logo

Quyết định 364/QĐ-BNN-TC công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 364/QĐ-BNN-TC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Công Tuấn
  Ngày ban hành: 11/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  -------

  Số: 364/QĐ-BNN-TC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

  -----------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

  Căn cứ Thông báo số 26/TB-BTC ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính thông báo thẩm định số liệu quyết toán năm 2018;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo các Biểu đính kèm).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ Tài chính;
  - KBNN TW;
  - Lưu: VT, TC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Hà Công Tuấn

   

   

  Biểu số 01

  QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

  (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNN-TC ngày    tháng    năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  ĐVT: Triệu đồng

  STT

  NỘI DUNG

  SỐ LIỆU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

  SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN ĐƯỢC DUYỆT

  A

  Quyết toán thu

   

   

  I

  Quyết toán thu

   

   

  A

  Tổng số thu

  4.855.256.652.689

  4.855.256.652.689

  1

  Số thu phí, lệ phí

  301.960.000.000

  301.960.000.000

  2

  Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

  4.400.947.573.491

  4.400.947.573.491

  3

  Thu sự nghiệp khác

  152.349.079.198

  152.349.079.198

  B

  Chi từ nguồn thu được để lại

  4.101.817.419.643

  4.101.817.419.643

  1

  Chi từ nguồn thu phí được để lại

  241.086.000.000

  241.086.000.000

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

  3.807.761.727.998

  3.807.761.727.998

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

  52.969.691.645

  52.969.691.645

  C

  Số thu nộp NSNN

  60.874.000.000

  60.874.000.000

  1

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

  60.874.000.000

  60.874.000.000

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

   

   

  II

  Quyết toán chi ngân sách nhà nước

  4.429.979.315.888

  4.425.730.605.838

  1

  Chi quản lý hành chính

  306.540.016.939

  306.540.016.939

  1.1

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  224.575.093.551

  224.575.093.551

  1.2

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

  81.964.923.388

  81.964.923.388

  2

  Nghiên cứu khoa học

  822.968.836.765

  822.223.816.765

  2.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức

  393.264.607.397

  393.264.607.397

  2.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  429.704.229.368

  428.959.209.368

  3

  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

  1.075.242.012.301

  1.075.242.012.301

  3.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  823.171.054.439

  823.171.054.439

  3.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  252.070.957.862

  252.070.957.862

  4

  Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

  48.272.220.366

  48.272.220.366

  4.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  22.072.000.000

  22.072.000.000

  4.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  26.200.220.366

  26.200.220.366

  5

  Chi hoạt động kinh tế

  1.586.227.622.864

  1.583.096.041.014

  5.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  46.673.378.777

  46.673.378.777

  5.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  1.539.554.244.087

  1.536.422.662.237

  6

  Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

  56.264.018.732

  56.264.018.732

  6.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  0

  0

  6.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  56.264.018.732

  56.264.018.732

  7

  Tài chính và khác (Dự trữ quốc gia)

  172.557.275.270

  172.557.275.270

  7.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  0

  0

  7.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  172.557.275.270

  172.557.275.270

  8

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

  361.907.312.651

  361.535.204.451

   

  CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 - MS: 0010

  14.465.692.530

  14.465.692.530

   

  CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 - MS: 0390

  53.767.506.997

  53.767.506.997

   

  CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững - MS: 0620

  112.918.899.383

  112.918.899.383

   

  CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư - MS: 0630

  15.414.616.221

  15.042.508.021

   

  CTMT y tế dân số - MS: 0640

  21.722.579.932

  21.722.579.932

   

  CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy - MS: 0660

  678.782.891

  678.782.891

   

  CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động - MS: 0700

  140.648.384.697

  140.648.384.697

   

  CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội - MS: 0710

  194.740.000

  194.740.000

   

  CTMT ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh - MS: 0740

  1.096.110.000

  1.096.110.000

   

  CTMT Công nghệ thông tin

  1.000.000.000

  1.000.000.000

   

  Biểu số 02

  BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

  (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNN-TC ngày    tháng    năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  Đơn vị: Đồng

