logo

Quyết định 3312/QĐ-BNN-TC thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

Văn bản liên quan

Văn bản mới