nước

  0

  10.247.644

  1.430.000

  3.838.936

  26.225.900

  92.147.274

  16.671.310

  911.647.710

  9.107.853

  7.286.803

  5.358.460

  1

  Chi quản lý hành chính

   

  10.222.644

   

  3.488.936

  21.835.100

  72.932.754

  13.237.410

   

  9.007.853

  7.112.803

   

  1.1

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

   

  10.072.644

   

  3.488.936

  16.521.400

  56.022.000

  12.568.207

   

  8.876.223

  7.021.673

   

  1.2

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

   

  150.000

   

   

  5.313.700

  16.910.754

  669.203

   

  131.630

  91.130

   

  2

  Chi snghiệp khoa học và công nghệ

  0

  0

  420.000

  0

  1.068.800

  2.206.900

  760.000

  0

  0

  0

  0

  2.1

  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

   

   

  420.000

   

  1.068.800

  740.000

  760.000

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

   

   

  0

   

  0

   

  0

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cp Bộ

   

   

  420.000

   

  1.068.800

  740.000

  760.000

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

   

   

  0

   

  0

   

  0

   

   

   

   

  2.2

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

   

   

  0

   

  0

   

  0

   

   

   

   

  2.3

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

  0

   

  0

  1.466.900

  0

   

   

   

   

  3

  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

  0

  25.000

  0

  0

  22.000

  208.620

  23.900

  0

  0

  69.000

  0

  3.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

  25.000

   

   

  22.000

  208.620

  23.900

   

   

  69.000

   

  4

  Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Chi bảo đm xã hội

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Chi hoạt động kinh tế

  0

  0

  750.000

  300.000

  2.400.000

  15.167.000

  1.900.000

  911.647.710

  100.000

  105.000

  5.358.460

  6.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

  0

  0

  260.000

  50.000

  900.000

  1.132.000

  750.000

   

  0

  0

  0

  7.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thưng xuyên

   

   

  260.000

  50.000

  900.000

  1.132.000

  750.000

   

   

   

   

  8

  Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

  0

  0

  0

  0

  0

  500.000

  0

  0

  0

  0

  0

  8.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

  500.000

   

   

   

   

   

   

  Số TT

  Nội dung

  Cng vụ ĐTNĐ KVII

  Cảng vụ ĐTNĐ KVIII

  Cảng vụ ĐTNĐ KV IV

  Cảng vụ ĐTNĐ Qung Ninh

  Cảng vụ ĐTNĐ TP HCM

  VP TCĐBVN

  Cục QLXD ĐB

  VP Cục QLĐB 1

  Chi cục I.1

  Chi cục I.2

  Chi cục I.3

  Chi cc I.4

  1

  2

   

  .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A

  Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Sthu phí, lệ phí

  16.880.000

  13.802.500

  14.293.300

  10.500.000

  7.573.330

  12.900.000

  60.000

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  Lệ phí

  2.044.000

  1.425.000

  2.521.800

  1.200.000

  1.450.000

  3.500.000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.1

  Lệ phí ra vào cảng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Lệ phí đăng ký tàu biển thuyền viên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các phương tiện thủy nội địa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GT đường sắt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe

   

   

   

   

   

  3.500.000

   

   

   

   

   

   

  1.6.

  Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.7

  Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.8

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.9

  Lệ phí ra vào cảng bến thủy

  2.044.000

  1.425.000

  2.521.800

  1.200.000

  1.450.000

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Phí

  14.836.000

  12.377.500

  11.771.500

  9.300.000

  6.123.330

  9.400.000

  60.000

  0

  0

  0

  0

  0

  2.1

  Phí chuyên ngành hàng không

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Phí kiểm tra đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Phí thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bn vẽ thi công, dự toán

   

   

   

   

   

  1.400.000

  60.000

   

   

   

   

   

  2.4

  Phí đánh giá tác động môi trường

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

   

   

   

   

   

  8.000.000

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Phí sát hạch khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Phí an ninh cảng biển

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.9

  Phí bay qua vùng trời

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.10

  Phí bảo đảm hàng hải

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.11

  Phí cảng vụ hàng hải

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.12

  Phí cảng vụ đường thủy nội địa

  14.836.000

  12.377.500

  11.771.500

  9.300.000

  6.123.330

   

   

   

   

   

   

   

  2.13

  Phí cảng vụ hàng không

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.14

  Phí sử dụng KCHT Đường sắt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.15

  Phí sử dụng đường bộ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí được để lại

  13.352.400

  11.139.750

  10.594.350

  8.370.000

  5.510.997

  9.260.000

  54.000

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  Chi sự nghiệp kinh tế hàng hải

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Chi snghiệp kinh tế hàng không

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Chi sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa

  13.352.400

  11.139.750

  10.594.350

  8.370.000

  5.510.997

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  13.352.400

  11.139.750

  10.594.350

  8.370.000

  5.003.770

   

   

   

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

  507.227

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Chi sự nghiệp đào tạo

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  a

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Chi quản lý hành chính

  0

  0

  0

  0

  0

  9.260.000

  54.000

  0

  0

  0

  0

  0

  a

  Kinh phí thực hiện chế độ tự ch

   

   

   

   

   

  9.260.000

  54.000

   

   

   

   

   

  b

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

  3.527.600

  2.662.750

  3.698.950

  2.130.000

  2.062.333

  3.640.000

  6.000

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  Lệ phí

  2.044.000

  1.425.000

  2.521.800

  1.200.000

  1.450.000

  3.500.000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.1

  Lệ phí ra vào cng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Lệ phí đăng ký tàu biển thuyền viên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.3

  Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các phương tiện thủy nội địa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.4

  Lệ phí cấp đi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GT đường sắt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.5

  Lệ phí cấp đi giấy phép lái xe

   

   

   

   

   

  3.500.000

   

   

   

   

   

   

  1.6

  Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.7

  Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.8

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.9

  Lệ phí ra vào cng bến thủy

  2.044.000

  1.425.000

  2.521.800

  1.200.000

  1.450.000

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Phí

  1.483 600

  1.237.750

  1.177.150

  930.000

  612.333

  140.000

  6.000

  0

  0

  0

  0

  0

  2.1

  Phí chuyn ngành hàng không

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Phí kiểm tra đánh giá, cấp giấy chứng nhn quốc tế về an ninh tàu biển

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Phí thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

   

   

   

   

   

  140.000

  6.000

   

   

   

   

   

  2.4

  Phí đánh giá tác động môi trưng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.5

  Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.6

  Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.7

  Phí sát hạch khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.8

  Phí an ninh cảng biển