  STT

  CHỈ TIÊU

  MS

  TỔNG SỐ

   

  TỔNG SỐ CHI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  I

   

  65.860.402.588

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

  01

  384.177.569.175

  383.211.009.563

  (966.559.612)

  74.325.347.753

  74.325.347.753

   

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

  02

  30.917.620.423

  30.917.620.423

   

  6.325.347.753

  6.325.347.753

   

   

  - Kinh phí đã nhận

  03

  3.291.688.830

  3.291.688.830

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

  04

  27.625.931.593

  27.625.931.593

   

  6.325.347.753

  6.325.347.753

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

  05

  353.259.948.752

  352.293.389.140

  (966.559.612)

  68.000.000.000

  68.000.000.000

   

   

  - Kinh phí đã nhận

  06

  18.330.436.739

  18.481.005.327

  150.568.588

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

  07

  334.929.512.013

  333.812.383.813

  (1.117.128.200)

  68.000.000.000

  68.000.000.000

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  08

  4.715.814.458.350

  4.712.664.458.350

  (3.150.000.000)

  1.198.359.369.350

  1.198.359.369.350

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  09

  1.516.417.113.350

  1.516.417.113.350

   

  833.089.305.350

  833.089.305.350

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  10

  3.199.397.345.000

  3.196.247.345.000

  (3.150.000.000)

  365.270.064.000

  365.270.064.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  11

  5.099.992.027.525

  5.095.537.953.325

  (4.454.074.200)

  1.272.684.717.103

  1.272.684.717.103

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

  12

  1.547.334.733.773

  1.547.334.733.773

   

  839.414.653.103

  839.414.653.103

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  13

  3.552.657.293.752

  3.548.203.219.552

  (4.454.074.200)

  433.270.064.000

  433.270.064.000

   

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  14

  4.449.969.121.151

  4.447.024.485.301

  (2.944.635.850)

  1.254.634.187.641

  1.254.634.187.641

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  15

  1.512.338.822.103

  1.512.338.822.103

   

  825.766.428.454

  825.766.428.454

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  16

  2.937.630.299.048

  2.934.685.663.198

  (2.944.635.850)

  428.867.759.187

  428.867.759.187

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  17

  4.429.979.315.888

  4.425.730.605.838

  (4.248.710.050)

  1.251.979.938.600

  1.251.979.938.600

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  18

  1.509.756.134.164

  1.509.756.134.164

   

  823.171.054.439

  823.171.054.439

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  19

  2.920.223.181.724

  2.915.974.471.674

  (4.248.710.050)

  428.808.884.161

  428.808.884.161

   

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

  20

  128.796.271.371

  128.928.421.809

  132.150.438

  7.387.774.354

  7.387.774.354

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

  21

  3.818.646.320

  3.818.646.320

   

  2.926.594.515

  2.926.594.515

   

   

  - Đã nộp NSNN

  22

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

  23

  2.595.374.015

  2.595.374.015

   

  2.595.374.015

  2.595.374.015

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

  24

  1.223.272.305

  1.223.272.305

   

  331.220.500

  331.220.500

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

  25

  124.977.625.051

  125.109.775.489

  132.150.438

  4.461.179.839

  4.461.179.839

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

   

  KHOẢN 081

  KHOẢN 082

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

  2.512.472.753

  2.512.472.753

   

   

   

   

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

  2.512.472.753

  2.512.472.753

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

  2.512.472.753

  2.512.472.753

   

   

   

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  243.176.983.750

  243.176.983.750

   

  6.645.000.000

  6.645.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  201.135.669.750

  201.135.669.750

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  42.041.314.000

  42.041.314.000

   

  6.645.000.000

  6.645.000.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  245.689.456.503

  245.689.456.503

   

  6.645.000.000

  6.645.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

  203.648.142.503

  203.648.142.503

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  42.041.314.000

  42.041.314.000

   

  6.645.000.000

  6.645.000.000

   

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  240.126.991.120

  240.126.991.120

   

  6.257.678.873

  6.257.678.873

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  198.274.863.120

  198.274.863.120

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  41.852.128.000

  41.852.128.000

   

  6.257.678.873

  6.257.678.873

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  240.126.991.120

  240.126.991.120

   

  6.257.678.873

  6.257.678.873

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  198.274.863.120

  198.274.863.120

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  41.852.128.000

  41.852.128.000

   

  6.257.678.873

  6.257.678.873

   

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

  520.406.500

  520.406.500

   

  387.321.127

  387.321.127

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

  331.220.500

  331.220.500

   

   

   

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

  331.220.500

  331.220.500

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

  189.186.000

  189.186.000

   

  387.321.127

  387.321.127

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

   

  KHOẢN 085

  KHOẢN 091

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

   

   

   

  822.240.000

   

  (822.240.000)

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

   

   

   

  822.240.000

   

  (822.240.000)

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

  822.240.000

   

  (822.240.000)

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  35.085.029.000

  35.085.029.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  13.701.654.000

  13.701.654.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  21.383.375.000

  21.383.375.000

   

   

   

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  35.085.029.000

  35.085.029.000

   

  822.240.000

   

  (822.240.000)

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

  13.701.654.000

  13.701.654.000

   

  822.240.000

   

  (822.240.000)

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  21.383.375.000

  21.383.375.000

   

   

   

   

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  34.414.312.050

  34.414.312.050

   

  822.240.000

   

  (822.240.000)

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  13.701.654.000

  13.701.654.000

   

  822.240.000

   

  (822.240.000)

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  20.712.658.050

  20.712.658.050

   

   

   

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  34.356.748.050

  34.356.748.050

   

  822.240.000

   

  (822.240.000)

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  13.701.654.000

  13.701.654.000

   

  822.240.000

   

  (822.240.000)

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  20.655.094.050

  20.655.094.050

   

   

   

   

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

  728.280.950

  728.280.950

   

   

   

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

   

   

   

   

   

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

  728.280.950

  728.280.950

   

   

   

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

  LOẠI

  091-0700-0709

  KHOẢN 092

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

  18.000.000.000

   

  (18.000.000.000)

  117.110.000

  117.110.000

   

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

   

   

   

  117.110.000

  117.110.000

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

  117.110.000

  117.110.000

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

  18.000.000.000

   

  (18.000.000.000)

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

  18.000.000.000

   

  (18.000.000.000)

   

   

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

   

   

   

  51.092.333.183

  51.092.333.183

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

  41.364.434.183

  41.364.434.183

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

   

   

   

  9.727.899.000

  9.727.899.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  18.000.000.000

   

  (18.000.000.000)

  51.209.443.183

  51.209.443.183

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

   

   

   

  41.481.544.183

  41.481.544.183

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  18.000.000.000

   

  (18.000.000.000)

  9.727.899.000

  9.727.899.000

   

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  18.000.000.000

   

  (18.000.000.000)

  49.239.008.050

  49.239.008.050

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

  39.521.369.280

  39.521.369.280

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  18.000.000.000

   

  (18.000.000.000)

  9.717.638.770

  9.717.638.770

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  18.000.000.000

   

  (18.000.000.000)

  48.007.582.050

  48.007.582.050

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

  38.289.943.280

  38.289.943.280

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  18.000.000.000

   

  (18.000.000.000)

  9.717.638.770

  9.717.638.770

   

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

   

   

   

  1.241.686.230

  1.241.686.230

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

   

   

   

  1.231.426.000

  1.231.426.000

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

   

   

   

  1.231.426.000

  1.231.426.000

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

   

   

   

  10.260.230

  10.260.230

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

  070

  KHOẢN 093

  KHOẢN 093, MS: 0700-0709

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

  2.873.525.000

  3.695.765.000

  822.240.000

  50.000.000.000

  68.000.000.000

  18.000.000.000

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

  2.873.525.000

  3.695.765.000

  822.240.000

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

  2.873.525.000

  3.695.765.000

  822.240.000

   

   

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

   

   

   

  50.000.000.000

  68.000.000.000

  18.000.000.000

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

  50.000.000.000

  68.000.000.000

  18.000.000.000

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  731.881.517.417

  731.881.517.417

   

  72.000.000.000

  72.000.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  576.887.547.417

  576.887.547.417

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  154.993.970.000

  154.993.970.000

   

  72.000.000.000

  72.000.000.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  734.755.042.417

  735.577.282.417

  822.240.000

  122.000.000.000

  140.000.000.000

  18.000.000.000

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

  579.761.072.417

  580.583.312.417

  822.240.000

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  154.993.970.000

  154.993.970.000

   

  122.000.000.000

  140.000.000.000

  18.000.000.000

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  727.976.842.649

  728.799.082.649

  822.240.000

  122.000.000.000

  140.000.000.000

  18.000.000.000

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  573.446.302.054

  574.268.542.054

  822.240.000

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  154.530.540.595

  154.530.540.595

   

  122.000.000.000

  140.000.000.000

  18.000.000.000

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  726.611.663.608

  727.433.903.608

  822.240.000

  122.000.000.000

  140.000.000.000

  18.000.000.000

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  572.082.354.039

  572.904.594.039

  822.240.000

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  154.529.309.569

  154.529.309.569

   

  122.000.000.000

  140.000.000.000

  18.000.000.000

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

  1.828.608.446

  1.828.608.446

   

   

   

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

  1.363.948.015

  1.363.948.015

   

   

   

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

  1.363.948.015

  1.363.948.015

   

   

   

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

  464.660.431

  464.660.431

   

   

   

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

   

  KHOẢN 098

  KHOẢN 098, MS: 0010-0026

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  19.128.506.000

  19.128.506.000

   

  1.600.000.000

  1.600.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  19.128.506.000

  19.128.506.000

   

  1.600.000.000

  1.600.000.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  19.128.506.000

  19.128.506.000

   

  1.600.000.000

  1.600.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  19.128.506.000

  19.128.506.000

   

  1.600.000.000

  1.600.000.000

   

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  19.059.108.600

  19.059.108.600

   

  1.507.042.563

  1.507.042.563

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  19.059.108.600

  19.059.108.600

   

  1.507.042.563

  1.507.042.563

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  19.059.108.600

  19.059.108.600

   

  1.507.042.563

  1.507.042.563

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  19.059.108.600

  19.059.108.600

   

  1.507.042.563

  1.507.042.563

   

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

  69.397.400

  69.397.400

   

  92.957.437

  92.957.437

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

   

   

   

   

   

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

  69.397.400

  69.397.400

   

  92.957.437

  92.957.437

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

   

  KHOẢN 098, MS: 0390-0394

  KHOẢN 098, MS: 0390-0405

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  16.000.000.000

  16.000.000.000

   

  21.000.000.000

  21.000.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  16.000.000.000

  16.000.000.000

   

  21.000.000.000

  21.000.000.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  16.000.000.000

  16.000.000.000

   

  21.000.000.000

  21.000.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  16.000.000.000

  16.000.000.000

   

  21.000.000.000

  21.000.000.000

   

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  15.436.169.580

  15.436.169.580

   

  19.146.409.459

  19.146.409.459

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  15.436.169.580

  15.436.169.580

   

  19.146.409.459

  19.146.409.459

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  15.436.089.580

  15.436.089.580

   

  19.146.409.459

  19.146.409.459

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  15.436.089.580

  15.436.089.580

   

  19.146.409.459

  19.146.409.459

   

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

  563.910.420

  563.910.420

   

  1.853.590.541

  1.853.590.541

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

   

   

   

   

   

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

  563.910.420

  563.910.420

   

  1.853.590.541

  1.853.590.541

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

   

  LOẠI 100

  KHOẢN 098, MS: 0700-0709

  KHOẢN 101

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

   

   

   

  80.787.516.505

  80.042.496.505

  (745.020.000)

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

   

   

   

  8.974.675.070

  8.974.675.070

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

  1.767.724.597

  1.767.724.597

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

  7.206.950.473

  7.206.950.473

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

   

   

   

  71.812.841.435

  71.067.821.435

  (745.020.000)

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

  17.402.854.267

  17.402.854.267

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

  54.409.987.168

  53.664.967.168

  (745.020.000)

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  750.000.000

  750.000.000

   

  907.678.356.000

  907.678.356.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

  393.809.808.000

  393.809.808.000

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  750.000.000

  750.000.000

   

  513.868.548.000

  513.868.548.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  750.000.000

  750.000.000

   

  988.465.872.505

  987.720.852.505

  (745.020.000)

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

   

   

   

  402.784.483.070

  402.784.483.070

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  750.000.000

  750.000.000

   

  585.681.389.435

  584.936.369.435

  (745.020.000)

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  648.384.697

  648.384.697

   

  838.222.567.836

  838.222.567.836

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

  394.250.855.702

  394.250.855.702

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  648.384.697

  648.384.697

   

  443.971.712.134

  443.971.712.134

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  648.384.697

  648.384.697

   

  822.968.836.765

  822.223.816.765

  (745.020.000)

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

  393.264.607.397

  393.264.607.397

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  648.384.697

  648.384.697

   

  429.704.229.368

  428.959.209.368

  (745.020.000)

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

  101.615.303

  101.615.303

   

  8.967.124.011

  8.967.124.011

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

   

   

   

  891.993.000

  891.993.000

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

   

   

   

  891.993.000

  891.993.000

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

  101.615.303

  101.615.303

   

  8.075.131.011

  8.075.131.011

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

   

  TỔNG SỐ CHI Y TẾ DÂN SỐ

  KHOẢN 131

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

  4.000.000.000

  4.000.000.000

   

   

   

   

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

  4.000.000.000

  4.000.000.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

  4.000.000.000

  4.000.000.000

   

   

   

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  68.600.000.000

  68.600.000.000

   

  3.900.000.000

  3.900.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  22.072.000.000

  22.072.000.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  46.528.000.000

  46.528.000.000

   

  3.900.000.000

  3.900.000.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  72.600.000.000

  72.600.000.000

   

  3.900.000.000

  3.900.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

  22.072.000.000

  22.072.000.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  50.528.000.000

  50.528.000.000

   

  3.900.000.000

  3.900.000.000

   

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  70.039.425.842

  70.039.425.842

   

  3.900.000.000

  3.900.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  22.072.000.000

  22.072.000.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  47.967.425.842

  47.967.425.842

   

  3.900.000.000

  3.900.000.000

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  69.994.800.298

  69.994.800.298

   

  3.900.000.000

  3.900.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  22.072.000.000

  22.072.000.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  47.922.800.298

  47.922.800.298

   

  3.900.000.000

  3.900.000.000

   

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

  2.605.199.702

  2.605.199.702

   

   

   

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

   

   

   

   

   

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

  2.605.199.702

  2.605.199.702

   

   

   

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

  LOẠI 130

  KHOẢN 132

  KHOẢN 134

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

   

   

   

  4.000.000.000

  4.000.000.000

   

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

   

   

   

  4.000.000.000

  4.000.000.000

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

  4.000.000.000

  4.000.000.000

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  40.700.000.000

  40.700.000.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  22.072.000.000

  22.072.000.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  18.628.000.000

  18.628.000.000

   

   

   

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  40.700.000.000

  40.700.000.000

   

  4.000.000.000

  4.000.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

  22.072.000.000

  22.072.000.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  18.628.000.000

  18.628.000.000

   

  4.000.000.000

  4.000.000.000

   

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  40.699.999.867

  40.699.999.867

   

  3.672.220.499

  3.672.220.499

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  22.072.000.000

  22.072.000.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  18.627.999.867

  18.627.999.867

   

  3.672.220.499

  3.672.220.499

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  40.699.999.867

  40.699.999.867

   

  3.672.220.499

  3.672.220.499

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

  22.072.000.000

  22.072.000.000

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  18.627.999.867

  18.627.999.867

   

  3.672.220.499

  3.672.220.499

   

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

  133

  133

   

  327.779.501

  327.779.501

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

   

   

   

   

   

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

  133

  133

   

  327.779.501

  327.779.501

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

   

   

  KHOẢN 134, MS: 0640-0649

  TỔNG SỐ CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  24.000.000.000

  24.000.000.000

   

  7.100.000.000

  7.100.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  24.000.000.000

  24.000.000.000

   

  7.100.000.000

  7.100.000.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  24.000.000.000

  24.000.000.000

   

  7.100.000.000

  7.100.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  24.000.000.000

  24.000.000.000

   

  7.100.000.000

  7.100.000.000

   

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  21.767.205.476

  21.767.205.476

   

  7.053.743.680

  7.053.743.680

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  21.767.205.476

  21.767.205.476

   

  7.053.743.680

  7.053.743.680

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  21.722.579.932

  21.722.579.932

   

  7.053.743.680

  7.053.743.680

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  21.722.579.932

  21.722.579.932

   

  7.053.743.680

  7.053.743.680

   

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

  2.277.420.068

  2.277.420.068

   

  46.256.320

  46.256.320

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

   

   

   

   

   

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

  2.277.420.068

  2.277.420.068

   

  46.256.320

  46.256.320

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

  LOẠI 160

  KHOẢN 171, MS: 0010-0025

  KHOẢN 171, MS: 0390-0405

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  800.000.000

  800.000.000

   

  5.300.000.000

  5.300.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  800.000.000

  800.000.000

   

  5.300.000.000

  5.300.000.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  800.000.000

  800.000.000

   

  5.300.000.000

  5.300.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  800.000.000

  800.000.000

   

  5.300.000.000

  5.300.000.000

   

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  800.000.000

  800.000.000

   

  5.253.743.680

  5.253.743.680

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  800.000.000

  800.000.000

   

  5.253.743.680

  5.253.743.680

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  800.000.000

  800.000.000

   

  5.253.743.680

  5.253.743.680

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  800.000.000

  800.000.000

   

  5.253.743.680

  5.253.743.680

   

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

   

   

   

  46.256.320

  46.256.320

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

   

   

   

   

   

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

   

   

   

  46.256.320

  46.256.320

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

   

   

  KHOẢN 171, MS: 0800-0809

  TỔNG SỐ CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  1.000.000.000

  1.000.000.000

   

  70.550.000.000

  70.550.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  1.000.000.000

  1.000.000.000

   

  70.550.000.000

  70.550.000.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  1.000.000.000

  1.000.000.000

   

  70.550.000.000

  70.550.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (13=05+10)

  1.000.000.000

  1.000.000.000

   

  70.550.000.000

  70.550.000.000

   

  4

  Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

  1.000.000.000

  1.000.000.000

   

  63.888.895.797

  63.888.895.797

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  1.000.000.000

  1.000.000.000

   

  63.888.895.797

  63.888.895.797

   

  5

  Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

  1.000.000.000

  1.000.000.000

   

  63.830.787.797

  63.830.787.797

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  1.000.000.000

  1.000.000.000

   

  63.830.787.797

  63.830.787.797

   

  6

  Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

   

   

   

  5.219.212.203

  5.219.212.203

   

  6.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24)

   

   

   

   

   

   

   

  - Đã nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

  - Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31)

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

   

   

   

   

   

   

  6.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (25=26+27+28)

   

   

   

  5.219.212.203

  5.219.212.203

   

   

  STT

  CHỈ TIÊU

  LOẠI 250

  KHOẢN 251

  KHOẢN 272, MS: 0740-0749

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  Số Báo cáo

  Số BTC thẩm định

  Chênh lệch

  A

  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  I

  NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

   

   

   

   

   

   

  1

  Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ (05=06+07)

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí đã nhận

   

   

   

   

   

   

   

  - Dự toán còn dư ở Kho bạc

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự toán được giao trong năm (08=09+10)

  60.650.000.000

  60.650.000.000

   

  2.600.000.000

  2.600.000.000

   

   

  - Kinh phí thường xuyên/tự chủ

   

   

   

   

   

   

   

  - Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ

  60.650.000.000

  60.650.000.000

   

  2.600.000.000

  2.600.000.000

   

  3

  Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13)

  60.650.000.000

  60.650.000.000

   

  2.600.000.000

  2.600.000.000